Гл. ас. д-р Ивелин Георгиев Ивановабв

Гл. ас. д-р  Ивелин Георгиев Иванов

Факултет: Колеж - Добрич

Катедра: НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА, ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА

Кабинет: Корпус A, стая 306

Телефон: + 359 58 603 209/ вътр. 29

Email: iwelin.ivanow@shu.bg

Приемно време: понеделник 13.30-15.30

Завършен университет, специалност

2002 г. завършва Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност "Математика и информатика"

2003 г. магистърска степен в Технически Университет, Варна, специалност - "Компютърни системи и технологии".

Заемани академични длъжности

2003 - 2006 г. асистент по информатика в Педагогически колеж, гр. Добрич.

2006 - 2010 г. старши асистент по информатика в Педагогически колеж, гр. Добрич.

2010 г. главен асистент по информатика в Педагогически колеж, гр. Добрич.

Водени лекции и/или упражнения

Компютърни архитектури,

Програмиране І част,

Програмиране ІІ част,

Структури от данни,

Обектно-ориентирано програмиране,

Софтуер графично ориентирани среди,

Компютърна графика,

Мултимедийни и хипермедийни технологии,

Операционни системи,

Изкуствен интелект и експертни системи,

Интернет технологии

Области на научни интереси

Компютърно и математическо моделиране чрез системи на компютърната математика,

Eзици за програмиране,

Компютърната графика,

Дидактика по информатиката и информационните технологии,

Участия в международни и национални научни проекти

Онлайн информационни технологии и приложения в учебния процес No: РД-08-139/08.02.2018 г. от фонд “Научни изследвания” на Шуменски университет. „Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич

Информационни системи и математически модели – възможност за повишаване качеството на преподаване РД-08-107/06.02.2017 от фонд “Научни изследвания” на Шуменски университет. „Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич

„Създаване на конкурентоспособни трансгранични клъстери” проект No: 2-3.1-1; MIS-ETC code: 67, България -Румъния, 2011-2013 г.

2013 - "Приложни аспекти на информационните технологии в образованието и науката" РД-08-245/13.03.2013г.

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“ / експерт

ПРОЕКТ BG051РО001-3.1.07-0040 "Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието"

ШУ - НПУНИ 2010 номер: РД-07-987/ 29.03.2010 г

Софтуерни модели и системи в педагогическите и научните изследвания

ШУ - НПУНИ 2011

Модели и приложения на информационните технологии и системи в областта на образованието.

ШУ-НПУНИ 2012 номер: РД- 07-736/05.04.2012г.Информационни модели и приложения в обучението и бизнеса

ШУ - НПУНИ 2013 номер: РД-08-245/13.03.2013г. "Приложни аспекти на информационните технологии в образованието и науката"

ШУ - НПУНИ 2014 номер РД-08-234/12.03.2014 г. финансиран от ШУ ”Еп. К. Преславски”, "Актуални приложения на информационното и математическо моделиране в обучението на студентите колежани

ШУ - НПУНИ 2015 номер РД-08-277/11.03.2015 от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет. „Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич

ШУ - НПУНИ 2016 номер № РД-08-144/08.02.2016 от фонд “Научни изследвания” на Шуменски университет.

„Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич

Членства в научни организации

СЪЮЗА НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СЪЮЗ ПО АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА „ДЖОН АТАНАСОВ" (САИ)

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ КЛОН ДОБРИЧ

Учебни помагала

2014г. -Компютърна графика - Методическо ръководство XI част, Университетско издателство “ Епископ Константин Преславски”, 2014, ISBN 978-954-577-944-2,

2014г. -Операционни системи - Методическо ръководство XI част, Университетско издателство “ Епископ Константин Преславски”, 2014, ISBN 978-954-577-944-2,

2013г. -Информация, информационно моделиране Център за дистанционно обучение - Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски", 2013, ISBN 978-954-577-774-5

Статии

2017г. -Ivanov I., V. Tanov, Iterative methods for an equilibrium point of linear quadratic stochastic differential games with state and control-dependent noise // Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences”, 27-31 August 2017, Hisar, Bulgaria

2016г. -Ivan Ivanov, Ivelin Ivanov, The Iterative solution to LQ Zero-Sum Stochastic Differential Games, изпратена за публикуване в Journal of Applied Mathematics and Computing.

