КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Доц. д-р Милена Илиева Цанковаабв

Доц. д-р  Милена Илиева Цанкова

Факултет: Колеж - Добрич

Катедра: РАСТЕНИЕВЪДСТВО И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Кабинет: Корпус , стая

Телефон: 0899 901 933

Email: m.tsankova@shu.bg; milena_b@abv.bg

Приемно време: вторник 13:00 -15:00 ч.

Завършен университет, специалност

ШУ "Епископ Константин Преславски" (1987)

Заемани академични длъжности

Асистент в ИДНУ (днешния Колеж – Добрич) (1987)

Главен асистент в Колеж – Добрич (1994)

Доцент по Педагогика на обучението по...(Методика на обучението по природознание) (2012)

Придобити научни степени

Доктор по научната специалност "Методика на обучението по родинознание и природознание" ш. 05.07.03 (2007)

Водени лекции и/или упражнения

Методика на обучението по природознание и родинознание,

Методика на взаимодействието „дете-среда”,

Природознание,

Хигиена и здравно възпитание.

Области на научни интереси

Актуални проблеми на съвременната методическата подготовка по природознание на студентите - бъдещи начални учители.

Етологията като наука и връзката и' с методическата подготовка на студентите.

Интегративни връзки на методиката на обучение по природознание с другите учебни дисциплини.

Екологично образование и възпитание.

Приложение на информационните технологии в професионалната подготовка на студентите - бъдещи начални учители.

Специализации

Екологично образование и възпитание – ЮЗУ "Неофит Рилски" (1992)

Участия в международни и национални научни проекти

ПРОЕК11Т BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”. 2013

Проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики", 2013

Проект BG051РО001-3.1.07-0040 "Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието" 2014

Проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски практики“ 2016-2017

Вътрешноуниверситетски проекти:

“Съвременни аспекти в обучението на студентите – колежани”, вх. № РД-08-233/12.03.2014

“Изследване мнението на потребителите на кадри за качеството на подготовката на завършилите ШУ „Епископ Константин Преславски”, вх. № РД-08-242/13.03.2014

"Нови образователни технологии в подготовката на студентите бъдещи педагози". вх. № РД-08-276/11.03.2015

"Оптимизиране и автоматизиране на обработката на анкетни проучвания за мнението на студенти, преподаватели и потребители на кадри относно качеството на обучението в ШУ „Епископ Константин Преславски”. № РД-08-308/13.03.2015

"Иновативни и интегративни технологии и подходи в обучението на студентите педагози" вх. № РД-08-143/08.02.2016// договор № РД-10-395/07.03.2016г.

"Мониторинг на дейностите за оценка и управление на качеството на образованието в ШУ в контекста на новите образователни политики и динамиката на пазара на образователни услуги". РД-08-85/04.02.2016г.

"Актуални проблеми в подготовката на студентите за бъдещата им професионална реализация". № РД-08-106/06.02.2017

"Мониторинг на реализацията на възпитаниците на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” Вх. №РД-08-95/06.02.2017

''Образователни модели и практики при подготовката на студентите колежани'' при Колеж-Добрич на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” РД-08-138/08.02.2018 г

"Монигоринг на образователната и научноизследователската дейност в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" в контекста на взаимодействието образование-наука-практика" РД - 08- 140/08.02.2018

''Традиционни и иновативни форми на работа със студентите колежани” при Колеж-Добрич на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” РД-08-114/04.02.2019 г.

"Мониторинг на информационната среда в Шуменски университет" РД - 08- 91/31.01.2019 г.

Заемани ръководни позиции

Заместник-директор на Колеж – Добрич (2012)

Дисертации

2007г. -Система за методическа подготовка по природознание на студентите – бъдещи начални учители. Автореферат. С., 2007, 41 с.

Монографии

2012г. -Цанкова, М. Използване на етологията в методиката на обучението по природознание. Ш., УИ "Еп. К. Преславски", 2012, 190 с.

2011г. -Цанкова, М. За подготовката на началния учител по методика на обучението по природознание. Ш., УИ "Еп. К. Преславски", 2011, 164 с.

Учебници

1994г. -Цанкова, М. Електронизацията и проблемността в обучението по природоматематическите дисциплини. С., КОЛОР ПРИНТ- ВАРНА, 1994, -272 с. (в съавт. с: А. Арсов и Н. Драгоева).

Учебни помагала

2013г. -Цанкова, М. Актуални проблеми на обучението по природознание, 2013, електронно помагало – ISBN 978-954-577-756-1 (http://cdo.shu.bg/).

2009г. -Цанкова, М. Интеграция при методическата подготовка на бъдещи учители (Методическо ръководство) Ш., Изд. „Фабер”, 2009, 152 с.( в съавт. с Н. Димитрова)

Статии

2019г. - Цанкова, М., К.Койчева (2019) Литературните произведения и приложението на интегративни връзки в методическата работа на студентие- бъдещи начални учители. Сп. Управление и образование, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, Том XV(3) 2019. с. 210-216. ISSN 13126121

2019г. -Цанкова, М., К.Койчева (2019) Интегративни връзки в обучението по учебните дисциплини, даващи знания за българския език и природата при подготовката на детски учители. Сп. Образование и технологии, годишно научно-методическо списание, VOL. 10/2019, Бургас 2019. с. 180-182, ISSUE 1, ISSN 1314-1791 (PRINT), ISSN 2535-1214 (ONLINE).

2018г. -Цанкова, М., К. Койчева. Интегративни връзки в обучението по български език и методика на обучението по природознание при подготовката на начални учители. Сп. Управление и образование, Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас, том XIV(3) 2018. с. 37-42.

2017г. -Цанкова, М., Б. Байчева. За професионалната подготовка и кариерното развитие на студентите. Сп. Управление и образование, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, Том XIII(3) 2017. с. 11-15 ISSN 13126121

2017г. -Байчева Б., К. Койчева, М. Цанкова, Ц. Байчев.(2017) Интерактивно обучение на студентите. Сп. Управление и образование, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, Том XIII(3) 2017. с. 16-20 ISSN ISSN 13126121

2017г. -Tsankova, M., B. Baycheva.(2017) Professionally practical preparation of students - future primary teachers. Knowledge. International Journal, V19/1. September, 2017. ISSN 2545-4439 pp 235-241.

2016г. -Цанкова, М. Организация на обучението на педагогически кадри, Управление и образование, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, Том XII(3) 2016. с. 192-196

2016г. -Цанкова, М. Приложение на дидактическите средства при практическата дейност на студентите в детската градина. сп. Образование и технологии, Иновации в обучението и познавателното развитие, Бургас, кн.7/ 2016 с.75-77.

2015г. -Цанкова, М. Самостоятелната работа на студентите по методика на обучението по природознание на тема „Запознаване с човека”, Научни трудове, Добрич, 2015, т. VIII (в съавт. с Б. Божкова)

2015г. -Tsankova, M., N. Dimitrova. Аpplication of problem situations in an integrated lesson "circle of materials" in the school subjects „home and equipment" and "man and nature" in 4-th class of primary school (P 4 or K-4), INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL – ISSN 2367-5721 ISSUE 7, MARCH 2015, PP. 42-48, WWW.SOCIOBRAINS.COM

2015г. -Цанкова, М. Знанията на студентите – колежани за растителен свят и приложението им в практическата работа. сп. Образование и технологии, Бургас, кн. 6/2015, с.276-279, ISSN 1314-1791.

2015г. -Baycheva, B., M. Tsankova, Zh. Zhekov. The integrative approach in teaching students who will be primary school teachers in future, Trakia Journal of Sciences, Vol.13, Suppl.1, pp 429-433, 2015, Trakia University, ISSN 1313-3551, http://www.uni-sz.bg

2014г. -Иновации при самостоятелната работа на студентите по методика на обучението по природознание. сп. Образование и технологии, Бургас, кн. 5/2014, с.180-183, http://itlearning-bg.com/magazines/Spisanie2014/resources/spisanie_e_book_2014.pdf

2014г. -Tsankova, M. I. ORGANIZING STUDENT TEACHERS PREPARATION IN THE COLLEGE DEGREE OF HIGHER EDUCATION. //Теоретические и прикладные аспекты современной науки, г. Белгород, 2014, ч. IV, с. 143-148 ( в съавт. с: B. R. Baycheva, Zh. S. Ilieva)

2014г. -Цанкова, М. Приложение на експерименталната работа в началното училище при запознаване с природата, Научни трудове, Добрич, 2014, т. VII, с. 1-10. ( в съавт. с Л. Димитрова)

2014г. -Tsankova, M., B. Baycheva. (2014) Work Project European Track - A Factor For Enhancing Practical Training Of Students, 9-th International Balkan Education and Science Congress, Edirne, Trakya University, 2014, 643-648.

2013г. -Цанкова М. Връзки на етологията с методиката на обучение по природознание и другите науки. БСУ. Научна конференция с международно участие. Знанието – традиции, иновации, перспективи. Том първи. 14-15 юни 2013, с.286-292.

2013г. -Цанкова М., Б. Байчева. За интердисциплинарните връзки в обучението на студентите – педагози. Сп. Образование и технологии. Бр. 4. 2013, с. 55-56.

2013г. -Цанкова, М. Емоциите и чувствата при взаимодействието на учениците с природата и музикалното изкуство. Научни трудове на РУ, 2013, том. 52, серия 6.3 с.60-64. (в съавт. с. Б. Байчева)

2013г. -Цанкова, М. Значението на опитите в обучението по роден край, околен свят и човекът и природата. Научни трудове. Колеж –Добрич. 2013, том VI. с.194-202. (в съавт. с Л. Димитрова)

2013г. -Цанкова, М., Л. Димитрова. Интегративните връзки на методиката на обучение по природознание и родинознание с методиката на обучение по изобразително изкуство. Сб. Интегративни връзки в обучението на студентите. Ш., УИ ”Епископ К. Преславски”, 2013г. с. 72-110. ISBN 978-954-577-837-7.

2012г. -Цанкова, М. Връзка на методиката на обучение по природознание с другите учебни дисциплини. //Научни трудове, ПК, Добрич, том. V. Ш., УИ “Епископ Константин Преславски”, 2012, с. 123-126.

2012г. -Цанкова, М. Ролята на водещите идеи в обучението на студентите – бъдещи начални учители по методика на природознание. //Научни трудове, ПК, Добрич т.V. Ш., УИ “Епископ Константин Преславски”, 2012, с. 118-123.

2012г. -Цанкова, М. Използване на екскурзията при изучаване на природата в началното училище. //Научни трудове, ПК, Добрич т.V. Ш., УИ “Епископ Константин Преславски”, 2012, с. 113-118.

2012г. -Цанкова, М. Методическата подготовка на студентите за изграждане на екологична култура в началния етап на образование при запознаване със защитени природни територии. Сп. Образование и технологии. Бр. 3. 2012, с. 134-135.

2012г. -Цанкова, М. За методическата подготовка на студентите- бъдещи начални учители при представяне на сезонните промени в природата. //Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” Том XVI D, УИ „Епископ К. Преславски”, 2012, 331-336.

2011г. -Цанкова, М. Знанията за човека в обучението по методика на природознание. //Сп. Образование и технологии. Бр. 2. 2011, с. 156-158.

2011г. -Цанкова, М. Интегративни връзки между методика на обучението по природознание и методика на обучението по физическо възпитание. //Сп. Образование и технологии. Бр. 2. 2011, с. 158-160, (в съавт. с Кр. Станков).

2011г. -Цанкова, М. Онтодидактически подходи в природонаучната подготовка на студентите-бъдещи начални учители. Сборник научни трудове. Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011” Част I. Ш., УИ „Епископ Константин Преславски”, 2011, с.383-388. (в съавт. с: М. Велева).

2011г. -Цанкова, М. Етологията в обучението и възпитанието по природознание. Сб. Традиция и модерност в българската наука и образование. Сс., Издателски център при РУ „Ангел Кънчев”. 2011. с.348-358. (в съавт. с: М. Велева).

2010г. -Цанкова, М. Детските интереси в природонаучното обучение. сп. „Начално образование. кн.3. 2010, с. 72-74.

2010г. -Цанкова, М. Екологичната подготовка на студентите – бъдещи фермери. //Научни трудове, ПК, Добрич., том IV. Ш., УИ “Епископ Константин Преславски”, 2010, с. 163-166, (в съавт. с Е. Николова).

2010г. -Цанкова, М. Модулно формиране на съдържанието на учебната програма по методика на обучение по природознание за студентите-бъдещи начални учители //Научни трудове, ПК, Добрич., том IV. Ш., УИ “Епископ Константин Преславски”, 2010, с. 103-105.

2010г. -Цанкова, М. Ролята на компютърните знания и умения в професионалната подготовка на студентите-бъдещи начални учители. //Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски” том. XX B 5, Природни науки, Методика. Ш., УИ “Епископ Константин Преславски”, 2010, с. 57-64, (в съавт. с И. Иванов).

2010г. -Цанкова, М. Модернизация на учебния процес чрез интеграция между методиката на технологичното обучение и методиката на природознанието при обучението на студенти. //Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски” том. XX B 5, Природни науки, Методика. Ш., УИ “Епископ Константин Преславски”, 2010, с. 65-70, (в съавт. с Н. Димитрова).

2010г. -Цанкова, М. Възможности на учебното съдържание за интеграция на знания и умения по Природознание и Технологично обучение //Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски” том. XX B 5, Природни науки, Методика. Ш., УИ “Епископ Константин Преславски”, 2010, с. 71-77, (в съавт. с Н. Димитрова).

2010г. -Цанкова, М. Етологията като наука и връзка с методическата подготовка на студентите. Иновации в образованието, ШУ, Педагогически факултет. Ш., В.Т., Фабер, 2010, с. 309-313.

2010г. -Цанкова, М. Запознаването с природната среда основа за интеграция при методическата подготовка на студентите. //Международна конференция „Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза”. Том първи. Бургас., 2010, с. 213-218.

2010г. -Цанкова, М. Използване на компютърните игрови технологии при запознаване с природната и обществена среда в предучилищна възраст. //Юбилейна национална конференция с международно участие „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на XXI век”. Варна., Булвест 2000, 2010, с. 241-243, (в съавт. с Н. Златева).

2010г. -Цанкова, М. Източници за изграждане на система за методическа подготовка на студентите по природознание. //РУ “Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 49 серия 6.2, Педагогика и психология. Р., Copyright, 2010, с. 53-58

2010г. -Цанкова, М. Преглед на проблема за интеграцията и практическата й реализация в съвременното училище. Иновации в образованието, ШУ, Педагогически факултет. Ш., В.Т., Фабер, 2010, с. 947-950, (в съавт. с Н. Димитрова)

2009г. -Цанкова, М. Ролята на самостоятелната работа при методическата подготовка на студентите по природознание. //Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” том XIX В 5, Природни науки, Методика. Ш.,УИ „Епископ Константин Преславски”, 2009, с. 122-131.

2009г. -Цанкова, М. Онагледяването при подготовка на учители за началното училище. Технологичното обучение – традиции и бъдеще. //Юбилейно издание 25 години педагогически факултет 15 години специалност техника и технологии. В.Т., Фабер, 2009, с. 308-311.

2009г. -Цанкова, М. Mетодическата подготовка на студентите по природознание върху модул “Атмосфера”. Технологичното обучение – традиции и бъдеще. Изд. „Фабер” 2009 стр.326-333. (в съавт. с: М. Велева).

2007г. -Цанкова, М. За методическата подготовка по природознание на студентите – бъдещи начални учители (модул „Атмосфера”-жива природа). //Сб. Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България. СУ ”Св. Климент Охридски” ФНПП, Доклади от петата есенна научна конференция. С., “Веда Словена-ЖГ”, 2007, с. 425-430.

2005г. -Цанкова, М. Система за методическа подготовка по природознание на студентите бъдещи учители в начално училище. //Сб. Осигуряване и оценяване качеството на обучение. Доклади на Третата есенна научна конференция на ФНПП, С., “Веда Словена-ЖГ” 2005, с. 243-247.

2004г. -Цанкова, М. Ролята на обучението при запознаване с природата //Сб. Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения, Доклади на Втората есенна научна конференция на СУ ”Св. Климент Охридски” ФНПП, Китен 20 - 25 септември 2004, “Веда Словена - ЖГ” С., 2004, с. 183-185.

2004г. -Цанкова, М. Идеята за единство на неживата и живата природа при обучението на начални учители. Ноосфера //Сб. Висшето педагогическо образование- проблеми, постижения, тенденции. С, СУ “Св. Климент Охридски” 2004г. с.249-255

2004г. -Цанкова, M. Холистичен подход в усвояване на ноосферата в колежанската степен за подготовка на начални учители //Сб. Образование и изкуство, т. I, Шумен, УИ, 2004г. с.116-123. ( в съавт. с М. Велева)

2003г. -Цанкова, М. Формиране на екологично отношение към природата чрез извънурочната дейност в началната училищна възраст. //Научни трудове, ПК, Добрич, том ІII В. Ш., УИ “Епископ Константин Преславски”, 2003, с. 85-88.

2003г. -Цанкова, М. Интердисциплинарният подход в екологичната подготовка на студентите от педагогическите колежи. //Научни трудове, ПК, Добрич, том ІII D. Ш., УИ “Епископ Константин Преславски”, 2003, с. 224-226, (в съавт. с: Кр. Иванов).

2003г. -Цанкова, М. Елементарните опити като компонент на методическата подготовка на студентите по роден край и природознание. //Научни трудове – Предизвикателства и постижения, Б., 2003, с. 16 – 21.

2003г. -Цанкова, М. За екологичното обучение на колежаните от педагогическите специалности. //Първа балканска конференция. Образованието – глобална идентичност и културно разнообразие, том І, Ст. Загора, 2003, с. 53 – 58.

2003г. -Цанкова, М. Практическата подготовка на студентите колежани за извънкласна работа с деца роми. //СУ „Св. Климент Охридски”, ФНПП, Научна конференция. Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика. Китен, 6-9 октомври 2003. С. , Веда Словена - ЖГ, 2003, с. 383-389. (в. съавт. със: С. Василева).

2003г. -Цанкова, М. Организиране на колежанското образование по специалността “Фермерство” в съответствие с държавните стандарти. //РУ „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 40, серия.4.1, Р., Copyright, 2003, с. 71-75, (в съавт. със: Сл. Славова).

2003г. -Цанкова, М. Възможности на обучението по роден край в I клас за усвояване на екологични знания //Сб. Съвременни проблеми на предучилищното и началното образование. Ш., УИ “Епископ Константин Преславски”, 2003. с. 64-69.

2003г. -Цанкова, М. Методиката на обучението по природознание в системата на технологичните дисциплини в колежанското образование. //Сб. Съвременни тенденции на образователните технологии в началната степен на средното образование и педагогически взаимодействия в детската градина, Пазарджик, 2003г. с.47-53

2003г. -Цанкова, М. Ролята на природните дисциплини в обучението на студентите в колежанската специалност Предучилищна педагогика и чужд език // Научни трудове, Педагогически колеж – Добрич,т. ІІІ D, Шумен, 2003, с. 220-223 (в съавт. с: М. Велева).

2002г. -Цанкова, М. Формиране на екологични умения при запознаване с природната среда в III клас. //Научни трудове, ПК, Добрич, том ІІ. Ш., УИ “Епископ Константин Преславски”, 2002, с. 74-78.

2002г. -Цанкова, М. Екологичният подход в обучението по труд и техника в началната училищна възраст. //Научни трудове, ПК, Добрич, том ІІ. Ш., УИ “Епископ Константин Преславски”, 2002, с. 78-83, (в съавт. с: Ил. Илиев).

2002г. -Цанкова, М. Формиране на природозащитни убеждения чрез обучението по природознание //Научни трудове, ПК, Добрич, том ІІ. Ш., УИ “Епископ Константин Преславски”, 2002, с. 84-86. (в съавт. с: Т. Желева).

2002г. -Цанкова, М. Някои методически особености при запознаване със зеленчукови растения в III клас //Сб. Науката, методиката и училището – конфликтни точки, срещи и разминавания, ПУ „Паисий Хилендарски”, Филиал - Смолян, 2002, с. 105-108.

2001г. -Цанкова, М. Игровите ситуации при запознаване с природата – средство за развитие на творческите способности на децата от детската градина // Сб. Играта – забравеният образ на детството, ДПКУ, Варна, 2001, с. 41-44, (в съавт. с: Кр. Иванов).

2001г. -Цанкова, М. Ролята на помощник – учителя при запознаване на децата с природата //Научни трудове, ПК, Добрич, том І. Ш., УИ “Епископ Константин Преславски”, 2001, с. 71-73.

2001г. -Цанкова, М. Оптимизиране методиката на темата “Влияние на човека върху природата” в четвърти клас за формиране на екологични знания. //Научни трудове, ПК, Добрич, том І. Ш., УИ “Епископ Константин Преславски”, 2001, с. 151-153, (в съавт. с: Т. Желева).

2001г. -Цанкова, М. Функции и място на елементарните опити в методическата подготовка на студентите по роден край и природознание. //Научни трудове, ПК, Добрич, том І. Ш., УИ “Епископ Константин Преславски”, 2001, с. 68-70.

2001г. -Цанкова, М. Интеграцията “детска градина – начално училище” при запознаване с природната среда. //РУ „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 38, серия.6, Педагогика и обществознание. Р., Copyright, 2001, с. 49-53.

2001г. -Цанкова, M. Холистичен подход в усвояване на ноосферата в колежанската степен за подготовка на начални учители //Сб. Образование и изкуство, т. I, Шумен, УИ, 2004г. с.116-123 (в съавт. с М. Велева)

2000г. -Цанкова, М. Играта като форма за организация на педагогическия процес и творческата дейност на детето в детската градина //Сб. Българското образование между традицията и бъдещето. Вн., ПБ при ИПКУ „Д-р П. Берон”, 2000, с. 40- 44, (в съавт. с: Н. Бакларова и А. Тошева).

2000г. -Цанкова, М. Екологични аспекти в обучението по математика в начална училищна възраст //Сб. Българското образование между традицията и бъдещето. ИПКУ Вн., ПБ при ИПКУ „Д-р П. Берон”, 2000, с.56- 60, (в съавт. с: Н. Бакларова).

2000г. -Цанкова, М. По някои проблеми на интегративния подход при усвояване на екологичното съдържание в началното училище. //Международна конференция “Качество на висшето образование”, Вн., ТУ – Варна, 2000, с. 406-411, (в съавт. с: Н. Бакларова).

2000г. -Цанкова, М. Математическото моделиране при обучението по математика в началната училищна възраст. //Международна конференция “Качество на висшето образование”, Вн., ТУ – Варна, 2000, с. 412-417, (в съавт. с: Н. Бакларова).

1999г. -Цанкова, М. Методически особености при изучаване на темата “Семеен бюджет” в началната училищна възраст //Сб. Традиции и новаторство в българското образование на границата на двете столетия. 25 години Педагогически колеж Пазарджик. Пд., ИК „ИТА ЕСТ” – Пловдив, 1999, с. 131-134, (в съавт. с: Н. Драгоева и И. Илиев).

1999г. -Цанкова, М. Учебно-научният процес със студентите по природо-математическите дисциплини //Сб. Традиции и новаторство в българското образование на границата на двете столетия. 25 години Педагогически колеж Пазарджик. Пд., ИК „ИТА ЕСТ” – Пловдив, 1999, с. 266-267, (в съавт. с: Н. Драгоева).

1998г. -Цанкова, М. Междупредметните връзки в обучението по природо-математическите дисциплини. //Сб. Квалификацията на учителите – реалности и перспективи. Конференция с международно участие Вн., ПБ при ИПКУ „Д-р П. Берон”, 1998, с. 115-120, (в съавт. с: Н. Бакларова).

1996г. -Цанкова, М. Методически особености при усвояване и приложение на някои основни понятия изучавани със студенти по природо-математическите дисциплини. //Сб. Съвременни тенденции в усъвършенстването на педагогическия процес. Ш., УИ “Епископ Константин Преславски”, 1996, с. 63-65, (в съавт. с: Н. Драгоева).

1996г. -Цанкова, М. Възможности за интеграция в класно-урочните форми на обучението в IV клас. //Сб. Съвременни тенденции в усъвършенстването на педагогическия процес. Ш., УИ “Епископ Константин Преславски”, 1996, с. 189-191, (в съавт. с: Н. Драгоева и Т. Желева).

1993г. -Цанкова, М. Оптимизация на обучението чрез интегралния подход //Сб. Образованието и личността. Ш., Алтос, 1993, с. 23-25, (в съавт. с: Н. Драгоева).

1992г. -Цанкова, М. Екологични аспекти на обучението по запознаване с околната действителност. // Научно-практическа конференция. В. Т., 1992, с. 62-63.

1991г. -Цанкова, М. Развитие на умения за опазване на природата у учениците от началната училищна възраст. // Сб. Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във ВУЗ. Сс., Хелиос – Шумен, 1991, с. 28-29.

1989г. -Цанкова, М. За необходимостта от повишаване на екологичната подготовка на студентите от ПВУЗ. //Сб. Непрекъснато образование и квалификация на кадрите. Я., 1989, с. 16-20, (в съавт. с: Кр. Иванов).

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2014г. -Цанкова, М. Становище за хабилитация на Боряна Тодорова, РУ, 2014.

2013г. -Цанкова, М. Становище за присъждане на образователна и научна степен "доктор" на Боряна Тодорова, РУ, 2013г.

Цитирания

2019г. -Цанкова М., За подготовката на началния учител по методика на обучението по природознание. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2011. Цитирана в: Стефанова, Т., М. Нинова, С. Димитрова. (2019) Книга за учителя. Човекът и природата 4 клас. Варна, Бит и техника. 2019 ISBN 978-619-7523-25-6 http://www.bititechnika.com/view/kniga-za-uchitelya-chovekut-i-prirodata-4-klas.html?i=368

2019г. - Цанкова (Божкова) М. Ролята на обучението при запознаване с природата // Сб. Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения, доклади на Втора есенна научна конференция на СУ «Св. Климент Охридски» ФНПП, Китен 20-25 септември 2004, София, Веда-Словена – ЖК, 2004, с. 183-185. Цитирана в: Стефанова, Т., М. Нинова, С. Димитрова. (2019) Книга за учителя. Човекът и природата 4 клас. Варна, Бит и техника. 2019 ISBN 978-619-7523-25-6 http://www.bititechnika.com/view/kniga-za-uchitelya-chovekut-i-prirodata-4-klas.html?i=368

2019г. -Цанкова (Божкова), М. Онагледяването при подготовка на учители за началното училище. Технологичното обучение – традиции и бъдеще. // Юбилейно издание 25 години Педагогически факултет, 15 години специалност «Техника и технологии». Велико Търново, Фабер, 2009. Цитирана в: Стефанова, Т., М. Нинова, С. Димитрова. (2019) Книга за учителя. Човекът и природата 4 клас. Варна, Бит и техника. 2019 ISBN 978-619-7523-25-6 http://www.bititechnika.com/view/kniga-za-uchitelya-chovekut-i-prirodata-4-klas.html?i=368

2019г. -Цанкова, М. Използване на етологията в методиката на обучението по природознание. Шумен, УИ «Епископ К. Преславски», 2012, 190с. Цитирана в: Стефанова, Т., М. Нинова, С. Димитрова. (2019) Книга за учителя. Човекът и природата 4 клас. Варна, Бит и техника. 2019 ISBN 978-619-7523-25-6 http://www.bititechnika.com/view/kniga-za-uchitelya-chovekut-i-prirodata-4-klas.html?i=368

2018г. -Цанкова М., За подготовката на началния учител по Методика на обучението по Природознание. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“. 2011. Цитирана в: Стефанова, Т., С. Димитрова; Б. Тодорова; М. Нинова (2018) Книга за учителя. Човекът и природата 3 клас. Варна, Бит и техника. 2018 ISBN 978-619-7457-34-6

2018г. -Цанкова М., За подготовката на началния учител по Методика на обучението по Природознание. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“. 2011. Цитирана в: Димитрова, Н. (2018) Методика на обучението по „Технологии и предприемачество” (прогимназиален етап). Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“. 2018 ISBN 978-619-201-259-5 (Цитирана на стр.2,30,77,111,151).

2018г. -Цанкова М. Приложение на дидактическите средства при практическата дейност на студентите в детската градина. Сп. Образование и технологии, Иновации в обучението и познавателното развитие, бр.7, 2016 с.135-138. Цитирана в: Дончева, Ю. (2018) Теоретични и методически основи на запознаване с околния свят в детската градина, Русе. „Лени-Ан” 2018г. ISBN 978-619-7058-67-3 Цитирана на стр. 206 в учебника.

2017г. -Цанкова М., (2011). За подготовката на началния учител по Методика на обучението по Природознание. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“. Цитирана в: Стефанова, Т., С. Димитрова. (2017) Книга за учителя. Околен свят 2 клас. Варна, Бит и техника. 2017

2017г. -Байчева, Б., Цанкова, М. Емоциите и чувствата при взаимодействието на учениците с природата и музикалното изкуство. Научни трудове на РУ, 2013, том.52, серия 6.3 с.60-64. Цитирана в: Baychev, Tsanimir. Interactive training of students pedagoges on the synthesis, KNOWLEDGE – International Journal, Volume 19.1. September, 2017. ISSN 2545-4439 pp 249-254.

2017г. -Цанкова, М., Б. Байчева. Организация на обучението на педагогически кадри, Сп. Управление и образование, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” , Бургас, Том XII(3) 2016. с.192-196 Цитирана в: Baychev, Tsanimir. (2017) Interactive training of students pedagoges on the synthesis, KNOWLEDGE – International Journal, Volume 19.1. September, 2017. ISSN 2545-4439 pp 249-254.

2017г. -Цанкова, М. Димитрова, Л. Интегративните връзки на методиката на обучение по природознание и родинознание с методиката на обучение по изобразително изкуство. Интегративни връзки и иновации в обучението на студентите. Ш., УИ „Епископ К. Преславски”, 2013. с.72-110. Цитирана в: Гъров, К., Георгиева, С., Колева, Е., Ангелов, А., (2017) Интегративни връзки в компетентностния подход в обучението по математика и информационни технологиии, сп. Математика и информатика, бр.5, стр. 439.

2016г. -Цанкова М., (2011). За подготовката на началния учител по Методика на обучението по Природознание. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“. Цитирана в: Дончева Јулија, Нурсал Ахмедова. Интерактивни технологии во наставата со рана училишна возраст со помош на информациско-комуникациска технологија. В: СОСТОЈБИ, ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ ВО ВОСПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ОПШТИНА ШТИП, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, НУ-УБ „Гоце Делчев“ Штип, 2015, стр. 155-160, ISBN 978-608-242-021-9.

2016г. -Цанкова М.,(2011) За подготовката на началния учител по Методика на обучението по Природознание. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“. ISBN 978-954-577-605-2, с. 5. Цитирана в: Дончева Ю. Мястото на историята за град Русе в уроците по „Роден край“, „Околен свят“ и „Човекът и обществото“ (научна студия). АЛМАНАХ за историята на Русе, том XVI, издателство: „Лени АН“ – Русе, 2016, стр. 124-151, ISSN 1312-0980.

2016г. -Цанкова М. (2011), За подготовката на началния учител по Методика на обучението по Природознание. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен. Цитирана в: Дончева Ю. Развиващите функции на дискусионните методи в обучението по учебния предмет „човекът и обществото“. Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, 20-21 октомври 2016 година, Електронно издание, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2016 г., стр. 87-94 ISSN 2367-7481

2015г. -2015 Цанкова, М. Система за методическа подготовка по природознание на студентите бъдещи учители в начално училище. // Сб. Осигуряване и оценяване качеството на обучение. “Веда Словена-ЖГ” С., 2005 г., с. 243-248.Цитирана в: Дончева Ю. Компаративен анализ на професионално-практическото обучение на студентите от педагогическите факултети у нас и в чужбина. Сборник доклади от проект (2014-ФПНО-04) на тема: Университетската дидактика и подготовката на учителите в нашето съвремие. Русенски университет "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ, 2015, стр. 47-64, ISBN 978-619-207-004-5.

2015г. -2015 Цанкова М., Иновации при самостоятелната работа на студентите по методика на обучението по природознание. сп. Образование и технологии, Бургас, кн. 5/2014, с.180-183, http://itlearning-bg.com/ magazines/ Spisanie2014/ resources/spisanie_e_book_2014.pdf Цитирана в: Дончева Ю. Подготовката на педагогическите кадри – мисия, стратегия и отговорност за бъдещето. Сб. ОСМА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ „ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА” „КЪМ СВЕТА НА МЕЧТИТЕ”. Плевен, 22-24 април 2015 г. Издателство МЕДИАТЕХ – Плевен, 2015, с. 121, ISBN 978-619-207-016-8

2014г. -2014 Цанкова, М. Иновации при самостоятелната работа на студентите по методика на обучението по природознание. сп. Образование и технологии, Бургас, кн. 5/2014, с.180-183. Цитирано от: И. Илиев., По проблемите на технологичното обучение в началното училище. Научни трудове, Добрич, 2014, т. VII, с. 50-53.

2014г. -2014 Цанкова, М. За подготовката на началния учител по методика на обучението по природознание, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2011. Цитирано от: Б. Байчева., K. Койчева., Възможности за интердисциплинарно обучение чрез музика, български език и литература, сп. Образование и технологии, Бургас, кн. 5/2014, с.450-455, http://itlearning-bg.com/magazines/Spisanie2014/resources/spisanie_e_book_2014.pdf

2013г. -Илиев, И. Интеграция на обучението по домашен бит и техника с научната дисциплина доцимология. Сб. Интегративни връзки и иновации в обучението на студентите. Ш., УИ”Епископ К. Преславски”, 2013г.

2013г. -Dimitrova. N., Construction functional literacy through technology education. Annual School. Lectures, vol.17 2013 International Journal devoted to research and technological solutions in the Field of Semiconductor - and Hybridtechnologies реферирано и разпространявано от техническата информационна библиотека в град Хановер – Германия и реферирано от XPLORER нa IEEE

2013г. -Василева, Т., За ролята на животните при възпитанието на учениците от началното училище. Сб. Интегративни връзки и иновации в обучението на студентите. Ш., УИ”Епископ К. Преславски”, 2013. с.220-225

2013г. -Димитрова, Н. Компетентностния подход – важен елемент в образователния процес. Научни трудове, Колеж –Добрич, 2013, том VI, с.186-193.