КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Доц. д-р Живка Стоянова Илиеваабв

Доц. д-р  Живка Стоянова Илиева

Факултет: Колеж - Добрич

Катедра: НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА, ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА

Кабинет: Корпус , стая 206

Телефон:

Email: zh.ilieva@shu.bg, zh.ilieva.bg@gmail.com

Приемно време: четвъртък 14.00-16.00

Завършен университет, специалност

Шуменски университет

Английска филология

Месторабота преди постъпване в ШУ

СОУ Петко Рачов Славейков, гр. Добрич

Заемани академични длъжности

асистент 1999-2002

старши асистент 2002-2008

главен асистент 2008-2015

доцент 2015-

Придобити научни степени

Доктор по Методика на обучението по английски език - 2008

Водени лекции и/или упражнения

Практически английски език, Английски език, Методика на чуждоезиковото обучение, Детска литература на чужд език, Английски език за специфични цели (ИТ), Английски език (РЗ), Актуални проблеми на ранното чуждоезиково обучение

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Мобилност по Еразъм през 2009 г.

Области на научни интереси

Ранно чуждоезиково обучение, развиване на комуникативни умения, езикоусвояване, използване на приказки и песни като средство за усвояване на езика, приложна лингвистика

Участия в международни и национални научни проекти

Участник в международен проект по Грюндвиг на Шуменски университет: Партньорства за познание, „Memory Boxes: a Garden of Reminiscence”, 2 г. – 2012-2014, № 2012-1-DE2-GRU06-11356 5; водеща организация Teacher and Intercultural Trainer College, Olching, Germany

Участник в проект “Our Amazing Treasure – Nature” № 2011-1-RO1-COM06-14693 5 по програма Коменски на ЦДГ 11 „Дъга” – гр. Добрич

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“

Вътрешно университетски проект "Съвременни аспекти в обучението на студентите-колежани", РД-08-233/12.03.2014 г.

Участник в проект “Discover and Understand our European Partners Through the Study and Implementation of Our Own Traditional and Contemporary Arts” № 2012-1-FR1-COM06-35355-6 по програма Коменски на ЦДГ 20 „Радост” – гр. Добрич

Проект LEARNATHON (Social Responsibility through English language learning mobile application learnathon, 4-8 May 2015, Budapest, Hungary) на RELO BUDAPEST и IATEFL Hungary

Участник в проект по ERASMUS+ "L.A.M.P. - Library a Magic Place" на ЦДГ 11 "Дъга", гр. Добрич, 2016 г.

Вътрешно университетски проект "Интегративни връзки в обучението на студентите – колежани", РД-08-244/13.03.2013 г.

Вътрешно университетски проект "Нови образователни технологии в подготовката на студентите бъдещи педагози", РД-08-276/11.03.2015 г.

Вътрешно университетски проект "Иновативни и интегративни технологии в обучението на студентите педагози", РД-08-143/08.022016 г.

Вътрешно университетски проект "Актуални проблеми в подготовката на студентите за бъдещата им професионална реализация", РД-08-106/06.02.2017 г.

Вътрешно университетски проект "Образователни модели и практики при подготовката на студентите колежани", РД-08-138/08.02.2018 г.

Вътрешно университетски проект "Традиционни и иновативни форми на работа със студентите колежани", РД-08-114/04.02.2019 г.

Вътрешно университетски проект "Съвременни методи и подходи за ефективно обучение на студентите", РД-08-126/03.02.2020 г.

Заемани ръководни позиции

2008-20012 г. заместник директор по учебната дейност и качеството на обучението в колежа

Организационна дейност

Член на управителния съвет на БАПА (Българска асоциация на преподавателите по английски език) 2010-

Организатор на 22-та и 25-та годишна международна конференция на БАПА OPENNESS AND CONNECTEDNESS: EXPLORING THE LANDSCAPE OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING IN THE MODERN WORLD, ШУ, Варна, 2013 г. и TEACHING AND LEARNING ENGLISH: FROM NO TECH TO HIGH TECH. HOW TO MOTIVATE LEARNERS? AND PCE CLIL WITH YOUNG LEARNERS, ПУ, Пловдив, 2016 г.

Членства в научни организации

СУБ, БАПА (BETA), IATEFL, BSBS (БДА), YL SIG, TESOL, AILA (International association of Applied Linguistics), MaWSIG

Държавни и/или научни награди

2017 FIPLV INTERNATIONAL AWARD

Дисертации

2007г. -Илиева Ж. Приказката – средство за развиване на устни комуникативни умения на английски език в начална училищна степен.

Монографии

2015г. -Илиева Ж. Лексикалният подход в ранното чуждоезиково обучение (реализиране на модела на Луис чрез текстове за деца). УИ "Епископ Константин Преславски, Шумен, 2015.

Учебни помагала

2013г. -Ilieva Zh. A Handbook with Stories in English for Future Pre-School and Primary School Teachers. Konstantin Preslavsky University Publishing House, Shumen, 2013.

