КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Проф. д.м.н. Иван Ганчев Ивановабв

Проф. д.м.н.  Иван Ганчев Иванов

Факултет: Колеж - Добрич

Катедра: НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА, ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА

Кабинет: Корпус A, стая 308

Телефон: + 359 58 603 209/ вътр. 44

Email: ganchev@shu.bg

Приемно време: сряда от 14:00 - 16:00

Завършен университет, специалност

През 1985 г. завършва Висш педагогически институт - гр. Шумен, специалност Математика.

Заемани академични длъжности

От 1987 г. е асистент във ВПИ. В периода 1985-1986 г. специализира математическо моделиране в СУ “Климент Охридски”. От 1989 г. е старши асистент в Катедрата по информатика и числени методи. През 1992 г. защитава докторантура и е избран за главен асистент. През 1999 г. е избран за редовен доцент по изчислителна математика в Шуменски университет. През 2001 г. е избран за доцент в Стопански факултет на СУ “Св. Кл. Охридски” . От септември 2002 г. е назначен като съвместител в Педагогически колеж гр. Добрич

Водени лекции и/или упражнения

води курсове по Количествени методи в управлението, Количествени методи в икономическия анализ, Микроикономика, Теория на игрите, Математическа икономика и Езици за програмиране на web страници

Области на научни интереси

Направление приложна и изчислителна математика

Направление математическо моделиране с приложения в икономиката и финансите

Направление методика на обучението

Участия в международни и национални научни проекти

Вътрешно университетски проект: Съвременни изследвания и приложения на информационното и математическо моделиране РД-08-125/ 03.02.2020г. от фонд “Научни изследвания” на Шуменски университет. „Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич

Вътрешно университетски проект: Компютърни системи и математически модели в обучението и науката № РД-08-115/04.02.19г. от фонд “Научни изследвания” на Шуменски университет. „Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич

Вътрешно университетски проект: Онлайн информационни технологии и приложения в учебния процес №: РД-08-139/08.02.2018г. от фонд “Научни изследвания” на Шуменски университет. „Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич

Вътрешно университетски проект: Информационни системи и математически модели – възможност за повишаване качеството на преподаване № РД-08-107/06.02.2017г. от фонд “Научни изследвания” на Шуменски университет. „Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич

Вътрешно университетски проект: "Информационни технологии за изграждане на конкурентни умения у колежаните" номер № РД-08-144/08.02.2016г. от фонд “Научни изследвания” на Шуменски университет. „Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич

Вътрешно университетски проект: "Изграждане на информатическа и математическа компетентност на студентите" номер № РД-08-277/11.03.2015г. от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет. „Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич

Вътрешно университетски проект: Актуални приложения на информационното и математическо моделиране в обучението на студентите колежани № РД-08-234/12.03.2014г. от фонд “Научни изследвания” на Шуменски университет. „Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич

Вътрешно университетски проект: Приложни аспекти на информационните технологии в образованието и науката номер № РД-08-245/13.03.2013г. от фонд “Научни изследвания” на Шуменски университет. „Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич

Вътрешно университетски проект: Информационни модели и приложения в обучението и бизнеса номер № РД- 07-736/05.04.2012г. от фонд “Научни изследвания” на Шуменски университет. „Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич

Вътрешно университетски проект: Модели и приложения на информационните технологии и системи в областта на образованието. № РД- 07-124/07.03.2011г. от фонд “Научни изследвания” на Шуменски университет. „Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич

Вътрешно университетски проект: Софтуерни модели и системи в педагогическите и научните изследвания номер № РД-07-987/ 29.03.2010г. от фонд “Научни изследвания” на Шуменски университет. „Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич

1.Схема „Наука и бизнес”: A New Iteration to Discrete-time Coupled Generalized Riccati Equations

2.Схема „Наука и бизнес”: LMI solvers for the maximal solution to a set of generalized

discrete-time algebraic Riccati equations

РЪКОВОДИТЕЛ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО:

2012г.-2013г. A New Iteration to Discrete-time Coupled Generalized Riccati Equations, Министерството на образованието, младежта и науката, дирекция „Наука”, проект № BG051PO001-3.3-05/0001 по схема «Наука-бизнес», финансирана от Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», ръководител.

