КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Доц. д-р Екатерина Любомирова Люцкановаабв

array(2) { ["bio"]=> array(9) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(462) "1998г. - ШУ "Еп. К. Преславски"- специалност "Социална педагогика", специализация - "Социално дело в юношеска възраст" - магистър 2006г.- ШУ "Еп. К. Преславски" - специалност "Специална педагогика" (Педагогическа рехабилитация на умствената изостаналост)-магистър" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(187) "от 2006 г. - асистент от 2014 г. - главен асистент от 2015 г. - доцент (професионално направление 1.2. Педагогика)" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(128) "2013 - доктор по Теория на възпитанието и дидактика(Социална педагогика)" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(811) "Организация и управление на социалните дейности Интегрирано образование на деца със специални образователни потребностиС Основи на социалната работа Пропедевтика на социалната работа Деца със задръжки в психическото развитие Социална работа при деца с нарушение в развитието Социална педагогика Етопедия Сравнително образование Методи и методология на педагогическите изследвания Преддипломен педагогически тренинг и практикум" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(100) "Социална работа с деца, етопедия, специална педагогика" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(1950) "Вътрешно университетски проект - "Социална работа в места за лишаване от свобода", 2008 Вътрешно университетски проект N 5252/2009г., "Социално-педагогически професионален практикум на студенти в базите от социалната система" Вътрешно университетски проект №05-293 /2012 г., "Социално- педагогическа дейност във Възпитателно училище- интернат" Вътрешно университетски проект № 08-293 /2013 г., "Иновационни практики в Домове за стари хора" Вътрешно университетски проект №08-260/14.03.2014г., "Иновационни практики в социално- педагогическата работа" Вътрешно университетски проект Договор N РД 08-299/13.03.2015г., "Иновационни практики с деца в риск" Вътрешно университетски проект Договор № РД – 08 – 132/08.02.2016 г. "Социално-педагогически практики при деца със специални образователни потребности" Национален проект BG051PO001-3.3.07-0002 /2013г., "Студентски практики" Национален проект BG051PO001 – 4.3.04-0020 /2013г., „Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ”Еп. К. Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение” Национален проект BG05M2OP001-2.002-0001 /2016г., "Студентски практики"" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(308) "заместник декан 2016-2017 заместник ректор по образователни политики, научноизследователска и художественотворческа дейност и институционален Еразъм+ координатор 2017- 2019" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(397) "Член на Общото събрание на ШУ "Еп. Константин Преславски"; Член на Общото събрание на ПФ на ШУ "Еп. Константин Преславски Член на ФС на педагогическия факултет Член на Академичния съвет на ШУ "Еп. Константин Преславски" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(97) "Член на Общински съвет по наркотични вещества - Шумен" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Екатерина Любомирова Люцканова

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: СОЦИАЛНА И СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 405а

Телефон: 054 830365 вътр. 138

Email: e.lyutskanova@shu.bg

Приемно време: сряда 10.00 – 14.00 часа

Завършен университет, специалност

1998г. - ШУ "Еп. К. Преславски"- специалност "Социална педагогика", специализация - "Социално дело в юношеска възраст" - магистър

2006г.- ШУ "Еп. К. Преславски" - специалност "Специална педагогика" (Педагогическа рехабилитация на умствената изостаналост)-магистър

Заемани академични длъжности

от 2006 г. - асистент

от 2014 г. - главен асистент

от 2015 г. - доцент (професионално направление 1.2. Педагогика)

Придобити научни степени

2013 - доктор по Теория на възпитанието и дидактика(Социална педагогика)

Водени лекции и/или упражнения

Организация и управление на социалните дейности

Интегрирано образование на деца със специални образователни потребностиС

Основи на социалната работа

Пропедевтика на социалната работа

Деца със задръжки в психическото развитие

Социална работа при деца с нарушение в развитието

Социална педагогика

Етопедия

Сравнително образование

Методи и методология на педагогическите изследвания

Преддипломен педагогически тренинг и практикум

Области на научни интереси

Социална работа с деца, етопедия, специална педагогика

Участия в международни и национални научни проекти

Вътрешно университетски проект - "Социална работа в места за лишаване от свобода", 2008

Вътрешно университетски проект N 5252/2009г., "Социално-педагогически професионален практикум на студенти в базите от социалната система"

Вътрешно университетски проект №05-293 /2012 г., "Социално- педагогическа дейност във Възпитателно училище- интернат"

Вътрешно университетски проект № 08-293 /2013 г., "Иновационни практики в Домове за стари хора"

Вътрешно университетски проект №08-260/14.03.2014г., "Иновационни практики в социално- педагогическата работа"

Вътрешно университетски проект Договор N РД 08-299/13.03.2015г., "Иновационни практики с деца в риск"

Вътрешно университетски проект Договор № РД – 08 – 132/08.02.2016 г. "Социално-педагогически практики при деца със специални образователни потребности"

Национален проект BG051PO001-3.3.07-0002 /2013г., "Студентски практики"

Национален проект BG051PO001 – 4.3.04-0020 /2013г., „Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ”Еп. К. Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”

Национален проект BG05M2OP001-2.002-0001 /2016г., "Студентски практики"

Заемани ръководни позиции

заместник декан 2016-2017

заместник ректор по образователни политики, научноизследователска и художественотворческа дейност и институционален Еразъм+ координатор 2017- 2019

Организационна дейност

Член на Общото събрание на ШУ "Еп. Константин Преславски";

Член на Общото събрание на ПФ на ШУ "Еп. Константин Преславски

Член на ФС на педагогическия факултет

Член на Академичния съвет на ШУ "Еп. Константин Преславски

Членства в научни организации

Член на Общински съвет по наркотични вещества - Шумен

Дисертации

2012г. - Социален статус на деца със специфични нарушения на способността за учене в начална училищна възраст (Теоретични аспекти)

Монографии

2015г. - Социално-емоционални аспекти на специфичните нарушения на способността за учене, Шумен, 2015, ISBN 978-954-866586-5

2014г. - Социалната компетентност на детето в начална училищна възраст, Шумен, 2014, ISBN 978-954-8665-84-1

2014г. - Системата „Двигателна готовност“ – фактор за социализацията на децата в предучилищна възраст, УИ, Шумен, 2014, ISBN 978-619-201-003-1(в съавторство с Ч. Сотиров)

Учебни помагала

2015г. - Социално-педагогически и психологически измерения на социалната работа с деца в риск, Шумен, 2015, ISBN 978-954-8665-87-2

Студии

2008г. - Люцканова, Е., Социални умения в контекста на специфичните трудности в ученето. В: Сборник "Проблеми на социалната и специална педагогика", УИ Епископ Константин Преславски, Шумен, 2008, стр. 98-107, ISBN 978-954-577-502-4

Статии

2018г. - Mihaylova, R., Lyutskanova, E., “Familyboard” – creative method for biography work whit children//www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, issue 51, November 2018, рр. 108-112, ISSN 2367-5721 (online), 2018, (SJIF)

2016г. - Фактори, обуславящи стабилност на статуса "отхвърлен" при децата в начална училищна възраст, В: Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски "Иновации в образованието", том ХХ D, Шумен, ISSN 1314-6769 (в съавторство със З. Мустафа)

2016г. - Емпатията като мултикомпонентен процес, В: Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски "Иновации в образованието", том ХХ D, Шумен, ISSN 1314-6769

2015г. - Optimistic Images of Elderly, В: International scientific online journal, issue 8, 2015, www.sociobrains.com, с. 56-61, 2015, ISSN 2367-5721

2015г. - Социалната изолация в детството, В: Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, том XIX D, ISSN 1314-6769

2015г. - Общуването в социалната работа, В: Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, том XIX D, ISSN 1314-6769 (в съавт. със С. Николова)

2015г. - Детската самота в началното училище, В:Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, том XIX D, ISSN 1314-6769

2015г. - Емпатията в контекста на социалната работа, В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар, ШУ, 2015 (в съавт. с Ч. Сотиров)

2015г. - Взаимоотношения между ученици с и без специални образователни потребности в общообразователна среда (анкетно проучване)// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XIХ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2015 г. с. 910-916, (в съавт. С. Николова), ISSN 1314-6769

2014г. - Образователни подходи и стратегии, В: Годишник на Шуменския университет "Еп.К. Преславски" "Образователни технологии", Университетско издателство, Шумен, 2014, с. 283-286, ISSN 1314-6769 (в съавт. с Зейнур Мустафа, Тасин Тасинов)

2014г. - Социален статус на детето в групата от връстници в начална училищна възраст, В: Годишник на Шуменския университет "Еп.К. Преславски" "Образователни технологии", Университетско издателство, Шумен, 2014, с. 226-233,ISSN 1314-6769

2014г. - Същност на девиантното поведение, В:Сборник научни трудове "Аспекти на социално-педагогическата работа", Шумен, 2014, ISBN 978-954-8665-77-3

2014г. - Профилактика на девиантното поведение, В: Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, УИ „Еп. К. Преславски“, 2014, с. 96-102, ISSN 1314-6769

2014г. - Жетонната система за моделирането на поведението, В: Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, УИ „Еп. К. Преславски“, 2014, 103-138ISSN 1314-6769

2014г. - „Концепцията за подкрепянето“ в процеса на формиране и моделиране на поведението, В: Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, УИ „Еп. К. Преславски“, 2014, с. 339-345, ISSN 1314-6769 (в съавт. с Т. Сотирова)

2013г. - Тенденции и стандарти в грижите за старите хора в България; Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, том XXII D(в съавторство с З. Мустафа, Ч. Сотиров)

2013г. - Щастие в третата възраст – „парадокс на благополучието”, В: Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, том XXII D, ISSN 1314-6769 (в съавторство с З. Мустафа, Ч. Сотиров)

2013г. - Положителни страни на старостта, В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар – Шумен-Белград-Будапеща-Виена (16.05.2013 – 20.05.2013), Иновации в образованието, ШУ, ISBN 978-954-400-925-0 (в съавторство с Т. Тасинов, Ч. Сотиров)

2013г. - Физическата активност на старите хора, В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар – Шумен-Белград-Будапеща-Виена (16.05.2013 – 20.05.2013), Иновации в образованието, ШУ, ISBN 978-954-400-925-0 (в съавторство с З. Мустафа, Ч. Сотиров)

2013г. - Проучване възможностите за рехабилитация и профилактика на преждевременното стареене чрез музикално-ритмичната гимнастика, В: Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, том XXII D, ISSN 1314-6769 (в съавторство с Ч. Сотиров, Т. Тасинов)

2013г. - Иновативните технологии в живота на старите хора, В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар – Шумен-Белград-Будапеща-Виена (16.05.2013 – 20.05.2013), Иновации в образованието, ШУ, ISBN 978-954-400-925-0 (в съавторство с Т. Тасинов, З. Мустафа)

2012г. - Проучване мнението на студенти относно качеството на образование в специалност «социална педагогика», В: Годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски“, Том ХVI D, Научни трудове от конференция „Образователни технологии“ (300 години от рождението на Жан Жак Русо), ШУ, ISSN 1314-6769 (в съавторство с Ч. Сотиров, З. Мустафа)

2012г. - Социалната компетентност като механизъм на социализацията, В: Годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски“, Том ХVI D, Научни трудове от конференция „Образователни технологии“ (300 години от рождението на Жан Жак Русо), ШУ, ISSN 1314-6769 (в съавторство с З. Мустафа)

2011г. - Социално функциониране на деца със специфични нарушения на способността за учене в групата на връстниците в начална училищна възраст, В: Сборник научни трудове "40 години Шуменски университет 1971-2011", Част ІІ, ISBN 978-954-577-582-6, Шумен

2007г. - Люцканова Е., Интерпретации върху терминологичната семантика, използвана при обучението на деца със специфични трудности в ученето. В: Сборник "125 години предучилищно образование в България". Доклади от Петата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика, Китен, 05-08 септември 2007 ", Веда Словена-ЖГ, София, 2007, стр. 892-898, ISBN 978-954-8846-02-8

2006г. - Чауш, З., Е. Люцканова, Предпоставки за възникване на девиантно поведение при деца със специфични обучителни трудности. В: Сборник "Образование и квалификация на педагогическите кадри-развитие и проекции през XXI век", Том I, Варна, 2006, стр. 98-102, ISBN 978-954-577-478-2

2005г. - Люцканова, Е., Няколко думи за интегрираното обучение, В: Сборник "Гражданската идея в действие", Изд. Темто, София, 2005, стр. 225-228, ISBN 954-9566-31-5

2004г. - Люцканова, Е., Специфични обучителни трудности и последствията от тях. В: Сборник "Образование и толерантност", УИ Епископ Константин Преславски, Шумен, 2004, стр. 154-160, ISBN 954-577-336-7 (http://www.ethnotolerance.org/biblioteka/obrazovanie_tol.html)

Цитирания

2016г. - Люцканова, Е., 2015г.,Общуването в социалната работа, В: Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, том XIX D, ISSN 1314-6769 (в съавт. със С. Николова) Цитирано В: Михайлова, Р. (2016), Интервенция и превенция в работата на терен на базата на германската концепция за мобилна социална работа, Годишник на ШУ, том XX D, УИ „Епископ К. Преславски, Ш., 2016, с.782-790

2016г. - Люцканова, Е., 2015г.,Общуването в социалната работа, В: Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, том XIX D, ISSN 1314-6769 (в съавт. със С. Николова) Цитирано В: Василева, Х., Р. Михайлова (2016), Македонският опит в социалните услуги за деца в риск, . Годишник на ШУ, том XX D, УИ „Епископ К. Преславски, Ш., 2016, с. 997-1002

2014г. - Люцканова, Е., Тенденции и стандарти в грижите за старите хора в България//Сборник научни трудове „Иновации в образованието“, Шумен, 2013 (в съавт. със З. Мустафа и Ч. Сотиров). Цитирано в: Митева, Е., С. Загорчева, Д. Димитрова, Подходи и техники в социалната работа и консултирането на стари хора в условията на специализирана институция, В: Сборник научни трудове "Аспекти на социално-педагогическата работа", 2014

2014г. - Люцканова, Е., Няколко думи за интегрираното обучение//Сборник „Гражданската идея в действие“, София, „Темпо“, 2005, стр. 227. Цитирано в: Сотиров, Ч., С. Николова, Социално-педагогически проблеми при интегрираното обучение, В: Годишник на ШУ“Еп. К. Преславски“, том XVІІІ, 2014

2014г. - Люцканова, Е., Ч. Сотиров, Т. Тасинов, Положителни страни на старостта//Сборник научни трудове „Иновации в образованието“, Шумен, 2013. в: Митева, Е., С. Загорчева, Д. Димитрова, Подходи и техники в социалната работа и консултирането на стари хора в условията на специализирана институция, В: Сборник научни трудове "Аспекти на социално-педагогическата работа", 2014

2014г. - Люцканова, Е., Физическата активност на старите хора//Сборник научни трудове „Иновации в образованието“, Шумен, 2013 (в съавторство с Ч. Сотиров, З мустафа). в: Митева, Е., С. Загорчева, Д. Димитрова, Подходи и техники в социалната работа и консултирането на стари хора в условията на специализирана институция// Сборник научни трудове "Аспекти на социално-педагогическата работа", 2014

2013г. - Люцканова, Е., Специфични обучителни трудности и последствията от тях// Сборник"Образование и толерантност", Шумен, 2004. Цитирано в: Марчева, П., Възможности на изкуството за приобщаване на деца със специални образователни потребности към условията на съвременен педагогически процес, В: Научни трудове на Русенския университет, том 52, 2013