2013г. -Илиева Ж. Ранно чуждоезиково обучение: Актуални проблеми. (модул за дистанционно обучение), ISBN 978-954-577-782-0

Статии

2020г. -Ilieva Zh. Picture Books in Early Childhood Foreign Language Education. PROCEEDINGS OF THE WORLD CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES. 12th December, 2019, Barcelona, Spain, Category: Social Sciences and Humanities. Diamond Scientific Publication, ISBN: 978-609-8239-98-0 pub. https://www.dpublication.com/proceeding/shconf/ https://www.shconf.org/proceedings-first/

2019г. -Ilieva Zh., I. Iliev. Cross-Curricular Activities Through Arts and Crafts and English with Young Learners, Humanizing Language Teaching, 21:1, February 2019, ISSN 1755-9715, https://www.hltmag.co.uk/feb19/, https://www.hltmag.co.uk/feb19/cross-curricular-activities

2019г. -Ilieva Zh., D. Terzieva. Forest School for Very Young Learners. In BETA E-Newsletter 42/8. Papers from the 28th BETA-IATEFL Annual International Conference Changing the World One Class at a Time: Getting Through to Students, 3-5 May 2019, Plovdiv, Bulgaria, pp. 116-130. ISSN 1314-6874. http://www.beta-iatefl.org/category/blog-enewsletter/ https://www.beta-iatefl.org/wp-content/uploads/2020/04/BETA-E-Newsletter-issue%E2%80%9342.pdf

2018г. -Ilieva Zh., D. Terzieva. Rehearsal time (Very Young Learners). In BETA E-Newsletter 36/7. Papers from the 27th BETA-IATEFL Annual International Conference Promoting 21st century ELT: language, life skills and digital literacies, 22nd-24th June 2018, Burgas, Bulgaria, pp. 96-104. ISSN 1314-6874. http://www.beta-iatefl.org/category/blog-enewsletter/

2017г. -Ilieva Zh., Iliev I. Creativity and Arts and Crafts in Teaching English to Young Learners. Humanizing Language Teaching, 19:5, October 2017, http://old.hltmag.co.uk/oct17/index.htm, http://old.hltmag.co.uk/oct17/sart04.htm

2017г. -Ilieva Zh., D. Terzieva. End of the year celebrations with very young learners. In BETA E-Newsletter 30/6.Learning and Teaching Languages: Creating Bridges to the Future: Papers from The1st FIPLV East European Regional Congress and 26th BETA-IATEFL Annual International Conference, 22nd - 25th June 2017, Varna, Bulgaria, pp.112-125 http://www.beta-iatefl.org/cogitoergosum/wp-content/uploads/2018/01/BETA-IATEFL-Newsletter_July_August_2017-Special-Issue.pdf

2017г. -Terzieva D., Ilieva Zh. Fun and Play with Very Young Learners. Humanizing Language Teaching, 19:5, October 2017, http://old.hltmag.co.uk/oct17/index.htm http://old.hltmag.co.uk/oct17/sart01.htm

2017г. -Ilieva Zh., Analysis of texts for children: lexical approach for young learners. JoLIE (Journal of Linguistic and Intercultural Education), 2017, 1/10, ISSN: 2065-6599, pp.93-119

2016г. -Ilieva Zh. Using Picture Books to Motivate Children Read in Project "Library a Magic Place", One Person - One Book European Symposium, Dobrich 2016, pp.11-15.

2016г. -Илиева Ж. (2016) Текстовете за деца в ранното чуждоезиково обучение, Научни трудове, Колеж – Добрич, т. IX, УИ Епископ Константин Преславски, Шумен, 2016, сс. 5-14.

2016г. -Ilieva, Zh. (2016) Approaches in the Education of Young Learners Foreign Language Teachers, Conference on Linguistic and Intercultural Education, CLIE 2016, Alba Iulia, Romania, 22-24.04.2016. JoLIE (Journal of Linguistic and Intercultural Education), ISSN: 2065-6599, 1/9, pp. 47-64.

2015г. -Ilieva Zh. Stories and rhymes with young and very young learners. ELTA Newsletter, September-October 2015. ISSN 1820-9831 (online). http://us11.campaign-archive1.com/?u=03c12b991b352ba7714c5fa40&id=52dc81521f, http://elta.org.rs/new/wp-content/uploads/2015/09/Young-Learners-Playground-Zhivka-Ilieva.pdf

2015г. -Ilieva Zh. Stories with Young Learners. MELT 18 (magazine for English language teachers), pp. 34-36.

2015г. -Ilieva Zh. Variety of Activities (and approaches) in TEYLs. In Z. Markova, S. Velikova (eds), -Newsletter Bulgarian English Teachers Association, Celebrating Variety: Making the Most of Your Teaching and Learning Context Papers from the 24 th BETA-IATEFL Annual International Conference, pp. 53-67, Issue 18, year IV, July-August, 2015. http://www.beta-iatefl.org/cogitoergosum/wp-content/uploads/2015/08/BETA-IATEFL-Newsletter_July_August_2015.pdf

2015г. -Ilieva Zh., B. Templer. Using stories and picture books to improve communicative competence among young EFL learners in Bulgaria: an empirical study. In C.N. Giannikas, L. McLaughlin, G. Fanning, N.D. Muller (eds) Children Learning English: From Research to Practice. Garnet Educaton, 2015, p.p. 97-114.

