Млади учениабв

Предходен етап I (2019)

Правила и критерии на ШУ за разпределение на средствата

Разпределение на средствата по програма „Млади учени и постдокторанти“ към основните структурни звена на Шуменския университет

ОБЯВА

Колеж-Добрич при ШУ „Епископ К. Преславски”

обявява конкурс по национална научна програма „Млади учени и постдокторанти”

Във връзка с изпълнението на Програмата, Колеж-Добрич ще финансира 1 млад учен или 1 постдокторант

Правила за участие:

Документи за кандидатстване:

 1. Автобиография
 2. Диплома за получена докторска степен
 3. Сертификат за владеене на чужд език
 4. Мотивационно писмо, включващо и информация за области на научни интереси
 5. Описание на досегашната научна работа на кандидата
 6.  Списък с публикации и проекти, в които е участвал, притежание на патенти (ако е приложимо)
 7. Списък с участия с доклади, постери, презентации в научни конференции и събития (само за кандидатите за постдокторанти)
 8. Анотация и работен план за бъдещата изследователска работа
 9. Други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова преценка
 10. Награди или грамоти

Срок за кандидатстване: 06.03.2020 г. 16:30 ч.


Документите на кандидатите се приемат в Директорска канцелария (каб. 202 на Колеж-Добрич) всеки работен ден от 8:00-16:30 ч.


Бюджет за 2020 г.: 4 123 лв.

Комисия от Колеж-Добрич за конкурса, назначена със заповед ФД-03-01/03.02.2020 г.:

Председател:  

 • проф. д-р Найден Ненков

Членове:

 • доц. д-р Албена Иванова
 • гл. ас. д-р Ивелин Иванов - постдокторант

Правила за кандидатстване