Гл. ас. д-р Наташа Любомирова Колеваабв

array(2) { ["bio"]=> array(5) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(481) "Завършва ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност Информатика, след което през 2006 г. придобива магистърска степен в РУ "Ангел Кънчев", специалност Компютърни системи и технологии. През 2008 г. се дипломира в магистърска специалност Училищна педагогика на ШУ." ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(19) "2016 - доктор" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(434) "Педагогическа диагностика АВИТО Методология и методи на педагогическите изследвания Образователни технологии Информационни технологии в образованието Информационни и компютърни технологии в обучението и работа в дигитална среда" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(123) "Информационни технологии Електронно обучение Облачни технологии" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(551) "• Национален проект по ОПРЧР "Квалификация на педагогически специалисти" - Едногодишно специализиращо обучение във висши училища с цел придобиване на професионална квалификация "учител", 2014. • Международен проект 540273-LLP-1-1UK-Grundtvig-GMP COACH4U - Коучинг умения за специалисти в обучението на възрастни, 2014-2015." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Гл. ас. д-р  Наташа Любомирова Колева

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ПЕДАГОГИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Кабинет: Корпус 2, стая 303

Телефон: 054 830365 вътр.116

Email: n.koleva@ittd.acad.bg, n.koleva123@gmail.com, n.koleva@shu.bg

Приемно време: сряда от 9 до 11 ч.

Завършен университет, специалност

Завършва ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност Информатика, след което през 2006 г. придобива магистърска степен в РУ "Ангел Кънчев", специалност Компютърни системи и технологии. През 2008 г. се дипломира в магистърска специалност Училищна педагогика на ШУ.

Придобити научни степени

2016 - доктор

Водени лекции и/или упражнения

Педагогическа диагностика

АВИТО

Методология и методи на педагогическите изследвания

Образователни технологии

Информационни технологии в образованието

Информационни и компютърни технологии в обучението и работа в дигитална среда

Области на научни интереси

Информационни технологии

Електронно обучение

Облачни технологии

Участия в международни и национални научни проекти

• Национален проект по ОПРЧР "Квалификация на педагогически специалисти" - Едногодишно специализиращо обучение във висши училища с цел придобиване на професионална квалификация "учител", 2014.

• Международен проект 540273-LLP-1-1UK-Grundtvig-GMP COACH4U - Коучинг умения за специалисти в обучението на възрастни, 2014-2015.

Монографии

2019г. - Смесеното обучение в университетското образование, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2019.

2017г. - Облак технологиите в професионалната дейност на учителя, Колор Принт-ПАК, Варна, 2017. В съавт. с Е. Колева, С. Георгиева и др.

Учебни помагала

2014г. - Учебни материали за едногодишно специализиращо обучение във висшите училища с цел придобиване на професионална квалификация „учител”.Шумен, 2014. стр. 96-104

Статии

2019г. - ПРОУЧВАНЕ НА ЦИФРОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЕДАГОЗИ, Годишник на ШУ „Епископ К. Преславски”, том XXIII D, Педагогически факултет, 2019

2019г. - НАЧАЛНИЯТ УЧИТЕЛ И КОМПЮТЪРНОТО МОДЕЛИРАНЕ, сп. Педагогика, Година XCI Книжка 8/2019, с. 1183

2018г. - НАГЛАСА НА СТУДЕНТИТЕ КЪМ ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ. Сп. Sociobrains, Issue 45, May 2018, international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com

2018г. - ЕКИПЪТ – СЪЩНОСТ, ОРГАНИЗАЦИЯ, МОДЕЛИ. В: Годишник на ШУ „Епископ К. Преславски”, том XXII D, Педагогически факултет, 2018.

2017г. - Koleva, N. (2017) etc. REALIZATION OF THE INTEGRATIVITY IN THE EDUCATIONAL PROCESS TROUGH VIRTUAL CLASSROOM, Knowlegde – International Journal Scientific papers Vol. 19.2, Skopje

2016г. - Google Drive и неговото приложение за образователни цели, Годишник на ШУ, т. XIX D

2015г. - GOOGLE Таблици и Доктопус – облачните асистенти на съвременния преподавател. В сб. Иновации в образованието. Шумен, 2015

2015г. - Класната стая на GOOGLE. Сборник научни трудове от пътуващ семинар на ПФ "Иновации в образованието". Ш. 2015

2013г. - ИНТЕГРАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ОБРАЗОВАНИЕ В ОТГОВОР НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ. Годишник на ШУ, т. XVII D, ПФ

2013г. - Новите информационни технологии или уеб страниците на шуменски училища. Годишник на ШУ, том XXVII D, 2013

2009г. - Здраве и начин на живот на студентите от Шуменски университет. Методически аспекти на физическото възпитание и спорта УИ Шумен 2009. В съавторство с Н.Йорданова , Т. Симеонова

2008г. - Състояние на физическата годност на новоприети студенти в Шуменски университет през уч. 2008/2009 спорт. Методически аспекти на физическото възпитание испорта УИ Шумен 2008. В съавторство с Н. Йорданова , Т. Симеонова

Доклади

2014г. - Европейската училищна общност e-TWINNING. НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 6.2

2009г. - Проучване мнението на учениците от ІХ клас относно ефективността на обучението по физическо възпитание и спорт във връзка с ДОИ и стандарти// Научнаконференция РУ&СУ, 30-31.10.2009. В съавт. с Т. Симеонова и Н. Йорданова

2008г. - Реализация на спортно-рекреативните потребности на студентите от специалност Физическо възпитание чрез изнесени курсове за обучение. НПК с межд. участие„Актуални проблеми на физическата култура”, НСА, С., 2008. В съавторство с Т. Симеонова, И. Тодорова

2007г. - Спорт, общество, интернет//Научен семинар "Европейски стандарти в спортното образование", 15-16.03.2007, Враца. В съавт. с T. Симеонова