КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Доц. д-р Николай Станчев Николовабв

Доц. д-р  Николай Станчев Николов

Факултет: Колеж - Добрич

Катедра: НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА, ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА

Кабинет: Корпус , стая 104

Телефон:

Email: nikolai_s@abv.bg, n.nikolov@shu.bg

Приемно време: понеделник, 13 - 15 ч.

Завършен университет, специалност

1988-1993 г. - ВПИ – Шумен, специалност Българска филология.

2001 г. - ШУ „Еп. Константин Преславски”, магистратура Социална педагогика

2003 г. - ШУ „Еп. Константин Преславски”, магистратура Специална педагогика “Диагностика и корекция на комуникативни нарушения”.

Месторабота преди постъпване в ШУ

1990 - 1993 - СК "Ксоникс";

1994 - 1995 - ЗПДА "Витоша"

1995 - 1998 - частен сектор;

Заемани академични длъжности

2000 г. – асистент;

2005 г. - ст. асистент;

2006 г. - гл. асистент;

2009 - доцент по теория на възпитанието и дидактика /05.07.01/ (Социална работа с рискови групи)

Придобити научни степени

2006 г. – доктор по педагогика /05.07.00/

Водени лекции и/или упражнения

Социална работа с индивиди и семейства;

Социална работа с групи;

Социално законодателство и социална защита;

Демография;

Теория на възпитанието;

Приобщаващо образование;

Основи на НУП;

Предучилищна педагогика;

Закрила на детето;

Педагогически технологии на игровото взаимодействие;

Области на научни интереси

Динамика и тенденции на нормативните регулатори в социалната сфера;

Обективни и субективни фактори на социалния риск;

Социално включване на рискови групи;

Интеграция на деца от етнически малцинства;

Частни изследователски методи в социалната работа.

Специализации

2009 г. - Интеркултурно образование

Участия в международни и национални научни проекти

Проект № BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“, по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ;

Проект № BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Проект на катедра НППИМ "Традиционни и иновативни модели на работа със студентите колежани” по дог. № дог. № РД-21-233/28.02.2019 г.

Проект на катедра НУП "Образователни модели и практики при подготовката на студентите колежани” по дог. № РД-10-424/28.02.2018 г. (вх. № РД-08-138/08.02.2018)

Проект на фондация Safe the children – UK, Шуменски университет “Епископ К. Преславски”, ДПС - МВР, ДСП – МТСП и МКБППМН за изграждане на Социално-консултативен център за деца в риск, 2001 – 2003;

Проект на ромска фондация “Искра”, Шуменски университет “Епископ К. Преславски” и ДСП – МТСП за изграждане на Социално-консултативен и образователен център за деца от ромски произход, 2002;

Международен проект “Socializacie I integracie u procesima razvoia I priniatie u Evropski skup”, Srbia i Crna Gora, 2003;

Проект “Нагласи, компетенции и възможности за реализация на студентите от специалност Социална педагогика и Социални дейности”, Шумен, 2006 г;

Национален проект “ Съвременни методи, средства и технологии в диагностиката , консултирането и обучението на лица с увреждания” с партньори: Пловдивски университет “ Паисий Хилендарски “, Софийски университет “ Свети Климент Охридски “, “ Згура – М “ ООД – Пловдив - 2005 – 2008 г.

Проект “Мястото на студентите в социалното пространство на Българската православна църква”, Шумен, 2008 г;

Проект “Социално включване на възпитаници от институциите за деца чрез форми на обучение съвместно с Педагогически факултет на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2008 г;

Проект “Формиране на професионална компетентност по социална работа на студентите, обучаващи се в професионално направление “Социални дейности” чрез участие в планиране, мениджмънт и оценка на проекти за развитие”, Шумен, 2009 г;

„Ролята на професионалния преддипломен стаж на студентите от специалност «Социални дейности» за адаптацията на клиентите от дом за стари хора “С. Смядовски” гр.Шумен”, 2010;

"Футурологично прогнозиране за развитие на социалните услуги в България", 2011;

Ролята на професионалния преддипломен стаж на студентите от специалност «Социални дейности» в БЧК за подпомагане пълноправното включване на възрастните хора в обществения живот в Шуменски регион", 2012 г.

