Доц. д-р Снежанка Добрева Георгиеваабв

array(2) { ["bio"]=> array(9) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(225) "Висш педаготически институт – гр. Шумен, степен магистър, специалност Българска филология Втора специалност – Руски език" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(174) "Регионално управление на образованието – Шумен Старши експерт по български език и литература" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(65) "2017 г. - главен асистент 2018 г. - доцент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(335) "Доктор Област на висше образование: 1. Педагогически науки Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ... Научна специалност: Методика на обучението по български език" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(918) "Семинари по Методика на обучението по български език Семинари по Методика на обучението по литература Лекции по избираема учебна дисциплина "Ученическите писмени текстове в прогимназиален етап на основно образование" Лекции и семинари по Съвременен български език Професионално-практическа подготовка (хоспитиране, ТПП и ППП) по МОБЕЛ Лабораторни упражнения по ТПП по български език Лабораторни упражнения по Хоспитиране по български език Лабораторни упражнения по Хоспитиране по литература" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(355) "Текстолингвистика, синтаксис Комуникация, комуникативни техники Ключови компетентности и обучението по български език Интерактивност в образователния процес по български език и литература" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(1669) "Януари 2018 г. – Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми, МОН и "ПСИТ България" ООД (18 часа); Сертификат № 2018-БЕЛ-005 21.05. - 27.05. 2018 г. – "Практический курс РКИ" в "Государственый институт русского языка им. А.С. Пушкина", Москва (24 часа); Свидетелсдтво № 2031/27.05.2018 г. Юни 2018 г. – Проект "Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет" РД - 08-157/09.02.2018 г.; Сертификат за владеене на английски език, ниво В2/10.10.2018 г. Октомври 2018 г. - Обучителен семинар за базите данни - Scopus, ScienceDirect и Mendeley; Сертифакта за участие 18.10.2018 г. Февруари 2010 г. – Обучение за оценители на тестови задачи със свободен отговор по български език и литература. Център за контрол и оценка на качеството на образованието, гр. Добрич. Юни 2010 г. – Обучение за съставители на тестови задачи по български език и литература. Център за контрол и оценка на качеството на образованието, гр. София." ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(1330) "2018 г. - "Съвременни аспекти на образователния дискурс". Ръководител: доц. д-р Светла Христова Петкова, Педагогически факултет, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". 2015 г. – "Ролята на областните координатори за образование и обучение на възрастни в България“ и обучение за придобиване на презентационни умения за популяризиране на публична политика“, МОН. 2014 г. – Езици на учебния дискурс. Ръководител: доц. д-р Теменуга Тенева, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". 2013 г. – Портфолиото като средство за мониторинг на професионалната компетенция на студентите. Тех- нологични и практико-приложни аспекти. Ръководител: доц. д-р Ганка Янкова, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(202) "Българско дружество за измерване и оценяване в образованието Асоциация на професорите от славянските страни" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Снежанка Добрева Георгиева

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ТЕХНОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 305 А

Телефон: 0899 952526

Email: s.dobreva@shu.bg

Приемно време: Вторник: 11 - 13 ч. К 2, стая 305 А.

Завършен университет, специалност

Висш педаготически институт – гр. Шумен, степен магистър, специалност Българска филология

Втора специалност – Руски език

Месторабота преди постъпване в ШУ

Регионално управление на образованието – Шумен

Старши експерт по български език и литература

Заемани академични длъжности

2017 г. - главен асистент

2018 г. - доцент

Придобити научни степени

Доктор

Област на висше образование: 1. Педагогически науки

Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ...

Научна специалност: Методика на обучението по български език

Водени лекции и/или упражнения

Семинари по Методика на обучението по български език

Семинари по Методика на обучението по литература

Лекции по избираема учебна дисциплина "Ученическите писмени текстове в прогимназиален етап на основно образование"

Лекции и семинари по Съвременен български език

Професионално-практическа подготовка (хоспитиране, ТПП и ППП) по МОБЕЛ

Лабораторни упражнения по ТПП по български език

Лабораторни упражнения по Хоспитиране по български език

Лабораторни упражнения по Хоспитиране по литература

Области на научни интереси

Текстолингвистика, синтаксис

Комуникация, комуникативни техники

Ключови компетентности и обучението по български език

Интерактивност в образователния процес по български език и литература

Специализации

Януари 2018 г. – Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми, МОН и "ПСИТ България" ООД (18 часа); Сертификат № 2018-БЕЛ-005

21.05. - 27.05. 2018 г. – "Практический курс РКИ" в "Государственый институт русского языка им. А.С. Пушкина", Москва (24 часа); Свидетелсдтво № 2031/27.05.2018 г.

Юни 2018 г. – Проект "Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет" РД - 08-157/09.02.2018 г.; Сертификат за владеене на английски език, ниво В2/10.10.2018 г.

Октомври 2018 г. - Обучителен семинар за базите данни - Scopus, ScienceDirect и Mendeley; Сертифакта за участие 18.10.2018 г.

Февруари 2010 г. – Обучение за оценители на тестови задачи със свободен отговор по български език и литература. Център за контрол и оценка на качеството на образованието, гр. Добрич.

Юни 2010 г. – Обучение за съставители на тестови задачи по български език и литература. Център за контрол и оценка на качеството на образованието, гр. София.

Участия в международни и национални научни проекти

2018 г. - "Съвременни аспекти на образователния дискурс". Ръководител: доц. д-р Светла Христова Петкова, Педагогически факултет, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски".

2015 г. – "Ролята на областните координатори за образование и обучение на възрастни в България“ и обучение за придобиване на презентационни умения за популяризиране на публична политика“, МОН.

2014 г. – Езици на учебния дискурс. Ръководител: доц. д-р Теменуга Тенева, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски".

2013 г. – Портфолиото като средство за мониторинг на професионалната компетенция на студентите. Тех-

нологични и практико-приложни аспекти. Ръководител: доц. д-р Ганка Янкова, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски".

Членства в научни организации

Българско дружество за измерване и оценяване в образованието

Асоциация на професорите от славянските страни

Дисертации

2015г. - Добрева 2015: Добрева, С. Изучаване на средства за текстова свързаност (V – VII клас). Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“. Шумен: 2015.

Монографии

2019г. - Добрева, С. Изучаване на класовете думи като текстоизграждащи/текстосвързващи средства (V – VII клас). Шумен: Университетско издателство „Еп. Константин Преславски“, 2019 г., ISBN 978-619-201-326-4. 301 с.

2018г. - Добрева 2018: Добрева, С. Речевото поведение на учителя като експерт оценител на ученически писмени текстове в обучението по български език и литература. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2018, ISBN: 978-619-201-222-9, 393 с.

Учебни помагала

2018г. - Добрева 2018: Добрева, С. Ученическите писмени текстове в прогимназиален етап. Учебно помагало за студенти с педагогически профил. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2018, ISBN: 978-619-201-257-1.

2017г. - Добрева 2017: Добрева, С. Изучаване на частите на речта в/чрез текста. Учебно помагало. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски, 2017, ISBN: 978-619-201-203-8, 284 с.

2017г. - Добрева 2017: Добрева, С. От текста към действието и от действието към текста. Учебно помагало. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски, 2017, ISBN: 978-619-201-204-5, 238 с.

2016г. - Савова, Добрева 2016: Савова, И., С. Добрева. Български синтаксис. Учебно помагало за студенти. Велико Търново: Фавер, 2016, ISBN 978-619-00-0399-1, 371 с.

1996г. - Добрева, Павлов 1996: Добрева, С. , П. Павлов. Тестове по езикова култура. Сборник. Шумен: 1996.

Студии

2018г. - Георгиева 2018: Георгиева, С. Изкуството в урока по български език и литература като изкуство на ефективно осъществяваната обратна връзка. – В: Изкуството в урока. Български език. Литература. История. Руски език. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2018, ISBN 978-619-201-247-2, с. 19 – 49.

2018г. - Добрева, Иванова 2018: Добрева, С., Е. Иванова. Ролята на междупредметните връзки при формирането на оценителски компетенции у студентите педагози. – В: Съвременни аспекти на образователния дискурс. Сборник научни трудове на катедра ТОПО и ПУНУП. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2018, ISBN 978-619-201-262-5, с. 127 - 166.

2017г. - Добрева 2017: Добрева, С. Анкетирането като форма на обратна връзка и ролята му за ефективизиране на обучителния модул по съвременен български език. - В: Образователни технологии. Сборник научни трудове на катедра ТОПО и ПУНУП. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017, ISBN:978-619-201-200-7, с. 200 - 270.

Статии

2019г. - Георгиева 2019: Георгиева, С. Портфолио – технологический аспект эффективного университетского образования будущих учителей родного языка. - Вiсник Черкаського унiверситету. Серiя Педагогiчнi науки. Черкаси: Міністерство освіти і науки україни. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2019, № 2, ISSN 2076-586X (Print); ISSN 2524-2660 (Online), с. 80 - 86. DOI 10.31651-2524-2660-2019-2-80-86.

2019г. - Добрева, Янкова 2019: Добрева, С., Г. Янкова. За предизвикателствата пред "литературния образователен разговор" в детската градина. - В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар Истанбул – Кушадасъ – Измир „Иновации в образованието“ (30.04.2019 г. – 07.05.2019 г. ). Шумен: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет. ИК „Фабер”, 2019, ISВN: 978-619-00-0996-2, с. 383 – 398.

2019г. - Добрева 2019: Добрева, С. Интерактивно-рефлексивный контекст университетской подготовки будущих учителей родного языыка. – В: Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: теории, технологии, управление. Сборник с научни доклади. Трета книга. Габрово: ЕКС-ПРЕС, 2019, ISBN 978-954-490-643-6, с. 682 – 687.

2019г. - Георгиева, Баланска 2019: Георгиева, С., Н. Баланска. Пиктограмите - фактор за успешността на литературния разговор в подготвителните групи на детската градина. - Образование и технологии. Edukation and Tehnologies. 2019, Vol. 10, http://www.edutechjournal.org, ISSN 1314-1791 (PRINT), ISSN 2535-1214 (ONLINE), с. 165 - 172.

2019г. - Добрева 2019: Добрева, С. Функционалност на порфолиото при съвременното университетско образование на учителите по роден език. – В: Сецесион & Компаративистика. Сборник в чест на проф. Цветана Георгиева. Киев – София: Ан-Ди, ISBN 978-619-7221-12-1, с. 305 – 325.

2019г. - Георгиева 2019: Георгиева, С. Езиковото развитие на децата при прехода от подготвителни групи към първи клас – готовност в контекста на приемственост. – В: Предизвикатествата на съвремието и качеството на образование. Сборник научни трудове от научно-практическа конференция, 26 – 28 септември 2019 г., гр. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISBN 978-619-201-329-5, c. 203 – 213.

2019г. - Георгиева 2019: Георгиева, С. Грешките в текстовете на студентите с педагогически профил в ракурсите на констативността и на перспективността. – В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Педагогически факултет. Том XXIII D. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1314 – 6769, с. 936 – 949.

2019г. - Георгиева 2019: Георгиева, С. Коммуникативная компетентность настоящего и будущего учителя родного языка в контексте и перспективах постнеклассической образовательной парадигмы. – Вiсник Черкаського унiверситету. Серiя Педагогiчнi науки. Черкаси: Міністерство освіти і науки україни. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2019, № 3, ISSN 2076-586X (Print); ISSN 2524-2660 (Online), с. 112 – 121. DOI 10.31651-2524-2660-2019-3-112-121.

2019г. - Георгиева 2019: Георгиева, С. Об одной конкретной форме обратной связи и ее роли для повышения эффективности педагогического общения в обучении родному языку. – В: Социально психологические проблемы ментальности/менталитета: Сборник научных статей. Под ред. К.Е. Кузьминой, И.В. Морозиковой, Н.П. Сенченкова. Смоленский государственный университет. Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2019, Вып. 15, с. 19 – 26, ISBN 978-5-88018-430-9.

2019г. - Георгиева 2019: Georgieva, S. The Role of Feedback When Training Pre-Service Native Language Teachers. ARPHA Proceedings 1 (2019). V International Forum on Teacher Education. Proceedings IFTE-2019, 211-221, doi:10.3897/ap.1.e0196, р. 211 – 221.

2019г. - Георгиева 2019: Георгиева, С. Текстът и образователните му ефекти при университетската подготовка на учители по роден език. – В: Сборник доклади Седемнадесета национална научна сесия за студенти и преподаватели. Медицински университет – Плевен, Медицински колеж. 24 – 25 октомври 2019. Плевен: Издателски център при МУ – 2019, ISBN 978-954-756-232-5, с. 239 – 257.

2018г. - Георгиева 2018: Георгиева С. С езика на числата за равнището на текстова компетентност на учениците от прогимназиален етап. – Български език и литература, 2018, № 5, ISSN 0323-9519 (Print), ISSN 1314-8516 (OnLine), с. 588 – 607.

2018г. - Добрева 2018: Dobreva, S. Students vuew point of the role of the teacher of bulgarian as an expert evaluator (Гледната точка на учениците относно значимостта на дейността на учителя по български език и литература като експерт оценител) – SocioBrains. International scientific refereed online journal with impact factor. ISSUE 43, March 2018, ISSN: 236-5721, с. 182 – 204.

2018г. - Добрева 2018: Dobreva, S. Effectiveness of the performance of native language teacher’s speech behavior as an expert evaluator of students’ written texts. – Knowledge. International journal. UDK 37. Scientific papers. Humanities. Vol. 22, № 6. Skopje, 2018, ISSN 2545 - 4439 (e-version). ISSN 1857 – 923X (printed version), pp. 1479 – 1484.

2018г. - Георгиева 2018: Георгиева, С. Методът на проектите в контекста на обучението по български език и литература – реалности и перспективи. - Образование и технологии. Edukation and Tehnologies. 2018, № 9/1, http://www.edutechjournal.org, ISSN 1314-1791, с. 162 - 168.

2018г. - Георгиева 2018: Георгиева, С. Полисубектното взаимодействие между преподавателя и студента в обучението по методика – пътят от предпочитаното към осъщественото и осъществимото. - В: Сборник с научни доклади. Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: традиции и иновации. Втора книга. Габрово, ЕКС-ПРЕС, 2018, ISBN 978-954-490-606-1, с. 350 - 355.

2018г. - Добрева 2018: Dobreva, S. Reflex as a stepping stone of valuable reverse relation in education of mother tongue . – Knowledge. International Journal. Scientific papers. Humanities. Vol. 26. 3. Skopje, 2018, ISSN 2545 - 4439 (е-version). ISSN 1857 – 923X (printed version), pp. 751 – 757.

2018г. - Георгиева 2018: Георгиева, С. Интреактивни модели на обратна връзка и ролята им при обучение на студенти с педагогически профил. – В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Педагогически факултет. Том XXII D. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2018, ISSN 1314 – 6769, с. 745 – 757. Публикувано и в: SocioBrains. International scientific refereed online journal with impact factor. ISSUE 51, November 2018, ISSN: 2367-5721, с. 144 – 152.

2018г. - Добрева 2018: Dobreva, S. Teachers of Bulgarian about the effects of activities as experts evaluating written texts of the students (Учителите по български език и литература за ефективността на дейностите си като експерт оценители на писмени ученически текстове). – SocioBrains. International scientific refereed online journal with impact factor. ISSUE 42, Februari 2018, ISSN: 2367-5721, с. 420 – 444.

2018г. - Добрева, Кирева 2018: Добрева, С., Г. Кирева. Образователни практики за изследване на детското разбиране на метафори. – В: Съвременни аспекти на образователния дискурс. Сборник научни трудове на катедра ТОПО и ПУНУП. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2018, ISBN 978-619-201-262-5, с. 110 - 126.

2018г. - Георгиева 2018: Георгиева, С. Текстоценрический подход к созданию профессионально-ценностного портрета учителя. - В: Психологическая наука и практика. Материалы Международной молодежной конференции молодых ученых. Москва, РУДН, 15 - 16 ноября 2018. Москва: Российский университет дружбы народов, 2018, с. 246 - 251.

2018г. - Георгиева 2018: Георгиева, С. Оценивание другого человека в контексте гуманистически ориентированного обучения родному языку. - В: Личность профессионала: развитие, образование, здоровье. Сборник научных статей. Выпуск 3. Омск. Кельце. Пловдив. Омск: БОУДПО "ИРООО", 2018, ISBN 978-5-899-82-610-8, с. 253 - 260.

2018г. - Добрева 2018: Добрева, С. Polyfunctionality of the text in teaching contemporary bulgarian language (Полифункционалност на текста при обучението по съвременен български език). – В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар Одрин - Чанаккале - Дидим 27.04.2018 - 04.05.2018. Иновации в образованието. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". Педагогически факултет. Велико Търново: Фабер, 2018, ISВN: 978-619-00-0783-8, с. 379 – 389. Публикувано и в: SocioBrains. International scientific refereed online journal with impact factor. ISSUE 45, Мау 2018, ISSN: 2367-5721, с. 206 – 213.

2017г. - Добрева, Танева 2017: Dobreva, S., K. Tаneva. Pragmatical aspects of the work on planning a text (Прагматични аспекти на работата върху план на текста). - SocioBrains. International scientific refereed online journal with impact factor. ISSUE 38, October 2017, ISSN: 2367-5721, с. 142 - 164.

2017г. - Георгиева 2017: Georgieva, S. From communicative competence of the teacher to communicative competence of the student. (От комуникативната компетентност на учителя към комуникативната компетентност на ученика) – SocioBrains. ISSUE 39, November 2017, ISSN: 2367-5721, s. 407 – 418. Публикувано и в: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Педагогически факултет. Том XXI D. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017, ISSN 1314 – 6769, с. 709 – 726.

2017г. - Георгиева 2017: Georgieva, S. Knowledge and skills of text cohesion as a feature of level of communicative competence of students (Знанията и уменията за текстова свързаност като индикатор на равнището на комуникативната компетентност на учениците). – SocioBrains. International scientific refereed online journal with impact factor. ISSUE 37, September 2017, ISSN: 2367-5721, с. 76 – 92.

2017г. - Георгиева 2017: Георгиева, С. Educational potential of the review of students’ written texts (Образователният потенциал на рецензията на ученически писмени текстове). – SocioBrains. International scientific refereed online journal with impact factor. ISSUE 35, June 2017, ISSN: 2367-5721, с. 278 – 285. Публикувано и в: Сборник научни трудове от пътуващ семинар Италиански езера – Лугано, Швейцария (29.04.2017 - 7.05.2017). Шумен: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, 2017. „Иновации в образованието”, ISSN 2367-5721, с. 278 – 285.

2017г. - Добрева, Ангелова 2017: Добрева, С., Т. Ангелова. Диалогът и образователните му функции при обучението по български език в пети клас. – В: Иновативни практики в урока като основна форма на съвременния педагогически дискурс. Български език. Литература. История. Руски език. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017, ISBN 978-619-201-177-2, с. 132 – 162.

2017г. - Баланска, Георгиева 2017: Баланска, Н., С. Георгиева. Развиване на умения за продуциране на текст (разказите по въображение и по зададени опори). – В: Образователни технологии, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017, ISBN 978-619-201-200-7, с. 151 – 184.

2017г. - Георгиева 2017: Георгиева, С. Съвременният урок за текстова свързаност и неговите характеристики. – В: Иновативни практики в урока като основна форма на съвременния педагогически дискурс. Български език. Литература. История. Руски език. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017, ISBN 978-619-201-177-2, с. 109 – 131.

2017г. - Георгиева, Димитрова 2017: Georgieva, S., M. Dimitrova. A working model of inter subject relations in education in bulgarien in high school (Един възможен модел на вътрешнопредметни връзки в обучението по български език и литература в гимназиален етап). – SocioBrains. International scientific refereed online journal with impact factor. ISSUE 36, August 2017, ISSN: 2367-5721, с. 47 - 58.

2017г. - Георгиева 2017: Георгиева, С. Методически идеи за усвояване на полифункционалността на частите на речта в текста. – В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Факултет по хуманитарни науки. Том XXVIII А. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017, ISSN: ISSN 1311-7300, с. 177 - 203.

2017г. - Добрева 2017: Добрева, С. Ролята на компютърно-опосредствената комуникация за постигане на целите на родноезиковото обучение. – В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Факултет по хуманитарни науки. Том XXVIII А. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017, ISSN 1311 – 7300, с. 156 – 176.

2017г. - Янкова, Добрева 2017: Yankova, G., S. Dobreva. Educational practices the development of scientific competences of students (Образователни практики за развитие на комуникативната компетентност на учениците). – SocioBrains. International scientific refereed online journal with impact factor. ISSUE 39, November 2017, ISSN: 2367-5721, с. 86 – 96. Публикувано и в: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Педагогически факултет. Том XXI D. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2017, ISSN 1314 – 6769, с. 127 – 139.

2017г. - Добрева, Ефтимова 2017: Добрева, С., М. Ефтимова. Образователни практики за развитие на комуникативните компетентности на учениците от прогимназиален етап при работа в слят клас. – Български език и литература, 2017, № 6, ISSN 0323-9519 (Print), ISSN 1314-8516 (OnLine), с. 610 – 625.

2017г. - Георгиева 2017: Georgieva, S. The role of algoritm in the process of improving communicial skills of students (Роля на алгоритмите в процеса на усъвършенстване на комуникативните умения на учениците). – SocioBrains. International scientific refereed online journal with impact factor. ISSUE 35, July 2017, ISSN: 2367-5721, с. 160 - 174.

2017г. - Георгиева 2017: Георгиева, С. Няколко гледни точки за мотивацията и техниките за повишаването и в обучението по български език.– В: XII Международен балкански образователен и научен конгрес „Образование за живота, професионалната реализация и благополучието“. България, Несебър: Тракийски университет Стара Загора, 28. – 30.09.2017, ISSN 2535 – 1125, с. 450 – 460.

2016г. - Добрева, Чепишева 2016: Добрева, С., К. Чепишева. Комплексният анализ на текста и ролята му в процеса на отработване на текстови грешки на учениците. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Факултет по хуманитарни науки. Том XXVII А. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2016, ISSN 1311-7300, с. 66 – 75. Публикувано и в: Епископ-Константинови четения. Фрагментирани светове. Том 22. Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2016, ISSN Електронно издание с формат интерактивен * pdf: 1314-7358, с. 66 – 75.

2016г. - Янкова, Георгиева 2016: Янкова Г., С. Георгиева. Образователни практики за повишаване на резултатността в обучението по български език. – Български език и литература, 2016, № 4, ISSN 0323-9519 (Print), ISSN 1314-8516 (OnLine), с. 335 – 349. Публикувано и в: Образователни практики за оптимизиране на педагогическата комуникация. Български език, литература, история, руски език. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски". 2016, ISBN 978-619-201-102-4, с. 5 – 24.

2016г. - Георгиева 2016: Георгиева, С. Ключови компетентности в областта на българския език и ролята на междупредметните връзки за формирането им. – В: Отговорността пред езика. Книга 4. Сборник, посветен на 65-годишнината на проф. д-р Добрина Даскалова. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2016, ISSN 1313-695X, с. 227 – 243.

2016г. - Георгиева 2016: Георгиева С. Модел на урок за изучаване на езиковите средства за текстова свързаност. – В: Словото – традиции и модерност. Сборник с доклади от Седемнадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Пловдив: Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2016, ISBN 978-619-202-137-5, с. 136 – 145.

2015г. - Георгиева 2015: Георгиева, С. Езикът на учебния дискурс за текстова свързаност. – В: Езици на учебния дискурс. Български език. Литература. История. Руски език. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2015, ISBN 978-619-201-008-9, с. 105 – 126.

2014г. - Георгиева 2014: Георгиева, С. Отново за текстовите грешки в ученическите писмени текстове. – В: Юбилейна международна научна конференция на тема „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963 – 2013. Секция Филологически факултет. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2014, ISBN 978-954-524-975-4, с. 307 – 315.

2014г. - Георгиева 2014: Георгиева, С. Прагматическа насоченост на усвояването на частите на речта в контекста на текстосвързващите им функции. – В: Канонът на словото. Сборник с доклади от Петнадесетата национална конференция за студенти, докторанти и средношколци. Пловдив: Контекст, 2014, ISBN 978-954-8238-51-9, с. 69 – 76.

2014г. - Георгиева 2014: Георгиева, С. Образователни практики за усъвършенстване на ученическата речева продукция в часовете за развитие на комуникативни умения. – В: Паисиеви четения. Литературознание. Методика. Научни трудове. Филология. Том 52, Кн. 1. СБ. Б, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Филологически факултет. Пловдив: Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2014, ISSN 0861-0029, с. 233 – 248.

2013г. - Георгиева 2013: Георгиева, С. Усвояване на имената в контекста на текстосвързващата им функция. – В: Сборник с доклади от Международна конференция „Иновации, предизвикателства и тенденции в постмодерното образование“. 12 – 13 септември 2013. Стара Загора. http://ebook/Header.htm, ISBN 978-954-314-076-3.

2013г. - Георгиева 2013: Георгиева, С. Полифункционалност на текста при усвояване на начините и средствата за свързване. – В: Научни трудове колеж – Добрич. Том VI. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2013, ISSN 1312-2347, с. 274 – 282.

2013г. - Георгиева 2013: Георгиева, С. Развиването на текстовата компетентност на учениците чрез работа върху текстовите грешки. – В: Епископ-Константинови четения. Том 19. Памет и спомен. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2013, ISSN 1314-7358, с. 278 – 285.

2012г. - Георгиева 2012: Георгиева, С. Кореференцията в ученическите писмени текстове – позитиви и негативи. – В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Факултет по хуманитарни науки. Том XXIII А. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2012, ISSN 1311-7300, с. 282 – 300.

2012г. - Георгиева 2012: Георгиева, С. Проблемът за текстовата свързаност в учебното съдържание по български език 5. – 9. клас. – В: Сборник научни трудове от Националната конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971 – 2011“. Факултет по хуманитарни науки. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2012, ISBN 978-954-577-604-5, с. 800 – 809.

2012г. - Добрева 2012: Добрева, С. Упражнения за усвояване на механизмите и средствата за текстова свързаност – какви и защо? – В: Интерактивни технологии в обучението. Български език, Литература, История, Руски език. Шумен: Университетско издателство Епископ Константин Преславски, 2012, ISBN 978-954-577-647-2, с. 33 – 52.

2012г. - Георгиева 2012: Георгиева, С. Упражнения за усвояване на средствата за текстова свързаност в учебниците по български език за 5. – 9. клас. – В: Епископ-Константинови четения. Календар и време. Том 18. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2012, ISSN 1314-7358, с. 164 – 173. http://shu.bg/sites/de fault/files/EK 18 New 1.pdf, ISSN 1314-7358.

2011г. - Георгиева 2011: Георгиева, С. Методическата адаптация на лингвистичната терминология за свързаност на текста в учебното съдържание за 5. – 9. клас. – В: Юбилейни Паисиеви четения. Университетът – академична карта на света. Образованието по български език и по българска литература – прагове, сривове, алтернативи. Научни трудове, том 49, кн. 1, сб. Г, 2011, Филология. Пловдив: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Университетско издателство Паисий Хилендарски, ISSN 0861-0029, с. 261 – 279.

2006г. - Добрева 2006: Добрева, С. Негативни аспекти при използването на механизмите и средствата за текстова свързаност в ученическите писмени разработки. – Български език и литература, 2006, № 6, ISSN 0323-9519 (Print), ISSN 1314-8516 (OnLine), с. 42 – 56.

2006г. - Димитрова, Добрева 2006: Димитрова Р., С. Добрева. Училищната рецензия и комуникацията ученик – учител. – В: Необятните хоризонти на комуникацията с времето и вечността. Сборник. Шумен: 2006, ISBN 978-954-9775-29-7, с. 111 – 125.

2006г. - Добрева, Василева 2006: Добрева С., Й. Василева. Нравствените послания на Библията – житейска алтернатива на древния и на съвременния човек – В: Необятните хоризонти на комуникацията с времето и вечността. Сборник. Шумен: 2006 г., ISBN 978-954-9775-29-7, с. 148 – 156.

2004г. - Eнчева, Добрева 2004: Енчева, С., С. Добрева. Метафорите в контекста на хороскопските предсказания от вестникарския дискурс. – В: Епископ-Константинови четения – 9. Факултет Хуманитари науки. Отг. редактор Пламен Панайотов. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2004, ISBN 954-577-293-X, с. 145 – 151.

2003г. - Георгиева 2003: Георгиева, С. Ученическите писмени текстове и употребата на местоимения в тях. – Български език и литература, 2003, № 3, ISSN 0323-9519 (Print), ISSN 1314-8516 (OnLine), с. 54 – 65.

2003г. - Георгиева 2003: Георгиева, С. За местоименията и грешките при тяхната употреба в ученически писмени текстове. – В: Обучението по български език и литература. Състояние и перспективи. Сборник. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2003, ISBN 954-577-170-4, с. 193 – 202.

2001г. - Димитрова, Добрева 2001: Димитрова, Р., С. Добрева. От спецификата на художествения свят до вечните истини за живота – методически аспекти и проблеми при изучаване творчеството на Йордан Йовков в гимназиалния етап на средното училище. – В: Сборник „Добруджа 19 `01“. Посланията на Йордан Йовков. Национална научна конференция Добрич, 21 – 22 ноември 2000 г. Велико Търново: Фабер, 2001, ISNN 0205-2210, с. 311 – 317.

1998г. - Добрева, Милева 1998: Добрева, С, Р. Милева. Обогатяване на езиковата култура на учениците чрез системен и комуникативно насочен подход в часовете по български език, литература и развитие на речта (III – VI клас). – В: Доклади. Езикознание и методика на езиковото обучение. Юбилейна научна конференция „25 години Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Шумен 30.X. – 1.XI. 1996 г. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 1998, ISBN 954-577-046-5, с. 270 – 277.

1996г. - Добрева 1996: Добрева, С. Възпитаване на култура на устната реч в началното училище – В: Проблеми на възпитателната работа. Шумен: Антос, 1996, с. 168 – 173.

Доклади

2019г. - Добрева 2019: Добрева, С. Функционалност на портфолиото в съвременното университетско образование. Доклад за участие в Международна научна конференция "Сецесион/модерн в София и Киев: европейски контекст". Киев, Национален музей за литература в Украйна (Киев - Украйна), 18.04. - 19.04.2019 г.

2019г. - Георгиева 2019: Георгиева, С. Коммуникативная компетентность настоящего и будущего учителя родного языка в контексте и перспективах постнеклассической образовательной парадигмы. Пленарен доклад за участие в Международна научно-практическа кoнференция „Развитие профессионализма современного педагога в постнеклассической парадигме“, Черкаси, Украйна - Черкаски национален университет "Богдан Хмелницки", 09.04. – 10.04.2019 г.

2019г. - Георгиева, Янкова 2019 г. Георгиева, С., Г. Янкова. За предизвикателствата пред "литературния образователен разговор" в детската градина. Доклад за участие в Пътуващ семинар на Педагогически факултет към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, 29.04. - 07.05.2019 г.

2019г. - Георгиева 2019: Георгиева, С. Тексты студентов, педагогов, как монолог и/или солилоквиум. Доклад за участие в XIX Мiжнародних славiстичних читань, присвячених памятi академiка Л.А. Булаховского. Киев: Киевски национален университет "Тарас Шевченко", 19.04.2019 г.

2019г. - Добрева 2019: Добрева, С. Роль обратной связи в подготовке студентов будущих учителей родного языка. Доклад за участие в V International Forum on Teacher Education „Developing Teacher Competence: Key Issue and Values“. Министерство на образованието и науката на Руската федерация, Руска академия на образованието, Руска асоциация за образователни изследвания (RERA), Казански федерален университет, 29.05. - 31.05.2019 г., Казан, Република Татарстан.

2019г. - Георгиева 2019: Георгиева, С. Портфолио – технологический аспект эффективного университетского образования будущих учителей родного языка. Доклад за участие в Международна научно-практическа конференция „Развитие профессионализма современного педагога в постнеклассической парадигме“, Черкаси, Украйна - Черкаски национален университет "Богдан Хмелницки", 09.04. – 10.04.2019 г.

2019г. - Георгиева, С. Об одной конкретной форме обратной связи и ее роли для повышения эффективности педагогического общения в обучении родному языку. Доклад за участие в XV Международна научна конференция «Социально-психологические проблемы ментальности / менталитета». Министерство образования и науки РФ, Смоленский государственный университет, 30 – 31.10.2019 г., Смоленск, Руска федерация.

2019г. - Георгиева, Баланска 2019: Георгиева, С., Н. Баланска. Пиктограмите - фактор за успешността на литературния разговор в подготвителните групи на детската градина. Доклад за участие в Национален научно-практически форум с международно участие "Иновации в обучението и познавателното развитие". град Бургас, 21.08. - 23.08.2019 г.

2019г. - Георгиева 2018: Георгиева, С. Интерактивно-рефлексивный контекст университетской подготовки будущих учителей родного языыка. Доклад за участие в Международна научно-практическа конференция на тема "Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: теории, технологии, управление". Асоциация на професорите от славянските страни. Творчески дом на СУ "Св. Климент Охридски", град Китен, 02.09. - 06.09.2019 г.

2019г. - Георгиева 2019: Георгиева, С. Езиковото развитие на децата при прехода от подготвителни групи към първи клас – готовност в контекста на приемственост. Доклад за участие в Научно-практическа конференция "Предизвикателсгтвата на съвремието и качеството на образование", 26 – 28 септември 2019, г. Шумен.

2019г. - Георгиева 2019: Георгиева, С. Грешките в текстовете на студентите с педагогически профил в ракурсите на констативността и на перспективността. Доклад за участие в Научна конференция с международно участие „Съвременният дискурс в науката“ - в чест на 35 години Педагогически факултет, Шумен, 18.10. – 20.10.2019 г.

2019г. - Георгиева 2019: Георгиева, С. Текстът и образователните му ефекти при университетската подготовка на учители по роден език. – Доклад за участие в Седемнадесета национална научна сесия за студенти и преподаватели, 24 – 25 октомври 2019, Медицински университет Плевен, Медицински колеж, гр. Плевен, България.

2018г. - Добрева 2018: Добрева, С. Полифункционалност на текста при обучението по съвременен български език. Доклад за участие в Пътуващ семинар на Педагогически факултет към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, 27.04. - 04.05.2018 г.

2018г. - Георгиева 2018: Георгиева, С. Методът на проектите в контекста на обучението по български език и литература – реалности и перспективи. Доклад за участие в IX Научно-практически образователен форум "Иновации в обучението и познавателното развитие". град Бургас, 29.08. - 31.08.2018 г.

2018г. - Георгиева 2018: Георгиева, С. Полисубектното взаимодействие между преподавателя и студента в обучението по методика – пътят от предпочитаното към осъщественото и осъществимото. Доклад за участие в XIII Международна научно-практическа конференция на тема "Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: традиции и иновации". Творчески дом на СУ "Св. Климент Охридски", град Китен, 02.09. - 06.09.2018 г.

2018г. - Георгиева 2018: Георгиева, С. Интреактивни модели на обратна връзка и ролята им при обучение на студенти с педагогически профил. Доклад за участие в Научна конференция с международно участие „Съвременният дискурс в науката“, Шумен, 26.10. – 28.10.2018 г.

2017г. - Добрева 2017: Добрева, С. Образователният потенциал на рецензията на ученически писмени текстове. Доклад за участие в Пътуващ семинар на Педагогически факултет към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, май 2017 г.

2017г. - Георгиева 2017: Георгиева, С. От комуникативната компетентност на учителя към комуникативната компетентност на ученика. Доклад за участие в Научна конференция с международно участие „Иновации в образованието“, Шумен, 27.10. – 29.10.2017 г.

2017г. - Янкова, Добрева 2017: Янкова, Г., С. Добрева. Образователни практики за развитие на комуникативната компетентност на учениците. Доклад за участие в Научна конференция с международно участие „Иновации в образованието“, Шумен, 27.10. – 29.10.2017 г.

2017г. - Георгиева 2017: Георгиева, С. Няколко гледни точки за мотивацията и техниките за повишаването и в обучението по български език. Доклад за участие в XII Международен балкански образователен и научен конгрес „Образование за живота, професионалната реализация и благополучието“. България, Несебър: Тракийски университет Стара Загора, 28. – 30.09.2017.

2017г. - Георгиева 2017: Георгиева, С. Ролята на компютърно-опосредствената комуникация за постигане на целите на родноезиковото обучение. Доклад за участие в XXIII-те "Епископ-Константинови четения" "Реалното и виртуалното", 19 май 2017 г.

2016г. - Добрева, Чепишева 2016: Добрева, С., К. Чепишева. Комплексният анализ на текста и ролята му в процеса на отработване на текстови грешки на учениците. Доклад за участие в ХХII-те „Епископ-Константинови четения", „Фрагментирани светове”, Шумен, 19.05.2016 г.

2014г. - Георгиева 2014: Георгиева, С. Образователни практики за усъвършенстване на ученическата речева продукция в часовете за развитие на комуникативни умения. Доклад за участие в Национална конференция с международно участие.„Паисиеви четения“, секция „Образованието по български език и българска литература – предизвикателства и персепктиви“, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", 24.10. – 25.10.2014 г.

2013г. - Георгиева 2013: Георгиева, С. Прагматическа насоченост на усвояването на частите на речта в контекста на текстосвързващите им функции. Доклад за участие в Юбилейна петнадесета национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколци „Канонът на словото vs. словото на канона”, гр. Пловдив, 16.05. – 17.05. 2013 г.

2013г. - Георгиева 2013: Георгиева, С. Прагматическа насоченост на усвояването на частите на речта в контекста на текстосвързващите им функции. Доклад за участие в Юбилейна петнадесета национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколци „Канонът на словото vs. словото на канона”, гр. Пловдив, 16.05. – 17.05. 2013 г.

2013г. - Георгиева 2013: Георгиева, С. Отново за текстовите грешки в ученическите писмени текстове. Доклад за участие в Юбилейна международна научна конференция на тема „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, 10.05.2013 г.

2011г. - Георгиева 2011: Георгиева, С. Проблемът за текстовата свързаност в учебното съдържание по български език 5. – 9. клас. Доклад за участие в Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011”, 13.09. – 14.09. 2011 г.

2011г. - Георгиева 2011: Георгиева, С. Методическата адаптация на лингвистичната терминология за свързаност на текста в учебното съдържание за 5. – 9. клас. Доклад за участие в Национална конференция с международно участие на тема: „Образованието по български език и българска литература – прагове, сривове, алтернативи” по случай 50-годишния юбилей на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, 3.11. – 4.11.2011 г.

Цитирания

2019г. - Георгиева 2018: Georgieva, Sn. Polyfunctionality of the text in teaching contemporary bulgarian language (Полифункционалност на текста при обучението по съвременен български език). – SocioBrains. International scientific refereed online journal with impact factor. Issue 45, May 2018, pp. 206 – 213, ISSN: 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, с. 312. Цитирано в: Събева, Г. Образователни направления в детската градина, на които се прави редукция на учебно съдържание. – В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар Истанбул – Кушадасъ – Измир „Иновации в образованието“ (30.04.2019 г. – 07.05.2019 г. ). Шуменски университет „Еп. К. Преславски”, Педагогиечски факултет-. ИК „Фабер”, 2019, ISBN: 978-619-00-0996-2, с. 83.

2019г. - 2019 г.: Добрева 2018: Добрева, С. Речевото поведение на учителя като експерт оценител на ученически писмени текстове в обучението по български език и литература. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2018, ISBN: 978-619-201-222-9, 393 с. Цитирано в: Р. Радев. Речевото поведение на учителя като експерт оценител на ученически писмени текстове в обучението по български език и литература. - Български език и литература. 2019, № 3, ISSN 0323-9519 (Print), ISSN 1314-8516 (OnLine), с. 325 - 328.

2019г. - Добрева 2017: Добрева, С. Изучаване на частите на речта в/чрез текста. Учебно помагало. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски, 2017, ISBN: 978-619-201-203-8, 284 с. Цитирано в: Дякова, Н. Синтетичното упражнение в обучението по български език – основен похват за работа. – В: В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар Истанбул – Кушадасъ – Измир „Иновации в образованието“ (30.04.2019 г. – 07.05.2019 г. ). Шуменски университет „Еп. К. Преславски”, Педагогиечски факултет, ИК „Фабер”, 2019, ISBN: 978-619-00-0996-2, с. 302.

2019г. - 2019 г.: Георгиева 2017: Георгиева, С. Няколко гледни точки за мотивацията и техниките за повишаването и в обучението по български език.– В: XII Международен балкански образователен и научен конгрес „Образование за живота, професионалната реализация и благополучието“. България, Несебър: Тракийски университет Стара Загора, 28. – 30.09.2017, ISSN 2535 – 1125, с. 450 – 460. Цитирано в: Велчева, К. Специфични особености на дидактическите методи в графичната подготовка. - В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар Истанбул – Кушадасъ – Измир „Иновации в образованието“ (30.04.2019 г. – 07.05.2019 г. ). Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Педагогиечски факултет, ИК „Фабер”, 2019, ISBN: 978-619-00-0996-2, с. 198.

2019г. - Добрева 2018: Добрева, С. Речевото поведение на учителя като експерт оценител на ученически писмени текстове в обучението по български език и литература. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2018, ISBN: 978-619-201-222-9, 393 с. Цитирано в: Златкова, Л. Народното изкуство. Ритъм, дух, култура. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2019, ISBN: 978-619-201-311-0, с. 16.

2019г. - Георгиева 2017: Георгиева, С. Няколко гледни точки за мотивацията и техниките за повишаването и в обучението по български език.– В: XII Международен балкански образователен и научен конгрес „Образование за живота, професионалната реализация и благополучието“. България, Несебър: Тракийски университет Стара Загора, 28. – 30.09.2017, ISSN 2535 – 1125, с. 450 – 460. Цитирано в: Пейчева, Й. Мотивацията на учениците от начален етап за усвояване основите на ключовата компетентност "инициативност и предприемчивост". - В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар Истанбул – Кушадасъ – Измир „Иновации в образованието“ (30.04.2019 г. – 07.05.2019 г. ). Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Педагогиечски факултет, ИК „Фабер”, 2019, ISBN: 978-619-00-0996-2, с. 165.

2019г. - Георгиева 2003: Георгиева, С. Ученическите писмени текстове и употребата на местоимения в тях. – Български език и литература, 2003, № 3, ISSN 0323-9519 (Print), ISSN 1314-8516 (OnLine), с. 54 – 65. Цитирано в: Чепишева, К. Изучаване на местоименната парадигма чрез интерактивни практики. – В: Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална. ИК „Фабер”, 2019, ISВN: 978-619-00-0929-0, с. 285.

2019г. - 2019: Добрева 2018: Dobreva, S. Reflex as a stepping stone of valuable reverse relation in education of mother tongue . – Knowledge. International Journal. Scientific papers. Humanities. Vol. 26. 3. Skopje, 2018, ISSN 2545 - 4439 (е-version). ISSN 1857 – 923X (printed version), p. 757. Цитирано в : Палий, М., Н. Мисник. Непрерывное образование как неотъемлемая часть современной образовательной системы. - В: Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: теории, технологии, управление. Сборник с научни доклади. Трета книга. Габрово, ЕКС-ПРЕС, 2019, ISBN 978-954-490-643-6, с. 468.

2019г. - 2019: Добрева, С. Речевото поведение на учителя като експерт оценител на ученически писмени текстове в обучението по български език и литература. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2018, ISBN: 978-619-201-222-9, с. 84. Цитирано в: Такворян-Солакян, Б. Agressive behavior in children and yuoth-emotional thinking and social connections. Part II. - SocioBrains. International scientific refereed online journal with impact factor. 2019, ISSUE 59, ISSN 2367-5721, с. 9.

2019г. - 2019: Добрева, С. Речевото поведение на учителя като експерт оценител на ученически писмени текстове в обучението по български език и литература. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2018, ISBN: 978-619-201-222-9. Цитирано в: Цветков, С. Националното външно оценяване по български език и литература: проблеми и перспективи. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен доктор. Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по литература). Велико Търново, 2019 г., с. 55.

2019г. - 2019: Добрева, С. От текста към действието и от действието към текста. Учебно помагало. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2017, ISBN: 978-619-201-204-5. Цитирано в: Цветков, С. Националното външно оценяване по български език и литература: проблеми и перспективи. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен доктор. Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по литература). Велико Търново, 2019 г., с. 55.

2019г. - 2019: Добрева, С. Изучаване на частите на речта в/чрез текста. Учебно помагало. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2017, ISBN: 978-619-201-203-8. Цитирано в: Цветков, С. Националното външно оценяване по български език и литература: проблеми и перспективи. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен доктор. Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по литература). Велико Търново, 2019 г., с. 55.

2019г. - Добрева 2017: Добрева, С. Изучаване на частите на речта в/чрез текста. Учебно помагало. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски, 2017, ISBN: 978-619-201-203-8. Цитирано в: Чепишева, К. Предизвикателството (challenge) пред обучението по морфология в търсене на мотивация (5. – 7. клас). – В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Педагогически факултет. Том XXIII D. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1314 – 6769, с. 510.

2019г. - Баланска, Георгиева 2017: Баланска, Н., С. Георгиева. Развиване на умения за продуциране на текст (разказите по въображение и по зададени опори). – В: Образователни технологии, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017, ISBN 978-619-201-200-7, с. 151 – 184. Цитирано в: Мустафова, З., С. Игнатовска. Логопедична терапия и ерготерапия при деца с детска церебрална парализа и дизартрия. Терапевтични принципи и идеи за ири. ). – В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Педагогически факултет. Том XXIII D. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1314 – 6769, с. 413.

2019г. - Георгиева 2018: Георгиева, С. Полисубектното взаимодействие между преподавателя и студента в обучението по методика – пътят от предпочитаното към осъщественото и осъществимото. - В: Сборник с научни доклади. Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: традиции и иновации. Втора книга. Габрово, ЕКС-ПРЕС, 2018, ISBN 978-954-490-606-1, с. 350 - 355. Цитирано в: Базелков, С. Динамика на физическата дееспособност на 11 – 12-годишни ученици в завиимост от извъкласната дейност по ски алпийски дисциплини. – В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Педагогически факултет. Том XXIII D. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1314 – 6769, с. 1001.

2019г. - Георгиева 2017: Георгиева, С. Няколко гледни точки за мотивацията и техниките за повишаването и в обучението по български език. Доклад за участие в XII Международен балкански образователен и научен конгрес „Образование за живота, професионалната реализация и благополучието“. България, Несебър: Тракийски университет Стара Загора, 28 – 30.09.2017, ISSN 2535 – 1125, с. 450 – 460. Цитирано в: Симеонова, Т., Ч. Стойчев. Мотивация за физическата активност на студенти участници в адаптирани спортни занятия за хора с наднормено тегло и затлъстяване. – В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Педагогически факултет. Том XXIII D. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1314 – 6769, с. 1004.

2019г. - Добрева, С. От текста към действието и от действието към текста. Учебно помагало. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски, 2017, ISBN: 978-619-201-204-5, 238 с. Цитирано в: Орлова, Н. Д., Н. М. Корнодудова. Навчання курсантів–іноземців науковому стилю (на матеріалі математичної мови). – В: Вiсник Черкаського унiверситету. Серiя Педагогiчнi науки. Черкаси: Міністерство освіти і науки україни. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2019, № 3, ISSN 2076-586X (Print); ISSN 2524-2660 (Online), с. 86.

2019г. - Добрева, С. Интерактивно-рефлексивный контекст университетской подготовки будущих учителей родного языыка. – В: Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: теории, технологии, управление. Сборник с научни доклади. Трета книга. Габрово, ЕКС-ПРЕС, 2019, ISBN 978-954-490-643-6, с. 682 – 687. Цитирано в: Кондрашов, М. М. Рольова технологія як засіб оволодіння майбутніми фахівцями іноземною мовою. – В: Вiсник Черкаського унiверситету. Серiя Педагогiчнi науки. Черкаси: Міністерство освіти і науки україни. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2019, № 3, ISSN 2076-586X (Print); ISSN 2524-2660 (Online), с. 137.

2019г. - Георгиева, С. Интреактивни модели на обратна връзка и ролята им при обучение на студенти с педагогически профил. – В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Педагогически факултет. Том XXII D. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2018, ISSN 1314 – 6769, с. 749 – 750. Цитирано в: Нінова, Т. С. Формування професійної екологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи. – В: Вiсник Черкаського унiверситету. Серiя Педагогiчнi науки. Черкаси: Міністерство освіти і науки україни. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2019, № 3, ISSN 2076-586X (Print); ISSN 2524-2660 (Online), с. 180.

2019г. - Георгиева, С. From communicative competence of the teacher to communicative competence of the student. (От комуникативната компетентност на учителя към комуникативната компетентност на ученика) – В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Педагогически факултет. Том XXI D. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017, ISSN 1314 – 6769, с. 710. Цитирано в: Вълова, Т., В. Петкова. Обратната връзка – ефективна форма на взаимодействие в чуждоезиковото обучение за медицински цели. – В: Сборник доклади Седемнадесета национална научна сесия за студенти и преподаватели. Медицински университет – Плевен, Медицински колеж. 24 – 25 октомври 2019. Плевен: Издателски център при МУ – 2019, ISBN 978-954-756-232-5, с. 230.

2019г. - Георгиева, С. Методът на проектите в контекста на обучението по български език и литература – реалности и перспективи. - Образование и технологии. Edukation and Tehnologies. 2018, № 9/1, http://www.edutechjournal.org, ISSN 1314-1791, с. 162 – 168. Цитирано в: Петкова, И. Творческото взаимодействие преподавател – студент в условията на университетското образование. – В: Сборник доклади Седемнадесета национална научна сесия за студенти и преподаватели. Медицински университет – Плевен, Медицински колеж. 24 – 25 октомври 2019. Плевен: Издателски център при МУ – 2019, ISBN 978-954-756-232-5, с. 136.

2019г. - Георгиева 2019: Георгиева, С. Интреактивни модели на обратна връзка и ролята им при обучение на студенти с педагогически профил. – В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Педагогически факултет. Том XXII D. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2018, ISSN 1314 – 6769, с. 745 – 757. Цитирано в: Петкова, И. Творческото взаимодействие преподавател – студент в условията на университетското образование. – В: Сборник доклади Седемнадесета национална научна сесия за студенти и преподаватели. Медицински университет – Плевен, Медицински колеж. 24 – 25 октомври 2019. Плевен: Издателски център при МУ – 2019, ISBN 978-954-756-232-5, с. 137.

2019г. - Добрева 2019: Добрева, С. Интерактивно-рефлексивный контекст университетской подготовки будущих учителей родного языыка. – В: Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: теории, технологии, управление. Сборник с научни доклади. Трета книга. Габрово, ЕКС-ПРЕС, 2019, ISBN 978-954-490-643-6, с. 682 – 687. Цитирано в: Петкова, И. Творческото взаимодействие преподавател – студент в условията на университетското образование. – В: Сборник доклади Седемнадесета национална научна сесия за студенти и преподаватели. Медицински университет – Плевен, Медицински колеж. 24 – 25 октомври 2019. Плевен: Издателски център при МУ – 2019, ISBN 978-954-756-232-5, с. 137.

2019г. - Георгиева 2019: Георгиева, С. Интреактивни модели на обратна връзка и ролята им при обучение на студенти с педагогически профил. – В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Педагогически факултет. Том XXII D. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2018, ISSN 1314 – 6769, с. 749. Цитирано в: Вълова, Т., В. Петкова. Обратната връзка – ефективна форма на взаимодействие в чуждоезиковото обучение за медицински цели. – В: Сборник доклади Седемнадесета национална научна сесия за студенти и преподаватели. Медицински университет – Плевен, Медицински колеж. 24 – 25 октомври 2019. Плевен: Издателски център при МУ – 2019, ISBN 978-954-756-232-5, с. 230.

2019г. - Георгиева 2019: Георгиева, С. From communicative competence of the teacher to communicative competence of the student. (От комуникативната компетентност на учителя към комуникативната компетентност на ученика) – в: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Педагогически факултет. Том XXI D. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017, ISSN 1314 – 6769, с. 709 – 726. Цитирано в: Колева, Н. Цифрови компетентности на българските учители Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019, ISBN 978-619-201-335-6, с. 25.

2019г. - Георгиева 2019: Georgieva, S. From communicative competence of the teacher to communicative competence of the student. (От комуникативната компетентност на учителя към комуникативната компетентност на ученика) – SocioBrains. ISSUE 39, November 2017, ISSN: 2367-5721, s. 407 – 418. Цитирано в: Eyubova, S. Hidden Aggression in Adolescence – What Do Teachers Need to Know? In: ARPHA Proceedings 1 (2019). V International Forum on Teacher Education. Proceedings IFTE-2019, p. 1457.

2018г. - 2018 г.: Баланска, Георгиева 2017: Баланска, Н., С. Георгиева. Развиване на умения за продуциране на текст (разказите по въображение и по зададени опори). – В: Образователни технологии. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017, ISBN 978-619-201-200-7, с. 151 – 184. Цитирано в: Йочева, К. Метафоричният тренинг в обучението на студентите. – В: Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще. Сборник. Велико Търново: „Фабер“ 2018, ISBN: 978-619-00-0712-8, с. 100.

2018г. - 2018 г.: Добрева 2017: Добрева, С. Анкетирането като форма на обратна връзка и ролята му за ефективизиране на обучителния модул по съвременен български език. – В: Образователни технологии. Сборник научни трудове на катедра ТОПО и ПУНУП. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017, ISBN 978-619-201-200-7, с. 200 – 270. Цитирано в: Стоянова, И., Ч. Сотиров. Opinion survey the parents of the application of innovaive technologies in the educational proess of 6 - 7 year olds. - В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Педагогически факултет. Том XXII D. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2018, ISSN 1314-6769, с. 28. Цитирано и в: SocioBrains. International scientific refereed online journal with impact factor. ISSUE 51, November 2018, ISSN: 2367-5721, с. 293.

2018г. - 2018 г.: Добрева 2017: Добрева, С. Изучаване на частите на речта в/чрез текста. Учебно помагало. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2017, ISBN: 978-619-201-203-8. Цитирано в: Митева, Т. Results of activities for the practical absorption of the importance of the spelling features of the words in relation to its morphic development. – SocioBrains. International scientific refereed online journal with impact factor. ISSUE 46, June 2018, ISSN: 2367-5721, с. 89.

2018г. - 2018 г.: Добрева 2015: Добрева, С. Изучаване на средства за текстова свързаност (V – VII клас). Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“. Шумен: Университетско издателство „Еп. Константин Преславски“, 2015. Цитирано в: Янкова, Г., К. Чепишева. Технологичните решения в урока по български език – отговорност на учителя. В: Изкуството в урока. Български език. Литература. История. Руски език. Шумен: Университетско издателство „Еп. Константин Преславски“, 2018, ISBN: 978-619-201-247-2, с. 10.

2018г. - 2018 г.: Добрева 2015: Добрева, С. Изучаване на средства за текстова свързаност (V – VII клас). Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“. Шумен, 2015. Цитирано в: Митева, Т. Results of activities for the practical absorption of the importance of the spelling features of the words in relation to its morphic development. – SocioBrains. International scientific refereed online journal with impact factor. ISSUE 46, June 2018, ISSN: 2367-5721, с. 88. 2

2018г. - 2018 г.: Георгиева 2018: Georgieva, S. The role of algoritm in the process of improving communicial skills of students (Роля на алгоритмите в процеса на усъвършенстване на комуникативните умения на учениците). – SocioBrains. International scientific refereed online journal with impact factor. ISSUE 35, July 2017, ISSN: 2367-5721, с. 160 – 174. Цитирано в: Велчева, К. Structurne components on process in manufacture of technology. В: SocioBrains. International scientific refereed online journal with impact factor. ISSUE 45, May 2018, ISSN: 2367-5721, с. 73.

2018г. - 2018 г.: Добрева 2017: Добрева, С. Изучаване на частите на речта в/чрез текста. Учебно помагало. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2017, ISBN: 978-619-201-203-8. Цитирано в: Митева, Т. Някои образователни модели за прагматично усвояване на правописни особености на думите в зависимост от морфемния им строеж (Типове упражнения в обучението по български език в V клас). – В: Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2018, ISSN 2367-5764, с. 81.

2018г. - 2018 г.: Баланска, Георгиева 2017: Баланска, Н., С. Георгиева. Развиване на умения за продуциране на текст (разказите по въображение и по зададени опори). – В: Образователни технологии, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017, ISBN 978-619-201-200-7, с. 151 – 184. Цитирано в: Щерева, Г. Синкуейн – съвременна техника в обучението по български език и литература в началния етап на образование. – В: Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2018, ISSN 2367-5764, с. 30.

2018г. - 2018 г.: Янкова, Добрева 2017 г.: Янкова, Г., С. Добрева. Образователни практики за развитие на комутикативната компетентност на учениците. – В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Педагогически факултет. Том XXI D. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017, ISSN 1314 – 6769, с. 127 – 139. Цитирано в: Кюркчийска, В. Софтуерни решения за формиране на комуникативни умения. – В: Сборник доклади от Международна научна конференция „Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието“ 23 – 25 март 2018 г. София: Нов български университет, 2018, ISBN: 978-954-535-863-0, с. 45.

2018г. - 2018 г.: Георгиева С., М. Димитрова. A working model of inter subject relations in education in bulgarien in high school (Един възможен модел на вътрешнопредметни връзки в обучението по български език и литература в гимназиален етап). – SocioBrains. International scientific refereed online journal with impact factor. ISSUE 36, August 2017, ISSN: 2367-5721, с. 47 – 58. Цитирано в: Баланска, Н. Изкуството на онагледяването в мултимедийните уроци по български език и литература в пети клас. – В: Изкуството в урока. Български език. Литература. История. Руски език. Шумен: Университетско издателство „Еп. Константин Преславски“, 2018, ISBN: 978-619-201-247-2, с. 52, с. 53.

2018г. - 2018 г.: Георгиева 2016: Георгиева С. Ключови компетентности в областта на българския език и ролята на междупредметните връзки за формирането им. – В: Отговорността пред езика. Книга 4. Сборник, посветен на 65-годишнината на проф. д-р Добрина Даскалова. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2016, ISSN 1313-695X, с. 227 – 243. Цитирано в: Баланска, Н. Изкуството на онагледяването в мултимедийните уроци по български език и литература в пети клас. – В: Изкуството в урока. Български език. Литература. История. Руски език. Шумен: Университетско издателство „Еп. Константин Преславски“, 2018, ISBN: 978-619-201-247-2, с. 64.

2018г. - 2018 г.: Георгиева 2017: Георгиева, С. Knowledge and skills of text cohesion as a feature of level of communicative competence of students (Знанията и уменията за текстова свързаност като индикатор на равнището на комуникативната компетентност на учениците). – SocioBrains. International scientific refereed online journal with impact factor. ISSUE 37, September 2017, ISSN: 2367-5721, с. 76 – 92. Цитирано в: Митева, Т. Съвременни образователни практики в обучението по български език в V клас (Усвояване на правописни особености на думата, свързани с морфемния и строеж). - В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Педагогически факултет. Том XXII D. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2018, ISSN 1314 – 6769, с. 797.

2018г. - 2018 г.: Добрева 2017: Добрева, С. Изучаване на частите на речта в/чрез текста. Учебно помагало. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2017, ISBN: 978-619-201-203-8. Цитирано в: Митева, Т. Съвременни образователни практики в обучението по български език в V клас (Усвояване на правописни особености на думата, свързани с морфемния и строеж). - В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Педагогически факултет. Том XXII D. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2018, ISSN 1314 – 6769, с. 795.

2018г. - 2018 г.: Георгиева 2017: Георгиева, С. The role of algoritm in the process of improving communicial skills of students (Роля на алгоритмите в процеса на усъвършенстване на комуникативните умения на учениците). – SocioBrains. International scientific refereed online journal with impact factor. ISSUE 35, July 2017, ISSN: 2367-5721, с. 160 - 174. Цитирано в: Митева, Т. Съвременни образователни практики в обучението по български език в V клас (Усвояване на правописни особености на думата, свързани с морфемния и строеж). - В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Педагогически факултет. Том XXII D. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2018, ISSN 1314 – 6769, с. 794.

2018г. - 2018: Георгиева 2018: Георгиева, С. Методът на проектите в контекста на обучението по български език и литература – реалности и перспективи. - Образование и технологии. Edukation and Tehnologies. 2018, № 9/1, http://www.edutechjournal.org, ISSN 1314-1791, с. 162 - 168. Цитирано в: Велчева, К. Проектът и предприемачеството в технологичното обучение. - В: Съвременни аспекти на образователния дискурс. Сборник научни трудове на катедра ТОПО и ПУНУП. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2018, ISBN 978-619-201-262-5, с. 71.

2018г. - 2018: Добрева 2018: Добрева, С. Речевото поведение на учителя като експерт оценител на ученически писмени текстове в обучението по български език и литература. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2018, ISBN: 978-619-201-222-9. Цитирано в: Василев, В. Системата за професионално образование в Япония - еталон за обвързване на образованието с нуждите на пазара на труда. - В: Съвременни аспекти на образователния дискурс. Сборник научни трудове на катедра ТОПО и ПУНУП. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2018, ISBN 978-619-201-262-5, с. 8.

2017г. - 2017 г.: Добрева 2017: Добрева, С., Т. Ангелова. Диалогът и образователните му функции при обучението по български език в пети клас. – В: Иновативни практики в урока като основна форма на съвременния педагогически дискурс. Български език. Литература. История. Руски език. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017, ISBN 978-619-201-177-2, с. 132 – 162. Цитирано в: Стоянова, И. Иновационен модел за усвояване на учебното съдържание от образователно направление „Околен свят” от 6 – 7-годишни деца. Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ , 2017, ISSN 1314-6769, с. 61.

2017г. - 2017 г.: Добрева 2017: Добрева, С. Анкетирането като форма на обратна връзка и ролята му за ефективизиране на обучителния модул по съвременен български език. – В: Образователни технологии. Сборник научни трудове на катедра ТОПО и ПУНУП. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017, ISBN 978-619-201-200-7, с. 200 – 270. Цитирано в: Велчева, К., Л. Иванов. Място на технологиите в учебния предмет „технологии“ 8 клас. Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ , 2017, ISSN 1314-6769, с. 79.

2017г. - 2017 г.: Георгиева 2016: Георгиева, С. Ключови компетентности в областта на българския език и ролята на междупредметните връзки за формирането им. – В: Отговорността пред езика. Книга 4. Сборник, посветен на 65-годишнината на проф. д-р Добрина Даскалова. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2016, ISSN 1313-695X, с. 227 – 243. Цитирано в: Баланска, Н. Възможности за формиране на познавателен интерес у учениците чрез използване на ИКТ в усвояването на материала по лексикология в 5. и 6. клас. Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ , 2017, ISSN 1314-6769, с. 107.

2017г. - 2017 г.: Георгиева 2017: Георгиева, С. Няколко гледни точки за мотивацията и техниките за повишаването и в обучението по български език. – В: XII Международен балкански образователен и научен конгрес „Образование за живота, професионалната реализация и благополучието“. България, Несебър: Тракийски университет Стара Загора, 28. – 30.09.2017, ISSN 2535 – 1125, с. 450 – 460. Цитирано в: Велчева, К., Н. Радева. Образователна технология за извънкласна форма по технологично моделиране – клуб „Млад архитект”. - В: Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ , 2017, ISSN 1314-6769, с. 94.

2017г. - 2017 г.: Георгиева 2014: Георгиева, С. Отново за текстовите грешки в ученическите писмени текстове. – В: Юбилейна международна научна конференция на тема „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963 – 2013. Секция Филологически факултет. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, ISBN 978-954-524-975-4, с. 307 – 315. Цитирано в: Митева, Т. Правописни грешки, свързани с морфемния строеж на думата, в писмени работи на ученици от V клас. Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ , 2017, ISSN 1314-6769, с. 121.

2017г. - 2017 г.: Добрева 2006: Добрева, С. Негативни аспекти при използването на механизмите и средствата за текстова свързаност в ученическите писмени разработки. – Български език и литература, 2006, № 6, с. 42 - 56. Цитирано в: Митева, Т. Правописни грешки, свързани с морфемния строеж на думата, в писмени работи на ученици от V клас. Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ , 2017, ISSN 1314-6769, с. 121.

2017г. - 2017 г.: Георгиева 2017: Георгиева, С. От комуникативната компетентност на учителя към комуникативната компетентност на ученика. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Педагогически факултет. Том XXI D. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017, ISSN 1314 – 6769, с. 709 – 726. Цитирано в: Алексиева 2017: Aleksieva, K. Mathematical literacy and competence during the transition from kindergarten to (primary) school. – В: SocioBrains. International scientific refereed online journal with impact factor. ISSUE 40, December 2017, ISSN: 2367-5721, с. 74. Цитирано и в: Алексиева, К. Математическа грамотност и компетентност в прехода детска градина – училище. – В: Образователни технологии. Сборник научни трудове на катедра ТОПО и ПУНУП. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017, ISBN:978-619-201-200-7, с. 122.

2017г. - Добрева, С. Ролята на компютърно-опосредствената комуникация за постигане на целите на родноезиковото обучение. – В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Факултет по хуманитарни науки. Том XXVIII А. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017, ISSN 1311 – 7300, с. 156 – 176. Цитирано в: Даниелова, Р. Роля и място на информационните и комуникационни технологии в предметното поле на „Технологии и предприемачество“. Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ , 2017, ISSN 1314-6769, с. 110.

2006г. - 2006 г.: Георгиева 2003: Георгиева, С. Ученическите писмени текстове и употребата на местоимения в тях. – Български език и литература, 2003, № 3, c. 54 – 65. Цитирано в: Владимирова, В. Дефиниране и диференциране на текстовите функции на имената и местоименията с оглед на учебното съдържание в 5. клас. – Български език и литература, 2006, № 1, ISSN 0323 - 9519, с. 47.

Други публикации

2018г. - Добрева 2018: Добрева, С. Review of the handbook "How to become literate. Spelling rules, Exercises tests". Author: Svetlozar Georgiev. - SocioBrains. International scientific refereed online journal with impact factor. ISSUE 52, December 2018, ISSN: 2367-5721, с. 269 – 271.