КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Доц. д-р Албена Маринова Ивановаабв

Доц. д-р  Албена Маринова Иванова

Факултет: Колеж - Добрич

Катедра: РАСТЕНИЕВЪДСТВО И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Кабинет: Корпус A, стая 212

Телефон: +359 899 901 948

Email: albena.ivanova@shu.bg

Приемно време: понеделник 13,00-15,00

Завършен университет, специалност

1995 - ВСИ "В. Коларов" - град Пловдив,

специалност "Лозаро-градинарство"

Месторабота преди постъпване в ШУ

1998-2000 г. - Организатор лабораторни изследвания в Лаборатория по биотехнология към Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево

2001-2003 г. - Лаборатория за определяне качеството и хлебопекарните свойства на зърното към “Савимекс”, гр. Добрич

2003-2016 г. - Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево, отдел "Агротехника на полските култури"

Заемани академични длъжности

2015 г. - доцент по научна специалност "Общо земеделие"

Придобити научни степени

2007 г. - научно-образователна степен "доктор" по научна специалност "Агрохимия" въз основа на защитена дисертация на тема „Генотипна специфика в усвояването на хранителните елементи при обикновената пшеница (Triticum aestivum L.)"

Водени лекции и/или упражнения

Общо земеделие, Обща и неорганична химия, Агрохимия, Овощарство, Биологично земеделие, Хербология, Лозарство, Зеленчукопроизводство

Области на научни интереси

Агротехника на зърнено-житни култури - различни дати на сеитба, посевни норми, предшественици, норми на минерално торене

Биологично земеделие

Участия в международни и национални научни проекти

2003-2005 г. – Сортова агротехника при основни и алтернативни полски култури и генотипна специфика в минералното хранене

2005-2007 г. – Изследване, оценка и разработване на иновационни решения при технологиите на отглеждане на полски култури в условията на Добруджа

2008-2010 г. – Оптимизиране на агротехнологични звена при основни и алтернативни полски култури в условията на конвенционална, интегрирана и екологична система на земеделие в Добруджа

2011-2012 г. – Лектор на различни теми в рамките на проект УРН:514508 по ПРСР 2007-2013, мярка 111

2011-2013 г. – Проучване върху агротехнологични звена при основни полски култури в зависимост от системата на земеделие в района на Добруджа

2014-2017 г. – Изследване и усъвършенстване на технологични елементи при биологична и конвенционална система за производство на полски култури

2007-2013 г. – MIS-ETS code 639 “Integrated system for precise and sustainable management of the agricultural production risks specific for Dobroudzha area – ISYS” по Romania-Bulgaria Cross-Border Cooperation Programme

Системи и фактори за производство на екологична земеделска продукция, РД-08-145/08.02.2016 Срок: 2016

Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“ - 2017 г.

Актуални проблеми в подготовката на студентите за бъдещата им професионална реализация, РД-08-106/06.02.2017

Образователни модели и практики при подготовката на студентите колежани, РД-08-138/08.02.2018

Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“ - 2018 г.

Традиционни и иновативни форми на работа със студентите колежани - РД-08-114/04.02.2019

Ученически институт на БАН с Малки учебно-изследователски общности - 2019-2020

Заемани ръководни позиции

Председател на “Съюза на учените в България”, клон Добрич - от 2015 г.

Ръководител катедра "Растениевъдство и растителна защита" Колеж-Добрич - от 2016 г.

Членства в научни организации

Член на “Съюза на учените в България”, клон Добрич

Председател на “Съюза на учените в България”, клон Добрич - от 2015 г.

Дисертации

2007г. -Иванова, A., 2007. Генотипна специфика в усвояването на хранителните елементи при обикновената пшеница (Trilicum aestivum L.)

