Доц. д-р Светла Христова Петковаабв

array(2) { ["bio"]=> array(8) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(197) "1976-1980г. СУ “Св. Климент Охридски” – филиал Благоевград, специалност Начална училищна педагогика - магистър" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(163) "От 1980г. - начален учител в гр. Белене до 1986г. - начален учител в ЕСПУ „Ив. Вазов, гр. Плевен”" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(487) "1986 - специалист в "Учебен отдел" , Шуменски университет 1987 - асистент по Методика на трудовата и конструктивно-техническата дейност в детската градина в Шуменски университет 1992 - старши асистент 1996 - главен асистент 2016 - доцент по методика на технологичното обучение" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(81) "2014 г. - Образователна и научна степен "Доктор"" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(1981) "Лекции: Методика на преподаване по техника и технологии при деца с интелектуални недостатъци Методика за интегриране на деца със специални образователни потребности в технологичното обучение Формиране на начална технологична култура в детската градина Конструктивно-технически и битови дейности Педагогически технологии за формиране на начална технологична култура Семинарни и лабораторни упражнения: Педагогически технологии за формиране на начална технологична култура Формиране на начална технологична култура в детската градина Конструктивно-технически и битови дейности Дидактическо прогнозиране и моделиране Методика на преподаване по техника и технологии при деца с интелектуални недостатъци Методика за интегриране на деца със специални образователни потребности ИД: Трудотерапия ппри деца със СОП Преддипломна и държавна педагогическа практика по Формиране на начална технологична култура в детската градина Преддипломна и държавна педагогическа практика по Методика на преподаване по техника и технологии при деца с интелектуални недостатъци" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(477) "Предучилищна педагогика, Педагогически технологии за формиране на технологична култура, Дидактика на технологичното обучение, Технологично обучение на деца със специални образователни потребности, Технологично обучение на деца с интелектуални недостатъци" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(6210) "Вътрешни проекти: • Проект към център “Конкурентна система за обучение и управление на висшето образование” (КСОУВО) по договор № 39/25.06.03 Тема: “Междууниверситетски център за обмен на педагогическа информация и технологичен опит” 2004г. • 2008 - научен проект на ШУ № РД/07—956/9.06.2008 на тема: „Иновационни техники и технологии в обучението” • 2009 - научен проект на ШУ № РД/07—956/9.06.2009 на тема: „Иновации в технологичното обучение” • 2010 - научен проект на ШУ РД-05-398/24.03.2010 г. на тема: Иновации в технологичното обучение и професионалното образование • 2011– научен проект на ШУ РД-05-198/07.03.2011 на тема: „Иновации в професионалното образование” • 2012 - Научен проект на ШУ РД-05-198/07.03.2011 на вх. № РД -05-288/05.03.2012 г., по договор № РД-07-747/05.04.2012 г. Тема: ”Образователните технологии в технологичното обучение” 2014 - Научен проект на ШУ РД-08-256/14.03.2014г. Тема: ”Образователни технологии” 2015 – Научен проект на ШУ РД – 08-298/ 12.03. 2015 Тема: „Иновации в предучилищното и начално образование” 2016 - Вътрешноуниверситетски проект „Иновации в образователните технологии” РД-08-131/08.02.2016 2017- Вътрешноуниверситетски проект РД-10-573/27.02.2017 г. "Образователни технологии" 2018г. № РД-08-130/07.02.2018г. „Съвременни аспекти на образователния дискурс“ Международни проекти: 2011 - Проект на Европейски социален фонд 2010–2011 г., Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Тема: “Алтернативни услуги за успешно и устойчиво социално включване на децата и юношите от ДДЛРГ “Детелина” – гр. Шумен” Договор BG051 PO 001-5.2.03-0065-С000 Министерство на образованието, младежта и науката; 2013 - Проект №BG051 РО001 – 3.1.03 -0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”; проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 2013 Студентски практики – академичен наставник в проект № BG051РО001-3.3.07 – 0002 на Министерство на образованието, младежта и науката по на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, със съдействието на Европейския социален фонд на Европейския съюз 2015 – Проект BG 06-210 „Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино” по Програма BG 06-210 „деца и младежи в риск” 2016 - ВД05М20Р001-2.002-0001 „Студентски практики” – Фаза 1 по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” на МОН със съдействието на Европейски структурни инвестиционни фондове, доп. споразумение №СП-АН-003/28.09.2016 2017 - ВД05М20Р001-2.002-0001 „Студентски практики” – Фаза 1 по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” на МОН със съдействието на Европейски структурни инвестиционни фондове, доп. споразумение №СП-АН-003/28.09.2016 2017 – Национален проект „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по Българо-Швейцарска програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи – „Здраве и образование за всички”. 2018 -ВД05М20Р001-2.002-0001 „Студентски практики” – Фаза 1 по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” на МОН със съдействието на Европейски структурни инвестиционни фондове, доп. споразумение №СП-АН-003/28.09.2016 2018 - Проект „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по Българо-Швейцарска програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи – „Здраве и образование за всички”;" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(45) "Съюз „Жените в науката”" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Светла Христова Петкова