2012г.-2013г. LMI solvers for the maximal solution to a set of generalized discrete-time algebraic Riccati equations, Министерството на образованието, младежта и науката, дирекция „Наука”, проект № BG051PO001-3.3-05/0001 по схема «Наука-бизнес», финансирана от Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», ръководител.

Дисертации

2007г. -Ив. Иванов, Съществуване, итерационни методи и пертурбационни оценки за решенията на матрични уравнения, Дисертация за присъждане на научната степен “доктор на математическите науки”, София, 2007.

1992г. -Якобиеви процеси за решаване на матрични спектрални задачи: [Дисертация]. - София, 1992. (Машинопис). Монографии, учебници, справочници:

Монографии

2010г. -Обобщени Рикатиеви уравнения в стохастичното икономическо моделиране ISBN 978-954-07-3278-7

Учебници

2001г. -Тестове и теми със задачи от училищния курс по математика. - Шумен, 2001,( в съавт. с: И. Иванов).

Учебни помагала

2010г. -И.Иванов, Теория на игрите с икономически приложения, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София 2010, ISBN 978-954-07-2978-7.

2008г. -И.Иванов, Б. Ломев, Приложения на количествените методи в стопанското управление, София 2008, ISBN 978-954-9526-50-9.

2005г. -М.Петков, И.Иванов, В.Хасанов, Математическо оптимиране, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2005, ISBN 954-577-325-1.

2004г. -И.Иванов, Двойнственост в линейното оптимиране, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 2004, ISBN 954-07-2055-9.

2003г. -К.Колев, Ст.Станев, И. Иванов, Информатика, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2003, учебник за дистанционно обучение.

2002г. -К.Колев, Ст.Станев, И. Иванов, Информатика, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2002, ISBN 954-577-129-1.

Студии

2011г. -Iterations for a General Class of Discrete-Time Riccati-Type Equations: A Survey and Comparison http://www.intechopen.com/books/stochastic-modeling-and-control/iterations-for-a-general-class-of-discrete-time-riccati-type-equations-a-survey-and-comparison

Статии

2016г. -Ivan G. Ivanov, Snezhana Kostova. Linear Quadratic Regulator Problem for Positive Systems with Polyhedral Cone Constraints. International Journal of Mathematical and Computational Methods, 1, 372-377, 2016.

2016г. -Ivan G. Ivanov, Nikolay Netov, Vladislav Tanov. (2016) Iteratively Computation the Nash Equilibrium Points in the Two-Player Positive Games. International Journal of Mathematical and Computational Methods, 1, 378-381, 2016.

2016г. -Ivan G. Ivanov, Lars Imsland, Snezhana Kostova, Linear Quadratic Differential Games and Applications, Biomath Communications, vol. 3, 2, http://www.biomathforum.org/biomath/index.php/conference/article/view/724

2016г. -Ivan Ivanov, Stanimir Kabaivanov, Boryana Bogdanova, Stock market recovery from the 2008 financial crisis: The differences across Europe

2016г. -Boryana Bogdanova & Ivan Ivanov (2016) A wavelet-based approach to the analysis and modelling of financial time series exhibiting strong long-range dependence: the case of Southeast Europe, Journal of Applied Statistics, 43:4, 655-673, DOI:10.1080/02664763.2015.1077370 To link to this article:http://dx.doi.org/10.1080/02664763.2015.1077370

2016г. -Ivan G. Ivanov, Nikolay Netov, The Nash Equilibrium Point in the LQ Game on Positive Systems with Two Players, Mathematical and Computational Methods, 1, 242-246, 2016.

2016г. -Nikolay Netov, Ivan G. Ivanov, Time-Varying Stock Market Efficiency on the Balkan Refugee Route, Mathematical and Computational Methods, 1, 247-252, 2016.

