Доц. д-р Божена Левон Такворян-Солакянабв

array(2) { ["bio"]=> array(9) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(191) "СУ "Св.Климент Охридски "- спец. Социална педагогика СУ "Св.Климент Охридски" - спец. Музикална педагогика" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(82) "Директор - Общински детски комплекс- гр.Шумен" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(116) "2013г.- Х. асистент в ШУ 2015г.- Главен асистент в ШУ 2016г.- Доцент в ШУ" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(131) "2010г.- Доктор по Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика)" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(370) "Основи на социалната работа Социална работа с индивиди и семейства Методология на социалната работа Иновационни образователни технологии и подходи Неформално образование Социализация чрез музика" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(318) "Социална педагогика Музика и социализация на личността Педагогически иновации за социализация в образователната сфера Неформално образование Социализация и творчество" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(1473) "2013г .Национален проект №BG051PO001-3.3.07-0002/2013г.,"Студентски практики" 2014г. Вътрешно университетски проект № РД 08-299/ 13.03.2015г. " Иновационни практики с деца в риск" Вътрешно- университетски проект "Социално- педагогически практики с деца със специални образователни потребности"- N РД- 08-132/08.02.2016г. Национален проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза І”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд – 2016 – 2017 г. Проект за научни изследвания или художественотворческа дейност в ШУ "Иновации в социалната работа" 2017 Вътрешно- университетски проект - РД-10-411/28.02.2018г./ „Социално- педагогическа превенция на престъпността“ Вътрешно-университетски проект -" , РД- 08-082/31.01.2019г Стратегии и техники за преодоляване на агресията, насилието и девиациите в учебна среда" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(349) "Член на ОС на ШУ „Епископ Константин Преславски“. Член на ФС на ПФ при ШУ „Епископ Константин Преславски“. Отговорник по качеството на обучение - катедра "Социална и специална педагогика"" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(231) "• Член на НБС „Висше образование и наука“-КНСБ при ШУ „Епископ Константин Преславски“. • Член на Съюз на учените в България" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Божена Левон Такворян-Солакян

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: СОЦИАЛНА И СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 220

Телефон: 054 830 365

Email: b.takvorian@shu.bg

Приемно време: сряда 10-12 ч.

Завършен университет, специалност

СУ "Св.Климент Охридски "- спец. Социална педагогика

СУ "Св.Климент Охридски" - спец. Музикална педагогика

Месторабота преди постъпване в ШУ

Директор - Общински детски комплекс- гр.Шумен

Заемани академични длъжности

2013г.- Х. асистент в ШУ

2015г.- Главен асистент в ШУ

2016г.- Доцент в ШУ

Придобити научни степени

2010г.- Доктор по Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика)

Водени лекции и/или упражнения

Основи на социалната работа

Социална работа с индивиди и семейства

Методология на социалната работа

Иновационни образователни технологии и подходи

Неформално образование

Социализация чрез музика

Области на научни интереси

Социална педагогика

Музика и социализация на личността

Педагогически иновации за социализация в образователната сфера

Неформално образование

Социализация и творчество

Участия в международни и национални научни проекти

2013г .Национален проект №BG051PO001-3.3.07-0002/2013г.,"Студентски практики"

2014г. Вътрешно университетски проект № РД 08-299/ 13.03.2015г. " Иновационни практики с деца в риск"

Вътрешно- университетски проект "Социално- педагогически практики с деца със специални образователни потребности"- N РД- 08-132/08.02.2016г.

Национален проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза І”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд – 2016 – 2017 г.

Проект за научни изследвания или художественотворческа дейност в ШУ "Иновации в социалната работа" 2017

Вътрешно- университетски проект - РД-10-411/28.02.2018г./ „Социално- педагогическа превенция на престъпността“

Вътрешно-университетски проект -" , РД- 08-082/31.01.2019г Стратегии и техники за преодоляване на агресията, насилието и девиациите в учебна среда

Организационна дейност

Член на ОС на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Член на ФС на ПФ при ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Отговорник по качеството на обучение - катедра "Социална и специална педагогика"

Членства в научни организации

• Член на НБС „Висше образование и наука“-КНСБ при ШУ „Епископ Константин Преславски“.

• Член на Съюз на учените в България

Дисертации

2010г. - Автореферат за получаване на научна степен Доктор по Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) на тема : Технологии за стимулиране на музикалните способности на учениците в системата на неформалното образование, София 2010

2010г. - Технологии за стимулиране на музикалните способности на учениците в системата на неформалното образование, София,2010.

Книги

2014г. - Аспекти на социално-възпитателните технологии, София,2013 . В съавторство с Георги В.Колев

Монографии

2016г. - Стратегията " Образование за всички" и превенция на отпадането от училище, София,2016.

2012г. - Иновационни образователни технологии и подходи, София,2012.

Студии

2019г. - Такворян.Б., Концепцията за продуктивното образование В: Списание Педагогика 2019.кн.1, стр33.НИОН „Аз Буки“ ISSN 0861-3982(print). ISSN 1314-8540(onlain)

2019г. - AGRESSIVEBEHAVIOR IN CHILDREN AND YOUTH -EMOTIONAL THINKING AND SOCIAL CONNECTIONS Part II B: SocioBrains-international scientific onleine journal publisher:www.sociobrains.com, ISSUE 58, JULI 2019 . ISSN 2367-5721,(SJIF=4,308)

2016г. - Такворян.Б.Социални предпоставки на творческата активност В: Списание Стратегии на образователната и научната политика 2016.кн.3 стр.239. НИОН „Аз Буки“ ISSN 1314 – 8575 (Online)ISSN 1310 – 0270 (Print)

2016г. - Такворян.Б. Някои посоки и превенция на насилието, агресивността и девиациите сред учениците В: Списание Педагогика 2016.кн.5, стр.602.НИОН „Аз Буки“ ISSN 0861-3982(print). ISSN 1314-8540(onlain)

2015г. - Такворян.Б Интерактивните методи на обучение в контекста на конструктивистката образователна парадигма В:Списание Педагогика 2015.кн.2, стр.229. НИОН „Аз Буки“ ISSN: 0861- 3982

Статии

2019г. - CONDITIONS FOR THE APPEARANCE OF INDIVIDUAL ABILITIES AND CREATIVITYSSN B: SocioBrains-international scientific onleine journal publisher:www.sociobrains.com, ISSUE 58, JUNE 2019 . ISSN 2367-5721,(SJIF=4,308)

2019г. - MUSICAL AND CREATIVE ABILITIES IN THE PROCESS ON THE FORM OF THE PERSONALITY IN THE LEARNING ENVIRONMENT B: SocioBrains-international scientific onleine journal publisher:www.sociobrains.com, ISSUE 58, JUNE 2019 . ISSN 2367-5721,(SJIF=4,308)

2019г. - AGRESSIVE BEHAVIOR IN CHILDREN AND YOUTH -EMOTIONAL THINKING AND SOCIAL CONNECTIONS Part 1 B: SocioBrains-international scientific onleine journal publisher:www.sociobrains.com, ISSUE 58, JULI 2019 . ISSN 2367-5721,(SJIF=4,308)

2018г. - Takvoryan-Solakyan, Bozena The creativity – one of the factors of success in the work of socio –pedagogical knowledge В: SocioBrains-international scientific onleine journal publisher:www.sociobrains.com, 2018. ISSN 2367-5721,(SJIF=4,308)

2018г. - Takvoryan-Solakyan, Bozena Creative processes and socio-pedagogical prevention В: SocioBrains-international scientific onleine journal publisher:www.sociobrains.com, 2018. ISSN 2367-5721,(SJIF=4,308)

2017г. - Такворян.Б.,Николов.Н Полифункционалността на музиката във физическото възпитание,В: SocioBrains-international scientific onleine journal publisher:www.sociobrains.com, 2017. ISSN 2367-5721,(SJIF=4,308)

2016г. - Такворян.Б., Росица П.Михайлова., Ненасилствената комуникация като иновационен метод в приложната социална работа В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар ШУ- „Иновации в образованието” – Пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска ривиера – Загреб (03.05.2016 – 11.05.2016), Фабер, 2016, ISBN: 978-619-00-0477-6 ШУ

2016г. - Такворян.Б., Гергана К.Събева., Специалната педагогика като наука В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар „Иновации в образованието” – Пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска ривиера – Загреб (03.05.2016 – 11.05.2016), Фабер, 2016, с. 11, ISBN: 978-619-00-0477-6 ШУ

2016г. - Такварян.Б. Музикалнообразователни стратегии и емоционална отзивчивост през погледа на глобализацията В: SocioBrains-international scientific onleine journal publisher:www.sociobrains.com, 2016. ISSN 2367-5721,(SJIF=4,308)

2016г. - Такворян.Б., Гергана К.Събева., Социализацията на детето като социално-педагогически феномен и практика при деца със СОП В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар ШУ. „Иновации в образованието” – Пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска ривиера – Загреб (03.05.2016 – 11.05.2016), Фабер, 2016, с. 11, ISBN: 978-619-00-0477-6 ШУ

2016г. - Такворян.Б., Христина К.Василева., Наблюдението и експериментът като основни методи на изследователската дейност в приложната социална работа В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар ШУ- „Иновации в образованието” – Пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска ривиера – Загреб (03.05.2016 – 11.05.2016), Фабер, 2016, ISBN: 978-619-00-0477-6 ШУ – 2016

2016г. - Такворян.Б. Теоретично за педагогическите технологии В: SocioBrains-international scientific onleine journal publisher:www.sociobrains.com, 2016. ISSN 2367-5721,(SJIF=4,308)

2016г. - Михайлова Р., Такворян Б. Технологии на проблемно - развиващото обучение, Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет на ШУ “Еп. К. Преславски”, УИ “Еп. К. Преславски”, Шумен

2015г. - Такворян.Б., Певческата дейност на учениците в начален етап на обучение – фактор за социализация и преодоляване на различията В: Психологични изследвания - 2015.Акад.Изд.“Проф.Марин Дринов“кн.3,стр.345, ISSN 2367-4563

2013г. - Такворян.Б. Иновативен модел на технологични подходи и похвати за по-ефективно семейно възпитание В: Списание Педагогика 2013.кн.2,стр.169.НИОН „Аз Буки“ ISSN: 0861-3982

Доклади

2019г. - Исторически аспекти и възпитателна роля на неформалното музикално образование в България В: Годишник на ШУ " Еп.Константин Преславски" T.XXIII D,35г. Педагогически факултет,ISSN 1314-6769

2018г. - Николов,Н.,Такворян-Солакян,Б. Социализация чрез спорт в детско-юношеска възраст-Международна научна конференция „Педагогическото образование-традиции и съвременност“, ISSN 2534-9317,Ай анд Би, В.Търново

2017г. - Такворян.Б. Система на работа в училище с изоставащи ученици В:Conference Proceedings, Shumen–Kherson : Konstantin Preslavsky University of Shumen, Kherson State University Faculty of Psychology, June 16–17, 2017.ISBN 978-9934-8675-4-5

2015г. - Такворян.Б., Деца в риск – някои алтернативни технологии на неформалното обучение В: Пътуващ семинар – Иновации в образованието - 2015.Изд.“Фабер“, ISBN 978-619-00-0265-9.стр.13

2015г. - Такворян.Б., Компетентностният подход – социална необходимост в образователното пространство В: Годишник на ШУ - 2015. Университетско издателство ШУ“Еп.Константин Преславски“,ISSN 1314-6769,стр.56

2015г. - Такворян.Б., Поглед към музикалното мислене и емоции при децата В: Годишник на ШУ 2015. Университетско издателство ШУ“Еп.Константин Преславски“,ISSN 1314-6769

2014г. - Проблеми и перспективи на дистанционното обучение на студентите.-В: ХХIII Международна научна конференция- Съюз на учените - Стара Загора

2014г. - Иновационни образователни технологии в дистанционното обучение.- В: Конференция с международно участие на тема: " Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука".- СУ " Св. Климент Охридски", София

2014г. - Иновативни технологии в подготовката на учители по музика. - В: XIV международна научно-практическа конференция на тема: " Психолого-педагогически проблеми на развитието на личността на професионалиста в условията на университетското образование" - / АPSC /- Китен

2014г. - Професионалното ориентиране, консултиране и съветване в социалната работа.- В: Национална конференция с международно участие " Образователни технологии 2014".- Каварна

2014г. - Глобализация и музикален фолклор.- В:- Национална конференция с международно участие " Образователни технологии 2014" - Каварна

2014г. - Музиката - фактор за социализация. - В: Научна конференция с международно участие " Иновации в образованието"- ШУ " Епископ Константин Преславски"-ПФ.-Шумен

2014г. - Иновативни технологични подходи в социалните дейности.- В: Научна конференция с международно участие "Иновации в образованието"- ШУ " Епископ Константин Преславски"- ПФ Шумен