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ТЕХНОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 110а

Телефон: 054 830495 вътр.221

Email: svetla_1958.1958@abv.bg, s.petkova@shu.bg

Приемно време: сряда: часа 12 - 14

Завършен университет, специалност

1976-1980г. СУ “Св. Климент Охридски” – филиал Благоевград, специалност Начална училищна педагогика - магистър

Месторабота преди постъпване в ШУ

От 1980г. - начален учител в гр. Белене

до 1986г. - начален учител в ЕСПУ „Ив. Вазов, гр. Плевен”

Заемани академични длъжности

1986 - специалист в "Учебен отдел" , Шуменски университет

1987 - асистент по Методика на трудовата и конструктивно-техническата дейност в детската градина в Шуменски университет

1992 - старши асистент

1996 - главен асистент

2016 - доцент по методика на технологичното обучение

Придобити научни степени

2014 г. - Образователна и научна степен "Доктор"

Водени лекции и/или упражнения

Лекции:

Методика на преподаване по техника и технологии при деца с интелектуални недостатъци

Методика за интегриране на деца със специални образователни потребности в технологичното обучение

Формиране на начална технологична култура в детската градина

Конструктивно-технически и битови дейности

Педагогически технологии за формиране на начална технологична култура

Семинарни и лабораторни упражнения:

Педагогически технологии за формиране на начална технологична култура

Формиране на начална технологична култура в детската градина

Конструктивно-технически и битови дейности

Дидактическо прогнозиране и моделиране

Методика на преподаване по техника и технологии при деца с интелектуални недостатъци

Методика за интегриране на деца със специални образователни потребности

ИД: Трудотерапия ппри деца със СОП

Преддипломна и държавна педагогическа практика по Формиране на начална технологична култура в детската градина

Преддипломна и държавна педагогическа практика по Методика на преподаване по техника и технологии при деца с интелектуални недостатъци

Области на научни интереси

Предучилищна педагогика, Педагогически технологии за формиране на технологична култура, Дидактика на технологичното обучение, Технологично обучение на деца със специални образователни потребности, Технологично обучение на деца с интелектуални недостатъци

Участия в международни и национални научни проекти

Вътрешни проекти:

• Проект към център “Конкурентна система за обучение и управление на висшето образование” (КСОУВО) по договор № 39/25.06.03

Тема: “Междууниверситетски център за обмен на педагогическа информация и технологичен опит” 2004г.

• 2008 - научен проект на ШУ № РД/07—956/9.06.2008 на тема: „Иновационни техники и технологии в обучението”

• 2009 - научен проект на ШУ № РД/07—956/9.06.2009 на тема: „Иновации в технологичното обучение”

• 2010 - научен проект на ШУ РД-05-398/24.03.2010 г. на тема: Иновации в технологичното обучение и професионалното образование

• 2011– научен проект на ШУ РД-05-198/07.03.2011 на тема: „Иновации в професионалното образование”

• 2012 - Научен проект на ШУ РД-05-198/07.03.2011 на вх. № РД -05-288/05.03.2012 г., по договор № РД-07-747/05.04.2012 г.

Тема: ”Образователните технологии в технологичното обучение”

2014 - Научен проект на ШУ РД-08-256/14.03.2014г. Тема: ”Образователни технологии”

2015 – Научен проект на ШУ РД – 08-298/ 12.03. 2015

Тема: „Иновации в предучилищното и начално образование”

2016 - Вътрешноуниверситетски проект „Иновации в образователните технологии” РД-08-131/08.02.2016

2017- Вътрешноуниверситетски проект РД-10-573/27.02.2017 г. "Образователни технологии"

2018г. № РД-08-130/07.02.2018г. „Съвременни аспекти на образователния дискурс“

Международни проекти:

2011 - Проект на Европейски социален фонд 2010–2011 г., Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Тема: “Алтернативни услуги за успешно и устойчиво социално включване на децата и юношите от ДДЛРГ “Детелина” – гр. Шумен” Договор BG051 PO 001-5.2.03-0065-С000 Министерство на образованието, младежта и науката;

2013 - Проект №BG051 РО001 – 3.1.03 -0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”; проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 2013

