Гл. ас. д-р Магдалена Атанасова Колеваабв

Гл. ас. д-р  Магдалена Атанасова Колева

Факултет: Колеж - Добрич

Катедра: РАСТЕНИЕВЪДСТВО И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Кабинет: Корпус , стая

Телефон:

Email: m.koleva@shu.bg

Приемно време: Понеделник: 13-15 часа

Завършен университет, специалност

Аграрен Университет, гр. Пловдив;

специалност "Растителна защита"; "Селскостопанска фармация"

Месторабота преди постъпване в ШУ

Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево

Заемани академични длъжности

Главен асистент

Придобити научни степени

"Доктор"

Водени лекции и/или упражнения

Лекции по Химическа защита; Ненасекомни неприятели; Ентомология; Фитопатология; Карантина на растенията

Упражнения по Химическа защита; Фитопатология;Карантина на растенията

Практика по Фитопатология

Области на научни интереси

Фитопатология; Селекция на устойчивост към болести по бобови култури

Участия в международни и национални научни проекти

CBC Romania-Bulgaria: "Integrated system for precise and integrated management of the agricultural production risks specific for Dobroudja area'';

„Актуални проблеми в подготовката на студентите за бъдещата им професионална реализация”, РД-08-106/06.02.17 Срок: 2017

Членства в научни организации

Съюз на учените в България, клон Добрич

Дисертации

2010г. -Белева, М. Проучвания върху ръждата по фасула в България

Статии

2017г. -Ivanova, A., M. Koleva, 2017. Production potential of feed barley variety Veslets, grown in the South Dobrudzha region of Bulgaria. Knowledge, vol. 19.4, p. 1673-1677;

2017г. -Stanoeva Y., A. Ivanova, P. Chamurliiski, M. Koleva, 2017. Dynamics of Blumeria graminis tritici distribution in wheat in north-east bulgaria during 2013 – 2015. International Journal of Agriculture and Environmental Research(IJAER), Volume:03, Issue:01: 2015-2024 (ISSN: 2455-6939);

2015г. -Колева, М. и И. Киряков, 2015. Устойчивост на чуждестранни сортове и линии грах (Pisum sativum) към Pseudomonas syringae pv. pisi. Научни трудове на Колеж – Добрич, том VIII:

2015г. -Koleva, M. and I. Kiryakov, 2015. Screening Pisum sp. accessions for resistance to Pseudomonas syringae pv. pisi. Agricultural Science and Technology, vol. 7, №4: 411-414

2014г. -Киряков, И. и М. Колева, 2014. Устойчивост на сортове и линии грах (Pisum sativum L.) към Pseudomonas syringae pv. pisi. Почвознание, агрохимия и екология, кн. 3-4: 73-78;

2014г. -Киряков, И., М. Белева, 2014. Устойчивите сортове – сигурна алтернатива срещу бактериозите. Сп. “Растителна защита”, бр.6, 4-6

2011г. -Генчев, Д., И. Киряков, М. Белева, 2011. Тракия - нов сорт зрял фасул (P. vulgaris L.). Field Crop Studies, Vol. VII (1): 83-94;

2011г. -Генчев, Д., И. Киряков, М. Белева, 2011. Мизия - нов сорт зрял фасул (P. vulgaris L.). Field Crop Studies, Vol. VII (1): 95-106;

2011г. -Генчев, Д., И. Киряков, М. Белева, 2011. ГТБ Хелис - нов сорт зрял фасул (P. vulgaris L.). Field Crop Studies, Vol. VII (1): 107-118;

2011г. -Генчев, Д., И. Киряков, М. Белева, 2011. Еликсир - нов сорт зрял фасул (P. vulgaris L.). Field Crop Studies, Vol. VII (1): 131-142;

2011г. -Генчев, Д., И. Киряков, М. Белева, 2011. Радоил - нов сорт зрял фасул (P. vulgaris L.). Field Crop Studies, Vol. VII (1): 143-154;

2011г. -Генчев, Д., И. Киряков, М. Белева, 2011. Златан - нов сорт зрял фасул (P. vulgaris L.). Field Crop Studies, Vol. VII (1): 155-166;

2011г. -Генчев, Д., И. Киряков, М. Белева, 2011. Пирина - нов сорт зрял фасул (P. vulgaris L.). Field Crop Studies, Vol. VII (1): 167-178;

2011г. -Генчев, Д., И. Киряков, М. Белева, 2011. Родопея - нов сорт зрял фасул (P. vulgaris L.). Field Crop Studies, Vol. VII (1): 179-188;

2010г. -Beleva, M., I. Kiryakov, and D. Genchev, 2010. Current status of Uromyces appendiculatus in Bulgaria. Annu. Rep. Of Bean Improv. Coop., 53: 64-65

2010г. -Genchev, D., P. Christova, I. Kiryakov, M. Beleva, R. Batchvarova, 2010. Breeding of Common Bean for Resistance to the Physiological Races of Anthracnose Identified in Bulgaria. Biotechnology and Biotechnology Equipment, vol. 24: 1814-1823

2010г. -Киряков, И., Д. Генчев, М. Белева, 2010. Устойчивост на обикновения фасул (Phaseolus vulgaris L.) към симптомите на бактерийно увяхване. Растениевъдни науки, 47: 234-240

2010г. -Генчев, Д., И. Киряков, М. Белева, 2010. Беслет – нов сорт зрял фасул (P. vulgaris L.). Растениевъдни науки, 47: 272-281

2009г. -Beleva, M. and I. Kiryakov, 2009. Virulence diversity of Uromyces appendiculatus in Rhodoppi mountains, Bulgaria. Annu. Rep. Of Bean Improv. Coop., 52: 74-75

2009г. -Белева, М. и И. Киряков, 2009. Проучване на възможностите за химична борба с ръждата по фасула в България. Девета научно-практическа конференция с международно участие “Екология, земеделие, животновъдство”- гр. Пловдив, Сборник “Агроеко”, 191-196

2009г. -Beleva, М., D. Genchev and I. Kiryakov, 2009. Genetic control of resistance to Uromyces appendiculatus in Bulgarian common bean cultivar ‘Beslet’. Genetics and Breeding, vol. 38, Number 3-4: 97-101

2009г. -Белева, М., И. Киряков и Д. Генчев, 2009. Източници на частична устойчивост към ръждата по фасула (Uromyces appendiculatus) в сърцевината колекция на Добруджански земеделски институт. Field Crop Studies vol. 5, №1: 163-172

2009г. -Генчев, Д., И. Киряков, М. Белева, 2009. Директна и индиректна селекция на сортове обикновен фасул с устойчивост към икономически важни болести в България. Field Crop Studies, 5 (2) :321-346

2009г. -Белева, М. и И. Киряков, 2009. Патотипно разнообразие на ръждата по фасула в България. Растениевъдни науки, 46, 520-525

2008г. -Kiryakov, I., D. Genchev and M. Beleva, 2008. Effect of bean genotype on the occurrence of bacterial wilt symptoms caused by Curtobacterium flacumfaciens pv. Flacumfacience. Annu. Rep. Of Bean Improv. Coop., 51: 200-201

2007г. -Тахсин, Н., Д. Сакалиева, М. Белева, 2007. Влияние на технологията на отглеждане върху разпространението на основни болести при нови хибриди слънчоглед. Scientific researces of the Union of Scientist in Bulgaria-Plovdiv, Series C. Technics and Technologies, International Conference of Young Scientists, 14-16 June 2007, Vol. VI: 201-206

Доклади

2017г. -Ivanova, A., M. Koleva, P. Chamurliyski, S. Velikova, D. Nikolova, 2017. Clearfield technology: a revolution in the fight against weeds. Clearfield in rape. Proceedings of the fifth student scientific conference “Ecology and Environment” April 21, Volume 4: 116-119

2017г. -Chamurliyski, P., V. Mihov, A. Ivanova, M. Koleva, 2017. Clearfield technology in common winter wheat. Perspectives and practical application. Proceedings of the fifth student scientific conference “Ecology and Environment” April 21, Volume 4: 120-123;

2015г. -Stanoeva, Y., M. Beleva, 2015. First record of Phomopsis sp. on chickpea (Cicer arietinum) in Bulgaria. Book of Proceeding, Sixth International Scientific Agricultural Symposium „Agrosym 2015“, p. 850-853;

Цитирания

2017г. -Genchev, D., P. Christova, I. Kiryakov, M. Beleva, R. Batchvarova, 2010. Breeding of Common Bean for Resistance to the Physiological Races of Anthracnose Identified in Bulgaria. Biotechnology and Biotechnology Equipment, vol. 24: 1814-1823, цитирано в Padder, B.A., P.N. Sharma, H.E. Awale and J.D. Kelly, 2017. COLLETOTRICHUM LINDEMUTHIANUM, THE CAUSAL AGENT OF BEAN ANTHRACNOSE. Journal of Plant Pathology, vol. 99 (2): 317-330;

2015г. - Белева, М. и И. Киряков, 2009. Проучване на възможностите за химична борба с ръждата по фасула в България. Девета научно-практическа конференция с международно участие “Екология, земеделие, животновъдство”- гр. Пловдив, Сборник “Агроеко”, 191-196, цитирано в: Учкунов, И, С. Райков, В. Учкунов, 2015. Селекционно-агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло.

2015г. -Белева, М., И. Киряков и Д. Генчев, 2009. Източници на частична устойчивост към ръждата по фасула (Uromyces appendiculatus) в сърцевината колекция на Добруджански земеделски институт. Field Crop Studies vol. 5, №1: 163-172, цитирана в: Учкунов, И, С. Райков, В. Учкунов, 2015. Селекционно-агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло

2015г. -Генчев, Д., И. Киряков, М. Белева, 2009. Директна и индиректна селекция на сортове обикновен фасул с устойчивост към икономически важни болести в България. Field Crop Studies, 5 (2) :321-346, цитирана в Учкунов, И, С. Райков, В. Учкунов, 2015. Селекционно-агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло

2015г. -Киряков, И., Д. Генчев, М. Белева, 2010. Устойчивост на обикновения фасул (Phaseolus vulgaris L.) към симптомите на бактерийно увяхване. Растениевъдни науки, 47: 234-240, цитирана в Учкунов, И, С. Райков, В. Учкунов, 2015. Селекционно-агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло

2015г. -Киряков, И., М. Белева, 2009. Преоткрийте традицията. Сп. “Растителна защита”, бр. 4, 4-5, цитирана в Учкунов, И, С. Райков, В. Учкунов, 2015. Селекционно-агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло

2015г. -Киряков, И., М. Белева, 2014. Устойчивите сортове – сигурна алтернатива срещу бактериозите. Сп. “Растителна защита”, бр.6, 4-6, цитирана в Учкунов, И, С. Райков, В. Учкунов, 2015. Селекционно-агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло

2015г. -Beleva, M. and I. Kiryakov, 2009. Virulence diversity of Uromyces appendiculatus in Rhodoppi mountains, Bulgaria. Annu. Rep. Of Bean Improv. Coop., 52: 74-75, цитирана в Учкунов, И, С. Райков, В. Учкунов, 2015. Селекционно-агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло

2015г. -Beleva, M., I. Kiryakov, and D. Genchev, 2010. Current status of Uromyces appendiculatus in Bulgaria. Annu. Rep. Of Bean Improv. Coop., 53: 64-65, цитирана в Учкунов, И, С. Райков, В. Учкунов, 2015. Селекционно-агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло

2015г. -Beleva, М., D. Genchev and I. Kiryakov, 2009. Genetic control of resistance to Uromyces appendiculatus in Bulgarian common bean cultivar ‘Beslet’. Genetics and Breeding, vol. 38, Number 3-4: 97-101, цитирана в Учкунов, И, С. Райков, В. Учкунов, 2015. Селекционно-агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло

2015г. -Kiryakov, I., D. Genchev and M. Beleva, 2008. Effect of bean genotype on the occurrence of bacterial wilt symptoms caused by Curtobacterium flacumfaciens pv. Flacumfacience. Annu. Rep. Of Bean Improv. Coop., 51: 200-201, цитирана в Учкунов, И, С. Райков, В. Учкунов, 2015. Селекционно-агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло