КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Ас. Пламен Стефанов Чамурлийскиабв

Ас.  Пламен Стефанов Чамурлийски

Факултет: Колеж - Добрич

Катедра: РАСТЕНИЕВЪДСТВО И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Кабинет: Корпус A, стая 105а

Телефон: +359 898 421 471

Email: p.chamurliyski@shu.bg

Приемно време: Понеделник: 13:00-15:00 часа

Завършен университет, специалност

1998-2003г. - Аграрен Университет - гр. Пловдив

Бакалавър: Растителна Защита

Магистър: Селскостопанска фармация

Месторабота преди постъпване в ШУ

2007-2015г. - Добруджански Земеделски Институт - гр. Генерал Тошево, Научен сътрудник III ст. (Асистент)

Заемани академични длъжности

Асистент

Преподавател

Водени лекции и/или упражнения

Хербология

Растениевъдство

Зеленчукопроизводство

Растителни генетични ресурси

Генетика и селекция на растенията

Ненасекомни неприятели

Биологично земеделие

Ентомология

Лозарство

Практика по Ентомология

Практика по Хербология

Практика по Генетика и селекция

Области на научни интереси

Генетика

Селекция и семепроизводство на растенията

Участия в международни и национални научни проекти

2019 г. - "Традиционни и иновативни форми на работа със студентите колежани” Вх.№ РД-08-114/04.02.2019г.

2018 г. - ”Образователни модели и практики при подготовката на студентите колежани”, № РД-08-138/08.02.2018г.

2017-2018 г. - BG05M20P001-2.002-0001 „Студентски практики – ФАЗА 1”

2017 г. - „Актуални проблеми в подготовката на студентите за бъдещата им професионална реализация”, РД-08-106/06.02.17г.

2016 г. - "Системи и фактори за производство на екологична земеделска продукция'' РД-08-145/2016 г.

2014-2017 г. - “Проучване на сортове и линии с различен селекционно-географски произход с цел издирване и създаване на изходен селекционен материал и формиране на генофонд по най-ценните качества от зимна пшеница“ № Р 141: към ССА и МЗХ.

2011-2014 г. - “Създаване на сортове зимна обикновена пшеница и на изходен селекционен материал чрез комбиниране на класическите селекционни методи с някои биохимични и био-технологични подходи“ № 113, Към ССА и МЗХ, .

2008-2015 г. - “Научно-техническо сътрудничество между Добруджански Земеделски Институт (ДЗИ) – Генерал Тошево, България и Селекционно-генетически институт (СГИ), гр. Одеса, Украйна в областта на селекцията на полските земеделски култури“ (Международен)

Заемани ръководни позиции

Председател на секция "Агробиология" към СУБ - гр. Добрич (2013 - 2015 г.)

Членства в научни организации

СУБ - гр. Добрич

Статии

2019г. -Chamurliyski, P., G. Zapryanova, 2019. Strategy for integrated pest management in organic production of common wheat in South Dobrudzha region, Proceedings of the seventh student scientific conference “Еcology and environment” April 20, 2019, Vol 6: 67-76 (ISSN 2367-5209)

2019г. -Petrova T., E., Penchev, G., Mihova, P., Chamurliyski, 2019. Resistance to abiotic stress of common winter wheat cultivars with origin from USA, Field Crops Studies,Vol. XII, 2: 113-126 (ISSN: 2535-1133)

2019г. -Chamurliyski, P., 2019. Historical aspects and achievements of the bread wheat breeding (Triticum aestivum L.) in Southern Dobrudzha. New knowledge Journal of science 8 (2): 60-70 (ISSN 2367-4598)

2019г. -Chamurliyski, P., G., Raykov, N., Tsenov, 2019. Variation of stem height at genotypes of common winter wheat (Triticum aestivum L.) under different environmental conditions. Bulgarian Journal of Crop Science, 56(1): 18-27 (ISSN 2534-9848)

2018г. -Koleva, M., Y. Stanoeva, I. Kiryakov, A. Ivanova, P. Chamurlyiski, 2018. Evaluation of lentil cultivars and lines for resistance to Fusarium oxysporum f.sp. lentis. Agricultural science and technology, Vol. 10 № 1: 25-28 (P-ISSN: 1313-8820)

2018г. -Ivanova, A., M. Nankova, P. Chamurliyski, N. Tsenov, M. Koleva, 2018. Assimilation of nutrients from common wheat (Triticum aestivum L.) depending on some agronomy factors. 3-rd International symposium for agriculture and food 2017. JAFES, Vol. 72, №2: 38-43 (ISSN 2545-4315)

2017г. -Tsenov, N., T. Gubatov, G. Raykov, A. Ivanova, P. Chamurliyski. 2017. New approaches for evaluation the grain yield of winter wheat in contrasting environments. International Journal of Current Research (IJCR), Vol. 9, Issue, 01: 44487-44495 (ISSN 0975-833X)

2017г. -Ivanova, V., P. Chamurliyski, 2017. Resistance of common winter wheat cultivars from different geographic origin to P. triticina. 52 Croatian and 12th International Symposium on Agriculture. Book of proceeding. 216-221 (ISSN 2459-5543)

2017г. -Mihova, G., V. Baychev, P. Chamurliyski, H. Stoyanov, 2017. Yield formation in winter cereals under contrasting conditions of the environment. 2-nd International Balkan Agriculture Congress, 16-18 may 2017, Congress Book (ISBN : 978-605-4265-49-7): 351-358

2016г. -Raykov, G., P. Chamurliyski, S. Doneva, E. Penchev, N. Tsenov, 2016. Productivity performance of bread winter wheat genotypes with local and foreign origin. Agricultural Science and Technology, Vol. 8, № 4: 276-279

2016г. -Chamurliyski, P., N. Tsenov, I. Stoeva, S. Doneva, E. Penchev, G. Mihova, G. Raykov. 2016. Quality of grain and flour of foreign bread wheat cultivars (Triticum aestivum L.) under the conditions of south Dobrudzha region. Agricultural Science and Technology, Vol. 8, № 4: 283-288

2016г. -Georgiev, G., N. Nenova, G. Georgiev, P. Chamurliyski, P. Peevska, J. Encheva. 2016. Investigation on sunflower lines and hybrids (Helianthus annus L.) for expression of heterosis and dominance rate of important economic trails in F1 under the conditions of Northeast Bulgaria. Proceeding of 19-th International Sunflower Conference, 29 May-23 June 2016, Edirne, Turkey: 484-489

2016г. -Georgiev, G., N. Nenova, G. Georgiev, P. Peevska, P. Chamurliyski, 2016. Yield and elements of productivity of new experimental sunflower hybrids (Helianthus annuus L.). FCS 10(1):115-119

2016г. -Чамурлийски, П., А. Иванова, 2016. Статус на работна колекция от род Triticum в условията на ex-situ контролирано съхранение. НАУЧНИ ТРУДОВЕ на Колеж - Добрич, том IX: 103-112

2016г. -Иванова, А., П. Чамурлийски, 2016. Тритикале – нова и привлекателна зърнено-житна култура. НАУЧНИ ТРУДОВЕ на Колеж - Добрич, том IX: 95-102

2015г. -Chamurliysky, P., D. Atanasova, E. Penchev, 2015. Productivity of foreign common winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) under the conditions of Dobrudzha region. Agriculture & Forestry, Podgorica Vol. 61 Issue 1: 77-83

2015г. -Chamurliyski, P., E. Penchev, N. Tsenov, 2015. Productivity and stability of the yield from common winter wheat cultivars developed at IPGR Sadovo under the conditions of Dobrudzha region. Agricultural Science and Technology, Vol. 7, № 1, p-p 19 – 24

2015г. -Георгиев Г., Н., Ненова, П., Пеевска, П., Чамурлийски. 2015. Определяне на листната площ на линии и хибриди слънчоглед (Helianthus anuus L.) в условията на Добруджа. Аграрен Университет, Пловдив. Юбилейна научна конференция с международно участие. „Традиции и предизвикателства пред аграрното образование, наука и бизнес - Научни трудове“ том LIX, кн.2: 43-49

2014г. -Tsenov N., T. Petrova, E. Tsenova, D. Atanasova, P. Chamurliyski, 2014. Breeding value of Medea variety for increasing the grain productivity and freezing tolerance in winter common wheat. FCS 9, №1; p-p 7-19 (in BG)

2014г. -Нанкова М., А. Иванова, Н. Ценов, Д. Атанасова, П. Чамурлийски, 2014. Изследване на някои сортове пшеница (Triticum aestivum L.) към продължително монокултурно отглеждане и отзивчивостта им към low-imput технология от различни начини на внасяне на хранителните вещества. FCS 9, №1; 109-120

2014г. -Чамурлийски П., И. Стоева, Е. Пенчев, 2014. Оценка варирането на признаци характеризиращи генетичното разнообразие на работна колекция от зимна обикновена пшеница (Triticum aestivum L.). FCS 9, №1; 31-40

2014г. -Ценов Н., Е. Ценова, Д. Атанасова, П. Чамурлийски, Г. Райков, 2014. Комплексна селекционна оценка на сортове зимна пшеница 1. Продуктивност от зърно. Научни трудове, Научни трудове „ИЗ Карнобат“, Том 3, №1; 21-35

2014г. -Ланджева С., В. Кутев, Н. Ценов, П. Чамурлийски, Т. Трифонова, В. Ненова, Т. Кърцева, К. Кочева, П. Петров, Г. Георгиев. 2014. Продуктивност и азотна ефективност при обикновената пшеница – сравнителен анализ на стари и съвременни български сортов. Научни трудове, „ИЗ Карнобат“, Том 3, №1; 267-276

2013г. -Chamurliyski, P., N. Tsenov, 2013. Yield stability of contemporary Bulgarian winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) in Dobrudzha. Agricultural Science and Technology, vol. V, № 1, p-p 16-21

2013г. -Tsenov N., D. Atanasova, P. Chamurliyski, I. Stoeva, 2013. Influence of extreme environmental changes on grain quality of winter common wheat (Triticum aestivum L.) Bulg. J. Agric. Sci., 19(4): 690-695

2013г. -Chamurliysky, P., N Tsenov, S. Stoyanova, 2013. Drying of seeds from common wheat (Triticum aestivum L.) by using Silica Gel for ex situ storage. Agricultural Science and Technology, vol. V, № 3: 252-256

2013г. -Georgiev, G., G. Georgiev, P. Chamurliyski, 2013. Productivity and economic traits of winter oilseed rape (Brassica napus var. biennis) under the conditions of Dobrudzha. Agricultural Science and Technology, vol. V, № 4, pp 424-427

2012г. -Tsenov, N., P. Chamurliyski, T. Petrova, E. Penchev, 2012. Breeding of cold tolerance the common winter wheat (Triticum aestivum L.) at Dobrudzha Agricultural Institute, FCS 8, №1; p-p 53-64 (in BG)

2012г. -Chamurliyski, P., S. Stoyanova, 2012. Ex situ storage of germplasm from common wheat (Triticum aestivum L.) for a ten-year period in a breeding collection. Agricultural Science, vol. IV, Issue 11, p-p 157-163

2011г. -Chamurliyski, P., N. Tsenov, I. Stoeva, S. Doneva, 2011. Economic characterization of some foreign winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.), Papers from XIV International scientific-practical conference, “Agricultural science – farming production in Siberia, Mongolia, Kazakhstan and Bulgaria” Vol. 1; p-p 12-14

2011г. -Chamurliyski, P., N. Tsenov, I. Stoeva, 2011. Productivity and quality of modern Bulgarian bread wheat varieties (Triticum aestivum L.), FCS 7, №2; p-p 233-241 (in BG)

2009г. -Tsenov N., K. Kostov, I. Todorov, I. Panayotov, I. Stoeva, D. Atanasova, I. Mankovski, P. Chamurliyski, 2009. Problems, achievements and prospects in breeding for grain productivity of winter wheat, FCS 5, №2; p-p 261-273 (in BG)

2009г. -Stoeva I., P. Chamurliyski, N. Tsenov, 2009. Investigation on Bulgarian and foreign common winter wheat varieties and lines with a view of their using in breeding for productivity and quality, FCS 5, №2; p-p 253-260 (in BG)

Доклади

2018г. -Chamurliyski, P., G. Ivanova, 2018. Truffle-black diamond. Outlook for a successful business. Proceeding of Sixth student scientific conference “Ecology and environment” April 20-21, Vol. 5: 51-58

2018г. -Chamurliyski, P., G. Raykov, N. Tsenov, 2018. Genotype response with regard to plant height in common winter wheat (Triticum aestivum L.) grown under contrasting environments. IX-th Annual Conference with International participation “Innovations in agricultural science for efficient farming” 27-28 September 2018, Book of abstracts: 39

2017г. -Ivanova, A., M. Koleva, P. Chamurliyski, S. Velikova, D. Nikolova, 2017. Clearfield technology: a revolution in the fight against weeds. Clearfield in rape. Proceedings of the fifth student scientific conference “Ecology and Environment” April 21, Volume 4: 116-119

2017г. -Chamurliyski, P., V. Mihov, A. Ivanova, M. Koleva, 2017. Clearfield technology in common winter wheat. Perspectives and practical application. Proceedings of the fifth student scientific conference “Ecology and Environment” April 21, Volume 4: 120-123

2015г. -A. Borner at al. 2015. Genetic diversity in old bread wheats from Bulgaria. Annual Wheat Newsletter vol.61; 8-13

Цитирания

2019г. -Tsenov, N., Kostov, K., Todorov, I., Panayotov, I., Stoeva, I., Atanasova, D., Mankovski, I. & Chamurliyski, P., 2009. Problems, achievements and prospects in productivity selection in winter wheat. Field Crops Studies, V (2), 261-273, Цитирана в: Ganchev G., Kuneva V., Stoyanova A., 2019. Nutritional and energy value of two wheat varieties. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 25 (Suppl. 3): 47-52

2019г. -Stoeva, I., Chamurliyski, P., Tsenov, N., 2009. Study of Bulgarian and foreign varieties and lines of common wheat in relation to their use in the selection of productivity and quality. Field Crops Studies, V (2), 253-260. Цитирана в: Ganchev G., Kuneva V., Stoyanova A., 2019. Nutritional and energy value of two wheat varieties. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 25 (Suppl. 3): 47-52

2019г. -Tsenov N., Kostov, K., Todorov, I., Panayotov, I., Stoeva, I., Atanassova, D., Mankovsky, I. & Chamurliysky, P. 2009. Problems, achievements and prospects in breeding for grain productivity of winter wheat. Field Crops Studies, V(2): 261-273, Цитирана в: Пенчев, Е., С., Донева, Р., Александрова, 2019. Изследване продуктивността и качествените показатели на група нови сортове зимна мека пшеница. Field Crop Studies XI (2): 97-106

2019г. -Chamurliysky, P., D., Atanasova, E., Penchev, 2015. Productivity of foreign common winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) under the conditions of Dobrudzha region. Agriculture & Forestry, Podgorica Vol. 61 Issue 1: 77-83 Цитирана в: Karaman, M., 2019. Evaluation of bread wheat genotypes in irrigated and rainfed conditions using biplot analysis. Applied Ecology and Environmental Research 17(1): 1431-1450

2019г. -Chamurliysky, P., D., Atanasova, E., Penchev, 2015. Productivity of foreign common winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) under the conditions of Dobrudzha region. Agriculture & Forestry, Podgorica Vol. 61 Issue 1: 77-83 Цитирана в: Panfilova, A., A., Mohylnytska, 2019. The impact of nutrition optimization on crop yield of winter wheat varieties (Triticum aestivum L.) and modeling of regularities of its dependence on structure indicators. Agriculture & Forestry, Vol. 65 Issue 3: 157-171

2019г. -Chamurliysky, P., Tsenov, N., Stoeva, I., Doneva, S. & Penchev, E., 2016. Quality of grain and flour of foreign bread wheat cultivars (Triticum aestivum L.) under the conditions of South of Dobrudzha region. Agricultural science and Technology, Vol. 8, № 4, 283-288 Цитирана в: Донева, С., Д., Йорданова, Р., Александрова, 2019. Проучване на генетичното разнообразие на нови сортове хлебна пшеница, създадени в Добруджански земеделски институт. Field Crop Studies XII(1): 141-160

2019г. -Tsenov, A., Chamurliiski, P., Petrova, T. & Penchev, E., 2012. Cold resistance breeding for winter common wheat (Triticum aestivum L.) at the Dobrudzha Agricultural Institute. Field Crops Studies, III – 1, 53-64 Цитирана в: Александров, Т., Т., Петрова, Е., Пенчев, 2019. Перспективни селекционни линии твърда пшеница (Triticim durum Desf.) създадени в ДЗИ – генерал Тошево. I. Студоустойчивост и зимоустойчивост. Field Crop Studies XII(2): 95-112

2019г. -Tsenov, A., Chamurliiski, P., Petrova, T. & Penchev, E., 2012. Cold resistance breeding for winter common wheat (Triticum aestivum L.) at the Dobrudzha Agricultural Institute. Field Crops Studies, III – 1, 53-64 Цитирана в: Донева, С., Р., Александрова, T., Петрова 2019. Приложение на глиадиновия алелен състав като маркер за студоустойчивост в селекцията на хлебна пшеница. Field Crop Studies XII(2): 213-226

2019г. -Chamurliyski, P., 2019. Historical aspects and achievements of the bread wheat (Triticum aestivum L.) in Southern Dobrudzha, New Knowledge Journal of Science, 8 (2): 60-70, Цитирана в: Mihajlow, Р., Ivanova, А., 2019. Drone video capture – A new method in precision agriculture. Technical University of Varna. Annual Journal, Vol 3(2): 32-38

2018г. -Tsenov, N., P. Chamurliyski, T. Petrova, E. Penchev, 2012. Breeding of cold tolerance, the common winter wheat (Triticum aestivum L.) at Dobrudzha Agricultural Institute. FCS 8, №1: 53-64, Цитирана в: Mihova, G., T. Petrova, V. Ivanova, Yo. Stanoeva, 2018. New accessions in the common winter wheat working International collection of Dobrudzha Agricultural Institute, Bulgaria. Agricultural, Biological & Life Science Conference, Edirne, Turkey, 266-271

2018г. -Tsenov, N., K. Kostov, l. Todorov, l. Panayotov, I. Stoeva, D. Atanasova, l. Mankovsky and P. Chamurliysky, 2009. Problems, achievements and prospects in breeding for grain productivity of winter wheat. Field Crops Studies 5 (2): 261-273 Цитирана в: Mihova, G., T. Petrova, V. Ivanova, Yo. Stanoeva, 2018. New accessions in the common winter wheat working International collection of Dobrudzha Agricultural Institute. Bulgaria, Agricultural, Biological & Life Science Conference, Edirne, Turkey, 266-271

2018г. -Chamurliysky, P., D. Atanasova, E. Penchev, 2015. Productivity of foreign common winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) under the conditions of Dobrudzha region. Agriculture & Forestry, Podgorica Vol. 61 Issue 1: 77-83, Цитирана в: Kilich, H., E. Kendal, H. Aktas, 2018. Evaluation of yield and some quality characters of winter barley (Hordeum vulgare L.) genotypes using biplot analysis. Agriculture & Forestry. Vol. 64 Issue 3: 101-111, (DOI: 10.17707/AgricultForest.64.3.09)

2018г. -Tsenov, N., K. Kostov, l. Todorov, l. Panayotov, I. Stoeva, D. Atanasova, l. Mankovsky and P. Chamurliysky, 2009. Problems, achievements and prospects in breeding for grain productivity of winter wheat. Field Crops Studies 5 (2): 261-273 Цитирана в: Penchev, E., T. Petrova, 2018. Investigation on the effects of the genotype x environment interaction in some new Bulgarian common winter wheat cultivars. 3-rd International symposium for agriculture and food 2017. JAFES, Vol. 72, №2: 74-77 (ISSN 2545-4315)

2018г. -Chamurliyski, P., N., Tsenov, 2013. Yield stability of contemporary Bulgarian winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) in Dobrudzha. Agricultural Science and Technology, 5, 16-21, Цитирана в: Peevska, P., M. Drumeva, G. Georgiev, 2018. Registration of a new sunflower hybrid – Sevar. Agricultural Science and Technology, Volume 10 (1): 29-33 (DOI: 10.15547/ ast.2018.01.006)

2018г. -Chamurliyski P., N., Tsenov, I., Stoeva, 2011. Productivity and quality of modern Bulgarian bread wheat varieties (Triticum aestivum L.). Field Crops Studies, 7: 233-241, Цитирана в: Peevska, P., M. Drumeva, G. Georgiev, 2018. Registration of a new sunflower hybrid – Sevar. Agricultural Science and Technology, Volume 10 (1): 29-33 (DOI: 10.15547/ ast.2018.01.006)

2018г. -Tsenov, N., P. Chamurliyski, T. Petrova, E. Penchev, 2012. Breeding of cold tolerance, the common winter wheat (Triticum aestivum L.) at Dobrudzha Agricultural Institute, FCS 8, №1: 53-64, Цитирана в: Mihova, G., V. Baychev. T. Aleksandrov, T. Petrova, Y. Stanoeva, V. Ivanova, 2018. Breeding of cereal crops at Dobrudzha Agricultural Institute – General Toshevo, Bulgaria, 3-rd International symposium for agriculture and food 2017. JAFES, Vol. 72, №2: 124 - 131 (ISSN 2545-4315)

2018г. -Tsenov, N., K. Kostov, l. Todorov, l. Panayotov, I. Stoeva, D. Atanasova, l. Mankovsky and P. Chamurliysky, 2009. Problems, achievements and prospects in breeding for grain productivity of winter wheat. Field Crops Studies 5 (2): 261-273, Цитирана в: Mihova, G., V. Baychev. T. Aleksandrov, T. Petrova, Y. Stanoeva, V. Ivanova, 2018. Breeding of cereal crops at Dobrudzha Agricultural Institute – General Toshevo, Bulgaria, 3-rd International symposium for agriculture and food 2017. JAFES, Vol. 72, №2: 124 - 131 (ISSN 2545-4315)

2018г. -Chamurliyski, P., N. Tsenov, I. Stoeva, S. Doneva, 2012. Economic characterization of some foreign winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.), Plant Science, Vol. XLIX, №5: 13-17, Цитирана в: Georgiev, G., N. Nenova, P. Peevska, G. Georgiev, 2018. Investigation on the inheritance of the traits number of seeds per plant and 1000 kernel weight in sunflower hybrids, 3-rd International symposium for agriculture and food 2017. JAFES, Vol. 72, №2: 78 - 82 (ISSN 2545-4315)

2018г. -Ivanova, V., P. Chamurliyski, 2017. Resistance of common winter wheat cultivars from different geographic origin to P. triticina. 52 Croatian and 12th International Symposium on Agriculture. Book of proceeding. 216-221 (ISSN 2459-5543), Цитирана в: Koleva, M., Y . Stanoeva , I. Kiryakov , A. Ivanova, 2018. Sources of resistance in chickpea (Cicer arietinum L.) to ascochyta blight (Ascochyta rabiei), Аgricultural Science and Technology, Volume 10 (3): 195 - 198 (DOI: 10.15547 /ast. 2018.03.037)

2017г. -Chamurliysky, P., D. Atanasova, E. Penchev, 2015. Productivity of foreign common winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) under the conditions of Dobrudzha region. Agriculture & Forestry, Podgorica Vol. 61 Issue 1: 77-83, Цитирана в: Ivanova, A., M., Koleva, 2017. Production potential of feed barley variety Veslets, grown in the South Dobrudzha region of Bulgaria. International Journal Knowledge. Institute of Knowledge Management. Scientific papers. Medicine and natural science. Vol. 19(4): 1637-1677 (ISSN 2545-4439)

2017г. -Chamurliyski, P., E. Penchev, N. Tsenov, 2015. Productivity and stability of the yield from common winter wheat cultivars developed at IPGR Sadovo under the conditions of Dobrudzha region. Agricultural Science and Technology, Vol. 7, № 1: 19 – 24 Цитирана в: Ivanova, A., M., Koleva, 2017. Production potential of feed barley variety Veslets, grown in the South Dobrudzha region of Bulgaria. International Journal Knowledge. Institute of Knowledge Management. Scientific papers. Medicine and natural science. Vol. 19(4): 1637-1677 (ISSN 2545-4439)

2017г. -Tsenov, N., K. Kostov, l. Todorov, l. Panayotov, I. Stoeva, D. Atanasova, l. Mankovsky and P. Chamurliysky, 2009. Problems, achievements and prospects in breeding for grain productivity of winter wheat. Field Crops Studies 5 (2): 261-273, Цитирана в: Desheva, G., B. Kysev and M. Deshev, 2017. Spike productivity of common winter wheat from the National collection of Bulgaria. Proceeding of International Conference “135 Years Agricultural Science in Sadovo and 40 Years Institute of Plant Genetic Resources - Sadovo” 29-30 May, Plovdiv: 101-113

2017г. -Ценов, Н., П. Чамурлийски, Т. Петрова и Е. Пенчев, 2012. Селекция на студоустойчивост при зимната обикновена пшеница в Добруджански Земеделски институт. Изследвания върху полските култури, т. VIII, №1: 53-64, Цитирана в: Стоянов, Х., 2017. Анализ на показатели за оценка на метеорологичното време имащи значение за селекцията на зимни зърнено-житни култури. Юбилейна научна конференция с международно участие: „135 години земеделска наука в Садово и 40 години Институт по Растителни Генетични Ресурси – Садово“: 318-334

2017г. -Chamurliyski, P., D. Atanasova, E. Penchev, 2015. Productivity of foreign common winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) under the conditions of Dobrudzha region, Agriculture & Forestry, 61: 77-83 Цитирана в: Ценов, Н. 2017. Изследвания върху вегетационния период във връзка със селекцията на обикновената пшеница, Дисертация за присъждане на научна степен „Доктор на науките”, Добрич, стр. 464

2017г. -Chamurliyski, P., N. Tsenov, 2013. Yield stability of contemporary Bulgarian winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) in Dobrudzha. Agricultural Science and Technology, vol. V, № 1, p-p 16-21, Цитирана в: Desheva, G., B. Kysev and M. Deshev, 2017. Spike productivity of common winter wheat from the National collection of Bulgaria. Proceeding of International Conference “135 Years Agricultural Science in Sadovo and 40 Years Institute of Plant Genetic Resources - Sadovo” 29-30 May, Plovdiv: 101-113

2017г. -Tsenov, N., T. Gubatov, G. Raykov, A. Ivanova and P. Chamurliyski, 2017. New approaches for evaluation the grain yield of winter wheat in contrasting environments. International Journal of Current Research, 9, 44487-44495, Цитирана в: Yankov, P., M. Drumeva, 2017 Effect of pre-sowing soil tillage for wheat on the crop structure and the yield components in Dobrudzha region. AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, VOL. 9, No 2, pp: 124-128

2017г. -Raykov, G., P. Chamurliyski, S. Doneva, E. Penchev and N. Tsenov, 2016. Productivity performance of bread winter wheat genotypes of local and foreign origin. Agricultural Science and Technology, 8, 276-279, Цитирана в: Yankov, P., M. Drumeva, 2017 Effect of pre-sowing soil tillage for wheat on the crop structure and the yield components in Dobrudzha region. AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, VOL. 9, No 2, pp: 124-128

2017г. -Chamurliysky, P., D. Atanasova, E. Penchev, 2015. Productivity of foreign common winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) under the conditions of Dobrudzha region. Agriculture & Forestry, Podgorica Vol. 61 Issue 1: 77-83, Цитирана в: Yankov, P., M. Drumeva, 2017 Effect of pre-sowing soil tillage for wheat on the crop structure and the yield components in Dobrudzha region. AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, VOL. 9, No 2, pp: 124-128

2017г. -Chamurliysky, P., D. Atanasova, E. Penchev, 2015. Productivity of foreign common winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) under the conditions of Dobrudzha region. Agriculture & Forestry, Podgorica Vol. 61 Issue 1: 77-83, Цитирана в: Dekich, V., V. Popovich, S. Brankovich, D. Terzich and N. Durich, 2017. Grain yield and yield components of winter barley. Agriculture & Forestry, Vol. 63 Issue 1: 179-185, Podgorica (DOI: 10.17707/AgricultForest.63.1.21)

2017г. -Чамурлийски П., Стоева И., Пенчев Е., 2014.Оценка варирането на признаци характеризиращи генетичното разнообразие на работна колекция от зимна обикновена пшеница. Изследвания върху полските култури, IX-1:31-40. Цитирана в: 2017 Дисертация за присъждане на научна степен „доктор“ на тема: "Характеристика на резервните белтъци при синтетични пшеници във връзка с използването им като изходен материал за селекцията", Добрич.

2017г. -Tsenov N., D. Atanasova, M. Nankova, A. Ivanova, E. Tsenova, P. Chamurliyski and G. Raykov, 2014. Approaches for grading breeding evaluation of winter wheat varieties for grain yield. Scientific Works of Instiute of Agriculture – Karnobat, 3(1): 21-35 Цитирана в: Stoyanov, H., V., Baychev, G., Mihova, 2017. Analysis and Assessment of Yield Ranking Models in Triticale (xTriticosecale Wittm.) in Contrasting Environmental Conditions. The Special Issue of 2-nd International Balkan Agriculture Congress. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty: 83-90 (ISSN: 1302-7050)

2017г. -Chamurliysky, P., D. Atanasova, E. Penchev, 2015. Productivity of foreign common winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) under the conditions of Dobrudzha region. Agriculture & Forestry, Podgorica Vol. 61 Issue 1: 77-83 Цитирана в: Georgiev, G., 2017. Characterization of The New Bulgarian Sunflower Hybrid “Gabi”, 2-nd International Balkan Agriculture Congress, 16-18 may 2017, Congress Book (ISBN : 978-605-4265-49-7): 419-427

2016г. -Chamurliyski, P. & Stoyanova, S. 2012. Ex situ storage of germplasm from common wheat (Triticum aestivum L.) for a ten-year period in a breeding collection. – Agricultural Sciences, 4(11): 157-163 (in Bg), Цитирана в: Uzundzhalieva, К., G. Desheva & R. Ruseva, 2016. Conservation and management of plant genetic resources in the Insitute of plant genetic resources, Sadovo, Bulgaria PHYTOLOGIA BALCANICA 22 (2): 179 – 185

2016г. -Chamurliyski P., Tsenov, N., Stoeva, I. And Doneva, S., 2012. Economic characterization of some foreign winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.). Plant Science, 49, 13-17, Цитирана в: Desheva, G., M. Sabeva, M. Zacharieva, 2016. Variation of agronomic trails among introduced winter bread wheat cultivars. Trakia Journal of Sciences, No 2; p-p 171-175

2016г. -Chamurliyski, P., N. Tsenov, I. Stoeva, 2011. Productivity and quality of modern Bulgarian bread wheat varieties (Triticum aestivum L.), FCS 7, №2; p-p 233-241, Цитирана в: Peevska, P., G. Georgiev, 2016. A new Bulgarian sunflower hybrid Dea. Proceeding of 19-th International Sunflower Conference, 29 May-23 June 2016, Edirne, Turkey: 475-483

2016г. -Chamurliyski, P., N. Tsenov, 2013. Yield stability of contemporary Bulgarian winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) in Dobrudzha. Agricultural Science and Technology, vol. V, № 1, p-p 16-21, Цитирана в: Peevska, P., G. Georgiev, 2016. A new Bulgarian sunflower hybrid Dea. Proceeding of 19-th International Sunflower Conference, 29 May-23 June 2016, Edirne, Turkey: 475-483

2016г. -Tsenov, N., K. Kostov, l. Todorov, l. Panayotov, I. Stoeva, D. Atanasova, l. Mankovsky and P. Chamurliysky, 2009. Problems, achievements and prospects in breeding for grain productivity of winter wheat. Field Crops Studies 5 (2): 261-273, Цитирана в: Desheva, G., M. Sabeva, M. Zacharieva, 2016. Variation of agronomic trails among introduced winter bread wheat cultivars. Trakia Journal of Sciences, No 2; p-p 171-175

2016г. -Chamurliyski, P., D. Atanasova, E. Penchev, 2015. Productivity of foreign common winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) under the conditions of Dobrudzha region, Agriculture & Forestry, 61: 77-83 Цитирана в: Георгиев, Г., 2016. Характеристика на нов български хибрид слънчоглед - Габи. FCS 10, №1: 103-114

2015г. -Chamurliyski, P., N. Tsenov, I. Stoeva, 2011. Productivity and quality of modern Bulgarian bread wheat varieties (Triticum aestivum L.), FCS 7, №2; p-p 233-241 (in BG), Цитирана в: Georgiev, G., V. Encheva, N. Nenova, Y. Encheva, D. Valkova, P. Peevska, G. Georgiev, 2015. Vokil – a new Bulgarian sunflower hybrid, Agricultural Science and Technology, VOL. 7, No 3, pp 287 - 292

2015г. -Chamurliyski, P., N. Tsenov, I. Stoeva, S. Doneva, 2011. Economic characterization of some foreign winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.), Papers from XIV International scientific-practical conference, “Agricultural science – farming production in Siberia, Mongolia, Kazakhstan and Bulgaria” Vol. 1; p-p 12-14 (2012. Plant Science, Vol, XLIX, №5, p-p 13-17(in BG) Цитирана в: Georgiev G., V. Encheva, N. Nenova, Y. Encheva, D. Valkova, P. Peevska, G. Georgiev. 2015. Vokil – a new Bulgarian sunflower hybrid, Agricultural Science and Technology, VOL. 7, No 3, pp 287 - 292

2015г. -Chamurliysky, P., D. Atanasova, E. Penchev, 2015. Productivity of foreign common winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) under the conditions of Dobrudzha region. Agriculture & Forestry, Podgorica Vol. 61 Issue 1: 77-83, Цитирана в: Tsenov, N., and T. Gobatov. 2015. Influence of environmental conditions on the performance of the vegetation period in winter common wheat (Triticum aestivum L.), International Journal of Current Research Vol. 7, Issue, 12, pp.23917-23924

2015г. -Tsenov, N., K. Kostov, l. Todorov, l. Panayotov, I. Stoeva, D. Atanasova, l. Mankovsky and P. Chamurliysky, 2009. Problems, achievements and prospects in breeding for grain productivity of winter wheat. Field Crops Studies 5 (2): 261-273, Цитирана в: Dospatliev, L. K., A. K. Stoyanova, T. Z. Zhelyazkova, N. Y. Valchev, G. D. Delchev, M. T. Ivanova, 2015. Stability and technological value of common wheat varieties Enola, Illico and Ingenio treated with herbicide mixtures. International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 5, Issue 11: 373-380 (ISSN 2250-3153)

2015г. -Tsenov, N., K. Kostov, l. Todorov, l. Panayotov, I. Stoeva, D. Atanasova, l. Mankovsky and P. Chamurliysky, 2009. Problems, achievements and prospects in breeding for grain productivity of winter wheat. Field Crops Studies 5 (2): 261-273, Цитирана в: Стоянова, A., В. Кунева, Г. Делчев, 2015. Влияние на някои хербициди и хербицидни смеси върху продуктивността на два сорта обикновена пшеница. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 18, 3: 478-487

2015г. -Stoeva I., P. Chamurliyski, N. Tsenov, 2009. Investigation on Bulgarian and foreign common winter wheat varieties and lines with a view of their using in breeding for productivity and quality, FCS 5, №2: 253-260 (in BG) Цитирана в: Dospatliev, L. K., A. K. Stoyanova, T. Z. Zhelyazkova, N. Y. Valchev, G. D. Delchev, M. T. Ivanova, 2015. Stability and technological value of common wheat varieties Enola, Illico and Ingenio treated with herbicide mixtures. International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 5, Issue 11: 373-380 (ISSN 2250-3153)

2015г. -Tsenov, N., K. Kostov, l. Todorov, l. Panayotov, I. Stoeva, D. Atanasova, l. Mankovsky and P. Chamurliysky, 2009. Problems, achievements and prospects in breeding for grain productivity of winter wheat. Field Crops Studies 5 (2): 261-273, Цитирана в: Desheva, G., B. Kyosev, 2015. Genetic diversity assessment of common winter wheat (Triticum aestivum L.) genotypes, Emir. J. Food Agric. 27 (3): 283-290 (DOI: 10.9755 / ejfa. v 27i3.19799)

2015г. -Chamurliysky, P., D. Atanasova, E. Penchev, 2015. Productivity of foreign common winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) under the conditions of Dobrudzha region. Agriculture & Forestry, Podgorica Vol. 61 Issue 1: 77-83, Цитирана в: Djekic, V., J. Milivoevic, V. Popovic, S. Brankovic, M. Jelic, M. Staletic, V. Peresic, 2015. Genetic potential and yield components of winter barley. Book of proceeding - Sixth International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2015” Jahorina, October 15 – 18: 553-558 (DOI: 10.7251 / AGSY1505553DJ)

2014г. -Chamurliyski, P., N. Tsenov 2013. Yield stability of contemporary Bulgarian winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) in Dobrudzha. Agricultural Science and Technology, V, 16-21, Цитирана в: G. Georgiev, P. Peevska, E. Penchev. 2014. Testing of new Bulgarian sunflower hybrids under the conditions of Northeast Bulgaria II. Phenological specificity. Agricultural Science and Technology, Vol. 6, No 4, pp 403-408

2014г. -Ценов, Н., К. Костов, И. Тодоров, И. Панайотов, И. Стоева, Д. Атанасова, И. Манковски, П. Чамурлийски, 2009. Проблеми, постижения и перспективи в селекцията на продуктивност при зимната пшеница. Изследвания върху полските култури, Том V, №2: 261-273. Цитирана в: Даскалова, Н., П., Спецов, 2014. Хетерозис в F1 хибриди, получени от кръстосване на синтетични амфидиплоиди със сортове обикновена зимна пшеница. НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 1.1: 35-39

2014г. -Чамурлийски, П., Н. Ценов, И. Стоева, Продуктивност и качество на съвременни Български сортове хлебна пшеница (Triticum aesitvim L.). Field Crop Studies, 7(2), 233-241, Цитирана в: Стоянов, Х., П., 2014. Зависимост на показателите на класа от фактора „образец” при обикновената зимна пшеница (Triticum aestivum L.) НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 1.1: 30-34

2014г. -Tsenov, N., K. Kostov, l. Todorov, l. Panayotov, I. Stoeva, D. Atanasova, l. Mankovsky and P. Chamurliysky, 2009. Problems, achievements and prospects in breeding for grain productivity of winter wheat. Field Crops Studies 5 (2): 261-273, Цитирана в: Михова, Г., А. Иванова, С. Донева, Т. Петрова, 2014. Стопанска характеристика на нови сортове зимен, двуреден ечемик създадени в Добруджански Земеделски Институт. Селекционно-генетични изследвания при полските култури. Том 3, №2: 125-134

2014г. -Stoeva I., P. Chamurliyski, N. Tsenov, 2009. Investigation on Bulgarian and foreign common winter wheat varieties and lines with a view of their using in breeding for productivity and quality, FCS 5, №2: 253-260 (in BG), Цитирана в: Георгиев, Г., В. Енчева, Н. Ненова, П. Пеевска, Ю. Енчева, Д. Вълкова, Г. Георгиев, Е. Пенчев, 2014. Характеристика на компонентите на добива при линии слънчоглед в условията на Североизточна България. Селекционно-генетични изследвания при полските култури. Том 3, №1: 121-131

2014г. -Chamurliyski, P., N. Tsenov, I. Stoeva, S. Doneva, 2012. Economic characterization of some foreign winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.). Plant Science, Vol, XLIX, №5: 13-17(in BG), Цитирана в: Георгиев, Г., В. Енчева, Н. Ненова, П. Пеевска, Ю. Енчева, Д. Вълкова, Г. Георгиев, Е. Пенчев, 2014. Характеристика на компонентите на добива при линии слънчоглед в условията на Североизточна България. Селекционно-генетични изследвания при полските култури. Том 3, №1: 121-131

2014г. -Stoeva I., P. Chamurliyski, N. Tsenov, 2009. Investigation on Bulgarian and foreign common winter wheat varieties and lines with a view of their using in breeding for productivity and quality, FCS 5, №2: 253-260 (in BG), Цитирана в: Михова, Г., А. Иванова, С. Донева, Т. Петрова, 2014. Стопанска характеристика на нови сортове зимен, двуреден ечемик създадени в Добруджански Земеделски Институт. Селекционно-генетични изследвания при полските култури. Том 3, №2: 125-134

2014г. -Tsenov, N., P. Chamurliyski, T. Petrova, E. Penchev, 2012. Breeding of cold tolerance, the common winter wheat (Triticum aestivum L.) at Dobrudzha Agricultural Institute, FCS 8, №1: 53-64 (in BG), Цитирана в: Михова, Г., А. Иванова, С. Донева, Т. Петрова, 2014. Стопанска характеристика на нови сортове зимен, двуреден ечемик създадени в Добруджански Земеделски Институт. Селекционно-генетични изследвания при полските култури. Том 3, №2: 125-134

2014г. -Chamurliyski, P., N. Tsenov, 2013. Yield stability of contemporary Bulgarian winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) in Dobrudzha. Agricultural Science and Technology, vol. V, № 1: 16-21, Цитирана в: Михова, Г., А. Иванова, С. Донева, Т. Петрова, 2014. Стопанска характеристика на нови сортове зимен, двуреден ечемик създадени в Добруджански Земеделски Институт. Селекционно-генетични изследвания при полските култури. Том 3, №2: 125-134

2013г. -Chamurliyski, P., N. Tsenov, I. Stoeva, 2011. Productivity and quality of modern Bulgarian bread wheat varieties (Triticum aestivum L.), FCS 7, №2: 233-241 (in BG), Цитирана в: Стоянов, Х., 2013. Корелация между характеристики на класа при сортове обикновена зимна пшеница (Triticum aestivum L.). Селекционно-генетични изследвания при полските култури. Том 2, №1: 95-104

2012г. -Tsenov, N., P. Chamurliyski, T. Petrova, E. Penchev, 2012. Breeding of cold tolerance, the common winter wheat (Triticum aestivum L.) at Dobrudzha Agricultural Institute, FCS 8, №1: 53-64 Цитирана в: Stoyanov, H., 2012. Characteristics of amphidiploids in the triticum-aegilopshaynaldia-agropyron group, Scientific Papers. Series A. Agronomy, Vol. LV: 249-255 (ISSN Online 2285-5793)

2012г. -Tsenov, N., K. Kostov, l. Todorov, l. Panayotov, I. Stoeva, D. Atanasova, l. Mankovsky and P. Chamurliysky, 2009. Problems, achievements and prospects in breeding for grain productivity of winter wheat. Field Crops Studies 5 (2): 261-273, Цитирана в: Dimtrova-Doneva M, D. Valcheva, D. Vulchev, D.Dimova, B. Dyulgerova, 2012. Productive capacity of varieties and perspectives lines of feed barley, Scientific works, Vol 1 (1):71-78

2012г. -Tsenov, N., K. Kostov, l. Todorov, l. Panayotov, I. Stoeva, D. Atanasova, l. Mankovsky and P. Chamurliyski, 2009. Problems, achievements and prospects in breeding for grain productivity of winter wheat. Field Crops Studies 5 (2): 261-273, Цитирана в: Dimova D., D. Valcheva, 2012. Inheritance the number of grains in the spike for hybrids winter-feed barley, Scientific works, Vol 1 (1): 53-60

Биологично зеленчукопроизводство


Атлас по Хербология
Снимки на икономически важни за България плевели.