Хон. ас. Илхан Истикбал Ибрямабв

Хон. ас.  Илхан Истикбал Ибрям

Факултет: Колеж - Добрич

Катедра: НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА, ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА

Кабинет: Корпус , стая 304a

Телефон: + 359 58 603 209/вътр.29

Email: i.ibryam@shu.bg

Приемно време: Понеделник 13:00 - 15:30

Завършен университет, специалност

2002 г. Шуменски университет ,,Епископ Константин Преславски”, специалност ,,Математика и информатика” – степен бакалавър

2004 г. Шуменски университет ,,Епископ Константин Преславски”, специалност ,,Икономическа информатика” – магистърска степен

Заемани академични длъжности

2003 г. асистент по информатика в Педагогически колеж, гр. Добрич

2006 г. старши асистент по информатика в Педагогически колеж, гр. Добрич

2010 г. главен асистент по информатика в Педагогически колеж, гр. Добрич

2015 г. асистент по информатика в Колеж, гр. Добрич, докторант към ФМИ, ШУ"Епископ Константин Преславски" - гр. Шумен

2016г. асистент по информатика в Колеж, гр. Добрич, докторант към ФМИ, ШУ"Епископ Константин Преславски" - гр. Шумен

Придобити научни степени

2004 г. образователна степен „магистър” по Икономическа информатика

Водени лекции и/или упражнения

•Интегрирани среди и приложения

•Текстообработка

•Изкуствен интелект и експертни системи

•Мултимедийни и хипермедийни технологии

•Бази от данни и приложения

•Софтуерни технологии

•Средства за разработване на информационни системи

•Информационни технологии

•Компютърни архитектури

•Интернет технологии

•Програмиране I част

•Структури от данни и алгоритми

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

2016 - Namik Kemal University, Tekirdag, Turkey - Преподавателска мобилност по програма „Еразъм+“ номер: 210475-EPP-1-2014-1-BG-EPPKA3-ECHE

2017 - Istanbul Aydin University, Istanbul, Turkey - Преподавателска мобилност по програма „Еразъм+“

Области на научни интереси

•Бази от данни и приложения

•Защита на данни

•Средства за разработване на информационни системи

•Софтуерни технологии

Участия в международни и национални научни проекти

2013 - "Приложни аспекти на информационните технологии в образованието и науката" РД-08-245/13.03.2013г.

2014 - „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“ BG051PO001-4.3.04-0020

2014 - „Студентски практики" BG051РО001/3.3.07-0002

2014 - "Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието" BG051РО001-3.1.07-0040

2014 - Проект № РД-08-234/12.03.2014 г. финансиран от ШУ ”Еп. К. Преславски”, "Актуални приложения на информационното и математическо моделиране в обучението на студентите колежани"

2015 - НПУНИ № РД-08-277/11.03.2015 "Изграждане на информатическа и математическа компетентност на студентите" от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет. „Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич

2015 - Проект № РД-08-311/ 14.03.2015 "Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в ШУ финансиран от ШУ ”Еп. К. Преславски”

2015 - Проект LEARNATHON (Social Responsibility through English language learning mobile application learnathon, 4-8 May 2015, Budapest, Hungary) на RELO BUDAPEST и IATEFL Hungary

2016 - Проект № РД-08-144/08.02.2016 г. "Информационни технологии за изграждане на конкурентни умения у колежаните",

2016 - Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“

2016 - Мобилност по програма „Еразъм+“ номер: 210475-EPP-1-2014-1-BG-EPPKA3-ECHE

2017 - Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“

2017 - Проект № РД-08-94/ 06.02.2017 "Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в ШУ финансиран от ШУ ”Еп. К. Преславски”

2017 - Проект № РД-08-107/06.02.2017г. от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

2017 - Мобилност по програма „Еразъм+“ номер: 210475-EPP-1-2014-1-BG-EPPKA3-ECHE

Заемани ръководни позиции

2016 - Ръководител на отбор - участник в "QUERYADA"-online състезание за извличане на данни (15.10.2016г.)

Организационна дейност

2015 - Курсов ръководител на III курс, специалност: Начална училищна педагогика и информационни технологии,

2016 - Курсов ръководител на I курс, специалност: Информатика и информационни технологии,

2017 - Курсов ръководител на II курс, специалност: Информатика и информационни технологии,

Членства в научни организации

2009 - 2015 •СЪЮЗ ПО АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА „ДЖОН АТАНАСОВ" (САИ)

2007 - 2016 •СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (http://www.math.bas.bg/smb/)

Учебни помагала

2014г. -Web програмиране - Методическо ръководство XI част, Университетско издателство “ Епископ Константин Преславски”, 2014, ISBN 978-954-577-944-2, (с. 6 - 43)

2013г. -Бази от данни и приложения, Център за дистанционно обучение - Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски", 2013, ISBN 978-954-577-780-6

Статии

2017г. -BUILDING UP A UNIVERSITY DATABASE AND CRYPTOGRAPHIC ALGORITHM TO PROTECT ITS REPORTS //XIV-th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "THE POWER OF KNOWLEDGE", Agia Triada, Greece, 29.09.2017, INTERNATIONAL JOURNAL, ISSN 2545-4439, Vol. 19.1 (с.207-211)

2017г. -CREATING AN INFORMATION SYSTEM FOR A POLICE OFFICE AND CRYPTOGRAPHIC PROTECTION OF ITS INFORMATION // Knowledge in practice XV-th Jubilee INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE// 15th to 17th of December, 2017 in Bansko, Republic of Bulgaria, Knowledge – International Journal, Vol.20.2 (в съавт. с Byulent Mustafa Mustafa, Atti Rashtid Mustafa)

2016г. -Създаване на мобилни приложения с PHP за защита на текстови данни в Remix OS // Научни трудове, Колеж-Добрич, Шумен, 2016 (с.79-86)

2015г. -Construction of Pseudorandom Binary Sequences Using Chaotic Maps, Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, 2015, no. 78, 3847 - 3853 HIKARI Ltd, www.m-hikari.com http://dx.doi.org/10.12988/ams.2015.52149 (в съавт. с Димо Малчев)

2015г. -Параметрични криви и повърхнини на Безие в компютърната графика // Научни трудове, Колеж-Добрич, Шумен, 2015 (в съавт. с М. Павлов) (с.213-220)

2014г. -Използване на възможностите на софтуер с отворен код за анализ на данни от онлайн решени тестове //Научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие", Бургас, 2014, Годишно научно-методическо списание "Образование и технологии" бр.5/2014, (в съавт. с Н. Ненков, С. Вели) (с.187-190)

2014г. -Анализ на данни от Big Data свързани с маркетингово проучване // Научни трудове, Колеж-Добрич, Шумен, 2014 (в съавт. с Я. Върбанов). (с.165-174)

2014г. -Acquisition of Notions in English and Information Technology by Means of Microsoft Access and Microsoft Visual C++// 5-TH INTERNATIONAL CONFERENCE TIO 2014, Technics And Informatics In Education, Cacak, Serbia, 30-31 May, 2014, (в съавт. с I., Ilieva, Zh., Ruseva, P. ) (с. 281- 288) , http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/tio2014/PDF/408%20Ibryam%20et%20all.pdf

2014г. -ESP and the New Technologies in Teacher Training - // III International Conference Language for Specific Purposes: Past, Present, Future, jointly organized by the Foreign Language and Literature Association of Serbia (FLLAS) with its Language for Specific Purposes Special Interest Group (LSP SIG) and the University of Belgrade (Faculty of Philology and Faculty of Organizational Sciences), Belgrade, Serbia, 26-27 September, 2014 (в съавт. с Ж. Илиева)(с. 209 - 216)http://lspbg2014.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2015/12/Zbornik-Radova_Book-of-Proceedings_Actes-du-Colloque.pdf

2013г. -Интерактивната дъска като средство за обучение по дисциплината „Математика” I и II част на студентите от Колежанската специалност „Начална училищна педагогика и информационни технологии“ //Научна конференция с международно участие "Иновации в образованието". Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски" Том XVII D , Шумен, 2013 (в съавт. с М. Павлов), (стр.257 - 261).

2013г. -Обзор на платформите с отворен код RapidMiner и Konstanz Information Miner (KNIME) за обработване, анализ и проучване на данни // Научни трудове, Колеж-Добрич, Шумен, 2013 (в съавт. с Н. Ненков) (с. 124 - 129)

2013г. -Aлгоритми за програмиране на роботехническа система в обучението по изкуствен интелект // Научни трудове, Колеж-Добрич, Шумен, 2013 (в съавт. с Н. Ненков,Емрах Н. Мехмед, Станимир К. Железов) (с. 130 - 138)

2013г. -Визуализация и анализ на данни от дейността на декоративен разсадник с помощта на RapidMiner // Научни трудове, Колеж-Добрич, Шумен, 2013 (в съавт. със Севгинар М. Вели) (с.139 - 147)

2013г. -Teaching ESP to IT Students. The Magic of Innovation: New Techniques and Technologies in Teaching Foreign Languages, 70th Anniversary of the School of International Relations 4-5 Oct. 2013: MGIMO University, Moscow. Сборник Магия ИННО: новые технологии в языковой подготовке специалистов-международников. Материалы научно-практической конференции к 70-летию факультета международных отношений (Москва, 4–5 октября 2013 г.), Том 1, Секции 1–3, Издательство МГИМО–Университет, Москва, 2013, (в съавт. с Ж. Илиева) (с. 217-222). http://www.inno-conf.mgimo.ru/materials_e.html, http://www.inno-conf.mgimo.ru/i/tom_1_web.pdf .

2012г. -Стимули и мотиви за изучаване на Hadoop, HBase, MongoDB, Cassandra, NoSQL, по дисциплината "Бази от данни и приложения" в колежанската специалност "Информатика и информационни технологии" // научна конференция MATTEX 2012, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2012, ( в съавт. Н. Ненков) (с.398-402)

2012г. -Пакет от бизнес приложения zoho office suite и интеграцията им в образователния процес // Научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие", Бургас, 2012, (в съавт. с . Бейе Невзат Муса-Ибрям) (с.76 - 77)

2011г. -Един подход при преподаване на “Модул оптимизация – Solver” по дисциплината “Текстообработка и електронни таблици” в колежанската специалност „Начална училищна педагогика и информационни технологии”, //Национална конференция с международно участие "40 години Шуменски университет 1971-2011", Шумен, 2011, (в съавт. с Милен Павлов) (с.289 - 293)

2011г. -Някои методически особености при изучаване на управление на бази от данни с Microsoft Data Access Objects по дисциплината „Средства за разработване на информационни системи”, //Национална конференция с международно участие "40 години Шуменски университет 1971-2011", Шумен, 2011, (с.285- 289).

2011г. -Проектиране и разработване на информационна система за мобилно обучение с помощта на SQL и MYSQL. //Международна научна конференция „Приложение на информационните и комуникационните технологии технологии в икономиката и образованието”, София, 2011, (в съавт. с Найден Ненков, А. Иса)(с.392 – 400).

2010г. -Използване на макроси и модули в MS Access при проектиране на информационни системи по дисциплината „Бази от данни и приложения” // Научни трудове, Колеж-Добрич, Шумен, 2010 (в съавт. с Кр. Енев) (с.186-188).

2010г. -Представяне на модела обекти-връзки: релационни бази данни по дисциплината „Бази от данни и приложения” в колежанската специалност „Информатика и информационни технологии” // Първа национална конференция с международно участие „МАТТЕХ 2010” Посветена на 130 годишнината от рождението на акад. Кирил Попов, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Том I, Шумен, 2010, (в съавт. с Кр. Енев) (с.403 – 408).

2010г. -Електронна форма за изпитване по дисциплината „Електронни таблици” с помощта на мултимедийната среда “Тoolbook”. // Първа национална конференция с международно участие „МАТТЕХ 2010” Посветена на 130 годишнината от рождението на акад. Кирил Попов, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Том I, Шумен, 2010, (в съавт. Кр. Енев) (с.398 – 403).

2009г. -Структурен анализ на образователната информация в сайтовете на български технически университети // Научни трудове, Том 48, серия 6.2, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, 2009, (в съавт. с С. Сабриева),(с.100 – 105).

2009г. -Клиент – сървър системи и достъп до бази от данни // Научни трудове, том V, Колеж-Добрич, Шумен, 2009, (с.181-186)

2008г. -Projecting and creating data base for computer equipment inventory // International Conference „Computer Methods In Science And Education”, Международна конференция „Компютърни методи в науката и образованието” – Варна, 2008, (с.233 – 239).

2007г. -Структурен анализ на образователната информация в сайтовете на турски университети // IV Балкански конгрес Образованието, Балканите, Европа, Тракийски Университет, Том 3, Стара Загора, 2007, (в съавт. с С. Сабриева, С. Славова), (с. 115 - 120).

2007г. -Обзор на съществуващи бази от данни // Научни трудове, том IV, Колеж-Добрич, Шумен, 2007, (в съавт. с Ив. Иванов)(с.141-146).

2006г. -Проблеми при създаване, поддържане и актуализация на база от данни свързана с дейността на деканат във ВУЗ //Научна сесия, Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, 2006, (с.265 - 270).

2006г. -Приемственост в учебното съдържание по Информационни технологии в колежанските специалности - част I // Научно-приложна конференция по математика информатика и компютърни науки, Велико Търново, 2006, (в съавт. Ив. Иванов, Св. Василева) (с. 409 - 414).

2005г. -Structured query language (SQL) или “език за структурирани заявки”. Неразделна част от изучаването на дисциплината “Бази от данни и приложения” на студентите от специалност “Информационни технологии” – степен специалист.//Научни трудове, том IV, Колеж-Добрич, Шумен, 2005, (с.139 – 141)

2004г. -Organizing the practical subject Internet Technology of the college specialities // Tehnologija informatika obrazovanje 3, Beograd-Novi sad, 2004, ( в съавт. с Ив. Иванов, Св. Василева) (с. 154 - 159).

2003г. -Организиране на семинарните и практическите упражнения по дисциплината "Бази от данни и приложения" в колежанската специалност "Информационни технологии" // Научна сесия, посветена на 100-годишнината от рождението на Джон Атанасов, Том II, Шумен, 2003, ( в съавт. с Св. Василева), (с. 227 - 232).

Доклади

2018г. -Предимства и недостатъци на online текстови редактори и приложенията им в учебния процес //“Онлайн информационни технологии и приложения” ,Колеж-Добрич, 14.05.2018г.

2017г. -Криптографска защита на web-базирана финансова информационна система // Колеж-Добрич, 2017

2010г. -Насоки за разработка на докторска дисертация // Научни трудове, Колеж-Добрич, Шумен, 2010 (в съавт. с Ив. Иванов, Кр. Енев).

2008г. -Информационна система „СТУДЕНТ’ – необходим инструмент за по-успешната работа във ВУЗ// Съвременни измерения на европейското културно пространство. История и настояще на книжовните културни институции в Италия, Италия, 2008,

2004г. -Практикумът "Интегрирани среди и приложения" в колежанската специалност "Информационни технологии" // Образование за всички, Варна, 2004,

2004г. -Web приложение "Кандидат-студентска кампания” с PHP и MySQL // Образование за всички, Варна, 2004, (в съавт. с П. Милев, Св. Василева)

Цитирания

2018г. -Construction of Pseudorandom Binary Sequences Using Chaotic Maps, Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, 2015, no. 78, 3847 - 3853 HIKARI Ltd, www.m-hikari.com http://dx.doi.org/10.12988/ams.2015.52149 (в съавт. с Димо Малчев) Цитира се в: A New Chaotic Map for Secure Transmission, Hamsa Abdulkareem Abdullah, Hikmat Najem Abdullah, TELKOMNIKA Telecommunication, Computing, Electronics and Control Vol 16, (2018), http://journal.uad.ac.id/index.php/TELKOMNIKA/article/view/8545

2018г. -Construction of Pseudorandom Binary Sequences Using Chaotic Maps, Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, 2015, no. 78, 3847 - 3853 HIKARI Ltd, www.m-hikari.com http://dx.doi.org/10.12988/ams.2015.52149 (в съавт. с Димо Малчев) Цитира се в: Four-Dimensional Tinkerbelle Chaotic System for Secure Transmission, Hamsa Abdulkareem Abdullah, Hikmat Najem Abdullah, Proceedings of Alsalam First Scientific Conference SFSC’17 ISSN 2522-3402 16-17 April 2017, Baghdad, Iraq

2017г. -Construction of Pseudorandom Binary Sequences Using Chaotic Maps, Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, 2015, no. 78, 3847 - 3853 HIKARI Ltd, www.m-hikari.com http://dx.doi.org/10.12988/ams.2015.52149 (в съавт. с Димо Малчев) Цитира се в: Yet Another Pseudorandom Number Generator, Borislav Stoyanov, Krzysztof Szczypiorski, Krasimir Kordov, International Journal of Electronics and Telecommunications, The Journal of Committee of Electronics and Telecommunications of Polish Academy of Sciences, Volume 63: Issue 2, https://doi.org/10.1515/eletel-2017-0026 , Page Count: 195–199 , 13 May 2017, Poland

2017г. -Construction of Pseudorandom Binary Sequences Using Chaotic Maps, Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, 2015, no. 78, 3847 - 3853 HIKARI Ltd, www.m-hikari.com http://dx.doi.org/10.12988/ams.2015.52149 (в съавт. с Димо Малчев) Цитира се в: Using Circle Map for Audio Encryption Algorithm, Krasimir Kordov and Lachezar Bonchev, Mathematical and Software Engineering Vol 3, No2 (2017), 183-189, Varepsilon Ltd, http://varepsilon.com/index.php/mse/article/view/45

2016г. -Incentives and motives for studying Hadoop, HBase, MongoDB, Cassandra, NoSQL in subject Databases and Applications of college specialty Informatics and Information Technologies. Proceedings of Mathematics, Computer Science and Computer information technologies 1, University Publishing House “K.Preslavski”: 398 - 401, цитирано от: Petrova, M., Minchev, N., Dyachenko, Y., Modern Information Technologies As An Opportunity For Development // International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series, http://www.ibaness.org/bnejss/2016_02_02/010_Petrova.pdf

2016г. -A survey of the open source platforms Rapidminer and Konstanz Information Miner (KNIME) for data processing, analysis and mining. Proceedings of Pedagogical College, Dobrich 6, University Publishing House “K. Preslavski”: 124 - 129, цитирано от: Petrova, M., Minchev, N., Dyachenko, Y., Modern Information Technologies As An Opportunity For Development // International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series, http://www.ibaness.org/bnejss/2016_02_02/010_Petrova.pdf

2016г. -Construction of Pseudorandom Binary Sequences Using Chaotic Maps, Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, 2015, no. 78, 3847 - 3853 HIKARI Ltd, www.m-hikari.com http://dx.doi.org/10.12988/ams.2015.52149 (в съавт. с Димо Малчев) Цитира се в: An approach for hiding steganography data within web applications, Stanimir Zhelezov,Boryna Uzunova-Dimitrova, Hristo Paraskevov, Journal of Engineering and Applied Sciences • January 2016 DOI:10.3923/jeasci.2017.8251.8255 , http://docsdrive.com/pdfs/medwelljournals/jeasci/2017/8251-8255.pdf

2015г. -Проектиране и разработване на информационна система за мобилно обучение с помощта на SQL и MYSQL. //Международна научна конференция „Приложение на информационните и комуникационните технологии технологии в икономиката и образованието”, София, 2011, (в съавт. с Найден Ненков, А. Иса)(с.392 – 400), цитирано от : Vasileva, S. Simulations of the implementation of primary copy two-phase locking in distributed database systems. // COMPUTER MODELLING & NEW TECHNOLOGIES 2015 19(4B) 17-23 http://www.cmnt.lv

2015г. -Design and development of an information system for mobile learning using SQL and MYSQL, Conference of National and World Economy, "Application of ICT in the economy and education" (ICAICTEE-2011), Sofia, 2011, p. 392-399. ISBN : 978-954-92247-3-3 (в съавт. с Ненков, Н. , Иса, А.) Цитира се в: S. Vasileva, Simulations of the Implementation of Primary copy two-phase locking in distributed database systems, COMPUTER MODELLING & NEW TECHNOLOGIES ISSN 1407-5806, ISSN 1407-5814 (on-line), 2015 19(4B) 17-23 http://www.cmnt.lv/en/on-line-journal/2015/2015-volume-19-4

2015г. -Incentives and motives for studying HADOOP, HBASE, MONGODB, CASSANDRA, NOSQL in databases and application subject for the informatics and information technology college degree course, Collection of scientific works "MаTТех2012" volume 1, Mathematics, Computer Science and Computer Information Technology. University of Shumen 2012, p.126 – 131, ISSN: 1314-3912 (в съавт. с Н. Ненков) Цитира се в: Ivelin Angelov Vasilev, Basic overview of the main requirements for a Data center, Электронное правительство в регионах: проблемы и перспективы: сб. ст. уча-стников Международной научной Интернет-конференции «Электронное правительство в регионах: проблемы и перспективы»(18-19 декабря 2014). / Филиал КузГТУ в г. Белово. – Белово: Изд-во филиала КузГТУ в г. Белово, Россия; 2015. – 206 с., с.31-36.

2015г. -Incentives and motives for studying Hadoop, HBase, MongoDB, Cassandra, NoSQL in subject Databases and Applications of college specialty Informatics and Information Technologies”, In Proceedings of Mathematics, Computer Science and Computer information technologies, vol. 1, University Publishing House “K. Preslavski”, (в съавт. с Н. Ненков), 2012, pp. 398- 401 (in Bulgarian) Цитира се в: Tsvetanka Georgieva-Trifonova, Gabriela Chotova, Development and role of electronic library in information technology teaching in Bulgarian schools, International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 6, No. 3, 2015 http://thesai.org/Downloads/Volume6No3/Paper_8-Development_and_Role_of_Electronic_Library_in_Information_Technology.pdf

2015г. -Обзор на платформите с отворен код RAPIDMINER и KONSTANZ INFОRMATION MINER (KNIME) за обработка, анализ и проучване на данни. Научни трудове, Педагогически колеж, Добрич, т. VI, Университетско издателство „Епископ К. Преславски“, 2013, с. 124-129 (в съавт. с Н. Ненков) Цитира се в: Маркова Цв. Правeн режим на информационната сигурност, фондация „Национална и международна сигурност”, библиотека „Сигурност”, 22, 2015, монография, 282 стр., ISBN 978-619-7143-03-4, Печатница „Симолини – 94“СД

2015г. -“A survey of the open source platforms Rapidminer and Konstanz Information Miner (KNIME) for data processing, analysis and mining”, In Proceedings of Pedagogical College, Dobrich, vol. 6, University Publishing House “K. Preslavski”, 2013, pp. 124-129 (in Bulgarian). (в съавт. с Ненков, Н.) Цитира се в: Tsvetanka Georgieva-Trifonova, Gabriela Chotova, Development and role of electronic library in information technology teaching in Bulgarian schools, International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 6, No. 3, 2015 http://thesai.org/Publications/ViewPaper? Volume=6&Issue=3&Code=IJACSA&SerialNo=8 International Journal of Advanced Computer Science and Applications, http://thesai.org/Publications/IJACSA; Current impact factor: 1.32 Impact Factor & Description - Research Gate. Available from: http://www.researchgate.net/journal/2156-5570_International_Journal_of_Advanced_Computer_Science_and_Applications [accessed Mar 23, 2015]. http://thesai.org/Reviewers/Details/3a1e0f12-705c-496d-8f2c-5eca6aea1360

2014г. -Aлгоритми за програмиране на роботехническа система в обучението по изкуствен интелект, Научни трудове, Колеж-Добрич, Шумен, 2013, (в съавт. с Железов, Ст., Е. Мехмед, Н. Ненков ) с. 130 – 138, цитира се в: Димо М. Малчев, Красимир М. Кордов, WEB-БАЗИРАНА ОБУЧАВАЩА СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, MAТТЕХ 2014 СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 1, 149-154, ШУ 2014