2015г. -Илиева Ж. Лексикалният подход и Мечо Пух. Научни трудове, Колеж – Добрич, т. VIII, УИ Епископ Константин Преславски, Шумен, 2015, сс. 64-72.

2015г. -Ilieva Zh., Ibryam I. ESP and the new technologies in teacher training. In Book of Proceedings from Third International Conference Language for Specific Purposes: Past, Present, Future, September 26-27, 2014, Faculty of Philology and Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade, Belgrade: 2015, pp. 209-215. http://1drv.ms/1YyAWRw.

2015г. -Ilieva Zh. Acquiring Expressions through Texts for Children: Lexical Approach with Young and Very Young Learners. Humanizing Language Teaching, 17:6, Dec 2015, http://old.hltmag.co.uk/dec15/index.htm, http://old.hltmag.co.uk/dec15/idea.htm

2014г. -Ibryam, I., Ilieva, Zh., Ruseva, P. Acquisition of Notions in English and Information Technology by Means of Microsoft Access and Microsoft Visual C++// 5-TH INTERNATIONAL CONFERENCE TIO 2014, Technics And Informatics In Education, Cacak, Serbia, 30-31 May, 2014, pp. 281- 288. http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/tio2014/PDF/408%20Ibryam%20et%20all.pdf

2014г. -Tsankova M. I., Baycheva B. R., Ilieva Zh. I. ORGANIZING STUDENT TEACHERS’ PREPARATION IN THE COLLEGE DEGREE OF HIGHER EDUCATION. //Теоретические и прикладные аспекты современной науки, г. Белгород, 2014, ч. ІV, с.143-148. ISBN 978-5-9905837-7-1 http://issledo.ru/wp-content/uploads/2014/10/Sbornik-3_4.pdf

2014г. -Ilieva Zh. 4.6. Lexical approach with young learners. In T. Pattison (ed), IATEFL 2014 Harrogate Conference Selections. 48th International Conference, Harrogate, 2-5 April 2014. Editorial Committee E. de Chazal, C. Lima, A. Paran, ISBN 1-901095-64-9, IATEFL: Faversham, pp.86-87.

2013г. -Ilieva Zh. Language and Culture in Teaching through Literature. "Памет и спомен", "Епископ-Константинови четения" том 19, УИ "Епископ Константин Преславски Шумен, 2013 г., сс. 181-190. http://shu.bg/sites/default/files/harakteristiki/fhn/EK_19a.pdf

2013г. -Илиева Ж. Реализиране на разнообразие от подходи чрез текстове за деца. сб. "Интегративни връзки в обучението на студентите", УИ "Епископ Константин Преславски, Шумен, 2013 г., сс. 30-37.

2013г. -Ilieva Zh. Change of activities and cross-curricular connections in the kindergarten. In E-Newsletter Bulgarian English Teachers Association, Selected Papers from the 22nd Annual International BETA-IATEFL conference, pp.67-76, Issue 7, year II, 2013. http://www.beta-iatefl.org/4832/blog-publications/openness-and-connectedness-exploring-the-landscape-of-english-language-teaching-in-the-modern-world-selected-papers/

2013г. -Ilieva Zh. Ibryam I. Teaching ESP to IT Students. The Magic of Innovation: New Techniques and Technologies in Teaching Foreign Languages, 70th Anniversary of the School of International Relations 4-5 Oct. 2013: MGIMO University, Moscow. Сборник Магия ИННО: новые технологии в языковой подготовке специалистов-международников. Материалы научно-практической конференции к 70-летию факультета международных отношений (Москва, 4–5 октября 2013 г.), Том 1, Секции 1–3, Издательство МГИМО–Университет, Москва, 2013, сс. 221-226. http://www.inno-conf.mgimo.ru/materials_e.html, http://www.inno-conf.mgimo.ru/i/tom_1_web.pdf .

2013г. -Ilieva Zh. An alternative assessment strategy: talking about free time and hobbies. Akhmanova Readings 2012, conference proceedings, Maks Press, Moscow, 2013, pp. 21-26.

2012г. -Ilieva Zh. Teddy’s picnic – preparing for outings in the primary classroom. // BETA annual conference, 2012, Ruse, http://www.beta-iatefl.org/3904/blog-publications/teddy-s-picnic-preparing-for-outings-in-the-primary-classroom/

2012г. -Илиева Ж. Повторение и имитация чрез приказки в ранното чуждоезиково обучение // Научни трудове, Педагогически колеж – Добрич, т. V, Шумен, 2012, сс.134-138.

2011г. -Илиева Ж. Овладяване на английски език чрез поп музика. Сборник научни трудове „Национална конференция с международно участие 40 години Шуменски университет”, 2011, (в съавт. с Б. Байчева), сс. 24-29.

2011г. -Ilieva Zh. The Modern Technologies And Their Contribution To College Students’ FL Development. Linguistics and ELT Today: Tradition and Innovation, Proceedings of the 10th International Conference LATEUM 2011, Macs Press, Moscow 2011, pp 67-70.

2010г. -Илиева Ж., Организиране на преддипломната педагогическа практика по английски език в специалностите “Предучилищна педагогика и чужд език” и “Начална училищна педагогика и чужд език” // Научни трудове, Педагогически колеж – Добрич, т. IV, Шумен, 2010 (в съавт. с П. Русева) сс. 92-97.

2010г. -Илиева Ж. Приказката – източник на комуникативни ситуации в ранното чуждоезиково обучение, Международен семинар “Образование за всички”, т. І Предучилищно и начално училищно образование, Шумен 2010, 231-239.

2010г. -Ilieva, Zh. Tales And Children’s Books In Teaching Young Learners. BETA annual conference 2010, http://www.beta-iatefl.org/1663/blog-publications/tales-children-books-teaching-young-learners/.

2010г. -Илиева, Ж., Развиване на музикални и езикови умения чрез детски песни на английски език, Международна конференция “Предизвикателствата пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза”, т. 1, БСУ, Бургас 2010 г . /в съавт. с Б. Байчева/, сс. 234-240.

2010г. -Ilieva Zh. Developing Sociocultural Communicative Competence Through Childrens Literature. Crosscurrents: Studies in English Linguistics 3/28. Kielce: Holy Cross University Publications, 2010, pp.107-113.

2009г. -Ilieva Zh., Storytelling as a preparation for extensive reading, IATEFL Young Learners and Teenagers Special Interest Group CATS, 1/2009, 16-17.

2009г. -Ilieva, Zh. Interdisciplinary Relations in the Primary Classroom. TESOL France Colloquium 2009, http://www.tesol-france.org/Colloquium09/Ilieva_Handouts.pdf Jan.2010.

2008г. -Илиева Ж. Приказката като стимул за възприемане и усвояване на езиков материал в началното училище, ЧЕО, 3:2008, 29-35.

2008г. -Ilieva, Zh. Investigating Oral Communicative Competence in the Primary Classroom. // Vth International Conference, The Language - A Phenomenon without Frontiers, Varna Medical University, 12-14 June 2008, Varna, Bulgaria, pp 461 – 464, ISBN: 978-954-9685-43-5.

2008г. -Ilieva, Zh. Vocabulary development through Stories and Children’s Books. // BETA annual conference, May 2008, Sofia, http://www.beta-iatefl.org/1773/blog-publications/vocabulary-development-through-stories-children-books/ .

2007г. -Илиева Ж. Приказката – средство за активизиране речника на учениците на английски език, ЧЕО, 2:2007, 66-73.

2007г. -Илиева Ж. Място и роля на приказката в ранното чуждоезиково обучение, Начално образование, 3:2007, 14-20.

2007г. -Ilieva Zh., Stories in Spoken Communication Skills Development: Teaching English to Young Learners, TESOL France Colloquium 2007, http://www.tesol-france.org/OnlineJournal.php, http://www.tesol-france.org/Documents/Colloque07/Ilieva.pdf .

2007г. -Ilieva, Zh., Stories in the Primary Classroom. // BETA annual conference 2007, http://www.beta-iatefl.org/1536/blog-publications/stories-in-the-primary-classroom/ .

2006г. -Илиева Ж. Приказката и дейностите, свързани с нея, при изграждане на комуникативни умения в ранното чуждоезиково обучение // Научна конференция Комуникативни стратегии в хуманитаристиката, БСУ, Център по хуманитарни науки, Бургас 2005, Ирита принт ООД, Казанлък, 2006, сс.219-225.

2004г. -Ilieva Zh. Creating Communicative Situations through Stories in the Primary Classroom // Сборник научни доклади, конференция на докторанти, УИ „Епископ Константин Преславски, изд. Фабер, В. Търново, 2004, с.206-216.

2004г. -Ilieva Zh. Tales and Stories in Teaching English to Student-Teachers of English in the Primary Classroom // BETA Conference proceedings 1999-2004 (Collection), ISSN 1311-7351 (CD), http://www.beta-iatefl.org/869/blog-publications/tales-stories-teaching-english-student-teachers-english-primary-school/ .

2003г. -Илиева, Ж. Обучението по практически английски език в специалността Предучилищна педагогика и чужд език // Научни трудове Педагогически колеж, Добрич, т.3С, 2003, УИ „Епископ Константин Преславски”, cс. 99-100.

2002г. -Илиева, Ж. Приказката в обучението на деца по английски език // Научни съобщения на СУБ - кл. Добрич, Доклади от Научно-приложната конф. “Образователният процес - традиции и иновации”, 15 май 2002, т.4, №2, сс.399-402.

2002г. -Илиева, Ж. Regular Tests - Regularity in Learning the New Words // Научни съобщения на СУБ - кл.Добрич, т.4, № 1, 2002, сс. 232-235.

2002г. -Ilieva Zh. Stories and Games in Teaching English to Young Learners, LATEUM Newsletter N1 2002, Moscow pp. 54-55, available at http://www.lateum.ru/Conference_2002/Ilieva.htm, downloaded:2005.

2001г. -Илиева, Ж. Моделиране на езикова среда при усвояване на английски език в детска градина и начално училище // Сб. науч. трудове, т.38, с.6 “Педагогика и обществознание”, РУ, Русе 2001, сс. 103-106.

2001г. -Илиева, Ж. Presenting and Teaching Vocabulary in the Foreign Language Classroom // Морски науч. форум “Приложна лингвстика и чуждоезиково обучение”, ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”, Варна, т.3, 2001, с. 199-202.

2001г. -Илиева, Ж. Приказката в часовете по английски език при подготовка на студентите за работа в детската градина и началното училище // Научни трудове Педагогически колеж, Добрич, т. 2, 2001, сс. 58-60.

2001г. -Илиева, Ж. и др. Играта в обучението по чужд език // Научни трудове Педагогически колеж, Добрич, т. 2, 2001, (в съавт. с: Р. Атанасова), сс. 126-129.

2001г. -Илиева, Ж. Песни в обучението по английски език // Научни трудове Педагогически колеж, Добрич, т. 2, 2001, сс. 130-132.

2000г. -Илиева, Ж. Обучението по чужд език - начин за разширяване знанията на учениците за културата на съответната страна // Юбил. конф. “Българското образование между традицията и бъдещето”, Варна, ИПКУ, 18-19 май 2000, сс.76-79.

2000г. -Илиева, Ж. Развиване на комуникативни способности в часовете по английски език със студенти - бъдещи учители в детската градина и началното училище // Научни трудове Педагогически колеж, Добрич, т.1, 2000, сс. 52-55.

Доклади

2019г. -Forest School for Very Young Learners, The 28th BETA-IATEFL Annual International Conference Changing the World One Class at a Time: Getting Through to Students, 3-5 May 2019, Plovdiv. (в съавт. с Десислава Терзиева).

2019г. -Picture Books in Early Childhood Foreign Language Education, World Conference on Social Sciences and Humanities, (SHCONF), December 12 – 14, 2019, Barcelona, Spain

2018г. -Ilieva Zh. Developing 21st Century Literacies Through Texts for Children. FIPLV Nordic-Baltic Region (NBR) Conference 2018 “Teaching and Learning Languages in the 21st Century: Linguistic, Educational and Cultural Aspects”

2017г. -End of the year celebrations with very young learners. 1st FIPLV East european Regional Congress and 26thbeta-IATEFL Annual Conference, 22-25 June 207, Varna. (в съавт. с Десислава Терзиева).

2017г. -Creativity and integration with young learners. Forum on CLIL during the 51st Annual International IATEFL Conference and Exhibition, 4-7 April 2017, Glasgow.

2017г. -Developing Various Literacies Teaching English to Young Learners In LETTERS: INTERNATIONAL AND INTERDISCIPLINARY ACADEMIC CONFERENCE, 27-29 APRIL 2017 – INTERHOTEL CHERNO MORE, VARNA, BULGARIA, организирана съвместно от THE BULGARIAN SOCIETY FOR BRITISH STUDIES (BSBS), THE BULGARIAN AMERICAN STUDIES ASSOCIATION (BASA), ALMA MATER CENTRE OF EXCELLENCE IN THE HUMANITIES, SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKIST. CYRIL AND ST. METHODIUS, UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO, FACULTY OF MODERN LANGUAGES

2017г. -English in the Kindergarten: a world of change and emotion. 24th Annual International Conference: Teachers,Trends, Techniques: A world of Change, 10-12 Feb 2017, TESOL Macedonia-Thrace, Northern Greece, Thesssaloniki.

2016г. -Having Fun with Young Learners, The 23rd TESOL Macedonia-Thrace Northern Greece Annual International Convention "Beyound Teaching: Inspiring Others", 26-27 March 2016, Thessaloniki.

2016г. -Approaches in the Education of Young Learners Foreign Language Teachers, Conference on Linguistic and Intercultural Education, CLIE2016, Alba Iulia, Romania, 22-24.04.2016.

2016г. -Terzieva D. Ilieva Zh. Play with Very Young Learners. In 25th BETA-IATEFL Annual International Conference: Teaching and Learning English: from No Tech to High Tech. How to Motivate Learners, Plovdiv University “Paisii Hilendarski”, Bulgaria, June 2016

2016г. -Фрагменти от текстове в речта и работата на децата в XXIII-ти "Епископ-Константинови четения" на тема: "Фрагментирани светове", 19 май 2016 г.

2016г. -Using Stories and Books for Children: Traditional and Innovative, The FIPLV Nordic-Baltic Region (NBR) Conference The Language Teacher and Teaching at Crossroads, 9-11 June 2016, Tallinn, Estonia

2016г. -Пленарен доклад: CLIL or an Integrative Approach to Teaching English to Young Learners. In 25th BETA-IATEFL Annual International Conference: Teaching and Learning English: from No Tech to High Tech. How to Motivate Learners, Pre-Conference Event CLIL with Young Learners; Plovdiv University “Paisii Hilendarski”, Bulgaria, 3rd – 5th June 2016

2014г. -Just a storytelling session, 23rd Annual BETA-IATEFL Conference, The English Language Classroom: Can Research Meet Practice?, Blagoevgrad, April 2014.

