КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Хон. проф. д.с.н. Илия Иванов Учкуновабв

Хон. проф. д.с.н.  Илия Иванов Учкунов

Факултет: Колеж - Добрич

Катедра: РАСТЕНИЕВЪДСТВО И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Кабинет: Корпус А, стая 212

Телефон: 0897661946

Email: uchkunov@abv.bg

Приемно време: понеделник 13:00- 15:00

Завършен университет, специалност

1995 - ВСИ "В. Коларов" - град Пловдив,

специалност "Лозаро-градинарство"

Месторабота преди постъпване в ШУ

1998-2000 г. - Организатор лабораторни изследвания в Лаборатория по биотехнология към Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево

2001-2003 г. - Лаборатория за определяне качеството и хлебопекарните свойства на зърното към “Савимекс”, гр. Добрич

2003-2016 г. - Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево, отдел "Агротехника на полските култури"

Заемани академични длъжности

2015 г. - доцент по научна специалност "Общо земеделие"

Придобити научни степени

2007 г. - научно-образователна степен "доктор" по научна специалност "Агрохимия" въз основа на защитена дисертация на тема „Генотипна специфика в усвояването на хранителните елементи при обикновената пшеница (Triticum aestivum L.)"

Водени лекции и/или упражнения

Общо земеделие

Обща и неорганична химия

Агрохимия

Овощарство

Биологично земеделие

Области на научни интереси

Агротехника на зърнено-житни култури - различни дати на сеитба, посевни норми, предшественици, норми на минерално торене

Специализации

1985-1986 г. – Селекционна къща ”Florimond Desprez”– Франция (продължителност 18 месеца).

1988 г. – ВНИИС – Киев, ЦСГС – гр.Рамон, ОС гр. Уман (продължителност 6 месеца).

Участия в международни и национални научни проекти

2003-2005 г. – Сортова агротехника при основни и алтернативни полски култури и генотипна специфика в минералното хранене

2005-2007 г. – Изследване, оценка и разработване на иновационни решения при технологиите на отглеждане на полски култури в условията на Добруджа

2008-2010 г. – Оптимизиране на агротехнологични звена при основни и алтернативни полски култури в условията на конвенционална, интегрирана и екологична система на земеделие в Добруджа

2011-2012 г. – Лектор на различни теми в рамките на проект УРН:514508 по ПРСР 2007-2013, мярка 111

2011-2013 г. – Проучване върху агротехнологични звена при основни полски култури в зависимост от системата на земеделие в района на Добруджа

2014-2017 г. – Изследване и усъвършенстване на технологични елементи при биологична и конвенционална система за производство на полски култури

2007-2013 г. – MIS-ETS code 639 “Integrated system for precise and sustainable management of the agricultural production risks specific for Dobroudzha area – ISYS” по Romania-Bulgaria Cross-Border Cooperation Programme

Заемани ръководни позиции

2015 г. – Председател на “Съюза на учените в България”, клон Добрич

2016 г. - Ръководител катедра "Растениевъдство и растителна защита" Колеж-Добрич

Членства в научни организации

Член на “Съюза на учените в България”, клон Добрич

Дисертации

2006г. -Ил. Учкунов, (2006). Селекция на генетически едносеменни сортове захарно и кръмно цвекло. Автореферат на дисертация за присъждане на научна степен Доктор на селскостопанските науки. София.

1989г. -Ил. Учкунов, (1989). Изследване върху някои биологични и стопански признаци при хибриди захарно цвекло на мъжкостерилна основа. Автореферат на кандидатска дисертация. София.

Монографии

2015г. -Илия Учкунов, Свилен Райков , Веселин Учкунов 2015 Селекционно –агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло

2008г. -Учкунов, Ил., (2008) Захарно цвекло – селекция и семепроизводство и технология на отглеждане, Монография

Статии

2015г. -В..Учкунов Ил. Учкунов 2015. Качества на семената на МС линии-майчини компоненти на български сортове захарно и полузахарно цвекло. Конференция м.Х ЗИ- Шумен

2015г. -Ахмед Мехмед, Веселин Учкунов. Илия Учкунов, Красимира Танова 2015. Морфолого-биологични особености на растението Стевия ( Stevia Rebdudiana B.) Колеж- Добрич

2015г. -Веселин Учкунов Илия Учкунов, 2015. Фитосанитарна ценка на посеви от ечемик в района на с. Константиново обл. Варна- Колеж Добрич

2015г. -Веселин Учкунов Илия Учкунов, 2015. Химичен състав и извличане на сладките вещества от стевия ( Stevia Rebdudiana B.) - Колеж Добрич

2014г. -В..Учкунов . К. Учкунова И.Учкунов 2014.Влияние на отбора върху степента на устойчивост към Алтернария при селекционни произходи от Стевия. Растениевъдни науки №7 23-29

2014г. -. К.Учкунова . В..Учкунов . Ил. Учкунов 2014. Проучване ифективността на биопрепарата Биоктив върху продуктивността на растението Стевия (Stevia Rebaudiana B.) Научни трудове, Колеж Добрич, том VII

2014г. -..Учкунов Ил. Учкунов 2014. Използване на фунгицидите Тирам и Тиофанат метил за намаляване на пораженията от фузариум при Стевия (Stevia Rebaudiana B.) Научни трудове, Колеж Добрич, том VII

2013г. -л. Учкунов, В.Учкунов. Стопански качества на сертифицирани български сортове цвекло. ШУ Колеж-Добрич сб. Интергративни връзки в обучението на студентите,с. 45-50

2013г. -Ил. Учкунов, А. Мехмед, В.Учкунов. Интродуциране на растението Стевия (Stevia Rebaudiana B.) в Р. България.( 2013 )ШУ Колеж-Добрич,сб.Интергративни връзки в обучението на студентите,с.51-60

2013г. -Ил. Учкунов, Кулка Учкунова, Веселин Учкунов, (2013). Устойчивост на гъбни болести при кръмни и салатни сортове цвекло /Сборник с научни трудове на Колеж - Добрич,т.VI,32-38

2013г. - Ил. Учкунов, К. Учкунова. Проучване устойчивостта на форми салатно цвекло към болести. (2013)Растениевъдни науки № 6 24-28

2013г. -л. Учкунов, Кулка Учкунова, Веселин Учкунов, (2013). Устойчивост на икономически важни болести при български сортове захарно цвекло /Сборник научни трудове на Колеж - Добрич,т.VI, 39-45

2013г. - К.Учкунова,Ил.УчкуновА.Мехвед,В.Учкунов,(2013)Растеж и развитие на растението Стевия (Stevia Rebaudiana B.) при използването на различен посадъчен материал.Растениевъдни науки №6, 31-34

2013г. - Ил. Учкунов, Кулка Учкунова, Веселин Учкунов(2013) Химичен състав на различни генотипове салатно цвекло.научни трудове, Колеж Добрич, томVI, 46-54

2012г. -Ил. Учкунов,К. Учкунова, (2012). Продуктивност на различни произходи Стевия (Stevia rebaudiana B.) Шуменски Университет,Сб.Научни трудове,Природни науки, 115-119

2012г. - Ил. Учкунов, К. Учкунова, Г. Кикиндонов, Ц. Кикиндонов, (2012). Стопански качества на диплоидни и тетраплоидни хибриди захарно цвекло . Шуменски Университет,Сб.Научни трудове,Природни науки,102-107

2012г. -Ил. Учкунов, К. Учкунова, Г. Кикиндонов, Ц. Кикиндонов, (2012). . Продуктивност на кръмни цвекла и полузахарни хибриди Шуменски Университет,Сб.Научни трудове,Природни науки,107-109