2016г. -Ivan G. Ivanov, B. Bogdanova, Linear Quadratic Game Models: Contribution of Project D03-91 to LQ Games and Their Applications, приета за отпечатване в Biomath.

2016г. -Ivan Ivanov, Ivelin Ivanov, The Iterative solution to LQ Zero-Sum Stochastic Differential Games, изпратена за публикуване в Journal of Applied Mathematics and Computing.

2016г. -I.Ivanov, L. Imsland, B. Bogdanova, Iterative Algorithms for Computing the Feedback Nash Equilibrium Point for Positive Systems, приета за публикуване в International Journal of Systems Science.

2016г. -I.Ivanov, T.Mateva, Cournot and Stackelberg Equilibria in an Asymmetric Duopoly, http://sciencedomain.org/issue/1779

2016г. -I.Ivanov, B. Bogdanova, The Iterative Solution to Discrete-Time H Control Problems for Periodic Systems, Algorithms 9 (1), 20, 2016, http://www.mdpi.com/1999-4893/9/1/20

2015г. - V. Dragan, I. Ivanov (2015), Several Iterative Procedures to Compute the Stabilizing Solution of a Discrete-time Riccati Equation with Periodic Coefficients Arising in Connection with a Stochastic Linear Quadratic Control Problem, Ann. Acad. Rom. Sci. Ser. Math. Appl. Vol. 7, No. 1/2015, pp.98-120

2015г. -V. Dragan, S. Aberkane, I. Ivanov (2015), On computing the stabilizing solution of a class of discrete-time periodic Riccati equations, International Journal of Robust and Nonlinear Control, vol.25, 7, 2015, 1066-1093, doi: 10.1002/rnc.3131

2015г. -B. Bogdanova, I. Ivanov, A wavelet-based approach to the analysis and modelling of financial time series exhibiting strong long-range dependence: the case of Southeast Europe, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02664763.2015.1077370?journalCode=cjas20

2015г. -V.Dragan, I.G.Ivanov, Several iterative procedures to compute the stabilizing solution of a discrete-time Riccati equation with periodic coefficients arising in connection with a stochastic linear quadratic control problem. Annals of the Academy of Romanian Scientists: Series on Mathematics and its Applications . Volume 7, Issue 1, 13 July 2015, Pages 98-120

2015г. -I.G. Ivanov, N. C. Netov and B. C. Bogdanova, Numerical solvers to the stabilizing solution of perturbed algebraic Riccati equations in LQ zero-sum games. AIP Conf. Proc. 1684, 090004 (2015); http://dx.doi.org/10.1063/1.4934329

2015г. -S. Kostova, L. Imsland and I. Ivanov, LQR problem of linear discrete time systems with nonnegative state constraints. AIP Conf. Proc. 1684, 110003 (2015); http://dx.doi.org/10.1063/1.4934346

2015г. -Ivanov, I.G. and Ivanov, I.G. (2015) H Optimal Control Problems for Jump Linear Equations. Journal of Mathematical Finance, 5, 337-347. http://dx.doi.org/10.4236/jmf.2015.54029

2015г. - Ivanov, I. , Ivanov, I. and Netov, N. (2015) On the Iterative Solution to H Control Problems. Applied Mathematics, 6, 1263-1270. doi: 10.4236/am.2015.68119. http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=58051

2014г. -V.Dragan, S.Aberkane, I.Ivanov An Iterative Procedure for Computing the Stabilizing Solution of Discrete-Time Periodic Riccati Equations with an Indefinite Sign, 21st International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems July 7-11, 2014, University of Groningen, Groningen, The Netherlands https://controls.papercept.net/conferences/conferences/MTNS14/program/MTNS14_ProgramAtAGlanceWeb.html (section Robust Control, MoA07)

2014г. -И. Иванов, Ц. Иванова, Приложения на облачните технологии в образованието, Международна научна конференция „Дигитална култура и общество“, Благоевград 2014.

2014г. -V. Dragan, S. Aberkane, I. Ivanov, An iterative procedure for computing the stabilizing solution of discrete-time periodic Riccati equations with an indefinite sign, 21st International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems July 7-11, 2014. Groningen, The Netherlands,

2014г. -Иванов, И. (2014 г.) Решаване на обобщено алгебрично уравнение на рикати в програмната среда Scilab // Международна научна конференция Uniteсh 14. с. II - 381- 386., (в съавт. с: Иванов, И. )

2013г. -I.Ivanov, D.Gramatikova, The Maximal Nonnegative Solution to the Discrete Time Algebraic Riccati Equation,http://www.jnmas.org/jnmas5-5.pdf

2013г. -I Ivanov, An Optimal Solution to Stochastic Linear Quadratic Models Arise in the Portfolio Selections, Aditi Journal of Computational Mathematics, 2013, http://aditisci.com/index.php?act=vol&jid=4&volId=20&issuId=39&code

2013г. -Доклад в научен форум - Фамагуста –Кипър I Ivanov, The LMI approach an effective tool for the equilibrium point to discrete-time Markovian jump linear systems, International Conference on Business, Economics and Finance, Cyprus, 2013

2013г. -I Ivanov, N. Netov, A new iteration to coupled discrete-time generalized Riccati equations, Comp. Appl. Math. (2013) 32:563–576, DOI 10.1007/s40314-013-0037-3

2013г. -Иванов, И. (2013 г.) The package Scilab for solving the discrete-time Riccati equation // Международна научна конференция Uniteсh 13. с. 359-365., (в съавт. с: Ivanov I.)

2012г. -Stochastic Modeling and Control open access book edited by Ivan Ivanov,ISBN 978-953-51-0830-6, 2012, http://www.intechopen.com/books/stochastic-modeling-and-control

2012г. -Lomev B, I. Ivanov, Tracking a financial Benchmark in inefficient markets: the case of Bulgaria, M-Shpere Conference, 2012 http://www.m-sphere.com.hr/-book-of-proceedings-?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=M-SPHERE_-_BOOK_OF_PROCEEDINGS , part 1, pp. 320-326

2012г. -I.Ivanov,B. Lomev, B. Bogdanova, Investigation of the market efficiency of emerging stock markets in the East-European region, International Journal of Applied Operational Research, vol. 2, N 2, pp. 13-24, 2012.

2012г. -I.Ivanov, G. Chileva, M.Gergova, Optimal control of generalized discrete-time Markov jump linear systems, The proceedings of the International Conference Management and Engineering’12, vol.1, 187-196, 2012, ISSN 1310-3946, Bulgaria

2012г. -I. Ivanov, Iterations for a General Class of Discrete-Time Riccati-Type Equations: A Survey and Comparison, open access, DOI: 10.5772/45718, 2012, http://www.intechopen.com/articles/show/title/iterations-for-a-general-class-of-discrete-time-riccati-type-equations-a-survey-and-comparison

2010г. -И. Иванов, Solving summarized Ricati equation by linear matrix inequaties // Trakia journal of sciences Стара Загора, 2010 с. 16-20., (в съавт. с: Иванов И.)

2010г. -И. Иванов, Възможности на програмата Scilab за решаване на оптимизационни задачи. // Научни трудове, Колеж-Добрич, 2010, с. 51-59. (в съавт. с: Иванов И.)

2010г. -И. Иванов, Решаване на обобщено уравнение на Рикати в програмната среда Scilab // Първа национална конференция с международно участие „МАТТЕХ 2010" посветена на 130 годишнината от рождението на акад. Кирил Попов, Шумен, 2010, с. 85 – 92. (в съавт. с: Иванов И.)

2009г. -I. Ivanov, R.Rusinova, Numerical Solvers for Generalized Algebraic Riccati Equations, American Institute of Physics, 2009, CPI186, pp.343-351.

2009г. -I. Ivanov, Stein Iterations for the Copuled Discrete-Time Riccati Equations, Nonlinear Analysis Series I. Ivanov, A: Theory, Methods & Applications, doi:10.1016/j.na.2009.06.025 , 71:6244-6253, 2009, импакт фактор 2008:1.295.

2009г. -I. Ivanov, Numerical Solution of the Discrete-Time Coupled Algebraic Riccati Equations, Lecture Notes in Computer Science, Numerical Analysis and its Applications, vol. 5434, pp314--322, 2009, ISBN 978-3-642-00463-6.

2009г. - И.Иванов, The Solution of Matrix Inequalities on the SCILAB Program // Международна научна конференция Uniteсh 09., 2009 г., с. 475-480., (в съавт. с: Иванов)

2008г. -I. Ivanov, A method to solve the discrete-time coupled algebraic Riccati equations, Applied Mathematics and Computation, 26(2008), 34-41, импакт фактор 2008:0.961.

2008г. -I. Ivanov, On some iterations for optimal control of jump linear equations, Nonlinear Analysis Series A: Theory, Methods & Applications, 69(11):4012- 4024, 2008, импакт фактор 2008:1.295.

2007г. -I. Ivanov, Iterations for Solving a Rational Riccati Equation Arising in Stochastic Control, Computers and Mathematics with Applications, 53:977-988, 2007, импакт фактор 2007:0.72.

2007г. -I. Ivanov, Properties of Stein (Lyapunov) iterations for solving a general Riccati equation, Nonlinear Analysis Series A: Theory, Methods & Applications, 67:1155-1166, 2007, импакт фактор 2007:1.097.

2006г. -I. Ivanov, Algorithms for solving two types systems of Riccati equations, Proceedings of Fourth International Conference FDM : Theory and Applications, Bulgaria, 209-214, 2006.

2006г. -И. Иванов, М. Петков, Стохастично уравнение на Рикати за полуопределени матрици, Научно-приложна конференция Великотърновски университет, Велико Търново, стр.51-55, 2006.

2006г. -Б. Ломев, И. Иванов, Анализ и приложения на модела на Лотка-Волтера, годишник на Стопански факултет, СУ”Св.Кл.Охридски”, том 5, стр. 273- 281, 2006.

2006г. -I. Ivanov, Properties of the Lyapunov iteration for coupled Riccati equations in jump linear systems, Sixth International Conference on Numerical Methods and Applications, Borovetz, 2006, LNCS 4310, Springer-Verlag, Berlin, 599—606, 2007.

2006г. -И. Иванов, Стохастично уравнение на Рикати за полуопределени матрици // Научно-приложна конференция по математика информатика и компютърни науки, Велико Търново, 2006, (в съавт. с:Милко Петков), (с. 51 - 54).

2005г. -И. Иванов, Матрично уравнение на Рикати и неговото итерационно решение, Сборник доклади научна конференция Русенски университет, том 44, серия 6.1, стр.7-13, 2005, Русе.

2004г. -B.Minchev, I. Ivanov, A Method for Solving Hermitian Pentadiagonal Block Circulant Systems of Linear Equations, Proceedings of the Forth International Conference on LSSC, Springer LNCS 2907, Berlin, pp 481-488, 2004, импакт фактор 2004:0.513.

2003г. -V.Hasanov, I.Ivanov, Solutions and Perturbation Theory of a Special Matrix Equation I: Properties of Solutions, Mathematics and Education in Mathematics, Proceedings of Thirty Second Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, pp 244-248, 2003.

2003г. -I.Ivanov, V.Hasanov, Solutions and Perturbation Theory of a Special Matrix Equation II: Perturbation I. I. Ivanov, Theory, Mathematics and Education in Mathematics, Proceedings of Thirty Second Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, pp 258-262, 2003.

2003г. -I. Ivanov, N. Aleksandrova, On a Special Positive Definite Solution of a Class of Nonlinear Matrix Equations, Mathematics and Education in Mathematics, Proceedings of Thirty Second Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, pp. 253-257, 2003.

