Преп. д-р Веселина Николаева Илиеваабв

array(2) { ["bio"]=> array(8) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(590) "1. Специалност "Регулиране и контрол в системата на социалните дейности", образователно-квалификационна степен „магистър“ в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 2. Специалност "Социални дейности", образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(411) "1. Дневен център за възрастни хора с ментални уврежания "Света Марина", гр. София - социален работник 2. Столичен инспекторат, гр. София - старши инспектор 3. www.SocioBrains.com - Научно реферирано онлайн списание с импакт фактор, издател" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(333) "Доктор по Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика), придобита на 26.01.2018 г., Професионално направление 1.2. Педагогика, Област на висше образование 1. Педагогически науки" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(655) "1. Социология 2. Социална работа с мигранти и бежанци 3. Пропедевтика на социалната работа 4. Управление на социално-педагогическите институции 5. Социално-педагогически тренинг 6. Социално-педагогическа работа с деца в риск 7. Лятна практика 8. Преддипломен педагогически тренинг и практикум - I част 9. Преддипломен педагогически тренинг и практикум - II част" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(173) "1. Социална работа 2. Социални изследвания 3. Социология 4. Социална работа с бежанци и мигранти" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(2978) "1. 2015 г. - Вътрешно-университетски проект "Иновационни практики с деца в риск" - № РД-08-299/13.03.2015г. - участник, Ръководител на проекта: проф. д-р Живка Енчева Военкинова. 2. 2016 г. - Вътрешно-университетски проект "Социално-педагогически практики с деца със специални образователни потребности" - № РД-08-132/08.02.2016 г. - участник, Ръководител на проекта: доц. д-р Екатерина Любомирова Люцканова. 3. 2017 г. - Вътрешно-университетски проект "Иновации в социалната педагогика" - № РД-08-86/03.02.2017 г. - участник, Ръководител на проекта: доц. д-р Зейнур Муталиб Мустафа. 4. 2017 г. - Общоуниверситетски проект "Чуждоезиковата подготовка на кадрите в Шуменския университет – практикоприложни аспекти", № РД-08-94/06.02.2017 г. – участник (обучаем), Ръководител на проекта: доц. д-р Снежанка Петрова Бойчева. 5. 2018 г. - Вътрешно-университетски проект "Социално-педагогическа превенция на престъпността" - № РД-08-129/07.02.2018 г. - участник, Ръководител на проекта: проф. д-р Живка Енчева Военкинова. 6. 2018 г. - Общоуниверситетски проект "Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет" - № РД- 08-157/09.02.2018 г. – участник (обучаем), Ръководител на проекта: доц. д.ф.н. Снежанка Петрова Бойчева. 7. 2019 г. - Вътрешно-университетски проект "Стратегии и технологии за преодоляване на агресията, насилието и девиациите в учебна среда" - № РД-08-82/31.01.2019 г. - участник, Ръководител на проекта: доц. д-р Божена Левон Такворян-Солакян. 8. 2019 г. - Общоуниверситетски проект "Чуждоезиково обучение на преподавателите и докторантите от Шуменския университет" - № РД- 08-97/01.02.2019 г. – участник (обучаем), Ръководител на проекта: доц. д.ф.н. Снежанка Петрова Бойчева." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(2538) "1. 2019 г. - Участие в организацията на Докторантска конференция в чест на 35 години Педагогически факултет, организирана от Педагогически факултет на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", проведена от 18 до 20 октомври 2019 г. 2. 2019 г. - Участие в организацията на Научна конференция с международно участие "Съвременният дискурс в науката" в чест на 35 години Педагогически факултет, организирана от Педагогически факултет на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", проведена от 18 до 20 октомври 2019 г. 3. 2018 г. - Участие в организацията на Докторантска конференция, организирана от Педагогически факултет на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", проведена от 26 до 28 октомври 2018 г. 4. 2018 г. - Участие в организацията на Научна конференция с международно участие "Съвременният дискурс в науката", организирана от Педагогически факултет на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", проведена от 26 до 28 октомври 2018 г. 5. 2017 г. - Участие в организацията на Докторантска конференция, организирана от Педагогически факултет на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", проведена от 27 до 29 октомври 2017 г. 6. 2017 г. - Участие в организацията на Научна конференция с международно участие "Иновации в образованието", организирана от Педагогически факултет на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", проведена от 27 до 29 октомври 2017 г." ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(308) "1. Национална асоциация „Жени в науката” – Секция в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” 2. Съюз на учените в България - Секция "Социологически науки"" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Преп. д-р  Веселина Николаева Илиева

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: СОЦИАЛНА И СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 400A

Телефон: 054/830 365, вътр.230

Email: v.ilieva@shu.bg

Приемно време: сряда от 9:00 ч. до 11:00 ч.

Завършен университет, специалност

1. Специалност "Регулиране и контрол в системата на социалните дейности", образователно-квалификационна степен „магистър“ в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

2. Специалност "Социални дейности", образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Месторабота преди постъпване в ШУ

1. Дневен център за възрастни хора с ментални уврежания "Света Марина", гр. София - социален работник

2. Столичен инспекторат, гр. София - старши инспектор

3. www.SocioBrains.com - Научно реферирано онлайн списание с импакт фактор, издател

Придобити научни степени

Доктор по Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика), придобита на 26.01.2018 г., Професионално направление 1.2. Педагогика, Област на висше образование 1. Педагогически науки

Водени лекции и/или упражнения

1. Социология

2. Социална работа с мигранти и бежанци

3. Пропедевтика на социалната работа

4. Управление на социално-педагогическите институции

5. Социално-педагогически тренинг

6. Социално-педагогическа работа с деца в риск

7. Лятна практика

8. Преддипломен педагогически тренинг и практикум - I част

9. Преддипломен педагогически тренинг и практикум - II част

Области на научни интереси

1. Социална работа

2. Социални изследвания

3. Социология

4. Социална работа с бежанци и мигранти

Участия в международни и национални научни проекти

1. 2015 г. - Вътрешно-университетски проект "Иновационни практики с деца в риск" - № РД-08-299/13.03.2015г. - участник, Ръководител на проекта: проф. д-р Живка Енчева Военкинова.

2. 2016 г. - Вътрешно-университетски проект "Социално-педагогически практики с деца със специални образователни потребности" - № РД-08-132/08.02.2016 г. - участник, Ръководител на проекта: доц. д-р Екатерина Любомирова Люцканова.

3. 2017 г. - Вътрешно-университетски проект "Иновации в социалната педагогика" - № РД-08-86/03.02.2017 г. - участник, Ръководител на проекта: доц. д-р Зейнур Муталиб Мустафа.

4. 2017 г. - Общоуниверситетски проект "Чуждоезиковата подготовка на кадрите в Шуменския университет – практикоприложни аспекти", № РД-08-94/06.02.2017 г. – участник (обучаем), Ръководител на проекта: доц. д-р Снежанка Петрова Бойчева.

5. 2018 г. - Вътрешно-университетски проект "Социално-педагогическа превенция на престъпността" - № РД-08-129/07.02.2018 г. - участник, Ръководител на проекта: проф. д-р Живка Енчева Военкинова.

6. 2018 г. - Общоуниверситетски проект "Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет" - № РД- 08-157/09.02.2018 г. – участник (обучаем), Ръководител на проекта: доц. д.ф.н. Снежанка Петрова Бойчева.

7. 2019 г. - Вътрешно-университетски проект "Стратегии и технологии за преодоляване на агресията, насилието и девиациите в учебна среда" - № РД-08-82/31.01.2019 г. - участник, Ръководител на проекта: доц. д-р Божена Левон Такворян-Солакян.

8. 2019 г. - Общоуниверситетски проект "Чуждоезиково обучение на преподавателите и докторантите от Шуменския университет" - № РД- 08-97/01.02.2019 г. – участник (обучаем), Ръководител на проекта: доц. д.ф.н. Снежанка Петрова Бойчева.

Организационна дейност

1. 2019 г. - Участие в организацията на Докторантска конференция в чест на 35 години Педагогически факултет, организирана от Педагогически факултет на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", проведена от 18 до 20 октомври 2019 г.

2. 2019 г. - Участие в организацията на Научна конференция с международно участие "Съвременният дискурс в науката" в чест на 35 години Педагогически факултет, организирана от Педагогически факултет на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", проведена от 18 до 20 октомври 2019 г.

3. 2018 г. - Участие в организацията на Докторантска конференция, организирана от Педагогически факултет на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", проведена от 26 до 28 октомври 2018 г.

4. 2018 г. - Участие в организацията на Научна конференция с международно участие "Съвременният дискурс в науката", организирана от Педагогически факултет на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", проведена от 26 до 28 октомври 2018 г.

5. 2017 г. - Участие в организацията на Докторантска конференция, организирана от Педагогически факултет на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", проведена от 27 до 29 октомври 2017 г.

6. 2017 г. - Участие в организацията на Научна конференция с международно участие "Иновации в образованието", организирана от Педагогически факултет на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", проведена от 27 до 29 октомври 2017 г.

Членства в научни организации

1. Национална асоциация „Жени в науката” – Секция в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

2. Съюз на учените в България - Секция "Социологически науки"

Дисертации

2018г. - Социална идентификация на децата бежанци в България Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор" Научна област 1. Педагогически науки Професионално направление 1.2. Педагогика

Монографии

2018г. - Илиева, В., Социална идентификация на децата бежанци в България, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2018, 150 с., ISBN 978-619-201-260-1.

2018г. - Илиева, В., Нормативен анализ на понятията „бежанец“, „дете бежанец“ и „бежанска вълна“, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2018, 143 с., ISBN 978-619-201-261-8.

Учебници

2019г. - Илиева, В., Социологически аспекти на социалната работа, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019, 144 с., ISBN 978-619-201-275-5.

Статии

2019г. - Илиева, В., Социална промяна и историческа действителност, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, т. XXIIID, 35 години Педагогически факултет, Велико Търново, Издателство „Фабер“, 2019, с. 160-169, ISSN 1314-6769

2019г. - Илиева, В., Социологически ракурс към половите различия при агресивността, Сборник научни трудове от пътуващ семинар Истанбул-Кушадасъ-Измир (30.04.2019 – 07.05.2019), Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Издателство „Фабер“, Велико Търново, 2019, с. 44-52, ISBN 978-619-00-0996-2

2019г. - Ilieva, V., Organic community as social understanding, SocioBrains, Issue 53, January 2019, pp. 84-90, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2019, (SJIF = 5.985) – (български език)

2019г. - Ilieva, V., The functional community as a social community, SocioBrains, Issue 53, January 2019, pp. 91-94, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2019, (SJIF = 5.985) – (български език)

2019г. - Ilieva, V., Community and society. Specific communities., SocioBrains, Issue 53, January 2019, pp. 95-99, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2019, (SJIF = 5.536) – (български език)

2019г. - Ilieva, V., Content analysis and forecasting of social services, SocioBrains, Issue 54, February 2019, pp. 104-109, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2019, (SJIF = 5.985) – (български език)

2019г. - Ilieva, V., Genesis of institutionalization and deinstitutionalization of social services for children, SocioBrains, Issue 54, February 2019, pp. 110-115, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2019, (SJIF = 5.985) – (български език)

2018г. - Ilieva, V., Modernization, Social Hybridization, Social Convergence as Forms of Social Change, SocioBrains, Issue 52, December 2018, pp. 187-191, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2018, (SJIF = 5.536) – (български език)

2018г. - Ilieva, V., Direction of the Social Change - Progress and Regression, SocioBrains, Issue 52, December 2018, pp. 192-196, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2018, (SJIF = 5.536) – (български език)

2018г. - llieva, V., Rights of refugee children in process for the assessment of the protection request, SocioBrains, Issue 45, May 2018, pp. 278-282, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2018, (SJIF = 5.536) – (български език)

2018г. - llieva, V., Main Personal Orientations of Identity, SocioBrains, Issue 43, March 2018, pp. 383-392, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2018, (SJIF = 5.536) – (български език)

2018г. - llieva, V., Relating to the Concept of "Social Identity" and "Social Identification" SocioBrains, Issue 47, July 2018, pp. 37-41, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2018, (SJIF = 5.536) – (български език)

2018г. - llieva, V., Refugee and Refugee Status, SocioBrains, Issue 48, August 2018, pp. 121-127, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2018, (SJIF = 5.536) – (български език)

2018г. - lieva, V., The Protection of Individual and Group Identities as Human Rights, SocioBrains, Issue 48, August 2018, pp. 128-131, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2018, (SJIF = 5.536) – (български език)

2018г. - llieva, V., Refugee Crises and Refugee Wave, SocioBrains, Issue 49, September 2018, pp. 47-51, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2018, (SJIF = 5.536) – (български език)

2018г. - llieva, V., Social Identification of Children of Refugees in Bulgaria. Standardized Interview., SocioBrains, Issue 49, September 2018, pp. 52-60, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2018, (SJIF = 5.536) – (български език)

2018г. - llieva, V., Social Identification by Nationality, Gender, Age, Health and Education of Children Refugees in Bulgaria, SocioBrains, Issue 50, October 2018, pp. 42-51, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2018, (SJIF = 5.536) – (български език)

2018г. - llieva, V., Social Differences, Social Capital and Social Injuries, SocioBrains, Issue 50, October 2018, pp. 52-58, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2018, (SJIF = 5.536) – (български език)

2017г. - Ilieva, V., Some aspects of the protection of the child refugees in Bulgaria, SocioBrains, Issue 35, July 2017, pp. 203-208, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2017

2017г. - Илиева, В., Социална идентификация, В: Годишник на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Том XXI D, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", с. 81-90, ISSN 1314-6769, 2017

2017г. - Ilieva, V., The social administration as specialized administration for social work , SocioBrains, Issue 29, January 2017, pp. 61-67, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2017

2017г. - lieva, V., Protection of the refugees in Bulgaria trough the national legislation, SocioBrains, Issue 34, June 2017, pp. 25-31, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2017

2017г. - Илиева, В., Към осветляването на понятието "дете бежанец", В: "Традиционни и иновационни подходи в социалната педагогика", сборник научни трудове, катедра "Социална педагогика", Педагогически факултет, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", с. 26-37, ISBN:978-619-201-211-3, Шумен, 2017

2016г. - Илиева, В., Иновиране в системата на социалните услуги, В: Сборник „Научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет”, с. 23-32, ISSN 1314-6769, ,,Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2016

2016г. - Kolev, G., Ilieva, S., Zhechev, Zh., Yankova, M., Ilieva, V. - Longitudinal survey for the quality of the learning process among students of specialty Social activities in the period 2011 - 2015 academic years,SocioBrains, Issue 21, May 2016, pp. 1-15, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2016

2015г. - Илиева, В., Илиева, С., Секюритизиране на социалните конфликти, експлициращи процеси в националната сигурност, Сборник научни трудове от НВУ “В. Левски” – Факултет “Артилерия, ПВО и КИС” от Научна конференция „Нови предизвикателства пред системите за сигурност”, с 162-169, Шумен, 2015, ISBN 978-954-9681-65-9

2015г. - Илиева, В., Илиева, С., Футурологичен ракурс към глобалната сигурност. Необходимост от дългосрочно прогнозиране в областта на националната сигурност на България. Сборник научни трудове от НВУ “В. Левски” – Факултет “Артилерия, ПВО и КИС” от Научна конференция „Нови предизвикателства пред системите за сигурност”, с. 154-161, Шумен, 2015, ISBN 978-954-9681-65-9

2015г. - Ilieva, V., Social issues of the children - refugees , SocioBrains, Issue 11, July 2015, pp. 81-86, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015

2015г. - Ilieva, V., Policy on Refugee Children, SocioBrains, Issue 8, April 2015, pp. 73-78, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015

2015г. - Ilieva, V., Status of the Refugees in Bulgaria, SocioBrains, Issue 6, February 2015, pp. 57-62, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015

2015г. - Ilieva, V., Conditions for Effectiveness of the Referendums in Sociologicaland Social-Psyhological Aspects, SocioBrains, Issue 5, Janyary 2015, pp. 73-77, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015

2015г. - Ilieva, V., The Referendum – Achieving the Consensus or Creating Conflict?,, SocioBrains, Issue 5, Janyary 2015, pp. 78-82, ISSN 2367-5721

2012г. - Илиева, В., Прилагане на интегриран подход при структуриране на социалните услуги за възрастни. В: Бъдеще на социалните услуги в България. Футурологична прогноза. Изд. на ШУ „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2012, ISBN 978-954-577-645-8

Доклади

2019г. - Илиева, В., Участие с доклад: Социална промяна и историческа действителност в Научна конференция с международно участие “Съвременният дискурс в науката” (18 – 20 октомври 2019 г.), организирана от Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, 2019

2019г. - Илиева, В., Участие с доклад: Социологически ракурс към половите различия при агресивността в Пътуващ семинар “Иновации в образованието” Истанбул-Кушадасъ-Измир (30.04.2019 – 07.05.2019), организиран от Педагогически факултет, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“, 2019

2018г. - Илиева, В., Участие с доклад: Правата на децата бежанци в производството по оценка на молбата за закрила в Пътуващ семинар „Иновации в образованието“, Одрин – Чанаккале – Дидим (27.04 – 04.05.2018 г.), организиран от Педагогически факултет, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“, 2018

2017г. - Илиева, В., Участие с доклад: Социална идентификация в Докторантска конференция "Иновации в образованието", Педагогически факултет, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ (27-29.10.2017 г.), Шумен, 2017

2017г. - Илиева, В., Участие с доклад: Защита на бежанците в България чрез националното законодателство в Пътуващ семинар „Иновации в образованието“, Италиански езера – Лугано, Швейцария (29.04.2017 - 7.05.2017), организиран от Педагогически факултет, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“, 2017

2015г. - Илиева, В., Участие с доклад: Секюритизиране на социалните конфликти, експлициращи процеси в националната сигурност (в съавт. С. Илиева) в Научна конференция „Нови предизвикателства пред системите за сигурност”, НВУ “В. Левски” – Факултет “Артилерия, ПВО и КИС”, Шумен, 2015

2015г. - Илиева, В., Участие с доклад: Футурологичен ракурс към глобалната сигурност. Необходимост от дългосрочно прогнозиране в областта на националната сигурност на България (в съавт. С. Илиева) в Научна конференция „Нови предизвикателства пред системите за сигурност”, НВУ “В. Левски” – Факултет “Артилерия, ПВО и КИС”, Шумен, 2015

Цитирания

2019г. - Ilieva, V., The Referendum – Achieving the Consensus or Creating Conflict?, SocioBrains, Issue 5, Janyary 2015, pp. 78-82, ISSN 2367-5721; Цитирано в: Бошнакова, Д., Същността и ролята на социалните услуги за деца в Област Шумен, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, т. XXIIID, 35 години Педагогически факултет, Велико Търново, Издателство „Фабер“, с. 278-288, 2019, с. 279, ISSN 1314-6769.

2019г. - Ilieva, V., The social administration as specialized administration for social work, SocioBrains, Issue 29, January 2017, pp. 61-67, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2017; Цитирано в: Бошнакова, Д., Същността и ролята на социалните услуги за деца в Област Шумен, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, т. XXIIID, 35 години Педагогически факултет, Велико Търново, Издателство „Фабер“, с. 278-288, 2019, с. 278, ISSN 1314-6769.

2019г. - Ilieva, V., Modernization, Social Hybridization, Social Convergence as Forms of Social Change, SocioBrains, Issue 52, December 2018, pp. 187-191, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2018, (SJIF = 5.536); Цитирано в: Димитрова, Н., С. Стоянов, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, т. XXIIID, 35 години Педагогически факултет, Велико Търново, Издателство „Фабер“, с. 764-770, 2019, с. 768, ISSN 1314-6769.

2019г. - Ilieva, V., Direction of the Social Change – Progress and Regression, SocioBrains, Issue 52, December 2018, pp. 192-196, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2018, (SJIF = 5.536); Цитирано в: Димитрова, Н., С. Стоянов, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, т. XXIIID, 35 години Педагогически факултет, Велико Търново, Издателство „Фабер“, с. 764-770, 2019, с. 766, ISSN 1314-6769.

2019г. - Илиева, В., Нормативен анализ на понятията „бежанец“, „дете бежанец“, и „бежанска вълна“, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2018, 143 с., ISBN 978-619-201-261-8; Цитирано в: Иванова, В., Терминологичен речник по Демография, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 146 с., 2019, с.12, 53, ISBN 978-619-201-309-7.

2019г. - Илиева, В., Социална идентификация на децата бежанци в България, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2018, 150 с., ISBN 978-619-201-260-1; Цитирано в: Иванова, В., Терминологичен речник по Демография, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 146 с., 2019, с.12, 53, ISBN 978-619-201-309-7.

2019г. - Илиева, В., Нормативен анализ на понятията „бежанец“, „дете бежанец“, и „бежанска вълна“, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2018, 143 с., ISBN 978-619-201-261-8; Цитирано в: Иванова, В., Социално-демографски аспекти. Втора част, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 234 с., 2019, с. 12, 52, ISBN 978-619-201-337-0.

2019г. - Илиева, В., Социална идентификация на децата бежанци в България, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2018, 150 с., ISBN 978-619-201-260-1; Цитирано в: Иванова, В., Социално-демографски аспекти. Втора част, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 234 с., 2019, с. 113, ISBN 978-619-201-337-0.

2019г. - Илиева, В., Нормативен анализ на понятията „бежанец“, „дете бежанец“, и „бежанска вълна“, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2018, 143 с., ISBN 978-619-201-261-8; Цитирано в: Rashkova, L., Social policy, socialization and integration of refugees in therepublic of Bulgaria, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, pp. 30-34, Issue 58, June 2019, p. 33, ISSN 2367 – 5721.

2019г. - Илиева, В., Социална идентификация на децата бежанци в България, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2018, 150 с., ISBN 978-619-201-260-1; Цитирано в: Rashkova, L., Social policy, socialization and integration of refugees in therepublic of Bulgaria, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, pp. 30-34, Issue 58, June 2019, p. 33, ISSN 2367 – 5721.

2019г. - Илиева, В., Нормативен анализ на понятията „бежанец“, „дете бежанец“, и „бежанска вълна“, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2018, 143 с., ISBN 978-619-201-261-8; Цитирано в: Rashkova, L., Social assistance and insurance of refugees in the republic of Bulgaria, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, pp. 46-53, Issue 58, June 2019, p. 46, ISSN 2367 – 5721.

2019г. - Илиева, В., Социална идентификация на децата бежанци в България, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2018, 150 с., ISBN 978-619-201-260-1; Цитирано в: Rashkova, L., Social assistance and insurance of refugees in the republic of Bulgaria, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, pp. 46-53, Issue 58, June 2019, p. 48, 50, ISSN 2367 – 5721.

2019г. - Илиева, В., Нормативен анализ на понятията „бежанец“, „дете бежанец“, и „бежанска вълна“, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2018, 143 с., ISBN 978-619-201-261-8; Цитирано в: Rashkova, L., Protection and durable solutions on refugees in the republic of Bulgaria, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, pp. 35-45, Issue 58, June 2019, p. 36,38, ISSN 2367 – 5721.

2019г. - Илиева, В., Социологически аспекти на социалната работа, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019, 144 с., ISBN 978-619-201-275-5; Цитирано в: Rashkova, L., Main factors involving the development of personality - heritage, environment and education, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, pp. 19-25, Issue 57, May 2019, p. 21, ISSN 2367 – 5721.

2019г. - Илиева, В., Социологически аспекти на социалната работа, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019, 144 с., ISBN 978-619-201-275-5; Цитирано в: Rashkova, L., Main factors involving the development of personality - heritage, environment and education, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, pp. 26-32, Issue 57, May 2019, p. 31, ISSN 2367 – 5721.

2019г. - Илиева, В., Нормативен анализ на понятията „бежанец“, „дете бежанец“, и „бежанска вълна“, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2018, 143 с., ISBN 978-619-201-261-8; Цитирано в: Saltirova-Radkova, S., Conditions for providing international protection under the current Bulgarian legislation, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, pp. 48-52, Issue 57, May 2019, p. 51, ISSN 2367 – 5721.

2019г. - Илиева, В., Социална идентификация на децата бежанци в България, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2018, 150 с., ISBN 978-619-201-260-1; Цитирано в: Saltirova-Radkova, S., Conditions for providing international protection under the current Bulgarian legislation, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, pp. 48-52, Issue 57, May 2019, p. 51, ISSN 2367 – 5721.

2019г. - Илиева, В., Социологически аспекти на социалната работа, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019, 144 с., ISBN 978-619-201-275-5; Цитирано в: Rashkova, L., The social and pedagogical activity in the basis of the social system in Bulgaria, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, pp. 11-18, Issue 56, April 2019, p. 12, ISSN 2367 – 5721.

2019г. - Илиева, В., Социологически аспекти на социалната работа, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019, 144 с., ISBN 978-619-201-275-5; Цитирано в: Rashkova, L., The social and pedagogical activity in the basis of the social system in Bulgaria, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, pp. 191-200, Issue 55, March 2019, p. 191, ISSN 2367 – 5721.

2019г. - Ilieva, V., Social Change and Historical Reality, SocioBrains, Issue 52, December 2018, pp. 179-186, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva,Bulgaria, 2018, (SJIF = 5.536); Цитирано в: Hristov, H., MIlitary counterintelligence in the intelligence community of England, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, pp. 108-116, Issue 53, January 2019, p. 109, 112, 113, ISSN 2367 – 5721.

2019г. - llieva, V., Main Personal Orientations of Identity, SocioBrains, Issue 43, March 2018, pp. 383-392, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva,Bulgaria, 2018, (SJIF = 5.536); Цитирано в: Hristov, H., MIlitary counterintelligence in the intelligence community of England, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, pp. 108-116, Issue 53, January 2019, p. 109, 112, 113, ISSN 2367 – 5721.

2019г. - llieva, V., The Protection of Individual and Group Identities as Human Rights, SocioBrains, Issue 48, August 2018, pp. 128-131, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2018, (SJIF = 5.536); Цитирано в: Hristov, H., MIlitary counterintelligence in the intelligence community of England, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, pp. 108-116, Issue 53, January 2019, p. 109, 112, 113, ISSN 2367 – 5721.

2019г. - Ilieva, V., The social administration as specialized administration for social work, SocioBrains, Issue 29, January 2017, pp. 61-67, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2017; Цитирано в: Hristov, H., MIlitary counterintelligence in the intelligence community of England, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, pp. 108-116, Issue 53, January 2019, p. 109, 112, 113, ISSN 2367 – 5721.

2019г. - Ilieva, V., Social Change and Historical Reality, SocioBrains, Issue 52, December 2018, pp. 179-186, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva,Bulgaria, 2018, (SJIF = 5.536); Цитирано в: Hristov, H., Military counterintelligence in the intelligence community of France, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, pp. 100-107, Issue 53, January 2019, p. 101, 103, ISSN 2367 – 5721.

2019г. - Ilieva, V., Main Personal Orientations of Identity, SocioBrains, Issue 43, March 2018, pp. 383-392, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva,Bulgaria, 2018, (SJIF = 5.536); Цитирано в: Hristov, H., Military counterintelligence in the intelligence community of France, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, pp. 100-107, Issue 53, January 2019, p. 101, 103, ISSN 2367 – 5721.

2019г. - Ilieva, V., The Protection of Individual and Group Identities as Human Rights, SocioBrains, Issue 48, August 2018, pp. 128-131, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2018, (SJIF = 5.536); Цитирано в: Hristov, H., Military counterintelligence in the intelligence community of France, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, pp. 100-107, Issue 53, January 2019, p. 100, 101, 103, ISSN 2367 – 5721.

2019г. - Ilieva, V., The social administration as specialized administration for social work, SocioBrains, Issue 29, January 2017, pp. 61-67, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2017; Цитирано в: Hristov, H., Military counterintelligence in the intelligence community of France, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, pp. 100-107, Issue 53, January 2019, p. 100, 101, 103, ISSN 2367 – 5721.