2012г. -Ил. Учкунов, К. Учкунова,Др. Пламенов, (2012).Унаследяване и корелационни зависимости при Стевия (Stevia rebaudiana B.) ТУ- Варна Трети Межд. Конгрес т.VII, 227-230

2012г. - Ил.Учкунов, К.Учкунова, (2012). Количествени съотношения между признаци при естественият подсладител Стевия (Stevia rebaudiana B.) Селскостопанска Наука, 45 № 4, 49-52

2012г. -Ил.Учкунов, К. Учкунова 2012.Салатно цвекло сорт Радост-създаване и поддържане, Селскостопанска Наука, 45 ( № 5-6), 72-74

2012г. -Ил.Учкунов, К. Учкунова, (2012). Схема на създаване и поддържане на сорт захарно цвекло ИК-1263, Селскостопанска Наука, 45 ( № 5-6), 69-71

2012г. -Илия Учкунов, Кулка Учкунова, 2012. Сорт ИК-1263 ново достижение в селекцията на захарното цвекло в България.Изследвания върху полски култури-том VIII-1, 85 -89

2012г. -Илия Учкунов, Кулка Учкунова, 2012. Сорт ИК-1263 ново достижение в селекцията на захарното цвекло в България.Изследвания върху полски култури-том VIII-1, 85 -89

2010г. -Kikindonov,G.and I.Uchkunov,2010. Productivity of Bulgarian Semi- Sugar Beet Hibrids in Drought Conditions. Biotechnology in Amiral Husbandry, 26: 365-370.

2010г. -Kikindonov,G., Uchkunov,I., Tz.,Kikindonov and K. Uchkunovaq 2010. Assessment of the Male Sterility, Monogermity and Triple-Cross Hybrids of Sugar Beet. Green Plant Breeding Technologies International Conference,February 2-5, 2010, Vienna. Austria: p.79

2009г. -Uckunov, I., K. Uchkunova., (2009). Radost – The first Bulgarian Table Beet Variety. “ІV-ti international Symposium of livestok” – 9-12 september 2009. Macedoniam Journal of Animal Science

2009г. -Будаева, В. В., В. Н. Золотухин, Р. Ю. Митрофанов, И. И. Учкунов, К. Т. Танова, (2009). Получаване на техническа целулоза от слама и семенни обвивки на житни култури. Международна конференция гр. Троян.

2009г. -Танова, К., Ил. И. Учкунов, В. В. Будаева, (2009). Экологическое применение эфирного масла лаванды для подавления возбудителя гнили сахарной свеклы Rhizoctonia solani Kuhn. Новые достижения в химии и химической технологии растительного сырья. Материалы ІV Всерос. конф. Барнаул. Изд-во АГУ, кн. 1 – с. 258-260.

2008г. - Ил. Учкунов, Св. Райков, (2008). Продуктивни и стопански качества на кандидат сортове салатно цвекло. Шуменски университет т. ХVІІІ В 3; 11-23.

2008г. -Uchkunov,I., K. Uchkunova, K. Tanova, G. Kikindonov, Ts. Kikindonov, (2008). Preslav variety – new achievement of the Bulgarian fodder beet breeding. “ІV-ti international Symposium of livestok” – 9-12 september 2009. Macedoniam Journal of Animal Science

2008г. -Ил. Учкунов, (2008). Количества и качества на хибридни семена от захарно цвекло при използването на различна плоидна степен на бащиния компонент. Шуменски университет. Национална конференция с международно участие “Природни науки” (25.09. – 28,09.)

2008г. -Ил. Учкунов, К. Учкунова, Св. Райков, (2008). За риска от нарушаване на технологията при отглеждането на захарно и кръмно цвекло. Шуменски университет. Национална конференция с международно участие “Природни науки” (25.09. – 28,09.)

2008г. -Св. Райков, Ил. Учкунов, К. Учкунова, (2008). Използване на Раундъп като десикант при безразсадно семепроизводство на захарно цвекло. Шуменски университет. Национална конференция с международно участие “Природни науки” (25.09. – 28,09.)