Студентски практики – академичен наставник в проект

№ BG051РО001-3.3.07 – 0002 на Министерство на образованието, младежта и науката по на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, със съдействието на Европейския социален фонд на Европейския съюз

2015 – Проект BG 06-210 „Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино” по Програма BG 06-210 „деца и младежи в риск”

2016 - ВД05М20Р001-2.002-0001 „Студентски практики” – Фаза 1 по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” на МОН със съдействието на Европейски структурни инвестиционни фондове, доп. споразумение №СП-АН-003/28.09.2016

2017 - ВД05М20Р001-2.002-0001 „Студентски практики” – Фаза 1 по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” на МОН със съдействието на Европейски структурни инвестиционни фондове, доп. споразумение №СП-АН-003/28.09.2016

2017 – Национален проект „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по Българо-Швейцарска програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи – „Здраве и образование за всички”.

2018 -ВД05М20Р001-2.002-0001 „Студентски практики” – Фаза 1 по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” на МОН със съдействието на Европейски структурни инвестиционни фондове, доп. споразумение №СП-АН-003/28.09.2016

2018 - Проект „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по Българо-Швейцарска програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи – „Здраве и образование за всички”;

Членства в научни организации

Съюз „Жените в науката”

Книги

2018г. - Книга за учителя по всички образователни направления за трета подготвителна възрастова групав детската градина и в училище. Изд. „Бит и техника“ ООД, Варна, 2018. ISBN 978-619-7457-66-7, с. 219 (в съавт. с М. Терзиева, и др. )

2018г. - Книга за учителя по всички образователни направления за четвърта подготвителна възрастова групав детската градина и в училище. Изд. „Бит и техника“ ООД, Варна, 2018. ISBN 978-619-7457-67-4, с.251(в съавт. с М. Терзиева, и др. )

2018г. - Книга за учителя по всички образователни направления за трета подготвителна възрастова групав детската градина и в училище. Изд. „Бит и техника“ ООД, Варна, 2018. ISBN 978-619-7457-66-7, с. 219 (в съавт. с М. Терзиева, и др. ) /електронен вариант/

Монографии

2016г. - Формиране на начална графична култура в конструктивно-технически и битови дейностиФормиране на начална графична култура в конструктивно-технически и битови дейности.Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”,. Шумен, 2016 , ISBN 978-954-9454-26-0

Учебници

2007г. - Технология на храната – Практическо ръководство по Технологичен практикум “Битови и обслужващи технологии” – Шумен, 2007, - с. 223

1999г. - Възпитателно-образователният процес в детската технико-технологична дейност. – Шумен, 1999. – с. 64

1999г. - Технология на текстила. – Шумен, 1999. – с. 64

Учебни помагала

2019г. - Книга за учителя по всички образователни направления за първа възрастова група в детската градина. Изд. „Бит и техника“ ООД, Варна, 2019. ISBN 978-619-7457-77-3 (в съавт. с М. Терзиева, и др. )

2019г. - Книга за учителя по всички образователни направления за първа възрастова група в детската градина. Изд. „Бит и техника“ ООД, Варна, 2019. ISBN 978-619-7457-77-3 (в съавт. с М. Терзиева, и др. ) електронен вариант

2019г. - Книга за учителя по всички образователни направления за втора възрастова групав детската градина. Изд. „Бит и техника“ ООД, Варна, 2019. ISBN 978-619-7457-79-73 (в съавт. с М. Терзиева, и др. )

2019г. - Книга за учителя по всички образователни направления за трета подготвителна възрастова групав детската градина и в училище. Изд. „Бит и техника“ ООД, Варна, Второ прералотено и допълнено издание. 2019. 234-267стр. ISBN 978-619-7523-49-2 (в съавт. с М. Терзиева, и др. )

2019г. - Познавателна книжка по конструиране и технологии за първа възрастова група Малчугани Майсторани. Изд. „Бит и техника“ООД, Варна, 2019. ISBN 978-619-7457-82-7 /в съавт. с В. Ананиев, С. Ананиева/

2019г. - Познавателна книжка по конструиране и технологии за първа възрастова група Малчугани Майсторани. Изд. „Бит и техника“ООД, Варна, 2019. /електронен вариант/ ISBN 978-619-7457-83-4 /електронен вариант/ в съавт с В. Ананиев, С. Ананиева

2019г. - Портфолио за постиженията на детето за първа възрастова група. Изд. „Бит и техника“ООД, Варна, 2019 ISBN 978-619-7457-81-0 /в съавт. с М. Терзиева, и др./

2019г. - Годишно тематично разпределение за първа група (по образователни направления), Изд. „Бит и техника“ ООД, Варна, 2019. /в съавт. с М. Терзиева, и др/

2019г. - Годишно тематично разпределение за втора група (по образователни направления), Изд. „Бит и техника“ ООД, Варна, 2019. /в съавт. с М. Терзиева, и др/

2019г. - Познавателна книжка по конструиране и технологии за втора възрастова група Малчугани Майсторани. Изд. „Бит и техника“ООД, Варна, 2019. ISBN 978-619-7457-88-9 / в съавт. с В. Ананиев, С. Ананиева/

2019г. - Познавателна книжка по конструиране и технологии за втора подготвителна възрастова група Малчугани Майсторани. Изд. „Бит и техника“ООД, Варна, 2019./електронен вариант/ ISBN 978-619-7457-90-2 / в съавт. с В. Ананиев, С. Ананиева/

2019г. - . Портфолио за постиженията на детето за втора възрастова група. Изд. „Бит и техника“ООД, Варна, 2019 ISBN 978-619-7457 /в съавт. с М. Терзиева, и др./

2018г. - Годишно тематично разпределение за трета подготвителна група (по седмици) Изд. „Бит и техника“ ООД, Варна, 2018. ISBN 978-954-9412-ХХ-Х, с. 56 (в съавт. с М. Терзиева, и др. )

2018г. - Годишно тематично разпределение за трета подготвителна група (по образователни направления), Изд. „Бит и техника“ ООД, Варна, 2018. ISBN 978-954-9412-ХХ-Х, с. 48, (в съавт. с М. Терзиева, и др.)

2018г. - Годишно тематично разпределение за трета подготвителна група Изд. „Бит и техника“ ООД, Варна, 2018. ISBN 978-954-9412-ХХ-Х, с. 56 (в съавт. с М. Терзиева, и др.) /електронен вариант/

2018г. - Портфолио за постиженията на детето трета подготвителна възрастова група. Изд. „Бит и техника“ ООД, Варна, 2018. ISBN 978-619-7457-63-6, с. 31 (в съавт. с М. Терзиева, и др.)

2018г. - Портфолио за постиженията на детето трета подготвителна възрастова група. Изд. „Бит и техника“ ООД, Варна, 2018. ISBN 978-619-7457-63-6, с. 31 (в съавт. с М. Терзиева, и др.) /електронен вариант/

2018г. - Годишно тематично разпределение за четвърта подготвителна група (по образователни направления) Изд. „Бит и техника“ ООД, Варна, 2018. ISBN 978-954-9412-ХХ-Х, с. 54 (в съавт. с М. Терзиева, и др.)

2018г. - Годишно тематично разпределение за четвърта подготвителна група (по образователни направления) Изд. „Бит и техника“ ООД, Варна, 2018. ISBN 978-954-9412-ХХ-Х, с. 54 (в съавт. с М. Терзиева, и др.) /електронен вариант/

2018г. - Годишно тематично разпределение за четвърта подготвителна група (по седмици) Изд. „Бит и техника“ ООД, Варна, 2018. ISBN 978-954-9412-ХХ-Х, с. 66 (в съавт. с М. Терзиева, и др.)

2018г. - Портфолио за постиженията на децата четвърта подготвителна възрастова група. Изд. „Бит и техника“ ООД, Варна, 2018. ISBN 978-619-7457-58-2, с. 31 (в съавт. с М. Терзиева, и др.) /електронен вариант/

2018г. - Портфолио за постиженията на децата четвърта подготвителна възрастова група. Изд. „Бит и техника“ ООД, Варна, 2018. ISBN 978-619-7457-58-2, с. 31 (в съавт. с М. Терзиева, и др.)

2017г. - Познавателна книжка по конструиране и технологии за трета подготвителна възрастова група Малчугани Майсторани. Изд. „Бит и техника“ ООД, Варна, 2017. ISBN 978-954-9412-96-3 (в съавт. с В. Ананиев и С. Ананиева)

2017г. - Познавателна книжка по конструиране и технологии за трета подготвителна възрастова група Малчугани Майсторани. Изд. „Бит и техника“ ООД, Варна, 2017. ISBN 978-954-9412-96-3 (в съавт. с В. Ананиев и С. Ананиева) /електронен вариант/

2017г. - Познавателна книжка по конструиране и технологии за четвърта подготвителна възрастова група Малчугани Майсторани. Изд. „Бит и техника“ООД, Варна, 2017. ISBN 978-954-9412-88-8 (в съавт. с В. Ананиев и С. Ананиева)

2017г. - Познавателна книжка по конструиране и технологии за четвърта подготвителна възрастова група Малчугани Майсторани. Изд. „Бит и техника“ООД, Варна, 2017. ISBN 978-954-9412-88-8 (в съавт. с В. Ананиев и С. Ананиева) /електронен вариант/

