Доц. д-р Снежана Лазарова Борисоваабв

array(2) { ["bio"]=> array(9) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(550) "2001 г. - ШУ "Епископ Константин Преславски", бакалавър, Начална училищна педагогика и чужд език: първа специалност – Начална училищна педагогика и руски език втора специалност – Начална училищна педагогика и немски език 2002 г. - ШУ "Епископ Константин Преславски", магистър, Управление на образованието" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(251) "2004 г. – асистент 2011 г. – главен асистент 2017 г. - доцент по педагогика - 1.2. Теория на възпитанието и дидактика (Начална училищна педагогика)" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(176) "2013 г. - доктор по теория на възпитанието и дидактика (предучилищна и начална училищна педагогика)" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(323) "Методика на обучението по околен свят, човекът и природата и човекът и обществото Природознание Хигиена и здравно възпитание ФД – Гражданско образование в началното училище" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(147) "методика на обучението по природознание и родинознание гражданско образование" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(196) "2009 - Благоевград, ЮЗУ "Неофит Рилски", едногодишна следдипломна специализация по интеркултурно образование" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(4029) "2018 - Проект № РД- 08-130/07.02.2018 г. на катедра „ТОПО и ПНУП – „Съвременни аспекти на образователния дискурс” 2018 - Национален проект „Студентски практики“ – Фаза I, BG05M2OP001-2.002-0001, по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на МНО със съдействието на Европейски структурни и инвестиционни фондове 2017 - Национален проект „Студентски практики“ – Фаза I, BG05M2OP001-2.002-0001, по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на МНО със съдействието на Европейски структурни и инвестиционни фондове 2017 - Вътрешноуниверситетски проект на катедра "ТОПО и ПУНУП" - „Образователни технологии”, РД-08-88/03.02.2017 г. 2016 - Проект „Студентски практики“ – фаза 1, BG05M2OP001-2.002-0001, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (ОП НОИР) чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз. 2016 - Вътрешноуниверситетски проект на катедра ТОПО и ПУНУП „Иновации в образователните технологии”, РД-08-131/08.02.2016 г. 2014 - Национален проект BG051PO001-3.1.10-0001 „Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение“, с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС по договор Д01-3995/08.05.2013 2013 - Национален проект "Студентски практики" – технически изпълнител и академичен наставник в проект № BG051PO001-3.3.07-0002 на Министерство на образованието, младежта и науката по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ със съдействието на Европейски социален фонд. 2013 - Квалификация на педагогически специалисти - обучител на педагогически специалисти от детски градини и училища за работа с деца и ученици със специални образователни потребности . - Проект № BG051PO001-3.1.03-0001 на Министерство на образованието, младежта и науката по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ със съдействието на Европейски социален фонд. 2009 - Национален проект „Разработване на система за оценка на качеството на средното образование” 2008-2009 - Междууниверситетски проект “Професионална квалификация по интеркултурно образование на университетски преподаватели, експерти от РИО на МОН, директори на училища и учители”" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(232) "член на Общото събрание на ШУ "Епископ К. Преславски" член на Общото събрание на ПФ на ШУ "Епископ К. Преславски" член на ФС на ПФ" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(1) "-" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Снежана Лазарова Борисова

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ТЕХНОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 302

Телефон: 054 830365 вътр.117

Email: sn_lazarova@abv.bg, s.lazarova@shu.bg

Приемно време: понеделник 11.00-13.00ч.

Завършен университет, специалност

2001 г. - ШУ "Епископ Константин Преславски", бакалавър, Начална училищна педагогика и чужд език:

първа специалност – Начална училищна педагогика и руски език

втора специалност – Начална училищна педагогика и немски език

2002 г. - ШУ "Епископ Константин Преславски", магистър, Управление на образованието

Заемани академични длъжности

2004 г. – асистент

2011 г. – главен асистент

2017 г. - доцент по педагогика - 1.2. Теория на възпитанието и дидактика (Начална училищна педагогика)

Придобити научни степени

2013 г. - доктор по теория на възпитанието и дидактика (предучилищна и начална училищна педагогика)

Водени лекции и/или упражнения

Методика на обучението по околен свят, човекът и природата и човекът и обществото

