Хон. ас. Налян Назимова Чакърова-Саамиеваабв

array(2) { ["bio"]=> array(5) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(147) "ШУ “Еп.Константин Преславски” - Логопедия, втора специалност -Турска филология" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(99) "2000 г. – асистент 2005 г. - ст. асистент 2011 г. - гл. асистент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(694) "Семинарни занятия: Теория на логопедията Методи на логопедична корекция при нарушения на плавността и темпа на речта Практикум по формиране на комуникативни умения Методи на логопедична корекция при нарушения на звукопроизношението и гласа Психология на деца с езиково-говорни нарушения Лятна практика Текуща педагогическа практика Преддипломна педагогическа практика" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(257) "В областта на специалната педагогика и специалната психология; диагностика и корекция на комуникативни нарушения в условия на билингвизъм" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(3867) "Изследване на речта в норма и патология - университетски проект - 2005 - 2008. Включващо обучение на деца със специални образователни потребности в системата на народната просвета, 2007. Университетски проект „Формиране на умения за съвместна работа с деца със специални образователни потребности в условията на интегрирано обучение”, 2008. Университетски проект "Формиране на професионални компетенции на студентите от специалност “Специална педагогика” чрез дейностите по арт- и трудотерапия при работа с деца с увреждания", 2011. Университетски проект „Социалната интеграция на деца със СОП чрез ролевите игри“, 2012. Национален проект "Обучение и квалификация на учители от гр. Добрич" по проект BG051PO001-4.1.04-0019 "Ела в моя свят", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” - Община Добрич и катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2012. Университетски проект "Невропсихологичен статус и оценка на образователните потребности на деца със СОП", 2013. Национален проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти за работа с деца и ученици със СОП”, 2013. Национален проект BG051PO001 3.3.07-0002 „Студентски практики” - Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, 2013-2014. Университетски проект "Съответствие между невропсихичната характеристика и знанията, уменията и компетенциите на учениците със специални образователни потребности", 2014. Университетски проект „Формиране на компетенции за организация на учебно-възпитателния процес по време на практическата подготовка на студентите от специалност Специална педагогика” - Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2015. Университетски проект „Социално-педагогически практики при деца със специални образователни потребности” - Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2016 г." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Хон. ас.  Налян Назимова Чакърова-Саамиева

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: СОЦИАЛНА И СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 306A

Телефон: 054 830365 вътр.104

Email: n.chakarova@shu.bg

Приемно време: сряда от 13.00 до 15.00 ч.

Завършен университет, специалност

ШУ “Еп.Константин Преславски” - Логопедия,

втора специалност -Турска филология

Заемани академични длъжности

2000 г. – асистент

2005 г. - ст. асистент

2011 г. - гл. асистент

Водени лекции и/или упражнения

Семинарни занятия:

Теория на логопедията

Методи на логопедична корекция при нарушения на плавността и темпа на речта

Практикум по формиране на комуникативни умения

Методи на логопедична корекция при нарушения на звукопроизношението и гласа

Психология на деца с езиково-говорни нарушения

Лятна практика

Текуща педагогическа практика

Преддипломна педагогическа практика

Области на научни интереси

В областта на специалната педагогика и специалната психология; диагностика и корекция на комуникативни нарушения в условия на билингвизъм

Участия в международни и национални научни проекти

Изследване на речта в норма и патология - университетски проект - 2005 - 2008.

Включващо обучение на деца със специални образователни потребности в системата на народната просвета, 2007.

Университетски проект „Формиране на умения за съвместна работа с деца със специални образователни потребности в условията на интегрирано обучение”, 2008.

Университетски проект "Формиране на професионални компетенции на студентите от специалност “Специална педагогика” чрез дейностите по арт- и трудотерапия при работа с деца с увреждания", 2011.

Университетски проект „Социалната интеграция на деца със СОП чрез ролевите игри“, 2012.

Национален проект "Обучение и квалификация на учители от гр. Добрич" по проект BG051PO001-4.1.04-0019 "Ела в моя свят", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” - Община Добрич и катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2012.

Университетски проект "Невропсихологичен статус и оценка на образователните потребности на деца със СОП", 2013.

Национален проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти за работа с деца и ученици със СОП”, 2013.

Национален проект BG051PO001 3.3.07-0002 „Студентски практики” - Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, 2013-2014.

Университетски проект "Съответствие между невропсихичната характеристика и знанията, уменията и компетенциите на учениците със специални образователни потребности", 2014.

Университетски проект „Формиране на компетенции за организация на учебно-възпитателния процес по време на практическата подготовка на студентите от специалност Специална педагогика” - Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2015.

Университетски проект „Социално-педагогически практики при деца със специални образователни потребности” - Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2016 г.

Статии

2016г. - Чакърова-Саамиева, Н. Представяне на резултатите от текущата педагогическа практика по логопедия в зимния семестър на учебната 2015-2016 година// Сборник научни трудове "Формиране на компетенции за организация на учебно-възпитателния процес по време на практическата поготовка на студентите от специалност Специална педагогика" Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Ш.,2016 г. с.37-49. (в съавт. П. Петков, Ж. Жеков), ISBN 978-619-201-090-4

2015г. - Чакърова-Саамиева, Н. Резултати от преддипломната педагогическа практика на студенти от специалност "Логопедия"// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XIХ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2015 г. с. 800-806, (в съавт. П. Петков, Ж. Жеков), ISSN 1314-6769

2014г. - Чакърова-Саамиева, Н. Казусът в обучението на студенти от специалност "Специална педагогика - Логопедия".// Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” Том XVIIІ D, Педагогически факултет. Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2014, с. 468-472.

2014г. - Pl. Petkov, Zh. Zhekov, Sv. Ignatovska, N. Chakarova-Saamieva, An enquiry of some factors referring to the children with special educational needs.Annual of Trakya University, 9th Balkan Education and Science Congres, Edirne – Turkey, 2014.

2012г. - Чакърова-Саамиева, Н. Логопедична диагностика при деца билингви с майчин турски език. // Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” Том XVІ D, Педагогически факултет. Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2012, с.349-353. ISSN 1314-6769.

2011г. - Чакърова-Саамиева, Н. Описание на случаи на комплексни прояви на дисфазия на развитието в съчетание с артикулационни нарушения, хиперактивност и при билингвизъм. // Сборник научни трудове от национална конференция с международно участие “40 години Шуменски университет 1971-2011”. Шумен, Университетско издателство “Епископ Костнантин Преславски”, 2011, с.715-722. (в съавт. с Цв. Кирилова и Пл. Петков).

2007г. - Чакърова-Саамиева, Н. Говор и импринтинг. // Здравен мениджмънт, 2007, Т.7, №3, с.77-80. (в съавт. с Р. Трашлиев, Д. Петрова).

2004г. - Чакърова, Н. Сравнително проучване на дислалиите (при деца от български и турски етнически произход). // Сборник научни трудове “Образование и изкуство” Т. ІІІ. Шумен, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2004, с. 249-251.

2003г. - Чакърова, Н. Диагностика на езиковото развитие при деца, живеещи в условия на билингвизъм. // Сб. Научни трудове Педагогически колеж-Добрич Т.ІІІ А, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2003, с. 110-112. (в съавт. с Н. Василева).

2003г. - Чакърова, Н. Критериалният подход в учебните занятия. // Сборник научни трудове Специална педагогика и специална психология. Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2003, с. 77-80. (в съавт. с Р. Трашлиев).

2003г. - Чакърова, Н. Билингвизмът и трудностите в обучението. // Сборник научни трудове. Специална педагогика и специална психология. Университетско издателство“Еп. К. Преславски”, Шумен, 2003, с. 178-183.