Доц. д-р Албена Маринова Ивановаабв

Доц. д-р  Албена Маринова Иванова

Факултет: Колеж - Добрич

Катедра: РАСТЕНИЕВЪДСТВО И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Кабинет: Корпус A, стая 212

Телефон: +359 899 901 948

Email: albena.ivanova@shu.bg

Приемно време: понеделник 13,00-15,00

Завършен университет, специалност

1995 - ВСИ "В. Коларов" - град Пловдив,

специалност "Лозаро-градинарство"

Месторабота преди постъпване в ШУ

1998-2000 г. - Организатор лабораторни изследвания в Лаборатория по биотехнология към Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево

2001-2003 г. - Лаборатория за определяне качеството и хлебопекарните свойства на зърното към “Савимекс”, гр. Добрич

2003-2016 г. - Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево, отдел "Агротехника на полските култури"

Заемани академични длъжности

2015 г. - доцент по научна специалност "Общо земеделие"

Придобити научни степени

2007 г. - научно-образователна степен "доктор" по научна специалност "Агрохимия" въз основа на защитена дисертация на тема „Генотипна специфика в усвояването на хранителните елементи при обикновената пшеница (Triticum aestivum L.)"

Водени лекции и/или упражнения

Общо земеделие, Обща и неорганична химия, Агрохимия, Овощарство, Биологично земеделие, Хербология, Лозарство, Зеленчукопроизводство

Области на научни интереси

Агротехника на зърнено-житни култури - различни дати на сеитба, посевни норми, предшественици, норми на минерално торене

Биологично земеделие

Участия в международни и национални научни проекти

2003-2005 г. – Сортова агротехника при основни и алтернативни полски култури и генотипна специфика в минералното хранене

2005-2007 г. – Изследване, оценка и разработване на иновационни решения при технологиите на отглеждане на полски култури в условията на Добруджа

2008-2010 г. – Оптимизиране на агротехнологични звена при основни и алтернативни полски култури в условията на конвенционална, интегрирана и екологична система на земеделие в Добруджа

2011-2012 г. – Лектор на различни теми в рамките на проект УРН:514508 по ПРСР 2007-2013, мярка 111

2011-2013 г. – Проучване върху агротехнологични звена при основни полски култури в зависимост от системата на земеделие в района на Добруджа

2014-2017 г. – Изследване и усъвършенстване на технологични елементи при биологична и конвенционална система за производство на полски култури

2007-2013 г. – MIS-ETS code 639 “Integrated system for precise and sustainable management of the agricultural production risks specific for Dobroudzha area – ISYS” по Romania-Bulgaria Cross-Border Cooperation Programme

Системи и фактори за производство на екологична земеделска продукция, РД-08-145/08.02.2016 Срок: 2016

Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“ - 2017 г.

Актуални проблеми в подготовката на студентите за бъдещата им професионална реализация, РД-08-106/06.02.2017

Образователни модели и практики при подготовката на студентите колежани, РД-08-138/08.02.2018

Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“ - 2018 г.

Заемани ръководни позиции

Председател на “Съюза на учените в България”, клон Добрич - от 2015 г.

Ръководител катедра "Растениевъдство и растителна защита" Колеж-Добрич - от 2016 г.

Членства в научни организации

Член на “Съюза на учените в България”, клон Добрич

Дисертации

2007г. -Иванова, A., 2007. Генотипна специфика в усвояването на хранителните елементи при обикновената пшеница (Trilicum aestivum L.)

Статии

2018г. -Ivanova, A., D. Kircheva, 2018. Saffron (red gold) - an exquisite spice, coloring agent, a magical elixir with many healing qualities, Proceedings of the sixth student scientific conference “Ecology and Environment” April 20-21, Volume 5: 66-71

2018г. -Ivanova, A., M. Nankova, P. Chamurliyski, N. Tsenov, M. Koleva, 2018. Assimilation of nutrients from common wheat (Triticum aestivum L.) depending on some agronomy factors, Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences, 72 (2): 38-44

2018г. -Koleva, M., Y. Stanoeva, I. Kiryakov, A. Ivanova, P. Chamurliyski, 2018. Evaluation of lentil cultivars and lines for resistance to Fusarium oxysporum f.sp. lentis. Agricultural Science and Technology, Volume 10 (1): 25-28

2018г. -Koleva, M., Y. Stanoeva, I. Kiryakov, A. Ivanova. 2018. Sources of resistance in chickpea (Cicer arietinum L.) to ascochyta blight (Ascochyta rabiei), Agricultural science and technology, 10 (3): 195-198

2018г. -Запрянова, Г., А. Иванова, 2018. Българската маслодайна роза – красивото лице на България пред света. Научни трудове на Колеж Добрич, vol.

2017г. -Tsenov, N., T. Gubatov, G. Raykov, A. Ivanova, P. Chamurliyski, 2017. New approaches for evaluation the grain yield of winter wheat in contrasting environments. International Journal of Current Research (IJCR), Vol. 9, Issue, 01: 44487-44495 (SIJF 7.09)

2017г. -Stanoeva, Y., A. Ivanova, P. Chamurliiski, M. Koleva, 2017. Dynamics of Blumeria graminis tritici distribution in wheat in north-east bulgaria during 2013 – 2015. International Journal of Agriculture and Environmental Research (IJAER), Volume:03, Issue:01: 2015-2024 (ISSN: 2455-6939)

2017г. -Ivanova, A., M., Koleva, 2017. Production potential of feed barley variety Veslets, grown in the South Dobrudzha region of Bulgaria. International Journal Knowledge. Institute of Knowledge Management. Scientific papers. Medicine and natural science. Vol. 19(4): 1637-1677 (ISSN 2545-4439)

2017г. -Davidova R., D. Zahariev, A. Ivanova, K. Tanova. 2017. REALIZATION MONITORING OF STUDENTS IN THE PROFESSIONAL FIELD OF PLANT PROTECTION IN THE UNIVERSITY OF SHUMEN, SocioBrains, Issue 40, 140-148

2016г. -Иванова, А., П. Чамурлийски. 2016. Тритикале-нова и привлекателна зърнено-житна култура, Научни трудове на Колеж-Добрич, том IX: 95-103

2016г. -Чамурлийски, П., А. Иванова. 2016. Статус на работна колекция от род Triticum в условията на ex situ контролирано съхранение, Научни трудове на Колеж-Добрич, том IX: 103-113

2014г. -Ivanova, A., H. Kirchev. 2014. Agronomy performance of new triticale varieties (xTriticosecale Wittm.) grown under different regions, Glob. J. Sci. Res., 2 (3):71-75

2014г. -Иванова, А., Н. Ценов. 2014. Влияние на годината и торенето върху формирането на обща биомаса през вегетацията на сортове обикновена пшеница, Раст. науки, LI (2-3): 121-124

2014г. -Иванова, А., Н. Ценов. 2014. Влияние на генотипа върху формирането на обща биомаса през вегетацията на сортове обикновена пшеница, Раст. науки, LI (2-3): 125-128

2014г. -Ivanova, А., N. Tsenov, 2014. Production potencial of new triticale varieties grown in the region of Dobrudzha, Agricultural science and technology, 6 (3): 243-246

2014г. -Ivanova, А., N. Tsenov, 2014. Comparative evaluation of triticale cultivars grown in the region of Dobrudzha, Agricultural science and technology, 6 (4): 387-391

2014г. -Nankova, M., А. Ivanova, N. Tsenov, 2014. Intensity of spike increase in Triticum aestivum L. cultivars depending on some agronomy factors, Agricultural science and technology, 6 (4): 437-444

2014г. -Milev, G., N. Nankov, I. Iliev, A. Ivanova, M. Nankova. 2014. Growing Wheat (Trititcum aestivum L.) by the Methods of Organic Agriculture Under the Conditions of Dobrudzha Region, Bulgaria, Balkan Agricultural Congress, 8-11 September, Edirne, Turkey, 1: 849-857, Special Issue

2014г. -Nankova, M., G. Bankova-Atanasova, N. Tsenov, T. Petrova, A. Ivanova. 2014. Investigation on the Effect of Increasing Water Insufficiency on the Productivity and the Physical Grain Properties of Common Winter Wheat Cultivars, Bulgaria, Balkan Agricultural Congress, 8-11 September, Edirne, Turkey, 1: 1177-1187, Special Issue