2003г. - Конструктивно-технически и битови дейности за подготвителна група – Учебно помагало за Малчугани майсторани, Варна, 2003. -с. 71. (в съавт. с В. Ананиев)

2003г. - Конструктивно-технически и битови дейности за подготвителна група – Книга за учителя към Учебно помагало за Малчугани майсторани, Варна, 2003. - с. 71. (в съавт. с В. Ананиев)

2002г. - Техническо и художествено конструиране-методическо ръководство. Учебно помагало – І, Варна, 2002. – с. 40. (в съавт. с В. Ананиев)

2002г. - Техническо и художествено конструиране-методическо ръководство. Учебно помагало – ІІ, Варна, 2002. – с. 40. (в съавт. с В. Ананиев)

2002г. - Техническо и художествено конструиране-методическо ръководство. Учебно помагало – ІІІ, Варна, 2002. – с. 48. (в съавт. с В. Ананиев)

2002г. - Техническо и художествено конструиране-методическо ръководство. Учебно помагало – ІV, Варна, 2002. – с. 48. (в съавт. с В. Ананиев)

2002г. - Техническо и художествено конструиране-методическо ръководство. Книга за учителя – ІV, Варна, 2002. – 40. (в съавт. с В. Ананиев)

2002г. - Техническо и художествено конструиране-методическо ръководство. Книга за учителя – І, Варна, 2002. – с. 40. (в съавт. с В. Ананиев)

2002г. - Техническо и художествено конструиране-методическо ръководство. Книга за учителя – ІІ, Варна, 2002. – с. 40. (в съавт. с В. Ананиев)

2002г. - Техническо и художествено конструиране-методическо ръководство. Книга за учителя – ІІІ, Варна, 2002. – с. 40. (в съавт. с В. Ананиев)

Статии

2019г. - Develop;ent of the combinari skills of children of pregnant age modeling witn natural forms . // Сборник научни трудове от пътуващ семинар Истамбул – Кушадасъ - Измир. Иновации в образованието, Шумен, 2019, с. 329 -335, ISBN 978-619-00-0996-2

2018г. - 3. Petkova, Sv., Конструктивната игра за развитие на конструкторския потенциал на децата от предучилищна възраст.// Сборник научни трудове „Съвременни аспекти на образователния дискурс“, УИ „Епископ Константин Преславски“, 2018,

2018г. - Game Technology of Pedagogical Interaction in "Design and Technology" www.sociobrains.com, - Issue 45, May, 2018, ISSN 2367-5721, pp. 228-232; (език на статията-български)

2017г. - Petkova, S., PEDAGOGICAL MODEL FOR INCREASING THE GAME COMPETENCY OF THE CHILDRENFROM PRESCHOOL AGE IN THEIR TRANSITION TO SELFEMPLOYMENT /Педагогически модел за нарастване игровата компетентност на децата от предучилищна възраст в прехода им към самостоятелна игрова дейност/,Sociobrains, june , 2017, ISSN 2367-5721, 243-249.

2017г. - Petkova, S., RESEARCH OF THE CREATIVITY IN EDUCATIONAL DIRECTION "DESIGN AND TECHNOLOGY"/Изследване творческите способности в образователно направление „Конструиране и технологии”. Годишник на ШУ, ПФ „Иновации в образованието”, том XXI D, 2017, - В: SocioBrains, Issue 39, November 2017, ISSN 1314-6769, pp. 439-444. Petkova, S., PEDAGOGICAL MODEL FOR INCREASING THE GAME COMPETENCY OF THE CHILDREN FROM PRESCHOOL AGE IN THEIR TRANSITION TO SELFEMPLOYMENT /Педагогически модел за нарастване игровата компетентност на децата от предучилищна възраст в прехода им към самостоятелна игрова дейност/,Sociobrains, june , 2017, ISSN 2367-5721, 243-249.

2017г. - Педагогически модел за нарастване игровата компетентност на децата от предучилищна възраст в прехода им към самостоятелна игрова дейност/,Sociobrains, june , 2017, ISSN 2367-5721, 243-249.

2016г. - Петкова, Св., Нагледното моделиране – ефективно средство за техническо възпитание в детската градина. Сборник научни трудове от пътуващ семинар БЕЛГРАД – ЛЮБЛЯНА – ИТАЛИАНСКА РИВИЕРА – ЗАГРЕБ. Иновации в образованието, Шумен, 2016, с. 308 – 315, ISBN 978-619-00-0477-6.

