КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Доц. д-р Росица Петрова Михайловаабв

array(2) { ["bio"]=> array(11) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(137) "Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Социална педагогика" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(199) "1. Частен професионален Колеж по туризъм "Шумен", зам. директор 2. "Младежка помощ Шумен" ЕООД, социален педагог" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(134) "- хоноруван асистент - от 2005 г. - главен асистент - от 2015 г. - доцент - от 2017 г." ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(125) "доктор по Теория на възпитанието и дидактика (Социална работа) - 2010 г." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(427) "Социална работа с група Социална работа с деца и младежи от рискови групи Социално включване Тренинг "Водене на интервю" Тренинг "Работа на терен" Тренинг - работа с деца и семейства Управление на социално-педагогически институции" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(669) "1. Мобилност с цел преподаване по програмата "Еразъм+" в университет "Казимир Велики", Битгошч, Полша - Април'2017 2. Мобилност с цел преподаване по програмата "Еразъм+" в Университет Кордоба, Педагогически факултет, Кордоба, Испания, Април‘2018 3.Мобилност с цел преподаване по програмата "Еразъм+" в Университет "Гоце Делчев", Педагогически факултет, Щип, Македония, Март'2019" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(265) "деца в риск, деца с девиантно поведение, институционална грижа за деца и нейните алтернативи, социална работа с група, ненасилствена комуникация" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(1776) "1. Методи и подходи на автопоетичната социална работа, обучител: проф. д-р Хорст Роли, Шумен, Септември’2005 г. 2. Училище на Каритас – първо ниво, Пловдив, учебна 2006 г. 3. Мобилна социална работа. Квалификация за социална работа с деца и юноши в риск, обучители от Германия: Щефани Ерлих и Марсел Каров , Варна, Юли’ 2010 г. 4. „АЗ и НИЕ” Използване на арт-терапевтични техники в терапията на двойката, Обучител: Женя Георгиева (преподавател към Психотерапевтичен институт по социална екология на личността), Варна, Ноември’2011 г. 5. Деескалационен тренинг, обучители от Германия: Райнер Боярцин и Кристиян Швитал , Шумен, Октомври’2012 г. 6. Методи на социалната педагогика (ориентирано към клиента водене на интервю според Роджърс, ресурсноориентирана биографична работа, медиация, системно консултиране), обучители от Германия: Райнер Боярцин и Кристиян Швитал, Шумен, Април’2014 г. 7.Обучение по “Tеория на ограниченията за образованието“,обучители от Полша, Шумен, 09.09.2019 – 12.09.2019 г." ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(7100) "Вътрешноуниверситетски проекти 1. Михайлова, Р, .участие в проект ”Нагласи, компетенции и възможности за реализация на студентите от специалност Социална педагогика и Социални дейности” на ШУ „Еп. К. Преславски”, 2006 г. 2. Михайлова, Р., участие в Проект РД-05-449/07.05.2008 – “Социално включване на възпитаници от институциите за деца чрез форми на обучение съвместно с Педагогически факултет на Шуменски университет “Еп. К. Преславски” (на опита на Дом “Детелина” гр. Шумен), 2008 г. 3. Михайлова, Р., участие в организация и провеждането на проект № РД-05-245 на ШУ "Еп.К.Преславски" "Формиране на социална компетентност по социална работа на студентите обучаващи се в професионално направление Социални дейности чрез участие в планиране, мениджмънт и оценка на проекти за развитие" /съвместно с екип от Университета - Фриденсау, Германия/ Шумен, 2009 г. 4. Михайлова, Р., участие в организация и провеждането на проект № РД -08-135/08.02.2016 на ШУ "Еп.К.Преславски ", "Изследователска дейност свързана с приложната социална работа" Шумен, 2016 г. 5. Михайлова, Р., ръководител на проект № РД -08-85/03.02.2017 на ШУ "Еп.К.Преславски ", "Практико-приложни аспекти на социалната работа с група в обучението на социални работници" Шумен, 2017 г. 6. Михайлова, Р., участие в организацията и провеждането на проект № РД-08-131/07.02.2018 г. на ШУ “Еп. К. Преславски, „Стимулиране на научното творчество на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“, 2018 г. 7. Михайлова, Р., участие в организацията и провеждането на проект № РД - 08- 140/08.02.2018 Монигоринг на образователната и научноизследователската дейност в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" в контекста на взаимодействието образование-наука-практика", 2018 г. 8.Михайлова, Р., участие в организацията и провеждането на проект № РД-08-86/31.01.2019 г. на ШУ “Еп. К. Преславски, Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“, 2019 г. 9.Михайлова, Р. участие в Проект № РД-08-91/31.01.2019 г. на ШУ “Еп. К. Преславски“, Мониторинг на информационната среда в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, 2019 г. 10. Михахлова, Р. участие в Проект № РД-08-156/05.02.2020 г. на ШУ “Еп. К. Преславски“, Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“ – етап втори, 2020 г. 11. Михайлова, Р. ръководител на Проект № РД-08-123/03.02.2020 г. на ШУ “Еп. К. Преславски“, Динамика на конкурентната среда на националния пазар на образователни услуги (2015-2020), 2020 г. Национални проекти 1. Михайлова, Р., консултант - преподавател в Проект: “Социално включване на незаети млади хора” - 2007 г., съвместно с Фондация “Перспективи” – гр. Шумен, ръководител на проекта доц. д-р Богдана Георгиева, участници доц.д-р Соня Илиева и докторант Росица Михайлова 2. Михайлова, Р., консултант – преподавател в Проект: “Н П О реализиране на социални услуги в контекста на Европейската практика” / по програма “Развитие на гражданското общество”/, 2008 г., съвместно с Фондация “Перспективи” гр. Шумен; ръководител на проекта доц. д-р Богдана Георгиева, участници – доц. д-р Соня Илиева и докторант Росица Михайлова 3. Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“, уч. 2016/2017 г.; уч. 2017/2018 г. Международни проекти 1. Михайлова, Р., участие в международен проект “Randzonen” – 2007 г., инициран и проведено от катедра Немска филология на ШУ»Еп. К. Преславски» във връзка с периферните зони на Шумен и по-конкретно ромския квартал “Бялата пръст”. 2. Educational project: Intensive Training Program in Hostel Management “A Child Centered Hostel” – at RC Mission St. Michael, Outjo, Namibia /June – August’2015/ - координатор на проекта; участие в планирането и изнасяне на лекции. 3. Educational project: Intensive Training Program in Hostel Management “A Child Centered Hostel” – at RC Mission St. Michael, Outjo, Namibia /June – August’2016/ - координатор на проекта; участие в планирането и изнасяне на лекции 4.Educational project: Intensive Training Program in Hostel Management “A Child Centered Hostel” – at Okongo, Namibia /June – August’2019/ - координатор на проекта; участие в планирането и изнасяне на лекции" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(106) "Заместник декан по акредитация на Педагогически факултет" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(64) "Член на Съюза на учените в България" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Росица Петрова Михайлова

