КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Проф. д-р Драгомир Пламенов Димитровабв

Проф. д-р  Драгомир Пламенов Димитров

Факултет: Колеж - Добрич

Катедра: РАСТЕНИЕВЪДСТВО И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Кабинет: Корпус A, стая 105а

Телефон:

Email: d.plamenov@shu.bg

Приемно време:

Завършен университет, специалност

1999 – Висше образование (магистър по екология): Технически Университет – Варна

2006 – Висше образование (магистър по право): Технически Университет – Варна

Месторабота преди постъпване в ШУ

от 2007 г. до настоящия момент – Технически Университет - Варна

Заемани академични длъжности

2010 г. - доцент по научна специалност "Растениевъдство"

2018 г. - професор по научна специалност "Растениевъдство"

Придобити научни степени

2003 г. - образователна и научна степен "доктор" по научна специалност "Растениевъдство" въз основа на защитена дисертация на тема „Разпространение и характеристика на диви житни (Aegilops и Triticum) по Черноморието“

Водени лекции и/или упражнения

Почвознание

Растениевъдство – I част (Зърнени култури)

Растениевъдство – II част (Технически и фуражни култури)

Области на научни интереси

Растениевъдство, Почвознание, Агроекология

Участия в международни и национални научни проекти

I. Университетски научни проекти – ръководство на 5 бр. и участие в 10 бр.

1. Агробиологична характеристика на видове пшеница с оглед на ефективното им използване в селекцията (НП №30). Проект в рамките на присъщата на Технически Университет – Варна научноизследователска дейност, финансирана целево от държавния бюджет (13.03.2008 – 19.12.2008) (ръководител на проекта).

2. Развитие на професионалната компетентност и образователната мобилност на студентите в условията на продължаващото образование (Договор №РД-07-920/07.06.2008 г.). Проект, финансиран със средства, отпуснати целево от държавния бюджет, за присъщата на Шуменски университет научна и художествено-творческа дейност (2008-2009).

3. Влияние на абиотични и биотични екологични фактори върху видове и хибриди пшеница от род Triticum (Poaceae) (НП №34). Проект в рамките на присъщата на Технически Университет – Варна научноизследователска дейност, финансирана целево от държавния бюджет (14.05.2009 – 14.12.2009) (ръководител на проекта).

4. Апекти на професионалната подготовка и реализация на студентите от колежанските специалности: агроекология, растениевъдство и растителна защита (Договор №РД-05-360/12.03.2010 г.). Проект, финансиран със средства, отпуснати целево от държавния бюджет, за присъщата на Шуменски университет научна и художествено-творческа дейност (2010).

5. Съвременни технологии в областта на растениевъдството и животновъдството и участие на студенти в практически изследвания (Договор №РД-05-140/25.02.2011 г.). Проект, финансиран със средства, отпуснати целево от държавния бюджет, за присъщата на Шуменски университет научна и художествено-творческа дейност (2011).

6. Структурен анализ на синтетични пшеници при различни условия на отглеждане (НП №10). Проект в рамките на присъщата на Технически Университет – Варна научноизследователска дейност, финансирана целево от държавния бюджет (21.04.2012 – 17.12.2012) (ръководител на проекта).

7. Влияние на факторите на околната среда върху агрономическите признаци на лимеца (НП №14). Проект в рамките на присъщата на Технически Университет – Варна научноизследователска дейност, финансирана целево от държавния бюджет (12.04.2013 – 17.12.2013) (ръководител на проекта).

8. Агроекологични изследвания на различни форми пшеница при метеорологични и почвени условия на ТУ – Варна (НП №16). Проект в рамките на присъщата на Технически Университет – Варна научноизследователска дейност, финансирана целево от държавния бюджет (09.04.2014 – 12.12.2014) (ръководител на проекта).

9. Проучване влиянието на ветрогенераторите върху почвеното плодородие (СНП №5). Проект в рамките на присъщата на Технически Университет – Варна научноизследователска дейност, финансирана целево от държавния бюджет (29.05.2015 – 11.12.2015).

10. Оценка на замърсяването на атмосферния въздух с парниковия газ диазотен оксид в промишлени, градски и селскостопански райони (НП №12). Проект в рамките на присъщата на Технически Университет – Варна научноизследователска дейност, финансирана целево от държавния бюджет (01.04.2015 – 31.12.2015).

11. Проучване върху генотипната отзивчивост на зърнено-житни и маслодайни култури към in vitro техники (НП №11). Проект в рамките на присъщата на Технически Университет – Варна научноизследователска дейност, финансирана целево от държавния бюджет (26.04.2016 – 10.12.2016).

