КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Преп. Красимир Николов Еневабв

Преп.  Красимир Николов Енев

Факултет: Колеж - Добрич

Катедра: РАСТЕНИЕВЪДСТВО И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Кабинет: Корпус Колеж-Добрич, стая 307A

Телефон: 0899901937

Email: kr.enev@shu.bg

Приемно време: поненик 13:00 - 15:00

Завършен университет, специалност

ШУ ”Епископ Константин Преславски“, Математика и информатика (бакалавър)

ШУ ”Епископ Константин Преславски“, Бизнес информатика (магистър)

Месторабота преди постъпване в ШУ

”Еконт Експрес“ ЕООД

Заемани академични длъжности

2006 – 2009 асистент по Информатика

2009 – 2011 старши асистент по Информатика

2011 – главен асистент по Информатика

2015 - преподавател

Водени лекции и/или упражнения

Текстообработка и електронни таблици

Електронни таблици

Текстообработка

Информационни технологии

Основи на информатиката

Интегрирани среди и приложения

Компютърни архитектури

Мултимедийни и хипермедийни технологии

Интернет технологии

Компютърни мрежи и комуникации

Защита на информацията

Области на научни интереси

Защита на информацията, Криптография

Участия в международни и национални научни проекти

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“

Проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики"

ПРОЕКТ BG051РО001-3.1.07-0040 "Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието"

"Приложни аспекти на информационните технологии в образованието и науката" РД-08-245/13.03.2013г.

2014 - Проект РД-08-234/12.03.2014 г. финансиран от ШУ ”Еп. К. Преславски”, "Актуални приложения на информационното и математическо моделиране в обучението на студентите колежани"

2015 - Проект РД-08-277/11.03.2015 г. финансиран от ШУ ”Еп. К. Преславски”, "Изграждане на информатическа и математическа компетентност на студентите"

2016 - Проект РД-08-144/08.02.2016 г. финансиран от ШУ ”Еп. К. Преславски”, "Информационни технологии за изграждане на конкурентни умения у колежаните"

2017 - НПУНИ номер № РД-08-107/06.02.2017г. от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

2018 - НПУНИ номер № РД-08-139/08.02.2018 г. от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

Членства в научни организации

Съюз на математиците в България, Съюз по автоматика и информатика „Джон Атанасов" (САИ), Съюз на учените в България, клон Добрич /групово членство като преподавател от Колеж – Добрич/

Учебни помагала

2014г. -2013г. -Електронни таблици, Център за дистанционно обучение - Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски", 2013, ISBN 978-954-577-787-5

2014г. -2014г. -Текстообработка, Център за дистанционно обучение - Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски", 2014, ISBN 978-954-577-865-0

2014г. -2014г. -МУЛТИМЕДИЙНИ И ХИПЕРМЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ - Методическо ръководство XI част, Университетско издателство “ Епископ Константин Преславски”, 2014, ISBN 978-954-577-944-2, (с. 150-168)

Статии

2019г. -2019г. - Кр. Енев, Хр. Костадинова , Изследване на „Шифъра на Цезър ” с Visual Basic, Научни трудове,Том X, Колеж-Добрич, ISSN 2367 - 8356

2018г. -2018г. - Кр. Енев, Р. Рафаилова-Желева, Д. Христова, Изследване на „Шифъра на Шауба Ал Аща ” с MS Excel, , Научни трудове,Том IX, Колеж-Добрич

2018г. -N. Yankov, K. Enev, A note on reducing the computation time for minimum distance and equivalence check of binary linear codes, Mathematical and Software Engineering, vol. 4(2), 2018, pp. 18-23, ISSN 2367-7449

2018г. -2018г. - Кр. Енев, Р. Рафаилова-Желева, Д. Христова, Изследване на „Шифъра на Виженер ” с MS Excel, Научни трудове,Том IX, Колеж-Добрич

2018г. -2018г. - Кр. Енев, Р. Рафаилова-Желева, Д. Христова, Шифровка/дешифровка с шифъра на Цезър в средата С++, Научни трудове,Том IX, Колеж-Добрич

2017г. -Енев К, Study "Vigenere cipher" with MS Excel and computational mathematics Maple, Institute of Knowledge managemant, Scientific Papers, Vol.19.1, Skopje 2017,(в съавт. Р. Рафаилова, Д. Христова)(стр.)

2016г. -Кр. Енев ИЗСЛЕДВАНЕ НА „ШИФЪРА НА ЦЕЗАР ” С MS EXCEL И КОМПЮТЪРНАТА МАТЕМАТИКА MAPLE// Научни трудове,Том VIII, Колеж-Добрич, (в съавт. Р. Рафаилова-Желева, Д. Христова)(с. 87-94). РД-08-144/08.02.2016 г.