Статии

2019г. -Miteva, E., K. Georgieva, A. Ivanova, 2019. Methods of biological control of organic farming, Proceedings of the seventh student scientific conference “Ecology and Environment” April 20-21, Volume 6: 86-87 (ISSN 2367-5209)

2019г. -Beshtepelieva, V., A. Ivanova, 2019. Edelweiss (Leontopodium alpinum) – the white star of the mountains, Proceedings of the seventh student scientific conference “Ecology and Environment” April 20-21, Volume 6: 88-89 (ISSN 2367-5209)

2019г. -Иванова, А., С. Димитрова, 2019. Тритикале – първата зърнена култура, създадена от човека, Сборник от научен семинар „От зърното до хляба“ и литературен конкурс „Най-вкусният хляб“ 16 май 2019, гр. Шумен, Изд. „Химера“, Шумен, 16-20 (ISBN 978-619-72-18-66-4)

2019г. -Иванова, А., 2019. Лавандулата в България. I. Традиционно производство със завоювана марка за качество, Научни трудове на Колеж Добрич, vol. XI: 97-106 (ISSN 2367-6086)

2019г. -Иванова, А., 2019. Лавандулата в България. II. Болести и неприятели, Научни трудове на Колеж Добрич, vol. XI: 106-116 (ISSN 2367-6086)

2019г. -Димитрова, С., А. Иванова, 2019. Къпина (Rubus sp.) – плевел или черното злато сред плодовете, Научни трудове на Колеж Добрич, vol. XI: 116-124 (ISSN 2367-6086)

2019г. -Димитрова, С., А. Иванова, 2019. Кориандър – екзотична подправка, медоносно растение, билка с изключителни лечебни свойства, Научни трудове на Колеж Добрич, vol. XI: 124-133 (ISSN 2367-6086)

2019г. -Mihajlow, R., A. Ivanova, 2019. Dron video capture – a new method in precision agriculture, Annual journal of Technical University of Varna, 3 (2): 32-38 (ISSN 2603-316Х)

2018г. -Ivanova, A., D. Kircheva, 2018. Saffron (red gold) - an exquisite spice, coloring agent, a magical elixir with many healing qualities, Proceedings of the sixth student scientific conference “Ecology and Environment” April 20-21, Volume 5: 66-71 (ISSN 2367-5209)

2018г. -Ivanova, A., M. Nankova, P. Chamurliyski, N. Tsenov, M. Koleva, 2018. Assimilation of nutrients from common wheat (Triticum aestivum L.) depending on some agronomy factors, Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences, 72 (2): 38-44 (ISSN 2545-4315)

2018г. -Koleva, M., Y. Stanoeva, I. Kiryakov, A. Ivanova, P. Chamurliyski, 2018. Evaluation of lentil cultivars and lines for resistance to Fusarium oxysporum f.sp. lentis. Agricultural science and technology, 10 (1): 25-28 (ISSN 1313-8820)

2018г. -Koleva, M., Y. Stanoeva, I. Kiryakov, A. Ivanova. 2018. Sources of resistance in chickpea (Cicer arietinum L.) to ascochyta blight (Ascochyta rabiei), Agricultural science and technology, 10 (3): 195-198 (ISSN 1313-8820)

2018г. -Запрянова, Г., А. Иванова, 2018. Българската маслодайна роза – красивото лице на България пред света. Научни трудове на Колеж Добрич, vol. Х: 29-37 (ISSN 2367-6086)

2017г. -Stanoeva, Y., A. Ivanova, P. Chamurliiski, M. Koleva. 2017. Dynamics of Blumeria graminis tritici distribution in wheat in north-east Bulgaria during 2013 – 2015, International Journal of Agriculture and Environmental Research, 3 (1): 2015-2024 (ISSN 2455-6939)

2017г. -Tsenov, N., T. Gubatov, G. Raykov, A. Ivanova, P. Chamurliiski. 2017. New Approaches for Evaluation the Grain Yield of Winter Wheat in Contrasting Environments, International Journal of Current Research, 9 (1): 44487-44495 (ISSN 0975-833X)

2017г. -Ivanova, A., M., Koleva, 2017. Production potential of feed barley variety Veslets, grown in the South Dobrudzha region of Bulgaria. International Journal Knowledge, Institute of Knowledge Management. Scientific papers. Medicine and natural science, 19 (4): 1637-1677 (ISSN 2545-4439)

2017г. -Davidova R., D. Zahariev, A. Ivanova, K. Tanova. 2017. Realizatuion monitoring of students in the professional field of Plant protection in the University of Shumen, SocioBrains, Issue 40: 140-148 (ISSN 2367-5721)

2017г. -Ivanova, А. M. Koleva, P. Chamurliyski, St. Velikova, D. Nikolova, 2017. Clearfield technology: a revolution in the fight against weeds. Clearfield in rape, Proceedings of the fifth student scientific conference “Ecology and Environment”, April 21, Volume 4: 116-119 (ISSN 2367-5209)

2017г. -Chamurliyski, P., V. Mihov, A. Ivanova, M. Koleva, 2017. Clearfield technology: a revolution in the fight against weeds. Clearfield in wheat, Proceedings of the fifth student scientific conference “Ecology and Environment”, April 21, Volume 4: 120-123 (ISSN 2367-5209)

2016г. -Иванова, А., П. Чамурлийски. 2016. Тритикале-нова и привлекателна зърнено-житна култура, Научни трудове на Колеж-Добрич, том IX: 95-103 (ISSN 2367-6086)

2016г. -Чамурлийски, П., А. Иванова. 2016. Статус на работна колекция от род Triticum в условията на ex situ контролирано съхранение, Научни трудове на Колеж-Добрич, том IX: 103-113 (ISSN 2367-6086)

2015г. -Nankov, N., G. Milev, A. Ivanova, I. Iliev, M. Nankova. 2015. Tolerance and own tolerance of wheat under conditions of permanent and long-term rotation, Agricultural science and technology, 7 (2): 221-228 (ISSN 1313-8820)

2014г. -Ivanova, A., H. Kirchev. 2014. Agronomy performance of new triticale varieties (xTriticosecale Wittm.) grown under different regions, Global Journal of Scientific Researches, 2 (3): 71-75 (ISSN 2311-732Х)

2014г. -Иванова, А., Н. Ценов. 2014. Влияние на годината и торенето върху формирането на обща биомаса през вегетацията на сортове обикновена пшеница, Раст. науки, LI (2-3): 121-124 (ISSN 0568-465Х)

2014г. -Иванова, А., Н. Ценов. 2014. Влияние на генотипа върху формирането на обща биомаса през вегетацията на сортове обикновена пшеница, Раст. науки, LI (2-3): 125-128 (ISSN 0568-465Х)

2014г. -Ivanova, А., N. Tsenov, 2014. Production potencial of new triticale varieties grown in the region of Dobrudzha, Agricultural science and technology, 6 (3): 243-246 (ISSN 1313-8820)

2014г. -Ivanova, А., N. Tsenov, 2014. Comparative evaluation of triticale cultivars grown in the region of Dobrudzha, Agricultural science and technology, 6 (4): 387-391 (ISSN 1313-8820)

2014г. -Nankova, M., А. Ivanova, N. Tsenov, 2014. Intensity of spike increase in Triticum aestivum L. cultivars depending on some agronomy factors, Agricultural science and technology, 6 (4): 437-444 (ISSN 1313-8820)

2014г. -Milev, G., N. Nankov, I. Iliev, A. Ivanova, M. Nankova. 2014. Growing Wheat (Trititcum aestivum L.) by the Methods of Organic Agriculture Under the Conditions of Dobrudzha Region, Bulgaria, Balkan Agricultural Congress, 8-11 September, Edirne, Turkey, 1: 849-857, Special Issue (ISSN 2148-3647)

2014г. -Nankova, M., G. Bankova-Atanasova, N. Tsenov, T. Petrova, A. Ivanova. 2014. Investigation on the Effect of Increasing Water Insufficiency on the Productivity and the Physical Grain Properties of Common Winter Wheat Cultivars, Bulgaria, Balkan Agricultural Congress, 8-11 September, Edirne, Turkey, 1: 1177-1187, Special Issue (ISSN 2148-3647)

