Гл. ас. д-р Магдалена Атанасова Колеваабв

Гл. ас. д-р  Магдалена Атанасова Колева

Факултет: Колеж - Добрич

Катедра: РАСТЕНИЕВЪДСТВО И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Кабинет: Корпус , стая

Телефон:

Email: m.koleva@shu.bg

Приемно време: Понеделник: 13-15 часа

Завършен университет, специалност

Аграрен Университет, гр. Пловдив;

специалност "Растителна защита"; "Селскостопанска фармация"

Месторабота преди постъпване в ШУ

Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево

Заемани академични длъжности

Главен асистент

Придобити научни степени

"Доктор"

Водени лекции и/или упражнения

Лекции по Химическа защита; Ненасекомни неприятели; Ентомология; Фитопатология; Карантина на растенията

Упражнения по Химическа защита; Фитопатология;Карантина на растенията

Практика по Фитопатология

Области на научни интереси

Фитопатология; Селекция на устойчивост към болести по бобови култури

Участия в международни и национални научни проекти

CBC Romania-Bulgaria: "Integrated system for precise and integrated management of the agricultural production risks specific for Dobroudja area'';

„Актуални проблеми в подготовката на студентите за бъдещата им професионална реализация”, РД-08-106/06.02.17 Срок: 2017;

”Образователни модели и практики при подготовката на студентите колежани”, РД-10 424/28.02.2018 г. (вх. № РД-08-138/08.02.2018), Срок: 2018

Членства в научни организации

Съюз на учените в България, клон Добрич

Дисертации

2010г. -Белева, М. Проучвания върху ръждата по фасула в България

Статии

2018г. -Великова, П., М. Колева, 2018. Интегрирана борба с неприятелите при грах. Научни трудове на Колеж Добрич, vol.

2018г. -Ivanova, A., P. Chamurliyski, M. Nankova, M. Koleva, N. Tsenov, 2018. Assimilation of nutrients from common wheat (Triticum aestivum L.) depending on some agronomy factors under growing conditions. Journal of Agricultural, Food and Environmental Science. Proceedings of 3rd International symposium for Agriculture and Food, vol. 72.2: 38-43

2018г. -Koleva, M., Y. Stanoeva, I. Kiryakov, A. Ivanova, P. Chamurliyski, 2018. Evaluation of lentil cultivars and lines for resistance to Fusarium oxysporum f.sp. lentis. Agricultural Science and Technology, vol.10. No 1: 25-28

2018г. -Koleva, M. and V. Tzvetanova, 2018. The magic fruit Goji Berry. Proceedings of the fifth student scientific conference “Ecology and Environment”, Volume 5: 59-65

2018г. -Koleva, M., Y. Stanoeva, I. Kiryakov, A. Ivanova, 2018. Sources of resistance in chickpea (Cicer arietinumL.) to ascochyta blight (Ascochyta rabiei). Agricultural Science and Technology, Vol. 10, No 3: 195-198

2017г. -Ivanova, A., M. Koleva, 2017. Production potential of feed barley variety Veslets, grown in the South Dobrudzha region of Bulgaria. Knowledge, vol. 19.4, p. 1673-1677;

2017г. -Stanoeva Y., A. Ivanova, P. Chamurliiski, M. Koleva, 2017. Dynamics of Blumeria graminis tritici distribution in wheat in north-east bulgaria during 2013 – 2015. International Journal of Agriculture and Environmental Research(IJAER), Volume:03, Issue:01: 2015-2024 (ISSN: 2455-6939);

2017г. -Stanoeva, Y., M. Beleva, 2017. Pathogenic variability of Ascochyta lentis in Bulgaria. Journal of Agricultural, Food and Environmental Science. Proceedings of 3rd International symposium for Agriculture and Food, vol. 71.2: 67-71

2015г. -Колева, М. и И. Киряков, 2015. Устойчивост на чуждестранни сортове и линии грах (Pisum sativum) към Pseudomonas syringae pv. pisi. Научни трудове на Колеж – Добрич, том VIII:

2015г. -Koleva, M. and I. Kiryakov, 2015. Screening Pisum sp. accessions for resistance to Pseudomonas syringae pv. pisi. Agricultural Science and Technology, vol. 7, №4: 411-414

2014г. -Киряков, И. и М. Колева, 2014. Устойчивост на сортове и линии грах (Pisum sativum L.) към Pseudomonas syringae pv. pisi. Почвознание, агрохимия и екология, кн. 3-4: 73-78;

2014г. -Киряков, И., М. Белева, 2014. Устойчивите сортове – сигурна алтернатива срещу бактериозите. Сп. “Растителна защита”, бр.6, 4-6

2011г. -Генчев, Д., И. Киряков, М. Белева, 2011. Тракия - нов сорт зрял фасул (P. vulgaris L.). Field Crop Studies, Vol. VII (1): 83-94;

2011г. -Генчев, Д., И. Киряков, М. Белева, 2011. Мизия - нов сорт зрял фасул (P. vulgaris L.). Field Crop Studies, Vol. VII (1): 95-106;

2011г. -Генчев, Д., И. Киряков, М. Белева, 2011. ГТБ Хелис - нов сорт зрял фасул (P. vulgaris L.). Field Crop Studies, Vol. VII (1): 107-118;

2011г. -Генчев, Д., И. Киряков, М. Белева, 2011. Еликсир - нов сорт зрял фасул (P. vulgaris L.). Field Crop Studies, Vol. VII (1): 131-142;

2011г. -Генчев, Д., И. Киряков, М. Белева, 2011. Радоил - нов сорт зрял фасул (P. vulgaris L.). Field Crop Studies, Vol. VII (1): 143-154;

2011г. -Генчев, Д., И. Киряков, М. Белева, 2011. Златан - нов сорт зрял фасул (P. vulgaris L.). Field Crop Studies, Vol. VII (1): 155-166;

2011г. -Генчев, Д., И. Киряков, М. Белева, 2011. Пирина - нов сорт зрял фасул (P. vulgaris L.). Field Crop Studies, Vol. VII (1): 167-178;

2011г. -Генчев, Д., И. Киряков, М. Белева, 2011. Родопея - нов сорт зрял фасул (P. vulgaris L.). Field Crop Studies, Vol. VII (1): 179-188;

2010г. -Beleva, M., I. Kiryakov, and D. Genchev, 2010. Current status of Uromyces appendiculatus in Bulgaria. Annu. Rep. Of Bean Improv. Coop., 53: 64-65

2010г. -Genchev, D., P. Christova, I. Kiryakov, M. Beleva, R. Batchvarova, 2010. Breeding of Common Bean for Resistance to the Physiological Races of Anthracnose Identified in Bulgaria. Biotechnology and Biotechnology Equipment, vol. 24: 1814-1823

2010г. -Киряков, И., Д. Генчев, М. Белева, 2010. Устойчивост на обикновения фасул (Phaseolus vulgaris L.) към симптомите на бактерийно увяхване. Растениевъдни науки, 47: 234-240

2010г. -Генчев, Д., И. Киряков, М. Белева, 2010. Беслет – нов сорт зрял фасул (P. vulgaris L.). Растениевъдни науки, 47: 272-281

2009г. -Beleva, M. and I. Kiryakov, 2009. Virulence diversity of Uromyces appendiculatus in Rhodoppi mountains, Bulgaria. Annu. Rep. Of Bean Improv. Coop., 52: 74-75

2009г. -Белева, М. и И. Киряков, 2009. Проучване на възможностите за химична борба с ръждата по фасула в България. Девета научно-практическа конференция с международно участие “Екология, земеделие, животновъдство”- гр. Пловдив, Сборник “Агроеко”, 191-196

2009г. -Beleva, М., D. Genchev and I. Kiryakov, 2009. Genetic control of resistance to Uromyces appendiculatus in Bulgarian common bean cultivar ‘Beslet’. Genetics and Breeding, vol. 38, Number 3-4: 97-101

2009г. -Белева, М., И. Киряков и Д. Генчев, 2009. Източници на частична устойчивост към ръждата по фасула (Uromyces appendiculatus) в сърцевината колекция на Добруджански земеделски институт. Field Crop Studies vol. 5, №1: 163-172

2009г. -Генчев, Д., И. Киряков, М. Белева, 2009. Директна и индиректна селекция на сортове обикновен фасул с устойчивост към икономически важни болести в България. Field Crop Studies, 5 (2) :321-346

2009г. -Белева, М. и И. Киряков, 2009. Патотипно разнообразие на ръждата по фасула в България. Растениевъдни науки, 46, 520-525

2008г. -Kiryakov, I., D. Genchev and M. Beleva, 2008. Effect of bean genotype on the occurrence of bacterial wilt symptoms caused by Curtobacterium flacumfaciens pv. Flacumfacience. Annu. Rep. Of Bean Improv. Coop., 51: 200-201

2007г. -Тахсин, Н., Д. Сакалиева, М. Белева, 2007. Влияние на технологията на отглеждане върху разпространението на основни болести при нови хибриди слънчоглед. Scientific researces of the Union of Scientist in Bulgaria-Plovdiv, Series C. Technics and Technologies, International Conference of Young Scientists, 14-16 June 2007, Vol. VI: 201-206

Доклади

2017г. -Ivanova, A., M. Koleva, P. Chamurliyski, S. Velikova, D. Nikolova, 2017. Clearfield technology: a revolution in the fight against weeds. Clearfield in rape. Proceedings of the fifth student scientific conference “Ecology and Environment” April 21, Volume 4: 116-119

2017г. -Chamurliyski, P., V. Mihov, A. Ivanova, M. Koleva, 2017. Clearfield technology in common winter wheat. Perspectives and practical application. Proceedings of the fifth student scientific conference “Ecology and Environment” April 21, Volume 4: 120-123;

2015г. -Stanoeva, Y., M. Beleva, 2015. First record of Phomopsis sp. on chickpea (Cicer arietinum) in Bulgaria. Book of Proceeding, Sixth International Scientific Agricultural Symposium „Agrosym 2015“, p. 850-853;

Цитирания

2018г. -Genchev, D., P. Christova, I. Kiryakov, M. Beleva, R. Batchvarova, 2010. Breeding of Common Bean for Resistance to the Physiological Races of Anthracnose Identified in Bulgaria. Biotechnology and Biotechnology Equipment, vol. 24: 1814-1823, цитирано в Gezahegn, A., 2018. Survey and characterization of Colletotrichum lindemuthianum (Sacc.& Magnus) Briosi & Cavara, the cause of common bean anthracnose, and evaluation of common bean varieties for resistance against the disease. PhD Thesis, Ethiopia

2017г. -Genchev, D., P. Christova, I. Kiryakov, M. Beleva, R. Batchvarova, 2010. Breeding of Common Bean for Resistance to the Physiological Races of Anthracnose Identified in Bulgaria. Biotechnology and Biotechnology Equipment, vol. 24: 1814-1823, цитирано в Padder, B.A., P.N. Sharma, H.E. Awale and J.D. Kelly, 2017. COLLETOTRICHUM LINDEMUTHIANUM, THE CAUSAL AGENT OF BEAN ANTHRACNOSE. Journal of Plant Pathology, vol. 99 (2): 317-330;

2015г. - Белева, М. и И. Киряков, 2009. Проучване на възможностите за химична борба с ръждата по фасула в България. Девета научно-практическа конференция с международно участие “Екология, земеделие, животновъдство”- гр. Пловдив, Сборник “Агроеко”, 191-196, цитирано в: Учкунов, И, С. Райков, В. Учкунов, 2015. Селекционно-агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло.

2015г. -Белева, М., И. Киряков и Д. Генчев, 2009. Източници на частична устойчивост към ръждата по фасула (Uromyces appendiculatus) в сърцевината колекция на Добруджански земеделски институт. Field Crop Studies vol. 5, №1: 163-172, цитирана в: Учкунов, И, С. Райков, В. Учкунов, 2015. Селекционно-агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло

2015г. -Генчев, Д., И. Киряков, М. Белева, 2009. Директна и индиректна селекция на сортове обикновен фасул с устойчивост към икономически важни болести в България. Field Crop Studies, 5 (2) :321-346, цитирана в Учкунов, И, С. Райков, В. Учкунов, 2015. Селекционно-агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло

2015г. -Киряков, И., Д. Генчев, М. Белева, 2010. Устойчивост на обикновения фасул (Phaseolus vulgaris L.) към симптомите на бактерийно увяхване. Растениевъдни науки, 47: 234-240, цитирана в Учкунов, И, С. Райков, В. Учкунов, 2015. Селекционно-агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло

2015г. -Киряков, И., М. Белева, 2009. Преоткрийте традицията. Сп. “Растителна защита”, бр. 4, 4-5, цитирана в Учкунов, И, С. Райков, В. Учкунов, 2015. Селекционно-агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло

2015г. -Киряков, И., М. Белева, 2014. Устойчивите сортове – сигурна алтернатива срещу бактериозите. Сп. “Растителна защита”, бр.6, 4-6, цитирана в Учкунов, И, С. Райков, В. Учкунов, 2015. Селекционно-агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло

2015г. -Beleva, M. and I. Kiryakov, 2009. Virulence diversity of Uromyces appendiculatus in Rhodoppi mountains, Bulgaria. Annu. Rep. Of Bean Improv. Coop., 52: 74-75, цитирана в Учкунов, И, С. Райков, В. Учкунов, 2015. Селекционно-агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло

2015г. -Beleva, M., I. Kiryakov, and D. Genchev, 2010. Current status of Uromyces appendiculatus in Bulgaria. Annu. Rep. Of Bean Improv. Coop., 53: 64-65, цитирана в Учкунов, И, С. Райков, В. Учкунов, 2015. Селекционно-агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло

2015г. -Beleva, М., D. Genchev and I. Kiryakov, 2009. Genetic control of resistance to Uromyces appendiculatus in Bulgarian common bean cultivar ‘Beslet’. Genetics and Breeding, vol. 38, Number 3-4: 97-101, цитирана в Учкунов, И, С. Райков, В. Учкунов, 2015. Селекционно-агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло

2015г. -Kiryakov, I., D. Genchev and M. Beleva, 2008. Effect of bean genotype on the occurrence of bacterial wilt symptoms caused by Curtobacterium flacumfaciens pv. Flacumfacience. Annu. Rep. Of Bean Improv. Coop., 51: 200-201, цитирана в Учкунов, И, С. Райков, В. Учкунов, 2015. Селекционно-агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло