Доц. д-р Живко Величков Жечевабв

array(2) { ["bio"]=> array(11) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(238) "1976-1980– ШУ “Еп. К. Преславски”, специалност “Българска филология” 2001 г. – магистърска степен в специалност „Социални дейности”" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(40) "1982-1988 - ОСК – ЦХС Шумен" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(143) "доцент - 2015 1988 г. – асистент; 1992 г. – старши асистент; 1996 г. - главен асистент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(129) "доктор по Теория на възпитанието и дидактика /Социална педагогика/ - 2013" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(204) "Тренинг - комуникативни умения, Социализация и речево развитие; Арттерапия, Култура на речта, Техника на говора." ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(87) "Арттерапия, Култура на речта, Техника на говора." ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(269) "ВА "Г. С. Раковски" - Педагогически курс за квалификация, 1989 СУ "Св. Кл. Охридски" - курс по Методика на преподаване, 1989 ВМА - Позитивна психотерапия, 1992" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(4998) "„Социално включване на възпитаниците от институциите за деца чрез форми на обучение съвместно с Педагогически факултет на ШУ „Еп. К. Преславски” (на опита на Дом „Детелина” – гр. Шумен) 2008 „Формиране на професионална компетентност по социална работа на студентите, обучаващи се в професионално направление “Социални дейности” чрез участие в планиране, мениджмънт и оценка на проекти за развитие”.- Вх. № РД-05-245/11.03.2009 „Ролята на преддипломния професионален стаж на студентите от специалност “Социални дейности” за социалната адаптация на клиентите от дом за стари хора “Стефан Смядовски” - Вх. № РД-05-391/24.03.2010 г. „Футурологично прогнозиране за развитието на социалните услуги в България” - Вх. № РД-05-192/07.03.2011 „Ролята на преддипломния професионален стаж на студентите от специалност ”Социални дейности” в БЧК за подпомагане пълноправното включване на възрастните хора в обществения живот в Шуменски регион” - Вх. № РД-05-290/15.03.2012 г. „Социализация чрез Арт терапия в ДДЛРГ „Детелина” – Шумен”. - Вх. № РД-08-305/15.03.2013 г. „Идентифициране на потребността от включване на учебната дисциплина футурология в учебния план на специалност „Социални дейности” на ШУ „Еп. К. Преславски” - Вх. № РД-08-250/14.03.2014 г 2015 - „Иновационни практики в социалната работа с хора с увреждания” Проект “Изследователска дейност свързана с приложната социална работа”,.вх. № РД-08-135/08.02.2016 г Национални проекти Проект: „Студентски практики" „BG051РО001/3.3.07-0002 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз; 2013 Проект: Министерство на образованието, младежта и науката; Проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“; Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 2013 Проект: G051PO001-5.2.03-0065-C0001 “Алтернативни услуги за успешно и устойчиво социално включване на децата и юношите от ДДЛРГ “Детелина” – гр. Шумен” - Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд –2010 Проект: Активни млади хора на област Шумен /съвместно с БЧК клон Шумен/, 2010 Проект № РД -08-85/03.02.2017 на ШУ "Еп.К.Преславски ", "Практико-приложни аспекти на социалната работа с група в обучението на социални работници" Проект № РД-08-131/07.02.2018 г. на ШУ “Еп. К. Преславски, „Стимулиране на научното творчество на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“, 2018 г. Проект „Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност Социални дейности“, вх. РД-08-86/31.01.2019" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(134) "Ръководител катедра - 1997-2005 Зам. декан - 2005-2008 Ръководител катедра - 2009 - 2013" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(69) "член на ФС - 1997- член на АС - 1997-2005; 2008-2009" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(165) "Член на Дружеството на психолозите в България Редовен член на Съюза на учените в България" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Живко Величков Жечев

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: СОЦИАЛНА РАБОТА

Кабинет: Корпус 2, стая 400

Телефон: 054830365 вътр. 222

Email: zivkoz@abv.bg, zh.zhechev@shu.bg

Приемно време: сряда от 10.00 до 12.00, ст. 400

Завършен университет, специалност

1976-1980– ШУ “Еп. К. Преславски”, специалност “Българска филология”

2001 г. – магистърска степен в специалност „Социални дейности”

Месторабота преди постъпване в ШУ

1982-1988 - ОСК – ЦХС Шумен

Заемани академични длъжности

доцент - 2015

1988 г. – асистент;

1992 г. – старши асистент;

1996 г. - главен асистент

Придобити научни степени

доктор по Теория на възпитанието и дидактика /Социална педагогика/ - 2013

Водени лекции и/или упражнения

Тренинг - комуникативни умения, Социализация и речево развитие; Арттерапия, Култура на речта, Техника на говора.

Области на научни интереси

Арттерапия, Култура на речта, Техника на говора.

Специализации

ВА "Г. С. Раковски" - Педагогически курс за квалификация, 1989

СУ "Св. Кл. Охридски" - курс по Методика на преподаване, 1989

ВМА - Позитивна психотерапия, 1992

Участия в международни и национални научни проекти

„Социално включване на възпитаниците от институциите за деца чрез форми на обучение съвместно с Педагогически факултет на ШУ „Еп. К. Преславски” (на опита на Дом „Детелина” – гр. Шумен) 2008

„Формиране на професионална компетентност по социална работа на студентите, обучаващи се в професионално направление “Социални дейности” чрез участие в планиране, мениджмънт и оценка на проекти за развитие”.- Вх. № РД-05-245/11.03.2009

„Ролята на преддипломния професионален стаж на студентите от специалност “Социални дейности” за социалната адаптация на клиентите от дом за стари хора “Стефан Смядовски” - Вх. № РД-05-391/24.03.2010 г.

„Футурологично прогнозиране за развитието на социалните услуги в България” - Вх. № РД-05-192/07.03.2011

„Ролята на преддипломния професионален стаж на студентите от специалност ”Социални дейности” в БЧК за подпомагане пълноправното включване на възрастните хора в обществения живот в Шуменски регион” - Вх. № РД-05-290/15.03.2012 г.

„Социализация чрез Арт терапия в ДДЛРГ „Детелина” – Шумен”. - Вх. № РД-08-305/15.03.2013 г.

„Идентифициране на потребността от включване на учебната дисциплина футурология в учебния план на специалност „Социални дейности” на ШУ „Еп. К. Преславски” - Вх. № РД-08-250/14.03.2014 г

2015 - „Иновационни практики в социалната работа с хора с увреждания”

Проект “Изследователска дейност свързана с приложната социална работа”,.вх. № РД-08-135/08.02.2016 г

Национални проекти

Проект: „Студентски практики" „BG051РО001/3.3.07-0002 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз; 2013

Проект: Министерство на образованието, младежта и науката; Проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“; Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 2013

Проект: G051PO001-5.2.03-0065-C0001 “Алтернативни услуги за успешно и устойчиво социално включване на децата и юношите от ДДЛРГ “Детелина” – гр. Шумен” - Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд –2010

Проект: Активни млади хора на област Шумен /съвместно с БЧК клон Шумен/, 2010

Проект № РД -08-85/03.02.2017 на ШУ "Еп.К.Преславски ", "Практико-приложни аспекти на социалната работа с група в обучението на социални работници"

Проект № РД-08-131/07.02.2018 г. на ШУ “Еп. К. Преславски, „Стимулиране на научното творчество на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“, 2018 г.

Проект „Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност Социални дейности“, вх. РД-08-86/31.01.2019

Заемани ръководни позиции

Ръководител катедра - 1997-2005

Зам. декан - 2005-2008

Ръководител катедра - 2009 - 2013

Организационна дейност

член на ФС - 1997-

член на АС - 1997-2005; 2008-2009

Членства в научни организации

Член на Дружеството на психолозите в България

Редовен член на Съюза на учените в България

Дисертации

2013г. - Жечев, Ж. „Мотивация за социална активност чрез идкуството”. 2013

Монографии

2019г. - Жечев, Ж. Нагласи и отношение към институциите за деца. Емпирично изследване. УИ „Еп. К. Преславски“, Ш., 2019, ISBN 978-619-201-292-2

2019г. - Жечев, Ж. Социологическа и правна регулация на проблема „Деца в неравностойно положение“. УИ „Еп. К. Преславски“, Ш., 2019, ISBN 978-619-201-291-5

2015г. - Жечев, Ж. Професията „Социален работник”. Актуално състояние и бъдещо развитие. УИ „Епископ К. Преславски”, Ш., 2015, ISBN 978-619-201-023-2

2014г. - Жечев, Ж. Арттерапията като социална активност и социализационен механизъм при децата. УИ „Епископ К. Преславски”, Ш., 2014 - ISBN 978-954-577-916-9

2014г. - Жечев, Ж. Ролята на НПО за деинституционализацията в България. УИ „Епископ К. Преславски”, Ш., 2014, ISBN 978-619-201-005-8

2013г. - Жечев, Ж. Мотивация за социална активност чрез изкуство. УИ „Епископ К. Преславски”, Ш., 2013 – ISBN 978-954-577-962-6

Статии

2019г. - Zhechev, Z., Research work with the students. brainstorming as a method for solving problems in the social sphere, SocioBrains ISSN 2367-5721, Journal Homepage: www.sociobrains.com ISSUE 57, May 2019, Scientific Journal Impact Factor – 5,36

2019г. - Zhechev, Z., Application of the ringing method in forecasting in the social sphere, SocioBrains ISSN 2367-5721, Journal Homepage: www.sociobrains.com ISSUE 57, May 2019, Scientific Journal Impact Factor – 5,36

2019г. - Zhechev, Z., Social change and historical activity, sociobrains issn 2367-5721, Journal Homepage: www.sociobrains.com ISSUE 57, May 2019, Scientific Journal Impact Factor – 5,36

2019г. - Жечев, Ж. Алтернативи на социалните услуги за деца. Пътуващ семинар „Иновации в образованието“ Истанбул-Кушадасъ-Измир, 30 април – 7 май 2019, УИ „Еп. К. Преславски“, Ш., 2019, ISBN: 978-619-00-0996-2

2018г. - Жечев, Ж. Институционалните деца през призмата на микросоциологическата парадигма и концепцията за социалната дистанция, Годишник на ШУ „Епископ К. Преславски“, т. XXII D, ISSN 1314-6769, УИ, Шумен 2018, с. 283

2018г. - Zhechev, Zh. Legal regulation of the problem with disadvantaged kids and deinstitutionalisation, рр. 33-46, Issue 49, September 2018, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2018, (SJIF = 5.536) , (български език)

2018г. - Жечев, Ж. Полиаспектна характеристика на социализацията. Национална конференция с международно участие “Образователни технологии“, Каварна, 2018

2017г. - Жечев, Ж. Детерминиращи фактори на социалната услуга. Пътуващ семинар „Иновации в образованието“. Италиански езера-Лугано-Швейцария. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, Issue 34, June 2017

2016г. - Zhechev Zh. RESEARCH WORK WITH THE STUDENTS. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 63 – 67, Issue 23, July 2016

2016г. - Жечев, Ж. Необходимост от интегративни знания при прилагането на Арт терапията. Пътуващ семинар Шумен-Флоренция, ПФ, Ш., 2016

2016г. - Zhechev, Zh.Psychodiagnostics to Excursions in the social development. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 39 – 44, Issue 18, February 2016

2016г. - Zhechev, Zh. i dr., Longitudinal surveyfor the quality of the learning process among students of specialty Social activities in the period 2011 - 2015 academic years. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 1 – 15, Issue 21, May 2016

2016г. - Жечев, Ж. Специфични характеристики на девиантното поведение. Годишник на ШУ, ПФ, том XXD, УИ „Еписко К. Преславски, Ш., 2016

2016г. - Жечев, Ж. Полиаспектна характеристика на социализацията. Национална конференция с международно участие „Образователни технологии“, ТУ – София, Колеж – Сливен, септември, Каварна, 2016

2015г. - Zhechev, Z., Theoretical research approaches to finding the interconnection between socialization and social activity. SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 48 – 53, Issue 5, Yanuary 2015

2015г. - Zhechev, Z., Positive guidance and motivation of social activity through art therapy as a factor for socialization. SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 41 –47, Issue 5, Yanuary 2015

2015г. - Zhechev, Z., Art therapy for childrenwith the kind problems that have a destructive influence on their social activities and socialization. SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 34 –40, Issue 5, Yanuary 2015

2015г. - Жечев, Ж. Изграждане и функциониране на приемните семейства в България. Сб. НТ от Пътуващ семинар Одрин- Чешме-Измир ”Иновации в образованието”,. ПФ на ШУ, „Фабер“ 2015

2015г. - Жечев, Ж. Практико-приложни изводи от реализирана арт терапия с деца от ДДЛРГ „Детелина“ – гр. Шумен. Конференция на ПФ „Иновации в образованието“ 25-27 септември, Годишник на ШУ „Епископ К. Преславски“, том XIX D, УИ, Ш., 2015, ISSN314-6769

2015г. - Zhechev, Z., Man like biosocial system, рр 71-80, Issue 14, October 2015, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015

2015г. - Zhechev, Z., Practical and applied conclusions of realized art therapy with children from Home for children without parental care "Detelina" - Shumen Report presented at Scientific Conference of the Pedagogical Faculty of the University of Shumen - September 2015, рр 81-88, Issue 14, October 2015, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015

2015г. - Zhechev, Z., Creative Arts Therapies In Social Work, рр 21-25, Issue 15, November 2015, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015

2015г. - Жечев, Ж. Социалният контрол в обществото. Научна конференция с международно участие „Образователни технологии“, ТУ-София – ИПФ-Сливен, Каварна 6-8 септември 2015

2014г. - Жечев, Ж. Повишаване на капацитета на администрацията и неправителствените организации за делегиране/поемане на социални услуги. Сб. от Пътуващ семинар ”Иновации в образованието” (Белград-Будапеща-Прага-Братислава). ПФ на ШУ, 2014

2014г. - Жечев, Ж. Социализационните механизми в ракурса на утвърдени социологически теории. Национална конференция с международно участие “Образователни технологии 2014” 12.09. - 14.09. 2014 г., гр. Каварна

2014г. - Жечев, Ж. Мотивация за активност у институцишонални деца чрез арттерапия. Национална конференция с международно участие “Образователни технологии 2014” 12.09. - 14.09. 2014 г., гр. Каварна

2014г. - Жечев, Ж. Съвременна теоретико – практическа насоченост на арттерапията за деца. Научна сесия на НВУ „В. Левски”, Факултет „А, ПВО и КИС” 23-24 октомври, Ш. 2014.

2014г. - Жечев, Ж. Функционална диагностика на клиента, избор на подход и методика при арттерапията. Научна сесия на НВУ „В. Левски”, Факултет „А, ПВО и КИС” 23-24 октомври, Ш. 2014

2014г. - Жечев, Ж. Арт терапия при деца със специфични проблеми. Научна сесия на НВУ „В. Левски”, Факултет „А, ПВО и КИС” 23-24 октомври, Ш. 2014

2014г. - Zhechev, Z., Special aspects of the social worker’s activities involving children at risk and handicapped people, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 56 – 62, Issue 2, October 2014

2014г. - Zhechev, Z., Deinstitutionalisation of the social servic es in Bulgaria from the pe rspective of normative security, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 182 – 187, Issue 1, September 2014

2014г. - Zhechev, Z., The social worker as a cognitariat of the thurd wave, SocioBrains, international scientific online journalpublisher:www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 49 – 54, Issue 2, November 2014

2014г. - Zhechev, Z., Social services in Bulgaria for children in the process of deinstitutionalisation, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 188 – 193, Issue 1, September 2014

2014г. - Zhechev, Z. Genesis of institutionalization and einstitutionalization of social services for children. Third international scientific conference science, education, innovation, vol. ІІ, Shumen, Bulgaria, 21 - 23 may 2014, с. 295

2014г. - Zhechev, Z. Normative perspectives to the deinstitutionalization of social services in Bulgaria. Third international scientific conference science, education, innovation, vol. ІІ, Shumen, Bulgaria, 21 - 23 may 2014, с. 304

2013г. - Жечев, Ж. Типове арт-терапия за деца, насочени към позитивна социална активност и социализация. Сб-к НТ от Научна сесия на НВУ „В. Левски” Факултет „А, ПВО и КИС” 30-31 октомври, Ш. 2013.

2013г. - Жечев, Ж. Социализацията през призмата на социалното време в условията на преход. Сб-к НТ от Научна сесия на НВУ „В. Левски” Факултет „А, ПВО и КИС” 30-31 октомври, Ш. 2013.

2013г. - Жечев, Ж. Социализирането на институционални деца чрез арт-терапия. Сб-к НТ от Научна сесия на НВУ „В. Левски” Факултет „А, ПВО и КИС” 30-31 октомври, Ш. 2013.

2012г. - Жечев, Ж. Арттерапията – възможности и перспективи. Научна конференция „Образователни технологии” на ПФ, Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, том ХVІ, Шумен, 2012

2012г. - Жечев, Ж. Приложение на арттерпията при преодоляване социалната изолация на възрастните хора. Сб.к „Активен живот на възрастните хора”, Унив. Издателство, Ш. 2012

2012г. - Жечев, Ж. Групова арттерапия с възрастни хора. Сб.к „Активен живот на възрастните хора”, Унив. Издателство, Ш. 2012

2011г. - Жечев, Ж. „Контент –анализ и прогнозиране на социални услуги”. в сб. „Бъдеще на социалните услуги в България – футурологична прогноза.” Ш. 2011

Доклади

2014г. - Жечев, Ж. Арт терапията като средство за приемане на реалността от институционалните деца. Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, т. ХVІІІ D. Научни трудове от конференция „Образователни технологии” 26-28 септември, Педагогически факултет. Ш., 2014

2013г. - Жечев, Ж. Арт терапията за социална активност при институционалните деца. Сб-к от Пътуващ семинар”Иновации в образованието” (Белград-Будапеща-Виена). ПФ на ШУ. 2013

2012г. - Жечев, Ж. Практическите занятия на студентите от Социални дейности и Социална педагогика на шу „Епископ Константин Преславски” за социализацията на деца от ДДЛРГ „Детелина” град Шумен. Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен-Риека-Венеция /28.04-03.05.2012/, ШУ „Еп. К.Преславски”, Педагогически факултет, ВТ, 2012

2011г. - Жечев, Ж. Модули по практика в обучението на студентите от специалност „Социални дейности” на Педагогически факултет при ШУ „Епископ К. Преславски”. Научна конференция „40 години Шуменски университет 1971-2011” на ПФ, УИ, част ІІ, Шумен, 2011

2008г. - Жечев, Ж. “Приказките – осъзнато педагогическо средство”, Международна конференция “Приказките на класиците и европейската култура”, 27-28 март, 2008,Шумен

2007г. - Жечев, Ж. “Фолклорът – педагогическа възможност за интеграция в ДОВДЛРГ “Детелина”, Национална научно-практическа конференция “Предизвикателството насъвремието и качеството на образованието”, 31 май- 01 юни, 2007, Шумен

Цитирания

2015г. - Zhechev, Z., Бъдещите социални услуги през призмата на Контент-Анализ, В: Бъдеще на социалните услуги в България. Футурологична прогноза. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2012 р.40; IN: Kolarova – Vasileva, H., Research work during the practical training of the students specialty Social Activities, р.37, Issue 12, August 2015, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015

2015г. - Zhechev, Z., Бъдещите социални услуги през призмата на Контент-Анализ, В: „Бъдеще на социалните услуги в България. Футурологична прогноза.” Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2012 р.40; IN: Kolarova – Vasileva, H., Research work during the practical training of the students specialty "Social Activities", р.37, Issue 12, August 2015, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015

2015г. - Zhechev, Z., Бъдещите социални услуги през призмата на Контент-Анализ, В: Бъдеще на социалните услуги в България. Футурологична прогноза. Университетско издателство Епископ Константин Преславски, 2012 р.43; IN: Kolarova – Vasileva, H., Research work during the practical training of the students specialty Social Activities, р. 37, Issue 12, August 2015, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015

2015г. - Zhechev, Z., Бъдещите социални услуги през призмата на Контент-Анализ, В: Бъдеще на социалните услуги в България. Футурологична прогноза. Университетско издателство Епископ Константин Преславски, 2012 р.47-48; IN: Kolarova – Vasileva, H., Research work during the practical training of the students specialty Social Activities, р. 37, Issue 12, August 2015, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015

2014г. - Zhechev,, Zh., 2012: Practical Classes of Students from Social Activities and Social Pedagogy of Shumen University “Konstantin Bishop of Preslav”, for socialization of children of а Establishment for Children without parents care “Detelina”,Shumen, Collection of works from the travelling seminar Shumen -Rieka - Venice /28.04 - 03.05.2012/, Shumen University “Konstantin Bishop of Preslav”, faculty of Education, VT; IN: Ilieva, I., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 23– 33, Issue 3, December 2014, P. 29

2014г. - Zhechev, Zh., 2013: Art therapy as a Social Activity for Institutionalized Children. Proceedings of travelling seminar “Innovations in Education” (Belgrade, Budapest - Wien). Faculty of Education at Shumen University “Konstantin Bishop of Preslav”; IN: Ilieva, I., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 23– 33, Issue 3, December 2014, P. 29

2014г. - Zhechev, Zh. 2014: Art therapy as a means for institutionalized children to accept reality, Annual book of Shumen University “Konstantin Bishop of Preslav”, Issue ХVІІІ, D. Conference scientific works “Educational Technology” 26-28 September, Faculty of Education; IN: Ilieva, I., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 23– 33, Issue 3, December 2014, P. 29

2014г. - Zhechev, Zh., 2013: Socialization of the institutionalized children through art therapy, Conference proceedings of the Scientific session of National Military Academy “V. Levski” , Faculty of Artillery, “Air Defense and Computer and Information Systems” , Shumen; IN: Ilieva, I., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 23– 33, Issue 3, December 2014, P. 29

2014г. - Zhechev, Zh., 2014: Social services in Bulgaria for children in the process of deinstitutionalisation. SocioBrains, Issue 1, September 2014, ISSN 2367- 5721 (online),http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/188_193_Zhivko_Zhechev_Social_Services_in_Bulgaria_for_children_in_the_process_of_deinstitutionalisation.pdf; IN: Ilieva, I., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 23– 33, Issue 3, December 2014, P. 29

2014г. - Zhechev, Zh., 2014: Deinstitutonalisation of the social services in Bulgaria from the perspective of normative security. SocioBrains, Issue 1, September 14, ISSN 2367 - 5721 (online), http://sociobrains.com/website /w1465/file/repository/182_187_Zhivko_Zhechev_Deinstitutionalisation_of_the_Social_Services_in_Bulgaria_from_the_perspective_of_normative_security.pdf; IN: Ilieva, I., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 23– 33, Issue 3, December 2014, P. 28

2014г. - Zhechev, Zh., 2014: Art therapy as a social activityamd social mechanism of children, University publishing house “Bishop Konstantin of Preslav”, Shumen; IN: Ilieva, I., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 23– 33, Issue 3, December 2014, P. 28

2014г. - Zhechev, Zh., 2013: „Motivation for social activity though art”, University publishing house “Bishop Konstantin of Preslav”, Shumen; IN: Ilieva, I., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 23– 33, Issue 3, December 2014, P. 28