КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Ас. Милен Димов Павловабв

Ас.  Милен Димов Павлов

Факултет: Колеж - Добрич

Катедра: НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА, ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА

Кабинет: Корпус A, стая 307 A

Телефон: + 359 58 603 209/ вътр. 44

Email: m.pavlov@shu.bg

Приемно време: понеделник 13.00 - 15.00

Завършен университет, специалност

ШУ “Епископ К. Преславски” специалност Математика (специализация математически анализ), магистърска степен

Заемани академични длъжности

асистент: 2002-2006г.

старши асистент: 2006-2010г.

главен асистент: 2010г.

асистент: 2015г.

Водени лекции и/или упражнения

Води упражнения по дисциплините: Математика I част(ЛААГ), Математика II част(МА I), Математика III част(МА II), Избрани глави на математическия анализ, Системи на компютърната алгебра, Математика I и II част.

Области на научни интереси

математически анализ, дидактика на висшето колежанско образование, диференциална геометрия

Участия в международни и национални научни проекти

2013 - BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“

2013 - РД - 08-245 "Приложни аспекти на информационните технологии в образованието и науката", ШУ –НПУНИ

2014 - №РД-08-234 от параграф “Научни изследвания” на Шуменския университет.

2015 - НПУНИ номер РД-08-277/11.03.2015 от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет. „Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич

2016 - НПУНИ номер №РД-08-144/08.02.2016 г. от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич

2017 - НПУНИ номер № РД-08-107/06.02.2017г. от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

2018 - НПУНИ номер № РД-08-139/08.02.2018 г. от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

Членства в научни организации

Съюз на математиците в България

Учебни помагала

2014г. -Изследване на функция. Неопределен интеграл, ЦДО Шуменски Университет, 2014, ISBN 978-954-577-873-5

2013г. -Определен интеграл. Несобствен интеграл. Приложения, ЦДО Шуменски Университет, 2013, ISBN 978-954-577-809-4.

Статии

2018г. - Georgiev Georgi Hristov, Pavlov Milen Dimov, Focal and Generalized Focal Surfaces of Parabolic Cylinders, ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol. 13, No. 15 (2018), 4458-4465.

2018г. -Georgiev Georgi Hristov, Pavlov Milen Dimov, Curvature Based Offsets to Elliptic Cylinders, International Journal of Pure and Applied Mathematics, Volume 120, No. 2 (2018), 229--242.

2017г. -Georgiev, Georgi Hristov, Pavlov, Milen Dimov, Curvature Dependent Offsets to Elliptic Cones, Far East Journal of Mathematical Sciences, Volume 102, Issue 11,(2017), 2757 - 2783, http://dx.doi.org/10.17654/MS102112757.

2017г. -Georgiev, Georgi Hristov, Pavlov, Milen Dimov, Focal Surfaces of Hyperbolic Cylinders, American Institute of Physics CP, Vol. 1910(2017), 0500051–0500058, https://doi.org/10.1063/1.5013987.

2016г. -Фокални повърхнини на хеликоидални повърхнини // Научни трудове, ПК-Добрич//, т.IX, Шумен, 2016, (с.126-133).

2015г. -Параметрични криви и повърхнини на Безие в компютърната графика // Научни трудове, ПК-Добрич//, т.VIII, Шумен, 2015, (в съавт. с И. Ибрям), (с. 213-220).

2014г. -Павлов, М. Аналитично представяне на паралелни повърхнини // Научни трудове, ПК-Добрич//, т.VII, Шумен, 2014, (с.153-158).

2013г. -М. Павлов, Интерактивната дъска като средство за обучение по дисциплината „Математика” I и II част на студентите от Колежанската специалност „Начална училищна педагогика и информационни технологии“ //Научна конференция с международно участие "Иновации в образованието", Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски" Том XVII D , Шумен, 2013 (в съавт. с И. Ибрям), (стр.257 - 261).

2013г. -М. Павлов, Представяне на геометрията чрез компютърна алгебра в лабораторните упражнения на колежанската специалност Начална училищна педагогика и информационни технологии //, Научни трудове, ПК-Добрич//, т.VI, Шумен, 2013, (с.160-166).

2012г. -М. Павлов, Някои приложения на определения интеграл представени с CAS Maple/Научни трудове, ПК-Добрич//, т.V, Шумен, 2012, (в съавт. с: Т.Матева), (с.198-201).

2012г. -М. Павлов, Сравнителен анализ на Scilab и Maple по отношение на задачи от Линейната алгебра. // Научни трудове, ПК-Добрич//, т.V, Шумен, 2012, (в съавт. с: Ивелин Г. Иванов, Тоня П. Матева),(с.193-198).

2011г. -М. Павлов, Един подход при преподаване на „Модул оптимизация-SOLVER” по дисциплината „Текстообработка и електронни таблици” в колежанската специалност Начална училищна педагогика и информационни технологии Научна конференция, Посветена на 40- годишнината на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2011, (в съавт. И. Ибрям), (с.289-292).

2010г. -М. Павлов, Maple в лабораторните упражнения по аналитична геометрия // Научни трудове, ПК-Добрич//, т. ІV, Шумен, 2010, (с.148-150).

2010г. -М. Павлов, Развитие на логическото мислене на колежаните от педагогическите специалности чрез правилата за извод в съждителното смятане // Научни трудове, ПК-Добрич, т. ІV, 2010, (113-114).

2010г. -М. Павлов, Възможностите на електронните таблици за оценяване чрез тест по линейна алгебра и аналитична геометрия. // Първа национална конференция с международно участие „МАТТЕХ 2010” Посветена на 130 годишнината от рождението на акад. Кирил Попов, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2010, (в съавт. с: С. Василева), (с. 338-342).

2010г. -М. Павлов, Практически упражнения по математически анализ с помощта на Scilab и Maple // Първа национална конференция с международно участие „МАТТЕХ 2010” Посветена на 130 годишнината от рождението на акад. Кирил Попов, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2010, (в съавт. с: Ивелин Г. Иванов, Тоня П. Матева), (с.333-337).

2008г. -Pavlov, M., Mathematical Analysis with Computer Algebra System “Mathematica” in Mathematical Analysis // International conference Computer methods in science and education, Varna, 2008,(с. 248-252).

2006г. -М. Павлов, Maple в лабораторните упражнения по математически анализ // Научно-приложна конференция по математика информатика и компютърни науки, Велико Търново, 2006, с. 309 - 313, (в съавт. с: Т. Матева).

2002г. -М. Павлов, Систематизация на учебните задачи по математика в колежанските педагогически специалности // Юбил. науч. практ. конф.“Науката, методиката и училището - конфликтни точки, срещи и разминавания” П.У., Филиал - Смолян, 2002,(с.28-32), (в съавт. с: Сл. Славова).

Доклади

2018г. -Georgiev Georgi Hristov, Pavlov Milen Dimov, Similarity Functions on Surfaces and Generalized Focal Surfaces, In: 13th International Conference on Geometry and Applications, Varna (Bulgaria), September 1–5, 2017, J. Geom. 109: 17 (2018), 5-6, https://doi.org/10.1007/s00022-018-0422-6.

2004г. -М. Павлов, Използване на компютърната алгебра в геометрията за преподаване и за научни изследвания и приложения в изкуството // Международен семинар „ Образование за всички”, Варна, 2004/2007, (в съавт. с: Гр.Станилов, Т. Матева)