Доц. д-р Божанка Раднева Байчеваабв

Доц. д-р  Божанка Раднева Байчева

Факултет: Колеж - Добрич

Катедра: НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА, ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА

Кабинет: Корпус А, стая 203

Телефон: 058 603209

Email: b.baycheva@shu.bg

Приемно време: понеделник 13:00 - 14:00 ч.; вторник .13:30-15:30

Завършен университет, специалност

Висш музикално-педагогически институт - гр. Пловдив, специалност Музикална педагогика (1978)

Месторабота преди постъпване в ШУ

Учител по музика в СОУ "Свети Климент Охридски", Диригент на Средношколски хор при читалище "Светлина" Генерал Тошево

Заемани академични длъжности

Асистент в ИДНУ (днешния Колеж) – Добрич (1986)

Главен асистент в Колеж – Добрич (1993)

Доцент по Педагогика на обучението по... (Методика на вокалното обучение) (2011)

Придобити научни степени

доктор по научната специалност „Методика на обучението по музика”, ш. 05.07.03 (2006)

Водени лекции и/или упражнения

Теория и методика на музикалното възпитание в началното училище, Методика на музикалното възпитание в детската градина, Методика на вокалното обучение, Солфеж, Музикален инструмент (акордеон), Български музикален фолклор

Области на научни интереси

Съвременната музика и влиянието й върху музикалната култура на подрастващото поколение.

Вокално обучение и възпитание чрез изпълнение на попмузика.

Приложение на информационните и комуникационните (ИКТ) технологии в съвременното образование.

Специализации

.

Участия в международни и национални научни проекти

„Създаване на конкурентоспособни трансгранични клъстери” проект No: 2-3.1-1; MIS-ETC code: 67, България -Румъния, 2010-2012 г.

Проект BG51РО001-3.3.07-0002 «Студентски практики», 2013-2014

Проект BG51РО001-4.3.04-0020 « Модернизиране на Центъра за дисстанционно обучение ва Шуменския университет «Епископ Константин преславски» чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение», 2013-2014

Заемани ръководни позиции

Заместник-директор на Колеж – Добрич.(2005-2011)

Директор на Колеж – Добрич, Ръководител на катедра Начална и предучилищна педагогика (2012)

Членства в научни организации

Съюз на Учените клон Добрич

Държавни и/или научни награди

Награда на Международния фестивал на детско-юношеската песен „Златната рибка”, през 2003 г., гр. Варна.

Награди на Община Добрич (2001, 2009) – за педагогическа дейност и за принос в духовното развитие на града.

Почетен гражданин на Община Добричка, юни 2011г.

Награда за доклад на тема: „Нов поглед към подготовката на млади вокални изпълнител” на Международна фестивална програма ”Приятели на България”, юни, 2012 г.

Награда за принос в развитието на детското творчество на международния детски фестивал на изкуствата „Трикси”, юни, 2012 г.

2 награди на международния фестивал "Волна Идей" за активно участие в конкурсната програма и международно сътрудничество, 2013 г.

Първа награда за вокален изпълнител в ІІІ-та възрастова група на международния фестивал "Волна Идей", юни, 2013

Награда на Община Добрич за принос в духовното развитие на града, 2013 г.

Вписване в почетната книга на Община Добрич, 21 май, 2014 г.

Дисертации

2006г. - Байчева, Б., Вокалната работа с ученици при изпълнение на попмузика: Автореферат. – София, 2006

Монографии

2011г. - Байчева, Б., Вокалното обучение в различни акустични среди, Шумен, 2011, 151 с.

Учебници

2013г. - Методика на вокалното обучение, Шумен, 2013. ISBN 978-954-577-831-5

Учебни помагала

1994г. - * Байчева, Б. Музикална христоматия: (Добруджански народни песни). - Добрич, 1994. - 50 с.

Студии

2011г. -Байчева, Б. Хармонията на златното сечение и отражението й в музиката, Научни трудове на УНИБИТ, 2011, т. 9, с.281-309 (в съавт. със Сл. Славова и М. Велева)

Статии

2017г. -Байчева, Б., М. Цанкова, За професионалната подготовка и кариерното развитие на студентите,Управление и образование, 2017, Бургас, том , ХІІІ (3) с.11-15.

2017г. -Байчева, Б., К. Койчева , М. Цанкова, Ц. Байчев, Интерактивно обучение на студентите,Управление и образование, 2017, Бургас, том , ХІІІ (3) с.16-20.

2017г. - Baycheva, B., M.Tsankova, PROFESSIONALLY PRACTICAL PREPARATION OF STUDENTS - FUTURE PRIMARY TEACHERS, KNOWLEDGE, International Journal, September, 2017, Agia Triada, Greece, Vol. 19.1., pp. 235-242.

2016г. -Байчева, Б. М. Цанкова, Организация на обучението на педагогически кадри,Управление и образование, 2016, Бургас, кн. 3, том 12, с.192-197.

2016г. -Байчева, Б., К. Койчева, Ц. Байчев. Празникът – възможност за обучение в групи на учениците от началното училище, Научни трудове, Русе, 2016, том 55, серия.6.2, с. 56-61.

2015г. -Байчева, Б., Ц. Байчев. Съвременни методи и средства в обучението на студентите по музикален инструмент, Научни трудове, Русе, 2015, т. 54, серия 6.2, с. 101-105.

2015г. -Байчева, Б., Ц. Байчев. Подготовка на студентите за музикално-образователния процес в началното училище. Научни трудове, 2015, т. 54, серия 6.2, с.106-110.

2015г. -Вокалното студио като извънкласна форма на обучение, сп. Образование и технологии, Бургас, кн. 6, с. 297-301.

2015г. -Интегративни връзки в подготовката на студентите за преподаване по музика, Управление и образование, Бургас, 2015, кн. 3, том 11, с.55-59

2015г. -Baycheva, B., M. Tsankova, Zh. Zhekov. THE INTEGRATIVE APPROACH IN TEACHING STUDENTS WHO WILL BE PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN FUTURE, Trakia Journal of Sciences, Vol. 13, Suppl 1, pp 429-433, 2015.

2015г. -Байчев, Ц., Б. Байчева. За обучението по електронни музикални инструменти и компетентностите на бъдещия начален учител, Научни трудове, Добрич, 2015, т. VІІІ, с.17-24.

2015г. -Байчев, Ц., Б. Байчева, Ал. Байчев. Върху някои типове музикални компютърни програми, Научни трудове, Добрич, 2015, т. VІІІ, с.25-35.

2014г. -Възможности за интердисциплинарно обучение чрез музика, български език и литература. сп. Образование и технологии, Бургас, кн 5, с. 450-455 (в съавт. с К. Койчева) http://www.itlearning-bg.com/magazines/Spisanie2014/resources/spisanie_e_book_2014.pdf

2014г. -Baicheva, B. Ts.Baychev, Rethinking Training In Musical Instruments Of Students - Future Teachers. Educational Alternatives, 2014, Vol. 12, p.p. 993-1000. ISSN 1313-2571; http://www.scientific-publications.net/en/article/1000580/

2014г. -Байчева Б., Ц. Байчев, Иновации във вокалното обучение, Научни трудове, Добрич, 2014, т.VІІ с. 31-40 (в съавт. с Ц. Байчев)

2014г. -Baycheva B. R. ORGANIZING STUDENT TEACHERS’ PREPARATION IN THE COLLEGE DEGREE OF HIGHER EDUCATION. //Теоретические и прикладные аспекты современной науки, г. Белгород, 2014, ч. ІV, с.143.148 (в съавт. с: M. I. Tsankova Zh. S. Ilieva

2014г. -Baycheva, B.,. Forming of Communication Skills In Students From Early School Age, 9th International Balkan Education and Science Congress, Edirne, Trakya University, 2014, 649-655 (в съавт. с K. Koycheva).

2014г. -B. Baycheva, Work Project European Track - A Factor For Enhancing Practical Training Of Students, 9thInternational Balkan Education and Science Congress, Edirne, Trakya University, 2014, 643-648 (в съавт. с M. Tsankova.)

2013г. -Байчева, Б. Фолклор без граници, Научни трудове, 2013, том VІ, с.17-31

2013г. -Байчева, Б., Актуални проблеми в обучението по електронни музикални инструменти на студентите- професионални бакалаври от педагогическите специалности, //Знанието- традиции, иновации, перспективи, Бургас, том І, с.297-302 (в съавт. с Ц. Байчев).

2013г. -Байчева, Б., За интердисциплинарните връзки в обучението на студентите-педагози, сп. Образование и технологии, Бургас, кн. 4, с. 55-57. (в съавт. с М. Цанкова).

2013г. -Байчева, Б. Емоциите и чувствата при взаимодействието на учениците с природата и музикалното изкуство, Научни трудове, Русе, 2013 том. 52, серия 6.3. с. 60-64. (в съавт. с М. Цанкова)

2013г. -Байчева, Б. Путь на большую сцену (подготовка молодых вокальных исполнителей), Науково-методический журнал "Наша школа", Одеса, 2013, №6, с.51-53.

