КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Доц. д-р Цанимир Любомиров Байчевабв

Доц. д-р  Цанимир Любомиров Байчев

Факултет: Колеж - Добрич

Катедра: НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА, ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА

Кабинет: Корпус А, стая 213

Телефон: 058 603 209

Email: ts.baytchev@shu.bg

Приемно време: Понеделник -13:30 - 15:30

Завършен университет, специалност

Академия за Музикално и Танцово изкуство - гр. Пловдив, специалност Музикална педагогика (2000)

Месторабота преди постъпване в ШУ

Преподаване на уроци по пиано в Chelsea и South Kensington, London, 2000-2002.

Учител по музика в WestHam, London 2001-2002

Заемани академични длъжности

Доцент

Придобити научни степени

Доктор по Методика на обучението по музика - 2015 г.

Доцент по музикално и танцово изкуство (музикални технологии, синтезатор) - 2018 г.

Водени лекции и/или упражнения

Солфеж;

Музикален инструмент (синтезатор);

Аудиовизуални средства в обучението по музика;

Европейска интеграция;

Туристически атракции;

Приложение на съвременните технологии в изкуствата;

Текстообработка;

Области на научни интереси

Филмова музика; компютърно програмиране; компютърни технологии в музиката; eлектронни и виртуални музикални инструменти; aудио миксиране и мастериране; аудио и видео дизайн; видео постпродукция; фотография; приложение на съвременните технологии в образователната ни система; софтуерни приложения в средата на MAC OS, iPad OS и IOS.

Творческа и изпълнителска дейност:

Участие във филм: "Живи легенди".

Участие в над 100 концерта в страната и чужбина. Участие с авторска музика в kлубовете "Ronnie Scotts", "100 club", "Jazz cafee", London 2001.

Участие с авторска песен на конкурса "Бургас и морето 2014": http://tsanibaychev.eu/wp/?dt_portfolio=pak-sym-sam

Режисиране, снимане и обработване на над 120 музикални видеоклипа: www.artcreation.bg

От 2002 до 2015 - тонрежисиране в студио "ArtCreation".

Авторска музика: www.tsanibaychev.eu/wp/

Създаване на счетоводни програми.

2000-2002 - London Computer College - Курс по компютърно програмиране

Участия в международни и национални научни проекти

Проект BG51РО001-3.3.07-0002 «Студентски практики»,2013

Заемани ръководни позиции

гл. редактор на списание "Акустика"

Държавни и/или научни награди

Награда на община Добрич за принос в духовното развитие на града, 2013 г.

Награда на БТВ за изработване на музикален видеоклип на песента „Аз искам” от филма „РеволюцияZ”, 2013г.

Първа награда за Нова Българска песен „София пее”, 2013 - „Към теб”, аранжимент Ц. Байчев

ІІІ-та награда за авторска песен на Европейски поп-рок конкурс "Сарандев”, 2011 г.

Специална награда на БНР за най-добър аранжимент на Европейски поп-рок конкурс ”Сарандев” 2005 г.

ІІ-ра награда за нова авторска песен на Европейски поп-рок конкурс ”Сарандев", 2005

І –ва награда за нова авторска песен на Европейски поп-рок конкурс ”Сарандев", 2004

Монографии

2018г. -Байчев, Ц. Иновационни технологии в обучението по музикален инструмент, Шумен, 2018. ISBN 978-619-201-230-4.

Учебни помагала

2018г. -Байчев, Ц. Сборник с партитури на народни песни за Sibelius, Добрич, 2018. ISBN 978-619-201-229-8. http://shu.bg/faculties/pk/prepodavateli?faculty=pk&teacherId=438#files

Статии

2019г. -Байчев Ц., А. Байчев, Поглед върху някои програми за компютърен аранжимент, сп. ФемАкустика №7, С., 2019, с.14-20.

2019г. -Байчев, Ц., В. Гочева, Взаимовръзка между изразните средства на музикалното и изобразителното изкуство //Научни трудове, Колеж – Добрич, т. XІ, УИ Епископ Константин Преславски, Шумен, 2019, с. 60-70.

2019г. -Байчев, Ц., С. Йорданова, Ролята на музиката в обучението и възпитанието на деца със специални образователни потребности //Научни трудове, Колеж – Добрич, т. XІ, УИ Епископ Константин Преславски, Шумен, 2019, с. 71-81.

2017г. -Байчев, Ц, Б. Байчева., К. Койчева , М. Цанкова, Интерактивно обучение на студентите,Управление и образование, 2017, Бургас, том , ХІІІ (3) с.16-20.

2017г. -Baychev, Ts., INTERACTIVE TRAINING OF STUDENTS PEDAGOGES ON THE SYNTHESIS, KNOWLEDGE International Journal, September, 2017, Agia Triada, Greece, Vol. 19.1., pp. 249-254.

2016г. -Ц. Байчев, Байчева, Б., К. Койчева. Празникът – възможност за обучение в групи на учениците от началното училище, Научни трудове, Русе, 2016, том 55, серия.6.2, с.56-61

2015г. -Ц. Байчев, Б. Байчева, Съвременни методи и средства в обучението на студентите по музикален инструмент, Научни трудове, Русе, 2015, т. 54, серия 6.2, с.101-105.

2015г. -Байчев, Ц. Приложение на музикален интерактивен софтуер при обучение на студенти бъдещи педагози, сп. Образование и технологии, Бургас, 2015, кн.6, с.301-306

2015г. -Байчев, Ц., Б. Байчева. За обучението по електронни музикални инструменти и компетентностите на бъдещия начален учител, Научни трудове, Добрич, 2015, т. VІІІ, с.17-24.

2015г. -Байчев, Ц., Б. Байчева, Ал. Байчев. Върху някои типове музикални компютърни програми, Научни трудове, Добрич, 2015, т. VІІІ, с. 25-35.

2015г. -Байчев, Ц., А. Байчев, Структурен анализ на компютърни музикални програми за аранжимент, Научни трудове, Добрич, т. VІІІ, с.36-45.

2015г. -Ц. Байчев., Б. Байчева, Подготовка на студентите за музикално-образователния процес в началното училище, Научни трудове, Русе, 2015, т. 54, серия 6.2, с. 106-110.

2014г. -Baychev Ts,.Technology Training Model For Electronic Musical Instruments Of The Future Students-Primary Teachers, 9th International Balkan Education and Science Congress,Edirne, TrakyaUniversity, 2014, рр. 481-486.

2014г. -Ts.Baychev, B. Baicheva, Rethinking Training In Musical Instruments Of Students - Future Teachers. Educational Alternatives, 2014, Vol. 12, p.p. 993-1000. ISSN 1313-2571; http://www.scientific-publications.net/en/article/1000580/

2014г. -Байчев, Ц., Ж. Петрова, Приложение на Енвижън технологията в обучението по музика в началното училище, сп. Образование и технологии, Бургас, 2014, бр. 5, с. 305-309.

2014г. -Байчев, Ц. Иновации във вокалното обучение, Научни трудове, Добрич, 2014, т.VІІ с. 31-40 (в съавт. с Б. Байчева )

2014г. -Байчев, Ц. Приложение на електронни музикални инструменти в обучението на студенти-педагози, сп. ФЕМАКУСТИКА, №2, С., 2014, файл №6.

2013г. -Байчев, Ц. Актуални проблеми в обучението по електронни музикални инструменти на студентите- професионални бакалаври от педагогическите специалности, //Знанието- традиции, иновации, перспективи, Бургас, 2013, том І, с.297-302

2013г. -Baychev, Ts. Establishing the Musical and Pedagogical Competence of College Students in Teaching them Electronic Musical Instruments // TEHNOLOGIJA, INFORMATIKA I OBRAZOVANJE. STANJE I PROBLEMI, CILJEVI I MOGUCNOSTI, PROMJENE I PERSPEKTIVE, Banja Luka, 2013; 7: 585-593 (в съавт. B. Baycheva).

2012г. -Байчев, Ц. Дигиталната революция и съвременното музикално образование, сп.Образование и технологии, Бургас, 2012 кн.3, с.142 -143.

2012г. -Байчев, Ц. За някои нови технологии във вокалното обучение, сп. Образование и технологии, Бургас, 2012 кн.3, с.140 -142 (в съавт. с Б. Байчева).

2012г. -Байчев, Ц. Компютърните музикални технологии - съдържателно ядро на музикалното творчество наХХІ век, Научни трудове, 2012, т. V, с. 85-93, (в съавт. с Б. Байчева, Сл. Славова).

2012г. -Байчев, Ц. Приложение на съвременните информационни и комуникационни технологии в обучението на студентите по музика, //Научни трудове, Добрич, 2012, т. V, с. 98-102, (в съавт. с Б. Байчева).

2011г. -Байчев, Ц., Възможности за използване на Караоке в общообразователното училище, //"40 години Шуменски университет”, Шумен, 2011 г. с. 709-714.

