Ст. преп. Елизабет Онник Маджарянабв

array(2) { ["bio"]=> array(5) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(162) "Академия за музикално и танцово изкуство гр. Пловдив специалност "Музикална педагогика"" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(142) "Школа по изкуствата гр. Шумен -1978 -1979 г. Хуманитарна гимназия гр. Шумен 1983 -1985 г." ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(143) "солфеж теория на музиката полифония /контрапункт/ история на музиката пиано" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(156) "Теория и методика на музикалното везпитание - музикален слух и музикални способности" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(2279) "2008 - Интегративни тенденции в музикалнообразователния процес 2009 - Историко-теоретични аспекти на биполярния тонален модел в многогласното мислене 2011 - Проблеми на практическата подготовка на студентите от специалност Педагогика на обучението по музика 2012 - Модалността – едно от предизвикателствата в оптимизирането на музикалнообразователния процес 2013 - Иновационни технологии в музикалнообразователния процес 2014 - Историко-теоретичните изследвания в музикалната литература – основа за оптимизиране на музикално-образователния процес 2014 - Проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" BG 051PO 001-4.3.04 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование". 2015 - Историко-теоретични аспекти при формирането на националните музикални култури (№ РД-08-289/12.ІІІ.2015) 2016 - "Интегративни тенденции при музикално-теоретичните дисциплини в образователния процес по музика", № РД-08-137. 2017 - „Иновации при историко-теоретичните изисквания – принос за обогатяване на българската музикална култура”. 2018 - „Музикална епоха и музикален стил – музикално-теоретични и образователни аспекти”, № РД – 08 – 127/от 7.02.2018 г. 2019 - „Концепция в музикално-теоретичната подготовка на студентите" № РД-08-84/31.01.2019." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Ст. преп.  Елизабет Онник Маджарян

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: МУЗИКАЛНА ЕСТЕТИКА, МУЗИКАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО

Кабинет: Корпус 2, стая 111a

Телефон: 054 830365 вътр. 132

Email: eli_madjaryan@abv.bg, e.madzharian@shu.bg

Приемно време: І-ва учебна седмица - сряда - 11.30 - 13.00 ч., 2-ра учебна седмица - вторник - 12.30 - 14.00 ч.

Завършен университет, специалност

Академия за музикално и танцово изкуство гр. Пловдив

специалност "Музикална педагогика"

Месторабота преди постъпване в ШУ

Школа по изкуствата гр. Шумен -1978 -1979 г.

Хуманитарна гимназия гр. Шумен 1983 -1985 г.

Водени лекции и/или упражнения

солфеж

теория на музиката

полифония /контрапункт/

история на музиката

пиано

Области на научни интереси

Теория и методика на музикалното везпитание - музикален слух и музикални способности

Участия в международни и национални научни проекти

2008 - Интегративни тенденции в музикалнообразователния процес

2009 - Историко-теоретични аспекти на биполярния тонален модел в многогласното мислене

2011 - Проблеми на практическата подготовка на студентите от специалност Педагогика на обучението по музика

2012 - Модалността – едно от предизвикателствата в оптимизирането на музикалнообразователния процес

2013 - Иновационни технологии в музикалнообразователния процес

2014 - Историко-теоретичните изследвания в музикалната литература – основа за оптимизиране на музикално-образователния процес

2014 - Проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" BG 051PO 001-4.3.04 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование".

2015 - Историко-теоретични аспекти при формирането на националните музикални култури (№ РД-08-289/12.ІІІ.2015)

2016 - "Интегративни тенденции при музикално-теоретичните дисциплини в образователния процес по музика", № РД-08-137.

2017 - „Иновации при историко-теоретичните изисквания – принос за обогатяване на българската музикална култура”.

2018 - „Музикална епоха и музикален стил – музикално-теоретични и образователни аспекти”, № РД – 08 – 127/от 7.02.2018 г.

2019 - „Концепция в музикално-теоретичната подготовка на студентите" № РД-08-84/31.01.2019.

Учебници

2002г. - Маджарян, Е. Практически курс по елементарна теория на музиката. Учебно пособие. Университетско издателство „Еп. К. Преславски”, Шумен

Статии

2019г. - Музикално-теоретичните и методически възгледи на първите музикално-педагогически дейци за развитието на музикалния слух в българското училище през периода 1878 – 1903 година.В: Сборник научни трудове „Иновации в образованието“. ISBN: 978-619-00-0996-2, с.122 – 127, Шумен, 2019.

2017г. - Теоретични и методически аспекти на използването на инструмента пиано за музикално-слуховото развитие на студентите при обучението по солфеж. В: Сборник научни трудове „Иновации в образованието”. ISSN 1314-6769, с.248-254, Шумен, 2017.

2016г. - Маджарян, Е. Народно-песенният репертоар от учебното съдържание по музика за музикално-слуховото развитие на студентите. Сборник научни трудове „Естетически ценности и възпитание”. В: ISBN 978-619-201-100-0, с. 173-180, Шумен, 2016.

2016г. - Маджарян, Е. Аспекти на музикално-теоретичната подготовка на студентите при обучението по солфеж. Сборник научни трудове „Иновации в образованието”. В: ISBN 978-619-00-0477, с. 91-96, Шумен, 2016.

2015г. - Статия: „Съвременното композиторско творчество като педагогически репертоар в обучението по солфеж”. В: Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, т. ХІХ D, ПФ, УИ, 2015, с. 370-374.

2014г. - За някои практически дейности в часовете по солфеж. Сборник научни трудове "Иновации в образованието". В: ISBN 978-619-00-0092-1, с. 96-100, Шумен, 2014.

2012г. - Маджарян, Е. Практически аспекти на обучението по полифония. Сборник научни трудове "Иновации в образованието. В: ISBN 978-954-400-755-3, с. 59 – 64, Шумен, 2012.

2010г. - Маджарян, Е. От вокалната реализация към теоретичното усвояване на полифоничния език и стил. Доклад. Научно-практическа конференция с международноучастие „Иновации в образованието”, ДИПКУ- Варна, с. 596 – 601, 2010 .г

2005г. - Маджарян, Е. Възможности за използване на песенния репертоар от І – ІV клас за музикално-слуховото развитие на студентите. Доклад. Трета Есенна научнаконференция “Осигуряване и оценяване качеството на обучение”, Китен,19-24.09.2005, 494-496

2005г. - Маджарян, Е. Практически аспекти на музикално-творческите дейности в часовете по солфеж. Доклад. Кръгла маса “Проблеми на практическата подготовка настудентите от специалността Педагогика на обучението по музика”, Шумен

2004г. - Маджарян, Е. За някои подходи, свързани с усвояването на полифоничния език и стил в учебния процес по полифония. Доклад. Юбилейна научна конференция смеждународно участие. Шумен, 15-16 май 2004. Сборник материали “Образование и изкуство”, том ІІ, 430-434

2004г. - Маджарян, Е. За някои музикално-творчески дейности в часовете по солфеж. Доклад. Научна конференция с международно участие. Съюз на учените – СтараЗагора. Стара Загора, 3-4 юни, 2004. Сборник доклади, 165-168

2004г. - Маджарян, Е., Л. Настева. За развитието на музикалния слух в условията на музикалното обучение в българското училище през периода 1878-одина. Доклад.Научна конференция с международно участие “Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения”. СУ “Св. Климент Охридски”. Китен, 20-25 септември 2004,511-513

2004г. - Маджарян, Е. Възможности за музикално-слухово възпитание на студентите чрез използване на образци от народнопесенния фолклор като педагогическирепертоар. Доклад. Международна научна конференция. Одрин, Турция, 7-10 октомври 2004, 117-120

2004г. - Madjaryan, E. On Some Possibilities For Musical-Auditory Education Of Students By Using Patters From The Folk Songs Folklore As A Pedagogical Repertori. –2 ndINTERNATIONAL BA.KAN EDUCATION CONGRESS. SEARCHING EXCELLENCE IN EDUCATION. EDIRNE, 2004, P. 117-120

2003г. - Маджарян, Е. За някои възможности за музикално-слухово развитие на студентите при обучението по полифония. Доклад пред научна конференция смеждународно участие. “Стара Загора 2003”. Сборник материали, том 4, 307-310

2003г. - Маджарян, Е. За някои проблеми при интониране на съвременна музика. Доклад пред Първа Балканска конференция “Образованието – глобална идентичност икултурно разнообразие.” Стара Загора, 2003. Сборник материали, 198-202

2002г. - Маджарян, Е. Музикалната памет и някои особености при инструменталното обучение. Доклад пред научна конференция с международно участие. “Стара Загора2002”. Сборник материали, 258-260

Цитирания

2019г. - Djambazova, V. On certain aspects in the selection of piano repertoir for students of specialiti "Pedagogy of music education". In: Socio Brains ISSN 2367-5721. Jurnal Homepage www.sociobrains.com. May 2019, p. 56 - 58. Цитирала: Маджарян, Е. Народно-песенният репертоар от учебното съдържание по музика за музикално-слуховото развитие на студентите. В: Естетически ценности и възпитание., Шумен, 2016.

2016г. - Т. Малчева, Ансамблова художествена самодейност на арменския етнос в Шумен – ХХ –ХХІ век, Шумен, 2016. Цитирала: Маджарян, Елизабет, 2005. „Шуменския хор „Гърунг” на хасковска сцена”. В: „Шуменска заря”, 24.VІ.

2016г. - .Т. Малчева, Ансамблова художествена самодейност на арменския етнос в Шумен – ХХ –ХХІ век, Шумен, 2016. Цитирала: Маджарян, Елизабет, 2003. „Коледен концерт на хор „Гърунг”.

Художествено-творчески дейности

2018г. - Участие с хор „Гърунг” в концерт – 103 години от Геноцида над арменския народ, Арменска апостолическа църква „Св. Богородица”, гр. Шумен, 22.04.2018г.

2018г. - Участие с хор „Гърунг” в Етнофолклорен фестивал „ЧЕРГА”. Исторически музей, гр. Плиска.,7.07.2018 г.

2018г. - Участие с хор „Гърунг” във Великденски концерт., Арменска апостолическа църква „Св. Богородица”, гр. Шумен.,1.04.2018г.

2018г. - Участие със студенти от I ПОМ в концерт на специалността., зала „П. Владигеров”, гр. Шумен.,16.05.2018 г.,

2018г. - Участие с хор „Гърунг” в концерт, посветен на Деня на христианското семейство.,Читалище „Напредък”, гр. Шумен, 20.11.2018 г.

2018г. - Участие с хор „Гърунг” в концерт, посветен на Деня на християнското семейство. 20.11.2018 г., Читалище „Напредък”, гр. Шумен.

2017г. - Самостоятелен концерт с хор „Гърунг”. Арменски културен дом, гр. Шумен. 9.07.2017 г.

2017г. - Участие с хор „Гърунг ” в концерт по случай откриване и освещаване на църква в гр. Ямбол. 24.09.2017 г.

2017г. - Участие в концерт с хор „Гърунг” . Читалище „Напредък”. 7.11.2017 г.

2016г. - Самостоятелен концерт с хор „Гърунг”. Арменски културен дом, гр. Пловдив, 10.12.2016.

2016г. - Участие с хор „Гърунг” в концерт на етносите по случай учредяването на движение „Български юнак”. София, зала „Универсиада”, 17.05.2016 г.

2016г. - Участие с хор „Гърунг” в концерт, посветен на 90 години от рождението на хореографа Сирварт Чилингирян, читалище „Уйлям Сароян”, Шумен, 2.10.2016.

2016г. - Участие с хор „Гърунг” в Първа Национална хорова инициатива „БЪЛГАРИЯ ПЕЕ”, зала „П. Владигеров”, Шумен, 17.04.2016.

2015г. - Самостоятелен концерт с хор "Гърунг" в гр.Солун, Гърция. 4 декември, 2015 г.

2015г. - Участие с хор "Гърунг" в концерт, посветен на 100 годишнината от геноцида над арменския народ. Арменска Апостолическа църква „Света Богородица”, гр. Шумен, 24.04.2015

2015г. - Участие в коледен концерт с хор "Гърунг". Арменска Апостолическа църква „Света Богородица”, гр. Шумен, 6.01.2015

2014г. - Юбилеен концерт "10 години хор "Гърунг". Концертна зала "проф. В. Вичева", гр. Шумен, 12.01.2014

2014г. - Участие в концерт с камерен смесен хор "Гърунг", посветен на 100 години от смъртта на П. Яворов. Къща - музей "П. Яворов", гр. Чирпан., 21. 06. 2014г.

2014г. - Юбилеен концерт на хор "Гърунг" по случай 180 години от основаването на Арменската апостолическа църква "Сурп Асдвадзадзин" ("Света Богородица"), гр. Шумен, октомври 2014 г.

2013г. - Самостоятелен концерт на хор "Грунг". Драмтичен театър, гр. Бургас, 22.10.2013 г.

2013г. - Концерт на хор „Грунг”. Арменска Апостолическа църква „Света Богородица”, гр. Шумен, 24. 04. 2013 г.

2013г. - Коледен концерт на хор „Грунг” . Арменски културен дом, гр. Шумен, 6.01. 2013 г.

2013г. - Концерт на хор „Грунг” и хор „Лидия Душек”. Арменски културен дом, гр. Шумен, 15.06.2013 г.

2012г. - Самостоятелен концерт на хор „Грунг”. Народно читалище „Съединение”, гр. Ямбол, 17.11.2012 г.

2012г. - Самостоятелен концерт на хор „Грунг”. Арменски културен дом, гр. Шумен, 17.06.2012г.

2012г. - Коледен концерт на хор „Грунг”. Народно читалище „Варненски будители - 1924”, гр. Варна, 18.12.2012 г.

2011г. - Самостоятелен концерт с хор "Гърунг"в гр. Букурещ, Румъния, 23.10.2011 г.

2011г. - Концерт с участието на хор „Грунг” , квартет „Гостанян” и арменски танцови състави от гр. Шумен и Варна. Дом на корабостроителя, гр. Варна, 30.09.2011 г.

2010г. - Годишна продукция на студенти и ученици на Жанета Кацарова и Елизабет Маджарян. Актова зала „Панчо Владигеров”, Педагогически факултет, 8.06.2010 г.

2010г. - - Коледен концерт с участието на Камерен смесен хор „Грунг”, Хайгашот Агасян, арменски танцови състави от гр. Шумен и Варна. Концерна зала на Община Шумен, 10.01 2010г.

2010г. - Самостоятелен концерт на хор „Грунг”. Драматичен тетър, гр. Хасково, октомври 2010 г.

2010г. - Самостоятелен концерт на хор „Грунг”. Младежки дом, гр. Добрич, 12.06.2010 г.

2009г. - Концерт с участието на хор „Грунг” и арменски танцови състави от гр. Шумен и гр. Варна. Драматичен театър, гр. Варна, 27.10.2009 г.

2009г. - Самостоятелен концерт с хор "Гърунг" в гр. Констанца, Румъния – 30.05.2009 г.

2008г. - Участие с хор "Гърунг" във Фестивал на художествените състави на Съюза на арменските културно-просветни организации „Ереван”. гр. Пловдив, 12.10.2008 г.

2008г. - Годишна продукция на студенти и ученици от класовете по пиано на Ж. Кацарова, Л. Настева, Е. Маджарян. Актова зала „Панчо Владигеров”, Педагогически факултет, 5.06.2008 г.

2008г. - Коледен концерт със студенти от І и ІІ курс, специалност ПОМ от групите по солфеж на М. Генчева и Е. Маджарян. Народна библиотека „Ст. Чилингиров”, гр. Шумен, декември 2008 г.