Преп. д-р Веселина Радева Ивановаабв

array(2) { ["bio"]=> array(8) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(373) "Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност "Публична администрация" - магистър Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност "География и биология" - бакалавър" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(1) "." ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(249) "Преподавател в катедра "Социална и специална педагогика", Педагогически факултет, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(296) "Доктор по Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика), област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.2. Педагогика" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(263) "Тренинг-комуникативни нагласи и умения - семинари Социално-демографски проблеми - семинари Социална екология - семинари Демография - семинари" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(4341) "2019 г. - Вътрешно-университетски проект "Стратегии и технологии за преодоляване на агресията, насилието и девиациите в учебна среда" - № РД-08-82/31.01.2019 г. - участник, Ръководител на проекта: доц. д-р Божена Левон Такворян-Солакян 2018 г. - Вътрешно-университетски проект "Социално-педагогическа превенция на престъпността" - № РД-08-129/07.02.2018 г. - участник, Ръководител на проекта: проф. д-р Живка Енчева Военкинова 2018 г. - Функционален експерт в Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., Ръководител: проф. д.и.н. Георги Велков Колев 2017 г. - Технически изпълнител и функционален експерт в Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. - Ръководител: проф. д.и.н. Георги Велков Колев 2017 г. - Вътрешно-университетски проект "Иновации в социалната педагогика" - № РД-08-86/03.02.2017 г. - участник, Ръководител на проекта: доц. д-р Зейнур Муталиб Мустафа 2016 г. - Общоуниверситетски проект "Повишаване на чуждоезиковата квалификацияна преподавателите в ШУ с цел участие в международни проекти и научни прояви в чужбина", № РД-08-065/01.02.2016 г. участник (обучаем), Ръководител на проекта: доц. д-р Снежанка Петрова Бойчева. 2016 г. - Вътрешно-университетски проект "Социално-педагогически практики с деца със специални образователни потребности" - № РД-08-132/08.02.2016 г. - участник, Ръководител на проекта: доц. д-р Екатерина Любомирова Люцканова 2016 г. - Технически изпълнител и функционален експерт в Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., Ръководител: проф. д.и.н. Георги Велков Колев 2015 г. - Технически изпълнител в Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 2014 г. - Технически изпълнител в Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 2013 г. - Технически изпълнител в Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(2520) "2019 г. - Участие в организацията на Докторантска конференция в чест на 35 години Педагогически факултет, организирана от Педагогически факултет на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", проведена от 18 до 20 октомври 2019 г. 2019 г. - Участие в организацията на Научна конференция с международно участие "Съвременният дискурс в науката" в чест на 35 години Педагогически факултет, организирана от Педагогически факултет на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", проведена от 18 до 20 октомври 2019 г. 2018 г. - Участие в организацията на Докторантска конференция, организирана от Педагогически факултет на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", проведена от 26 до 28 октомври 2018 г. 2018 г. - Участие в организацията на Научна конференция с международно участие "Съвременният дискурс в науката", организирана от Педагогически факултет на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", проведена от 26 до 28 октомври 2018 г. 2017 г. - Участие в организацията на Докторантска конференция, организирана от Педагогически факултет на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", проведена от 27 до 29 октомври 2017 г. 2017 г. - Участие в организацията на Научна конференция с международно участие "Иновации в образованието", организирана от Педагогически факултет на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", проведена от 27 до 29 октомври 2017 г." ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(336) "1. Член на Национална асоциация „Жени в науката” – Секция в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” 2. Член на Съюз на учените в България - Секция "Социологически науки"" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Преп. д-р  Веселина Радева Иванова

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: СОЦИАЛНА И СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 400А

Телефон: 054/830 365, вътр.230

Email: v.ivanova@shu.bg

Приемно време: Сряда от 9:00 ч. до 11:00 ч

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност "Публична администрация" - магистър

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност "География и биология" - бакалавър

Месторабота преди постъпване в ШУ

.

Заемани академични длъжности

Преподавател в катедра "Социална и специална педагогика", Педагогически факултет, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Придобити научни степени

Доктор по Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика), област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.2. Педагогика

Водени лекции и/или упражнения

Тренинг-комуникативни нагласи и умения - семинари

Социално-демографски проблеми - семинари

Социална екология - семинари

Демография - семинари

Участия в международни и национални научни проекти

2019 г. - Вътрешно-университетски проект "Стратегии и технологии за преодоляване на агресията, насилието и девиациите в учебна среда" - № РД-08-82/31.01.2019 г. - участник, Ръководител на проекта: доц. д-р Божена Левон Такворян-Солакян

2018 г. - Вътрешно-университетски проект "Социално-педагогическа превенция на престъпността" - № РД-08-129/07.02.2018 г. - участник, Ръководител на проекта: проф. д-р Живка Енчева Военкинова

2018 г. - Функционален експерт в Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., Ръководител: проф. д.и.н. Георги Велков Колев

2017 г. - Технически изпълнител и функционален експерт в Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. - Ръководител: проф. д.и.н. Георги Велков Колев

2017 г. - Вътрешно-университетски проект "Иновации в социалната педагогика" - № РД-08-86/03.02.2017 г. - участник, Ръководител на проекта: доц. д-р Зейнур Муталиб Мустафа

2016 г. - Общоуниверситетски проект "Повишаване на чуждоезиковата квалификацияна преподавателите в ШУ с цел участие в международни проекти и научни прояви в чужбина", № РД-08-065/01.02.2016 г. участник (обучаем), Ръководител на проекта: доц. д-р Снежанка Петрова Бойчева.

2016 г. - Вътрешно-университетски проект "Социално-педагогически практики с деца със специални образователни потребности" - № РД-08-132/08.02.2016 г. - участник, Ръководител на проекта: доц. д-р Екатерина Любомирова Люцканова

2016 г. - Технически изпълнител и функционален експерт в Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., Ръководител: проф. д.и.н. Георги Велков Колев

2015 г. - Технически изпълнител в Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

2014 г. - Технически изпълнител в Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

2013 г. - Технически изпълнител в Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Организационна дейност

2019 г. - Участие в организацията на Докторантска конференция в чест на 35 години Педагогически факултет, организирана от Педагогически факултет на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", проведена от 18 до 20 октомври 2019 г.

2019 г. - Участие в организацията на Научна конференция с международно участие "Съвременният дискурс в науката" в чест на 35 години Педагогически факултет, организирана от Педагогически факултет на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", проведена от 18 до 20 октомври 2019 г.

2018 г. - Участие в организацията на Докторантска конференция, организирана от Педагогически факултет на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", проведена от 26 до 28 октомври 2018 г.

2018 г. - Участие в организацията на Научна конференция с международно участие "Съвременният дискурс в науката", организирана от Педагогически факултет на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", проведена от 26 до 28 октомври 2018 г.

2017 г. - Участие в организацията на Докторантска конференция, организирана от Педагогически факултет на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", проведена от 27 до 29 октомври 2017 г.

2017 г. - Участие в организацията на Научна конференция с международно участие "Иновации в образованието", организирана от Педагогически факултет на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", проведена от 27 до 29 октомври 2017 г.

Членства в научни организации

1. Член на Национална асоциация „Жени в науката” – Секция в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

2. Член на Съюз на учените в България - Секция "Социологически науки"

Дисертации

2019г. - Иванова, В., Социална екология и сигурност, дисертация за придобиване на образователната и научна степен "доктор" в професионално направление: 1.2 Педагогика, докторска програма: Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика), 2019

Монографии

2019г. - Иванова, В., Социално-демографски аспекти – I част, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 220 с., ISBN 978-619-201-337-0, 2019

2019г. - Иванова, В., Социално-демографски аспекти – II част, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 234 с., ISBN 978-619-201-337-0, 2019

Учебни помагала

2019г. - Иванова, В., Терминологичен речник по Демография, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 146 с., ISBN 978-619-201-309-7, 2019

Статии

2019г. - Иванова, В., Агресията-проблем на обществото, Сборник научни трудове от пътуващ семинар Истанбул-Кушадасъ-Измир (30.04.2019 – 07.05.2019), Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Издателство „Фабер“, Велико Търново, с. 53-64, ISBN 978-619-00-0996-2, 2019

2019г. - Ivanova, V., Population age in Bulgaria - trends and policies, SocioBrains, Issue 63, November 2019, pp. 71-82, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, (SJIF = 5.985) – (български език), 2019

2018г. - Ivanova, V., Demographic characteristic of Shumen Municipality, SocioBrains, Issue 45, May 2018, pp. 283-294, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, (SJIF = 5.536) – (български език), 2018

2018г. - Ivanova, V., Еnvironmental security, SocioBrains, Issue 50, October 2018, pp. 104-107, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, (SJIF = 5.536) – (български език), 2018

2018г. - Иванова, В., Токсини в храните (в съавт. с М. Бонева) В: Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Том XXII D, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Докторантска конференция, Педагогически факултет, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ (26-28.10.2018 г.), с. 409-420, ISSN 1314-6769, Шумен, 2018

2017г. - Иванова, В., Фактори за демографската катастрофа в България В: "Традиционни и иновационни подходи в социалната педагогика", Сборник научни трудове, катедра "Социална педагогика", Педагогически факултет, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", с. 10-25, ISBN: 978-619-201-211-3, Шумен, 2017

Доклади

2019г. - Иванова, В., Участие с доклад: Агресията-проблем на обществото, В: Пътуващ семинар “Иновации в образованието” Истанбул-Кушадасъ-Измир (30.04.2019 – 07.05.2019), организиран от Педагогически факултет, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“, 2019

2018г. - Иванова, В., Участие с доклад: Демографска характеристика на Община Шумен, В: Пътуващ семинар Одрин-Чанаккале-Дидим (27.04.2018 – 04.05.2018), организиран от Педагогически факултет, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“, 2018

2018г. - Иванова, В., Участие с Доклад: Токсини в храните, (в съавт. с М. Бонева) В: Докторантска конференция, Педагогически факултет, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ (26-28.10.2018 г.), Шумен, 2018

Цитирания

2019г. - Иванова, В., Фактори за демографската катастрофа в България В: "Традиционни и иновационни подходи в социалната педагогика", Сборник научни трудове, катедра "Социална педагогика", Педагогически факултет, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", с. 10-25, ISBN: 978-619-201-211-3, Шумен, 2017 Цитирано в: Ilieva, V., Social Change, Issue 53, February 2019, pp. 116-123, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2019, с.122

2019г. - Ivanova, V., Demographic characteristic of Shumen Municipality, SocioBrains, Issue 45, May 2018, pp. 283-294, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, 2018 Цитирано в: Ilieva, V., Social Change, Issue 53, February 2019, pp. 116-123, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, 2019, с.122.