2016г. -Иванов И., М. Йорданов, П. Симеонова, (2016) Анализ на възможностите на безплатните облачни операционни системи // Научни трудове, Колеж-Добрич, с. 72 -78

2015г. -Ivanov, I.G. and Ivanov, I.G. (2015) H Optimal Control Problems for Jump Linear Equations. Journal of Mathematical Finance, 5, 337-347. http://dx.doi.org/10.4236/jmf.2015.54029

2015г. -Аргирова А., И. Иванов, (2015 г.) Софтуерни решения за подпомагане на управлението на проекти, Научни трудове, Колеж-Добрич, (под печат)

2015г. -Иванов И., (2015 г.) Визуално моделиране на обекти и системи в Scilab, Научни трудове, Колеж-Добрич, (под печат)

2015г. -Аргирова А., И. Иванов, (2015 г.) Съвременни тенденции за управление на проекти Списание за наука „Ново знание” бр. 3, 2015 г.,

2015г. -Иванов И., Иванов, И. (2015 г.) Матрични неравенства за решаване на системи рикатиеви уравнения с индефинитна квадратична част, Националният военен университет „Васил Левски“ (под печат)

2015г. -Ivan Ivanov, Ivelin Ivanov, Nikolay C. Netov, On the Iterative Solution to H control problems, Applied Mathematics, 6, 1263-1270, 2015 doi: 10.4236/am.2015.68119.

2015г. -Иванов, И. (2015 г.) Използване на облачните технологии в обучението по дисциплината текстообработка. // VI. Научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие" гр. Бургас., Годишно научно-методическо списание ”Образoвание и технологии” 6/2015, с. 381- 385 (в съавт. с: Енев, К.)

2015г. -Иванов, И. (2015 г.) Реализиране на практическите занятия по дисциплината компютърна графика с помощта на програми с отворен код // VI. Научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие" гр. Бургас., Годишно научно-методическо списание ”Образoвание и технологии” 6/2015, с. 175- 177 (в съавт. с: Матева, Т.)

2014г. -Иванов, И. (2014 г.) Решаване на обобщено алгебрично уравнение на рикати в програмната среда Scilab // Международна научна конференция Uniteсh 14. с. II - 381- 386., (в съавт. с: Иванов, И. )

2014г. -Иванов, И. (2014 г.) Създаване на графични приложения в средата Scilab // Научни трудове, Колеж-Добрич, 2014, с. 135-142

2013г. -Иванов, И. The package Scilab for solving the discrete-time Riccati equation // Международна научна конференция Uniteсh 13. с. 359-365., (в съавт. с: Ivanov I.)

2012г. -Иванов, И. (2012 г.) Фрактални модели в архитектурата // Нови информационни технологии в образователния процес, VI научен семинар на СВУБИТ, Костенец , с. 75 -90., (в съавт. с: Славов, С. , Томов, И.)

2012г. -Иванов, И. (2012 г.) Сравнителен анализ на Scilab и Maple по отношение на задачи от линейната алгебра // Научни трудове, Колеж-Добрич, 2012, с. 193 -198 (в съавт. с: Павлов, М., Матева, Т.)

2011г. -Иванов, И. (2011 г.) Numerical solvers for maximal solution to a set of discrete-time algebraic Riccati equations // с. 119-131 (в съавт. с: Ivanov I.)

2010г. -Иванов, И. (2010 г.) Solving summarized Ricati equation by linear matrix inequaties // Trakia journal of sciences Стара Загора, 2010 с. 16-20., (в съавт. с: Иванов И.)

2010г. - Иванов, И. (2010 г.) Компютърно моделиране на IFS - Фрактали // Международна конференция "Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза ", Бургас 2010 с. 222 -231 (в съавт. с: Славов, С. , Панайотова Г., Бояджиев, Д .)

