КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Гл. ас. д-р Петранка Тодорова Ивановаабв

Гл. ас. д-р  Петранка Тодорова Иванова

Факултет: Колеж - Добрич

Катедра: РАСТЕНИЕВЪДСТВО И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Кабинет: Корпус A, стая 206

Телефон: 603 209 вътр.49

Email: petranka.ivanova@shu.bg

Приемно време: понеделник 13:00 - 15:00

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Месторабота преди постъпване в ШУ

ОУ "Христо Ботев" - гр. Добрич

Заемани академични длъжности

асистент - 2001 г.

старши асистент - 2004 г.

главен асистент - 2011 г.

преподавател - 2015 г.

главен асистент доктор -2017 г.

Придобити научни степени

Доктор по Германски езици (Съвременен английски език) - 2017 г.

Водени лекции и/или упражнения

упражнения по: Практически английски език; Английски език; Методика на чуждоезиковото обучение; Актуални проблеми на ранното чуждоезиково обучение

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

22.04.2013г.-26.04.2013г. - изнесени 5 семинара в Гент Университет, Гент, Белгия

Области на научни интереси

езикознание; методика на чуждоезиковото обучение в началното училище

Участия в международни и национални научни проекти

Университетски научно-изследователски проект “Традиционни и иновативни форми на работа със студентите колежани” вх.№ РД-08-114/04.02.2019 г., дог. № РД-21-233/28.02.2019 г.

Университетски научно-изследователски проект “Образователни модели и практики при подготовката на студентите колежани" вх. № РД-138/08.02.2018, дог. № РД-424/28.02.2018.

Университетски научно-изследователски проект “Актуални проблеми в подготовката на студентите за бъдещата им професионална реализация” вх. №РД-08-106/06.02.2017, дог. № РД-10-582/27.02.2017.

Университетски научно-изследователски проект с вх.№ РД 08-143/ 08.02 2016г. на тема: Иновативни и интегративни технологии в обучението на студентите педагози.

Проект LEARNATHON (Social Responsibility through English language learning mobile application learnathon, 4-8 May 2015, Budapest, Hungary) на RELO BUDAPEST и IATEFL Hungary

Университетски научно-изследователски проект с вх.№ РД 08-276/ 11.03 2015г. на тема: Нови образователни технологии в подготовката на студентите бъдещи педагози. Вх, Дог. No РД-10-704/01.04.2015г.

Вътрешно университетски проект "Съвременни аспекти в обучението на студентите-колежани", РД-08-233/12.03.2014 г.

Членства в научни организации

БАПА

Българско дружество на англицистите

СУБ

Учебни помагала

2014г. -Русева, П. Въведение в английския език чрез теми от растениевъдството ISBN 978-954-577-851-3, 2014

Статии

2019г. -Иванова, П. Фреймове в чуждоезиковото обучение. Научни трудове – Колеж- Добрич, том XI, Шумен: Епископ Константин Преславски, 2019, с. 5-10. ISSN 2367-8356.

2019г. -Иванова, П. The Binomial Structure of “Peace and Quiet” BETA E-Newsletter, Issue 42, year 8, 2019. ISSN 1314-6874. http://www.beta-iatefl.org/tag/blog-enewsletter/

2018г. -Ruseva, P. Imperatives in classroom language. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica 8 (2018) , pp. 62-70. ISSN 2299-2111, DOI 10.24917/22992111.8.6.

2018г. -Ivanova, P. Binomials Joined By And Conjunction In Some Fairy Tales. BETA E-Newsletter, Issue 36/7, 2018, pp. 82-94. ISSN 1314-6874 http://www.beta-iatefl.org/tag/blog-enewsletter/

2017г. -Seizova-Nankova,T. & Ruseva, P. BYU-BNC and Ways of Expressing Inducement in Classroom Language. In special issue of BETA E-Newsletter - a collection of selected papers from the 1st FIPLV East European Regional Congress and 26th BETA-IATEFL Annual International Conference, 22nd-25th June 2017, Varna, Bulgaria, pp. 239-260.

2017г. -Ruseva, P. The Structure of ‘I want you to+v’ in English Language Classroom. In: Knowledge International Journal vol.19.3 with Global Impact Factor 1.322 (2016), XIV-th International Scientific Conference The Power of Knowledge, Agia Triada, Greece, September 2017, pp. 1201-1204. ISSN 1857-923X for e- version, ISSN 2545-4439 for printed version.

2017г. -Ruseva, P. Ways of Expressing Inducement In Classroom Language: Comparison Between Bulgarian and English. In: Humanising Language Teaching, Year 19; Issue 5; October 2017, ISSN 1755-9715. http://www.hltmag.co.uk/oct17/idea.htm

2016г. -Русева, П. Използване на някои електронни ресурси при адаптиране на приказка за целите на успешната подготовка на бъдещите учители/ Научни трудове – Колеж - Добрич, том IX, Шумен: Епископ Константин Преславски, 2016, с. 15-21. ISSN 2367-8356.

2016г. -Ruseva, P. Imperatives and Structures with Imperative Meaning in English Language Teaching, Humanising Language Teaching, Year 18; Issue 3; June 2016, ISSN 1755-9715 http://www.hltmag.co.uk/jun16/mart04.htm

2016г. -Ruseva, P. Comparison between have and you can have/ you must have/ you will have as structures conveying inducement in the BYU-BNC, JoLIE 9/2016 no.3, pp. 133-152. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - The Journal of Linguistic and Intercultural Education - JoLIE

2015г. -Русева, П. Приложение на WORDSMITH 6.0 в обучението по английски език // Научни трудове – Колеж - Добрич, том VIII, Шумен: Епископ Константин Преславски, 2015, с. 55-63.ISSN 2367-8356.

2015г. - Русева, П. Some directive clauses in the light of linguistic pragmatics, Литермедия, 2015 - http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=184

2014г. -Ibryam, I., Ilieva, Zh., Ruseva, P. Acquisition of Notions in English and Information Technology by Means of Microsoft Access and Microsoft Visual C++// Technics And Informatics In Education, Cacak, 30-31 May, 2014, pp. 281- 288

2014г. -Русева, П. Британският нaционален корпус като източник на примери в императив в полза на подготовката на колежаните за педагогическата практика // Научни трудове – Kолеж-Добрич, том VII, Шумен: Епископ Константин Преславски, 2014, с.17 – 23. ISSN 2367-8356.

2014г. -Русева, П. Negative imperatives with let’s in the context of corpus linguistics, In: English Studies: Translation and Linguistics, Shumen: Konstantin Preslavsky University Press, 2014, с.137-144.

2013г. -Русева П., Информационните и комуникационни технологии в обучението по английски език на колежаните// сборник „Интегративни връзки в обучението на студентите – колежани” към фонд "Научни изследвания" на ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2013, с. 137 - 143

2013г. -Ruseva, P. Diversity of Subjects in English Imperatives, E-Newsletter ISSN 1314-6874, Selected papers from the 22nd Annual International Conference of BETA-IATEFL (21st – 23rd June 2013, Varna, Bulgaria) Openness and Connectedness: Exploring the Landscape of English Language Teaching in the Modern World, pp.77-85

2013г. -Русева, П. Груповата дискусия като метод за оценяване в семинарите, свързани с подготовката за текуща и преддипломна педагогическа практика на студентите // Научни трудове – Педагогически колеж, Добрич, том VI, Шумен: Епископ Константин Преславски, 2013, с.222 – 228

2012г. -Ruseva P., Vasileva S. Cross-curricular teaching of spreadsheets practice in a workshop on English language of the college students// Technics And Informatics In Education, Cacak, 1-3 June, 2012, volume II, pp. 681-687

2012г. -Русева П., Педагогическата практика – предизвикателство към студентите в тяхната подготовка като бъдещи учители//Образование и технологии// Иновации в обучението и познавателното развитие/Годишно научно-методическо списание, 3, 2012, сс.100-104.

2012г. -Русева, П. Тестовете като средство за повишаване качеството на обучението по английски език в колежанските специалности // Научни трудове, Педагогически колеж – Добрич, т. V (сборник 2007-2011), Шумен, 2012, с.165-169.

2012г. -Русева, П. Социалната мрежа Facebook и обучението по английски език на студентите от педагогическите специалности// Научни трудове – Педагогически колеж, Добрич, т. V (сборник 2007-2011), Шумен, 2012, с. 170-171.

2012г. -Русева, П. Дейности, свързани с творческото писане по английски език на бъдещите учители // Научни трудове – Педагогически колеж, Добрич, том V (сборник 2007-2011), Шумен, 2012, с. 172-173.

2011г. -Русева, П. Проблеми, свързани с педагогическата практика по английски език на студентите от специалност НУПЧЕ и предложения за тяхното разрешаване // Сборник Научни трудове – Национална конференция с международно участие „40 г. ШУ 1971-2011”, ШУ, 2011, с. 474-479

2010г. -Русева П., Самостоятелната писмена задача в подготовката по чужд език на колежаните от педагогическите специалности// Научни трудове, Педагогически колеж – Добрич, т. IV (сборник 2004-2006), Шумен, 2010, с. 97-99.

2010г. -Русева П., Готварските рецепти като начин за развиване на умението за писане при изучаване на английски език// Научни трудове, Педагогически колеж – Добрич, т. IV (сборник 2004-2006), Шумен, 2010, с. 100-102.

2010г. -Русева П., Организиране на преддипломната педагогическа практика по английски език в специалностите Предучилищна педагогика и чужд език и Начална училищна педагогика и чужд език в Колеж - Добрич, Шуменски университет// Научни трудове, Педагогически колеж – Добрич, т. IV(сборник 2004-2006), Шумен, 2010, с. 92-96 ( в съавт. с Ж. Илиева).

2010г. -Ruseva P, Vasileva S, Paper tests and /or computer tests in English language seminars: Advantages and disadvantages of the two types// Език, култура, идентичност, том II – Културология, методика и педагогика, Шумен, 2010, сс.136 - 142

2010г. -Русева, П. Задачи, свързани с електронното обучение в семинарите по английски език// Научни трудове на РУ -2010, том 49, серия 6.2, с. 59-63.

2004г. -Русева, П., Създаване на възможности за активно участие на студентите в упражненията по чужд език // Образование и изкуство, т.1, Шумен, УИ Епископ К. Преславски, 2004. с.199-202.

2003г. -Русева, П., Игрите в часовете по английски език и обучението на колежаните от специалност НУПЧЕ // Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика. (Сб. от науч. докл.). Китен, 6-9 октомври 2003. София , Веда Словена - ЖГ, 2003, с.59-64.

2002г. -Русева, П., Диалогът в часовете по английски език - необходимост за развиване на говорните умения // Науката, методиката и училището - конфликтни точки, срещи и разминавания П.У., Филиал - Смолян, 2002, с.59-61.

2002г. -Русева, П., Разширяване на речниковия запас на колежаните при изучаване на чужд език // Научни трудове, Педагогически колеж- Добрич, т.ІІ, Шумен, 2002, с. 61-63.

2000г. -Русева, П., Някои методи и стратегии в обучението по английски език на колежаните - бъдещи учители в детската градина // Научни трудове, Педагогически колеж- Добрич, т. І , Шумен, 2000, с. 56-59.

2000г. -Русева, П., Развиване на езикови умения у колежаните в процеса на изучаване на чужд език // // Научни трудове, Педагогически колеж- Добрич, т. І , Шумен, 2000, с. 60-64.

Други публикации

2016г. -Ruseva, P. The Imperative Use of have and you can have/ you must have/ you will have in Classroom Language. In: Book of Abstracts from the Conference on Linguistic and Intercultural Education – CLIE-2016, 22-24 April, 2016, Alba Iulia: “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Romania, pp. 57-59.