2015г. -Енев К, ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБЛАЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ДИСЦИПЛИНАТА ТЕКСТООБРАБОТКА //Годишно научно-методическо списание ”Образувание и технологии” 5/2014, Бургас 2014

2014г. -Енев К, Сравнителен анализ между изнасянето на урок с интерактивна и бяла дъска в началното училище// Годишно научно-методическо списание ”Образувание и технологии” 5/2014, Бургас 2014, (в съавт. Л. Карнобашка) (с. 392-396).

2014г. -Енев К, Анализ за работа с облачна система PREZI // Научни трудове,Том VII, Колеж-Добрич, Шумен 2014 , (в съавт. И. Ганчев, П. Димитров) (с. 155-164).

2013г. -Енев, К. Приложението на интерактивната дъска в обучението по информационни технологии //Международна конференция „Иновации, предизвикателства и тенденции в постмодерното образование“

2012г. -Енев, К. Използване на макроси и модули в ms access при проектиране на информационни системи по дисциплината „Бази от данни и приложения” // Научни трудове,Том V, Колеж-Добрич, Шумен 2012 (в съавт. с И. Ибрям), (с. 186-188).

2012г. -Енев, К. Шифроване с цифров подпис //// Научни трудове,Том V, Колеж-Добрич, Шумен 2012 , (с. 188-190).

2012г. -Енев, К. Описание и обща структура на DES //// Научни трудове,Том V, Колеж-Добрич, Шумен 2012 , (с. 190-193).

2012г. -Енев, К. Конвенционалните принципи и алгоритми за криптиране //Научна конференция с международно участие „МАТТЕХ 2012” (с. 140-146).

2011г. -Енев, К. Електронна форма за изпитване по дисциплината „Електронни таблици” с помощта на мултимедийната среда “ToolBook //Научна конференция с международно участие „ ” Посветена на 40 годишнината от създаването на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2011, (в съавт. Т. Матева), (280-284).

2011г. -Енев, К. Електронна форма за изпитване по дисциплината „Приложна математика” с помощта на мултимедийната среда “ToolBook // научна конференцията "Приложение на ИКТ в икономиката и образованието", 2-3 декември, 2011, УНСС, София (в съавт. Т. Матева), (435-441).

2010г. -Енев, К. Електронна форма за изпитване по дисциплината „Електронни таблици” с помощта на мултимедийната среда “ToolBook //Научна конференция с международно участие „МАТТЕХ 2010” Посветена на 130 годишнината от рождението на акад. Кирил Попов, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2010, (в съавт. И. Ибрям), (с. 398-403).

2010г. -Енев, К. Представяне на модела обекти-връзки: релационни бази данни по дисциплината „Бази от данни и приложения” в колежанската специалност „Информатика и информационни технологии” // Научна конференция с международно участие „МАТТЕХ 2010” Посветена на 130 годишнината от рождението на акад. Кирил Попов, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2010, (в съавт. И. Ибрям), (с. 403-407).

2008г. -Енев, К. Информационна сигурност. Криптография и електронен подпис // International scientific conference Dedicated to the 105 Anniversary of John Atanasoff and John von Neumann, Shumen, Bulgaria, 2008, Том II с. ...., (в съавт. с Др. Паргов),(с. 130-135)

2008г. -Енев, К. Информационна сигурност. Криптография и електронен подпис // International scientific conference Dedicated to the 105 Anniversary of John Atanasoff and John von Neumann, Shumen, Bulgaria, 2008, Том II с. ...., (в съавт. с Др. Паргов),(с. 130-135)

2007г. -Енев, К. Компютърни системи в обучението по математика // Нови информационни технологии в образователния процес, СВУБИТ, София, 2007, с.124-145 (в съавт. с Гр.Станилов, С. Славова)

Цитирания

2016г. -Енев, Кр. и Карнобашка, Л. Сравнителен анализ между изнасянето на урок с инте- рактивна и бяла дъска в началното училище // Образование и технологии, 2014, N 5, с. 392-396. цитирано в: Пастармаджиев, В.В. Приложение на информационните и комуникационните технологии в обучението по музика в общообразователното училище и оценка на резултатите от използването им // Новата идея в образованието, Бургас, 2016, БСУ, том ІІ, с.377-384.

Сертификат
Международна конференция „Иновации, предизвикателства и тенденции в постмодерното образование“


Сертификат
Научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие"