КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Гл. ас. д-р Магдалена Атанасова Колеваабв

Гл. ас. д-р  Магдалена Атанасова Колева

Факултет: Колеж - Добрич

Катедра: РАСТЕНИЕВЪДСТВО И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Кабинет: Корпус , стая

Телефон:

Email: m.koleva@shu.bg

Приемно време: Понеделник: 13-15 часа

Завършен университет, специалност

Аграрен Университет, гр. Пловдив;

специалност "Растителна защита"; "Селскостопанска фармация"

Месторабота преди постъпване в ШУ

Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево

Заемани академични длъжности

Главен асистент

Придобити научни степени

"Доктор"

Водени лекции и/или упражнения

Лекции по Химическа защита; Ненасекомни неприятели; Ентомология; Фитопатология; Карантина на растенията

Упражнения по Химическа защита; Фитопатология;Карантина на растенията

Практика по Фитопатология

Области на научни интереси

Фитопатология; Селекция на устойчивост към болести по бобови култури

Участия в международни и национални научни проекти

CBC Romania-Bulgaria: "Integrated system for precise and integrated management of the agricultural production risks specific for Dobroudja area'';

„Актуални проблеми в подготовката на студентите за бъдещата им професионална реализация”, РД-08-106/06.02.17 Срок: 2017;

”Образователни модели и практики при подготовката на студентите колежани”, РД-10 424/28.02.2018 г. (вх. № РД-08-138/08.02.2018), Срок: 2018

Членства в научни организации

Съюз на учените в България, клон Добрич

Дисертации

2010г. -Белева, М. Проучвания върху ръждата по фасула в България

Статии

2019г. -Koleva, M., Y. Stanoeva, 2019. Chickpea ascochyta blight in Bulgaria. Научни трудове на Колеж Добрич, vol. XI: 82-91; ISSN 2367-8356;

2019г. -Колева, М. и П. Великова, 2019. Възможности за борба с неприятели при биологично производство на овощни култури. Proceedings of the seventh student scientific conference “Ecology and Environment”, Volume 6: 77-85; ISSN 2367-5209;

2019г. -Христова, М., М. Колева, 2019. Нисковъглехидратният хляб: съвременна алтернатива за здравословен живот, Сборник от научен семинар „От зърното до хляба“ и литературен конкурс „Най-вкусният хляб“, 16 май 2019, Шумен, Изд. "Химера", Шумен, 21-23.

2019г. -Колева, M., 2019. Възможности за борба с болести при биологично производство на ябълки. Научни трудове на Колеж Добрич, vol. XI: 133-138; ISSN 2367-8356;

2019г. -Стоянова, В., Д. Колева, М. Колева, 2019. Спирулина: храна на бъдещето. Научни трудове на Колеж Добрич, vol. XI: 139-143; ISSN 2367-8356;

2018г. -Ivanova, A., P. Chamurliyski, M. Nankova, M. Koleva, N. Tsenov, 2018. Assimilation of nutrients from common wheat (Triticum aestivum L.) depending on some agronomy factors under growing conditions. Journal of Agricultural, Food and Environmental Science. Proceedings of 3rd International symposium for Agriculture and Food, vol. 72.2: 38-43; ISSN 2545-4315;

2018г. -Koleva, M., Y. Stanoeva, I. Kiryakov, A. Ivanova, P. Chamurliyski, 2018. Evaluation of lentil cultivars and lines for resistance to Fusarium oxysporum f.sp. lentis. Agricultural Science and Technology, vol.10. No 1: 25-28; ISSN 1313-8820;

2018г. -Koleva, M., Y. Stanoeva, I. Kiryakov, A. Ivanova, 2018. Sources of resistance in chickpea (Cicer arietinum L.) to ascochyta blight (Ascochyta rabiei). Agricultural Science and Technology, Vol. 10, No 3: 195-198; ISSN 1313-8820;

2018г. -Koleva, M. and V. Tzvetanova, 2018. The magic fruit Goji Berry. Proceedings of the sixth student scientific conference “Ecology and Environment”, Volume 5: 59-65; ISSN 2367-5209;

2018г. -Великова, П. и М. Колева, 2018. Интегрирана система за борба с неприятели по грах. Научни трудове на Колеж Добрич, vol. X: 54-62; ISSN 2367-8356;

