Доц. д-р Драгомир Пламенов Димитровабв

Доц. д-р  Драгомир Пламенов Димитров

Факултет: Колеж - Добрич

Катедра: РАСТЕНИЕВЪДСТВО И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Кабинет: Корпус , стая

Телефон:

Email: d.plamenov@shu.bg

Приемно време:

Завършен университет, специалност

1999 – Висше образование (магистър по екология): Технически Университет – Варна

2006 – Висше образование (магистър по право): Технически Университет – Варна

Месторабота преди постъпване в ШУ

от 2007 г. до настоящия момент – Технически Университет - Варна

Заемани академични длъжности

2010 г. - доцент по научна специалност "Растениевъдство"

Придобити научни степени

2003 г. - образователна и научна степен "доктор" по научна специалност "Растениевъдство" въз основа на защитена дисертация на тема „Разпространение и характеристика на диви житни (Aegilops и Triticum) по Черноморието“

Водени лекции и/или упражнения

Почвознание

Растениевъдство – I част (Зърнени култури)

Растениевъдство – II част (Технически и фуражни култури)

Области на научни интереси

Растениевъдство, Почвознание, Агроекология

Участия в международни и национални научни проекти

І. Национални научни проекти:

1. Създаване на сортове зимна обикновена пшеница и на изходен селекционен материал чрез комбиниране на класическите селекционни методи с някои биохимични и биотехнологични подходи и използване на отдалечената хибридизация. Селскостопанска Академия (2007-2010).

2. Агробиологична характеристика на видове пшеница с оглед на ефективното им използване в селекцията. Проект в рамките на присъщата на Технически Университет – Варна научноизследователска дейност, финансирана целево от държавния бюджет (13.03.2008 – 19.12.2008) (ръководил на проекта).

3. Влияние на абиотични и биотични екологични фактори върху видове и хибриди пшеница от род Triticum (Poaceae). Проект в рамките на присъщата на Технически Университет – Варна научноизследователска дейност, финансирана целево от държавния бюджет (14.05.2009 – 14.12.2009) (ръководил на проекта).

4. Създаване на сортове зимна обикновена пшеница и на изходен селекционен материал чрез комбиниране на класическите селекционни методи с някои биохимични и биотехнологични подходи и използване на отдалечената хибридизация. Селскостопанска Академия (2011-2013).

5. Структурен анализ на синтетични пшеници при различни условия на отглеждане. Проект в рамките на присъщата на Технически Университет - Варна научноизследователска дейност, финансирана целево от държавния бюджет (21.04.2012 – 17.12.2012) (ръководил на проекта).

6. Влияние на факторите на околната среда върху агрономическите признаци на лимеца. Проект в рамките на присъщата на Технически Университет - Варна научноизследователска дейност, финансирана целево от държавния бюджет (12.04.2013 – 17.12.2013) (ръководил на проекта).

7. Агроекологични изследвания на различни форми пшеница при метеорологични и почвени условия на ТУ – Варна. Проект в рамките на присъщата на Технически Университет - Варна научноизследователска дейност, финансирана целево от държавния бюджет (09.04.2014 – 12.12.2014) (ръководил на проекта).

8. BG161PO003-1.2.04-0045-C0001 "Модернизиране на общофакултетна агроекологична лаборатория за анализ качеството на растителни продукти и храни и оценка на компонентите на околната среда". Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (20.08.2013 - 20.02.2015) (ръководил на проекта).

9. BG051PO001-3.3.06-0005 "Развитие потенциала на докторанти, постдокторанти, млади учени и специализанти от инженерните науки в ТУ-Варна и техния принос за развитие на икономика, базирана на знанието". Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 (2012 - 2014).

10. BG051PO001-4.3.04-0014 "Нови електронни форми за обучение в Технически Университет - Варна". Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 (2013 - 2014).

11. BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“. Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 (2013 - 2015).

12. Проучване влиянието на ветрогенераторите върху почвеното плодородие. Проект в рамките на присъщата на Технически Университет - Варна научноизследователска дейност, финансирана целево от държавния бюджет (29.05.2015-11.12.2015).

13. Изследване замърсяването на атмосферния въздух с парниковия газ диазотен оксид в промишлени, градски и селскостопански райони. Проект в рамките на присъщата на Технически Университет - Варна научноизследователска дейност, финансирана целево от държавния бюджет (04.2015 – 12.2015).

II. Международни научни проекти

1. Project № 2015-1-МК01-КА204-002857 „Boosting Adult System Education in Agriculture – AGRI BASE“. Erasmus+ Programme (15.10.2015 – 15.10.2017) (coordinator of the project).

Заемани ръководни позиции

Заместник-директор на Колеж – Добрич (2005-2007)

Ръководител на катедра "Растениевъдство" в ТУ – Варна (от 2011 г. до настоящия момент)

Членства в научни организации

Член на Съюза на учените в България – клон Добрич