Природознание

Хигиена и здравно възпитание

ФД – Гражданско образование в началното училище

Области на научни интереси

методика на обучението по природознание и родинознание

гражданско образование

Специализации

2009 - Благоевград, ЮЗУ "Неофит Рилски", едногодишна следдипломна специализация по интеркултурно образование

Участия в международни и национални научни проекти

2018 - Проект № РД- 08-130/07.02.2018 г. на катедра „ТОПО и ПНУП – „Съвременни аспекти на образователния дискурс”

2018 - Национален проект „Студентски практики“ – Фаза I, BG05M2OP001-2.002-0001, по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на МНО със съдействието на Европейски структурни и инвестиционни фондове

2017 - Национален проект „Студентски практики“ – Фаза I, BG05M2OP001-2.002-0001, по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на МНО със съдействието на Европейски структурни и инвестиционни фондове

2017 - Вътрешноуниверситетски проект на катедра "ТОПО и ПУНУП" - „Образователни технологии”, РД-08-88/03.02.2017 г.

2016 - Проект „Студентски практики“ – фаза 1, BG05M2OP001-2.002-0001, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (ОП НОИР) чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз.

2016 - Вътрешноуниверситетски проект на катедра ТОПО и ПУНУП „Иновации в образователните технологии”, РД-08-131/08.02.2016 г.

2014 - Национален проект BG051PO001-3.1.10-0001 „Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение“, с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС по договор Д01-3995/08.05.2013

2013 - Национален проект "Студентски практики" – технически изпълнител и академичен наставник в проект № BG051PO001-3.3.07-0002 на Министерство на образованието, младежта и науката по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ със съдействието на Европейски социален фонд.

2013 - Квалификация на педагогически специалисти - обучител на педагогически специалисти от детски градини и училища за работа с деца и ученици със специални образователни потребности . - Проект № BG051PO001-3.1.03-0001 на Министерство на образованието, младежта и науката по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ със съдействието на Европейски социален фонд.

2009 - Национален проект „Разработване на система за оценка на качеството на средното образование”

2008-2009 - Междууниверситетски проект “Професионална квалификация по интеркултурно образование на университетски преподаватели, експерти от РИО на МОН, директори на училища и учители”

Организационна дейност

член на Общото събрание на ШУ "Епископ К. Преславски"

член на Общото събрание на ПФ на ШУ "Епископ К. Преславски"

член на ФС на ПФ

Членства в научни организации

-

Дисертации

2013г. - Лазарова, Сн. Гражданско образование чрез обучението по роден край, околен свят и човекът и обществото. Шумен, 2013

Монографии

2017г. - Лазарова, Сн. Гражданското образование в началното училище – история и актуално състояние. УИ „Епископ К. Преславски”, Ш., 2017, с. 131, ISBN 978-619-201-152-9

2007г. - Лазарова, Сн., Н. Витанова, И. Иванов, Я. Тоцева, и др. Мониторинг на етноцентризма в началното образование III - IV клас. УИ “Еп. К. Преславски”, Ш., 2007

2005г. - Лазарова, Сн., Н. Витанова, И. Иванов, Я. Тоцева и др. Мониторинг на етноцентризма в началното образование I - II клас. УИ “Еп. К. Преславски”, Шумен, 2005

Учебници

2019г. - Лазарова, Сн., Л. Зафирова, Г. Георгиев. Човекът и природата за 4. клас. изд. „Просвета”, С., 2019, ISBN 978-954-01-3835-0

2019г. - Лазарова, Сн., Л. Зафирова, Г. Георгиев. Човекът и природата за 4. клас. e-book, изд. „Просвета”, С., 2019, ISBN 978-954-01-3837-4

2018г. - Лазарова, Сн., Л. Зафирова. Човекът и природата 3. клас. изд. „Просвета”, С., 2018, ISBN 978-954-01-3569-4

2018г. - Лазарова, Сн., Л. Зафирова. Човекът и природата за 3. клас. e-book, изд. „Просвета”, С., 2018, ISBN 978-954-01-3712-4

2017г. - Лазарова, Сн., Л. Зафирова. Околен свят за 2. клас. Изд. "Просвета", С., 2017, ISBN 978-954-01-3389-8

2017г. - Лазарова, Сн., Л. Зафирова. Околен свят за 2. клас. e-book, Изд. "Просвета", С., 2017, ISBN 978-954-01-3391-1

2016г. - Лазарова, Сн., Л. Найденова, Л. Зафирова. Околен свят за 1. клас. e-book, Изд. "Просвета", С., 2016, ISBN 978-954-01-3218-1

2016г. - Лазарова, Сн., Л. Найденова, Л. Зафирова. Околен свят за 1. клас. Изд. "Просвета", С., 2016, ISBN 978-954-01-3177-1

Учебни помагала

2019г. - Лазарова, Сн., Л. Зафирова, Г. Георгиев. Тетрадка по човекът и природата 4. клас. изд. „Просвета”, С., 2019, ISBN 978-954-01-3836-7

2019г. - Лазарова, Сн., Л. Зафирова, Г. Георгиев. Книга за учителя по човекът и природата за 4. клас. изд. „Просвета”, С., 2019, ISBN 978-954-01-3838-1

2018г. - Лазарова, Сн., Л. Зафирова. Тетрадка по човекът и природата 3. клас. изд. „Просвета”, С., 2018, ISBN 978-954-01-3178-8

2018г. - Лазарова, Сн., Л. Зафирова. Книга за учителя по човекът и природата за 3. клас. изд. „Просвета”, С., 2018, ISBN 978-954-01-3709-4

2017г. - Лазарова, Сн., Л. Зафирова. Тетрадка по Околен свят за 2. клас. Изд. "Просвета", С., 2017, ISBN 978-954-01-3178-8

2017г. - Лазарова, Сн., Л. Зафирова. Книга за учителя по околен свят за 2. клас. Изд. "Просвета", С., 2017, ISBN 978-954-01-3442-0

2016г. - Лазарова, Сн., Л. Найденова, Л. Зафирова. Тетрадка по Околен свят за 1. клас. Изд. "Просвета", С., ISBN 978-954-01-3178-8

2016г. - Лазарова, Сн., Л., Найденова, Л. Зафирова. Книга за учителя по Околен свят за 1. клас. Изд. "Просвета", С., ISBN 978-954-01-3179-5

Статии

2018г. - Lazarova, S. The Project – form of Mastering the Foundations of civic education. SocioBrains, Issue 45, mai 2018, pp 316 - 321

2018г. - Лазарова, С. Използване на проблемното обучение при запознаване на учениците с природната и обществената среда. Годишник на ШУ, „Епископ К. Преславски”, т. ХХII D, УИ „Епископ К. Преславски”, Ш., ISSN 1314-6769, с. 727-731

2018г. - Lazarova, S., Y. Peycheva The lapbook as a didactic tool to implement intergrated training in natural science and technology and entrepreneurship at primary school level. Knowledge International Journal, vool 28, Institute of Knowledge Management, Skopie, 2018. ISSN 1857 923X

2017г. - Лазарова, Сн. Гражданското образование в началното училище и новата учебна документация. Сб. с научни трудове на катедра ТОПО и ПУНУП „Образователни технологии”, ISBN 978-619-201-200-7, 2017.

2017г. - Лазарова, Сн.. Дидактичните игри в обучението по околен свят. Годишник на ШУ, ПФ „Иновации в образованието”, том XXI D, 2017, - В: SocioBrains, Issue 39, November 2017, ISSN 1314-6769,

2016г. - Lazarova, Sn., L. Zafirova. Systematization of Students Knowledge on The Ambient World Through Mind Maps. Knowledge International Journal, Scientific Papers Vol. 15.1, 2016, р. 159-161, ISSN 1857- 92

2016г. - Лазарова, Сн., М. Иванова. Лапбукът - иновативно средство за обучение на учениците от началното училище при запознаване с природната и обществената среда. В: Годишник на ШУ "Епископ К. Преславски", Педагогически факултет, том XX D, УИ "Епископ К. Преславски", Ш., 2016, с. 869-875

2016г. - Лазарова, Сн., Й. Пейчева. Проектът като дидактически инструмент за реализиране на ключовата компетентност „инициативност и предприемчивост” в 1. клас В: Сборник 55-та научна конференция с международно участие на РУ&СУ: „Интелигентната специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация”, 2016

2016г. - Lazarova, Sn., L.Zafirova. Learning in Stations Effective Form for Organization of The Education in Man and Society. KNOWLEDGE, International Journal Scientific Papers, Vol 14.2, 7-9 October, 2016, Agia Triada, Greece, GRAFOPROM – Bitola, ISSN 1857-92

2016г. - Лазарова, Сн., М. Иванова. Лапбукът като средство за повишаване на познавателната активност на учениците от началното училище. сп. "Образование и технологии", бр. 7, с. 21-23, ISSN 1314-1791

2015г. - Лазарова, Сн. Мултисензорният принцип в обучението на студентите - предпоставка за ефективно овладяване на знанията за природата. сп. "Образование и технологии", бр. 6, 2015, с. 128-129

2015г. - Лазарова, Сн. Мисловните карти в обучението по човекът и природата в 3.- 4. клас. В: Годишник на ШУ "Епископ К. Преславски", Педагогически факултет, том XIX D, УИ "Епископ К. Преславски", Ш., 2015, с. 896-901

2014г. - Практическа реализация на принципа за обучение ориентирано към действие чрез проектно обучение във 2. клас сп. "Образование и технологии", бр. 5, с. 218, ISSN 1314-1791 (в съавт. с Л. Зафирова)

2014г. - Груповото обучение в началното училище. В: Годишник на ШУ "Епископ К. Преславски", Педагогически факултет, т. XVIII D, УИ "Епископ К. Преславски", Ш., 2014, с. 651-657

2013г. - Работа по проекти в обучението по природни и обществени науки и чужд език в началното училище. сп. Образование и технологии, бр. 4, с.146, ISSN 1314-1791 (в съавт. с Л. Зафирова, Ил. Симеонова)

2013г. - За студентското портфолио. В: Годишник на Шуменския университет, Педагогически факултет, т. ХVІІ D, 2013, с. 566-569, ISBN 1314-6769, Унив. издателство "Еп. Константин Преславски", Шумен.

2012г. - Анализ на учебните програми по роден край, околен свят и човекът и обществото в контекста на гражданското образование. В: Годишник на ШУ "Епископ К. Преславски", том XVI D, УИ "Епископ К. Преславски", Ш., 2012, с. 525-538

2010г. - Развитие на идеята за гражданско образование в българското начално училище. // сп. “Начално образование”, 2010, кн. 5, с. 70 – 81

2010г. - Междупредметните връзки в обучението по околен свят. // сб. „Образование за всички”, том 1, УИ „Епископ К. Преславски”, Ш., 2010, с. 247-251

2010г. - Интерактивните методи в обучението по роден край, околен свят, човекът и обществото за формиране на граждански умения. // сб. с научни трудове на катедра „ПУНУП”, том 2, УИ „Епископ К. Преславски”, Ш., 2010, с. 94-101

2009г. - Възможности за използване на информационните технологии в обучението по човекът и природата и човекът и обществото. // сб. с научни трудове на катедра „ПУНУП”, том 1, УИ „Епископ К. Преславски”, Ш., 2009, с. 94-99

2007г. - Система на междупредметните връзки между природонаучното и технологично направление в съвременната система за обучение в началния училищен период //сп. “Начално образование”, 2007, кн. 6, с. 3 – 10, (в съавт. с Й. Пейчева)

Доклади

2018г. - Лазарова, Сн. Проектът – форма за овладяване на основите на гражданското образование. Сборник научни трудове „Иновации в образованието” от пътуващ семинар Одрин – Чанаккале – Дидим (27.04.2018 - 04.05.2018), изд. „Фабер”, В. Търново, ISBN 978-619-00-0783-8, с. 360-366

2016г. - Типични грешки на студентите при подготовката и използването на презентации в обучението по околен свят, човекът и природата и човекът и обществото. В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар "Иновации в образованието". Изд. "Фабер", В. Търново, с. 341-349, ISBN 978-619-00-0477-6

2016г. - Ролята на заниманията сред природата за повишаване на двигателните качества и екологичното възпитание на учениците от втори клас. В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар "Иновации в образованието". Изд. "Фабер", В. Търново, с. 282-287, ISBN 978-619-00-0477-6 (в съавт. Р. Алексиев)

2014г. - Дидактичните игри при запознаване с природната среда в началните класове. сборник научни трудове от пътуващ семинар "Иновации в образованието", ISBN 978-619-00-0092-1, ФАБЕР, В. Търново, 2014, с.358-363

2013г. - Граждански умения на учениците от начален етап на основната образователна степен // Иновации в образованието – сб. научни трудове от пътуващ семинар Шумен – Белград – Будапеща – Виена, , ISBN 978-954-400-925-0, Педагогически факултет на ШУ „Еп. Константин Преславски“, Фабер, ВТ, 2013, с. 260-265

2012г. - Проектното обучение - форма за ефективно овладяване на образователните стандарти по гражданско образование. В: сборник научни трудове от пътуващ семинар "Образователни технологии", изд. "Фабер", В. Търново, 2012, с. 251-257

2011г. - Проблемът за гражданското образование в съвременната учебна документация. В: сборник научни трудове "40 години Шуменски университет 1971-2011", УИ "Епископ К. Преславски", Шумен, 2011, с. 579-585

2009г. - Потенциалът на предмета „Човекът и обществото” за интеркултурно образование. // сб. „Технологични аспекти на интеркултурното образование”, УИ „Н. Рилски”,Бл., 2009, с. 147-151

2008г. - Възпитаване на етническа толерантност чрез проектноорганизирано гражданско образование в начална училищна възраст. // сб. „Многообразие без граници”, изд.„Фабер”, В. Търново, 2008, с. 213-223 (в съавт. с Й. Пейчева)

2006г. - Мониторинг на етноцентризма в учебниците по човекът и обществото за трети клас. // сб. „Подготовка на учители и социални педагози в навечерието наевропейската интеграция”, изд. „ВЕДА СЛОВЕНА – ЖГ”, С., 2006, с. 348-354 (в съавт. с Н. Витанова)

2005г. - Празниците в обучението по Околен свят и възможности за формиране на етническа и религиозна толерантност. // сб. „Образование и толерантност”, УИ „ЕпископК. Преславски”, Ш., 2005, с. 134-138

2004г. - Гражданското образование в учебното съдържание по Роден край и Околен свят // сб. „Образование и изкуство”, т. 2, УИ „Епископ К. Преславски”, Ш., 2004, с.135-139

Цитирания

2018г. - Лазарова, С. Проектното обучение – форма за ефективно овладявне на образователните стандарти по гражданско образование. Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен-Риека-Венеция (28.04.-03.05.2012)л Изд. „Фабер”, В. Търново, 2012, с. 251-257. Цитирано от С. Добрева в: Методът на проектите в контекста на обучението по български език и литература – реалности и перспективи. Сп. „Образование и технологии”, бр. 9/2018, изд. „Изкуства”, Бургас, с. 162

2018г. - Лазарова, С., М. Иванова. Лапбукът като средство за повишаване на познавателната активност на учениците от началното училище. Сп. „Образование и технологии”, бр. 7/2016, с. 44-48. Цитирано от И. Стоянова в дисертация „Иновационните технологии във възпитателно-образователния процес на 6-7 годишните деца”. с. 67

2017г. - Пейчева, Й., Сн. Лазарова. Проектът като дидактически инструмент за реализиране на ключовата компетентност „инициативност и предприемчивост” в І клас. 55-та научна конференция с международно участие на РУ$СУ 2016 на тема: „Интелигентната специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация”, ISSN 1311-3321 цитирано от: Peicheva, Y. The role of the educator to provoke cognitive activity and creativity in students in the prozess of tehnological training. Knowledge International Journal № 16.1. 2017, ISSN 1857 – 923X, Global Impact & Quality Factor (GIF) 1.023., Institute of Knowledge Management, Skopie, 2017. ·

2017г. - Пейчева, Й., Сн. Лазарова. Проектът като дидактически инструмент за реализиране на ключовата компетентност „инициативност и предприемчивост” в І клас. 55-та научна конференция с международно участие на РУ$СУ 2016 на тема: „Интелигентната специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация”, ISSN 1311-3321 цитирано от: Й. Пейчева в: Формиране на екологична култура в условията на извънкласна проектна практико-приложна дейност. сб. научни трудове на катедра ТОПО и ПУНУП „Образователни технологии”, Университетско изд. „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2017, ISBN 978-619-201-200-7.