12. Актуални проблеми в подготовката на студентите за бъдещата им професионална реализация (Договор №РД-08-106/06.02.2017 г.). Проект, финансиран със средства, отпуснати целево от държавния бюджет, за присъщата на Шуменски университет научна и художествено-творческа дейност (2017).

13. Прилагане на метода ембриокултура в съчетание с класически селекционни методи при зърнено-житни и маслодайни култури (НП №10). Проект в рамките на присъщата на Технически Университет – Варна научноизследователска дейност, финансирана целево от държавния бюджет (09.05.2017 – 11.12.2017).

14. Образователни модели и практики при подготовката на студентите колежани (Договор №РД-08-138/08.02.2018 г.). Проект, финансиран със средства, отпуснати целево от държавния бюджет, за присъщата на Шуменски университет научна и художествено-творческа дейност (2018).

15. Създаване на ГИС модел за оценка на зависимостите полен-растителност и полен-климат в агроценози (НП №11). Проект в рамките на присъщата на Технически Университет – Варна научноизследователска дейност, финансирана целево от държавния бюджет (16.05.2018 – 10.12.2018).

II. Национални научни проекти – ръководство на 1 бр. и участие в 6 бр.

16. Създаване на сортове зимна обикновена пшеница и на изходен селекционен материал чрез комбиниране на класическите селекционни методи с някои биохимични и биотехнологични подходи и използване на отдалечената хибридизация. Селскостопанска Академия (2007-2010).

17. Създаване на сортове зимна обикновена пшеница и на изходен селекционен материал чрез комбиниране на класическите селекционни методи с някои биохимични и биотехнологични подходи и използване на отдалечената хибридизация. Селскостопанска Академия (2011-2013).

18. Проект BG051PO001-3.3.06-0005 „Развитие потенциала на докторанти, постдокторанти, млади учени и специализанти от инженерните науки в ТУ-Варна и техния принос за развитие на икономика, базирана на знанието“. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 (2012 - 2014).

19. Проект BG051PO001-4.3.04-0014 „Нови електронни форми за обучение в Технически Университет – Варна“. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 (2013 - 2014).

20. Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 (2013 - 2015).

21. Проект BG161PO003-1.2.04-0045-C0001 „Модернизиране на общофакултетна агроекологична лаборатория за анализ качеството на растителни продукти и храни и оценка на компонентите на околната среда“. Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 (20.08.2013 - 20.02.2015) (ръководител на проекта).

22. Проект BG05М2OР001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (2016 - 2018).

III. Международни научни проекти - ръководство на 1 бр.

23. Project № 2015-1-МК01-КА204-002857 „Boosting Adult System Education in Agriculture – AGRI BASE“. Erasmus+ Programme (15.10.2015 – 15.10.2017) (coordinator of the project).

Заемани ръководни позиции

Заместник-директор на Колеж – Добрич (2005-2007)

Ръководител на катедра "Растениевъдство" в ТУ – Варна (от 2011 г. до настоящия момент)

Членства в научни организации

Член на Съюза на учените в България – клон Добрич

Монографии

2018г. -Учкунов, И., Д. Пламенов, В. Учкунов, А. Мехмед, К. Танова, 2018. Стевия (Stevia rebaudiana B.) – селекция и агротехника. ИК „Геа Принт“ Варна, 248 с.

Учебници

2017г. -Пламенов, Д., П. Наскова, 2017. Почвознание, замърсяване на почвите и технологии за пречистване. Университетско издателство при ТУ – Варна, 210 с.

Учебни помагала

2016г. -Даскалова, Н., Д. Пламенов, 2016. Ръководство за упражнения по Растениевъдство – 1 част (Зърнени култури). Университетско издателство при ТУ – Варна, 57 с.

2014г. -Пламенов, Д., 2014. Наръчник по екологично право. Електронно и хартиено издание за дистанционно обучение за спец. ТТОМОС, ОКС „Магистър”, дистанционно обучение, 129 с. (в рамките на проект BG051PO001-4.3.04-0014 „Нови електронни форми за обучение в Технически Университет – Варна“. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 (2013 - 2014).

Статии

2018г. -Пламенов, Д., Н. Даскалова, П. Янкова, П. Наскова, П. Спецов, 2018. Анализ на видове пшеница (Triticum, Poaceae) при различни условия на отглеждане. Field Crops Studies XI (1): 39-48.

2017г. -Консулова, M., П. Наскова, Д. Пламенов, Б. Малчева, 2017. Разпознаване и прогнозиране на почвена микробиологична активност по косвени признаци. Почвознание, агрохимия и екология 51 (3-4): 12-20.

2017г. -Консулова, М., П. Наскова, Б. Малчева, Д. Пламенов, 2017. Комбиниране на статистически критерии при определяне на числеността на почвената микрофлора. Списание за наука "Ново знание" 4: 103-113.

2017г. -Наскова, П., Консулова, Д. Пламенов, Б. Малчева, 2017. Математически модел за определяне на степента на влияние на различни физико-химични фактори върху числеността на общата микрофлора в антропогенни почви. Списание за наука "Ново знание" 4: 88-102.

2017г. -Plamenov, D., P. Naskova, P. Yankova, 2017. Study of the macronutrient elements content in the soil at a fertilizer experiment with soybean (Glycine max (L.) Merr.). International Journal of Horticulture, Agriculture and Food Science, vol. 1 (4): 17-23.

2016г. -Plamenov, D., P. Naskova, B. Malcheva, Y. Iliev, 2016. Chemical and microbiological studies for determination the influence of fertilizers produced by “Agropolychim” AD on winter common wheat and oilseed rape. International Journal of Science and Research 5 (5): 1481-1486.

2016г. -Yankova, P., P. Naskova, B. Malcheva, D. Plamenov, 2016. Impact of the biological fertilizers on the microorganisms and the nutrient elements in the soil. International Journal of Current Research 5 (5): 39681-39686.

2016г. -Malcheva, B., P. Naskova, D. Plamenov,Y. Iliev, 2016. Impact of fertilizer products of “Agropolychim” AD on chemical indicators and enzimatic acitvity of soil in common winter wheat and oilseed rape. International Journal of Current Research 5 (5): 40356-40361.

2016г. -Plamenov, D., P. Naskova, B. Malcheva, 2016. Microbiological and enzymatic activity of soils in the vicinity of a windturbine. International Research Journal of Natural and Applied Sciences 3 (11): 148-160.

2016г. -Naskova, P., B. Malcheva, P. Yankova, D. Plamenov, 2016. Impact of the biological fertilizers on chemical indexes and enzyme activities of soils at cucumbers. International Research Journal of Natural and Applied Sciences 3 (11): 120-131.

2016г. -Учкунов, И., А. Мехмед, Д. Пламенов, 2016. Вариране на количествени признаци при генотипове стевия (Stevia rebaudiana B.). Растениевъдни науки, 53 (5-6): 96-102.

2016г. -Учкунова, К., В. Учкунов, Д. Пламенов, А. Мехмед, 2016. Стопански качества на нови захарни и полузахарни хибриди цвекло. Растениевъдни науки, 53 (5-6): 103-106.

2015г. -Atanasova, P.N., B.Z. Malcheva, P.Y. Panayotova, D.P. Dimitrov, 2015. Comparative evaluation between urbocenosis and agrocenosis on basic chemical and microbiological characteristics of soils. Ecology & Safety 9: 285-292.

2015г. -Malcheva, B.Z., P.N. Atanasova, P.Y. Panayotova, D.P. Dimitrov, 2015. Chemical and enzymatic indexes of urbogenic and agrogenic soils from the region of municipality of Varna. Ecology & Safety 9: 330-339.

2015г. -Naskova, P., B. Malcheva, P.Yankova, D. Plamenov, 2015. Some chemical and microbiological indexes at soils after a flood in the region of Varna, Bulgaria. International Journal of Research Studies in Science, Engineering and Technology 2 (10): 62-71.

2015г. -Malcheva, B., P. Naskova, P.Yankova, D. Plamenov, 2015. Some changes in the chemical indexes and enzymatic activity of flooded soil from the region of Varna, Bulgaria. International Journal of Research Studies in Science, Engineering and Technology 2 (10): 83-93.

2015г. -Yankov, P., M. Nankova, M. Drumeva, D. Plamenov, B. Klochkov, 2015. Species composition and density of weeds in a wheat crop depending on the soil tillage system in crop rotation. Agricultural Science and Technology 7 (1): 94-97.

2015г. -Yankov, P., M. Drumeva, D. Plamenov, 2015. Effect of the way of pre-sowing soil tillage for wheat on the development of its roots. Agricultural Science and Technology 7 (4): 451-454.

2014г. -Yankov, P., M. Drumeva, D. Plamenov, 2014. Variations of maize yield and some quality indices of grain depending on the type of main soil tillage. Agricultural Science and Technology 6 (2): 184-186.