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: СОЦИАЛНА РАБОТА

Кабинет: Корпус 2, стая 400

Телефон: 054 830365 вътр.120

Email: r.mihaylova@shu.bg

Приемно време: сряда, 10:00 - 12:00 ч.

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Социална педагогика

Месторабота преди постъпване в ШУ

1. Частен професионален Колеж по туризъм "Шумен", зам. директор

2. "Младежка помощ Шумен" ЕООД, социален педагог

Заемани академични длъжности

- хоноруван асистент - от 2005 г.

- главен асистент - от 2015 г.

- доцент - от 2017 г.

Придобити научни степени

доктор по Теория на възпитанието и дидактика (Социална работа) - 2010 г.

Водени лекции и/или упражнения

Социална работа с група

Социална работа с деца и младежи от рискови групи

Социално включване

Тренинг "Водене на интервю"

Тренинг "Работа на терен"

Тренинг - работа с деца и семейства

Управление на социално-педагогически институции

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

1. Мобилност с цел преподаване по програмата "Еразъм+" в университет "Казимир Велики", Битгошч, Полша - Април'2017

2. Мобилност с цел преподаване по програмата "Еразъм+" в Университет Кордоба, Педагогически факултет, Кордоба, Испания, Април‘2018

3.Мобилност с цел преподаване по програмата "Еразъм+" в Университет "Гоце Делчев", Педагогически факултет, Щип, Македония, Март'2019

Области на научни интереси

деца в риск, деца с девиантно поведение, институционална грижа за деца и нейните алтернативи, социална работа с група, ненасилствена комуникация

Специализации

1. Методи и подходи на автопоетичната социална работа, обучител: проф. д-р Хорст Роли, Шумен, Септември’2005 г.

2. Училище на Каритас – първо ниво, Пловдив, учебна 2006 г.

3. Мобилна социална работа. Квалификация за социална работа с деца и юноши в риск, обучители от Германия: Щефани Ерлих и Марсел Каров , Варна, Юли’ 2010 г.

4. „АЗ и НИЕ” Използване на арт-терапевтични техники в терапията на двойката, Обучител: Женя Георгиева (преподавател към Психотерапевтичен институт по социална екология на личността), Варна, Ноември’2011 г.

5. Деескалационен тренинг, обучители от Германия: Райнер Боярцин и Кристиян Швитал , Шумен, Октомври’2012 г.

6. Методи на социалната педагогика (ориентирано към клиента водене на интервю според Роджърс, ресурсноориентирана биографична работа, медиация, системно консултиране), обучители от Германия: Райнер Боярцин и Кристиян Швитал, Шумен, Април’2014 г.

7.Обучение по “Tеория на ограниченията за образованието“,обучители от Полша, Шумен, 09.09.2019 – 12.09.2019 г.

Участия в международни и национални научни проекти

Вътрешноуниверситетски проекти

1. Михайлова, Р, .участие в проект ”Нагласи, компетенции и възможности за реализация на студентите от специалност Социална педагогика и Социални дейности” на ШУ „Еп. К. Преславски”, 2006 г.

2. Михайлова, Р., участие в Проект РД-05-449/07.05.2008 – “Социално включване на възпитаници от институциите за деца чрез форми на обучение съвместно с Педагогически факултет на Шуменски университет “Еп. К. Преславски” (на опита на Дом “Детелина” гр. Шумен), 2008 г.

3. Михайлова, Р., участие в организация и провеждането на проект № РД-05-245 на ШУ "Еп.К.Преславски" "Формиране на социална компетентност по социална работа на студентите обучаващи се в професионално направление Социални дейности чрез участие в планиране, мениджмънт и оценка на проекти за развитие" /съвместно с екип от Университета - Фриденсау, Германия/ Шумен, 2009 г.

4. Михайлова, Р., участие в организация и провеждането на проект № РД -08-135/08.02.2016 на ШУ "Еп.К.Преславски ", "Изследователска дейност свързана с приложната социална работа" Шумен, 2016 г.

5. Михайлова, Р., ръководител на проект № РД -08-85/03.02.2017 на ШУ "Еп.К.Преславски ", "Практико-приложни аспекти на социалната работа с група в обучението на социални работници" Шумен, 2017 г.

6. Михайлова, Р., участие в организацията и провеждането на проект № РД-08-131/07.02.2018 г. на ШУ “Еп. К. Преславски, „Стимулиране на научното творчество на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“, 2018 г.

7. Михайлова, Р., участие в организацията и провеждането на проект № РД - 08- 140/08.02.2018 Монигоринг на образователната и научноизследователската дейност в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" в контекста на взаимодействието образование-наука-практика", 2018 г.

8.Михайлова, Р., участие в организацията и провеждането на проект № РД-08-86/31.01.2019 г. на ШУ “Еп. К. Преславски, Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“, 2019 г.

9.Михайлова, Р. участие в Проект № РД-08-91/31.01.2019 г. на ШУ “Еп. К. Преславски“, Мониторинг на информационната среда в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, 2019 г.

10. Михахлова, Р. участие в Проект № РД-08-156/05.02.2020 г. на ШУ “Еп. К. Преславски“, Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“ – етап втори, 2020 г.

11. Михайлова, Р. ръководител на Проект № РД-08-123/03.02.2020 г. на ШУ “Еп. К. Преславски“, Динамика на конкурентната среда на националния пазар на образователни услуги (2015-2020), 2020 г.

Национални проекти

1. Михайлова, Р., консултант - преподавател в Проект: “Социално включване на незаети млади хора” - 2007 г., съвместно с Фондация “Перспективи” – гр. Шумен, ръководител на проекта доц. д-р Богдана Георгиева, участници доц.д-р Соня Илиева и докторант Росица Михайлова

2. Михайлова, Р., консултант – преподавател в Проект: “Н П О реализиране на социални услуги в контекста на Европейската практика” / по програма “Развитие на гражданското общество”/, 2008 г., съвместно с Фондация “Перспективи” гр. Шумен; ръководител на проекта доц. д-р Богдана Георгиева, участници – доц. д-р Соня Илиева и докторант Росица Михайлова

3. Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“, уч. 2016/2017 г.; уч. 2017/2018 г.

Международни проекти

1. Михайлова, Р., участие в международен проект “Randzonen” – 2007 г., инициран и проведено от катедра Немска филология на ШУ»Еп. К. Преславски» във връзка с периферните зони на Шумен и по-конкретно ромския квартал “Бялата пръст”.

2. Educational project:

Intensive Training Program in Hostel Management “A Child Centered Hostel” – at RC Mission St. Michael, Outjo, Namibia /June – August’2015/ - координатор на проекта; участие в планирането и изнасяне на лекции.

3. Educational project:

Intensive Training Program in Hostel Management “A Child Centered Hostel” – at RC Mission St. Michael, Outjo, Namibia /June – August’2016/ - координатор на проекта; участие в планирането и изнасяне на лекции

4.Educational project:

Intensive Training Program in Hostel Management “A Child Centered Hostel” – at Okongo, Namibia /June – August’2019/ - координатор на проекта; участие в планирането и изнасяне на лекции

Заемани ръководни позиции

Заместник декан по акредитация на Педагогически факултет

Членства в научни организации

Член на Съюза на учените в България

Дисертации

2010г. - Автореферат за получаване на образователна и научна степен „Доктор” по Теория на възпитанието и дидактика (Социална работа) на тема: Възможности за адаптиране на алтернативни услуги при реформиране институциите за деца, лишени от родителска грижа”/на германския опит/, Шумен, 2010

2009г. - Михайлова, Р. „Възможности за адаптиране на алтернативни услуги при реформиране институциите за деца, лишени от родителска грижа”/на германския опит/

Монографии

2016г. - Михайлова, Р. Социално-педагогически предизвикателства в саваната на Намибия. Интернатната система в област Каванго – минало, настояще, бъдеще, Шумен, 2016, Издателство „Фабер”, ISBN 978-619-00-0534-6

2015г. - Михайлова, Р. Адаптиране на алтернативни социални услуги за деца, в български условия, Шумен, 2015, Издателство на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", ISBN 978-619-201-074-4

2015г. - Михайлова, Р. Германският опит с детските институции, Шумен, 2015, Издателство на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", ISBN 978-619-201-073-7

Студии

2018г. - Mihaylova, R., Kyurkchiyska, V. Quality of education in the Faculty of Education of Shumen univeristy “Episkop Konstantin Preslavski " from the view point of the students, рр.1-25, Issue 52, December 2018, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2018, (SJIF = 5.536)

Статии

2019г. - Михайлова, Р. Студентската мобилност – възможности и предизвикателства за студентите от специалност Социални дейности в Шуменски университет, Сборник Пътуващ семинар „Иновации в образованието“ (Истанбул-Кушадъсъ-Измир), ПФ, Ш., 2019, с. 314-321, ISBN 978-619-00-0996-2

2019г. - 1. Mihaylova, R. Alternative possibilities for student’s mobility – students traveling seminar, рр. 62-67, Issue 63, November 2019, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2019, (SJIF = 5.985)

2019г. - Mihaylova, R. Lyutskanova, E. Konstantin Preslavski university of Shumen information resources for the benefit of users, partners and the society, рр. 92-98, Issue 64, December 2019, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2019, (SJIF = 5.985)

2018г. - Mihaylova, R. International dimensions of standards for social work whit a group, рр. 162-166, Issue 45, May 2018, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2018, (SJIF = 5.536)

2018г. - Mihaylova, R., Lyutskanova, E., “Familyboard” – creative method for biography work whit children, рр. 108-112, Issue 51, November 2018, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2018, (SJIF = 5.536)

2017г. - Михайлова, Р. Измерения на социалната работа с група в практико-приложната социална реалност /анкетно изследване за област Шумен/– в: Сборник с научни публикации „Социални дейности. Теоретико-практически аспекти.”, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2017, с. 79-92, ISBN 978-619-201-199-4

2017г. - Михайлова, Р. Холистичният подход като актуална практика в социалната работа с деца в риск, Научно списание «Педагогика», книжка 4, София, 2017, с. 538-545, ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online), (Web of Science)

2017г. - Mihaylova, R. Dimensions and standards of social services for children in Namibia, рр.346-350, November 2017, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2017, (SJIF = 4.922 )