2008г. -Ил. Учкунов, Ст. Сланев, (2008). Агроекологични схеми за производство на екологично чиста растителна продукция. Селскостопанска наука год. ХLI, №4, 24-28.

2008г. -Ил. Учкунов, К. Учкунова, Цв. Кикиндонов, Г. Кикиндонов, Кр. Танова, К. Сланев, Ст. Енчев, (2008). Технология за отглеждане на захарно цвекло. Земеделие плюс бр. 5,6.

2008г. -Кр. Танова, Ил. Учкунов, Цв. Кикиндонов, (2008). Оценка на селекционни форми цвекло по реакцията им към някои причинители на болести. Раст. науки 45; 140-143.

2008г. -Ил. Учкунов, Г. Кикиндонов, К. Учкунова, Цв. Кикиндонов, (2008). Технология за производство на захарно цвекло. НЦАН.

2008г. -Ил. Учкунов, Св. Райков, (2008). Върху кълняемостта на семената от захарно цвекло. Шуменски университет т. ХVІІІ В 3; 5-11.

2008г. -Ил. Учкунов, (2008). Оценка на стерилността, едносеменността и кълняемостта на семената при прости и сложни хибриди захарно цвекло. Раст. науки 45; 107-110.

2008г. -Ilia Uchkunov, K. Uchkunova, K. Tanova, G. Kikindonov, Ts. Kikindonov, (2008). Preslav variety – new achievement of the Bulgarian fodder beet breeding. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 11, 4, 701 – 700.

2008г. -K. Tanova, I. Uchkunov, K. Slanev, P. Nikolov, S. Enchev, (2008). Study on the soil mycoflora and some pests in ecofield with forage crops in the region of Shumen. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 11, 4, 694 – 700.

2008г. -Ил. Учкунов, Г. Кикиндонов, К. Учкунова, К. Сланев, Ц. Кикиндонов, К. Танова, К. Енчев, (2008). Наръчник за цвеклопроизводителя. НЦАН. Издателство “Артпринт” ООД. Първо издание.

2008г. -Кулка Учкунова, Ил. Учкунов, ( 2008). Продуктивни и технологични качества на прости и сложни хибриди захарно цвекло. Раст. науки. 45,52 – 55.

2008г. -Ил. Учкунов, К. Учкунова, (2008). Български сортове захарно и кръмно цвекло. Сп. Земеделие плюс.бр.2; 2 – 4.

2007г. -М. Върбанов, Ил. Учкунов, Д. Кулунев, К. Кирилов, (2007). Проучване торенето с NPK и влажност на почвата върху продуктивността и качествата на захарното цвекло (Beta vulgaris L. Var Saccharifera Alaf.) на излужен чернозем. Шуменски университет т. ХVІІ В 3; 97-105.

2007г. -Ил. Учкунов, (2007). Проблеми на цвеклопроизводството у нас. Сп. Земеделие плюс. бр.10; 7 – 9.

2006г. -Ил. Учкунов, (2006). Постижения и насоки в селекцията на устойчивост на болести при захарното цвекло. Растениевъдни науки 4- 43; 307 – 309.

2006г. -Ил. Учкунов, ( 2006). Схема на създаване и поддържане на майчиният компонент на кръмен сорт – Веси. Field Crops Studies vol. III 2, 227 - 231.

2006г. -Ил. Учкунов, К. Учкунова, (2006). Състав и хранителна стойност на различни типове цвекла. Field Crops Studies vol. III. 4, 559 - 565.

2006г. -Ил. Учкунов, (2006). Селекция на генетично едносеменни хибриди кръмно цвекло от полузахарен тип. Растениевъдни науки. 1- 43, 18 - 21.

2006г. -Ил. Учкунов, К. Учкунова, Г. Кикиндонов, (2006). Продуктивност и захарно съдържание на български сортове захарно цвекло. Раст. науки 1 - 43, 22 – 25.