2014г. -Tsenov, N., T. Gubatov, D. Atanasova, M. Nankova, A. Ivanova. 2014. Genotype x Environment Effects on The Productivity Traits of Common Wheat (Triticum aestivum L.) II. Analysis of Genotype Reaction, Bulgaria, Balkan Agricultural Congress, 8-11 September, Edirne, Turkey, 1:1198-1208, Special Issue

2014г. -Нанкова, М., А. Иванова, Н. Ценов, Д. Атанасова, П. Чамурлийски. 2014. Изследване реакцията на някои сортове пшеница (T. aestivum L.) към продължително монокултурно отглеждане и отзивчивостта им към low-input технология от различни начини на внасяне на хранителни вещества, Field Crops Studies, 9 (1):109-120

2014г. -Иванова, А., М. Нанкова, Н. Ценов, Г. Милев. 2014. Агротехнически фактори и добив зърно при зимните зърнено-житни култури в района на Добруджа, Field Crops Studies, 9 (1):121-130

2013г. -Ivanova, А., N. Tsenov, I. Stoeva. 2013. Grain quality of wheat according to variety and growing conditions in the region of Dobrudzha, Bulg. J. Agric. Sci., 19 (3):523-529

2013г. -Ivanova, А., N. Tsenov, 2013. Dry matter accumulation in the varieties of wheat (Triticum aestivum L.) according to previous crop, Agricultural science and technology, 5 (3):264-268

2013г. -Иванова, А., Г. Михова, С. Донева, 2013. Влияние на агротехнически фактори върху съдържанието на протеин в зърното на ечемик, отглеждан в района на Добруджа, Научни трудове на Институт по земеделие – Карнобат, 2 (1):229-241

2012г. -Ivanova, А., N. Tsenov, 2012. Winter wheat productivity under favorable and drought environments. II. Effect of previous crop, Bulg. J. Agric. Sci., 18 (1):29-35

2012г. -Ценов, Н., А. Иванова, Д. Атанасова, Т. Петрова, Е. Ценова, 2012. Селекционни индекси за оценка толерантността на зимната хлебна пшеница към суша, Field Crops Studies, 8 (1):65-74

2012г. -Kirchev, H., A. Ivanova, 2012. Presence of row protein and amino acids in the grains of some cereal crops grown In the region of Plovdiv, Bulgaria, Field Crops Studies, 8 (1):161-166

2012г. -Ivanova, А., N. Tsenov, I. Stoeva. 2012. Performance of new wheat varieties for main quality indices under contrasting years in Dobrudzha region of Bulgaria, Plant Biology Congress, Freiburg, 343

2012г. -Нанкова, М., П. Янков, Н. Нанков, И. Илиев, Г. Милев, А. Иванова, Д. Димитров, 2012. Актуално състояние на състава на почвеното органично вещество в Южна Добруджа, 50 години Технически университет-Варна, 4-6 октомври, 7:185-191

2012г. -Иванова, А., Г. Михова, 2012. Влияние на някои агротехнически фактори върху продуктивността на зимния ечемик в района на Добруджа, Научни трудове на Институт по земеделие – Карнобат, 1:131-143

2011г. -Ivanova, A., N. Tsenov, D. Atanasova, V. Dochev, 2011. Evaluation of winter wheat productivity under contrasting environments, Agrisafe Final Conference Climate Change: Challenges and Opportunities in Agriculture, 21-23 March, 175-179

2011г. -Ivanova, А., N. Tsenov, 2011. Winter wheat productivity under favorable and drought environments I. An overall effect, Bulg. J. Agric. Sci., 17 (6):777-782

2011г. -Ivanova, А., N. Tsenov, 2011. Winter wheat productivity under favorable and drought environments. III. Effect of fertilization, Agricultural science and technology, 3 (4):306-309

2011г. -Иванова А., И. Касимов, М. Нанкова, Н. Ценов, 2011. Агротехнически фактори и добив зърно при обикновената пшеница (Triticum aestivum L.), Field Crops Studies, 7 (2):341-349

2010г. -Ivanova, A., N. Tsenov, H. Kirchev, 2010. Impact of environment and some agronomy practices on the productivity of the new wheat variety Bolyarka in South Dobrudzha region, IV Balwois Scientific Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, Ohrid, Republic of Macedonia, 25-29 May, Vol. II

