КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Проф. д.м.н. Николай Иванов Янковабв

Проф. д.м.н. Николай Иванов Янков

Факултет: Колеж - Добрич

Катедра: НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА, ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА

Кабинет: Корпус A, стая 202

Телефон: 058 / 603-209

Email: n.yankov@shu.bg

Приемно време: понеделник 13-15

Завършен университет, специалност

1993 - 1997 – висше образование в ШУ "Еп. К. Преславски", Факултет по Математика и Информатика, катедра Алгебра и геометрия, направление Математика; Квалификация – магистър.

Месторабота преди постъпване в ШУ

Заемани академични длъжности

1997 - 2003 – асистент в катедра „Алгебра и геометрия”, ФМИ на ШУ „Еп. К. Преславски”

2005 - 2007 – старши асистент в катедра „Алгебра и геометрия”, ФМИ на ШУ „Еп. К. Преславски”

2007 - 2011 – главен асистент в катедра „Алгебра и геометрия”, ФМИ на ШУ „Еп. К. Преславски”

2011 - 2012 – доцент в катедра „Алгебра и геометрия”, ФМИ на ШУ „Еп. К. Преславски”

2012 - 2016 – доцент в катедра "Информатика и математика" при Колеж-Добрич на ШУ „Еп. К. Преславски”

2016 – професор в катедра "Информатика и математика" при Колеж-Добрич на ШУ „Еп. К. Преславски”

Придобити научни степени

2006 - образователна и научна степен „доктор” по математика с шифър 01.01.02 - Алгебра и теория на числата

2015 - научна степен "доктор на науките" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика

Водени лекции и/или упражнения

Лекционни курсове: "Дискретни структури" (за студенти от магистърска специалност „Системно администриране”), "Сигурност на информационните системи", "Информационна сигурност в Интернет" и "Криптографски системи" (за студенти от магистърска специалност „Софтуерни технологии”), Линейна алгебра и аналитична геометрия (за студенти от специалност „Математика и информатика”), Линейна алгебра и аналитична геометрия I и II част (за студенти от специалности „Икономическа информатика” и "Компютърни информационни технологии"), Теория на числата (за студенти от специалност „Икономическа информатика” и специалност „Математика и информатика”), Дискретна математика I и II част (за студенти от специалност „Информатика и информационни технологии” – Колеж Добрич), Математика I и II част (за студенти от специалности НУПЧЕ и НУПИТ – Колеж Добрич), Семинарни упражнения за всички специалности във ФМИ, както и за специалности в ФПН, ПФ и колежа в гр. Добрич: Алгебра, Линейна алгебра и аналитична геометрия, Дискретна математика, Теория на Галоа, Теория на числата, Висша математика, Кодиране и защита на данни, Алгебрична теория на кодирането, Теория на групите.

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Chonbuk National University, Jeonju, Korea: август 2012 - февруари 2013

Области на научни интереси

алгебрична теория на кодирането, линейна алгебра, дискретна математика, паралеризиране на алгоритми

Специализации

1. Семинар ”Information Security and Related Combinatorics” организиран от NATO - Advance Study Institute (ASI), Опатия, Хърватска, 31 май - 11 юни 2010. Лектори: prof. K.T. Arasu, prof. C. Colbourn, prof. R. Fuji-Hara, prof. W. Haemers, prof. M. Jimbo, prof. J. D. Key, prof. H. Kharaghani, prof. C. Lam, prof. S. Magliveras, prof. J. Moori, prof. T. Shaska, prof. L. Storme, prof. V. D. Tonchev, prof. R. Wilson

2. Интензивен курс "Coding Theory" (DAAD-Project “Center of Excellence for Applications of Mathematics”). Лектори: проф. д-р Мартин Босерт (Университет Улм) и проф. дмн. Иван Ланджев (Институт по математика и Информатика към Българска Академия на науките), София и Пампорово, 2005.

3. Интензивен курс "Coding and Theoretical Aspects of Information Theory" (Project DAAD in the framework of the Stability Pact for South Eastern Europe). Лектор: проф. дмн. Иван Ланджев (Институт по математика и Информатика към Българска Академия на науките), София, 2003.

4. Интензивен курс "Coding Theory and Applications to Communication Technologies. Лектори: проф. д-р В. Хайзе и доц. д-р Т. Хонолд (Техн. Унив. Мюнхен, Германия), София, 2002.

Участия в международни и национални научни проекти

2004 – 2006: проект ММ – 1304: Самоортогонални кодове и групи от автоморфизми с научен ръководител ст.н.с. II ст. д-р Илия Буюклиев, Фонд „Научни изследвания” към МОМН

2001 – 2004 – „Теория на полетата. Самодуални кодове. Разширения на полета” с научен ръководител проф. д-р Никола Зяпков, Фонд „Научни изследвания” към ШУ ”Еп. К. Преславски”

2005 – 2008 – „Екстремални самодуални кодове. Разширения на Галоа” с научен ръководител проф. д-р Никола Зяпков. Фонд „Научни изследвания” към ШУ ”Еп. К. Преславски”

2009 – „Оптимални самодуални кодове. Обратната задача и ньотеровата задача в теорията на Галоа за метаабеловите групи” с научен ръководител проф. д-р Никола Зяпков.Фонд „Научни изследвания” към ШУ ”Еп. К. Преславски”

2010 – „Оптимални самодуални кодове. Обратната задача и ньотеровата задача в теорията на Галоа за метаабелови групи” с научен ръководител проф. д-р Никола Зяпков.Фонд „Научни изследвания” към ШУ ”Еп. К. Преславски”

2011 – „Оптимални самодуални кодове над крайни полета.” с научен ръководител доц. д-р Радка Русева.Фонд „Научни изследвания” към ШУ ”Еп. К. Преславски”

2012 - Project WCU R-32-2009-000-20014-0, NRF Koreа с научен ръководител Moon Ho Lee

2012 - "Самодуални кодове над крайни полета.” с научен ръководител доц. д-р Радка Русева.Фонд „Научни изследвания” към ШУ ”Еп. К. Преславски”

2012 - 2013 - Brain Pool Project, Korean Federation of Science and Technology Society (KOFTS) с научен ръководител Moon Ho Lee

2013 - Проект РД-08-245/13.03.2013 г. финансиран от ШУ ”Еп. К. Преславски”, "Приложни аспекти на информационните технологии в образованието и науката" - ръководител

2014 - Проект РД-08-234/12.03.2014 г. финансиран от ШУ ”Еп. К. Преславски”, "Актуални приложения на информационното и математическо моделиране в обучението на студентите колежани" - ръководител

2015 - Проект РД-08-277/11.03.2015 г. финансиран от ШУ ”Еп. К. Преславски”, "Изграждане на информатическа и математическа компетентност на студентите" - ръководител

2016 - Проект РД-08-144/08.02.2016 г. финансиран от ШУ ”Еп. К. Преславски”, "Информационни технологии за изграждане на конкурентни умения у колежаните" - ръководител

Заемани ръководни позиции

от май 2012 - ръководител катедра "Информатика и Математика" на Колеж - Добрич

от май 2013 - координатор на Колеж - Добрич по научно-изследователнката и художествено-творческа дейност и акредитация

2014-2015 - зам. председател на Контролния съвет на ШУ

от 2015 - зам. председател на Общото събрание на ШУ

Организационна дейност

Зам. председател на Общото събрание на ШУ

Членства в научни организации

American Mathematical Society (AMS) member ID: YNNKXB

Държавни и/или научни награди

I награда на ФМИ при ШУ за постигнати високи разултати в областта на научните изследвания за 2012 г.

Дисертации

2015г. - Оптимални самодуални кодове с нетривиална група от автоморфизми - Шумен, 2015. - 197 стр (дисертация за получаване на научна степен "доктор на науките") (D.Sc. Thesis)

2006г. - Двоични екстремални самодуални кодове - Шумен, 2006. - 89 стр (дисертация за получаване на образователна и научна степен "доктор") (PhD Thesis)

Учебници

2013г. - Математика I част - ЛААГ, ЦДО Шуменски Университет, 2013, ISBN 978-954-577-713-4

2013г. - АЛГЕБРА в задачи и записки, част I, Линейна алгебра (в съавторство с проф. д-р Никола Зяпков), Фабер 2013, ISBN 987-954-400-733-1, 223 стр.