2014г. - Иновационната дейност на педагога в системата за художествено и музикално възпитание.- В: Международна научна конференция " Изкуство и образование- традиции и съвременност"- Пловдив

2013г. - Теоретични аспекти на неформално музикално образование.- В: Четвърта национална конференция с международно участие на тема: " Музикалнообразователни стратегии и практика в предучилищна, училищна и извънучилищна среда".- София

2013г. - Модел на неформални музикални дейности.- В:VII Международной научно-практической конференции "Педагогика и психология, культура и искусства: проблемы общего и специального гуманитарного образования,вып.7.- Климовск, Московская область

2012г. - Някои подходи и похвати за по-ефективно семейно възпитание.- В: Научна конференция с международно участие на ШУ " Епископ Константин Преславски"- ПФ на тема: " Образователни технологии" ( 300 години от рождението на Жан-Жак Русо).-Шумен

2011г. - Някои иновационни похвати за стимулиране на учебната дейност в средното образование.- В: Национална конференция с международно участие "40 години Шуменски университет 1971-2011" на ШУ " Епископ Константин Преславски" - Шумен

2008г. - Музикално - компютърните технологии-предизвикателство на ХХ и ХХI век.- В: Трета научна конференция за музика и танц с международно участие.- НБУ София

2008г. - Использование видеоклипов в обучении музыке.- В: V международной научно-практической конференции.-"Искусство и педагогика: проблемы художественного и музыкального образования"- Казань

2007г. - Перспективи за развитието на музикалното образование.В-Пета есенна научна конференция на ФНПП на СУ "Св.Климент Охридски" на тема: " Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика"-Китен

2006г. - Нови технологични решения при подготовката на учители по музика.В-Четвърта есенна научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски"-ФНПП на тема:"Подготовката на учители в навечерието на европейската интеграция"-Китен

1996г. - Музика и социализация в детско-юношеската възраст.-В: Национална научно-практическа конференция на тема: "Съвременни проблеми на музикалното възпитание и образование в България"-София

Цитирания

2019г. - Такворян, Б. Социални предпоставки на творческата активност. – Стратегии на образователната и научната политика. 2016, № 3, с. 239 – 252. Цитирано в : Георгиева, Янкова 2019 г. Георгиева, С., Г. Янкова. За предизвикателствата пред "литературния образователен разговор" в детската градина. Доклад за участие в Пътуващ семинар на Педагогически факултет към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, 29.04. - 07.05.2019 г.

2019г. - Такворян.Б., Гергана К.Събева., Социализацията на детето като социално-педагогически феномен и практика при деца със СОП В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар ШУ. „Иновации в образованието” – Пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска ривиера – Загреб (03.05.2016 – 11.05.2016), Фабер, 2016, с. 11, ISBN: 978-619-00-0477-6 ШУ Цитирано от: Светлана Ас.Игнатовска . Насоки и съдържание на социална работа с девиантни лица - Сборник научни трудове от пътуващ семинар Истанбул - Кушадасъ - Измир , Иновации в образованието, ШУ " Епископ Константин Преславски",ISBN:978-619-00-0996-2 стр.335

2019г. - Takvoryan-Solakyan, Bozena Creative processes and socio-pedagogical prevention В: SocioBrains-international scientific onleine journal publisher:www.sociobrains.com, 2018. ISSN 2367-5721,(SJIF=4,308) Цитирано в : Образователни направления в детската градина, на които се прави редукция на учебното съдържание . Сборник научни трудове от пътуващ семинар Истанбул - Кушадасъ - Измир , Иновации в образованието, ШУ " Епископ Константин Преславски",ISBN:978-619-00-0996-2 стр.78

2017г. - Takvoryan-Solakyan, Bozena. Inovativni tehnologichni podhodi v sotsialnite deynosti ( Inovative tehnological approaches in social activities)// Godishnik na Shumenskia universitet “ Episkop Konstantin Preslavski”, Tom XVIII D, UI“ Episkop Konstantin Preslavski”,Shumen,2014g.s.35-38,ISSN:1314-6769 Цитирано в : Ignatovska. Sv Main methods of social work in children with behavior and emotional disorders В: SocioBrains-international scientific onleine journal publisher:www.sociobrains.com, май 2018. ISSN 2367-5721,(SJIF=4,308)

2017г. - Takvoryan-Solakyan. Bozena. Социализацията на детето като социално-педагогически феномен и практика при децата със СОП// Сборник „Иновации в образованието“ ,2016,стр. 11-18, ISBN 978-619-00-0477-6.Ш Цитирано в : Кирилова,Г. Organization of pre-school education for children with special educational needs В: SocioBrains-international scientific onleine journal publisher:www.sociobrains.com, 2018. ISSN 2367-5721,(SJIF=4,308)

2017г. - Такворян-Солакян, Б. Иновационни образователни технологии и подходи.С.2012 стр.38 Николов,Н. Дисертация на тема: „Социално-педагогически функции на спорта“,2018

2016г. - Такворян-Солакян,Б.(2014) Иновативни технологични подходи в социалните дейности./Годишник на ШУ „ Еп.Константин Преславски“,Том XXVIII D,ПФ,стр.35-39 Цитирано в :Василев,В.(2016)Technology tranyng in interactive educational sphere./Sociobrains.april /,стр.31

2016г. - Такворян-Солакян,Б.(2015) Компетентностния подход – социална необходимост в образователното пространство. Годишник на ШУ „Еп.Константин Преславски“,Том XXIX D. ПФ,2015.стр.56-61 Цитирано в:Василев,В.(2016)Technology tranyng interactive educational spere./Sociobrains.april/,стр.30

2016г. - Такворян-Солакян,Б.(2014) Музиката-фактор за социализация. Сб. Образователни технологии, ШУ „Еп.Константин Преславски“ ПФ Цитирано в: Кирилова,Г. (2016) Modern approaches in developing opportunities for treaning of retarded children. /Sociobrains.april/, стр.77

2016г. - Такворян-Солакян,Б.(2015) Компетентностния подход-социална необходимост в образователното пространство.Годишник на ШУ „Еп.Константин Преславски“, Том XXIX D.ПФ, стр. 56-61 Цитирано в :Димитрова, Н.(2016) Realization system of technology education./Sociobrains.april/,стр.35

2016г. - Такворян-Солакян,Б.(2014) Иновативни технологични подходи в социалната дейност. Годишник на ШУ „Еп.Константин Преславски“,Том XXVIII D, Педагогически факултет, стр.35-39 Цитирано в : Димитрова,Н.(2016) Realization system of technology education./Sociobrains.april/, стр.35

2016г. - Такворян-Солакян,Б.(2012) Иновационни образователни технологии и подходи,С. Цитирано в : Михайлова,Р.( 2016) Residential social services for children in European context./Sociobrains,mai/ стр.66

2016г. - Колев,Г.,Такворян-Солакян,Б.(2014) Аспекти на социално-възпитателните технологии.С. Цитирано в : Кирилова,Г.(2016) Features of the traditional understanding of mental retardation and possible ways of its improvement / Sociobrains.may/стр.103

2016г. - Такворян-Солакян,Б.(2011) Някои подходи и похвати за по-ефективно семейно възпитание,Годишник на ШУ „Еп.Константин Преславски“,Том XVI D стр.29-36 Цитирано в: Георгиева,Д.(2016) The role of the supportive family environment in impairment./ Sociobrains,may/стр.92

2016г. - Такворян-Солакян,Б.(2011) Някои иновационни похвати за стимулиране на учебната дейност в средното образование.Сб.Научни трудове ШУ“Еп.Константин Преславски“ ПФ ,стр.30-33 Цитирано в: Кирилова,Г.(2016) Science docimologia and assessment of learning outcomes in children with special educational needs /Sociobrains.may/ стр.111

2015г. - Такворян-Солакян,Б.(2015) Компетентностният подход-социална необходимост в образователното пространство./Сб.Иновации в образованието ШУ „Еп.Константин Преславски“, ПФ.Шумен Цитирано в: Кирилова,Г.(2016) Самоподготовката на децата с умствена изостаналост. /Сборник научни трудове - Формиране на компетенции за организация на учебно-възпитателния процес по време на практическата подготовка на студентите от специалност специална педагогика/Ш.стр.27

2015г. - Такворян-Солакян,Б.(2012) Иновационни образователни технологии и подходи. София ,стр.74 Цитирано в : Люцканова,Е.(2015) Социално-педагогически измерения на социалната работа с деца в риск. Ш. стр.107