2013г. -Baycheva, B. Establishing the Musical and Pedagogical Competence of College Students in Teaching them Electronic Musical Instruments // TEHNOLOGIJA, INFORMATIKA I OBRAZOVANJE. STANJE I PROBLEMI, CILJEVI I MOGUCNOSTI, PROMJENE I PERSPEKTIVE, Banja Luka, 2013; 7: 585-593 (в съавт. с Ts. Baychev).

2012г. -Байчева, Б., Учението на Платон за музикалното възпитание и приложението му в съвременната практика, //Научни трудове, Добрич, 2012, т. V, с. 93-95.

2012г. -Байчева, Б., Ролята на масмедиите за разпространяване на популярната музика и навлизането й в музикалното образование, //Научни трудове, ПК, Добрич, 2012, т. V, с. 95-98

2012г. -Байчева, Б., Приложение на съвременните информационни и комуникационни технологии в обучението на студентите по музика, //Научни трудове, ПК, Добрич, 2012, т. V, с. 98-102.

2012г. -Байчева, Б. Фракталната музика – израз на триадата „Музика – Компютърни технологии – Математика, //Нови информационни технологии в образователния процес, УНИБИТ, С., 2012, с. 53-68 /в съавт. с: И. Иванов, Сл. Славова/.

2012г. -Байчева, Б. За някои нови технологии във вокалното обучение, сп. Образование и технологии, Бургас, 2012 кн.3, с.140 -142 (в съавт. с Ц. Байчев).

2012г. -Байчева, Б. Хармонията на златното сечение в античната литература, //Научни трудове, Добрич, 2012, т. V, с. 29-39, ( в съавт. със Сл. Славова, Д. Изворска).

2012г. -Байчева, Б. Компютърните музикални технологии - съдържателно ядро на музикалното творчество наХХІ век, //Научни трудове, Добрич, 2012, т. V, с. 85-93, (в съавт. с Ц. Байчев, Сл. Славова).

2011г. -Байчева, Б., Подготовка на младите вокални изпълнители за сценични изяви, //„40 години Шуменски университет”, Шумен, 2011 г. с. 19-23.

2011г. -Байчева, Б., Овладяване на английски език чрез попмузика, //„40 години Шуменски университет”, Шумен, 2011 г. с. 24-29.

2010г. -Байчева, Б., Развитие на вокално-изпълнителските способности на учениците – попизпълнители. //Съвременното обучение между теорията и практиката, С., 2010 г., с. 377-384.

2010г. -Байчева, Б., Информационното общество и необходимостта от формиране на информационна грамотност в началното училище. //Научни трудове, Международен семинар „Образование за всички”, Шумен, 2010, т. 1, с. 23-33. /в съавт. със Сл.Славова/

2010г. -Байчева, Б., За сценичното поведение и творческото самочувствие на децата, изпълняващи попмузика. //Международен семинар “Образование за всички”, 2010 г., т. І, с. 99-107.

2010г. -Байчева, Б., Компетентностният подход и неговото отражение върху съдържанието на образование в началните класове. //Научни трудове, Международен семинар „Образование за всички”, Шумен, 2010, т. 1, с. 67-74. /в съавт. със Сл.Славова и Ж. Илиева/

2010г. -Байчева, Б., От информационна грамотност към информационна компетентност в процеса на информатизация на образованието, //България – кръстопът на култури и цивилизации, С., 2010 г., с. 453-462. /в съавт. с: Г. Панайотова, Сл.Славова/

2010г. -Байчева, Б., Популярна музика – социокултурни и педагогически аспекти на проблема, //Научни трудове, ПК, Добрич, т., ІV, 2010, с. 63-67.

2010г. -Байчева, Б., Вокалното обучение в света на технологиите. //сб. „Предизвикателства пред висшето образование и на изследвания в условията на криза”, Бургас, 2010 г., с. 228-233.

2010г. -Байчева, Б., Развиване на музикални и езикови умения чрез детски песни на английски език, //сб. Предизвикателства пред висшето образование и на изследвания в условията на криза”,Бургас, 2010 г., с. 234-240. /в съавт. с: Ж. Илиева/

2010г. -Байчева, Б., Вокално обучение в звукозаписното студио, //Научни трудове, Русе, 2010 г., т. 49, серия 6.4, с. 106-110, 2010, /в съавт. с: Ц. Байчев/

2010г. -Байчева, Б., Съвременните музикални технологии като средство за оптимизиране на вокалното обучението на учениците, //България и българите в Европа”, Велико Търново, 2010 г., 341-349.

2009г. -Байчева, Б., Формиране на ИТ-компетентност на бъдещите начални учители, //Технологичното обучение – традиции и бъдеще, 25 години ПФ, Шумен, 2009 г. с. 278-290. /в съавт. със Сл.Славова и Ж. Илиева/

2009г. -Байчева, Б., Модел за формиране на информационна компетентност на началните учители в процеса на учебно-изследователска дейност //Научни трудове, Русе, 2009 г., т. 48, серия 6.2, с. 162-166. /в съавт. със Сл. Славова и Ж. Илиева/

2009г. -Байчева, Б., Акустичните обратни връзки във вокалното обучение на учениците-попизпълнители, //45 години АМТИИ, Юбилеен годишник, Пловдив, 2009 г., стр. 111-120.

2008г. -Baycheva, B. The Early Fractal Music Composers, International conference computer methodsin scienceand education, SHUMEN, 2008, с. 95-107 /в съавт. с: I. Ivanov, S. Slavova, Ts. Baychev/

2005г. -Байчева, Б., Популярната музика в новите учебници по музика //Образование и квалификация, С., 2005, кн. 1, с. 90-97.

2004г. -Байчева, Б., Вокално обучение на учениците чрез изпълнение на поп и рок-музика //Образование и изкуство, т. ІІ, Шуменски университет, Шумен, 2004, с. 418-424.

2004г. -Байчева, Б., Вокално обучение на децата от начална училищна възраст чрез изпълнение на попмузика. //Начално училище, С., 2004, кн. 3, с. 45-57.

2004г. -Байчева, Б., Диагностика на музикално-ритмичните способности на учениците от ІІІ клас. //Висшето педагогическо образование - Проблеми, постижения, тенденции, София, 2005, с.470-474.( в съавт. с: Ц. Байчев).

2003г. -Байчева, Б., Попмузиката в общообразователното училище //Научни трудове, Добрич, 2003, т. ІІІ С., с. 156-160.

2003г. -Байчева, Б., Популярната музика в учебниците по музика издадени в периода 1991-2001 година //Образованието- глобална идентичност и културно разнообразие”, Тракийски университет, Стара Загора, 2003, т. 3, с.181-186.

2003г. -Байчева, Б., Вокално обучение на децата роми чрез попмузика. //Национална конференция. Първият учителски събор в Шумен (1873г.) и новобългарското образование – история и съвременност, Шумен, 2003, с. 237-241.

2003г. -Байчева, Б., За някои нови тенденции в обучението по музикален инструмент на колежаните от педагогическите специалности. //Научни публикации, Хуманитарни науки – Предизвикателства и постижения, Бургас, 2003, т. І, с.54-59. ( в съавт. с: Ц. Байчев).

2002г. -Байчева, Б., Вокалната работа с учениците и ролята на педагога за успешната й реализация //Юбил. науч. практ. конф. “Науката, методиката и училището - конфликтни точки, срещи и разминавания”, т. ІV, ПУ, Филиал - Смолян, 2002. с.125-129.) (в съавт. с: П. Йорданова)

2002г. -Байчева, Б., Солфежирането като средство за постигане на ефективност в обучението по музикален инструмент //Научни трудове, ПК, Добрич, т. ІІ, 2002, с. 52-55.

2002г. -Байчева, Б., Ролята на музикалния образ за нравствено формиране личността на детето. //Научни трудове, ПК, Добрич, 2002, т. ІІ, с.110-113.

2002г. -Байчева, Б., Ролята на семейството, училището и масмедиите за изграждане на музикална култура // Научни трудове, ПК, Добрич, 2002, т. ІІ, с.139-142.

2001г. -Байчева, Б., Вокална работа с деца от предучилищна и начална училищна възраст. Възможности на песента за екологично възпитание // Сб. науч. трудове, т.38, с.6 Педагогика и обществознание, РУ, Русе, 2001, с. 64-67. ( в съавт. с: П. Йорданова.)

2000г. -Байчева, Б., Методически проблеми и някои тенденции при използването на техническите средства за обучение в музикалнообразователния процес // Сб. “Българското образование между традиция и бъдеще” Варна, 2000, с. 75-80 ( в съавт. с: П. Йорданова)

2000г. -Байчева, Б., Проблеми във вокалната работата с деца при изпълнение на попмузика //Научни трудове, ПК, Добрич, 2000, т. І, с.157-160.

2000г. -Байчева, Б. Организиране обучението на бъдещите детски и начални учители по музикален инструмент. //Научни трудове, ПК, Добрич, 2000, т. І, с.42-44. .( в съавт. с: Ц. Байчев).

1999г. -Байчева, Б., Попмузиката в живота на тийнейджъра. //Обучение и квалификация - непрекъснато образование - Ч. 9. Стара Загора, ИПКУ, 1999, с. 43-48.

1996г. - Байчева, Б., Концепция за използване на тестовете в обучението по музика в началното училище. //Съвременни тенденции в усъвършенстването на педагогическия процес, Добрич, 1996, с. 382-385.( в съавт. с: П. Йорданова )

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2015г. -Забавни игри с приятели добри, Сборник с музикално-подвижни игри за деца от предучилищна възраст, Добрич, 2015

Цитирания

2015г. -Байчева, Б., Вокалното обучение в различни акустични среди, УИ „Еп. К. Преславски“, Шумен, 2011. цитирано в: Илиева, Ж. Лексикалният подход в ранното чуждоезиково обучение, УИ „Еп. К. Преславски“, Шумен, 2015

2015г. -Baycheva, B. and Ts. Baychev 2005 Diagnostics of musical and rhythmic abilities of the 3 rd grade students. In Higher pedagogical education – problems, achievements, tendencies, Sofia, pp. 470­474. (in Bulgarian) цитирано в Ilieva Zh. Stories and rhymes with young and very young learners. ELTA Newsletter, September-October 2015. ISSN 1820-9831 (online). http://us11.campaign-archive1.com/?u=03c12b991b352ba7714c5fa40&id=52dc81521f http://elta.org.rs/new/wp-content/uploads/2015/09/Young-Learners-Playground-Zhivka-Ilieva.pdf

2015г. -Baycheva, В., М. Tsankova. Work Project European Track - A Factor For Enhancing Practical Training Of Students, 9-th International Balkan Education and Science Congress,Edime, Trakya University, 2014, 643-648., цитирано в: Аргирова, А, И. Иванов, Софтуерни решения за подпомагане на управлението на проекти, Научни трудове, 2015, Добрич, с.193-202

2014г. -Байчева, Б., Ц. Байчев. Приложението на съвременните информационни и комуникативни технологии в обучението на студените по музика. //Научни трудове, Педагогически колеж, УИ „Епископ К. Преславски”, Добрич, 2012, том V, стр. 98-102. Цитирано в: Петрова, Ж.. Мултимедийните презентации в часовете по музика в начално училище, Научни трудове, Добрич, 2014, т.VІІ с. 41-49

2014г. -Dimitrova, L. and Tacheva, S., (2014) Teaching Young Learners Trough Rhymes, E-Newsletter Bulgarian English Teachers Association, pp.26-32, Issue 9, year IIІ, 2014, http://www.beta-iatefl.org/cogitoergosum/wp-content/uploads/2014/03/E-Newsletter_Jan-Feb-2014.pdf

2014г. -Байчева Б. Ролята на масмедиите за разпространяване на популярната музика и навлизането и в музикалното образование”.//Научни трудове, Педагогически колеж, УИ „Епископ К. Преславски”, Добрич, 2012 г., том V, с. 95-98. Цитирано в: Петрова, Ж.. Мултимедийните презентации в часовете по музика в начално училище, Научни трудове, Добрич, 2014, т.VІІ с. 41-49

2014г. -Байчева, Б., Вокалното обучение в различни акустични среди, УИ „Еп. К. Преславски“, Шумен, 2011. Цитирано в: Цанкова М. Иновации при самостоятелната работа на студентите по методика на обучението по природознание, сп. Образование и технологии, Бургас, 2014, бр.5, с. 180- 183

2014г. -Байчева, Б., Вокалното обучение в различни акустични среди, УИ „Еп. К. Преславски“, Шумен, 2011. цитирано в: Байчев Ц., Ж. Петрова. Приложение на Енвижън технологията в обучението по музика в началното училище. сп. Образование и технологии, Бургас, 2014, бр.5, с. 305-309

2014г. -Байчева, Б., Вокалното обучение в различни акустични среди, УИ „Еп. К. Преславски“, Шумен, 2011. Цитирано в: Петрова, Ж.. Мултимедийните презентации в часовете по музика в начално училище, Научни трудове, Добрич, 2014, т.VІІ с. 41-49