2005г. -Ил. Учкунов, К. Учкунова, (2005). К-И 1216 нов сертифициран сорт захарно цвекло. Пловдив, АУ т. L.кн. 4, 13-18.

2005г. -Ил. Учкунов, (2005). Селекция на генетически едносеменни сортове захарно цвекло в България. Пловдив, АУ т. L., кн. 4, 307-311.

2005г. -Ил. Учкунов, ( 2005). Полузахарно цвекло сочен фураж. Научни трудове на НЦАН т. 1, 97 – 103.

2005г. -Ил. Учкунов, Др. Желязков, (2005). Продуктивни и стопански качества на хибриди захарно цвекло включително толерантни на ризомания. Известие на учените – Русе “Аграрни и ветеринарно медицински науки” том 5, 134-136.

2005г. -Ил. Учкунов, Др. Желязков, (2005). Комбинативна способност на едносеменни мъжкостерилни опрашители захарно цвекло. Известие на учените – Русе, Аграрни и ветеринарно медицински науки, том 5, 137 - 140.

2005г. -Ил. Учкунов, Р. Петрова и К. Учкунова, (2005). Лабораторна кълняемост на семена от захарно и кръмно цвекло при различни температури. Научна конференция с международно участие Ст. Загора, т. 2. Растениевъдство, 517-520.

2005г. -Др. Желязков, Ил. Учкунов, (2005). Изпитване на родителски форми и хибриди захарно цвекло толерантни на ризомания. Научни трудове на НЦАН т. 3, 339-342.

2005г. -К. Учкунова, Ил. Учкунов, (2005). Перспективни хибриди захарно цвекло. Научни трудове на НЦАН т. 3, 146-149.

2005г. -С. Кръстев, Ил. Учкунов, В. Върбанов, Й. Славова, (2005). Сортове захарно цвекло и технологии за отглеждане. Научни трудове на НЦАН т. 1, 77 – 96.

2004г. -К. Учкунова, Ил. Учкунов, (2004). Отбор на форми захарно цвекло толерантни на ризомания. Сборник научни трудове. Природни науки – 2004, Шуменски университет, 446 – 450.

2004г. -К. Учкунова, Ил. Учкунов, ( 2004). Изпитване на родителски форми и хибриди захарно цвекло устойчиви на церкоспороза и брашнеста мана. Изследвания върху полските култури. т.I. кн .3, 500 – 504.

2004г. -Ил. Учкунов, К. Учкунова и Дечев, (2004). Групиране на мъжкостерилни линии захарно цвекло по фенотипна стабилност чрез кластерен анализ. Национална конференция с международно участие: семепроизводство, селекция и семеконтрол за качествен посевен материал. МЗГ.София ,101-105.

2004г. -Ил. Учкунов, (2004). К-И 1239. Нов сорт захарно цвекло. Раст. науки, 41,190-192.

2004г. -Ил. Учкунов, (2004). К-И 1239. Нов сорт захарно цвекло. Раст. науки, 41,190-192.

2003г. -Ilia Ouchkounov, K. Ouchkounova, (2003). Sitation et tendences de la selection betteraviere en Bulgarie France I. I. R.B. info, 10, 13 – 15.

2003г. -Ил. Учкунов, К. Учкунова, (2003). Веси – нов сорт кръмно цвекло. Научна конференция с международно участие, Ст. Загора т.I.,91-94.

2003г. -Ил. Учкунов, К. Учкунова, (2003). Продуктивни и стопански качества на българските сортове захарно цвекло. Сборник научни трудове. Биология, Природни науки, 197-199.

2003г. -Ил. Учкунов, К. Учкунова, ( 2003). Състояние и тенденции при селекцията на захарното цвекло в България. Сборник научни трудове. Биология, Природни науки, 200-204.