2014г. -Tsenov, N., T. Gubatov, D. Atanasova, M. Nankova, A. Ivanova. 2014. Genotype x Environment Effects on The Productivity Traits of Common Wheat (Triticum aestivum L.) II. Analysis of Genotype Reaction, Bulgaria, Balkan Agricultural Congress, 8-11 September, Edirne, Turkey, 1:1198-1208, Special Issue (ISSN 2148-3647)

2014г. -Нанкова, М., А. Иванова, Н. Ценов, Д. Атанасова, П. Чамурлийски. 2014. Изследване реакцията на някои сортове пшеница (T. aestivum L.) към продължително монокултурно отглеждане и отзивчивостта им към low-input технология от различни начини на внасяне на хранителни вещества, Field Crops Studies, 9 (1): 109-120 (ISSN 1312-3882)

2014г. -Иванова, А., М. Нанкова, Н. Ценов, Г. Милев. 2014. Агротехнически фактори и добив зърно при зимните зърнено-житни култури в района на Добруджа, Field Crops Studies, 9 (1): 121-130 (ISSN 1312-3882)

2014г. -Нанкова, М., Г. Милев, И. Илиев, Н. Нанков, А. Иванова. 2014. Изменения в някои основни агрохимически характеристики на почвеното плодородие на слабо излужен чернозем под влияние на системното заораване на растителни остатъци, Field Crops Studies, 9 (2): 273-288 (ISSN 1312-3882)

2013г. -Ivanova, А., N. Tsenov, I. Stoeva. 2013. Grain quality of wheat according to variety and growing conditions in the region of Dobrudzha, Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, 19 (3): 523-529 (ISSN 1310-0351)

2013г. -Ivanova, А., N. Tsenov, 2013. Dry matter accumulation in the varieties of wheat (Triticum aestivum L.) according to previous crop, Agricultural science and technology, 5 (3): 264-268 (ISSN 1313-8820)

2013г. -Иванова, А., Г. Михова, С. Донева, 2013. Влияние на агротехнически фактори върху съдържанието на протеин в зърното на ечемик, отглеждан в района на Добруджа, Научни трудове на Институт по земеделие – Карнобат, 2 (1): 229-241 (ISSN 1314-961Х)

2012г. -Ivanova, А., N. Tsenov, 2012. Winter wheat productivity under favorable and drought environments. II. Effect of previous crop, Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, 18 (1): 29-35 (ISSN 1310-0351)

2012г. -Ценов, Н., А. Иванова, Д. Атанасова, Т. Петрова, Е. Ценова, 2012. Селекционни индекси за оценка толерантността на зимната хлебна пшеница към суша, Field Crops Studies, 8 (1): 65-74 (ISSN 1312-3882)

2012г. -Kirchev, H., A. Ivanova, 2012. Presence of row protein and amino acids in the grains of some cereal crops grown In the region of Plovdiv, Bulgaria, Field Crops Studies, 8 (1): 161-166 (ISSN 1312-3882)

2012г. -Иванова, А., Г. Михова, 2012. Влияние на някои агротехнически фактори върху продуктивността на зимния ечемик в района на Добруджа, Научни трудове на Институт по земеделие – Карнобат, 1: 131-143 (ISSN 1314-961Х)

2011г. -Ivanova, A., N. Tsenov, D. Atanasova, V. Dochev, 2011. Evaluation of winter wheat productivity under contrasting environments, Agrisafe Final Conference Climate Change: Challenges and Opportunities in Agriculture, 21-23 March, 175-179 (ISBN 978-963-8351-37-1)

2011г. -Ivanova, А., N. Tsenov, 2011. Winter wheat productivity under favorable and drought environments I. An overall effect, Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, 17 (6): 777-782 (ISSN 1310-0351)

2011г. -Ivanova, А., N. Tsenov, 2011. Winter wheat productivity under favorable and drought environments. III. Effect of fertilization, Agricultural science and technology, 3 (4): 306-309 (ISSN 1313-8820)

