КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Гл. ас. д-р Камелия Койчева Йордановаабв

Гл. ас. д-р  Камелия Койчева Йорданова

Факултет: Колеж - Добрич

Катедра: НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА, ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА

Кабинет: Корпус A, стая 213

Телефон:

Email: k.koycheva@shu.bg

Приемно време: Понеделник 13.30-15.30

Завършен университет, специалност

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

специалност Българска филология - втора специалност История

Придобити научни степени

докторант от 2014 г

асистент от 2016 г.

Водени лекции и/или упражнения

Писмена и устна комуникация

Методика на обучението по Български език

Области на научни интереси

Методика на обучението по Български език

Участия в международни и национални научни проекти

Вътрешноуниверситетски проект Вх.№ РД-08-114/ 04.02. 2019, дог.№ РД-21-233/ 28.02.2019г.

Вътрешноуниверситетски проект "Образователни модели и практики при подготовката на студентите колежани", РД-08-138/08.02.2018г.

"Иновативни и интегративни технологии и подходи в обучението на студентите педагози"

Вътрешноуниверситетски проект "Актуални проблеми в подготовката на студентите за бъдещата им професионална реализация", РД-08-106/06.02.2017г.

Вътрешноуниверситетски проект, номер № РД-08-143/08.02.2016 от фонд “Научни изследвания” на Шуменски университет, 2016г.

Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“

Организационна дейност

Курсов ръководител на ІII НУПИТ, за 2016/2017 учебна година

Държавни и/или научни награди

Съюз на Учените клон Добрич - групово членство

Статии

2019г. -К.Койчева, М. Цанкова, (2019) Интегративни връзки в обучението по учебните дисциплини, даващи знания за българския език и природата при подготовката на детски учители. Сп. Образование и технологии, годишно научно-методическо списание, VOL. 10/2019, Бургас 2019. с. 180-182, ISSUE 1, ISSN 1314-1791 (PRINT), ISSN 2535-1214 (ONLINE).

2019г. -Койчева К., М. Цанкова, (2019) Литературните произведения и приложението на интегративни връзки в методическата работа на студентие- бъдещи начални учители. Сп. Управление и образование, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, Том XV(3) 2019. с. 210-216. ISSN 13126121

2018г. -Цанкова М., К. Койчева, Интегративни връзки в обучението по български език и методика на обучението по природознание при подготовката на начални учители, Управление и образование, 2018, Бургас, том 14 (3) с.37- 43.

2017г. -Байчева Б., К. Койчева, М. Цанкова, Ц. Байчев.(2017) Интерактивно обучение на студентите. Сп. Управление и образование, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, Том XIII(3) 2017. с. 16-20 ISSN ISSN 13126121

2017г. -Койчева К., Усъвършенстване на комуникативните умения на студентите чрез продуциране на писмен текст, Управление и образование, 2017, Бургас, том , ХІІІ (3) с.149-153.

2017г. -Koycheva K., Process description essay: an opportunity for developing communicative competence of 4 th grade students, International Journal, September, 2017, Agia Triada, Greece, Vol. 19.1., pp. 261-267

2017г. -Койчева К., The application of the methods of special seismic protection, Научни трудове, 2017, Русе, том 56, серия 6.4., Образование – изследвания и иновации, с.41-46.

2016г. -Работа в група при подготовката за написване на съчинение описание на процес // Научни трудове, Колеж-Добрич,с. 15-22

2016г. -Байчева, Б., К. Койчева, Ц. Байчев, Празникът - възможност за обучение в групи на учениците от началното училище // Научни трудове, Русе, 2016, том 55, серия.6.2, с. 56-61

2014г. -Възможности за интердисциплинарно обучение чрез музика, български език и литература. сп. Образование и технологии, Бургас, кн 5, с. 450-455 (в съавт. с Б. Байчева) http://www.itlearning-bg.com/magazines/Spisanie2014/resources/spisanie_e_book_2014.pdf

2014г. -Forming of Communication Skills In Students From Early School Age, 9th International Balkan Education and Science Congress, Edirne, Trakya University, 2014, 649-655 (в съавт. с Б. Байчева).

Доклади

2018г. -Цанкова М., К. Койчева, Интегративни образователни практики в обучението на студентите / доклад на кръгла маса по случай Епископ-Константинови дни

2017г. -The application of the methods of special seismic protection // Доклад от конференция на Русенския Университет 2017 г. с.263