Преп. Антоанета Димитрова Тодорановаабв

array(2) { ["bio"]=> array(7) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(137) "ШУ "Епископ Константин Преславски" - Начална училищна педагогика - магистър" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(511) "Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, гр. Шумен Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение на деца и ученици със специални образователни потребности, гр. Шумен Помощно училище "Васил Друмев", гр. Шумен ЕСПУ "Васил Левски", гр. Шумен" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(427) "Интеграция на деца със специални образователни потребности Специална педагогика Приобщаващо образование Текуща педагогическа практика в специалност Специална педагогика Стажантска практика в специалност Специална педагогика" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(149) "Специална педагогика, приобщаващо образование, сензорна интеграция, ерготерапия" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(854) "Специална педагогика Помощни средства и технологии за деца със специални образователни потребности; Дислексия; Комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в предучилищна и начална училищна възраст; Професионален стрес и съхранение на ресурсния учител; Подходи за работа с деца с разстройство на вниманието и хиперактивност; Работа с родители на деца със специални образователни потребности. Приложение и мениджмънт на сензорно - итеративната терапия" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(1201) "Национален проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза І”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд – 2016 – 2017 г. Университетски проект "Ролята на извънучилищните дейности в социализацията на деца със специални образователни потребности", Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-87/03.02.2017 г. Университетски проект "Специфични и неспецифични нарушения на способността за учене", Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-128/07.02.2018 г." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(109) "Член на Методическия съвет на ШУ "Еп. Константин Преславски"" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Преп.  Антоанета Димитрова Тодоранова

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: СОЦИАЛНА И СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 314

Телефон: 0898503311

Email: a.todoranova@shu.bg

Приемно време: сряда - от 11.00 до 13.00ч.

Завършен университет, специалност

ШУ "Епископ Константин Преславски" - Начална училищна педагогика - магистър

Месторабота преди постъпване в ШУ

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, гр. Шумен

Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение на деца и ученици със специални образователни потребности, гр. Шумен

Помощно училище "Васил Друмев", гр. Шумен

ЕСПУ "Васил Левски", гр. Шумен

Водени лекции и/или упражнения

Интеграция на деца със специални образователни потребности

Специална педагогика

Приобщаващо образование

Текуща педагогическа практика в специалност Специална педагогика

Стажантска практика в специалност Специална педагогика

Области на научни интереси

Специална педагогика, приобщаващо образование, сензорна интеграция, ерготерапия

Специализации

Специална педагогика

Помощни средства и технологии за деца със специални образователни потребности;

Дислексия;

Комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в предучилищна и начална училищна възраст;

Професионален стрес и съхранение на ресурсния учител;

Подходи за работа с деца с разстройство на вниманието и хиперактивност;

Работа с родители на деца със специални образователни потребности.

Приложение и мениджмънт на сензорно - итеративната терапия

Участия в международни и национални научни проекти

Национален проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза І”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд – 2016 – 2017 г.

Университетски проект "Ролята на извънучилищните дейности в социализацията на деца със специални образователни потребности", Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-87/03.02.2017 г.

Университетски проект "Специфични и неспецифични нарушения на способността за учене", Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-128/07.02.2018 г.

Организационна дейност

Член на Методическия съвет на ШУ "Еп. Константин Преславски"

Статии

2017г. - Включването на децата със специални образователни потребности в извънкласни и извънучилищни форми на обучение като предпоставка за развитието на техните социални умения, Годишник на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Том XXІ D

2016г. - Техники на сензорно въздействие при деца със специални образователни потребности (в съавт. със Сн. Велева), Годишник на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Том XX D

2016г. - Kirilova, G., Todoranova, A., Information About the Integrated Education of Children and Pupils With Sen in The School Year 2014/2015, SocioBrains, Issue 22, June 2016, pp. 75–83, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2016