2010г. -Ivanova, A., N. Tsenov, 2010. Effect of some agronomy practices on main traits of grain yield in winter wheat varieties of different quality, Bulg. J. Agric. Sci., 16 (5):559-564

2010г. -Иванова, А., Н. Ценов, 2010. Корелационни зависимости между основни агротехнически практики и добива от зърно при сортове зимна пшеница, Научни трудове, Юбилейна научна конференция 65 години Аграрен университет-Пловдив, LV (55) (1):57-63

2010г. -Иванова, А., Н. Ценов, 2010. Поведение на сортове твърда и мека пшеница в условията на Добруджа, Field Crops Studies, 6 (2):251-259

2009г. -Stoeva, I., A. Ivanova, 2009. Correlation between the Breadmaking Properties of Common Winter Wheat Varieties and Some Agronomical Factors, Bulg. J. Agric. Sci., 15 (4):287-292

2009г. -Stoeva, I., A. Ivanova, 2009. Interaction of the technological properties of common winter wheat varieties with some agronomy factors, Bulg. J. Agric. Sci., 15 (5): 417-422

2009г. -Ivanova, A., M. Nankova, N. Tsenov, H. Kirchev, 2009. Effect of some agronomy factors on the productivity of variety Aglika (Triticum aestivum L.) in Dobrudzha region, International Conference “Lakes and Nutrient Loads” Alblakes Proceedings, Pogradec, 24-26 April, 249-255

2009г. -Иванова, А., Н. Ценов, 2009. Биологични и стопански признаци на сортове обикновена пшеница според условията на отглеждане, Field Crops Studies, 5 (1):173-183

2009г. -Стоева, И., А. Иванова, 2009. Технологични свойства на пшеницата. Влияние на някои агротехнически фактори, Земеделие плюс, 7:7-9

2007г. -Ivanova, A., M. Nankova, N. Tsenov, 2007. Effect of previous crop, mineral fertilization and environment on the characters of new wheat varieties, Bulg. J. Agric. Sci., 13 (1): 55-62

2007г. -Иванова, А., М. Нанкова, Н. Ценов, 2007. Влияние на сорта върху разхода на основните хранителни елементи при обикновената пшеница (Triticum aestivum L.), Field Crops Studies, 4 (2): 243-251

2006г. -Иванова, А., М. Нанкова, Н. Ценов, 2006. Влияние на сорта и торенето върху усвояването на макроелементи при Triticum aestivum L. в условията на вегетационен експеримент, Field Crops Studies, 3 (1): 137-144

2004г. -Нанкова, М., А. Иванова, Е. Пенчев, 2004. Характеристика и възможности за приложение на течен К- хуматен ломбрикомпост през вегетацията на Triticum aestivum L., Field Crops Studies, 1 (2): 292-300

2004г. -Нанкова, М., А. Иванова, 2004. Влияние на листното торене с течен К-хуматен ломбрикомпост върху химическия състав на зърното при сортове Triticum aestivum L., Научна конференция с международно участие – Ст. Загора, 2 (1): 162-168

Доклади

2018г. -Запрянова, Г., А. Иванова. 2018. Лавандулата в България-болести и неприятели, Сборник с резюмета, 2-ра научна конференция с международно участие „Младите изследователи и съвременните научни предизвикателства”, 8-9 ноември 2018, ЛТУ-София, 93

2017г. -Ivanova, A., M. Koleva, P. Chamurliyski, S. Velikova, D. Nikolova, 2017. Clearfield technology: a revolution in the fight against weeds. Clearfield in rape. Proceedings of the fifth student scientific conference “Ecology and Environment” April 21, Volume 4: 116-119

2017г. -Chamurliyski, P., V. Mihov, A. Ivanova, M. Koleva, 2017. Clearfield technology in common winter wheat. Perspectives and practical application. Proceedings of the fifth student scientific conference “Ecology and Environment” April 21, Volume 4: 120-123

Биоземеделие
Биологичното земеделие по света, в Европа и у нас


Правила за добра земеделска практика
Мерки за опазване от замърсяване с азотсъдържащи торове на водите, почвите и въздуха.


Присаждане
Материал по овощарство


Видове клонки
Материал по овощарство


Резитба
Материал по овощарство