2003г. -Ил. Учкунов, (2003). Схема на създаване и подържане на генетически едносеменен сорт захарно цвекло Елит. Научна конференция с международно участие, Ст. Загора т.I., 88-90.

2003г. -Ивайло Учкунов, А. Павлов, Ил. Учкунов, (2003). Аминокиселинен състав на различни генотипове цвекло. Научна конференция с международно участие, Ст. Загора .т. I., 84 – 87.

2003г. -Ил. Учкунов, К. Учкунова , (2003). Създаване на селекционни материали захарно цвекло устойчиви на болестта церкоспороза ((Cercospora beticola). Аграрен университет – Пловдив. Научни трудове т. XLVIII., 353-356.

2002г. -Ил. Учкунов, (2002). Изпитване на хибриди захарно цвекло толерантни на вирусната болест ризомания. Юбилейна научна сесия Садово, т. 1 , 197 – 200.

2002г. -Ilia Uchkunov, R. Koeva, S. Angelovaq S. Angelov, (2002). Plant Genetic Resurces from genus Beta in Bulgaria. IPGRI. Bolonia, Italia.28-31.

2002г. -Ил. Учкунов, К. Учкунова, (2002). Използване на възможностите на селекцията при ограничаване на пораженията от сушата. Научно списание “Екология и бъдеще” г. II. Т. 3, 46-48.

2002г. -Ил. Учкунов, К. Учкунова, (2002). Проблеми и перспективи при борбата с ризоманията по захарното цвекло. Четвърта научна конференция с международно участие. “Екология и здраве”, Пловдив, 179 – 182.

2002г. -Ил. Учкунов, Цв. Кикиндонов и К. Учкунова, (2002). Селекция на полузахарното и кръмно цвекло. Модел за ефективна аграрна наука. Шумен, 135 . 139.

2002г. -Ил. Учкунов, Цв. Кикиндонов, (2002). Селекция на хибриди захарно цвекло толерантни на вирусната болест ризомания. Модел за ефективна аграрна наука. Шумен, 139 – 142.

2002г. -Ил. Учкунов, (2002). Селекция на едносеменни мъжкостерилни линии захарно цвекло. Модел за ефективна аграрна наука, Шумен, 152 – 156.

1997г. -Ил. Учкунов, К. Учкунова и Ж. Иванов, (1997). Изследване върху продуктивните и технологични качества на хибриди захарно цвекло. Раст. науки, 7, 44 – 46.

1997г. -Ил. Учкунов, К. Учкунова и В. Михайлов, (1997). Елит – нов хибрид захарно цвекло. Раст. науки, 8, 38 – 40.

1997г. -В. Михайлов, Ил. Учкунов, К. Учкунова и Л. Христова, (1997). Проучване върху стопанските качества на сортове и хибриди захарно цвекло. Раст. науки, 7- 8, 41 – 43.

1996г. -Ил. Учкунов, К. Учкунова и Ж. Иванов, (1996). Продуктивни и стопански качества на диплоидни хибриди захрно цвекло. Раст. науки 1, 35 – 37.

1996г. -Ил. Учкунов, К. Учкунова, (1996). Биологични и стопански качества на МС линии захарно цвекло. Раст. науки 1, 24 – 26.

1996г. -К. Учкунова, Ил. Учкунов, (1996). Сравнително проучване на диплоидни и тетраплоидни многосеменни опрашители захарно цвекло. Раст. науки 6, 13 – 17.

1996г. -Ил. Учкунов, Ив. Антонов, (1996). Раднево – нов хибрид захарно цвекло. Раст. науки , 6, 12 – 14.

1996г. -Ил. Учкунов, Ив. Антонов и Л. Христова, (1996). Изпитване на хибриди захарно цвекло, толерантни на болестта ризомания. Раст. науки, 8, 48 – 50.

1996г. -К. Учкунова, Ил. Учкунов, (1996). Проучване комбинативната способност на диплоидните МС линии и тетраплоидните опрашители захарно цвекло. Раст. науки, 7, 20 – 23.

1995г. -A. Lopatishkina, I. Vasileva, I. Ouchkounov V. Vegenov, (1995). Epyydemiologia of BNYY in varions genotypes of sugar beet. Pl. scin, 32 – 4, 108 – 111.

1995г. -Ил. Учкунов и К. Учкунова, (1995). Пещера нов сорт захарно цвекло, толерантен на вирусната болест ризомания. Пловдив, Агроеко 1995, 161 – 164.

1994г. -Ilia Outchounov, Ivan Antonov, (1994). Selection des varietes monogermes de Betterave a sucre – I.I.R.B.

1994г. -Ilia Ouchkounov, A. Ivanova, K. Ouchkounova, (1994). Results of the selection for tolerance of sugar beet to Rhizomania disease plant science, 10, 180 – 182.

1992г. -Ilia Outchkounov , I. Antonov, (1992). Selection des varietes monospermes de betterave a sucre tolerants a la rhizomanie. Fundulea Rumanien 23-24.06.

1990г. -Ил. Учкунов, (1990). Корелация на количествени признаци при различни типове кръстоски захарно цвекло на МС основа. Генетика и селекция 2, 117-120.

1988г. -Ил. Учкунов, (1988). Влияние на родителските компоненти върху кълняемостта на хибридните семена от захарно цвекло при ниски температури. Генетика и селекция, №1, 44-48.

1988г. -Ил. Учкунов, (1988). Хетерозисен ефект при различни типове кръстоски захарно цвекло на МС основа. Хетерозис при културните растения, София – БАН; 267-274.

1987г. -Ил. Учкунов, (1987). Комбинативна способност на диплоидни и тетраплоидни линии захарно цвекло. Генетика и селекция № 5, 417- 422.

1987г. -Ал. Захариев, Ан. Иванова, В. Михайлов, И. Попов, И. Крумов, Ил. Учкунов, Л. Христова, (1987). состояние и развитие изследований по селекции сахарной свеклы на устойчивост к ризоманий в Българии. Доклады участников заседание НТС и специалистов стран – членов СЭ|В и СФРЮ по броблем II. 3. Бидгощ. Полша.

1987г. -Ил. Учкунов и К. Учкунова, (1987). Наследяване на захарното съдържание и разтворимата пепел при различни типове кръстоски захарно цвекло.Шумен. ЦИНТИ.

1985г. -Ил. Учкунов, (1985). Изпитване на комбинативна способност на едносеменни хибриди захарно цвекло на МС основа, ХIII републикански симпозиум на младите научни работници от селското стопанство и от хранителната промишленост май, 1985 г.т.1, 282-289.

1985г. -Ил. Учкунов, (1985). Продуктивност и стопански качества на хибриди захарно цвекло създадени на МС основа, ХIII национален преглед на ТНТМ, Пловдив, 64.

1985г. -Ил. Учкунов, (1985). Поникване на родителски форми и хибриди захарно цвекло ( B. Vulgaris) при ниски температури. Растениевъдни науки 10, 35-40.

1983г. -Ил. Учкунов, (1983). Проучване върху някои биологични особености на едносеменни мъжкостерилни линии и опрашители захарно цвекло ХХ републикански симпозиум на младите научни работници и специалисти от селското стопанство, Х, 1983. Казанлък,13.

Доклади

2015г. -И. Учкунов, В. Учкунов А. Мехмед 2015 Продуктивност и устойчивост на родителски форми и хибриди захарно цвекло толерантни на вирусната болест ризомания Стара загора

2013г. - Ил. Учкунов, . К. Учкунова, С. Райков, Др. Пламенов, В. Учкунов(2013). Използване на опрашители захарно цвекло от диплоидно направление при създаване на диплоидни хибриди, Шумен.Университет, 5-6 окт(под печат)

Вярното за ГМО - учебен материал
Вярното за ГМО - учебен материал