2008г. - Елементарна теория на числата (В съавт. с проф. д-р Никола Зяпков и доц. д-р Иво Михайлов), Издателство Фабер, 2008, ISBN: 987-954-775-972-5

Учебни помагала

2014г. - Русева Р., Н. Янков, В. Дянкова, Дискретна математика, Модул 1, ЦДО Шуменски Университет, 2014

2014г. - Русева Р., Н. Янков, В. Дянкова, Дискретна математика, Модул 2, ЦДО Шуменски Университет, 2014

Статии

2019г. - N. Yankov, R. Russeva, E. Karatash, Classification of Binary Self-Dual [76, 38, 14] Codes With an Automorphism of Order 9, IEEE Transactions on Information Theory, vol. 65(2), 2019, pp. 1101-1105, ISSN 0018-9448, DOI: DOI: 10.1109/TIT.2018.2846564

2018г. - N. Yankov, M. Ivanova, M.-H. Lee, Self-dual codes with an automorphism of order 7 and s-extremal codes of length 68, Finite Fields and Their Applications, v. 51, 2018, pp. 17–30, DOI: DOI: 10.1016/j.ffa.2017.12.001

2017г. - K. M. Cho, Md. Abdul Latif Sarker, N. Yankov, Moon Ho Lee, A Note on the Singular Value Decomposition of Inverse-Orthogonal Circulant Jacket Matrices, Journal of Engineering Technology, vol. 6(3), 2017, pp. 392-404, ISSN: 0747-9964

2017г. - Nikolay Yankov, Damyan Anev, Muberra Gurel, Self-Dual Codes with an Automorphism of Order 13, Advances in Mathematics of Communications, Volume 11, No. 3, 2017, pp. 635-645, DOI: 10.3934/amc.2017047

2017г. - N. Yankov, D. Anev, M.-H. Lee, On the even subcode of codes with an automorphism of order 5 with 12 cycles, Proceedings of the XXIII-th International Workshop on Multimedia Signal Processing and Transmission (MSPT), p. 6, Youngil Publishing, Korea, ISSN 1975-5635, February 2017

2017г. - N. Yankov, D. Anev, New self-dual [78, 39, 14] codes with an automorphism of order 13, Proceedings of Eighth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics (OC2017), Sofia, July, 2017, pp. 128-133

2016г. - Nikolay Yankov, A connection between three [44, 22, 8] self-dual codes, Mathieu groups M22, M23, and self-orthogonal designs // Mathematics and Education in Mathematics, vol. 45, 2016, pp. 162-167

2016г. - Stefka Bouyuklieva, Wolfgang Willems, Nikolay Yankov, On the automorphisms of order 15 for a binary self-dual [96, 48, 20] code, Designs, Codes and Cryptography, vol. 79 (1), pp. 171-182, DOI: 10.1007/s10623-015-0043-0

2016г. - Muberra Gurel, Nikolay Yankov, Self-dual codes with an automorphism of order 17 // Mathematical Communications, ISSN 1331-0623, vol. 21, No. 1, 2016, pp. 97-107

2016г. - Nikolay Yankov, Milena Ivanova, Binary s-extremal self-dual codes of length 68 do exist, Proceedings of the Fifteenth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory (ACCT2016), Albena, Bulgaria, pp. 301-306

2016г. - R. Russeva, N. Yankov, E. Karatash, On the Automorphisms of the optimal self-dual code Of Length 74, Proceedings of MATHTECH 2016, book 1, Shumen University, ISSN 1314-3921, p. 36-42

2016г. - M. Ivanova, N. Yankov, Extending results for some binary self-dual codes of lengths 62 and 64, Proceedings of University of Ruse, vol. 55, book 6.1: Mathematics, Informatics and Physics, 2016, ISSN 1311-3321, pp. 280-285 (Best paper crystal prize)

2015г. - Nikolay Yankov, Some new self-dual [96, 48, 16] codes with an automorphism of order 15, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, vol. XVI C, pp. 99-108, 2014.

2015г. - N. Yankov, M.H. Lee, M. Gurel, M. Ivanova, Self-Dual Codes With an Automorphism of Order 11, IEEE Transactions on Information Theory, vol. 61(3), 2015, pp. 1188 - 1193, DOI: 10.1109/TIT.2015.2396915

2015г. - Nikolay Yankov, Moon Ho Lee, Classification of self-dual codes of length 50 with an automorphism of odd prime order, Designs, Codes and Cryptography, vol. 74(3), 2015, pp. 571-579, DOI: 10.1007/s10623-013-9874-8

2015г. - N. Yankov and M. Ivanova, Classification of binary self-dual [68, 34, 12] codes with an automorphism of order 11, Mathematics and Education in Mathematics, vol. 44, 2015, pp. 186-191

2015г. - N. Yankov and R. Russeva, Further results on the classification of binary self-dual [52, 26, 10] codes with an automorphism of odd prime order// Proceedings of University of Ruse, vol. 54, book 6.1: Mathematics, Informatics and Physics, 2015, pp. 33-37, ISSN 1311-3321

2014г. - N. Yankov, M. Nikolova, M. H. Lee, Note on the binary self-dual codes with an automorphism of order 11, Proceedings of the XXI International Workshop on Multimedia Signal Processing and Transmission, pp. 105-109, Youngil Publishing, Korea, ISSN 1975-5635, February 2014

2014г. - Nikolay Yankov, Self-dual [62, 31, 12] and [64, 32, 12] codes with an automorphism of order 7, Advances in Mathematics of Communications, Vol. 8, No. 1, pp. 73-81, 2014, DOI: 10.3934/amc.2014.8.73

2014г. - Nikolay Yankov, Moon Ho Lee, New binary self-dual codes of lengths 50–60, Designs, Codes and Cryptography, vol. 73 (3), pp. 983-996, 2014, DOI: 10.1007/s10623-013-9839-y

2014г. - Stefka Bouyuklieva, Nikolay Yankov, Some self-dual codes having an automorphism of order 15, Proceedings of Fourteen International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory (ACCT), (2014), Svetlogorsk, Russia, pp. 103-108

2014г. - Nikolay Yankov, On the classification of [66, 33, 12] binary self-dual codes with an automorphism of order 11 with 6 cycles // Proceedings of University of Ruse, vol. 53, book 6.1: Mathematics, Informatics and Physics, 2014, ISSN 1311-3321, pp. 17-21

2013г. - Nikolay Yankov, New optimal [52, 26, 10] self-dual codes, Designs, Codes and Cryptography, vol. 69 (2) , pp. 151-159, 2013

2013г. - Nikolay Yankov, On the binary self-dual [96, 48, 20] codes with an automorphism of order 9, Proceedings of the Seventh International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, OC2013, September 6-12, Albena, Bulgaria, 2013, pp. 193-198, ISSN 1313-1117

2013г. - Nikolay Yankov, Moon Ho Lee, New [54, 27, 10] binary self-dual codes obtained via extending technique, Proceedings of the XIX-th International Workshop on Multimedia Signal Processing and Transmission (MSPT), pp. 1 - 6, Youngil Publishing, Korea, ISSN 1975-5635, February 2013

2013г. - Yankov, N., R. Russeva, New results on the classification of binary self-dual [52, 26, 10] codes with an automorphism of odd prime order // Proceedings of University of Ruse, vol. 52, book 6.1: Mathematics, Informatics and Physics, 2013, ISSN 1311-3321, pp. 21-25

2013г. - Nikolay Yankov, Radka Russeva “Self-dual codes of length 62 with an automorphism of order 31”, Proceedings of МАТТЕХ 2012, Shumen University, 2013, ISSN 1314-3921, p. 53-58.

2012г. - Nikolay Yankov, A putative doubly even [72, 36, 16] code does not have an automorphism of order 9, IEEE Transactions on Information Theory, vol. 58, issue 1, 2012, pp.159-164

2012г. - Stefka Bouyuklieva, Nikolay Yankov, Jon-Lark Kim, Classification of Binary Self-Dual [48,24,10] Codes with an Automorphism of Odd Prime Order, Finite Fields and Their Applications, vol. 18, issue 6, 2012, pp. 1104-1113

2012г. - Nikolay Yankov, Moon Ho Lee, New binary self-dual codes of length 50, Proceedings of the XVII International Workshop on Multimedia Signal Processing and Transmission, pp. 1-6, Youngil Publishing, Korea, ISSN 1975-5635, March 2012

2012г. - Nikolay Yankov, Moon Ho Lee, On the binary self-dual codes of length 58, Proceedings of the XVIII International Workshop on Multimedia Signal Processing and Transmission, pp. 1-8, Youngil Publishing, Korea, ISSN 1975-5635, September 2012

2012г. - Nikolay Yankov, Determination of the weight enumerator for optimal binary self-dual code of length 52, Proceedings of Thirteen International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory (ACCT), (2012), Pomorie, Bulgaria, pp. 341-346.