2016г. - Петкова, Св., PEDAGOGICAL INTERACTION IN THE IMPLEMENTATION OF CHILD LABOR IN THE EDUCATIONAL FILD “CONSTRUCTIVE TECHICAL AND DOMESTIC ACTIVITIES” CORE “CARE FOR YOURSELF AND YOUR HOME” SocioBrains, februari, 2016, 66 – 69, ISBN 2367-5721

2015г. - Диагностично изследване на уменията за работа с хартия по техниката „Оригами” в предучилищна възраст. Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен – Одрин – Чешме – Измир - Одрин. Иновации в образованието, ISSN978-619-00-0265-9, ВТ: Фабер, 2015, с. 309 – 3-16.

2015г. - Игровите компетенции на 5-6 годишни деца след въвеждането на графични средства в конструктивно-техническата им дейност. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том ХІХ D, ISSN 1314-6769, Шумен, 2015, с. 857 – 866.

2014г. - Диагностика на игровите компетенции на 5-6-годишни деца след въвеждане на графични средства в конструктивно-техническата им дейност. София, 2014 (под печат)

2014г. - SCIENCE CAN BE SWEET/ISSUE 3, Noember 2014, - с .86-93

2013г. - Възможности за усъвършенстване на художествено-творческите способности чрез работа с текстилни материали. Сборник "Иновации в образованието". ШУ, 2013, с. 221 - 229

2013г. - Възпитание на способност за начално техническо творчество у 6-годишни деца в детската градина. Годишник на ШУ, Том ХVІІ D, Шумен, 2013, с. 524 - 531

2013г. - Педагогически модел за нарастване игровата компетентност на деца от подготвителна група чрез внедряване на условноизобразителни средства в учебното съдържание на Образователно направление Конструктивно-технически и битови дейности. Сборник материалов "Дошкольное образование в ХХІ веке". Уфа, 2013, с.180 - 187

2012г. - Проектната дейност в детската градина – педагогическа технология и критерий за оценяване на конструктевно-техническите знания и опит на децата от предучилищна възраст. Научни трудове от конференция. Образователни технологии. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” Том ХVІ D. Шумен, 2012 стр. 485 - 491

2012г. - Развитие на комбинаторните умения на ученици от VІ клас Научни трудове от конференция. Образователни технологии. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” Том ХVІ D. Шумен, 2012 стр.479 – 485

2012г. - Детското портфолио – иновация в процеса на формиране и оценяване графичните умения на деца от предучилищна възраст. Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен – Риека – Венеция// Образователни технологии. Шумен, 2012 стр. 211 – 219

2011г. - Технологичното обучение на деца със специални образователни потребности.// Известия на Съюза на учените – Сливен, Том 19, 2011, с. 170 – 174.

2011г. - Проблемът за използването на графичните средства за нарастване на игрова компетентност на децата в прехода към самостоятелна игрова дейност. Управление и образование. Том VІІ (4). Бургас, 2011 с. 53 – 57.

2011г. - Роля на съвместната конструктивно-техническа дейност в предучилищна възраст за придобиване на социален опит. Сборник научни трудове, Част І. Шумен, 2011, с. 535 – 540.

2010г. - Развитие комбинаторните умения на ученици от VІ клас. VІІІ психологические чтения. Духовно-нравственное развитие молодежи в условиях трансформации российского общества. Уфа - 2010. с.209 - 214

2010г. - Иновационни техники за формиране на умения за интерпретация в конструктивната дейност на деца от предучилищна възраст // Иновации в образованието. Шумен, 2010, с. 197 – 201.

2009г. - Възпитаване на способност за начално техническо творчество у деца от предучилищна възраст чрез решаване на технически задачи. //Технологичното обучение –традиции и бъдеще. Шумен, 2009. с. 66 – 73

2009г. - Роля на игрите за развитие на творческите способности у деца от предучилищна възраст // Известия на Съюза на учените – Сливен, Том 15, 2009, с.139 - 143

2009г. - Възпитаване на способност за начално техническо творчество у деца от предучилищна възраст чрез решаване на технически задачи. // сп. “Посоки”, кн. 5, 2009

2009г. - Иновационни техники за формиране на умения за интерпретация в конструктивната дейност на деца от предучилищна възраст //сп. “Посоки”, кн. 6, 2009

2008г. - Форми за организация на педагогическия процес за формиране на начална технологична култура у деца от предучилищна възраст // Годишник на ШУ, Т. ХVІІІ В 5, 2008, с.101-111

2008г. - Опознаване свойствата на хартията в опитно-практическите действия на деца с интелектуални недостатъци. Сборник научни трудове, Част І. Шумен, 2008, с. 531 - 535

2007г. - Роля на графичните средства за създаване на представа у 5-7-годишни деца за характерни признаци на технологията // Годишник на ШУ, Т. ХVІІ В 5, 2007, с.76-83