2011г. -Иванова А., И. Касимов, М. Нанкова, Н. Ценов, 2011. Агротехнически фактори и добив зърно при обикновената пшеница (Triticum aestivum L.), Field Crops Studies, 7 (2): 341-349 (ISSN 1312-3882)

2010г. -Ivanova, A., N. Tsenov, H. Kirchev, 2010. Impact of environment and some agronomy practices on the productivity of the new wheat variety Bolyarka in South Dobrudzha region, IV Balwois Scientific Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, Ohrid, Republic of Macedonia, 25-29 May, Vol. II (ISBN 978-608-4510-04-8)

2010г. -Ivanova, A., N. Tsenov, 2010. Effect of some agronomy practices on main traits of grain yield in winter wheat varieties of different quality, Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, 16 (5): 559-564 (ISSN 1310-0351)

2010г. -Иванова, А., Н. Ценов, 2010. Корелационни зависимости между основни агротехнически практики и добива от зърно при сортове зимна пшеница, Научни трудове, Юбилейна научна конференция 65 години Аграрен университет-Пловдив, LV 55 (1): 57-63 (ISSN 1312-6318)

2010г. -Иванова, А., Н. Ценов, 2010. Поведение на сортове твърда и мека пшеница в условията на Добруджа, Field Crops Studies, 6 (2): 251-259 (ISSN 1312-3882)

2009г. -Stoeva, I., A. Ivanova, 2009. Correlation between the Breadmaking Properties of Common Winter Wheat Varieties and Some Agronomical Factors, Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, 15 (4): 287-292 (ISSN 1310-0351)

2009г. -Stoeva, I., A. Ivanova, 2009. Interaction of the technological properties of common winter wheat varieties with some agronomy factors, Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, 15 (5): 417-422 (ISSN 1310-0351)

2009г. -Ivanova, A., M. Nankova, N. Tsenov, H. Kirchev, 2009. Effect of some agronomy factors on the productivity of variety Aglika (Triticum aestivum L.) in Dobrudzha region, International Conference “Lakes and Nutrient Loads” Alblakes Proceedings, Pogradec, 24-26 April, 249-255 (ISBN 978-99956-05-93-3)

2009г. -Иванова, А., Н. Ценов, 2009. Биологични и стопански признаци на сортове обикновена пшеница според условията на отглеждане, Field Crops Studies, 5 (1): 173-183 (ISSN 1312-3882)

2009г. -Стоева, И., А. Иванова, 2009. Технологични свойства на пшеницата. Влияние на някои агротехнически фактори, Земеделие плюс, 7: 7-9 (ISSN 1310-7992)

2007г. -Ivanova, A., M. Nankova, N. Tsenov, 2007. Effect of previous crop, mineral fertilization and environment on the characters of new wheat varieties, Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, 13 (1): 55-62 (ISSN 1310-0351)

2007г. -Иванова, А., М. Нанкова, Н. Ценов, 2007. Влияние на сорта върху разхода на основните хранителни елементи при обикновената пшеница (Triticum aestivum L.), Field Crops Studies, 4 (2): 243-251 (ISSN 1312-3882)

2006г. -Иванова, А., М. Нанкова, Н. Ценов, 2006. Влияние на сорта и торенето върху усвояването на макроелементи при Triticum aestivum L. в условията на вегетационен експеримент, Field Crops Studies, 3 (1): 137-144 (ISSN 1312-3882)

2004г. -1. Нанкова, М., А. Иванова, Е. Пенчев, 2004. Характеристика и възможности за приложение на течен К- хуматен ломбрикомпост през вегетацията на Triticum aestivum L., Field Crops Studies, 1 (2): 292-300 (ISSN 1312-3882)

Биоземеделие
Биологичното земеделие по света, в Европа и у нас


Правила за добра земеделска практика
Мерки за опазване от замърсяване с азотсъдържащи торове на водите, почвите и въздуха.


Присаждане
Материал по овощарство


Видове клонки
Материал по овощарство


Резитба
Материал по овощарство