2011г. - Nikolay Yankov, On binary self-dual codes of length 62, Mathematics and Education in Mathematics, vol. 40, Proceedings of the FortiethSpring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovec, Bulgaria (2011), pp. 223-228

2011г. - Stefka Bouyuklieva, Nikolay Yankov, Radka Russeva, On the classification of binary self-dual [44, 22, 8] codes with an automorphism of order 3 or 7, International Journal ofInformation and Coding Theory, vol. 2, no.1, 2011, pp. 21-37

2011г. - Nikolay Yankov, Radka Russeva, Binary self-dual codes of lengths 52 to 60 with an automorphism of order 7 or 13, IEEE Transactions on Information Theory, vol. 57, issue11, 2011, pp. 7498-7506

2011г. - Nikolay Yankov, New self-dual [54, 27, 10] codes extended from [52, 26, 10] codes, Conference 40 Years Shumen University (1971-2011), 2011, ISBN 978-954-577-603-8,pp. 36-41 PDF

2011г. - Nikolay Yankov, Classification of Extremal binary [64, 32, 12] self-dual codes with an automorphism of type 7-(8, 8), Conference 40 Years Shumen University (1971-2011),2011, ISBN 978-954-577-603-8, pp. 42-47

2010г. - Nikolay Yankov, Radka Russeva, On the self-dual codes of lengths 52 to 60 having an automorphism of order 7 or 13, MATHTECH 2010, v.1, ISSN 13143921, pp. 63-70

2010г. - Nikolay Yankov, Constructing self-dual codes using automorphisms, MATHTECH 2010, v.1, ISSN 13143921, pp. 55-62

2010г. - Nikolay Yankov, Near MDS codes over GF(64) related to doubly-even self-dual [72, 36, 16] code over GF(2), MATHTECH 2010, v.1, ISSN 13143921, pp. 71-76

2010г. - Nikolay Yankov, New self-dual codes of length 52, Proceedings of the Annual Workshop Coding Theory and Applications, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2010, pp. 33-36

2009г. - Stefka Bouyuklieva, Radka Russeva, Nikolay Yankov, Nikola Ziapkov, Milena Nikolova, On the classification of binary self-dual [44,22,8] codes with an automorphism of order,Proceedings of Sixth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics (OCRT), Varna, Bulgaria (2009), pp. 32-37

2008г. - Nikolay Yankov, Radka Russeva, Classification of the Binary Self-Dual [44, 21, 8] Codes with Automorphisms of Order 7, Mathematics and Education in Mathematics, vol. 37,Proceedings of the Thirty Seventh Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovec, Bulgaria (2008), pp. 239-244

2007г. - Stefka Bouyuklieva, Nikolay Yankov, Radka Russeva, Classification of the Binary Self-Dual [42,21,8] Codes having an Automorphism of Order 3, Finite Fields and Their Applications 13 (2007), pp. 605-615

2007г. - Nikolay Yankov, Extremal self-dual [44,22,8] codes with automorphism of order 3 with 14 cycles, Proceedings of the Fifth International Workshop on Optimal Codes andRelated Topics (OCRT), White Lagoon, Bulgaria (2007), pp. 249-254

2007г. - Nikolay Yankov, Radka Russeva, On Binary Self-Dual Codes of Lengths 60, 62, 64 and 66 having an Automorphism of Order 9, Designs, Codes and Cryptography 45(2007)pp. 335-346

2005г. - Stefka Bouyuklieva, Radka Russeva, Nikolay Yankov, Binary Self-Dual Codes Having an Automorphism of order p2, Mathematika Balkanica, New Series, vol. 19 (2005), pp.25-31

2005г. - Nikolay Yankov, Radka Ruseva, Stefka Bouyuklieva, Classification results on binary optimal self-dual codes of length 42, Proceedings of Fourth International Workshop onOptimal Codes and Related Topics (OCRT) (2005), Pamporovo, Bulgaria, pp. 286-291

2005г. - Stefka Bouyuklieva, Radka Russeva, Nikolay Yankov, On the Structure of Binary Self-Dual Codes Having an Automorphism of Order a Square of an Odd Prime, IEEE Trans. Inf.Theory, Vol. 51(2005), №10, pp. 3678-3686

2004г. - Nikolay Yankov, Binary Self-dual Codes Having an Automorphism of Order 29, Proceedings of Ninth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory(ACCT), (2004), Kranevo, Bulgaria, pp. 395-399