2012г. - Ilieva Zh. “Kitty and her Red Ribbon: Experimentation in Storytelling”, 19th International Annual Convention of TESOL Macedonia-Thrace, N. Greece: Experimentation: That’s the name of the game! 10-11 March, 2012.

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2020г. -становище: член на Научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (английски език), Нов български университет, гл. ас. д-р Мария Тодорова Нейкова

2018г. -Ilieva Zh., Game in Teaching of Russian as a Foreign Language. Exploration of Game as an Educational Phenomenon, reviewed by Zhivka Ilieva, Bulgaria https://www.hltmag.co.uk/oct18/ https://www.hltmag.co.uk/oct18/game-in-teaching

2016г. -становище за присъждане на образователната и научна степен „доктор” на Анна Арнаудова-Отузбирова – Тракийски Университет - Стара Загора – 2016 г.

Цитирания

2020г. -Ilieva, Zh., (2009). Storytelling as a preparation for extensive reading, CATS, 1/2009, pp 16-17.. Цитирано в Tsoneva A.K., The Three Sisters: Storytelling for Very Young Learners. In Humanizing Language Teaching, 22:3, June 2020, ISSN 1755-9715, https://www.hltmag.co.uk/june2020/, https://www.hltmag.co.uk/june2020/three-sisters.

2020г. -Ilieva, Zh., Templer, B. (2015). Using stories and picture books to improve communicative competence among young EFL learners in Bulgaria: an empirical study. In C.N. Giannikas, L. McLaughlin, G. Fanning, N.D. Muller (eds) Children Learning English: From Research to Practice. Garnet Educaton, pp 97-114. Цитирано в Tsoneva A.K., The Three Sisters: Storytelling for Very Young Learners. In Humanizing Language Teaching, 22:3, June 2020, ISSN 1755-9715, https://www.hltmag.co.uk/june2020/, https://www.hltmag.co.uk/june2020/three-sisters.

2020г. -Ilieva, Zh., (2015). Acquiring Expressions through Texts for Children: Lexical Approach with Young and Very Young Learners. Humanizing Language Teaching, 17:6, Dec 2015, http://old.hltmag.co.uk/dec15/index.htm, http://old.hltmag.co.uk/dec15/idea.htm. Цитирано в Tsoneva A.K., The Three Sisters: Storytelling for Very Young Learners. In Humanizing Language Teaching, 22:3, June 2020, ISSN 1755-9715, https://www.hltmag.co.uk/june2020/, https://www.hltmag.co.uk/june2020/three-sisters.

2020г. -Ilieva, Zh., (2014). 4.6. Lexical approach with young learners. In T. Pattison (ed), IATEFL 2014 Harrogate Conference Selections. 48th International Conference, Harrogate, 2-5 April 2014. Editorial Committee E. de Chazal, C. Lima, A. Paran, ISBN 1-901095-64-9, IATEFL: Faversham, pp 86-87. Цитирано в Tsoneva A.K., The Three Sisters: Storytelling for Very Young Learners. In Humanizing Language Teaching, 22:3, June 2020, ISSN 1755-9715, https://www.hltmag.co.uk/june2020/, https://www.hltmag.co.uk/june2020/three-sisters.

2019г. -Илиева Ж. Ранното чуждоезиково обучение: Актуални проблеми. (модул за дистанционно обучение), УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2013, ISBN 978-954-577-782-0. Цитирано в Иванова М., Иванова В., Методите "Геймификация" и "Обучение, базирано на игри" в ранното чуждоезиково обучение. В Научни трудове, Колеж - Добрич, том XI, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2019 г.

2019г. -Илиева Ж. Лексикалният подход в ранното чуждоезиково обучение (реализиране на модела на Луис чрез текстове за деца). УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2015 г. Цитирано в ГаневаГ., Дикова Б., Приказката в ранното чуждоезиково обучение. В Научни трудове, Колеж - Добрич, том XI, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2019 г.

2019г. -Илиева Ж. Лексикалният подход в ранното чуждоезиково обучение (реализиране на модела на Луис чрез текстове за деца). УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2015 г. Цитирано в Иванова М., Иванова В., Методите "Геймификация" и "Обучение, базирано на игри" в ранното чуждоезиково обучение. В Научни трудове, Колеж - Добрич, том XI, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2019 г.

2019г. -Илиева Ж., Р. Атанасова. Играта в обучението по чужд език // Научни трудове – Педагогически колеж, Добрич, т. 2, 2001, сс. 126-129. УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2001. Цитирано в Иванова М., Иванова В., Методите "Геймификация" и "Обучение, базирано на игри" в ранното чуждоезиково обучение. В Научни трудове, Колеж - Добрич, том XI, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2019 г.

2019г. -Илиева Ж. Повторение и имитация чрез приказки в ранното чуждоезиково обучение // Научни трудове, Педагогически колеж – Добрич, т. V, Шумен, 2012, сс.134-138. Цитирано в ГаневаГ., Дикова Б., Приказката в ранното чуждоезиково обучение. В Научни трудове, Колеж - Добрич, том XI, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2019 г.

2019г. -Илиева Ж. Място и роля на приказката в ранното чуждоезиково обучение, Начално образование, 3:2007, pp. 14-20. Цитирано в ГаневаГ., Дикова Б., Приказката в ранното чуждоезиково обучение. В Научни трудове, Колеж - Добрич, том XI, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2019 г.

2018г. -Байчева, Б., Илиева, Ж., Развиване на музикални и езикови умения чрез детски песни на английски език, Международна конференция “Предизвикателствата пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза”, т. 1, БСУ, Бургас 2010 г . , сс. 234-240. Цитирано в Парушева, С. Игри в ранното чуждоезиково обучение. Научни трудове, Колеж – Добрич, т. X, УИ Епископ Константин Преславски, Шумен, 2018, сс. 22-28.

2018г. -Илиева Ж. Лексикалният подход в ранното чуждоезиково обучение (реализиране на модела на Луис чрез текстове за деца). УИ "Епископ Константин Преславски, Шумен, 2015. Цитирано в Парушева, С. Игри в ранното чуждоезиково обучение. Научни трудове, Колеж – Добрич, т. X, УИ Епископ Константин Преславски, Шумен, 2018, сс. 22-28.

2018г. -Илиева Ж. Ранно чуждоезиково обучение: Актуални проблеми. (модул за дистанционно обучение), ISBN 978-954-577-782-0. УИ "Епископ Константин Преславски, Шумен, 2013. Цитирано в Парушева, С. Игри в ранното чуждоезиково обучение. Научни трудове, Колеж – Добрич, т. X, УИ Епископ Константин Преславски, Шумен, 2018, сс. 22-28.

2016г. -Ilieva, Zh. Interdisciplinary Relations in the Primary Classroom. TESOL France Colloquium 2009, http://www.tesol-france.org/Colloquium09/Ilieva_Handouts.pdf Jan.2010. цитирано в дисертация на Анна Арнаудова-Отузбирова на тема "Интегративен подход за изучаване на английски език чрез екологично учебно съдържание при студенти педагози", 2016 г. стр. 9, стр. 15.

2016г. -Ilieva Zh. Change of activities and cross-curricular connections in the kindergarten. In E-Newsletter Bulgarian English Teachers Association, Selected Papers from the 22nd Annual International BETA-IATEFL conference, pp.67-76, Issue 7, year II, 2013. http://www.beta-iatefl.org/4832/blog-publications/openness-and-connectedness-exploring-the-landscape-of-english-language-teaching-in-the-modern-world-selected-papers/ цитирано в дисертация на Анна Арнаудова-Отузбирова на тема "Интегративен подход за изучаване на английски език чрез екологично учебно съдържание при студенти педагози", 2016 г. стр. 24.

2016г. -Илиева Ж. Лексикалният подход в ранното чуждоезиково обучение (реализиране на модела на Луис чрез текстове за деца). УИ "Епископ Константин Преславски, Шумен, 2015. цитирано в Birova I. L. Game as a Method in Language Teaching: Findings of a Teacher Survey, British Journal of Education, Society & Behavioural Science, 16 (4): 1-9, 2016. http://www.journalrepository.org/media/ journals/BJESBS_21/2016/Jun/Birova1642016BJESBS26684.pdf

2016г. -Илиева Ж. Лексикалният подход в ранното чуждоезиково обучение (реализиране на модела на Луис чрез текстове за деца). УИ "Епископ Константин Преславски, Шумен, 2015. цитирано в дисертация на Петранка Тодорова Русева на тема "Императивът в английския език - лингвистични и комуникативни аспекти", 2016 г. стр. 29.

2015г. -Илиева, Ж., Лексикалният подход в ранното чуждоезиково обучение (реализиране на модела на Луис чрез текстове за деца), Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2015. Цитирано в Пейчева Р. Димитрова Е. Ролята на дигиталната приказка и модерните технологии в ранното чуждоезиково обучение в Научни трудове, Колеж – Добрич, т. VIII, УИ Епископ Константин Преславски, Шумен, 2015.

2015г. -Илиева, Ж., Приказката като стимул за възприемане и усвояване на езиков материал в началното училище, Чуждоезиково обучение, 3:2008, сс. 29-35. Цитирано в Пейчева Р. Димитрова Е. Ролята на дигиталната приказка и модерните технологии в ранното чуждоезиково обучение в Научни трудове, Колеж – Добрич, т. VIII, УИ Епископ Константин Преславски, Шумен, 2015.

2015г. -Ilieva, Zh., Vocabulary development through Stories and Children’s Books. BETA annual conference, May 2008, Sofia, http://www.beta-iatefl.org/1773/blog-publications/vocabulary-development-through-stories-children-books/ Цитирано в Пейчева Р. Димитрова Е. Ролята на дигиталната приказка и модерните технологии в ранното чуждоезиково обучение в Научни трудове, Колеж – Добрич, т. VIII, УИ Епископ Константин Преславски, Шумен, 2015.

2015г. -Байчева, Б., Ж. Илиева, Развиване на музикални и езикови умения чрез детски песни на английски език, Международна конференция “Предизвикателствата пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза”, т. 1, БСУ, Бургас 2010 г . сс. 234-240. Цитирано в Байчева, Б., Ц. Байчев. Подготовка на студентите за музикално-образователния процес в началното училище, Научни трудове, Русе, 2015.

2014г. -Овладяване на английски език чрез попмузика. Сборник Научни трудове, Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011”, част І, УИ Епископ Константин Преславски, Шумен, 2011, сс. 24-29. (в съавт. с Б. Байчева) Цитирано в: Dimitrova L., Tacheva S. Teaching Young Learners through Rhymes. In E-Newsletter Bulgarian English Teachers’ Association, 3:9, 2014, pp. 26-32. http://www.beta-iatefl.org/cogitoergosum/wp-content/uploads/2014/03/E-Newsletter_Jan-Feb-2014.pdf

2014г. -Илиева Ж. Приказката като стимул за възприемане и усвояване на езиков материал в началното училище, ЧЕО, 3:2008, 29-35. Цитирано в Байчева Б. и Йорданова К. Възможности за интердисциплинарно обучение чрез музика, български език и литература, в сп. Образование и технологии, Бургас, кн 5, сс. 450-455 /451-452, http://www.itlearning-bg.com/magazines/Spisanie2014/resources/spisanie_e_book_2014.pdf

2013г. -Ilieva, Zh. Vocabulary development through Stories and Children’s Books. // BETA annual conference, May 2008, Sofia, http://www.beta-iatefl.org/1773/blog-publications/vocabulary-development-through-stories-children-books/ .Quoted in Dimitrova L.. Interactive Digital Storytelling in the Primary Classroom. In E-Newsletter Bulgarian English Teachers Association, Selected Papers from the 22nd Annual International BETA-IATEFL conference, pp.86-92, Issue 7, year II, 2013. http://www.beta-iatefl.org/4832/blog-publications/openness-and-connectedness-exploring-the-landscape-of-english-language-teaching-in-the-modern-world-selected-papers/

2013г. -Ilieva, Zh. Interdisciplinary Relations in the Primary Classroom. TESOL France Colloquium 2009, http://www.tesol-france.org/Colloquium09/Ilieva_Handouts.pdf Jan.2010. Quoted in Dimitrova L.. Interactive Digital Storytelling in the Primary Classroom. In E-Newsletter Bulgarian English Teachers Association, Selected Papers from the 22nd Annual International BETA-IATEFL conference, pp.86-92, Issue 7, year II, 2013. http://www.beta-iatefl.org/4832/blog-publications/openness-and-connectedness-exploring-the-landscape-of-english-language-teaching-in-the-modern-world-selected-papers/

2013г. -Ilieva Zh. Developing Sociocultural Communicative Competence Through Childrens Literature. Crosscurrents: Studies in English Linguistics 3/28. Kielce: Holy Cross University Publications, 2010, pp.107-113.Quoted in Dimitrova L.. Interactive Digital Storytelling in the Primary Classroom. In E-Newsletter Bulgarian English Teachers Association, Selected Papers from the 22nd Annual International BETA-IATEFL conference, pp.86-92, Issue 7, year II,

2013г. -Ilieva Zh. Teddy’s picnic – preparing for outings in the primary classroom. // BETA annual conference, 2012, Ruse, http://www.beta-iatefl.org/3904/blog-publications/teddy-s-picnic-preparing-for-outings-in-the-primary-classroom/. http://www.beta-iatefl.org/4832/blog-publications/openness-and-connectedness-exploring-the-landscape-of-english-language-teaching-in-the-modern-world-selected-papers/ Quoted in Dimitrova L.. Interactive Digital Storytelling in the Primary Classroom. In E-Newsletter Bulgarian English Teachers Association, Selected Papers from the 22nd Annual International BETA-IATEFL conference, pp.86-92, Issue 7, year II, 2013. http://www.beta-iatefl.org/4832/blog-publications/openness-and-connectedness-exploring-the-landscape-of-english-language-teaching-in-the-modern-world-selected-papers/

Други публикации

2014г. -Илиева Ж. Играта и ранното чуждоезиково обучение. В ред. Енчев М., Иванова И., Чешмеджиева-Стойчева Д., Игрите в спомените от детството, ШУ "Епископ Константин Преславски", 2014, сс. 62-63.

Reader's Diary
An example of an entry in a student's reading diary


LessonPlan4
Lesson plan for a storytelling lesson


LessonPlan5
Lesson plan for a storytelling lesson at school


LessonPlan1
A lesson plan in English and in Bulgarian


LessonPlan2
A lesson plan on the Magic Mitten


LessonPlan3
A lesson plan


Evaluation Form Methodology
Формуляр за оценяване на ситуации и уроци по методика на ранното чуждоезиково обучение


Evaluation Form Children's Literature
Формуляр за оценяване на ситуации и уроци върху приказки и книжки за деца