Ас. Илия Цонев Илиевабв

Ас.  Илия Цонев Илиев

Факултет: Колеж - Добрич

Катедра: РАСТЕНИЕВЪДСТВО И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Кабинет: Корпус A, стая 101а

Телефон: 0897997304

Email: iliya.iliev@shu.bg

Приемно време: сряда 14:00- 16:00

Завършен университет, специалност

През 1987 година постъпва на работа като преподавател по дисциплината труд и техника в ИДНУ, гр. Добрич, преименуван в Педагогически колеж, Добрич към ШУ “ Епископ К. Преславски”. През 1993 г. завършва Висш педагогически институт “Н. Рилски” - Благоевград, специалност Педагогика на трудово-политехническата подготовка.

Месторабота преди постъпване в ШУ

През 1981 г. завършва Учителски институт - гр. Станке Димитров, след което работи като учител по трудово обучение до 1987г.

Заемани академични длъжности

От 1996 година е главен асистент.

Водени лекции и/или упражнения

Компетенции и умения за защита на населението от бедствия и аварии

Методика на формиране на начална технологична култура в детската градина

Конструиране и моделиране в детската градина

Методика на обучението по домашен бит и предприемачество

Области на научни интереси

Актуални проблеми на обучението по домашен бит и техника.

Интегративни връзки на методиката на обучение по домашен бит и техника.

Участия в международни и национални научни проекти

Вътрешноуниверситетски проекти:

„Интегративни връзки в обучението на студентите – колежани” Вх. № РД-08-244/13.03.2013 г.

“Съвременни аспекти в обучението на студентите – колежани”, вх. № РД-08-233/12.03.2014 г.

“Нови образователни технологии в подготовката на студентите бъдещи педагози“, Вх. № РД-08-276/11.03.2015

"Иновативни и интегративни технологии в обучението на студентите педагози", Вх. № РД-08-143/08.02.2016

„Актуални проблеми в подготовката на студентите за бъдещата им професионална реализация”, Вх. № РД-08-106/06.02.2017

Организационна дейност

През 2016-2017; 2017-2018 уч. г. – курсов ръководител на курсове от специалност ПУПЧЕ

Статии

2017г. -Ilieva Zh., Iliev I. Creativity and Arts and Crafts in Teaching English to Young Learners. Humanizing Language Teaching, 19:5, October 2017, http://www.hltmag.co.uk/oct17/index.htm, http://www.hltmag.co.uk/oct17/sart04.htm

2017г. -Iliev, I., S. Yordanova, 2017. Teamwork at elementary school in technology and entrepreneurship education. International scientific refereed online journal. Issue 35: 221-225

2017г. -Iliev, I., K. Raycheva, 2017. Integrative approach to education in primary school at subject “Technology and entrepreneurship”. International scientific refereed online journal. Issue 38: 169-173

2016г. -Илиев, И., 2016. Между предметни връзки на обучението по домашен бит и технологии с другите учебни дисциплини. Научни трудове – колеж Добрич, том IX: 52-55

2015г. -Илиев, И. Ролята на технологичното обучение за формиране на конструктивни и технически умения у учениците от началното училище, Научни трудове, Добрич, 2015, т. VIII

2014г. -Илиев, И. По проблемите на технологичното обучение, Научни трудове, Добрич, 2014, т. VII, с. 50-54.

2013г. -Илиев, И. Интеграция на обучението по домашен бит и техника с научната дисциплина доцимология. Сб. Интегративни връзки в обучението на студентите. Ш., УИ ”Епископ К. Преславски”, 2013г. С. 38-44.

2012г. -Илиев, И. Съвременни схващания за същността на гражданската защита. Научни трудове, Педагогически колеж, Добрич. Том V. Ш., УИ ”Епископ К. Преславски”, 2012г. с. 174-177.

2012г. -Илиев, И. Аспекти на технологичната култура в обучението по домашен бит и технологии в начална училищна степен. Научни трудове, Педагогически колеж, Добрич. Том V. Ш., УИ ”Епископ К. Преславски”, 2012г. с. 179-180.

2011г. -Илиев, И. Психофизическа готовност на учителите за оцеляване при бедствия и аварии// Национална конференция 40 години Шуменски университет „Епископ К. Преславски”, 13-14 септември 2011 г., сб. „40 години Шуменски университет 1971-2011”, Педагогически факултет, част І, Университетско изд., с. 247-250

2010г. -Илиев, И. Техническа и трудова дейност в началното училище, Международен семинар образование за всички, Шумен, 2010, т. 1, с.134-137.

2010г. -Илиев, И. Изграждане на конструктивни и техически способности в начална училищна степен. Иновации в образованието. Ш. Изд.Фабер-В.Търново. 2010 с.925-928.

2010г. -Илиев, И. Подготовка на колежаните по време на семинарните и практическите упражнения по методика на обучението по домашен бит и техника. //”Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза” //Научна конференция с международно участие. 25-26 юни 2010 Бургас.

2009г. -Илиев, И. Подготовката на студентите за трудовото обучение и възпитание на ученика научно-практическа конференция.с международно участие. // Технологичното обучение – традиции и бъдеще. 04 – 07 2009 г. ДИПКУ Варна с.201-204.

2009г. -Илиев, И. Формиране на творчески способности у учениците от начална училищна възраст в процеса на технологичното обучение. // Технологичното обучение – традиции и бъдеще. 04 – 07 2009 г. ДИПКУ Варна с.81-85

2008г. -Илиев, И. Подготовка на учениците за оцеляване в бедствени ситуации - Кръгла маса, Варна 2008

2007г. -Илиев, И. Съвременни схващания за същността на гражданската защита. //Сборник на Колеж-Добрич 2007

2005г. -Илиев, И. Съдържание и значение на трудовото възпитание в системата на образованието. Сб. на Колеж-Добрич 2005г.

2005г. -Илиев, И. Интегралния подход в технологичното обучение. Сб. на Колеж-Добрич 2005г.

2004г. -Илиев, И. Художествено конструиране в начална училищна степен// Образование и изкуство, Шумен, 2004 том III стр. 430-432.

2004г. -Илиев, И. Техническа и трудова дейност. //Сб. Образование за всички, Варна, 2004

2004г. -Илиев, И. Актуални проблеми на практически и семинарни упражнения по труд и техника при обучението на студенти- колежани.// Сб. Образование за всички. Варна 2004.

2003г. -Илиев, И. Проблеми на начално-техническо творчество на учениците в началната училищна степен // Научни трудове, ПК, Добрич том IIIВ, Ш., УИ” Епископ Константин Преславски”, 2003. с.128-131.

2003г. -Илиев, И. Формиране на конструктивни и технически способности в начална училищна възраст // Научна конференция, СУ, Китен, 6-9 октомври 2003 г.

2003г. -Илиев, И. Особености на възпитателната работа с циганското малцинство в началното училище.//В. Търново.

2003г. -Илиев, И. Обучение на колежаните от педагогическите специалности в технология на формиране на начална технологична култура по време на педагогическата практика в детската градина // Научна конференция РУ-СУ’03”, Русе 31окт.-01.ноем. 2003.

2003г. -Илиев, И. Съвременни аспекти при решаване на технологични задачи в обучението по домашен бит и технологии // Сб. Съвременни проблеми на предучилищното и началното образование. Ш. УИ”Епископ Константин Преславски” 2003. с.73-77.

2003г. -Илиев, И. Пазарджик. Организиране на колежанското образование по специалността “Труд и техника и изобразително изкуство” в съответствие с държавните стандарти. //Сб. Съвременни тенденции на образователните технологии в началната степен на средното образование и педагогически взаимодействия в детската градина. Доклади от научна конференция с международно участие, проведена в Пазарджик на 17-18 октомври 2003 година. Пазарджик., 2003г.с.232-235.

2002г. -Илиев, И. Формиране на знания и умения у студентите по време на семинарните и практическите упражнения по дидактика на обучението по техника и технологии // Междунар. Конф. “Учителят на 21-ят век” Битоля - Охрид 23-26 май 2002.

2002г. -Илиев, И. Формиране на начална технологична култура и екологично възпитание в детската градина // Юбил.науч. конф. с междунар. участ. “30 години Педагогически колеж гр. Добрич”, ШУ, ПК, Добрич, 24-25 окт. 2002.

2001г. -Илиев, И. Екологично възпитание, детска градина - начално училище // Межд. Конф. “Интеграцията: Детска градина - начално училище”. Сб. науч. трудове, т.38, с.6 “Педагогика и обществознание”, РУ, Русе 2001, с. 54-57.

2001г. -Илиев, И. и др. Екологичният подход в обучението по труд и техника в началната училищна възраст // Юбил. науч. сес.“30 години Шуменски университет”, науч. трудове, т. 2, ПК, Добрич, 2001. с.39-45, (съавт. с: М. Божкова).

2001г. -Илиев, И. Решаване на технологични задачи в обучението по труд и техника // Юбил. науч. сес.“30 години Шуменски университет”, науч. трудове, т. 2, ПК, Добрич, 2001. с. 130-133.

2001г. -Илиев, И. Актуални проблеми на формиране на начална технологична култура в предучилищна възраст //Научна конф. 30 години Шуменски университет. ПК, Добрич,29 окт.2001. с. 22-24.

2000г. -Илиев, И. Отношението на подрастващите към труда и възпитаване в труд // Межд. Конф “Качество на висшето образование”, ТУ, Варна, 27-28 окт. 2000.

Доклади

2013г. -Илиев, И. Интеграция на обучението по домашен бит и техника с научната дисциплина доцимология. Интегративни връзки в обучението на студентите - колежани. Добрич. 2013 (под печат)