2010г. -Иванов, И. (2010 г.) С фрактални генератори в изумителния свят на фракталите // Научни трудове, Колеж-Добрич, 2010, с. 68-74., (в съавт. с: Славова, С., Изворска Д. Пенева, Л.)

2010г. -Иванов, И. (2010 г.) Използване на програми с отворен код в практикума „Текстообработка" за специалност „Информационни технологии" // Научни трудове, Колеж-Добрич, с. 146-148.

2010г. -Иванов, И. (2010 г.) Решаване на обобщено уравнение на Рикати в програмната среда Scilab // Първа национална конференция с международно участие „МАТТЕХ 2010" посветена на 130 годишнината от рождението на акад. Кирил Попов, Шумен, с. 85 – 92. (в съавт. с: Иванов И.)

2010г. -Иванов, И. (2010 г.) Практически упражнения по математически анализ с помощта на Scilab и Maple // Първа национална конференция с международно участие „МАТТЕХ 2010" Посветена на 130 годишнината от рождението на акад. Кирил Попов, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски", Шумен, с. 333 – 337(в съавт. Милен Д. Павлов, Тоня П. Матева),

2009г. -Иванов, И. (2009 г.) The Solution of Matrix Inequalities on the SCILAB Program // Международна научна конференция Uniteсh 09. с. 475-480., (в съавт. с: Ivanov I.)

2009г. -Иванов, И. (2009 г.) Chaos and fractals in education, Международная научно-образовательная конференция „Наука в вузах: математика, физика, информатика", Москва, с.919-921. (в съавт. с: Славова, С., Изворска Д.)

2009г. -Иванов, И. (2009 г.) Компютърно моделиране на фрактали, Нови информационни технологии в образователния процес, ІV научен семинар на СВУБИТ, Хисаря., с. 119-131. (в съавт. с: Славова, С.)

2009г. -Иванов, И. (2009 г.) A tool for solving the optimization matrix problems. 9th International Conference on Geometry and Applications. с. 128-130 (в съавт. с: Ivanov Iv.)

2009г. -Иванов, И. (2009 г.) Fractals and fractal generators in mathematics education 9th International Conference on Geometry and Applications //. с. 130-135 (в съавт. с, Slavova S., Stanilov G., Vasileva Sv.)

2009г. -Иванов, И. (2009 г.) Компютърно моделиране на фрактали с Maple Юбилейна научна конференция „България и Българите в Европа" Велико Търново, с. 418 -424. (в съавт. с: Славова, С.)

2008г. -Иванов, И. (2008 г.) Хаос, фрактали, моделиране (ефектът на пеперудата), Нови информационни технологии в образователния процес, ІІІ научен семинар на СВУБИТ, Слънчев бряг, с.207-238. (в съавт. с: Славова, С.)

2008г. -Иванов, И. (2008 г.) Компютърно моделиране на фрактали с fractice "/ Computer methods in science and education с. 198 -203 (в съавт. с: Славова, С., Изворска Д.)

2008г. -Иванов, И. (2008 г.) Open source програми в лабораторните упражнения на колежанската специалност „Информационни технологии"/ Computer methods in science and education с. 233 -236

2008г. -Иванов, И. (2008 г.) Специализирани генератори на фрактали породени от L - системи // Научни трудове, Колеж-Добрич, 2010, с. 60 -68 (в съавт. с: Славов, С. , Томов, И., Бояджиев, Д .)

2008г. -Иванов, И. (2008 г.) Възможности на програмата Scilab за решаване на оптимизационни задачи. // Научни трудове, Колеж-Добрич, 2010, с. 51-59. (в съавт. с: Иванов И.)

2007г. -Иванов, И. (2010 г.) Компютърно моделиране с L - системи (Генериране на дървета и растения) // Нови информационни технологии в образователния процес, V научен семинар на СВУБИТ, Кюстендил , с. 155-171., (в съавт. с: Славов, С. , Томов, И., Бояджиев, Д .)

