Доц. д-р Живко Димитров Жековабв

array(2) { ["bio"]=> array(13) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(54) "ЮЗУ "Неофит Рилски", Логопедия" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(91) "СОУ "Св. Климент Охридски" - гр. Дългопол, обл. Варна" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(114) "асистент 1996 г. ст. асистент 1999 г. гл. асистент 2002 г. доцент 2011 г." ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(87) "доктор по специална педагогика - логопедия 2010 г." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(671) "Лекционни курсове: Теория на логопедията Методи на корекция при артикулационни и гласови нарушения Психодиагностика на деца с езиково-говорни нарушения Методи на логопедична корекция при нарушения на писмената реч Методи на логопедична корекция при развитийни и придобити езикове нарушения Съвременни аспекти на интегрираното обучение Специална педагогика" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(119) "2016 - University of Cordoba, Spain 2015 - IESF, Portugal 2012 - Университета в Бидгош, Полша" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(154) "Специална педагогика Специална психология Логопедия - теория и методи на корекция." ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(9152) "Университетски проект "Ролята на извънучилищните дейности в социализацията на деца със специални образователни потребности", Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-87/03.02.2017 г. Национален проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза І”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд – 2016 – 2017 г. Университетски проект „Социално-педагогически практики при деца със специални образователни потребности” - Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2016 г. Университетски проект „Формиране на компетенции за организация на учебно-възпитателния процес по време на практическата подготовка на студентите от специалност Специална педагогика” - Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2015. Проект по ОП РЧР BG051PO001-4.1.05-0238 „Заедно към знанието” (общ. Дългопол) 2014 Университетски проект "Съответствие между невропсихичната характеристика и знанията, уменията и компетенциите на учениците със специални образователни потребности", 2014. Национален проект BG051PO001 3.3.07-0002 „Студентски практики” - Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, 2013. Национален проект BG051PO001 – 4.3.04-0020 „Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ”Еп. К. Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”, 2013. Национален проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификацията на педагогическите специалисти”-за работа с деца и ученици със СОП”, 2013. ПРОЕКТ BG051РО001-3.1.07-0040 "Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието" - Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз - Инвестира във вашето бъдеще! 2013 г. Невропсихологичен статус и оценка на образователните потребности на деца със специални образователни потребности - 2013 г. ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.04-0019 „Ела в моя свят” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз - Инвестира във вашето бъдеще!, гр. Добрич - 2012 г. ПРОЕКТ: BG051PO001-4.1.04 – 0131 „ИНТЕГРАЦИЯ БЕЗ ГРАНИЦИ”, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” Инвестира във вашето бъдещe! BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”, гр. В. Търново - 2012 г. ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.04-0027 „Подпомагане на образователния процес на деца със специални образователни потребности в Община Казанлък” - Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз - Инвестира във вашето бъдеще!, гр. Казанлък - 2012 г. „Социалната интеграция на деца със СОП чрез ролевите игри“, 2012 г. "Формиране на професионални компетенции на студентите от специалност “Специална педагогика” чрез дейностите по арт- и трудотерапия при работа с деца с увреждания", 2011г. “Алтернативни услуги за успешно и устойчиво социално включване на децата и юношите от ДДЛРГ “Детелина” – гр. Шумен” - Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд – 2010 Ролята на ресурсния учител в процеса на интегрираното обучение на децата със специални образователни потребности” – 2010 г. Развитие на комуникативните възможности при деца със СОП в условията на интегрирано обучение - 2009 г. Формиране на умения за съвместна работа на деца със СОП в условията на интегрирано обучение - 2008 г. Национален проект “ Съвременни методи, средства и технологии в диагнос-тиката , консултирането и обучението на лица с увреждания” с партньори: Пловдивски университет “ Паисий Хилендарски “, Софийски университет “ Свети Климент Охридски “, “ Згура – М “ ООД – гр. Пловдив - период на разработване - 2005 – 2008 г. Национален проект “Деца със специални образователни потребности” - Обучение на начални учители от общообразователните училища, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” съвместно с Министерство на науката и образованието, 2007 г. Международен проект „Помогни ми, за да си помогнеш” - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Карин-дом – гр. Варна, Университет за професионално образование – Ротердам и Монтесори-училище – гр. Дордрехт, Холандия, 2006 г. Национален проект – Заетост на учители в обучението на деца с увреждания съвместно с Министерство на науката и образованието, Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, 2006 г. "Речта в норма и патология “ – с партньори; в период на разработване - 2005 – 2008 г." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(203) "Ръководител катедра Специална педагогика - 2011 г. до XI.2015 г. Заместник-ректор по учебната дейност - 2011 г. до XI.2015 г." ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(776) "Член на Общото събрание на ШУ "Еп. Константин Преславски" Член на Академически съвет на ШУ "Еп. Константин Преславски" - 2011 г. до XI.2015 г. Член на Общото събрание на Колеж Добрич на ШУ "Еп. Константин Преславски" - 2011 г. до XI.2015 г. Член на Общото събрание на ДИКПО - Варна, на ШУ "Еп. Константин Преславски" - 2011 г. Член на Факултетски съвет на Педагогически факултет на ШУ "Еп. Константин Преславски" Член на Съвета на Колеж добрич - 2011 г." ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [11]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [12]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Живко Димитров Жеков

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 306a

Телефон:

Email: j.jekov@shu.bg

Приемно време: сряда от 10.00 до12.00 часа.

Завършен университет, специалност

ЮЗУ "Неофит Рилски", Логопедия

Месторабота преди постъпване в ШУ

СОУ "Св. Климент Охридски" - гр. Дългопол, обл. Варна

Заемани академични длъжности

асистент 1996 г.

ст. асистент 1999 г.

гл. асистент 2002 г.

доцент 2011 г.

Придобити научни степени

доктор по специална педагогика - логопедия 2010 г.

Водени лекции и/или упражнения

Лекционни курсове:

Теория на логопедията

Методи на корекция при артикулационни и гласови нарушения

Психодиагностика на деца с езиково-говорни нарушения

Методи на логопедична корекция при нарушения на писмената реч

Методи на логопедична корекция при развитийни и придобити езикове нарушения

Съвременни аспекти на интегрираното обучение

Специална педагогика

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

2016 - University of Cordoba, Spain

2015 - IESF, Portugal

2012 - Университета в Бидгош, Полша

Области на научни интереси

Специална педагогика

Специална психология

Логопедия - теория и методи на корекция.

Участия в международни и национални научни проекти

Университетски проект "Ролята на извънучилищните дейности в социализацията на деца със специални образователни потребности", Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-87/03.02.2017 г.

Национален проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза І”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд – 2016 – 2017 г.

Университетски проект „Социално-педагогически практики при деца със специални образователни потребности” - Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2016 г.

Университетски проект „Формиране на компетенции за организация на учебно-възпитателния процес по време на практическата подготовка на студентите от специалност Специална педагогика” - Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2015.

Проект по ОП РЧР BG051PO001-4.1.05-0238 „Заедно към знанието” (общ. Дългопол) 2014

Университетски проект "Съответствие между невропсихичната характеристика и знанията, уменията и компетенциите на учениците със специални образователни потребности", 2014.

Национален проект BG051PO001 3.3.07-0002 „Студентски практики” - Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, 2013.

Национален проект BG051PO001 – 4.3.04-0020 „Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ”Еп. К. Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”, 2013.

Национален проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификацията на педагогическите специалисти”-за работа с деца и ученици със СОП”, 2013.

ПРОЕКТ BG051РО001-3.1.07-0040 "Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието" - Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз - Инвестира във вашето бъдеще! 2013 г.

Невропсихологичен статус и оценка на образователните потребности на деца със специални образователни потребности - 2013 г.

ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.04-0019 „Ела в моя свят” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз - Инвестира във вашето бъдеще!, гр. Добрич - 2012 г.

ПРОЕКТ: BG051PO001-4.1.04 – 0131 „ИНТЕГРАЦИЯ БЕЗ ГРАНИЦИ”, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” Инвестира във вашето бъдещe! BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”, гр. В. Търново - 2012 г.

ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.04-0027 „Подпомагане на образователния процес на деца със специални образователни потребности в Община Казанлък” - Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз - Инвестира във вашето бъдеще!, гр. Казанлък - 2012 г.

„Социалната интеграция на деца със СОП чрез ролевите игри“, 2012 г.

"Формиране на професионални компетенции на студентите от специалност “Специална педагогика” чрез дейностите по арт- и трудотерапия при работа с деца с увреждания", 2011г.

“Алтернативни услуги за успешно и устойчиво социално включване на децата и юношите от ДДЛРГ “Детелина” – гр. Шумен” - Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд – 2010

Ролята на ресурсния учител в процеса на интегрираното обучение на децата със специални образователни потребности” – 2010 г.

Развитие на комуникативните възможности при деца със СОП в условията на интегрирано обучение - 2009 г.

Формиране на умения за съвместна работа на деца със СОП в условията на интегрирано обучение - 2008 г.

Национален проект “ Съвременни методи, средства и технологии в диагнос-тиката , консултирането и обучението на лица с увреждания” с партньори: Пловдивски университет “ Паисий Хилендарски “, Софийски университет “ Свети Климент Охридски “, “ Згура – М “ ООД – гр. Пловдив - период на разработване - 2005 – 2008 г.

Национален проект “Деца със специални образователни потребности” - Обучение на начални учители от общообразователните училища, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” съвместно с Министерство на науката и образованието, 2007 г.

Международен проект „Помогни ми, за да си помогнеш” - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Карин-дом – гр. Варна, Университет за професионално образование – Ротердам и Монтесори-училище – гр. Дордрехт, Холандия, 2006 г.

Национален проект – Заетост на учители в обучението на деца с увреждания съвместно с Министерство на науката и образованието, Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, 2006 г.

"Речта в норма и патология “ – с партньори; в период на разработване - 2005 – 2008 г.

Заемани ръководни позиции

Ръководител катедра Специална педагогика - 2011 г. до XI.2015 г.

Заместник-ректор по учебната дейност - 2011 г. до XI.2015 г.

Организационна дейност

Член на Общото събрание на ШУ "Еп. Константин Преславски"

Член на Академически съвет на ШУ "Еп. Константин Преславски" - 2011 г. до XI.2015 г.

Член на Общото събрание на Колеж Добрич на ШУ "Еп. Константин Преславски" - 2011 г. до XI.2015 г.

Член на Общото събрание на ДИКПО - Варна, на ШУ "Еп. Константин Преславски" - 2011 г.

Член на Факултетски съвет на Педагогически факултет на ШУ "Еп. Константин Преславски"

Член на Съвета на Колеж добрич - 2011 г.

Дисертации

2010г. - Предиктори за ранна диагностика на дисграфия в предучилищна и начална училищна възраст

Монографии

2010г. - Жеков, Ж. Термини и понятия в специалната педагогика. Шумен: Унив. изд. “Еп. К. Преславски”, 2010, 225 с., ISBN 978 – 954 – 577 – 562 - 8

2010г. - Жеков, Ж. Предиктори за ранна диагностика на дисграфиите. Шумен: Унив. изд. “Еп. К. Преславски”, 2010, 147 с., ISBN 978 – 954 – 577 – 563 - 5

Учебници

2012г. - Жеков, Ж. Интегрирано обучение на деца с интелектуална недостатъчност. Унив. изд. “Еп. К. Преславски”. Ш., 2012, 254 с. /в съавт. с И. Карагьозов, Св. Игнатовска/

2011г. - Жеков, Ж. Основни проблеми на логопедията./в съавторство с Иван Карагьозов/ Шумен: Унив. изд. “Еп. К. Преславски”, 2011, 214 с

Статии

2017г. - Овладяване на думи в предучилищна възраст в случаи на специфични езикови нарушения . ГОДИШНИК НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“. Том XXI D, ISSN: 1314-6769 . Шумен, 2017 (в съавторство с Пл. Петков и Н. Василева)

2017г. - Причини за нарушената номинация при лица със специфични езикови нарушения. ГОДИШНИК НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“. Том XXI D, ISSN: 1314-6769 Шумен, 2017 (в съавторство с Пл. Петков и Н. Василева)

2017г. - Какво трябва да направим когато детето ни не говори правилно . ГОДИШНИК НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“. Том XXI D, ISSN: 1314-6769 . Шумен, 2017

2016г. - Жеков, Ж. Н. Формирането на звукова култура и граматически правилна реч в ранна и предучилищна възраст// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2016 г. с. 211-214, (в съавт. Г. Георгиева), ISSN 1314-6769

2016г. - Жеков Ж., Представяне на резултатите от текущата педагогическа практика по логопедия в зимния семестър на учебната 2015-2016 година //Сборник научни трудове "Формиране на компетенции за организация на учебно-възпитателния процес по време на практическата поготовка на студентите от специалност Специална педагогика" Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Ш., 2016 г. с.37-49. (в съавт. П. Петков, Н. Чакърова), ISBN 978-619-201-090-4

2016г. - Изследване на употребата на предлози при деца с дисфазия на развитието. Научна конференция с международно участие "Интердисциплинарни логопедични практики" 04-06 ноември 2016 г., НБУ, София /в съавторство с Пламен Петков/

2016г. - Прояви на параграматизъм, циркумлокуторни фрази, вербални парафазии и фонологични трудности при деца с дисфазия на развитието. Научна конференция с международно участие "Интердисциплинарни логопедични практики" 04-06 ноември 2016 г., НБУ, София /в съавторство с Пламен Петков/

2015г. - Жеков, Ж. Н. Резултати от преддипломната педагогическа практика на студенти от специалност "Логопедия"// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XIХ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2015 г. с. 800-806, (в съавт. П. Петков, Н. Чакърова), ISSN 1314-6769

2015г. - Жеков,Ж., Формиране на писмената реч при деца с лека умствена изостаналост в начална училищна възраст, интегрирани в общообразователното училище// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XIХ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2015 г. с. 800-806, (в съавт. К. Спасова), ISSN 1314-6769

2014г. - Жеков, Ж. Някои релации между невропсихични и когнитивни функции при деца със специални образователни потребности. // Сб. "Иновации в образованието" - Пътуващ семинар Шумен - Белград - Будапеща – Прага - Братислава (06.05.2014 - 11.05.2014), Фабер; В.Т., 2014 г. с.142-149, ISBN 978-619-00-0092-1 /в съавт. с И. Карагьозов, Св. Игнатовска/

2014г. - Жеков, Ж. Интегриращата среда фактор за формиране на речевата комуникация при деца със специални образователни потребности. // Сб. "Иновации в образованието" - Пътуващ семинар Шумен - Белград - Будапеща – Прага - Братислава (06.05.2014 - 11.05.2014), Фабер; В.Т., 2014 г. с.119-126, ISBN 978-619-00-0092-1

2014г. - Жеков, Ж. Диагностичната дейност на логопеда // Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XVIІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2014 г. с. 258-266, ISSN 1314-6769

2014г. - Zhekov, Zh.An enquiry of some factors referring to the children with special educational needs ; Annual of Trakya University, 9th Balkan Education and Science Congres, Edirne, 2014 ( co-authors - Pl. Petkov, Sv. Ignatovska, N. Chakarova-Saamieva)

2014г. - Zhekov Zh. Indicators for prognostic identification of potential writing difficulties in preschool children in prospective, 4th International Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Varna, Bulgaria, September 5th - 7th 2014

2013г. - Жеков, Ж. Относно патопсихофизиологията на развитийната дисграфия // Сб. "Иновации в образованието" - Пътуващ семинар Шумен - Белград - Будапеща - Виена (16.05.2013 - 20.05.2013), Фабер; В.Т., 2013 г. с.74-80, ISBN 978-954-400-925-0, (в съавт. с Р.Райчев)

2013г. - Жеков, Ж. Относно нарушеното звукопроизношение и зъбночелюстната патология. Научни трудове от конференция с международно участие „Образователни технологии” 27-29 септември, ПФ, Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски” т. ХVІІ D. Ш. стр. 198 – 203, 2013 г.,ISSN 1314-6769

2012г. - Жеков, Ж. Дисграфия обусловена от нарушение на езиковия анализ и синтез при деца с интелектуална недостатъчност// Сб. „Образователни технологии” - Пътуващ семинар Шумен – Риека - Венеция (28.04.– 03.05.2012), Фабер; В.Т., 2012 г., с. 71-76.

2011г. - Жеков, Ж. Прояви на предразположеността на дислексия в предучилищна възраст// Сб. “40 години Шуменски университет 1971 – 2011”, ШУ, І част, 2011 г. с. 193-198.

2010г. - Жеков, Ж. Историко-типологичен анализ на нарушенията на писмената комуникация ( дисграфия) Сб. „Иновации в образованието”, Ш. 2010, 464 – 470 с

2010г. - Жеков, Ж. Интегриращата среда – фактор за развитие на комуникациите при деца със специални образователни потребности. Сб. „Иновации в образованието”, Ш.2010, 471– 475 с. (в съавт. с Карагьозов и Игнатовска)

2010г. - Жеков, Ж. Комуникации и комуникативни проблеми при детски аутизъм. сб. Специална педагогика, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”,Ш., 2010, 32-51 с. (в съавт. С. Игнатовска)

2010г. - Жеков, Ж. Психолого-педагогическо изследване на комуникативния дефицит при ученици с аутизъм, сб. Специална педагогика, Университетско издателство„Епископ Константин Преславски”, Ш., 2010, 52-60 (в съавт. С. Игнатовска)

2010г. - Жеков, Ж. Ролята на комуникативните процеси в интеграцията на деца със специални образователни потребности. сб. Специална педагогика, Университетскоиздателство „Епископ Константин Преславски”, Ш., 2010, 5-9 (в съавт. Ив. Карагьозов, С. Игнатовска)

2010г. - Жеков, Ж. Основни насоки на развитие на речевата комуникация при деца със СОП. Сб. „60 години воспитание, образование, рехабилитациjа и вработуванье налицата со инвалидност во Република Македониjа”, Битола, маj 2010.

2010г. - Жеков, Ж. Особености на зрително-моторната координация и праксиса при деца с дисграфия. „Иновации в подготовката на кадри за социална работа. Ст.Загора, 2010.

2009г. - Жеков, Ж. Special education students` interactions in integrated education processes. THE 5th INTERNATIONAL BALKAN EDUCATION AND SCIENCE CONGRESS, Edirne –Turkey, oktober 01-03, 2009. /( в съавт. с Karagyozov и Ignatovska)

2009г. - Жеков, Ж. Училищните взаимодействия на деца със специални образователни потребнодти в процесите на интегрирано обучение, Сборник научни трудове,Специална педагогика, Формиране на умения за съвместна работа на деца със специални образователни потребности в условията на интегрирано обучение, Университетско издателство „Епископ КонстантинПреславски”, Ш., 2009. (в съавт. с Карагьозов и Игнатовска)

2009г. - Жеков, Ж. Необходими предпоставки за преодоляване на нарушенията в четенето и писането при деца със специални образователни потребности, Сборник научнитрудове, Специална педагогика, Формиране на умения за съвместна работа на деца със специални образователни потребности в условията на интегрирано обучение, Университетско издателство „ЕпископКонстантин Преславски”,- Ш., 2009.

2004г. - Жеков, Ж. Етиологични и психолингвистични аспекти на анализ на “дисграфията”.// Сборник научни трудове – Том ІІІ “Образовани е и изкуство”, ШУ “Еп. К.Преславски”, 2004.стр.197 – 202

2004г. - Жеков, Ж. Особености на невербалния интелект при ученици с дисграфия. ”.// Сборник научни трудове – “Обучение и възпитание в началните училища, детскитеградини и специалните училищни заведения”,София, 2004.стр.369 – 371

2004г. - Жеков, Ж. Особености и характеристика на типовете грешки при ученици с дисграфия от начална училищна възраст // Сборник научни трудове “Култура иобразование – перспективи”– Том // , Пловдив, 2004.стр. 57 - 61

2004г. - Жеков, Ж. Проблемът за дисграфиите в рамките на парадигмата на специфичните обучителни трудности – 14-та годишна асамблея на Международна медицинскаасоциация България, 26-30 май, Варна, 2004. (в съавт. с С. Павлова). http://www.journal-imab-bg.org/en/vol-10_book-1.htm

2003г. - Жеков, Ж. Специфика на езиковото развитие при деца с умствена изостаналост. // Сборник “Научни трудове” - Специална педагогика и специална психология.Шумен: Еп. К. Преславски, 2003. (в съавт. с М. Маринова)

2003г. - Жеков, Ж. Състояние на гнозисните и речеви функции при деца в неравностойно социално положение. // Сборник “Научни трудове” - Специална педагогика испециална психология. Шумен: Еп. К. Преславски, 2003.

1999г. - Жеков, Ж. Особености на речевото развитие при деца с лека и умерена умствена изостаналост. Сборник “Съвременни тенденции в развитието на логопедичнататеория и практика на прага на ХІХ век” – Варна,1999, стр.77 – 79. (в съавт. с Н.Стефанова)

1999г. - Жеков, Ж. Някои предпоставки, водещи до дисграфична реч при деца с умствена изостаналост. //25 години ШУ “Еп. К. Преславски”, серия “Педагогика”. Шумен,1999, с. 107-110 (в съавт. с Ц. Кирилова и Н.Николова)

1999г. - Жеков, Ж. Особености на фонематичния слух и сукцесивния анализ при деца от начална училищна възраст с езиково-говорни нарушения. //25 години ШУ “Еп. К.Преславски”, серия “Педагогика”. Шумен, 1999, с. 73-74

1998г. - Жеков, Ж. Проблеми на учениците с обучителни трудности при овладяване на академични умения. // Сборник “Традиции и новаторство в Българското образованиена границата на двете столетия” – Пазарджик,1998, стр.119–121

1996г. - Жеков, Ж. Някои подходи при възпитанието на фонематичния слух при деца с езиково-говорни аномалии. // Сборник “Проблеми на възпитателната работа” – Шумен,1996, стр.279– 282