Ас. д-р Камелия Койчева Йордановаабв

Ас. д-р  Камелия Койчева Йорданова

Факултет: Колеж - Добрич

Катедра: НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА, ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА

Кабинет: Корпус A, стая 213

Телефон:

Email: k.koycheva@shu.bg

Приемно време: Понеделник 13.30-15.30

Завършен университет, специалност

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

специалност Българска филология - втора специалност История

Придобити научни степени

докторант от 2014 г

асистент от 2016 г.

Водени лекции и/или упражнения

Писмена и устна комуникация

Методика на обучението по Български език

Области на научни интереси

Методика на обучението по Български език

Участия в международни и национални научни проекти

ШУ - НПУНИ 2016 номер № РД-08-143/08.02.2016 от фонд “Научни изследвания” на Шуменски университет.

"Иновативни и интегративни технологии и подходи в обучението на студентите педагози"

Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“

Организационна дейност

Курсов ръководител на ІII НУПИТ, за 2016/2017 учебна година

Държавни и/или научни награди

Съюз на Учените клон Добрич - групово членство

Статии

2017г. -Байчева, Б., К. Койчева , М. Цанкова, Ц. Байчев, Интерактивно обучение на студентите, Управление и образование, 2017, Бургас, том , ХІІІ (3) с.16-20.

2017г. -Койчева К., Усъвършенстване на комуникативните умения на студентите чрез продуциране на писмен текст, Управление и образование, 2017, Бургас, том , ХІІІ (3) с.149-153.

2017г. -Koycheva K., Process description essay: an opportunity for developing communicative competence of 4 th grade students, International Journal, September, 2017, Agia Triada, Greece, Vol. 19.1., pp. 261-267

2016г. -Работа в група при подготовката за написване на съчинение описание на процес // Научни трудове, Колеж-Добрич,с. 15-22

2016г. -Байчева, Б., К. Койчева, Ц. Байчев, Празникът - възможност за обучение в групи на учениците от началното училище // Научни трудове, Русе, 2016, том 55, серия.6.2, с. 56-61

2014г. -Възможности за интердисциплинарно обучение чрез музика, български език и литература. сп. Образование и технологии, Бургас, кн 5, с. 450-455 (в съавт. с Б. Байчева) http://www.itlearning-bg.com/magazines/Spisanie2014/resources/spisanie_e_book_2014.pdf

2014г. -Forming of Communication Skills In Students From Early School Age, 9th International Balkan Education and Science Congress, Edirne, Trakya University, 2014, 649-655 (в съавт. с Б. Байчева).

Доклади

2017г. -The application of the methods of special seismic protection // Доклад от конференция на Русенския Университет 2017 г. с.263

Упражнение
по дисциплината Езикова култура


Упражнения по дисциплината Езикова култура
задачи за самоподготовка