2004г. - Stefka Bouyuklieva, Radka Russeva, Nikolay Yankov, Binary Self-Dual Codes Having an Automorphism of order 9, Proceedings of Ninth International Workshop on Algebraicand Combinatorial Coding Theory (ACCT), (2004), Kranevo, Bulgaria, pp. 73-79

2003г. - Stefka Bouyuklieva, Nikolay Yankov, Extremal Self-Dual [42,21,8] Codes with Automorphisms of Order 3 with 12 cycles, Proceedings of The European Woman in MathematicsInternational Workshop on Groups And Graphs (2003), St. Elenas, Bulgaria, pp. 29-33

1996г. - Vassil Yorgov, Nikolay Yankov, On the extremal binary Codes of Length 36 and 38 with automorphism of order 5, Proceedings of Fifth Internatinal Workshop on Algebraic andCombinatorial Coding Theory (ACCT) (1996), Sozopol, Bulgaria, pp. 307-312

Доклади

2016г. - N. Yankov, M. Ivanova, Binary s-extremal self-dual codes of length 68 do exist, Proceedings of the Fifteenth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory (ACCT2016), Albena, Bulgaria

2016г. - R. Russeva, N. Yankov, E. Karatash, On the Automorphisms of the optimal self-dual code Of Length 74, Конференция с международно участие MATHTECH 2016, Shumen University, 2016

2016г. - M. Ivanova, N. Yankov, Extending results for some binary self-dual codes of lengths 62 and 64 // Конференция на РУ и СУ, Русе, 2016

2014г. - Yankov, N., On the classification of [66, 33, 12] binary self-dual codes with an automorphism of order 11 with 6 cycles, University of Ruse, Union of scientists - Ruse, Annual Conference, Ruse, 2014

2012г. - Nikolay Yankov, Self-dual codes of length 56 with an automorphism of order 5 and self-orthogonal 3-(56, 12, 65) designs, ACA 2012, 18th International Conference on Applications of Computer Algebra, June 25 – 28, 2012, Sofia, Bulgaria

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2017г. - Reviews for Mathematical Reviews: MR3552213 MR3543540 MR3546641 MR3575459 MR3626871 MR3631357 MR3665877

2016г. - Reviews for Mathematical Reviews: MR3431395 MR3468390 MR3512905

2015г. - Reviews for Mathematical Reviews: MR3312476 MR3372347

2014г. - Reviews for Mathematical Reviews: MR3092308 MR3147584 MR3178200 MR3181506 MR3181507 MR3237928 MR3237931 MR3210195 MR3210198

2013г. - Reviews for Mathematical Reviews: MR2931554 MR2890321 MR2928466 MR2957447 MR3035468 MR3043798 MR3043802

SELF-DUAL CODES OF LENGTH 62 WITH AN AUTOMORPHISM OF ORDER 31
SELF-DUAL CODES OF LENGTH 62 WITH AN AUTOMORPHISM OF ORDER 31


On the extremal binary codes of lengths 36 and 38
On the extremal binary codes of lengths 36 and 38 with an automorphism of order 5


New betas for codes with aut type 12-(5,f)
New betas for codes with aut type 12-(5,f)


6 new [76, 38, 14] codes
Generator matrices of 6 binary self-dual [76, 38, 14] codes with an automorphism of type 9-(8, 0, 4)


New [54, 27, 10] binary self-dual codes obtained via extending t
New [54, 27, 10] binary self-dual codes obtained via extending technique


Some new self-dual [96, 48, 16] codes with an automorphism 15
Some new self-dual [96, 48, 16] codes with an automorphism of order 15


Приложение на линейната алгебра в химията
Приложение на системите линейни уранения в химията при изравняване на химични уравнения.


New betas for codes with aut type 12-(5,f)
New betas for codes with aut type 12-(5,f)


New codes for p=11
Supplementary data for ``Binary self-dual codes with an automorphism of order 11'' by N. Yankov, M. H. Lee, M. Gurel, M. Nikolova


Determination of the weight enumerator for optimal binary 52
Determination of the weight enumerator for optimal binary self-dual code of length 52, Proceedings of Thirteen International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory (ACCT), (2012), Pomorie, Bulgaria, pp. 341-346.


Constructing the self-dual codes with automorphism of order 13
Constructing the self-dual codes with an automorphism of order 13 with 6 cycles