Доц. д-р Гергана Кирилова Събеваабв

array(2) { ["bio"]=> array(9) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(639) "ШУ „Епископ Константин Преславски” - Специална педагогика - Олигофренопедагогика - магистър ШУ „Епископ Константин Преславски” - Специална педагогика - Логопедия - магистър ШУ „Епископ Константин Преславски” - ПУНУП - Училищна администрация - магистър ШУ „Епископ Константин Преславски” - Социални дейности - Социална администрация - магистър" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(236) "Тракийски университет - Педагогически факултет РЦПИОВДУСОП - гр. Шумен ДОВДЛРГ „Детелина” - гр. Шумен ПУ „В. Друмев” - гр. Шумен" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(201) "2016 г. – доцент 2015 г. – главен асистент 2000 г. – 2015 г. - Хоноруван асистент в ШУ „Епископ Константин Преславски”" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(70) "2010 г. – доктор по Специална педагогика" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(1378) "Приобщаващо образование; Увод в специалността; Теория и методика на обучението по човекът, природата и обществото за деца със специални образователни потребности; Предучилищна педагогика при деца с интелектуална недостатъчност; Педагогика на зрително затруднените деца; Педагогика на деца със сензорни нарушения; Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност; Педагогика на деца с нарушения на способността за учене; Включващо обучение на лица със зрителни затруднения; Съвременни аспекти на интегрираното обучение; Сравнително специално образование; Методика на обучението по български език и литература за деца с интелектуална недостатъчност; Теория на логопедията; Основи на логопедията; ТПП; Лятна практика; Стажантска практика." ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(401) "Специална педагогика и психология; приобщаващо образование на деца със специални образователни потребности; методика на обучението по човекът, природата и обществото при деца със специални образователни потребности." ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(703) "Помощни средства и технологии за деца със специални образователни потребности; Дислексия; Комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в предучилищна и начална училищна възраст; Професионален стрес и съхранение на ресурсния учител; Подходи за работа с деца с разстройство на вниманието и хиперактивност; Работа с родители на деца със специални образователни потребности." ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(3124) "Национален проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ към Министерство на образованието, младежта и науката – 2013 – 2014 г. - ОП „Развитие на човешките ресурси”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2013 – 2014 г. Национален проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд – 2013 – 2014 г. - ОП „Развитие на човешките ресурси”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2013 – 2014 г. Университетски проект „Социално-педагогически практики при деца със специални образователни потребности” – Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, № РД-08-132/08.02.2016 г. Национален проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза І”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд – 2016 – 2018 г. Университетски проект "Ролята на извънучилищните дейности в социализацията на деца със специални образователни потребности", Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-87/03.02.2017 г. Университетски проект „Специфични и неспецифични нарушения на способността за учене”, Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-128/07.02.2018 г. Университетски проект „Стратегии и технологии за преодоляване на агресията, насилието и девиациите в учебна среда“, Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-82/31.01.2019 г." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(663) "Член на Общото събрание на ШУ "Еп. Константин Преславски"; Член на Общото събрание на Педагогически факултет; Член на комисията за САНК към ПФ; Организатор на учебните практики – текуща педагогическа практика и преддипломна педагогическа практика в специално и общообразователно училище за специалност Специална педагогика - ПДИН - от октомври 2016 г. до 01.09.2018 г." ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Гергана Кирилова Събева

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: СОЦИАЛНА И СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 306 A

Телефон: 830365/вътр. 114

Email: g.sabeva@shu.bg

Приемно време: сряда - от 10.00 до 12.00 ч.

Завършен университет, специалност

ШУ „Епископ Константин Преславски” - Специална педагогика - Олигофренопедагогика - магистър

ШУ „Епископ Константин Преславски” - Специална педагогика - Логопедия - магистър

ШУ „Епископ Константин Преславски” - ПУНУП - Училищна администрация - магистър

ШУ „Епископ Константин Преславски” - Социални дейности - Социална администрация - магистър

Месторабота преди постъпване в ШУ

Тракийски университет - Педагогически факултет

РЦПИОВДУСОП - гр. Шумен

ДОВДЛРГ „Детелина” - гр. Шумен

ПУ „В. Друмев” - гр. Шумен

Заемани академични длъжности

2016 г. – доцент

2015 г. – главен асистент

2000 г. – 2015 г. - Хоноруван асистент в ШУ „Епископ Константин Преславски”

Придобити научни степени

2010 г. – доктор по Специална педагогика

Водени лекции и/или упражнения

Приобщаващо образование;

Увод в специалността;

Теория и методика на обучението по човекът, природата и обществото за деца със специални образователни потребности;

Предучилищна педагогика при деца с интелектуална недостатъчност;

Педагогика на зрително затруднените деца;

Педагогика на деца със сензорни нарушения;

Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност;

Педагогика на деца с нарушения на способността за учене;

Включващо обучение на лица със зрителни затруднения;

Съвременни аспекти на интегрираното обучение;

Сравнително специално образование;

Методика на обучението по български език и литература за деца с интелектуална недостатъчност;

Теория на логопедията;

Основи на логопедията;

ТПП;

Лятна практика;

Стажантска практика.

Области на научни интереси

Специална педагогика и психология; приобщаващо образование на деца със специални образователни потребности; методика на обучението по човекът, природата и обществото при деца със специални образователни потребности.

Специализации

Помощни средства и технологии за деца със специални образователни потребности;

Дислексия;

Комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в предучилищна и начална училищна възраст;

Професионален стрес и съхранение на ресурсния учител;

Подходи за работа с деца с разстройство на вниманието и хиперактивност;

Работа с родители на деца със специални образователни потребности.

Участия в международни и национални научни проекти

Национален проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ към Министерство на образованието, младежта и науката – 2013 – 2014 г. - ОП „Развитие на човешките ресурси”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2013 – 2014 г.

Национален проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд – 2013 – 2014 г. - ОП „Развитие на човешките ресурси”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2013 – 2014 г.

Университетски проект „Социално-педагогически практики при деца със специални образователни потребности” – Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, № РД-08-132/08.02.2016 г.

Национален проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза І”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд – 2016 – 2018 г.

Университетски проект "Ролята на извънучилищните дейности в социализацията на деца със специални образователни потребности", Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-87/03.02.2017 г.

Университетски проект „Специфични и неспецифични нарушения на способността за учене”, Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-128/07.02.2018 г.

Университетски проект „Стратегии и технологии за преодоляване на агресията, насилието и девиациите в учебна среда“, Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-82/31.01.2019 г.

Организационна дейност

Член на Общото събрание на ШУ "Еп. Константин Преславски";

Член на Общото събрание на Педагогически факултет;

Член на комисията за САНК към ПФ;

Организатор на учебните практики – текуща педагогическа практика и преддипломна педагогическа практика в специално и общообразователно училище за специалност Специална педагогика - ПДИН - от октомври 2016 г. до 01.09.2018 г.

Дисертации

2010г. - Възможности за оптимизиране на обучението при умствено изостанали деца, Автореферат – Шумен, 2010, 39

Монографии

2016г. - Кирилова, Г., Предучилищното образование на деца със специални образователни потребности (в съавт. със С. Николова), УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2016, 236, ISBN 978-619-201-079-9

2016г. - Кирилова, Г., Обучението по родинознание и природознание при деца с умствена изостаналост, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2016, 136, ISBN 978-619-201-109-3

2008г. - Кирилова, Г., Умствената изостаналост (Опит за различен прочит) (в съавт. с Р. Трашлиев и др.); УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2008, 168, ISBN 978-954-577-506-2

Учебни помагала

2016г. - Кирилова, Г., Учебно помагало по родинознание и природознание за работа при деца със специални образователни потребности, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2016, 80, ISBN 978-619-201-112-3

Статии

2019г. - Събева, Г. Образователни направления в детската градина, на които се прави редукция на учебното съдържание // Сб. научни трудове „Иновации в образованието” – Пътуващ семинар Истанбул – Кушадъсъ – Измир (30.04.2019 – 07.05.2019), Шумен, 2019, с. 78–94, ISBN: 978-619-00-0996-2

2018г. - Кирилова, Г., Процедура за освидетелстване на дете със специални образователни потребности// Сб. „Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието“ 23-25 Март 2018 г., София, с. 74-81, ISBN 978-954-535-863-0

2018г. - Kirilova, G., Marinova, D., Small screens” and their impact on recevoto, a convernient linguistic and child development. SocioBrains, Issue 46, June 2018, pp. 33-39, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, publ.: Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2018

2018г. - Kirilova, G., Organization of pre-school edukation for children with special education needs, traveling seminar "Innovations in Education" (Edirne - Canakkale - Didim) held from 27 April to 4 May, 2018, www.sociobrains.com, Issue 45, May 2018, pp. 34–38, ISSN 2367–5721 (online), Bulgaria, 2018

2017г. - Кирилова, Г., Андонова, Д., Преддипломната практика на студентите от специалност „Специална педагогика” през учебната 2016–2017 година// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХI D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2017 г., с. 147-153, ISBN: 1314-6769

2017г. - Kirilova, G., Monitoring and travelling – specific organizational forms of training, Issue 34, June 2017, pp. 40–45, ISSN 2367–5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2017

2016г. - Kirilova, G., What to do if We Have a Suspicion That the Child has иSpecial Educational Needs?, SocioBrains, Issue 19, March 2016, pp. 28–33, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2016

2016г. - Кирилова, Г., Методика на обучението по математика в помощното училище (в съавт. с Е. Кирчева)// Сб. научни трудове „Формиране на компетенции за организация на учебно-възпитателния процес по време на практическата подготовка на студентите от специалност специална педагогика”, УИ „Еп. К. Преславски”, 2016, с. 28–36, ISBN 978-619-201-090-4

2016г. - Кирилова, Г., Самоподготовката на децата с умствена изостаналост// Сб. научни трудове „Формиране на компетенции за организация на учебно-възпитателния процес по време на практическата подготовка на студентите от специалност специална педагогика”, УИ „Еп. К. Преславски”, 2016, с. 20–27, ISBN 978-619-201-090-4

2016г. - Kirilova, G., Modern Approaches in Developing Opportunities for Training of Retarded Children, SocioBrains, Issue 20, April 2016, pp. 73–78, ISSN 2367–5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2016

2016г. - Кирилова, Г., Особености в психическото развитие на 3 – 7 годишното дете със специални образователни потребности (в съавт. със С. Николова)// Сб. „Иновации в образованието” – Пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска ривиера – Загреб (03.05.2016 – 11.05.2016), Фабер, 2016, с. 350–357, ISBN: 978-619-00-0477-6

2016г. - Кирилова, Г., Специалната педагогика като наука (в съавт. с Б. Такворян-Солакян)// Сб. „Иновации в образованието” – Пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска ривиера – Загреб (03.05.2016 – 11.05.2016), Фабер, 2016, с. 55–61, ISBN: 978-619-00-0477-6

2016г. - Кирилова, Г., Социализацията на детето като социално-педагогически феномен и практика при деца със СОП (в съавт. с Б. Такворян-Солакян)// Сб. „Иновации в образованието” – Пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска ривиера – Загреб (03.05.2016 – 11.05.2016), Фабер, 2016, с. 11–18, ISBN: 978-619-00-0477-6

2016г. - Kirilova, G., Science Docimologia and Assessment of Learning Outcomes in Children With Special Educational Needs, SocioBrains, Issue 21, May 2016, pp. 106–111, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2016

2016г. - Kirilova, G., Features of the Traditional Understanding of Mental Retardation and Possible Ways of its Improvement, SocioBrains, Issue 21, May 2016, pp. 100–105, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2016

2016г. - Кирилова, Г., Деца от аутистичен спектър – използване на методическо пособие// Сб. „Психология – теория и практика”, част 2, Варна, 2016, стр. 22–33, (в съавт. Сн. Велева), ISSN 2367-508Х

2016г. - Събева, Г., Възможности на съвременното разбиране за кратковременна и дълговременна памет// Списание Педагогика, Volume 88, кн. 5, 2016 г., с. 630–637, ISSN 0861-3982 (Print) ISSN 1314-8540 (Online)

2016г. - Kirilova, G., Todoranova, A., Information About the Integrated Education of Children and Pupils With Sen in The School Year 2014/2015, SocioBrains, Issue 22, June 2016, pp. 75–83, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2016

2016г. - Kirilova, G., 50 Years Anniversary of the Special School „Vasil Drumev” – City of Shoumen, SocioBrains, Issue 22, June 2016, pp. 67–74, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2016

2016г. - Кирилова, Г., Развитие на интегрираното обучение в област Шумен за периода 2012 – 2015 г.// Българско списание за образование, бр. 1, 2016 г., с. 38–48, ISSN 1314-9059

2016г. - Kirilova, G., The Activities of the Resource Center in Shumen Province During the Academic Year 2014/2015, SocioBrains, Issue 23, July 2016, pp. 85–95, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2016

2016г. - Kirilova, G., Memory as a Psychic Process and its Characteristics in Children with Mental Retardation, SocioBrains, Issue 23, July 2016, pp. 77–84, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2016

2016г. - Кирилова, Г., Николова, С., Ресурсният учител в детската градина – компетенции и функции// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2016 г., с. 876-883, ISBN: 1314-6769

2016г. - Кирилова, Г., Николова, С., Особености на организацията на предучилищното образование// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2016 г., с. 221-230, ISBN: 1314-6769

2015г. - Събева, Г., Същност на работата на ресурсния учител// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XIХ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2015 г., с. 209–215, ISSN 1314-6769

2015г. - Събева, Г., Същност на интегрираното обучение// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XIХ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2015 г., с. 203–208, ISSN 1314-6769

2015г. - Кирилова, Г., Современные модели умственной отсталости// Сб. „Социокультурная интеграция и специальное образование”, Саратов, 2015, с. 303–308, ISBN 978-5-00086-780-8

2015г. - Събева, Г., Специфика на урока за деца с умствена изостаналост// списание Педагогически новости, кн. 1, 2015 г., с. 103–107, ISSN 1314-7714

2009г. - Кирилова, Г., Основни варианти на корекционното обучение при умствено изостаналите ученици// Сборник „Технологичното обучение – традиции и бъдеще”, Фабер, 2009 г., с. 173–177, ISBN 978-954-400-229-9

2008г. - Кирилова, Г., Роля и възможности на дидактическия тест при педагогическия експеримент// Сборник „Проблеми на социалната и специалната педагогика”, Шумен, УИ „Еп. К. Преславски”, 2008, с. 108–116, ISBN 978-954-577-502-4

2007г. - Кирилова, Г., Обемът на краткосрочната памет при умствено изостаналите деца// списание Специална педагогика, кн. 3, 2007 г., с. 70–74, ISBN 1310-7003

2007г. - Кирилова, Г., Възможности за оптимизиране на усвояването на учебния материал в помощно училище// Сборник с доклади „Социални изследвания”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Фабер, 2007, с. 134–139, ISBN 978-954-775-877-3

2005г. - Събева, Г., Ролята на паметта в ефективността на обучението в помощно училище// Сборник научни трудове „Образование и изкуство” – том ІV, ШУ „Еп. К. Преславски”, 2005, с. 51–52, ISBN 954-577-218-2

Доклади

2019г. - Събева, Г., Образователни направления в детската градина, на които се прави редукция на учебното съдържание – Пътуващ семинар Истанбул – Кушадъсъ – Измир (30.04.2019 – 07.05.2019)

2018г. - Кирилова, Г., Процедура за освидетелстване на дете със специални образователни потребности. НБУ, 23-25 март 2018 г., София

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2019г. - Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика /Специална педагогика/ с обучение на английски език, разработен от докторант Екатерини Фотиос Гаку на тема: „Изследване на потребностите на родителите на деца с увреждания” с научен ръководител доц. д-р Емилия Хинкова Евгениева, СУ „Св. Климент Охридски“, ФНОИ – 10.06.2019 г.

Цитирания

2019г. - Събева, Г., Същност на интегрираното обучение// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XIХ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2015 г., с. 203–208, ISSN 1314-6769. Цитирано в: Georgieva, D., Facltitated communcation as an alternative strategy for written communication training in children with multiple disorders, В: International scientific online journal, Issue 53, January 2019, www.sociobrains.com, pp. 10–18, 2019, ISSN 2367-5721

2019г. - Кирилова, Г., Обучението по родинознание и природознание при деца с умствена изостаналост, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2016, 136, ISBN 978-619-201-109-3. Цитирано в: Takvorian-Solakian, B., Conditions for the appearance of individual abilities and creativity. В: International scientific online journal, Issue 58, June 2019, www.sociobrains.com, pp. 1–3, 2019, ISSN 2367-5721

2019г. - Кирилова, Г., Социализацията на детето като социално-педагогически феномен и практика при деца със СОП (в съавт. с Б. Такворян-Солакян)// Сб. „Иновации в образованието” – Пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска ривиера – Загреб (03.05.2016 – 11.05.2016), Фабер, 2016, с. 11–18, ISBN: 978-619-00-0477-6. Цитирано в: Игнатовска, Св., Насоки и съдържание на социална работа с девиантни лица. // Сб. научни трудове „Иновации в образованието” – Пътуващ семинар Истанбул – Кушадъсъ – Измир (30.04.2019 – 07.05.2019), Шумен, 2019, с. 335–340, ISBN: 978-619-00-0996-2.

2019г. - Kirilova, G., Science Docimologia and Assessment of Learning Outcomes in Children With Special Educational Needs, SocioBrains, Issue 21, May 2016, pp. 106–111, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2016. Цитирано в: Еюбова, С., Алгоритъм за оценка на детското развитие. // Сб. научни трудове „Иновации в образованието” – Пътуващ семинар Истанбул – Кушадъсъ – Измир (30.04.2019 – 07.05.2019), Шумен, 2019, с. 347–354, ISBN: 978-619-00-0996-2

2019г. - Събева, Г., Възможности на съвременното разбиране за кратковременна и дълговременна памет// Списание Педагогика, Volume 88, кн. 5, 2016 г., с. 630–637, ISSN 0861-3982 (Print) ISSN 1314-8540 (Online). Цитирано в: Георгиева, Сн., Езиковото развитие на децата при прехода от подготвителни групи към първи клас – готовност в контекста на приемственост// Сборник научни трудове от Научно-практическа конференция „Предизвикателствата на съвремието и качеството на образование“ 26-28 Септември 2019 г., УИ „Еп. К. Преславски“, Шумен, с. 203-213, ISBN 978-619-201-329-5

2019г. - Кирилова, Г., Предучилищното образование на деца със специални образователни потребности (в съавт. със С. Николова), УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2016, с. 103, ISBN 978-619-201-079-9. Цитирано в: Тодорова, Е., Формиране на количествени представи в обучението по математика в предучилищна възраст на децата със специални образователни потребности// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХІІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2019 г., с. 332-343, ISSN 1314-6769

2018г. - Кирилова, Г., Предучилищното образование на деца със специални образователни потребности (в съавт. със С. Николова), УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2016, 236, ISBN 978-619-201-079-9. Цитирано в: Тодорова, Е., Нумикон – иновативен метод за обучение по математика при деца със специални образователни потребности// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., с. 274, 2018 г., ISSN 1314-6769

2018г. - Кирилова, Г., Предучилищното образование на деца със специални образователни потребности (в съавт. със С. Николова), УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2016, 236, ISBN 978-619-201-079-9. Цитирано в: Тодорова, Е., Развитие на мисленето в математическата дейност// Сборник доклади от Научна конференция с международно участие „Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието“ 23-25 Март 2018 г., том 3, София, с. 24-29, ISBN 978-954-535-863-0

2018г. - Кирилова, Г., Възможности за оптимизиране на усвояването на учебния материал в помощно училище// Сборник с доклади „Социални изследвания”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Фабер, 2007, с. 134–139, ISBN 978-954-775-877-3. Цитирано в: Тодорова, Е., Развитие на мисленето в математическата дейност// Сборник доклади от Научна конференция с международно участие „Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието“ 23-25 Март 2018 г., том 3, София, с. 24-29, ISBN 978-954-535-863-0

2018г. - Кирилова, Г., Социализацията на детето като социално-педагогически феномен и практика при деца със СОП (в съавт. с Б. Такворян-Солакян)// Сб. „Иновации в образованието” – Пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска ривиера – Загреб (03.05.2016 – 11.05.2016), Фабер, 2016, с. 11–18, ISBN: 978-619-00-0477-6. Цитирано в: Ignatovska, Sv., Main methods of social work in children with behavior and emotional disorders, В: International scientific online journal, Issue 45, May 2018, www.sociobrains.com, pp. 233–236, 2018, ISSN 2367-5721

2018г. - Kirilova, G., What to do if We Have a Suspicion That the Child has иSpecial Educational Needs?, SocioBrains, Issue 19, March 2016, pp. 28–33, ISSN 2367-5721 (online). Цитирано в: Mustafa, Z., Behavior and it’s meaning, В: International scientific online journal, Issue 45, May 2018, www.sociobrains.com, pp. 329–332, 2018, ISSN 2367-5721

2018г. - Кирилова, Г., Обучението по родинознание и природознание при деца с умствена изостаналост, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2016, 136, ISBN 978-619-201-109-3. Цитирано в: Mustafa, Z., Behavior and it’s meaning, В: International scientific online journal, Issue 45, May 2018, www.sociobrains.com, pp. 329–332, 2018, ISSN 2367-5721

2018г. - Кирилова, Г., Предучилищното образование на деца със специални образователни потребности (в съавт. със С. Николова), УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2016, 236, ISBN 978-619-201-079-9. Цитирано в: Takvorian-Solakian, B., Creative processes and socio-pedagogikal prevention, В: International scientific online journal, Issue 45, May 2018, www.sociobrains.com, pp. 4–8, 2018, ISSN 2367-5721

2017г. - Кирилова, Г., Предучилищното образование на деца със специални образователни потребности (в съавт. със С. Николова), УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2016, 236, ISBN 978-619-201-079-9. Цитирано в: Дончева, Ю., Формиране на психичните процеси у децата със специални образователни потребности чрез игри-упражнения в ситуациите по околен свят, Научни трудове на РУ, том 56, серия 6.2, с.58, ISSN 1311-3321

2017г. - Кирилова, Г., Развитие на интегрираното обучение в област Шумен за периода 2012 – 2015 г.// Българско списание за образование, бр. 1, 2016 г., с. 38–48, ISSN 1314-9059. Цитирано в: Кюркчийска, В., Приобщаващото образование – предизвикателство или проблем за началния учител. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХI D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2017 г., с. 114-122, ISSN 1314-6769

2017г. - Кирилова, Г., Обучението по родинознание и природознание при деца с умствена изостаналост, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2016, 136, ISBN 978-619-201-109-3. Цитирано в: Mustafa, Z., The influence of digitdl games in modern times of man, В: International scientific online journal, Issue 34, June 2017, pp. 85–88, ISSN 2367–5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2017

2017г. - Кирилова, Г., Учебно помагало по родинознание и природознание за работа при деца със специални образователни потребности, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2016, 80, ISBN 978-619-201-112-3. Цитирано в: Ignatovska, Sv., Games – factors of socialization and social integration of children with special educational needs, В: International scientific online journal, Issue 34, June 2017, pp. 250–253, ISSN 2367–5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2017

2016г. - Кирилова, Г., Предучилищното образование на деца със специални образователни потребности (в съавт. със С. Николова), УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2016, 236, ISBN 978-619-201-079-9. Цитирано в: Тодорова, Е., Ситуацията по математика при работа с деца със специални образователни потребности в детската градина, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2016 г. с. 356, ISBN: 1314-6769.

2016г. - Събева, Г., Същност на интегрираното обучение// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Ш., Том XIX D, 2015 г., с. 203-208, ISSN 1314-6769. Цитирано в: Такворян-Солакян, Б., Списание Педагогика, Volume 88, кн. 5, 2016 г., с. 602–629, ISSN 0861-3982 (Print) ISSN 1314-8540 (Online)

2016г. - Кирилова, Г., Предучилищното образование на деца със специални образователни потребности (в съавт. със С. Николова), УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2016, 236, ISBN 978-619-201-079-9. Цитирано в: Сотиров, Ч., Туристически практики в училище, Сб. „Иновации в образованието” – Пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска ривиера – Загреб (03.05.2016 – 11.05.2016), Фабер, 2016, с. 391–398, ISBN: 978-619-00-0477-6

2016г. - Кирилова, Г., Предучилищното образование на деца със специални образователни потребности (в съавт. със С. Николова), УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2016, 236, ISBN 978-619-201-079-9. Цитирано в: Петкова, Св., Нагледното моделиране – ефективно средство за техническо възпитание в детската градина, Сб. „Иновации в образованието” – Пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска ривиера – Загреб (03.05.2016 – 11.05.2016), Фабер, 2016, с. 308–314, ISBN: 978-619-00-0477-6

2016г. - Sabeva, G., Essence of integrated training, Yearbook of Shumen university „Episkop Konstantin Preslavsky”, Volume XIX D, Shumen, p. 203-208, ISSN 1314-6769. Цитирано в: Georgieva, D., The role of the supportive family environment in the development of skills for visual perception of speech in chldren and students with hearing impairment, В: International scientific online journal, Issue 21, May 2016, www.sociobrains.com, с. 92-99, 2016, ISSN 2367-5721

2016г. - Kirilova, G., Self-study of children with mental retardation. Sat. Scientific works. WEE, „Bishop Konstantin Preslavski”. Shumen, 2016, p. 20-27, ISBN 978-619-201-090-4. Цитирано в: Takvorian-Solakian, B., Theoretically for educational technologies, В: International scientific online journal, Issue 21, May 2016, www.sociobrains.com, с. 78-82, 2016, ISSN 2367-5721

2016г. - Kirilova, G., Modern approaches in developing opportunities for training of retarded children, IN: International scientific online journal, Issue 20, April 2016, pp. 73–78, ISSN 2367–5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria. Цитирано в: Takvorian-Solakian, B., Musical educational strategies and emotional responsiveness in view of globalization, В: International scientific online journal, Issue 21, May 2016, www.sociobrains.com, с. 71-77, 2016, ISSN 2367-5721

2016г. - Събева, Г., Същност на работата на ресурсния учител// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Ш., Том XIX D, 2015 г., с. 209-216, ISSN 1314-6769. Цитирано в: Тодорова, М., Сярова, Ж., Рачева, Я., Михайлова, С., За „Карин дом”, Сб. Научни трудове „Формиране на компетенции за организация на учебно-възпитателния процес по време на практическата подготовка на студентите от специалност специална педагогика”, УИ „Еп. К. Преславски”, 2016, с. 63-69, ISBN 978-619-201-090-4

2016г. - Събева, Г., Същност на работата на ресурсния учител// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Ш., Том XIX D, 2015 г., с. 209-216, ISSN 1314-6769. Цитирано в: Пантелис, Е., Койчева, Р., Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания „Слънчев лъч” – гр. Шумен, Сб. Научни трудове „Формиране на компетенции за организация на учебно-възпитателния процес по време на практическата подготовка на студентите от специалност специална педагогика”, УИ „Еп. К. Преславски”, 2016, с. 55-62, ISBN 978-619-201-090-4

2016г. - Кирилова, Г., Предучилищното образование на деца със специални образователни потребности (в съавт. със С. Николова), УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2016, 236, ISBN 978-619-201-079-9. Цитирано в: Стоянова, И., Фактори, определящи спецификата на процеса на обучение в детската градина, Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2016 г. с. 108, 109, ISSN 1314-6769

2015г. - Кирилова, Г., Предучилищното образование на деца със специални образователни потребности (в съавт. със С. Николова), УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2016, 236, ISBN 978-619-201-079-9. Цитирано в: Станиславова, Ж., Ромското семейство// Сп. „Училище за двама”, бр. 35/ септември 2015 г., ISSN 1314-4243 (Online)