2010г. -Байчев, Ц., Вокално обучение в звукозаписното студио, //Научни трудове, Русе, 2010 г., т. 49, серия 6.4, с. 106-110, 2010, /в съавт. с: Б. Байчева/

2010г. -Байчев, Ц., Популярна музика – социокултурни и педагогически аспекти на проблема, //Научни трудове, ПК, Добрич, т., ІV, 2010, с. 63-67. ( в съавт. с Б. Байчева)

2008г. -Baychev, Ts., The Early Fractal Music Composers, International conference computer methodsin scienceand education, SHUMEN, 2008, с. 95-107 /в съавт. с: B. Baycheva, I. Ivanov, S. Slavova/

2005г. -Байчев, Ц. Диагностика на музикално-ритмичните способности на учениците от ІІІ клас. //Висшето педагогическо образование - Проблеми, постижения, тенденции, София, 2005, с.470-474.(в съавт. с: Б.Байчева).

2003г. -Байчев, Ц. За някои нови тенденции в обучението по музикален инструмент на колежаните от педагогическите специалности //Научни публикации, Хуманитарни науки – Предизвикателства и постижения, Бургас, 2003, с. 54 - 59, (в съавт. с: Б. Байчева).

2000г. -•Байчев, Ц. Организиране обучението на бъдещите детски и начални учители по музикален инструмент. //Научни трудове, ПК, Добрич, 2000, т. I, с. 42-44. (в съавт. с: Б. Байчева)

Доклади

2014г. -Байчев, Ц. Приложение на електронни музикални инструменти в обучението на студенти-педагози, Международен форум – фестивал „Вселената на компютърната музика”, София, 2014

Цитирания

2016г. -Байчев, Ц. Дигиталната революция и съвременното музикално образование // Образование и технологии, 2012, N 3, с. 410-413 цитирано в: Пастармаджиев, В. Приложение на информационните и комуникационните технологии в обучението по музика в общообразователното училище и оценка на резултатите от използването им // Новата идея в образованието, Бургас, 2016, БСУ, том ІІ, с.377-384.

2016г. -Байчев, Ц. и Петрова, Ж. Приложение на Енвижън технологията в обучението по музика в началното училище // Образование и технологии, 2014, N 5, с. 305-309, цитирано в: Пастармаджиев, В. Приложение на информационните и комуникационните технологии в обучението по музика в общообразователното училище и оценка на резултатите от използването им // Новата идея в образованието, Бургас, 2016, БСУ, том ІІ, с.377-384.

2015г. -Baycheva, B. and Ts. Baychev 2005 Diagnostics of musical and rhythmic abilities of the 3 rd grade students. In Higher pedagogical education – problems, achievements, tendencies, Sofia, pp. 470 ¬474. (in Bulgarian) цитирано в Ilieva Zh. Stories and rhymes with young and very young learners. ELTA Newsletter, September-October 2015. ISSN 1820-9831 (online). http://us11.campaign-archive1.com/?u=03c12b991b352ba7714c5fa40&id=52dc81521f http://elta.org.rs/new/wp-content/uploads/2015/09/Young-Learners-Playground-Zhivka-Ilieva.pdf

2014г. -Dimitrova, L. and Tacheva, S., (2014) Teaching Young Learners Trough Rhymes, E-Newsletter Bulgarian English Teachers Association, pp.26-32, Issue 9, year IIІ, 2014 http://www.beta-iatefl.org/cogitoergosum/wp-content/uploads/2014/03/E-Newsletter_Jan-Feb-2014.pdf; https://www.youtube.com/watch?v=hI8n5f0Xx90

2014г. - Ц. Байчев.,Байчева, Б. Приложението на съвременните информационни и комуникативни технологии в обучението на студените по музика. //Научни трудове, Педагогически колеж, УИ „Епископ К. Преславски”, Добрич, 2012, том V, стр. 98-102. Цитирано в: Петрова, Ж.. Мултимедийните презентации в часовете по музика в начално училище, Научни трудове, Добрич, 2014, т.VІІ с. 41-49

2014г. -Байчев, Ц. Възможности за използване на караоке в общообразователното училище. //40 години Шуменски университет, Шумен, 2011 г. с. 709-714. Цитирано в: Петрова, Ж. Мултимедийни презентации в часовете по музика в началното училище, Научни трудове, Добрич,том VII стр. 41-49

2014г. -Байчев, Ц. Възможности за използване на караоке в общообразователното училище. //40 години Шуменски университет, Шумен, 2011 г. с. 709-714. Цитирано в: Байчева, Б., К. Койчева Възможности за интердисциплинарно обучение чрез музика, български език и литература, сп. Образование и технологии, Бургас, 5/2014, стр. 450-455

Сборник с народни песни
учебно помагало