КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Преп. д-р Тоня Петрова Матеваабв

Преп. д-р  Тоня Петрова Матева

Факултет: Колеж - Добрич

Катедра: НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА, ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА

Кабинет: Корпус , стая 308

Телефон: 058603209/44

Email: t.mateva@shu.bg

Приемно време: понеделник 13.00-15.00

Завършен университет, специалност

2002 г. завършва Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност "Математика и информатика"

2004 г. магистърска степен в Технически Университет, Варна, специалност - "Microsoft информатика".

2009 г. магистърска степен във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", специалност "Стопанско управление"

Месторабота преди постъпване в ШУ

ОУ "Стефан Караджа"-гр. Добрич

Заемани академични длъжности

Главен асистент в Колеж - Добрич, ШУ "Епископ К. Преславски"

Придобити научни степени

2005 г. асистент по математика в Педагогически колеж, гр. Добрич

2008 г. старши асистент по математика в Педагогически колеж, гр. Добрич

2010 г. главен асистент по математика в Педагогически колеж, гр. Добрич

2019 г. образователна и научна степен „доктор” по математика в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика

Водени лекции и/или упражнения

Числени методи и математическо оптимиране

Теория на вероятностите и математическа статистика

Приложна математика

Дискретна математика

Математика-I и II част

Системи на компютърната математика

Информационни технологии в бизнес администрацията

Информационни и комуникационни технологии в дигитална среда

Текстообработка и електронни таблици

Области на научни интереси

Приложна математика

Математически модели в икономиката

Специализации

Обучение в квалификационен курс No 4674 / 04.07.2014г. - "Дигиталният свят в детската градина и началното училище"

Участия в международни и национални научни проекти

2013 - РД - 08-245 "Приложни аспекти на информационните технологии в образованието и науката", ШУ –НПУНИ

2014 - ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“

2014 - Проект BG051PO001-3.1.07-0040 "Образованието в Шуменски университет в служба на икономиката на знанието"

2015 Проект РД-08-277/11.03.2015 от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет. „Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич

2014 - Проект РД-08-234/12.03.2014 г. финансиран от ШУ ”Еп. К. Преславски”, "Актуални приложения на информационното и математическо моделиране в обучението на студентите колежани"

2015 - Проект РД-08-277/11.03.2015 от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет. „Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич

2016 - Проект РД-08-144/08.02.2016 г. финансиран от ШУ ”Еп. К. Преславски”, "Информационни технологии за изграждане на конкурентни умения у колежаните" .

2017 - Информационни системи и математически модели – възможност за повишаване качеството на преподаване, РД-08-107/ 06.02.2017

2018 - Онлайн информационни системи и приложения в учебния процес, РД-08-139/ 08.02.2018

Членства в научни организации

СЪЮЗА НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Учебни помагала

2014г. -Основи на електронния бизнес - Методическо ръководство XI част, Университетско издателство “ Епископ Константин Преславски”, 2014, ISBN 978-954-577-944-2, (с. 44 - 67)

2014г. -Теория на вероятностите, Център за дистанционно обучение - Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски", 2013, ISBN 978-954-577-780-6

Статии

2019г. -K-NN improvement to data analysis, International Journal of Engineering & Technology, 2019, pp. 523-526, ISSN 2227-524X.

2019г. - Алгоритми за класификация на големи данни по метода на най-близките съседи. / Националният военен университет „Васил Левски“ 2019 г., ст. 383-389, ISSN 2367-7481, (в съавторство с Ивелин Иванов).

2019г. -Interval Methods with Fifth Order of Convergence for Solving Nonlinear Scalar Equations, Axioms, ISSN 2075-1680, 8(15), 2019, 1-11 (в съавторство с Иван Г. Иванов).

2019г. -Приложение на облачните технологии в анализа на големи данни с програмната среда R. / Националният военен университет „Васил Левски“ 2019 г., ст. 390-395, ISSN 2367-7481, (в съавторство с Ивелин Иванов).

2018г. -Comparison of iterative methods with order of convergence three and four, Journal of Fundamental and Applied Science, ISSN 1112-9867, 2018, pp. 1409-1421.

2018г. - Newton type interval methods for solving nonlinear scalar equations, Ann. Acad. Rom. Sci. Ser. Math. Appl., (2018), Vol. 10, pp. 282-298.

2018г. -Cournot and Stackelberg Equilibria in an AsymmetricDuopoly, BritishJournal of Mathematics&Computer Science, 15(6): XX-XX, 2016, Article no.BJMCS.25705 (в съавторство с Ivan G. Ivanov), pp. 1-13.

2017г. -Итерационни методи за решаване на нелинейни уравнения с помощта на Matlab и Python, Fourteenth International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE, 28.09 – 01.10.2017, Agia Triada, Thessaloniki, Greece

2015г. -Матева Т., Реализиране на практическите занятия по дисциплината компютърна графика с помощта на програми с отворен код // VI. Научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие" гр. Бургас., Годишно научно-методическо списание ”Образование и технологии” 6/2015, с. 175- 177 (в съавт. с Иванов И.)

2014г. -Възможности на CAS MAPLE за решаване на задачи по линейна алгебра, Научни трудове, ПК, Добрич , 2014 г.,т.VII, с.171-176/

2014г. -Матева Т., Първата теорема на икономиката за благосъстоянието – математически модел, Научна конференция Unitech – Габрово, 2014 г.,

2014г. -Матева, Т., Графичните и анимационни възможности на Maple в специалностите НУПИТ и НУПЧЕ // Научни трудове, ПК, Добрич, 2013г.с.167-179.

2014г. -Матева Т., Възможности на CAS MAPLE за решаване на задачи по линейна алгебра , Научни трудове, ПК, Добрич , 2014 г.,т.VII, с.171-176

2013г. -Матева Т., Оптимизация на бизнес процесите с помощта на математически модели // Международна конференция "Иновации, предизвикателства и тенденции в постмодерното образование" Стара Загора 2013(раздел "Иновации, информационни и комуникационни технологии-формално и неформално образование")

2013г. -Матева, Т.,Понятието двойнственост в нелинейното оптимиране. Приложение в икономиката.//Научна конференция с международно участие MATTEX 2012 г., Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Шумен 2012, с.64-71.

2012г. -Матева Т., Сравнителен анализ на Scilab и Maple по отношение на задачи от Линейната алгебра. // Научни трудове, ПК, Добрич, 2012г., т. V, с. 193-197, (в съавт. Милен Д. Павлов, Ивелин Г. Иванов)

2011г. -Матева Т., Електронна форма за изпитване по дисциплината „Теория на вероятностите и математическа статистика” с помощта на мултимедийната среда „Toolbook” // Шумен 2011, с.280-284, (в съавт.Красимир Енев)

2011г. -Матева Т., Електронна форма за изпитване по дисциплината „Приложна математика” с помощта на мултимедийната среда „Toolbook” // УНСС София, 2011г., с.435-441, (в съавт.Красимир Енев)

2010г. -Матева Т., Комбинаторните задачи в началните класове //Международен семинар “Образование за всички”,Научни трудове, ПК, Добрич , 2010 г.,т.I, с.180-188, (в съавт. с К.Славов, С.Славова, К.Златева).

2010г. -Матева Т., Практически упражнения по математически анализ с помощта на Scilab и Maple // Първа национална конференция с международно участие „МАТТЕХ 2010” Посветена на 130 годишнината от рождението на акад. Кирил Попов, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2010, с. 333-337, (в съавт. Милен Д. Павлов, Ивелин Г. Иванов)

2009г. -Матева Т., Някои приложения на определения интеграл представени с CAS MAPLE // Проблеми на качеството и иновациите във висшето образование, Научни трудове, ПК, Добрич 2009 , с.198-200, (в съавт. с М. Павлов)

2008г. -Матева,Т., Изучаване на математика в колежанските специалности с компютърната система Mathematica //Международна научна конференция посветена на 105 годишнината на Джон Атанасов и 100 годишнината на Джон фон Нойман, Шумен 2008 г. ,с.114-117

2006г. -Матева, Т., Maple в лабораторните упражнения по математически анализ // Научно-приложна конференция по математика информатика и компютърни науки, Велико Търново, 2006,с. 309 -313 (в съавт. с: М.Павлов).

2004г. -Матева, Т.,Специализиращата математическа подготовка в колежанските информационни специалности // Образование в глобализиращия се свят, В. Търново, 2004, (в съавт. със: Сл. Славова).

2004г. -Матева Т. Логическите задачи в свободноизбираемата подготовка по математика в пети клас// Научни трудове, ПК, Добрич, 2004-2006 g., т. IV , с. 75-81, (в съавт. с: К.Славов, С.Славова, К.Златева )

2004г. -Матева Т., Елементи на съждителното смятане в колежанските педагогически специалности. // Научни трудове, ПК, Добрич, том IV, 2004-2006 г.,с. 106-12 (в съавт. със С.Славова, Г. Панайотова, К.Златева )

2004г. -Матева Т. ,Maple в лабораторните упражнения по математика за бъдещите начални учители// Научни трудове, ПК, Добрич, том IV, 2004-2006 г., с.114-116

Доклади

2015г. -Матева Т., Решаване на линейни оптимизационни задачи с помощта на MS Excel и Matlab, Научни трудове, ПК, Добрич , 2015 г.,т.VIII/под печат/

2015г. -Матева Т., Практически упражнения по системи на компютърната математика с помощта на MAPLE и SCILAB // Юбилейна научна конференция Тракийски университет 19-20 Май 2015 г. (в съавт. с: Иванов И.)