2007г. - Моделиране с хартия в детската градина. // Иновации в образованието. Шумен, 2007, с. 201 – 201

2006г. - Запознаване на 5-6 годишни деца с характерни признаци на технологията чрез условни изображения. //Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция. София, 2006, с. 139 -145

2003г. - Графические модели – средство повышения игровой компетентности пяти-семилетних детей, как имманентный компонент технологической культуры.//Классические концепции и современные технологии преподавания иностранных языков, Могилев, 2003, 155-160

2002г. - Развитие на интелектуални заложби у 5-7 годишни деца чрез графическа дейност. //Науката, методиката и училището-конфликтни точки, срещи и разминавания.Смолян, 2002, 45-48

2001г. - Методически особености при овладяване на графичния компонент на конструирането в организираното предучилищно възпитание. //Технологичното обучение.Реалност и перспективи за развитие. Шумен, 2001, с.76 - 83

2000г. - Условно-графическите изображения, средство за формиране организационна култура у учениците от І-V клас. // Българското образование между традицията ибъдещето. Варна, 2000, с.125-129

1998г. - Примерен модел на система за начално технико-технологично обучение. // Предучилищно възпитание, 1998, кн. 7-8, с.67-69

1996г. - Роля на нетрадиционните графични модели за нарастване на игровата компетентност в детската градина. // Годишник на ШУ, Т. ХІVС, 1996, с.111-117

Доклади

2014г. - Формиране на сензорно-аналитична култура у деца от предучилищна възраст чрез построяване графичен модел на конструкцията на познат обект //Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Том ХVІІІ D „Образователни технологии”, Педагогически факултет, 26-28.09.2014. Изд. УИ „„Епископ Константин Преславски”. (стр.623 - 631);

2014г. - Трудът на децата от предучилищна възраст в учебното съдържание на образователно направление "Конструктивно-техничесии битовидейности"//Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен-Белград-Прага-Братислава 06.05.2014-11.05.2014. Педагогически факултет, ШУ "Епископ Константин Преславски" (стр. 334 - 342);

2004г. - Развитие планиращата функция на мисленето у 6-7 годишни деца чрез участието им в конструктивно технически и битови дейности //Сборник научни доклади.Шумен, 2004, с.177-183

2004г. - Теоретично проучване състоянието на проблема с каква цел се използват графическите модели в конструктивната дейност в образователно-възпитателния процесв детската градина// Образование и изкуство, т. ІІ. Шумен, 2004, 372 - 376

2002г. - Възможности на интрадисциплинната интеграция в обучението по технология на текстила за бъдещи учители специалисти по техника и технологии. //Космос-природа-човек. Ямбол, 2002, 58-63, (с съавт. с В. Велев, Цв. Цветков)

2001г. - Природните форми - средство за развитие на комбинаторните умения на учениците от VІ клас на СОУ. Национална научно-практическа конференция с международно участие "Антропология- педагогика- ергономия" 2001, Варна, с. 25 - 26

1996г. - Относно мястото и съдържанието на детската технико-технологична дейност в системата на познавателната активност. // Педагогика. Шумен, 1996, с.190-192

1996г. - Художествените конструкции и възможностите им за художественото възпитание на 4-5 годишните деца. // Педагогика. Шумен, 1996, с.192-196.(в съавт. Д.Николова)

1993г. - Психолого-дидактически аспект на дейността по формиране и развитие на умения за формообразуване у учениците от началните класове. // Образованието иличността. Шумен, 1993, с.157-158. (в съавт. с П. Петков)

1993г. - Възможности за нарастване на игровата компетентност на 5-6 годишните деца чрез използване на нетипични за педагогическия процес в детската градинаграфически средства. // Образованието и личността. Шумен, 1993, с.160-161

1992г. - Игроподобните педагогически форми – необходимо условие за овладяване на етапите на процеса за възпитаване на способност за начално техническо творчествоу децата от ІІІ група на ДГ. // Педагогически условия за детско творчество. В. Търново, 1992, с.103 - 104

1992г. - Практическите технически задачи – средство за овладяване на етапите на процеса за възпитаване на способност за начално техническо творчество у децата от ІІІгрупа на ДГ. // Педагогически условия за детско творчество. В. Търново, 1992, с.105 - 106. (в съавт. с П. Петков)

Цитирания

2017г. - Петкова, Св. Проектната дейност в детската градина – педагогическа технология и критерий за оценяване на конструктевно-техническите знания и опит на децата от предучилищна възраст. Научни трудове от конференция. Образователни технологии. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” Том ХVІ D. Шумен, 2012.цитирано от: Й. Пейчева в: Формиране на екологична култура в условията на извънкласна проектна практико-приложна дейност. сб. научни трудове на катедра ТОПО и ПУНУП „Образователни технологии”, Университетско изд. „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2017, ISBN 978-619-201-200-7.