2013г. -Plamenov, D., I. Belchev, N. Daskalova, P. Spetsov and T. Moraliyski, 2013. Application of a low dose of gamma rays in wheat androgenesis. Archives of Biological Sciences 65 (1): 291-296.

2013г. -Spetsov, P., N. Daskalova, D. Plamenov and T. Moraliyski, 2013. Resistance to powdery mildew and leaf rust in wheat lines derived from a Triticum aestivum/Aegilops variabilis cross. Turkish Journal of Field Crops 18 (1): 128-133.

2012г. -Стоянов Х., М. Колева, Д. Пламенов и П. Спецов, 2012. Влияние на пшеничния геном върху хибриди с участието на Aegilops cylindrica Host. Field Crops Studies, vol. VIII – 1: 41-52.

2012г. -Пламенов, Д., И. Белчев и П. Спецов, 2012. Селекция на продуктивни и толерантни към гъбни болести линии пшеница (Triticum aestivum L.) чрез приложение на дихаплоидията в кръстоска „12-z x Aглика”. Field Crops Studies, vol. VIII – 2: 239-248.

2011г. -Plamenov, D., P. Spetsov, 2011. Synthetic hexaploid lines are valuable resources for biotic stress resistance in wheat improvement. Journal of Plant Pathology 93 (2): 251-262.

2011г. -Спецов, П., Д. Пламенов, И. Стоева, Т. Петрова, В. Иванова и И. Илиев, 2011. Зимна обикновена пшеница сорт „ГТП Лидер”. Field Crops Studies, vol. VII – 1: 19-27.

Доклади

2014г. -Янкова, П., Й. Илиев, Т. Моралийски, Д. Пламенов, 2014. Комплексно изследване на почви на територията на Университетска ботаническа градина – Варна. Сборник научни доклади „Принос за развитие на технологичен предприемачески дух и насоченост на инженерните изследвания към развитие на икономика, базирана на знание и иновации“ по Проект BG051PO001 – 3.3.06.0005: 210-217.

2014г. -Стоянов, Х. и Д. Пламенов, 2014. Механизъм на възникване и морфология на естествени хибриди между Aegilops cylindrica Host. и Triticum aestivum L. в близост до Черноморската климатична област. Известия на Съюза на учените – Варна: 18-24.

2014г. -Учкунова, К., И. Учкунов, С. Райков, Д. Пламенов, 2014. Използване на опрашители от диплоидно направление при създаването на хибриди захарно цвекло. Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, т. XXII B 6: 128-134.

2013г. -Даскалова, Н., Д. Пламенов, П. Спецов, 2013. Приложение на хексаплоидни амфидиплоиди в селекцията: отбор в хибридни потомства, получени с участието на сортове твърда пшеница. Научни трудове на Институт по земеделие – Карнобат, т. 2, № 1: 113-120.

2012г. -Пламенов, Д., П. Спецов и Н. Даскалова, 2012. Продуктивен потенциал на линии зимна обикновена пшеница в района на Добруджански Земеделски Институт – гр. Генерал Тошево. Сборник научни трудове от национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971 – 2011 г.”: 95-101.

2012г. -Пламенов, Д., Н. Даскалова и П. Спецов, 2012. Структурен анализ на синтетични пшеници при различни условия на отглеждане. 50 години Технически Университет – Варна – Трети международен научен конгрес, т. VII: 149-154.

2012г. -Даскалова, Н., Д. Пламенов и П. Спецов, 2012. Растеж и развитие на синтетични пшеници (AABBDD, 2n=42) след облъчване с гама лъчи. 50 години Технически Университет – Варна – Трети международен научен конгрес, т. VII: 155-160.

2012г. -Учкунов, И., К. Учкунова и Д. Пламенов, 2012. Унаследяване и корелационни зависимости при стевия (Stevia rebaudiana B.). 50 години Технически Университет – Варна – Трети международен научен конгрес, т. VII: 227-230.

2010г. -Стоянов, Х., П. Спецов и Д. Пламенов, 2010. Произход на обикновената зимна пшеница (Triticum aestivum L.) и анализ на синтетични форми като източник на генетично разнообразие в селекцията. Научни трудове на Русенския университет – 2010, т. 49, серия 1.1: 55-60.

2009г. -Колев, Г., Д. Пламенов и П. Спецов, 2009. Хоризонтална устойчивост на сортове и линии обикновена пшеница, видове и амфиплоиди към Gibberella zeae (Fusarium graminearum). Сборник доклади от международна научна конференция „Добри практики за устойчиво земеделско производство”, 12-13.11.2009 г., Лесотехнически Университет – София: 334-340.