2017г. -Stanoeva Y., A. Ivanova, P. Chamurliiski, M. Koleva, 2017. Dynamics of Blumeria graminis tritici distribution in wheat in north-east bulgaria during 2013 – 2015. International Journal of Agriculture and Environmental Research(IJAER), Volume:03, Issue:01: 2015-2024; ISSN: 2455-6939;

2017г. -Ivanova, A., M. Koleva, 2017. Production potential of feed barley variety Veslets, grown in the South Dobrudzha region of Bulgaria, Knowledge, vol. 19.4, p. 1673-1677; ISSN 2545-4439;

2017г. -Stanoeva, Y., M. Beleva, 2017. Pathogenic variability of Ascochyta lentis in Bulgaria. Journal of Agricultural, Food and Environmental Science. Proceedings of 3rd International symposium for Agriculture and Food, vol. 71.2: 67-71; ISSN 2545-4315;

2017г. -Ivanova, A., M. Koleva, P. Chamurliyski, S. Velikova, D. Nikolova, 2017. Clearfield technology: a revolution in the fight against weeds. Clearfield in rape. Proceedings of the fifth student scientific conference “Ecology and Environment” April 21, Volume 4: 116-119; ISSN 2367-5209;

2017г. -Chamurliyski, P., V. Mihov, A. Ivanova, M. Koleva, 2017. Clearfield technology in common winter wheat. Perspectives and practical application. Proceedings of the fifth student scientific conference “Ecology and Environment” April 21, Volume 4: 120-123; ISSN 2367-5209;

2015г. -Koleva, M. and I. Kiryakov, 2015. Screening Pisum sp. accessions for resistance to Pseudomonas syringae pv. pisi. Agricultural Science and Technology, vol. 7, №4: 411-414; ISSN 1313-8820;

2015г. -Колева, М. и И. Киряков, 2015. Устойчивост на чуждестранни сортове и линии грах (Pisum sativum) към Pseudomonas syringae pv. pisi. Научни трудове на Колеж – Добрич, том VIII:168-175; ISSN 2367-8356;

2015г. -Stanoeva, Y., M. Beleva, 2015. First record of Phomopsis sp. on chickpea (Cicer arietinum) in Bulgaria. Book of Proceeding, Sixth International Scientific Agricultural Symposium „Agrosym 2015“, p. 850-853; ISBN 978-99976-632-2-1;

2014г. -Киряков, И. и М. Колева, 2014. Устойчивост на сортове и линии грах (Pisum sativum L.) към Pseudomonas syringae pv. pisi, Почвознание, Агрохимия и Екология, книжка 3-4: 73-78; ISSN 0861-9425;

2011г. -Генчев, Д., И. Киряков, М. Белева, 2011. Тракия - нов сорт зрял фасул (P. vulgaris L.). Field Crop Studies, Vol. VII (1): 83-94; ISSN 1312-3882;

2011г. -Генчев, Д., И. Киряков, М. Белева, 2011. Мизия - нов сорт зрял фасул (P. vulgaris L.). Field Crop Studies, Vol. VII (1): 95-106; ISSN 1312-3882;

2011г. -Генчев, Д., И. Киряков, М. Белева, 2011. ГТБ Хелис - нов сорт зрял фасул (P. vulgaris L.). Field Crop Studies, Vol. VII (1): 107-118; ISSN 1312-3882;

2011г. -Генчев, Д., И. Киряков, М. Белева, 2011. Еликсир - нов сорт зрял фасул (P. vulgaris L.). Field Crop Studies, Vol. VII (1): 131-142; ISSN 1312-3882;

2011г. -Генчев, Д., И. Киряков, М. Белева, 2011. Радоил - нов сорт зрял фасул (P. vulgaris L.). Field Crop Studies, Vol. VII (1): 143-154; ISSN 1312-3882;

2011г. -Генчев, Д., И. Киряков, М. Белева, 2011. Златан - нов сорт зрял фасул (P. vulgaris L.). Field Crop Studies, Vol. VII (1): 155-166; ISSN 1312-3882;

2011г. -Генчев, Д., И. Киряков, М. Белева, 2011. Пирина - нов сорт зрял фасул (P. vulgaris L.). Field Crop Studies, Vol. VII (1): 167-178; ISSN 1312-3882;

2011г. -Генчев, Д., И. Киряков, М. Белева, 2011. Родопея - нов сорт зрял фасул (P. vulgaris L.). Field Crop Studies, Vol. VII (1): 179-188; ISSN 1312-3882;

2010г. -Beleva, M., I. Kiryakov, and D. Genchev, 2010. Current status of Uromyces appendiculatus in Bulgaria. Annu. Rep. Of Bean Improv. Coop., 53: 64-65; ISSN 0084-7747;

2010г. -Genchev, D., P. Christova, I. Kiryakov, M. Beleva, R. Batchvarova, 2010. Breeding of Common Bean for Resistance to the Physiological Races of Anthracnose Identified in Bulgaria. Biotechnology and Biotechnology Equipment, vol. 24: 1814-1823; ISSN 1310-2818;

2010г. -Киряков, И., Д. Генчев, М. Белева, 2010. Устойчивост на обикновения фасул (Phaseolus vulgaris L.) към симптомите на бактерийно увяхване. Растениевъдни науки, 47: 234-240; ISSN 0568-465X;

2010г. -Генчев, Д., И. Киряков, М. Белева, 2010. Беслет – нов сорт зрял фасул (P. vulgaris L.). Растениевъдни науки, 47: 272-281; ISSN 0568-465X;

2009г. -Beleva, M. and I. Kiryakov, 2009. Virulence diversity of Uromyces appendiculatus in Rhodoppi mountains, Bulgaria. Annu. Rep. Of Bean Improv. Coop., 52: 74-75; ISSN 0084-7747;

2009г. -Белева, М. и И. Киряков, 2009. Проучване на възможностите за химична борба с ръждата по фасула в България. Девета научно-практическа конференция с международно участие “Екология, земеделие, животновъдство”- гр. Пловдив, Научни трудове –Аграрен Университет – Пловдив, т. LIV, Сборник “Агроеко”, 191-196; ISSN 1312-6318;

2009г. -Beleva, М., D. Genchev and I. Kiryakov, 2009. Genetic control of resistance to Uromyces appendiculatus in Bulgarian common bean cultivar ‘Beslet’. Genetics and Breeding, vol. 38, Number 3-4: 97-101; ISSN 1310-4292;

2009г. -Белева, М., И. Киряков и Д. Генчев, 2009. Източници на частична устойчивост към ръждата по фасула (Uromyces appendiculatus) в сърцевината колекция на Добруджански земеделски институт. Field Crop Studies vol. 5, №1: 163-172; ISSN 1312-3882;

2009г. -Генчев, Д., И. Киряков, М. Белева, 2009. Директна и индиректна селекция на сортове обикновен фасул с устойчивост към икономически важни болести в България. Field Crop Studies, 5 (2) :321-346; ISSN 1312-3882;

2009г. -Белева, М. и И. Киряков, 2009. Патотипно разнообразие на ръждата по фасула в България. Растениевъдни науки, 46, 520-525; ISSN 0568-465X;

2008г. -Kiryakov, I., D. Genchev and M. Beleva, 2008. Effect of bean genotype on the occurrence of bacterial wilt symptoms caused by Curtobacterium flacumfaciens pv. Flacumfacience. Annu. Rep. Of Bean Improv. Coop., 51: 200-201; ISSN 0084-7747;

2007г. -Тахсин, Н., Д. Сакалиева, М. Белева, 2007. Влияние на технологията на отглеждане върху разпространението на основни болести при нови хибриди слънчоглед. Scientific researces of the Union of Scientist in Bulgaria-Plovdiv, Series C. Technics and Technologies, International Conference of Young Scientists, 14-16 June 2007, Vol. VI: 201-206; ISSN 1311-9419;

Цитирания

2019г. -Ivanova, A., Koleva, M., 2017. Production potential of feed barley variety Veslets, grown in the South Dobrudzha region of Bulgaria. International Journal of Knowledge. Institute of Knowledge Management. Scientific papers. Medicine and Natural Sciences, 19(4), 1637-1677, цитирано в Чамурлийски, П., Г. Райков, Н. Ценов, 2019. Промяна на височината на стъблото при генотипи зимна обикновена пшеница (Triticum aestivum L.) в различни условия на средата. Растениевъдни науки, 56 (1): 18-27;

2018г. -Genchev, D., P. Christova, I. Kiryakov, M. Beleva, R. Batchvarova, 2010. Breeding of Common Bean for Resistance to the Physiological Races of Anthracnose Identified in Bulgaria. Biotechnology and Biotechnology Equipment, vol. 24: 1814-1823, цитирано в Gezahegn, A., 2018. Survey and characterization of Colletotrichum lindemuthianum (Sacc.& Magnus) Briosi & Cavara, the cause of common bean anthracnose, and evaluation of common bean varieties for resistance against the disease. PhD Thesis, Ethiopia

2017г. -Genchev, D., P. Christova, I. Kiryakov, M. Beleva, R. Batchvarova, 2010. Breeding of Common Bean for Resistance to the Physiological Races of Anthracnose Identified in Bulgaria. Biotechnology and Biotechnology Equipment, vol. 24: 1814-1823, цитирано в Padder, B.A., P.N. Sharma, H.E. Awale and J.D. Kelly, 2017. COLLETOTRICHUM LINDEMUTHIANUM, THE CAUSAL AGENT OF BEAN ANTHRACNOSE. Journal of Plant Pathology, vol. 99 (2): 317-330;

2015г. - Белева, М. и И. Киряков, 2009. Проучване на възможностите за химична борба с ръждата по фасула в България. Девета научно-практическа конференция с международно участие “Екология, земеделие, животновъдство”- гр. Пловдив, Сборник “Агроеко”, 191-196, цитирано в: Учкунов, И, С. Райков, В. Учкунов, 2015. Селекционно-агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло.

2015г. -Белева, М., И. Киряков и Д. Генчев, 2009. Източници на частична устойчивост към ръждата по фасула (Uromyces appendiculatus) в сърцевината колекция на Добруджански земеделски институт. Field Crop Studies vol. 5, №1: 163-172, цитирана в: Учкунов, И, С. Райков, В. Учкунов, 2015. Селекционно-агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло

2015г. -Генчев, Д., И. Киряков, М. Белева, 2009. Директна и индиректна селекция на сортове обикновен фасул с устойчивост към икономически важни болести в България. Field Crop Studies, 5 (2) :321-346, цитирана в Учкунов, И, С. Райков, В. Учкунов, 2015. Селекционно-агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло

2015г. -Киряков, И., Д. Генчев, М. Белева, 2010. Устойчивост на обикновения фасул (Phaseolus vulgaris L.) към симптомите на бактерийно увяхване. Растениевъдни науки, 47: 234-240, цитирана в Учкунов, И, С. Райков, В. Учкунов, 2015. Селекционно-агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло

2015г. -Киряков, И., М. Белева, 2009. Преоткрийте традицията. Сп. “Растителна защита”, бр. 4, 4-5, цитирана в Учкунов, И, С. Райков, В. Учкунов, 2015. Селекционно-агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло

2015г. -Киряков, И., М. Белева, 2014. Устойчивите сортове – сигурна алтернатива срещу бактериозите. Сп. “Растителна защита”, бр.6, 4-6, цитирана в Учкунов, И, С. Райков, В. Учкунов, 2015. Селекционно-агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло

2015г. -Beleva, M. and I. Kiryakov, 2009. Virulence diversity of Uromyces appendiculatus in Rhodoppi mountains, Bulgaria. Annu. Rep. Of Bean Improv. Coop., 52: 74-75, цитирана в Учкунов, И, С. Райков, В. Учкунов, 2015. Селекционно-агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло

2015г. -Beleva, M., I. Kiryakov, and D. Genchev, 2010. Current status of Uromyces appendiculatus in Bulgaria. Annu. Rep. Of Bean Improv. Coop., 53: 64-65, цитирана в Учкунов, И, С. Райков, В. Учкунов, 2015. Селекционно-агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло

2015г. -Beleva, М., D. Genchev and I. Kiryakov, 2009. Genetic control of resistance to Uromyces appendiculatus in Bulgarian common bean cultivar ‘Beslet’. Genetics and Breeding, vol. 38, Number 3-4: 97-101, цитирана в Учкунов, И, С. Райков, В. Учкунов, 2015. Селекционно-агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло

2015г. -Kiryakov, I., D. Genchev and M. Beleva, 2008. Effect of bean genotype on the occurrence of bacterial wilt symptoms caused by Curtobacterium flacumfaciens pv. Flacumfacience. Annu. Rep. Of Bean Improv. Coop., 51: 200-201, цитирана в Учкунов, И, С. Райков, В. Учкунов, 2015. Селекционно-агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло