Хон. доц. д-р Пепа Стоянова Шиндроваабв

Хон. доц. д-р  Пепа Стоянова Шиндрова

Факултет: Колеж - Добрич

Катедра: РАСТЕНИЕВЪДСТВО И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Кабинет: Корпус А, стая 105а

Телефон:

Email: shindrova_p@abv.bg

Приемно време: сряда 14:00- 16:00

Завършен университет, специалност

1972 г. Висш Селскостопански Институт – София.

Месторабота преди постъпване в ШУ

Специалист в ЦНИРД по зърнено и фуражно производство – Генерал Тошево – отдел “Внедряване и научно-техническа информация" 1972 г.

През 1977 година, редовен аспирант по Земеделска ентомология към Института по пшеницата и слънчогледа край Генерал Тошево.

През 1980 г. научен сътрудник по фитопатология към секция “Селекция на слънчогледа”.

1992 г. Старши научен сътрудник втора степен

Заемани академични длъжности

доцент / към Шуменския Университет – Константин Преславски / Колеж Добрич

Придобити научни степени

1980 г. докторска дисертация на тема “ Проучвания върху растителните дървеници, като неприятели по слънчогледа, при условията на североизточна България”, в резултат на което получих научната степен Кандидат на селскостопанските науки / сега доктор /.

През 1992 година ми беше присъдено научното звание Старши научен сътрудник втора степен / сега доцент /.

Водени лекции и/или упражнения

селскостопанска ентомология и фитопатология, хербология, екология, карантина на растенията.

Области на научни интереси

Тясната ми научна специализация са болестите по слънчогледа – биология, разпространение, физиологична специализация, селекция на устойчивост и средства за борба.

Специализации

.

Участия в международни и национални научни проекти

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“

ПРОЕКТ BG051РО001-3.1.07-0040 "Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието"

2014 - Проект РД-08-233/12.03.2014 г. финансиран от ШУ ”Еп. К. Преславски”, "Съвременни аспекти в обучението на студентите колежани"

2015 - Проект РД-08-234/12.03.2015 г. финансиран от ШУ ”Еп. К. Преславски”, "Проучване на методи и технологии за екологично производство на безопасна за здравето на човека екологична продукция"

Заемани ръководни позиции

.

Организационна дейност

Курсов ръководител на III-ри курс РЗ - Колеж Добрич

Членства в научни организации

Член на СУБ;

Член на НС на Доруджански Земеделски Институт-Ген. Тошево.

Учебници

2013г. -Шиндрова, П., 2013.Болести по полските култури

Учебни помагала

2014г. -Методически ръководства, част XII, 2014, Общо земеделие, растителни и генетични ресурси, хербология, стр. 55-82. По проект " Образованието в Шуменски Университет в служба на икономиката на знанието"

Статии

2015г. -Шиндрова П. (2015 г.) Биологично земеделие същност и проблеми. // Научни трудове на Колеж - Добрич том. 8 с.

2015г. -Encheva, V., J. Encheva, N. Nenova, D. Valkova, G. Georgiev, P. Peevska, P. Shindrova. 2015. Sunflower lines and hybrids, resistant to economic important to bulgarian pathogens, developed by application classical and biotechnological methods. Turkish Journal of Agriculture and Natural Science. V p. 1254-1257

2014г. -Encheva, V., D. Valkova, P. Shindrova, 2014. Screening of wild Helianthus species for rsistance to Orobanche cumana Wallr. and Phomopsis helianthi Munt. - Cvet. et al. Third International Symposium on Broomrape ( Orobanche spp.) in Sunflower, pp. 201-206.

2014г. -П. Шиндрова, 2014. Синята китка, сериозна заплаха за слънчогледовото производство в България. Растителна защита, бр.8-9. стр. 14-16.

2013г. -Encheva, J., D. Valkova and P. Shindrova, 2013. Sunflower mutation, produced by ultrasonic treatment of immature embryos of cultivated genotype, 147 R. Bulgarian Journal of Science, Vol. 19 (3): 578 – 583.

2013г. -Shindrova, P., 2013. Sistem integrat pentru menagementul de precise si durabil pentru riscurile de productie agricola specific zonei Dobrogea – ISYS. Institutul de cercetare-desvoltare pentru protectia plantelor, Bucuresti, Romania, 3-7. /

2012г. -Shindrova, P., E. Penchev, Race composition and distribution of broomrape (Orobanche cumana Wallr.) in Bulgaria during 2007 – 2011. Helia, vol. 35, N 57, Desember, 2012, p. 87- 93.

2012г. -Encheva, J. P. Shindrova, V. Encheva, E. Penchev, 2012. Sunflower commercial hybrid Yana, developed with mutant restorer line R 12003. Helia, vol. 35 ( 56 ), p. 47 – 60.

2012г. -Encheva, J. P. Shindrova, V. Encheva, D. Valkova, 2012. Mutant sunflower line R 12003, produced trough in vitro mutagenesis. Helia, vol. 35 ( 56 ), p. 19 – 30.

2011г. -Енчева, Ю., П. Шиндрова, В. Енчева, Е. Пенчев, 2011. Хибрид слънчоглед Яна, създаден с мутантна линия R 12003. Field crops studies, Vol. VII, N 1, p. 71-83, Dobroudja Agricultural Institute. Encheva, J.

2010г. -Shindrova, P., 2010, Investigation on the race composition of Downy Mildew ( Plasmopara halstedii Farl. Berlese et de Toni ) in Bulgaria during 2008-2009. Helia, Vol.33, N 52, 19-24.

2009г. -Julia Encheva and Pepa Shindrova, 2009. Developing mutant sunflower lines ( Heliantus annuus L. ) through inducet mutagenesis and study their combining ability, Genetic and breeding. Sofia, in press.

2009г. -Shindrova, P., A.Kostov, 2009. Broomrape as a future problem for oilseed rape production in Bulgaria. Proceedings of 10th World congress on Parasitic plants, 08-12 June 2009, Kusadasi/ Turkey.

2009г. -Christov, M., A. Piskov, J. Enceva, D. Valkova, M. Drumeva, N. Nenova, V. Nikolova, V. Enceva, P. Shindrova, P. Petrov, G. Georgiev, 2009. Developing sunflower hybrid cultivars with increased productive potential, resistant to economic important for the country diseases and parasite broomrape using classical and biological methods. В: Современные научные проблеми создания сортов и гибридов масличных культур и технологии их выращивания. Сборник тезисов международной конференции - 4-6 августа, 2009 г. Запорожье. Украинская Академия Аграрный Наук, Институт масличных культурл Запорожьер стр. 80-82.

2009г. -Христов, М., М. Христова-Чербаджи, В. Николова, Ир. Иванова, П. Шиндрова, 2009, Междувидова хибридизация при слънчогледа – резултати и проблеми. Добри практики за устойчиво земеделско производство. Сборник доклади от международна научна конференция – Лесотехнически университет, София, стр. 167 – 184.

2009г. -Христова-Чербаджи, М., Д. Вълкова, П. Шиндрова, 2009. Проучване реакцията към Sclerotinia sclerotiorum ( Lib.) de Bary на междувидови хибриди с участието на дивия вид Helianthus annuus L. Междувидова хибридизация при слънчогледа – резултати и проблеми. Добри практики за устойчиво земеделско производство. Сборник доклади от международна научна конференция – Лесотехнически университет, София, стр. 362-369.

2008г. -Shindrova, P. 2008. A new race in the Downy mildew population on sunflower ( Plasmopara halstedii Farl. Berlese et de Toni ) in Bulgaria. Distribution and race composition durig the period 2006 – 2007. Helia, № 48,Vol. 31, 73-84.

2008г. -Encheva, J., P. Shindrova and E. Penchev. ( 2008 ). Developing mutant sunflower lines( Hlianthus annuus L. ) through inducet mutagenesis, Helia, 31, №. 48, p.61-73.

2008г. -Encheva, J., M. Christov and P. Shindrova, 2008. Developing mutant sunflower line ( Helianthus annuus L. ) by combined used of classical method with inducet mutagenesis and embryo culture method. Bulgarian journal Agricultural Science, Vol. 14, N 4, 397-404.

2008г. -Drumeva, M., P. Yankov, N. Nenova, P. Shindrova, V. Encheva, 2008. New sunflower restorer lines developed by g- induced parthenogenesis from Helianthus annuus hybrids – disease resistance, combining ability. I. Disease resistance. International Conference $ Conventional end Molecular Breeding of field and vegetable crops, Novi Sad, Serbia, 192-197.

2007г. -Ненова, Н., М. Друмева, В. Енчева, П. Шиндрова, М. Христов, 2007. Създаване и изпитване на линии възстановители на фертилността при слънчогледа и устойчиви на икономически важни болести и паразити. Научни съобщения на СУБ клон Добрич, том IX, стр. 15 - 18.

2006г. -M. Christov, P. Shindrova, M. Drumeva and V. Encheva ( 2006 ). New sunflower restorer lines, developed by direct organogenesis method from Interspecific cross Helianthus annuus L. (cv. Albena) x Helianthus salicifolius- Desease resistance, Combining ability. Journal of Genetics and Breeding, Vol. 60 ( N 2), 77-84.

2006г. -Шндрова, П., 2006. Мана по слънчоглда ( Plasmopara halstedii Farl. Berlese Et De Tony ) - разпрстранние и расов състав през 2004 - 2005 година. Растниевъни науки, N 5, 451 - 454.

2006г. -Shindrova, P.,2006.Broomrape( Orobanche cumana Wallr. ) in Bulgaria - Distribution and race composition. Helia, 29,( 44 ), July 2006.

2006г. -Shindrova, P.,2006.Broomrape( Orobanche cumana Wallr. ) in Bulgaria - Distribution and race composition. Helia, 29,( 44 ), July 2006.

2006г. -Encheva, J., Christov, M. Shindrova, P., Drumeva, M. and Encheva, V., 2006. New sunflower restorer lines developed by direct organogenesis method from intrspecific cross Helianthus annuus L. ( cv. Albena ) x Helianthus salicifolius - Desease resistance, combining ability. Helia, 29, Nr. 45, 95-106.

2006г. -Друмева, М., Н. Ненова, П. Шиндрова, В. Енчева, 2006. Проучване на дихаплоидни линии слънчоглед ( Helianthus annuus L.), получeни по метода на гама-индуцирания партеногенезис. Известия на СУБ Смолян. Юбилейна национална конференция с международно участие “ 20 години СУБ Смолян “ – 20 – 21 .10. 2006.

2006г. -Shindrova, P.,2006. Downy Mildew ( Plasmopara halstedii Farl. Berlese Et De Tony ) - Distribution and Race Composition During 2004 - 2005. 70 th Anniversary of Plant Protection Institute and Annual Balkan Week of Plant Health - Plant Protection Institute, May 28-31, 2006, Kostinbrod, Bulgaria - Book of Abstracts, p. 22.

Доклади

2013г. -П. Шиндрова, 2013. Интегрирана система за борба с болестите по слънчогледа. Интегративни връзки в обучението на студентите.Шуменски Университет " Епископ Константин Преславски"-Колеж-Добрич, стр. 126-136.