2007г. -Иванов, И. (2007 г.) Модулна структура на обучение по информационни технологии на бъдещите начални учители, ІV Балкански конгрес, Образованието, Балканите, Европа, ТрУ, Стара Загора, т.3, с.144-149. (в съавт. с: Славова, С., Иванов Кр.)

2007г. -Иванов, И. (2008 г.) Развитие на информационно-компютърната компетентност на началните учители (част ІІ), International Scientific Conference Dedicated to the 105 Anniversary of John Atanasoff and John von Neumann, Shumen, Bulgaria, с. 100 – 109. (в съавт. с: Славова, С. , Моллов А., Златева К.)

2007г. -Иванов, И. (2007 г.) Геометрични фрактали в обучението на бъдещите начални учители // Научни трудове, Колеж-Добрич, с. 117-124. (в съавт. с: Славова, С., Панайотова Г.)

2006г. -Иванов, И. (2006 г.) Приемственост в учебното съдържание по Информационни технологии в колежанските специалности - част I Научно-приложна конференция по математика информатика и компютърни науки, Велико Търново, с. 409 - 414. (в съавт. с: Василева Св., Ибрям И.)

2004г. -Иванов, И. (2004 г.) Organizing the practical subject Internet Technology of the college specialities // Tehnologija informatika obrazovanje 3, Beograd-Novi sad, с. 154 - 159 . (в съавт. с: Василева Св., Ибрям И.)

Доклади

2018г. -I. Ivanov, Big data and cloud computing /Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences (AMEFSS 2018), Tryavna, Bulgaria 1-6 July 2018

2018г. -Иванов И., Големи масиви от данни и техния анализ с помощта на облачните технологии, Юбилейната научна конференция на Добруджанския технологичен Колеж по случай 30 години висше техническо образование в Добрич. 2018

2018г. -Използване на on-line среди за научни изследвания и обучение // Кръгла маса на катедра Информатика и математика 2018

2018г. - Приложение на социалните мрежи в КСК рекламата// Кръгла маса на катедра Информатика и математика 2018

2017г. -Ivanov I., Improved iterative methods for computing the nash equilibrium in positive systems // Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences”, 27-31 August 2017, Hisar, Bulgaria

2017г. -Иванов И., Свободни инструменти за интернет проучвания // Кръгла маса на катедра Информатика и математика

2017г. -Иванов И., Специфика при преподаване на операторите за цикъл в Програмиране I част //Кръгла маса на катедра Информатика и математика

2016г. -Ivan Ivanov, Ivelin Ivanov, (2016) The H algebraic Riccati equations arising in LQ Zero-Sum Stochastic Differential Games //MMSC 2016 g. Dobrich

2015г. -Иванов, И. (2015 г.) Практически упражнения по системи на компютърната математика с помощта на MAPLE и SCILAB // Юбилейна научна конференция Тракийски университет 19-20 Май 2015 г. (в съавт. с: Матева, Т.)

2014г. -Иванов, И. (2014 г.) Възможности на пакета SCILAB за решаване на дискретно Рикатиево уравнение. // Кръгла маса на катедра Информатика и математика (в съавт. с: Иванов И.) 26.03.14 г.

2013г. -Иванов, И. (2013 г.) Модулност при изграждане на експерта система разработена на базата на средата ESTA // Кръгла маса на катедра Информатика и математика

2013г. -Иванов, И. (2012 г.) Иинтелигентна информационна система в областта на трудово правното законодателство изградена на базата на средата ESTA // Кръгла маса на катедра Информатика и математика (в съавт. с: ДОЦ. Д-Р НЕНКОВ, К. МИТЕВА)

2012г. -Иванов, И. (2012 г.) Изграждане на интелигентна информационна система за социалното подпомагане на базата на средата ESTA // Национална конференция с международно участие „МАТТЕХ 2012" , Шуменски университет „Епископ Константин Преславски", Шумен, 2012, (в съавт. с: ДОЦ. Д-Р НЕНКОВ Н. , ИВАНОВА М. , РАНГЕЛОВА Р.)

Програмиране ІІ
Задачи за самостоятелна работа


Mасив


Реализация на цикъл в средата с++
Задачи по дисциплината Програмиране I част