2002г. -I. Ivanov, Organizing computer preparation in the speciality “Pre-school pedagogy and foreign language” in conformity with the state standards // II Med.simpozijum Tehnologija i informatika u obrazovanju – izazov 21. veka. Beograd, 2002, (в съавт. със: С. Славова).

2002г. -I. Ivanov, Organizing of education in the speciality “Information technologies” by modular teaching in informatics and mathematics // II Med.simpozijum Tehnologija i informatika u obrazovanju – izazov 21. veka. Beograd, 2002, (В съавт. със: С. Славова).

2001г. -I. Ivanov, A New Modification of Newton’s Method // Applications of Mathematics in Engineering and Economics, Sozopol, 2001, Bulgaria, (в съавт. с: В. Хасанов и Г. Неджибов).

2001г. -I. Ivanov, On Some Methods for Computing the Minimal Nonnegative Solution of a Nonlinear Matrix Equation. // Международна научна конференция “УНИТЕХ–01“, Габрово, Vol. 3, pp. 203-209, 2001, (в съавт. с: В. Хасанов, М. Томева и Н. Георгиева)

2001г. -I. Ivanov, A Parallel Method for Solving Pentadiagonal Systems of Linear Equations // Thechnical Report 98/IM/36, University of Greenwich, London, England, (в съавт. с: C. Walshaw).

2001г. -I. Ivanov, On computer realization of algorithms for solving special block linear systems // Applications of Mathematics in Engineering and Economics, Sozopol, 2001, Bulgaria, (в съавт. с: Б. Минчев).

2001г. -I. Ivanov, On the Numerical Solution of Three Special Linear Matrix Equations // Applications of Mathematics in Engineering and Economics, Sozopol, 2001, Bulgaria, (в съавт. с: Ю. Тодоров).

2001г. -И. Иванов, Проблеми на стандартизирането на обучението по математика в СА “Д. А. Ценов” Свищов // Алманах на СА “Д. А. Ценов”, Свищов , 2001, (В съавт. с: М. Томева, Н. Георгиева и Л. Дончева).

2000г. -I. Ivanov, On matrix equations X ± A*X-2 A = 1 // Linear Algebra and Its Applications, 326, 2000, 27-44, (в съавт. с: Б.Минчев и В.Хасанов).

2000г. -I. Ivanov, A method for solving the spectral problem of Hamiltonian matrices with application to the algebraic Riccati equation. // Annuare De L’universite De Sofia, vol. 92, pp.105 - 121.

2000г. -I. Ivanov, Some remarks about linear matrix difference equations. // Applications of Mathematics in Engineering and Economics, Sozopol, Heron Press, Sofia, 2000, 99-101, (в съавт. с: А. Jumah и М. Петков)

2000г. -I. Ivanov, Iterative Methods for Computing a Positive Definite Solution of the Matrix Equation X + A*X-1 A = 1 // Applications of Mathematics in Engineering and Economics, Sozopol, Heron Press, Sofia, 2000, 84-87, (в съавт. с: Н. Тончева).

2000г. -I. Ivanov, Positive Definite Solutions of the Matrix Equation X+A*X-nA = 1. // Lecture Notes in Computer Science: Numerical Analysis and Applications 2000, Springer-Verlag 2001, pp. 377-384, (в съавт. с: V.Hasanov)

2000г. -I. Ivanov, Iterative Methods for Computing the Matrix Square Root // Applications of Mathematics in Engineering and Economics, 2000, Sozopol, Bulgariа, (в съавт. с: В. Хасанов).

2000г. -I. Ivanov, Positive Definite Solutions of Three Linear Matrix Equations // Applications of Mathematics in Engineering and Economics, 2000, Sozopol, Bulgaria, (в съавт. с: S. El-Sayed и М. Петков)

2000г. -I. Ivanov, Improved Methods and Starting Values for Solving the Matrix Equations Iteratively with a Positive Definite X. // Mathematics in Computations, (в съавт. с: В. Хазанов и Frank Uhlig)

2000г. -I. Ivanov, A Two-Way Parallel Matrix Factorization for Block Tridiagonal Systems // Applications of Mathematics in Engineering and Economics, Sozopol, 1999. Heron Press, Sofia, 2000, 81-83, (в съавт. с: M. Петков).

2000г. -I. Ivanov, Some Methods for Solving Special Circulant Systems of Linear Equations // Applications of Mathematics in Engineering and Economics, 2000, Sozopol, Bulgaria, (в съавт. с: Ю. Тодоров)

2000г. -I. Ivanov, Method for Solving Hermitian Pentadiagonal Block Systems of Linear Equations // Journal of Computational Mathematics.

1999г. -I. Ivanov, Two-sided iteration methods for matrix inversion. // Applications of Mathematics in Engineering and Economics, Sozopol, 1998, 129-130, Heron Press, Sofia, 1999. (в съавт. с: A. Jumah и М. Петков).

1999г. -I. Ivanov, Positive definite solutions of the equation // Applications of Mathematics in Engineering and Economics, Sozopol, Heron Press, Sofia, 1999, 113-116, (в съавт. с: Б.Минчев и В.Хасанов).

1999г. -I. Ivanov, A Method for Solving Special Circulant Pentadiagonal Linear Systems // Second Workshop on “Large-Scale Scientific Computations”, 1999, Sozopol, Bulgaria. pp. 144-151, (в съавт. с: Б. Минчев).

1998г. -I. Ivanov, El-sayed, Properties of positive definite solutions of the equation X + A*X-2 A = I // Linear Algebra and Its Applications. 279, 1-3, 1998 pp.303-316,(в съавт. с: М. Salah).

1998г. -I. Ivanov, A New Modification of the Rojo Method for Solving Symmetric Circulant Five-Diagonal Systems of Linear Equations // Computers and Mathematics with Applications. Vol. 35, 10, 1998, pp.35-44, (в съавт. с: М. Salah и М. Петков).

1994г. -I. Ivanov, Agorithm for solving spectral problem of complex matrix in real arithmetic // Mathematica Balcanica, 1994, №8, p. 337-349.

1994г. -I. Ivanov, Solution of symmetric and hermitian J - symmetric eigenvalue problem // Mathematica Balcanica, 1994, №8, p. 337-349, (в съавт. с: М. Петков).

1992г. -I. Ivanov, Parallel numerical algorithm for the spectral problem of block Hermitian matrices // Serdica, 1992, №18, p. 17-22.

1991г. -И. Иванов, Пресмятане на собствени стойности на специални разредени клетъчни матрици // Нац. мл. школа Приложение на математиката в техниката. XVII, Варна, 1991.

1990г. -И. Иванов, Алгоритми за решаване на обобщената и квадратична проблема за собствени стойности на разредени матрици // Прол. конф. на СМБ. Математика и математическо образование - Слънчев бряг. XX, София, 1990, с. 345-347.

1990г. -И. Иванов, Върху едно линейно матрично уравнение // Пол конф. на СМБ. Математика и математическо образование - Слънчев бряг. XX, София, 1990, с. 348-351, (в съавт. с: М. Петков).

1989г. -И. Иванов, Оценка на собствени стойности на обобщената спектрална задача //Прол. Конф. на СМБ. Математика и математическо образование - Албена. XIX, София, 1989, с. 324-327.

1988г. -И. Иванов, Някои алгоритми за пресмятане собствени стойности на реални разредени симетрични матрици // Нац. мл. школа Приложение на математиката в техниката. XIV, Варна. 1988.

Доклади

2018г. -I.Ivanov, Convergence Properties of the Iterative Methods for Nash Equilibrium in Positive LQ Games, AMEFSS 2018, 1-6 July 2018, Tryavna, Bulgaria

2017г. - Borislava Vrigazova, Ivan Ivanov, Property Rights: Factors Contributing to the Generation of Income from Ownership of Property, AMEFSS 2017, 27-31 August 2017, Hisar, Bulgaria

2017г. -Ivan Ivanov, The stabilizing solutions to Riccati equations with indefinite quadratic parts, AMEFSS 2017, 27-31 August 2017, Hisar, Bulgaria

2016г. -Ivan G. Ivanov, B. Bogdanova, Linear Quadratic Game Models: Contribution of Project D03-91 to LQ Games and Their Applications, приета за отпечатване в Biomath.

2016г. -I.Ivanov, B. Bogdanova, The Iterative Solution to Discrete-Time H Control Problems for Periodic Systems, Algorithms 9 (1), 20, 2016, http://www.mdpi.com/1999-4893/9/1/20

2014г. -И. Иванов, Непрекъсното уравнение на Рикати с индиферентна квадратна част // Сборник с научни трудове на годишна научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски“ ISSN 1314 - 1937

2014г. -Иванов, И. (2014 г.) Възможности на пакета SCILAB за решаване на дискретно Рикатиево уравнение. // Кръгла маса на катедра Информатика и математика (в съавт. с: Иванов И.) 26.03.14 г.

2012г. -Ivanov I,, N. Netov, Numerical solvers to discrete-time coupled generalized Riccati equations, International Conference on Modern Mathematical Methods in Science and Technology, Grecee, 2012

2011г. -I. Ivanov, Numerical solvers for maximal solution to a set of discrete-time algebraic Riccati equations // 2011, (в съавт. с: Ivanov I.)

2010г. -I. Ivanov, R.Rusinova, B. Lomev, Accelerated Iterations for Finding the Soft-Constrained Stochastic Nash Games Equilibrium, Second Conference of the Euro-American Consortium for Promoting the Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, Bulgaria, 2010.

2009г. -V.Dragan, I. Ivanov, A numerical procedure to compute the stabilizing solution of game theoretic Riccati equations of stochastic control, Preprint 14/2009, Institute of Mathematics "Simion Stoilow" of the Romanian Academy, изпратена за публикуване в SIAM on Control and Optimization.

2009г. -I. Ivanov, A tool for solving the optimization matrix problems. 9th International Conference on Geometry and Applications. (в съавт. с: Ivanov Iv.)

Цитирания

2013г. -A new iteration to coupled discrete-time generalized Riccati equations Computational and Applied Mathematics, vol. 32, no. 3, pp. 563–576, 2013

2013г. - The LMI approach for stabilizing of linear stochastic systems International Journal of Stochastic Analysis, vol. 2013, 2013

2013г. -Decoupled Stein iterations to the discrete-time generalized Riccati equations IET Control Theory and Applications, vol. 6, no. 10, pp. 1400–1409, 2012

2013г. -В базата данни Scopus са отбелязани следния брой цитирания за 2013 г. - 45

2012г. -Accelerated LMI solvers for the maximal solution to a set of discrete-time algebraic Riccati equations Applied Mathematics E - Notes, vol. 12, pp. 228–238, 2012

2012г. -В базата данни Scopus са отбелязани следния брой цитирания за 2012 г. - 13

2011г. -Improved methods to solve the stochastic Nash games for weakly coupled large-scale systems iteratively Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems Series B: Applications and Algorithms, vol. 18, no. 6, pp. 783–798, 2011

2011г. -Measuring sustainable governance in the European Union International Journal of Sustainable Development and World Ecology, vol. 18, no. 5, pp. 412–423, 2011

2011г. -A numerical procedure to compute the stabilising solution of game theoretic Riccati equations of stochastic control International Journal of Control, vol. 84, no. 4, pp. 783–800, 2011

2011г. -В базата данни Scopus са отбелязани следния брой цитирания - 2011 г. - 26

2010г. -Accelerated iterations for finding the soft-constrained stochastic Nash games equilibrium AIP Conference Proceedings, vol. 1301, pp. 97–106, 2010