2017г. - Петкова, Св. Детското портфолио – иновация в процеса на формиране и оценяване графичните умения на деца от предучилищна възраст. Child Portfolio – сб. научни трудове от пътуващ семинар Шумен – Риека – Венеция. 2012 с. 211 – 219 9. Цитирано от Василев, В. в: Interactive seminar and laboratory exercise technology training. В: SocioBrains, Issue 39, November 2017, ISSN 1314-6769, pp. 30-36.

2017г. - Петкова, Св. Педагогически модел за нарастване игровата компетентност на деца от подготвителна група чрез внедряване на условноизобразителни средства в учебното съдържание на образователно направление Конструктивно-технически и битови дейности/ Sbornik materialov "Doshkolynoe obrazovanie v HHІ veke". Ufa, 2013, s.180 – 187. Цитирано от Василев, В. в: Interactive seminar and laboratory exercise technology training. В: SocioBrains, Issue 39, November 2017, ISSN 1314-6769, pp. 30-36.

2016г. - . Петкова, С., Формиране на сензорно-аналитична култура у децата от предучилищна възраст чрез построяване на графичен модел на конструкцията на познат обект. Годишник на Шуменскти университет “Епископ Константин Преславски”, Том ХVІІІ D, Шумен, 2014, с. 623 – 631, ISBN 13146769 Цитирано в: В. Василев, Технологичната подготовка на 6-7-годишни деца. Сборник научни трудове от пътуващ семинар БЕЛГРАД – ЛЮБЛЯНА – ИТАЛИАНСКА РИВИЕРА – ЗАГРЕБ. Иновации в образованието, Шумен,

2016г. - Петкова, С., Относно мястото и съдържанието на детската технико- технологична дейност в системата на познавателната активност.// Доклад пред Националната конференция по случай 25 години на ШУ”Еп. К. Преславски”, Педагогика, Шумен, 1999, с. 190 – 192, ISBN 954-577-077-5 Цитирано в: В. Василев, Технологичната подготовка на 6-7-годишни деца. Сборник научни трудове от пътуващ семинар БЕЛГРАД – ЛЮБЛЯНА – ИТАЛИАНСКА РИВИЕРА – ЗАГРЕБ. Иновации в образованието, Шумен, 2016, с. 308 – 315, ISBN 978- 619-00-0477-6. 10.

2016г. - Петкова, С., Иновационни техники за формиране на умения за интерпретация в конструктивната дейност на деца от предучилищна възраст //Технологичното обучение- традиции и бъдеще, Шумен, 2009, с. 95-100, ISBN 978-954-400-229- Цитирано в: К. Алексиева За огледалното писане на цифри от първокласниците. Сборник научни трудове от пътуващ семинар БЕЛГРАД – ЛЮБЛЯНА – ИТАЛИАНСКА РИВИЕРА – ЗАГРЕБ. Иновации в образованието, Шумен, 2016, с. 308 – 315, ISBN 978- 619-00-0477-6. 11.

2016г. - Петкова, С., Проектната дейност в детската градина – педагогическа технология и критерий за оценяване на конструктевно-техническите знания и опит на децата от предучилищна възраст. Научни трудове от конференция. Образователни технологии. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” Том ХVІ D. Шумен, 2012 стр. 485 – 491, ISBN 1314-6769 Цитирано в: К. Велчева, Образователен модел на проуктно-изследователската компетентност за студентите в технологичното обучение. Сборник научни трудове от пътуващ семинар БЕЛГРАД – ЛЮБЛЯНА – ИТАЛИАНСКА РИВИЕРА – ЗАГРЕБ. Иновации в образованието, Шумен, 2016, с. 308 – 315, ISBN 978-619-00-0477-6. 12.

2016г. - Петкова, С., Формиране на сензорно-аналитична култура у децата от предучилищна възраст чрез построяване на графичен модел на конструкцията на познат обект. Годишник на Шуменскти университет “Епископ Константин Преславски”, Том ХVІІІ D, Шумен, 2014, с. 623 – 631, ISBN 13146769 Цитирано в: Сн. Николова, Г. Събева, Особености на психическото развитие на 3-7-годишното дете със специални образователни потребности. Сборник научни трудове от пътуващ семинар БЕЛГРАД – ЛЮБЛЯНА – ИТАЛИАНСКА РИВИЕРА – ЗАГРЕБ. Иновации в образованието, Шумен, 2016, с. 308 – 315, ISBN 978-619-00-0477-6.