Ст. преп. д-р Калина Иванова Алексиеваабв

array(2) { ["bio"]=> array(13) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(307) "ШУ "Епископ Константин Преславски" специалност - математика ШУ "Епископ Константин Преславски" ОКС магистър "Педагогическа рехабилитация на умствената изостаналост"" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(98) "1986 - учител 1988 - експерт, инспектор студентски въпроси" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(211) "1994 - хон. асистент 2003 - асистент 2007 - старши асистент 2011 - главен асистент 2015 - преподавател 2017 - старши преподавател" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(127) "ОНС "доктор" по Методика на обучението по математика и информатика, 2018" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(867) "Практикум по иновационни технологии и комуникации Формиране на математически понятия Методика за интегриране на деца със специални образователни потребности в технологичното обучение Методика за формиране на елементарни математически понятия и представи Методика на обучението по математика в НУ Теория и методика на обучението по математика за деца с интелектуална недостатъчност Хоспитиране, Текуща педагогическа практика и стажантска практика по МФЕМПП и МОМ" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(441) "Методика на обучението по математика в НУ Методика за формиране на математически понятия и представи в детската градина Методика на обучението по математика за деца с интелектуална недостатъчност Информационни технологии и комуникации" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(5692) "Усъвършенстване процеса на формиране на елементарни математически представи у децата от 5 до 7 годишна възраст, 2009 Социално-педагогически практикум на студенти в домове за деца, лишени от родителски грижи, 2010 Социално педагогически практикум на студентите с изключени групи, 2011 Социалната интеграция на деца със специални образователни потребности чрез ролевите игри, 2012 Национален проект „Подпомагане на образователния процес на деца със специални образователни потребности в община Казанлък” финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” с договор BG051PO001-4.1.04-0027 - Община Казанлък и катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2012 г. Национален проект "Обучение и подготовка на учители и специалисти с педагогически функции за оценяване и посрещане на образователните потребности на децата със СОП" – Община Велико Търново и катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2012 г. Национален проект "Обучение и квалификация на учители от гр. Добрич" по проект BG051PO001-4.1.04-0019 "Ела в моя свят", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” - Община Добрич и катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2012 г. Университетски проект "Невропсихологичен статус и оценка на образователните потребности на деца със специални образователни потребности" - 2013 г. ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз - 2013-2014 г. Национален Проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ на тема: «Обучение на педагогически специалисти от детски градини и основни училища за работа с деца със специални образователни потребности» - 2013 г. Университетски проект "Съответствие между невропсихичната характеристика и знанията, уменията и компетенциите на учениците със специални образователни потребности", 2014. Университетски проект „Формиране на компетенции за организация на учебно-възпитателния процес по време на практическата подготовка на студентите от специалност Специална педагогика” - Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2015 Университетски проект "Иновации в образователните технологии" - катедра ТОПО и ПНУП; РД-08.131/08.02.2016 г. Университетски проект „Образователни технологии за модернизация на обучението по математика, информатика и информационни технологии" - РД-08-105/06.02.2017 ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – Фаза 1 на МОН финансиран от ОП НОИР – 2016-2017 г. Изследователски проект „Съвременни аспекти на образователния дискурс“, РД-08-130/07.02.2018 г., финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”; 2018 г. Университетски проект „Съвременни аспекти на педагогическата комуникация“ РД-08-81/31.01.2019 г., финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски”." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(345) "Организатор на учебните практики - хоспитиране, текуща педагогическа и стажантска практика в детска градина на студентите от специалност ПУП и ПНУП, обучавани в ОКС "бакалавър" и "магистър"" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [11]=> array(3) { ["detail"]=> string(60) "Член на Методическия съвет на ШУ." ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [12]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Ст. преп. д-р  Калина Иванова Алексиева

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ТЕХНОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 305а

Телефон: 054 830495 вътр. 264

Email: k_alexieva@abv.bg, k.aleksieva@shu.bg

Приемно време: сряда, 10 -14 часа

Завършен университет, специалност

ШУ "Епископ Константин Преславски"

специалност - математика

ШУ "Епископ Константин Преславски"

ОКС магистър "Педагогическа рехабилитация на умствената изостаналост"

Месторабота преди постъпване в ШУ

1986 - учител

1988 - експерт, инспектор студентски въпроси

Заемани академични длъжности

1994 - хон. асистент

2003 - асистент

2007 - старши асистент

2011 - главен асистент

2015 - преподавател

2017 - старши преподавател

Придобити научни степени

ОНС "доктор" по Методика на обучението по математика и информатика, 2018

Водени лекции и/или упражнения

Практикум по иновационни технологии и комуникации

Формиране на математически понятия

Методика за интегриране на деца със специални образователни потребности в технологичното обучение

Методика за формиране на елементарни математически понятия и представи

Методика на обучението по математика в НУ

Теория и методика на обучението по математика за деца с интелектуална недостатъчност

Хоспитиране, Текуща педагогическа практика и стажантска практика по МФЕМПП и МОМ

Области на научни интереси

Методика на обучението по математика в НУ

Методика за формиране на математически понятия и представи в детската градина

Методика на обучението по математика за деца с интелектуална недостатъчност

Информационни технологии и комуникации

Участия в международни и национални научни проекти

Усъвършенстване процеса на формиране на елементарни математически представи у децата от 5 до 7 годишна възраст, 2009

Социално-педагогически практикум на студенти в домове за деца, лишени от родителски грижи, 2010

Социално педагогически практикум на студентите с изключени групи, 2011

Социалната интеграция на деца със специални образователни потребности чрез ролевите игри, 2012

Национален проект „Подпомагане на образователния процес на деца със специални образователни потребности в община Казанлък” финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” с договор BG051PO001-4.1.04-0027 - Община Казанлък и катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2012 г.

Национален проект "Обучение и подготовка на учители и специалисти с педагогически функции за оценяване и посрещане на образователните потребности на децата със СОП" – Община Велико Търново и катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2012 г.

Национален проект "Обучение и квалификация на учители от гр. Добрич" по проект BG051PO001-4.1.04-0019 "Ела в моя свят", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” - Община Добрич и катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2012 г.

Университетски проект "Невропсихологичен статус и оценка на образователните потребности на деца със специални образователни потребности" - 2013 г.

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз - 2013-2014 г.

Национален Проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ на тема: «Обучение на педагогически специалисти от детски градини и основни училища за работа с деца със специални образователни потребности» - 2013 г.

Университетски проект "Съответствие между невропсихичната характеристика и знанията, уменията и компетенциите на учениците със специални образователни потребности", 2014.

Университетски проект „Формиране на компетенции за организация на учебно-възпитателния процес по време на практическата подготовка на студентите от специалност Специална педагогика” - Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2015

Университетски проект "Иновации в образователните технологии" - катедра ТОПО и ПНУП; РД-08.131/08.02.2016 г.

Университетски проект „Образователни технологии за модернизация на обучението по математика, информатика и информационни технологии" - РД-08-105/06.02.2017

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – Фаза 1 на МОН финансиран от ОП НОИР – 2016-2017 г.

Изследователски проект „Съвременни аспекти на образователния дискурс“, РД-08-130/07.02.2018 г., финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”; 2018 г.

Университетски проект „Съвременни аспекти на педагогическата комуникация“ РД-08-81/31.01.2019 г., финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски”.

Организационна дейност

Организатор на учебните практики - хоспитиране, текуща педагогическа и стажантска практика в детска градина на студентите от специалност ПУП и ПНУП, обучавани в ОКС "бакалавър" и "магистър"

Членства в научни организации

Член на Методическия съвет на ШУ.

Дисертации

2018г. - Идеите на Александър Маджаров в контекста на съвременното обучение по математика, Шумен, 2018

Учебни помагала

2019г. - Ръководство за семинарни и практически упражнения по методика на обучението по математика в началните класове. УИ "Епископ Константин Преславски", ISBN 978-619-201-328-8, Шумен, 2019, 179 стр.

Статии

2019г. - Алексиева К. Изследване равнището на математическите знания и умения на първокласниците (диагностичен инструментариум). Сборник научни трудове от пътуващ семинар " Иновации в образованието". ISBN: 978-619-00-0996, Издателство "Фабер", 2019, с. 174-185

2019г. - Алексиева К. Математическата подготовка на шест-седемгодишните деца за училище в контекста на държавните образователни стандарти. SocioBrains, ISSN 2367-5721, Issue 57, may 2019, с. 77 - 84

2019г. - Алексиева К. Анализ на постиженията на участниците в XIII-тото издание на празника „Малкият математик“ - Шумен 2019. Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски“ – 35 години Педагогически факултет, Том XXIII D, УИ „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1314-6769, 2019, с. 467–477

2018г. - Алексиева К. Резултати от постиженията на деца, участници в „Празник на математиката“. Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски“, Том XXII D, УИ „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1314-6769, 2018, с. 316–332

2018г. - Алексиева К. Проучване на математическите знания и умения на деца, завършили подготвителна група. Издателство "Фабер", ISBN 978-619-00-0783-8, Сборник научни трудове "Иновации в образованието", 2018, с. 149–162

2017г. - Алексиева К. Математическа грамотност и компетентност в прехода детска градина – училище. www.Sociobrains.com, ISSN 2367-5721, ISSUE 40, December 2017, с. 64–74

2017г. - Алексиева К. Характеристика на учебната програма по математика за първи клас в контекста на държавните образователни стандарти. www.sociobrains.com, ISSN 2367-5721, june 2017, issue 34, с. 103-110

2016г. - Алексиева К. За математическата подготовка на седемгодишните деца в трудовете на проф. дпн Александър Маджаров. Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски“, Том XX D, УИ „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1314-6769, 2016, с. 458–466.

2016г. - Алексиева К. За огледалното писане на цифри от първокласниците. Издателство "Фабер", ISBN 978-619-00-0477-6, Сборник научни трудове от пътуващ семинар " Иновации в образованието". ПФ, 2016, с. 132–138

2015г. - Алексиева К. Формиране на някои начални математически понятия в първи клас на помощно училище. Издателство "Фабер", ISBN 978-619-00-0265-9, Сборник научни трудове от пътуващ семинар " Иновации в образованието". ПФ, 2015, с. 130–135

2015г. - Алексиева К. Предметната дейност в обучението по математика при ученици с интелектуална недостатъчност. УИ „Еп. К. Преславски”, ISSN 1314–6769, Годишник на ШУ, Том XIX D, ПФ, 2015, с.530-536

2014г. - Алексиева К. Особености в усвояването на математическите знания от учениците с умствена изостаналост. УИ "Епископ Константин Преславски", Годишник на ШУ, Том XVIII D, ПФ, 2014, с.331–336

2014г. - Алексиева К. Формиране на времеви представи при деца с интелектуална недостатъчност. Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен-Белград-Будапеща-Прага-Братислава. Иновации в образованието. ШУ, с.156

2014г. - Aleksieva K. Neuropsychological evaluation of children with special educational needs; Annual of Trakya University, 9th Balkan Education and Science Congres, Edirne, 2014 ( co-authors- Ivan Karagiyozov, Plamen Petkov)

2013г. - Алексиева, К. Анализ на проблемите, свързани с детската хиперактивност и дефицит на вниманието в училищна среда. Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен-Белград-Будапеща-Виена. Иновации в образованието. ШУ, с.97

2013г. - Алексиева К. Мултисензорни подходи за учене при деца с обучителни трудности. Годишник на ШУ, Том XVII D, ПФ, 2013, с.281

2012г. - Алексиева, К. Конструктивни методи в урока по математика в условията на интегрирано обучение. Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен-Риека-Венеция. Образователни технологии. ШУ, ПФ, 2012, с.97

2012г. - Алексиева, К. Принципът за нагледност в обучението по математика като средство за познавателна активност. Годишник на ШУ, Том XVI D, ПФ, 2012, с.233

2011г. - Алексиева, К. Развитие на мисловната дейност при решаване на математически задачи чрез моделиране. Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011”. ШУ, 2011

2010г. - Алексиева, К. Ролята на графите и графическото моделиране при решаване на задачи по математика в началните класове. Научно-практическа конференция “Иновации в образованието”, ДИПКУ-Варна, 2010, с.304

2009г. - Алексиева, К. За нагледността и моделирането като средство и метод на обучение. Научно-практическа конференция с международно участие “Технологичното обучение – традиции и бъдеще. ДИПКУ-Варна, 2009, с.318

2009г. - Алексиева, К., Информационните технологии – задължително средство за повишаване качеството на обучение. Шумен, УИ "Еп. К. Преславски", Сборник научни трудове посветен на 105-годишнината от рождението на пионерите на компютърната техника Джон Атанасов и Джон фон Нойман, 2009, с. 328–331 (в съавт. с К.Колев)

2007г. - Върху проблема за качеството на обучение по математика в началните класове. Юбилейна конференция “Педагогическото образование в България: състояние итенденции”, т.ІІІ, УИ”Неофит Рилски”, ЮЗУ, с.556, 2007; (в съавт. с Р. Петрова)

2007г. - Професионалният практикум на студентите – възможност за повишаване качеството на обучение. Сборник доклади “Образованието, Балканите Европа”, Ст.Загора,т.1, с.258, 2007; (в съавт. с Ж. Военкинова, М. Мануелян)

2006г. - Приемственост в учебното съдържание по информационни технологии в колежанските специалности (част ІІ). Научно-приложна конференция “Математика,информатика и компютърни науки”, Велико Търново, с.415, 2006; (в съавт. с К.Енев, К.Златева)

2006г. - Алексиева, К. Върху проблема за ситуативния подход в познавателния процес в детската градина. Четвърта есенна научна конференция на ФНПП, “Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция”, ВЕДА СЛОВЕНА-ЖГ, София, 2006, с. 136 (в съавт. с М. Дочева, Р. Петрова)

2004г. - Ролята на геометричните знания в І клас за развитие на пространственото въображение. Сборник научни трудове, УИ ”Еп.К.Преславски”, том І, с. 191, 2004; (всъавт. с Р. Петрова)

2004г. - Формиране на интелектуални умения при решаване на прости текстови задачи в І клас. Сборник научни трудове, УИ”Еп.К.Преславски”, том І, с.197, 2004; (в съавт.с Р. Петрова, М.Дочева)

2004г. - Анализ на учебното съдържание по геометрия в учебника по математика за ІІ клас в контекста на държавните образователни изисквания. Научни трудове, ПК-Дч,2004; (в съавт. с Р. Петрова, С. Славова)

2004г. - Анализ на учебното съдържание по геометрия в учебника по математика за І клас в контекста на държавните образователни изисквания. Сборник “Образование иизкуство”, т.ІІ, УИ “Еп.К.Преславски”, с.54, 2004; (в съавт. с Р. Петрова)

2004г. - Междупредметни връзки в обучението по математика във втори клас.Сборник “Обучение и възпитание в НУ, ДГ и специалните училищни заведения”, Втора есенна научна конференция на ФНПП, СУ, с. 126, 2004; (в съавт. с Р. Петрова, С. Славова)

Цитирания

2019г. - Aleksieva, K. 2017 Characteristics of the curriculum for mathematics for the first grade in the context of the state educational standarts. SocioBrains, ISSN 2367-5721, June 2017, pp. 103-110. Цитирано в: Kirova, G. 2019 “The room of mysteries” project for the third grade, International scientific conference: Knowledge without borders, Knowledge International Journal, Vol. 30.2., Vrnjacka banja, Serbia, Skopie, 2019. (Global Impact and Quality Factor 1.822 (2017) ISSN 2545-4439) p. 423

2019г. - Алексиева К., 2018: Проучване на математическите знания и умения на деца, завършили подготвителна група. SocioBrains, ISSN 2367-5721, Issue 45, May 2018, pp. 55–64 Цитирано в: Събева, Г., 2019: Образователни направления в детската градина, на които се прави редукция на учебно съдържание. Сборник научни трудове от пътуващ семинар " Иновации в образованието". ISBN: 978-619-00-0996, Издателство "Фабер", 2019, с. 78-93

2019г. - Алексиева, К., 2017: Математическа грамотност и компетентност в прехода детска градина – училище. www.Sociobrains.com, ISSN 2367-5721, ISSUE 40, December 2017, с. 64–74 Цитирано в: Стоянова, И. Модел на иновационни образователни технологии в предучилищна възраст. Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски“ – 35 години Педагогически факултет, Том XXIII D, УИ „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1314-6769, 2019, с. 457–466

2019г. - Алексиева, К., 2017: Математическа грамотност и компетентност в прехода детска градина – училище. SocioBrains, 2017, Issue 40, с. 64 – 74. Цитирано в: Добрева, С., 2019: Езиковото развитие на децата при прехода от подготвителни групи към първи клас – готовност в контекста на приемственост. – В: Сборник научни трудове от Научно-практическа конференция "Предизвикателствата на съвремието и качеството на образованието", Шумен, 2019, ISBN 978-619-201-329-5

2019г. - Алексиева, К., 2019: Ръководство за семинарни и практически упражнения по методика на обучението по математика в началните класове, УИ "Епископ Константин Преславски", ISBN 978-619-201-328-8, Шумен, 2019, с. 179 Цитирано в: Павлова, Н., Харизанов, Кр. Технологии за описание на урок в обучението по математика, информатика и информационни технологии. Второ преработено издание, УИ "Епископ Константин Преславски", ISBN 978-619-201-052-2, Шумен, 2019

2019г. - Алексиева, К., Ж. Военкинова, М. Мануелян, 2007: Професионалният практикум на студентите – възможност за повишаване качеството на обучение. Сборник доклади “Образованието, Балканите, Европа”, Ст.Загора, т.1, с.258. Цитирано в: Василев, В., 2019. Организация на учебната дейност в професионалното обучение. УИ „Епископ Константин Преславски“, Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски“ – 35 години Педагогически факултет, Том XXIII D, ISSN 1314-6769, 2019, с. 144–152

2019г. - Алексиева, К., 2018: Резултати от постиженията на деца, участници в „Празник на математиката“. УИ „Епископ Константин Преславски“, Годишник на ШУ, Том XXII D, ISSN 1314-6769, 2018, с. 316–332. Цитирано в: Стоянова, И. 2019: Съвременни методи на обучение в предучилищна възраст. – В: Сборник научни трудове от Научно-практическа конференция "Предизвикателствата на съвремието и качеството на образованието", Шумен, ISBN 978-619-201-329-5, С. 77-82

2018г. - Алексиева, К., 2009. За нагледността и моделирането като средство и метод на обучение. Научно-практическа конференция с международно участие „Технологичното обучение – традиции и бъдеще. Варна: ДИПКУ, с.318, 2009. Цитирано в: Добрева, С. 2018: Речевото поведение на учителя като експерт оценител на ученически писмени текстове в обучението по български език и литература. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2018, ISBN:978-619-201-222-9

2017г. - Алексиева, К., 2012. Принципът за нагледност в обучението по математика като средство за познавателна активност. Годишник на ШУ, Том XVI D, ПФ, 2012, с.233 Цитирано в: Баланска Н., С. Добрева 2017: Развиване на умения за продуциране на текст (разказите по въображение и по зададени опори). Сб. „Образователни технологии“, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, с.151-184, ISBN:978-619-201-200-7.

2017г. - Алексиева, К., 2010: Ролята на графите и графическото моделиране при решаване на задачи по математика в началните класове. Научно-практическа конференция “Иновации в образованието”, ДИПКУ-Варна , 2010, с.304 Цитирано в: Петкова, С., 2017: Педагогически модел за нарастване игровата компетентност на децата от предучилищна възраст в прехода им към самостоятелна игрова дейност. “Иновации в образованието”, ISSN 2367-5721 www.SocioBrains.com, Issue 34, June 2017 с. 243-249

2017г. - Алексиева, К., 2012: Принципът за нагледност в обучението по математика като средство за познавателна активност. Годишник на ШУ, Том XVI D, ПФ, 2012, с.233 Цитирано в: Петкова, С., 2017: Педагогически модел за нарастване игровата компетентност на децата от предучилищна възраст в прехода им към самостоятелна игрова дейност. “Иновации в образованието”, ISSN 2367-5721 www.SocioBrains.com, Issue 34, June 2017 с. 243-249

2017г. - Алексиева, К., 2013: Мултисензорни подходи за учене при деца с обучителни трудности. Шумен, Годишник на ШУ "Еп.К.Преславски", том XVII D, с.281-286. Цитирано в: Кюркчийска, В., 2017: Дигиталната компетентност– ключова в системата от компетентности в 1 – 4. клас при работа с деца със специфични обучителни трудности. Шумен, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Том XХI D, с. 105–113

2016г. - Алексиева, К., К. Колев, 2009: Информационните технологии – задължително средство за повишаване качеството на обучение. Шумен, УИ Еп. К. Преславски, Сборник научни трудове посветен на 105-годишнината от рождението на пионерите на компютърната техника Джон Атанасов и Джон фон Нойман, 2009, с. 328–331. Цитирано в: Кюркчийска, В. Образование, обучение и съвременните социални реалности. Шумен, УИ "Еп. К. Преславски", Годишник на ШУ, ISSN 1314-6769, т. XX D, 2016, с. 179–187

2016г. - Алексиева, К., 2012: Конструктивни методи в урока по математика в условията на интегрирано обучение. Изд. Фабер, ISBN 978-954-400-755-3, Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен-Риека-Венеция. Образователни технологии, 2012, с. 97-101. Цитирано в: Kirilova, G., Modern Approaches in Developing Opportunities for Training of Retarded Children, SocioBrains, Issue 20, April 2016, pp. 73–78, ISSN 2367–5721 (online)

2016г. - Алексиева, К., 2013: Мултисензорни подходи за учене при деца с обучителни трудности. УИ Епископ Константин Преславски, ISBN 1314-6769, Годишник на ШУ, Том XVII D, 2013, с. 281–286. Цитирано в: Kirilova, G., Modern Approaches in Developing Opportunities for Training of Retarded Children, SocioBrains, Issue 20, April 2016, pp. 73–78, ISSN 2367–5721 (online)

2016г. - Алексиева К., 2014: Особености в усвояването на математическите знания от учениците с умствена изостаналост. Годишник на ШУ, Том XVIII D, ISSN 1314–6769, 2014, с. 331–336. Цитирано в: Kirilova, G., Memory as a Psychic Process and its Characteristics in Children with Mental Retardation, SocioBrains, Issue 23, July 2016, pp. 77–84, ISSN 2367-5721 (online)

2016г. - Алексиева К., 2015: Предметната дейност в обучението по математика при ученици с интелектуална недостатъчност. УИ "Еп. К. Преславски", Годишник на ШУ, Том XIX D, ISSN 1314–6769, 2015 с. 530–536. Цитирано в: Kirilova, G., Memory as a Psychic Process and its Characteristics in Children with Mental Retardation, SocioBrains, Issue 23, July 2016, pp. 77–84, ISSN 2367-5721 (online)