Хон. ас. Катерина Петкова Златеваабв

Хон. ас.  Катерина Петкова Златева

Факултет: Колеж - Добрич

Катедра: НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА, ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА

Кабинет: Корпус , стая 308

Телефон: 058-603209/ вътр. 44

Email: k.zlateva@shu.bg

Приемно време: Понеделник 13.00-15.00

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Факултет по математика и информатика, спец. Математика и информатика

Месторабота преди постъпване в ШУ

01.2005 – 06.2005 – учител по математика в ОУ „Стефан Караджа” гр. Добрич, Прогимназиален курс

09.2005 – 01.2006 – учител по информатика в ПГТ „П. К. Яворов” гр. Добрич, Средно професионално образование и обучение

Заемани академични длъжности

Асистент

Водени лекции и/или упражнения

Упражнения по:

Методика на обучението по математика в началното училище

Методика на формиране на елементарни математически представи и понятия

Методика на обучението по информационни технологии в началното училище

Училищен курс по информационни технологии

Аудио-визуални и информационни технологии в обучението

Области на научни интереси

Методика на обучението по математика и информационни технологии в началното училище

Използване на ИКТ в обучението по математика

Специализации

Квалификационен курс N-4664/04.07.2014 г. - Дигиталният свят в детската градина и началното училище

Квалификационен курс N-4588/08.07.2016 г. - Програмиране във визуална блокова среда Scratch

Квалификационен курс N-9562/03.07.2017 г. - Методически насоки за създаване на подкрепяща и мотивираща среда в обучението по математика в начална училищна степен

Участия в международни и национални научни проекти

Проект от фонд „Научни изследвания” на ШУ „Епископ Константин Преславски” – "Актуални проблеми в подготовката на студентите за бъдещата им професио­нална реализация" – РД-08-106/ 06.02.2017

Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“

Проект от фонд „Научни изследвания” на ШУ „Епископ Константин Преславски” – "Иновативни и интегративни технологии и подходи в обучението на студентите педагози" – РД-08-143/ 08.02.2016

Проект от фонд „Научни изследвания” на ШУ „Епископ Константин Преславски” –„Нови образователни технологии в подготовката на студентите бъдещи педагози” – РД-08-276/11.03.2015

Проект от фонд „Научни изследвания” на ШУ „Епископ Константин Преславски” – „Съвременни аспекти в обучението на студентите – колежани” – РД-08-233/12.03.2014

Проект от фонд „Научни изследвания” на ШУ „Епископ Константин Преславски” – „Интегративни връзки в обучението на студентите – колежани” – РД-08-244/13.03.2013

Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“

Организационна дейност

Курсов ръководител на IІI НУПЧЕ, за 2017/2018 учебна година

Отговорник ТПП, ППП, ДПП за III курс НУПИТ

Членства в научни организации

Съюз на математиците в България

Статии

2016г. -Златева, К., Подготовка на студентите да преподават в терминална компютърна зала, Научни трудове, Добрич, том IX, УИ, 2016, с. 47-51

2014г. -Златева, К., Информационно-компютърните технологии в образованието, Научни трудове, Добрич, том VII, УИ, 2014, с. 130-134

2013г. -Златева К., Защо изучават висша математика студентите от педагогическите специалности на Колеж-Добрич, Кръгла маса: Интегративни връзки в обучението на студентите, Добрич, УИ, 2013, с. 61-65

2012г. -Златева, К., Информационните технологии в помощ на бъдещите начални учители, Научни трудове на Педагогически колеж, Добрич, том V, УИ, 2012, с. 200 – 202.

2011г. -Златева, К., Една уеб – базирана система за управление на бизнеса посредством Ruby on Rails, Национална конференция с международно участие МАТТЕХ, Шумен, УИ, 2011(в съавт. с: Н. Ненков, Е. Момчев), с. 220 – 228.

2010г. -Златева, К., Комбинаторните задачи в началните класове, Международен семинар “Образование за всички”, Научни трудове, том Първи, УИ, 2010, (в съавт. с: К. Славов, Сл. Славова, Т. Матева), с. 180 – 188.

2010г. -Златева, К., Логическите задачи в свободноизбираемата подготовка по математика в пети клас, Научни трудове на Педагогически колеж, Добрич, том IV, УИ, 2010, (в съавт. с: К. Славов, Сл. Славова, Т. Матева), с. 75 – 81.

2010г. -Златева, К., Елементи на съждително смятане в колежанските педагогически специалности, Научни трудове на Педагогически колеж, Добрич, том IV, УИ, 2010, (в съавт. с: Сл. Славова, Г. Панайотова, Т. Матева), с. 106 – 112.

2009г. -Златева, К., Формиране на професионална компетентност на бъдещите ИТ-специалисти в процеса на информатизация на образованието, ІІІ Семинар „Информационни технологии в образованието и науката”, СВУБИТ, Бургас, 2008,(в съавт. с Сл. Славова), с. 187 – 206.

2009г. -Златева, К., Развитие на информационно-компютърната компетентност на началните учители (част ІІ), International Scientific Conference Dedicated to the 105 Anniversary of John Atanasoff and John von Neumann, Shumen, Bulgaria, УИ, 2009, (в съавт. с: Сл. Славова, А. Моллов, Ив. Иванов), с. 100 – 109.

2008г. -Zlateva, K., System of Activities for Acquiring Specific Skills Connected to a Computer System. International Conference “Computer methods in science and education”, Varna, 2008, (в съавт. с А. Моллов), с. 161 – 165.

2006г. -Златева К., Приемственост в учебното съдържание по информационни технологии в колежанските специалности (част ІІ ), Научно-приложна конференция по математика информатика и компютърни науки, Велико Търново, 2006, (в съавт. с: К. Алексиева , К. Енев), с. 415 - 421.

Доклади

2015г. -Златева, К., Повишаване ефективността на обучението по математика в началното училище с помощта на информационните технологии,Тринадесетата национална научна конференция с международно участие УниБИТ, София, 2015