КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Гл. ас. д-р Ивелин Георгиев Ивановабв

Гл. ас. д-р  Ивелин Георгиев Иванов

Факултет: Колеж - Добрич

Катедра: НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА, ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА

Кабинет: Корпус A, стая 306

Телефон: + 359 58 603 209/ вътр. 29

Email: iwelin.ivanow@shu.bg

Приемно време: понеделник 13.30-15.30

Завършен университет, специалност

2002 г. завършва Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност "Математика и информатика"

2003 г. магистърска степен в Технически Университет, Варна, специалност - "Компютърни системи и технологии".

Заемани академични длъжности

2003 - 2006 г. асистент по информатика в Колеж - Добрич, гр. Добрич.

2006 - 2010 г. старши асистент по информатика в Колеж - Добрич, гр. Добрич.

2010 г. главен асистент по информатика в Колеж - Добрич, гр. Добрич.

Водени лекции и/или упражнения

Програмиране І част,

Програмиране ІІ част,

Структури от данни,

Обектно-ориентирано програмиране,

Големи масиви от данни в R,

Изкуствен интелект и експертни системи,

Области на научни интереси

Компютърно и математическо моделиране чрез системи на компютърната математика,

анализ на големи данни,

приложението на софтуера с отворен код,

облачни технологии,

Eзици за програмиране,

Компютърната графика,

Дидактика по информатиката и информационните технологии,

Анализ на данни.

Участия в международни и национални научни проекти

Вътрешно университетски проект: Съвременни изследвания и приложения на информационното и математическо моделиране РД-08-125/ 03.02.2020г. от фонд “Научни изследвания” на Шуменски университет. „Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич

Научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността (ИКТвНОС)“

участие в Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“ 2019

ПРОЕКТ № BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“

ПРОЕКТ № BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“ / експерт

ПРОЕКТ № BG051РО001-3.1.07-0040 "Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието"

Вътрешно университетски проект: Компютърни системи и математически модели в обучението и науката № РД-08-115/04.02.19г. от фонд “Научни изследвания” на Шуменски университет. „Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич

Вътрешно университетски проект: Онлайн информационни технологии и приложения в учебния процес №: РД-08-139/08.02.2018г. от фонд “Научни изследвания” на Шуменски университет. „Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич

Вътрешно университетски проект: Информационни системи и математически модели – възможност за повишаване качеството на преподаване № РД-08-107/06.02.2017г. от фонд “Научни изследвания” на Шуменски университет. „Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич

Вътрешно университетски проект: ШУ - НПУНИ 2016 номер № РД-08-144/08.02.2016г. от фонд “Научни изследвания” на Шуменски университет. „Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич

Вътрешно университетски проект: ШУ - НПУНИ 2015 номер № РД-08-277/11.03.2015г. от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет. „Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич

Вътрешно университетски проект: ШУ - НПУНИ 2014 номер № РД-08-234/12.03.2014г. финансиран от ШУ ”Еп. К. Преславски”, "Актуални приложения на информационното и математическо моделиране в обучението на студентите колежани

„Създаване на конкурентоспособни трансгранични клъстери” проект №: 2-3.1-1; MIS-ETC code: 67, България -Румъния, 2011-2013г.

Вътрешно университетски проект: ШУ - НПУНИ 2013 номер № РД-08-245/13.03.2013г. "Приложни аспекти на информационните технологии в образованието и науката"

Вътрешно университетски проект: ШУ - НПУНИ 2012 номер № РД- 07-736/05.04.2012г. Информационни модели и приложения в обучението и бизнеса

Вътрешно университетски проект: ШУ - НПУНИ 2011г. Модели и приложения на информационните технологии и системи в областта на образованието.

Вътрешно университетски проект: ШУ - НПУНИ 2010 номер № РД-07-987/ 29.03.2010г. Софтуерни модели и системи в педагогическите и научните изследвания

Членства в научни организации

СЪЮЗА НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ КЛОН ДОБРИЧ

СЪЮЗ ПО АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА „ДЖОН АТАНАСОВ" (САИ)

Учебни помагала

2014г. -Компютърна графика - Методическо ръководство XI част, Университетско издателство “ Епископ Константин Преславски”, 2014, ISBN 978-954-577-944-2,

2014г. -Операционни системи - Методическо ръководство XI част, Университетско издателство “ Епископ Константин Преславски”, 2014, ISBN 978-954-577-944-2,

2013г. -Информация, информационно моделиране Център за дистанционно обучение - Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски", 2013, ISBN 978-954-577-774-5

Студии

2017г. -Ivanov I., V. Tanov, Iterative methods for an equilibrium point of linear quadratic stochastic differential games with state and control-dependent noise // Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences” Vol. 10, No. 2/2018, ISSN 2066-6594, 27-31 August 2017, Hisar, Bulgaria, ст. 230-244

Статии

2019г. -И. Иванов, T. Матева, Приложение на облачните технологии в анализа на големи данни с програмната среда R. / Националният военен университет „Васил Левски“ 2019 г., ст. 390-395, ISSN 2367-7481

2019г. -T. Матева, И. Иванов, Алгоритми за класификация на големи данни по метода на най-близките съседи. / Националният военен университет „Васил Левски“ 2019 г., ст. 383-389, ISSN 2367-7481

2017г. -Ivanov I., V. Tanov, Iterative methods for an equilibrium point of linear quadratic stochastic differential games with state and control-dependent noise // Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences” Vol. 10, No. 2/2018, ISSN 2066-6594, 27-31 August 2017, Hisar, Bulgaria, ст. 230-244

2016г. -Ivan Ivanov, Ivelin Ivanov, The Iterative solution to LQ Zero-Sum Stochastic Differential Games, // Journal of Applied Mathematics and Computing. Appl. Math. 6, 1263–1270 (2015) ISSN: 1598-5865 https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12190-017-1086-3

2016г. -Иванов И., М. Йорданов, П. Симеонова, (2016) Анализ на възможностите на безплатните облачни операционни системи // Научни трудове том IX, Колеж-Добрич, с. 72 -78, ISSN: 2367-8356

2015г. -Иванов, И. (2015 г.) Реализиране на практическите занятия по дисциплината компютърна графика с помощта на програми с отворен код // VI. Научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие" гр. Бургас., Годишно научно-методическо списание ”Образoвание и технологии” 6/2015, с. 175- 177., ISSN 1314-1791, (в съавт. с: Матева, Т.)

2015г. -Иванов, И. (2015 г.) Използване на облачните технологии в обучението по дисциплината текстообработка. // VI. Научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие" гр. Бургас., Годишно научно-методическо списание ”Образoвание и технологии” 6/2015, с. 381- 385, ISSN 1314-1791, (в съавт. с: Енев, К.)

2015г. -Иванов И., (2015 г.) Визуално моделиране на обекти и системи в Scilab, Научни трудове, Колеж-Добрич, ISSN 2367-8356 с. 184-192.

2015г. -Ivanov, I.G. and Ivanov, I.G. (2015) H Optimal Control Problems for Jump Linear Equations. Journal of Mathematical Finance, 5, 337-347. http://dx.doi.org/10.4236/jmf.2015.54029

2015г. -Иванов И., Иванов, И. (2015 г.) Матрични неравенства за решаване на системи рикатиеви уравнения с индефинитна квадратична част, Националният военен университет „Васил Левски“, 2015, ISSN 1314-1937 Tom 4, с. 66-71.

2015г. -Аргирова А., И. Иванов, (2015 г.) Съвременни тенденции за управление на проекти Списание за наука „Ново знание” бр. 3, 2015 г., с. 12-20, ISSN: 2367-4598

2015г. -Ivan Ivanov, Ivelin Ivanov, Nikolay C. Netov, On the Iterative Solution to H control problems, Applied Mathematics, 6, 1263-1270, 2015 doi: 10.4236/am.2015.68119.

2015г. -Аргирова А., И. Иванов, (2015 г.) Софтуерни решения за подпомагане на управлението на проекти, Научни трудове, Колеж-Добрич, ISSN 2367-8356, с. 193-202.

2014г. -Иванов, И. (2014 г.) Решаване на обобщено алгебрично уравнение на рикати в програмната среда Scilab // Международна научна конференция Uniteсh 14. с. II - 381- 386., ISSN: 1313-230Х, (в съавт. с: Иванов, И. )

2014г. -Иванов, И. (2014 г.) Създаване на графични приложения в средата Scilab // Научни трудове том VII, Колеж-Добрич, 2014, с. 135-142, ISSN: 2367-6086

2013г. -Иванов, И. The package Scilab for solving the discrete-time Riccati equation // Международна научна конференция Uniteсh 13. с. 359-365., ISSN: 1313-230Х, (в съавт. с: Иванов, И. )

2012г. -Иванов, И. (2012 г.) Фрактални модели в архитектурата // Нови информационни технологии в образователния процес, VI научен семинар на СВУБИТ, Костенец , с. 75 -90., ISSN: 1313-2768, (в съавт. с: Славов, С. , Томов, И.)

2012г. -Иванов, И. (2012 г.) Изграждане на интелигентна информационна система за социалното подпомагане на базата на средата ESTA // Национална конференция с международно участие „МАТТЕХ 2012" , Шуменски университет „Епископ Константин Преславски", Шумен 2012, с. 126- 131, ISSN 1314-3921, (в съавт. с: ДОЦ. Д-Р НЕНКОВ Н. , ИВАНОВА М. , РАНГЕЛОВА Р.)

2012г. -Иванов, И. (2012 г.) Сравнителен анализ на Scilab и Maple по отношение на задачи от линейната алгебра // Научни трудове том V, Колеж-Добрич, 2012, с. 193 -198, ISSN: 1312-2347 (в съавт. с: Павлов, М., Матева, Т.)

2011г. -Иванов, И. (2011 г.) Numerical solvers for maximal solution to a set of discrete-time algebraic Riccati equations // с. 119-131 (в съавт. с: Ivanov I.)

2010г. -Иванов, И. Solving summarized Ricati equation by linear matrix inequaties (в съавт. с: Иванов И.)// Trakia journal of sciences Стара Загора, ISSN 1313-7069 volume 8, supplement 3, 2010 с. 16-20., http://tru.uni-sz.bg/tsj/Vol8.Suppl.3.2010/Iv.G.Ivanov.pdf

2010г. -Иванов, И. (2010 г.) Компютърно моделиране на IFS - Фрактали // Международна конференция "Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза ", Бургас 2010 с. 222 -231, ISBN 978-954-9370-72-0, (в съавт. с: Славов, С. , Панайотова Г., Бояджиев, Д .)

2010г. -Иванов, И. (2010 г.) С фрактални генератори в изумителния свят на фракталите // Научни трудове, Колеж-Добрич, 2010, с. 68-74., том V, ISSN 1312-2347, (в съавт. с: Славова, С., Изворска Д. Пенева, Л.)

2010г. -Иванов, И. (2010 г.) Компютърно моделиране на фрактали с Maple // Юбилейна научна конференция „България и Българите в Европа" Велико Търново, с. 418 -424., ISBN 978-954-400-301-2, (в съавт. с: Славова, С.)

2010г. -Иванов, И. (2010 г.) Решаване на обобщено уравнение на Рикати в програмната среда Scilab // Първа национална конференция с международно участие „МАТТЕХ 2010" посветена на 130 годишнината от рождението на акад. Кирил Попов, Шумен, с. 85 – 92., ISSN 1314-3921, (в съавт. с: Иванов И.)

2010г. -Иванов, И. (2010 г.) Практически упражнения по математически анализ с помощта на Scilab и Maple // Първа национална конференция с международно участие „МАТТЕХ 2010" Посветена на 130 годишнината от рождението на акад. Кирил Попов, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски", Шумен, с. 333 – 337., ISSN 1314-3921, (в съавт. Милен Д. Павлов, Тоня П. Матева)

2010г. -Иванов, И. (2010 г.) Използване на програми с отворен код в практикума „Текстообработка" за специалност „Информационни технологии" // Научни трудове, Колеж-Добрич, с. 146-148., ISSN 1312-2347

2009г. -Иванов, И. (2008 г.) Хаос, фрактали, моделиране (ефектът на пеперудата), Нови информационни технологии в образователния процес, ІІІ научен семинар на СВУБИТ, Слънчев бряг, с.207-238., ISSN: 1313-2768, (в съавт. с: Славова, С.)

2009г. -Иванов, И. (2009 г.) The Solution of Matrix Inequalities on the SCILAB Program // Международна научна конференция Uniteсh 09. с. 475-480., ISSN: 1313-230Х, (в съавт. с: Ivanov I.)

2009г. -Иванов, И. (2009 г.) Компютърно моделиране на фрактали, Нови информационни технологии в образователния процес, ІV научен семинар на СВУБИТ, Хисаря., с. 119-131., ISSN: 1313-2768, (в съавт. с: Славова, С.)

2009г. -Иванов, И. (2009 г.) Chaos and fractals in education// Международная научно-образовательная конференция „Наука в вузах: математика, физика, информатика", Москва, с.919-921., ISBN 978-5-209-03223-6, (в съавт. с: Славова, С., Изворска Д.)

2009г. -Иванов, И. (2009 г.) A tool for solving the optimization matrix problems. 9th International Conference on Geometry and Applications. с. 128-130 (в съавт. с: Ivanov Iv.)

2009г. -Иванов, И. (2009 г.) Fractals and fractal generators in mathematics education 9th International Conference on Geometry and Applications //. с. 130-135 (в съавт. с, Slavova S., Stanilov G., Vasileva Sv.)

2008г. -Иванов, И. (2008 г.) Open source програми в лабораторните упражнения на колежанската специалност „Информационни технологии"/ Computer methods in science and education с. 233 -236., ISBN 978–954–577–569–7

2008г. -Иванов, И. (2008 г.) Компютърно моделиране на фрактали с fractice "/ Computer methods in science and education с. 202 -207., ISBN 978–954–577–569–7, (в съавт. с: Славова, С., Изворска Д.)

2008г. -Иванов, И. (2008 г.) Специализирани генератори на фрактали породени от L - системи // Научни трудове, Колеж-Добрич, 2010, с. 60 -68 , том V, ISSN 1312-2347, (в съавт. с: Славов, С. , Томов, И., Бояджиев, Д .)

2008г. -Иванов, И. (2008 г.) Възможности на програмата Scilab за решаване на оптимизационни задачи. // Научни трудове, Колеж-Добрич, 2010, с. 51-59., том V, ISSN 1312-2347, (в съавт. с: Иванов И.)

2007г. -Иванов, И. (2010 г.) Компютърно моделиране с L - системи (Генериране на дървета и растения) // Нови информационни технологии в образователния процес, V научен семинар на СВУБИТ, Кюстендил , с. 155-171., ISSN: 1313-2768, (в съавт. с: Славов, С. , Томов, И., Бояджиев, Д .)

2007г. -Иванов, И. (2007 г.) Модулна структура на обучение по информационни технологии на бъдещите начални учители, ІV Балкански конгрес, Образованието, Балканите, Европа, ТрУ, Стара Загора, т.3, с.144-149., ISBN: 978-954-314-043-5, (в съавт. с: Славова, С., Иванов Кр.)

2007г. -Иванов, И. (2008 г.) Развитие на информационно-компютърната компетентност на началните учители (част ІІ), International Scientific Conference Dedicated to the 105 Anniversary of John Atanasoff and John von Neumann, Shumen, Bulgaria, с. 100 – 109. (в съавт. с: Славова, С. , Моллов А., Златева К.)

2007г. -Иванов, И. (2007 г.) Геометрични фрактали в обучението на бъдещите начални учители // Научни трудове, Колеж-Добрич, с. 117-124., ISSN: 1312-2347, (в съавт. с: Славова, С., Панайотова Г.)

2006г. -Иванов, И. (2006 г.) Приемственост в учебното съдържание по Информационни технологии в колежанските специалности - част I Научно-приложна конференция по математика информатика и компютърни науки, Велико Търново, с. 409 - 414. (в съавт. с: Василева Св., Ибрям И.)

2004г. -Иванов, И. (2004 г.) Organizing the practical subject Internet Technology of the college specialities // Tehnologija informatika obrazovanje 3, Beograd-Novi sad, с. 154 - 159 . (в съавт. с: Василева Св., Ибрям И.)

Доклади

2019г. -Ivanov, V. Tanov, A Nonsymmetric Nash-Riccati Equation and Decoupled Schemes for a Stabilizing Solution / Editorial Assistant of Applied Mathematics E-Notes, 2019

2019г. -I. Ivanov, Cloud computing applications for big data /Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences (AMEFSS 2019), 28 June to 2 July 2019, Sozopol, Bulgaria

2019г. -I.Ivanov „A decoupled iteration for computing the stabilizing solutions for nonsymmetric Nash Riccati equations“./ Turkish Journal of Mathematics, 2019

2018г. -I. Ivanov, Big data and cloud computing /Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences (AMEFSS 2018), Tryavna, Bulgaria 1-6 July 2018

2018г. -Иванов И., Големи масиви от данни и техния анализ с помощта на облачните технологии, Юбилейната научна конференция на Добруджанския технологичен Колеж по случай 30 години висше техническо образование в Добрич. 2018

2018г. -Използване на on-line среди за научни изследвания и обучение // Кръгла маса на катедра Информатика и математика 2018

2018г. - Приложение на социалните мрежи в КСК рекламата// Кръгла маса на катедра Информатика и математика 2018

2017г. -Ivanov I., Improved iterative methods for computing the nash equilibrium in positive systems // Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences”, 27-31 August 2017, Hisar, Bulgaria

2017г. -Иванов И., Свободни инструменти за интернет проучвания // Кръгла маса на катедра Информатика и математика

2017г. -Иванов И., Специфика при преподаване на операторите за цикъл в Програмиране I част //Кръгла маса на катедра Информатика и математика

2016г. -Ivan Ivanov, Ivelin Ivanov, (2016) The H algebraic Riccati equations arising in LQ Zero-Sum Stochastic Differential Games //MMSC 2016 g. Dobrich

2015г. -Иванов, И. (2015 г.) Практически упражнения по системи на компютърната математика с помощта на MAPLE и SCILAB // Юбилейна научна конференция Тракийски университет 19-20 Май 2015 г. (в съавт. с: Матева, Т.)

2014г. -Иванов, И. (2014 г.) Възможности на пакета SCILAB за решаване на дискретно Рикатиево уравнение. // Кръгла маса на катедра Информатика и математика (в съавт. с: Иванов И.) 26.03.14 г.

2013г. -Иванов, И. (2013 г.) Модулност при изграждане на експерта система разработена на базата на средата ESTA // Кръгла маса на катедра Информатика и математика

2013г. -Иванов, И. (2012 г.) Иинтелигентна информационна система в областта на трудово правното законодателство изградена на базата на средата ESTA // Кръгла маса на катедра Информатика и математика (в съавт. с: ДОЦ. Д-Р НЕНКОВ, К. МИТЕВА)

Програмиране ІІ
Задачи за самостоятелна работа


Mасив


Реализация на цикъл в средата с++
Задачи по дисциплината Програмиране I част


Въвеждане и извеждане на квадратни масиви
Примера демонстрира основни принципи на извеждане на определени елементи от квадратна матрица.