2017г. - Mihaylova, R. Practical-applied aspects of social work whit a group, рр. 222-226, Issue 34, June 2017, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2017, (SJIF = 4.922 )

2017г. - Mihaylova, R. The nature of the project - Intensive training program in hostel management “A child-centered hostel”, рр.1-10, Issue 30, February 2017, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2017, (SJIF = 4.922 )

2017г. - Mihaylova, R. The social work of the catholic church, рр. 44-48, Issue 29, January 2017, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2017, (SJIF = 4.922 )

2017г. - Mihaylova, R. Creativity and effectiveness in the planing proces of the social work whit a group - in Personality, family and society: issue of pedagogy, psychology, politology and sociology, 2017, pp. 74-77, ISBN 978-9934-8675-4-5

2017г. - Mihaylova, R. The social-pedagogical challenges in the Hostel system in Kavango Region, Namibia, рр. 49-55, Issue 29, January 2017, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2017, (SJIF = 4.922)

2016г. - Михайлова, Р., Василева, Х. Македонският опит в социалните услуги за деца в риск, . Годишник на ШУ, том XX D, УИ „Епископ К. Преславски, Ш., 2016, с. 997-1002

2016г. - Михайлова, Р., Интервенция и превенция в работата на терен на базата на германската концепция за мобилна социална работа, Годишник на ШУ, том XX D, УИ „Епископ К. Преславски, Ш., 2016, с.782-790

2016г. - Михайлова, Р. "Зад границите"- приложната география през призмата на социално-педагогическия доброволен опит, в: Информационни ресурси по приложна география, том 2, Ш., 2016.

2016г. - Mihaylova, R. Structual features of the workflow in the places of nurturing in the system of residentional children care in Germany, рр. 88-94, Issue 28, December 2016, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2016, (SJIF = 4.308)

2016г. - Mihaylova, R. The work whit the parents in the places of nurturing in the system of residentional children care in Germany, рр. 95-100, Issue 28, Decеmber 2016, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2016, (SJIF = 4.308)

2016г. - Mihaylova, R. Children and childhood in Namibia - traditions and law, рр. 18-33, Issue 27, November 2016, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2016, (SJIF = 4.308)

2016г. - Михайлова Р., Такворян Б. Технологии на проблемно - развиващото обучение, Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет на ШУ “Еп. К. Преславски”, УИ “Еп. К. Преславски”, Шумен, 2016

2016г. - Mihaylova, R. The places of Nurturing as a form of professional family care in the system of residentional children care in Germany , рр. 33-39, Issue 27, November 2016, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2016, (SJIF = 4.308)

2016г. - Михайлова, Р. Ненасилствената комуникация като иновационен метод в приложната социална работа, Сборник научни трудове от пътуващ семинар Белград-Люнляна-Италианската ривиера-Загреб, ПФ, Ш., 2016

2016г. - Mihaylova, R. A variety of forms for Residential social Services for children and youths in Germany, рр. 52-61, Issue 26, October 2016, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2016, (SJIF = 4.308)

2016г. - Mihaylova, R. Historical development of education in Residential social Services for children in Germany, рр. 62-70, Issue 26, October 2016, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2016, (SJIF = 4.308)

2016г. - Mihaylova, R., Vasileva H. Realization of graduates in specialty Social Activities at Konstantin Preslavsky – University of Shumen. Monitoring. , рр. 60-66, Issue 22, June 2016, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2016, (SJIF = 4.308)

2016г. - Mihaylova, R. Residential social services for children in European context, рр. 66-70, Issue 21, May 2016, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2016, (SJIF = 4.308)

2016г. - Михайлова, Р. Институционалният живот и нагласи за промени в него през погледа на децата, Сборник катедра „Социална работа”, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016, с. 94-122, ISBN 978-619-201-154-3

2016г. - Михайлова, Р. Интернатната система в Намибия – минало и настояще, годишно научно списание Педагогически новости, с.119-128, Русе, 2016, ISSN 1314-7714

2015г. - Mihaylova, R. Nature And Distribution And Consumption Of The Socio-Cultural Wealth In The Society, рр 62-65, Issue 15, November 2015, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015, (SJIF = 3.32)

2015г. - Mihaylova, R. The diverse aspects of the socialization, 64-70, Issue 14, October 2015, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015, (SJIF = 3.32)

2015г. - Mihaylova, R. Current social services for children in Bulgaria, рр. 60-66, Issue 5, January 2015, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015, (SJIF = 3.32)

2015г. - Mihaylova, R. Deinstitutionalisation of Social Services for Children With Special Needs in Bulgaria. Project "Childhood for Everyone", рр 67-72, Issue 5, January 2015, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015, (SJIF = 3.32)

Доклади

2019г. - Михайлова, Р. Доклад: Студентската мобилност – възможности и предизвикателства за студентите от специалност Социални дейности в Шуменски университет, Пътуващ семинар „Иновации в образованието“ (Истанбул-Кушадъсъ-Измир), 30.04. – 07.05.2019 г.