„Социализация чрез арттерапия в ДДЛРГ „Детелина” - Шумен” 2013

Проект: Министерство на образованието, младежта и науката; Проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“; Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 2013

Проект: № BG051РО001-4.3.04-0020 Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси»; „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на ШУ „Еп. К. Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение” 2012-2014

3. Проект BG051PO001-4.1.05-0163 „Етноакадемия за образователна интеграция” ЧПГ „Джон Атанасов” – Русе на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

"Идентифициране на потребността от включване на учебната дисциплина футурология в учебния план на специалност „Социални дейности” на ШУ „Еп. К. Преславски” Вх. № РД-08-250/14.03.2014 г., № РД-10-573-/04.04.2014 г.

Проект № РД – 082 – 94/2015 „Иновационни практики в социалната работа с хора с увреждания”,

Проект № РД-10-582/2017 "Актуални проблеми в подготовката на студентите за бъдещата им професионална реализация"

Организационна дейност

2005-2008 г. - Председател на “Център за младежки и социални изследвания” към ШУ „Еп. Константин Преславски”.

Членства в научни организации

2007 г. - Българска асоциация за образование по социална работа (БАОСР)

Дисертации

2006г. -Социално-педагогически аспекти и етнически характеристики на детския труд в регион Шумен

Монографии

2008г. -Николов, Н. 2008, "Системата “Социално подпомагане” – част І, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен, с. 153

2008г. -Николов, Н. 2008. "Детският труд – социализация или експлоатация", 2008, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен, с. 202

Учебници

2007г. -Николов, Н. 2007. “Социално-демографски проблеми и предизвикателствата към държавната политика”, Шумен, с. 291 ( в съав. с Г. Колев, П. Петков)

2006г. -Николов, Н. 2006. “Теоретични основи на социалната работа” , І част, Шумен, с. 203, ( в съав. с Г. Колев, И. Кусев, П. Лазарова)

Статии

2019г. -Team teaching - an innovative model for an innovative school // SocioBrains, issue 64, December 2019.P. 30-35. ISSN 2367-5721.

2019г. -Познати и непознати принципи на мултикултурната класна стая // Научни трудове Колеж - Добрич, т. ХI, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2019. С. 49-59. ISSN 2367-8356.

2018г. -Конфликтогени в педагогическата колегия на детската градина // Научни трудове Колеж - Добрич, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", т. Х, 2018. С.12-21. ISSN 2367-8356

2018г. -Assertiveness as a model to counteract bullying and aggression in school, journal // SocioBrains ,issue 50, October 2018. С. 108-112. ISSN 2367-5721.

2017г. -Nikolov, N., 2017, Dynamic of reasons for execution from educational system in initial level for the period 2006 - 2016 year, KNOWLEDGE, International Journal, September, 2017, Agia Triada, Greece, Vol. 19.1., pp. 139-145.

2017г. -Николов, Н., 2017, "Извънкласните дейности на децата през призмата на институционалната и нормативната защита", акад. сп. "Управление и образование", кн.3, т. 13, БУ "Проф. А. Златаров", Бургас, 2017, стр. 107-113;

2015г. -Nikolov, N., The Family As A Factor For Motivate Children From Turkish Ethnos In Their Participation In Education And The Labor Process, рр 8-11, Issue 6, February 2015, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015

2015г. -Nikolov, N., The social perspective of adolescent in terms of the relation "macroeconomics - children", рр 12-16, Issue 6, February 2015, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015

2015г. -Nikolov, N., Essence And Categories Of Social Support System, рр 31-41, Issue 15, November 2015, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015

2014г. -Николов, Н. Динамика на социално-икономическите фактори и обединяването на българските граждани. Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, т. ХVІІІ D. Научни трудове от конференция „Образователни технологии” 26-28 септември, Педагогически факултет. Ш., 2014

2014г. -Nicolov, N., The Bulgarian society in demographic context, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 37 – 42, Issue 2, October 2014

2014г. -Nicolov, N., Education and health care – the dark side of the bulgarian transition, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 31 – 36, Issue 2, October 2014

2014г. -Николов, Н. Разграничаване на бърнаут-синдрома от близки до него конструкти. Научна конференция, РУ „А. Кънчев”, Русе, 2014

2013г. -Николов, Н., (2013), Социалната перспектива на подрастващите през призмата на релацията "макроикономика - деца", МНК "Образование, наука, икономика и технологии", БУ "Проф. А. Златаров";

2013г. -Николов, Н. Социологията на личността в практиката на CASE WORK. Научни трудове от конференция с международно участие „Иновации в образованието” 27-29 септември, ПФ, Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски” т. ХVІІ D. Ш. стр. 430 – 435, 2013

2013г. -Николов, Н., (2013), Образователна толерантност и обществено примирение към децата на България, "Научна конференция - 2013", РУ "А. Кънчев" и Съюз на учените - Русе;

2010г. -Николов, Н., 2010. "Безработица и заетост – основни фактори за появата на системата Социално подпомагане в България", СбНТ „Иновации в образованието”, Шумен, с. 818-824

2010г. -Николов, Н., 2010. "По въпроса за някои терминологични единици в социалната работа в България", сп. „Trakia Journal of Sciences”, Ст. Загора,

2010г. -Николов, Н., 2010. "Приложни аспекти на диагностиката в социалното подпомагане", сп. „Управление и образование”, кн. 4, т. 6, 2010, Бургас, с. 129-133

2009г. -Николов, Н., 2009. "Трудовият статус на ромското дете в рамките на семейството и рода", СбНТ „Интеркултурно образование”, Благоевград,

2005г. -Николов, Н., 2005, "Въздействие на нерегламентирания труд върху анатомията и физиологията на детето, сп. "Организация и управление на училището и детската градина", бр. 6, с. 17-22

Доклади

2017г. -Николов, Н., 2017, "Динамика на причините за отпадане от образователната система в прогимназиален етап за периода 2006 - 2016 година", 56-та МНК "Индустрия 4.0, бизнес среда, качество на живот" - РУ "А. Кънчев", Русе;

2008г. -Николов, Н., 2008. "Социални и културологични аспекти на образованието", СбНТ „120 години специалност Педагогика – традиции и нови реалности”, София,

2008г. -Николов, Н., 2008. "Web-базирани библиотеки – реалности и проблеми", Сборник материали от международен научен семинар, СВУБИТ - София

2008г. -Николов, Н., Г. Колев, 2008. "Институционализация на съвременната библиотека", Сборник материали от международен научен семинар, СВУБИТ - София

2008г. -Николов, Н., 2008. "Релацията “образование-пазар на труда” в сферата на социалните дейности", СбНТ “Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България”, Правец

2008г. -Николов, Н., 2008. "Образованието като социо-културен институт", СбНТ „Проблеми на социалната и специалната педагогика”, Шумен,

2008г. -Николов, Н., 2008. "Социално-педагогически аспекти на детския труд", СбНТ “Проблеми на социалната и специалната педагогика”, Шумен,

2008г. -Николов, Н., 2008. "Детският труд в условията на социално-икономическа реформа", СбНТ „Проблеми на социалната и специалната педагогика”, Шумен,

2008г. -Николов, Н., 2008. "Някои проблеми по въпроса за дефинирането на категорията “детски труд”, СбНТ „120 години специалност Педагогика – традиции и нови реалности”, София,

2008г. -Николов, Н., 2008. "Социални и културологични аспекти на образованието", СбНТ „120 години специалност Педагогика – традиции и нови реалности”, София,

2007г. -Николов, Н., 2007. "Влияние на свободните дейности на децата върху процеса на социално включване", СбНТ „Социални изследвания”, Лозенец,

2007г. -Николов, Н., 2007. "Уеб базирано дистанционно обучение – реалности и проблеми", СбНТ “Съвременни измерения на дистанционното обучение”, Правец, с. 265-275

2007г. -Николов, Н., 2007. "Дилемата “училище-работа” в контекста на съвременните реалности", СбНТ “Предизвикателствата на съвремието и качеството на образованието”, т. І, Шумен, с. 204-208

2007г. -Николов, Н., 2007. "Динамиката на мотивацията при избора на специалност “Социална педагогика”, СбНТ “Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България”, София, с. 695-700

2005г. -Николов, Н., 2005. “Семейството като фактор за мотивиране на децата от турския етнос при участието им в образователния и трудовия процес”, СбНТ “Социална работа с деца и семейства”, София,

2005г. -Николов, Н., 2005. "Ретроспекция на детския труд в България", СбЮНК “Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитие и проекции през ХХІ век”, т. ІІІ, Варна, с. 232-235

2005г. -Николов, Н., 2005. "Децата - етнически турци в българското образование", СбНТ “Образование и толерантност”, Шумен, с. 177-181

2004г. -Николов, Н., 2004. "Специфични образователни потребности на децата от различни етнически групи", СбНТ “Предизвикателствата пред образованието и науката в контекста на глобализацията”, т. І, Бургас, с. 229-232

2004г. -Николов, Н., 2004. "Специфика на социалната работа с някои рискови групи от населението", СбНТ “Социална педагогика”, Шумен, с. 74-85

2004г. -Николов, Н., 2004. "Концепция за изследване на социално-педагогически измерения и етнически характеристика на детския труд", Докторантска академия – СУ “Св. Кл. Охридски”, Китен

2004г. -Николов, Н., 2004. "Форми и методи за работа с родители", СбНТ "Специална педагогика и специална психология”, Шумен, с. 119-125

2004г. -Николов, Н., 2004. "Характер и значение на трудовото възпитание в системата на образованието", СбНТ “Образование и изкуство”, т. ІІІ, Шумен, с. 73-78

2004г. -Николов, Н., 2004. "Методи за корекция на социалното поведение на подрастващите", СбНТ “Специална педагогика и специална психология”, Шумен, с. 216-223

2003г. -Николов, Н., 2003. "Благосъстоянието на децата и връзката му с образованието и труда", СбНТ “Хуманитарното знание – традиционни опори и актуалност” – т. ІІ, Бургас, с. 182-186

2003г. -Николов, Н., 2003. "Дефиниране и категории на детския труд и предпоставки за неговата поява", Докторантска академия – СУ “Св. Кл. Охридски”, Китен

2002г. -Николов, Н., 2002. "Ресоциализация на проблематични деца по примерот на социалноконсултативен центар за деца во ризик" Меѓународна конференција "Учителот на ХХІ век", Битола, Македонија

2002г. -Николов, Н., 2002. "Форми на детски труд в община Шумен – регламентирани и извън закона", Първа университетска конференция по Социална педагогика и социални дейности, СУ "Св. Кл. Охридски", Китен,

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2013г. -Становище: Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности, за нуждите на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Стопански факултет, катедра "Организация и методология на социалните дейности", обявен в ДВ, бр. 87 от 09.11.2012 г.

2013г. -Рецензия: за учебното помагало „Управление на репутацията” с автор гл. ас. д-р Тодорка Кабакчиева

2012г. -Рецензия: на дисертационен труд на тема: „Свободното време на учениците от 13 до 18 годишна възраст като потенциал за социалната работа” на Владислав Димитров Чалъков за придобиване на образователна и научна степен „доктор” по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика от доц. д-р Николай Станчев Николов - председател на научното жури от ШУ „Епископ Константин Преславски”

Цитирания

2019г. -Nikolov, N. Dynamic of reasons for execution from educational system in initial level for the period 2006 - 2016 year // KNOWLEDGE, International Journal, September, 2017, Agia Triada, Greece, Vol. 19.1., pp. 139-145. Цит. в: Витанова, Н., Училище на бъдещето, // Стратегии на образователната и научната политика, vol. 27, кн. 3, София, 2019, с.301-311. (Web of Science Core Collection)

2014г. -Nikolov, N., 2004: Specific educational needs of children from different ethnic groups”, Collection of Research works “Challenges in front of the education and science in the context of globalization, Volume. І, Burgas, p. 229 – 232; IN: Ilieva, I., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 23– 33, Issue 3, December 2014, P. 25

2014г. -Nikolov, N., 2005: Influence of the unregulated work on the anatomy and physiology of the child, Journal “Organization and management of school and kindergarten”, Issue 6, p. 17 – 22; IN: Ilieva, I., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 23– 33, Issue 3, December 2014, P. 25

2014г. -Nikolov, N., 2013: The educational tolerance and social resignation towards children in Bulgaria, "Scientific Conference ; IN: Ilieva, I., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 23– 33, Issue 3, December 2014, P. 25 - 2013", Ruse University “A. Kanchev” and Union of Scientist – Ruse; IN: Ilieva, I., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 23– 33, Issue 3, December 2014, P. 24

2014г. -Nikolov, N., 2013: Social perspectives of teenagers through the prism of relation “Macro - economics - children”, ISC "Education, science, economics and technologies, Bourgas University “Prof. Asen Zlatarov”; IN: Ilieva, I., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 23– 33, Issue 3, December 2014, P. 25

2014г. -Nikolov, N., 2007: (co-author), Socio - demographic problems and challenges in form of state policy, Shumen; IN: Ilieva, I., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 23– 33, Issue 3, December 2014, P. 26

2014г. -Nikolov, N., 2008: Social support system, First part, Shumen; IN: Ilieva, I., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 23– 33, Issue 3, December 2014, P. 25

2014г. -Nikolov, N., 2008: Child labour – socialization and exploitation, Shumen; IN: Ilieva, I., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 23– 33, Issue 3, December 2014, P. 25