2018г. - Михайлова, Р. Доклад: Международни измерения на стандартите в социална работа с група, Пътуващ семинар „Иновации в образованието“ (Одрин – Чанаккале – Дидим), 27.04. – 04.05.2018 г.

2018г. - Михайлова. Р., Люцканова, Е. Доклад: „Семейната дъска“ – творчески инструмент за биографична работа с деца, Научна конференция с международно участие „Съвременният дискурс в науката“, Педагогически факултет, Шумен, 26-28.10.2018 г.

2017г. - Михайлова, Р. Измерения и стандарти на социалните услуги за деца в Намибия, Научна конференция с международно участие „Иновации в образованието, Шумен, 27-29.10.2017 г.

2017г. - Mihaylova, R. Creativity and effectiveness in the planing proces of the social work whit a group - International scientific-practical conference “Personality, family and society: issue of pedagogy, psychology, politology and sociology” : Conference Proceedings, Shumen–Kherson : Konstantin Preslavsky University of Shumen, Kherson State University Faculty of Psychology, June 16–17, 2017.

2010г. - Михайлова, Р. Профил на германската практика за алтернативна социална услуга „места за възпитание”, Иновации в образованието, ШУ „Еп. К. Преславски” Педагогически факултет, Изд. „Фабер”, Ш., 2010.

2010г. - Михайлова, Р. Възможности и граници на възпитанието в домовете и деинституционализацията и децентрализацията – промяна в политиката за развитие на детските институции в България и в Германия, Иновации в образованието, ШУ „Еп. К. Преславски” Педагогически факултет, Изд. „Фабер”, Ш., 2010.

2008г. - Михайлова, Р. Добри практики за модели и форми на обгрижване в домовете за деца и младежи в Германия, СНТ (оптичен носител), Съюз на учените – Стара Загора, Международна научна конференция, 2008.

2008г. - Михайлова, Р. Място на грижата за децата и юношите в полетата на дейност на социалната работа в Германия, Научни трудове том 47, серия 5.2 Педагогика и психология/История, Етнология и Фолклор, Русе. 2008., с. 46-50

2008г. - Михайлова, Р., Измерения на социалното консултиране и приложението му в българската практика. СНТ, Проблеми на социалната и специалната педагогика, изд. на ШУ, 2008., с. 171-184.

2007г. - Михайлова, Р., Добрите практики в социалните услуги в Германия, Проблеми на социалната работа – образование, практика, научни изследвания - Сборник на БАОСАР, С., 2007., с.181-193

Цитирания

2020г. - Михайлова, Р. Адаптиране на алтернативни социални услуги за деца в българските условия, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, с.64, ISBN 978-619-201-074-4, Шумен, 2015. Цитирано в: Рашкова, Л. Теоретични аспекти на социално-педагогическата дейност в базите от социалната система, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, с.118, ISBN 978-619-201-345-5, Шумен, 2020.

2020г. - Михайлова, Р. Германският опит с детските институции, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, с.10-11, ISBN 978-619-201-073-7, Шумен, 2015. Цитирано в: Рашкова, Л. Сравнителен анализ на социално-педагогическата дейност в базите от социалната система на България и Европа, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, с.80, ISBN 978-619-201-346-2, Шумен, 2020.

2020г. - Михайлова, Р. Адаптиране на алтернативни социални услуги за деца в българските условия, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, с.7, ISBN 978-619-201-074-4, Шумен, 2015. Цитирано в: Рашкова, Л. Сравнителен анализ на социално-педагогическата дейност в базите от социалната система на България и Европа, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, с.82, ISBN 978-619-201-346-2, Шумен, 2020.

2020г. - Михайлова, Р. Възможности за приложение на добрите практики от Германия в българския опит по социална работа, Сборник : Проблеми на социалната работа-Образование, практика, научни изследвания, с. 186-187, ISBN 978-954-305-232-5, София, 2007. Цитирано в: Рашкова, Л. Сравнителен анализ на социално-педагогическата дейност в базите от социалната система на България и Европа, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, с.86, ISBN 978-619-201-346-2, Шумен, 2020

2019г. - Михайлова, Р. Социално-педагогически предизвикателства в саваната на Намибия. Интернатната система в област Каванго – минало, настояще, бъдеще, Шумен, 2016, Издателство „Фабер”, ISBN 978-619-00-0534-6 Цитирано в: Пенерлиев, М., Владев, Д., Станкова, Св., Владев, И., Стоянова, М. По стълбицата на успеха, издателство „Инкома”, Шумен, 2019, с.71, ISBN 978-954-452-054-0

2018г. - Михайлова, Р. Институционалният живот и нагласи за промени в него през погледа на децата в: Сборник „социални дейности. Теоретико-практически аспекти“ Шумен, 2016, Издателство на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", ISBN 978-619-201-154-3 Цитирано в: Неджиб, Г. Развитие на социалната работа в САЩ и Западна Европа през вековете, Шумен, 2018, Издателство на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", с. 114-115, ISBN 978-619-201-268-7

2017г. - Михайлова, Р. Германският опит с детските институции, Шумен, 2015, Издателство на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", ISBN 978-619-201-073-7, с.19 Цитирано в: Ilieva, S. Deinstitutionalisation or segregation?, р.11, Issue 29, January 2017, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2017.

2017г. - Михайлова, Р. Германският опит с детските институции, Шумен, 2015, Издателство на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", ISBN 978-619-201-073-7, с.25 Цитирано в: Ilieva, S. Deinstitutionalisation or segregation?, р.12, Issue 29, January 2017, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2017.

2017г. - Михайлова, Р. Адаптиране на алтернативни социални услуги за деца, в български условия, Шумен, 2015, Издателство на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", ISBN 978-619-201-074-4, с.58-75 Цитирано в: Ilieva, S. Deinstitutionalisation or segregation?, р.13, Issue 29, January 2017, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2017.

2017г. - 1. Михайлова, Р. Германският опит с детските институции, Шумен, 2015, Издателство на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", ISBN 978-619-201-073-7, с.37 Цитирано в: Vasileva, H., Social work whit groups in practical training of social workers, р.318, Issue 34, June 2017, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2017.

2017г. - Михайлова, Р. Социално-педагогически предизвикателства в саваната на Намибия. Интернатната система в област Каванго – минало, настояще, бъдеще, Шумен, 2016, Издателство „Фабер”, ISBN 978-619-00-0534-6 Цитирано в: Пенерлиев, М. Петков, В. Културна география, сборник учебни материали, издателство „Инкома”, Шумен, 2017, с.39, ISBN 978-954-4520047-2

2016г. - Михайлова, Р. Място на грижата за деца и юноши в полетата на дейност на социалната работа в Германия, Р. 2008 Цитирано в: Василева, Х., Такворян, Б.:Наблюдението и експериментът като основни методи на изследователската дейност в приложната социална работа, Сборник научни трудове от пътуващ семинар Белград-Люнляна-Италианската ривиера-Загреб, ПФ, Ш., 2016, с. 385

2016г. - Михайлова, Р., Такворян Б. Ненасилствената комуникация като иновационен метод в приложната социална работа, Сборник научни трудове от пътуващ семинар Белград-Любляна-Италианската ривиера-Загреб, ПФ, Ш., 2016 Цитирано в: Иванов, П., Сотирова, Т., Взаимодействието между децата, педагогическия персонал в детската градина и родителите на децата за превенция на агресията в детската градина, Сборникът с научни публикации „Социални дейности. Теоретико-практически аспекти.”, Шумен, 2016, с. 58, ISBN 978-619-201-154-3

2016г. - Михайлова, Р., Такворян, Б. Ненасилствената комуникация като иновационен метод в приложната социална работа, Сборник научни трудове от пътуващ семинар Белград-Любляна-Италианската ривиера-Загреб, ПФ, Ш., 2016 Цитирано в: Крумова, Д., Влияние на компонентите на бърнаут върху работата на социалните работници, Сборникът с научни публикации „Социални дейности. Теоретико-практически аспекти.”, Шумен, 2016, с. 124 , ISBN 978-619-201-154-3