Доц. д-р Теодора Николаева Симеоноваабв

array(2) { ["bio"]=> array(13) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(322) "1987 – ВПИ, гр. Шумен, Химия,Физика 1994 - НСА „Васил Левски”, център СДК, София „Физическото възпитание „ 2007 - ШУ “Епископ Константин Преславски”„Спортна педагогика” магистър" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(288) "1987 - 1988 ОУ „Митко Палаузов”, с. Тервел, Шуменска област 1988 - 1996 СОУ „ Свети свети Кирил и Методий” гр. Смядово 1996 - 2004 ПГХП „ Проф. д-р Асен Златаров” гр. Шумен" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(19) "2017 - Доцент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(80) "2012 -образователната и научна степен "доктор"" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(151) "баскетбол, методика на обучението по баскетбол, ТПП, ПДПП, хоспетиране, спорт, ТМСП," ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(65) "спорт, спортна психология, методика" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(6009) "Проект ”Разработване на модели за организация и подготовка на студентите в спортно-състезателна дейност дейност и модулно обучение съобразно ДОИ и стандарти” - 2009 Участие в международен проект JLS/2008/FRAG/AG/124130-CE-0306237/00-05 - 2010 „Училища без дискриминация” с партнъорството на Института по правата на човека – Кралство Дания Участие в университетски проект №РД-07-1000/29.03.2010 г. - „Спортно усъвършенстване и състезателна дейност на студентите от ШУ „Еп. К. Преславски” Проект „Иновации в подготовката по спортни игри на студентите от специалност „Физическо възпитание” РД-05-284/15.03.2012 г. Проект "Оптимизиране на извънаудиторни спортни дейности" №РД - 08 - 297/15.03.2013 Проект "Студентски практики" 2013 Проект BG051PO001-3.3.06-0003 “Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки, ”Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Проект "Студентски практики" 2014 Проект "Проблеми на обучението по водни спортове" 2014 РД - 08-255/14.-3.2014 Проект "Организация и управление на спорта в детската градина и училище" 2015гРД- 08- 296-12.03.2015г Международен проект, 2015 Project: Innovative Learning Resources to Foster Equal Participation in Grassroots Sports Dealing with Discrimination, Racism and Violence Incidents No: 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP 2015 - Проект "Организация и управление на спорта в детската градина и училище" 2015гРД- 08- 296-12.03.2015г Проект РД-08-136/08.02.2016г. - „Спортно-педагогически аспекти на обучението по физическо възпитание“ 2016 – Проект повишаване чуждоезиковата квалификация на преподавателите в ШУ „Епископ Константин Преславски“ № РД -08-065/ 2016 Студентски практики - Фаза 1 - BG05M2OP001-2.002-0001 2016 - Международен проект, Project: Innovative Learning Resources to Foster Equal Participation in Grassroots Sports Dealing with Discrimination, Racism and Violence Incidents No: 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP 2017 - Международен проект "Equal Sport For All" (ESFA): Development and evaluation of guide models mass athletics for sports in students. (2017) co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, Project Number 579917-EPP-1-2016-2-EL-SPO-SCP 2016 -Проект повишаване чуждоезиковата квалификация на преподавателите в ШУ „Епископ Константин Преславски“ № РД -08-065/ 2016 2017 - "Актуални проблеми на спортно-педагогическия процес в образователната система и спорта" вх.№ РД-08-89/03.02.2017 г. 2017 - Международен проект “Football3 for Respect!” (2017) co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, Project Number 579748-EPP-1-2016-2-DE-SPO-SCP 2017 - Студентски практики - Фаза 1 - BG05M2OP001-2.002-0001 2017 - Проект РД-08-94/06.02.2017 Повишаване на чуждоезиковата подготовка на преподавателите в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”- практикоприложни аспекти 2018 -Проект 579917-EPP-1-2016-2-EL-SPO-SCP "Equal Sport For All" (ESFA): Development and evaluation of guide models mass athletics for sports in students. (2017) co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, (2017-2019 г.) 2018 - Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 "Студентски практики – Фаза I", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 – 2020 г. на Европейския съюз, (2016 – 2018 г.) 2018 - Проект РД-08-134/07.02.2018 г. Превенция на агресията чрез спорт, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски", (2018 г.) 2018 - Проект РД-08-157/09.02.2018 Проект РД-08-157/09.02.2018 Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет 2019 - Проект „Двигателна активност за справяне с наднорменото тегло “ № РД-08-83/31.01.2019 г. - ръководител 2019 Проект РД-08-97/01.02.2019 Чуждоезиково обучение на преподавателите и докторантите в Шуменския университет" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(9410) "Организира и провежда ежегодно турнир по стрийтбол "Наташа Цветкова", турнир по тенис на маса в ШУ Спортно-състезателна дейност: 2011 г. – 4 място тенис на маса индивидуално мъже Международен Спортен Фестивал – Истанбул 2011; Държавното студентско първенство по тенис на маса – 4 място 2012 г. - Държавното студентско първенство по тенис на маса 2 място отборно, 3 място двойки мъже; 4 място тенис на маса индивидуално мъже Международен Спортен Фестивал – Истанбул 2012; 2013 г. - ЛЯТНА УНИВЕРСИАДА на АУС „Академик“ - КАМЧИЯ 2013 ТЕНИС НА МАСА - ОТБОРНО - ЖЕНИ - 3 МЯСТО , ДВОЙКИ - ЖЕНИ - 1 МЯСТО, 3 МЯСТО, 4 МЯСТО, СМЕСЕНИ ДВОЙКИ - 3 МЯСТО, 5, 6, 7, 8 МЯСТО, ИНДИВИДУАЛНО ЖЕНИ - 2, 7, 8, 9 МЯСТО; ДВОЙКИ МЪЖЕ - 5 МЯСТО, ИНДИВИДУАЛНО - МЪЖЕ 9 МЯСТО БАСКЕТБОЛ 3Х3 – 5 МЯСТО Международен Спортен Фестивал – Истанбул 2013. ТЕНИС НА МАСА ИНДИВИДУАЛНО – МЪЖЕ 2, 4 , 9 МЯСТО; "Спортувай с "Eacy kredit" - първо място по баскетбол 3Х3 Есенен кръг – АУС Тенис на маса – организатор АУС „Академик - ноември 2013 Благоевград Купа на Ректора на ЮЗУ ноември 2013 Благоевград 2 място Организиране и провеждане на първи университетски шампионат по тенис на маса отборно на АУС "Академик" 2014 в гр. Шумен. Отборно - 4 място мъже, 7 място жени на първи университетски шампионат по тенис на маса отборно на АУС "Академик" 2014 в гр. Шумен. Международен Спортен Фестивал – Истанбул 2014 - индивидуално тенис на маса - 3 място жени, 5 място мъже. Баскетбол 3х3 на АУС "Академик" 2014, 1 място за стрелба от линията за 3 точки на Веселин Георгиев. Национална универсиада на АУС - 2014 - 5 място отборно ДЖУДО - 1 място индивидуално, 3 място отборно - жени, 3 място индивидуално, 7 отборно - мъже; КИКБОКС - 2 първи места, 2 трети места индивидуално, 3 място отборно мъже. Баскетбол 3х3 - Летни университетски игри Камчия 2014 - 6 място Тенис на маса - Летни университетски игри Камчия 2014, 5 място - 2 жени, 5 място - смесени двойки, 6 място индивидуално - жени Тенис на маса - 2014 есенен кръг на АУС "Академик" - Свищов отборно мъже - първо място Ориентиране - 49-ият индивидуален студентски шампионат, първи места - мъже и жени Тенис на маса - спорт фест Истанбул 2015, златен медал - жени индивидуално, сребърен и бронзов медал мъже инивидуално Тенис на маса 2015 Универсиада Пловдив, отборно мъже - 3 място, индивидуално мъже - 3 място, смесени двойки - 3 и 7 място, двойки мъже - 3 място, индивидуално жени - 8 място Баскетбол 3х3 2015 , Благоевград 5 място мъже, 5 място жени 2015 Универсиада Пловдив, жени индивидуално джудо - 1 и 2 място, отборно 3 място 2015 Лятна универсиада Камчия баскетбол 3х3 - мъже 2, 8 място, жени - 5 място, тенис на маса - двойки жени - 3 място 2015 Университетски игри за преподаватели - Лозенец 1 място баскетбол 3 х3, 3 място брич 2015 НУШ ТЕНИС НА МАСА, СОФИЯ - МЪЖЕ И ЖЕНИ - ОТБОРНО 2015 ТУРНИР "НАТАША ЦВЕТКОВА" 3Х3 - ШУ 2015 ТУРНИР ТЕНИС НА МАСА - ШУ 2016 ВЪТРЕШНО ПЪРВЕНСТВО ПО УДБОЛ НА ШУ 2016 5 -ти НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ БАСКЕТБОЛ 3Х3 НА АУС, 3 МЯСТО ЖЕНИ, 9 МЯСТО МЪЖЕ 2016 ПЪРВИ БАЛКАНСКИ ИГРИ ОДРИН 1 МЯСТО МЪЖЕ ИНДИВИДУАЛНО, 3 МЯСТО ЖЕНИ ИНДИВИДУАЛНО И 2 МЯСТО КОМПЛЕКСНО КЛАСИРАНЕ - ТЕНИС НА МАСА 2016 СПОРТ ФЕСТ ИСТАНБУЛ - З МЯСТО ИНДИВИДУАЛНО ЖЕНИ И 8 МЯСТО/ЛИЧНО/ - ТЕНИС НА МАСА ЖЕНИ 2016 Лятна универсиада Камчия - 3 място отборно жени Тенис на маса, 3 място отборно мъже Тенис на маса, 3 място двойки жени Тенис на маса, 3 място индивидуално жени Тенис на маса, 3 място жени 3х3 баскетбол, 4 място мъже 3х3 баскетбол, 6 място комплексно класиране 2016 Втори летни университетски игри за преподаватели по спорт - 1 място баскетбол 3х3, 1 брич, 3 място тенис на корт двойки, 3 място стрелба, 5 място плажен тенис 2016 - тенис на маса - мъже и жени - АУС АКАДЕМИК 2017 Домакинство на 6 национален шампионат баскетбол 3х3. 2017 2 място мъже, 4 място жени на 3х3баскетбол на АУС "Академик" 2017 Национална универсиада 2017 Стара Загора 2 място мъже индивидуално, 3 място двойки мъже, 7 място жени индивидуално, 6 място отборно мъже, 7 място отборно жени 2017 Летни университетски игри Камчия - първо място отборно жени – Пенка Стоянова, Деяна Асенова, първо място отборно мъже – Денислав Денев, Николай Кънев, Георги Василев, Делян Делчев, първо място индивидуално жени – Пенка Стоянова, първо място индивидуално мъже – Денислав Денев, двойки жени –отново златни медали, и двойки мъже –второ място. 2017 - Европейско първенство баскетбол 3х3 Сплит - 13 място, конкурс по забивки - Андрей Иванов - второ място. 2017 - Moskow games - 9 място тенис на маса - индивидуално мъже – Денислав Денев 2017 - НУШ по тенис на маса, Пловдив, отборно - мъже и жени 2017 - Организира и провежда турнир по баскетбол "Наташа Цветкова", турнир по тенис на маса в ШУ 2018 Национална универсиада София 2018 Тенис на маса Денислав Денев - 1 място двойки, 2 индивидуално 2 смесени двойки, отборно мъже и жени 2018 Летни университетски игри на АУС Академик - Камчия - 1 и 6 място баскетбол 3х3 мъже, 2 място баскетбол 3х3 жени, 2 място отборно тенис на маса мъже, 3 място отборно тенис на маса жени, 1 и 2 място индивидуално мъже - Денислав Денев, Атанас Росенов, трето място индивидуално жени - Пенка Стоянова, 2 място двойки мъже и 3 място двойки жени. 2019 Национална Универсиада Варна 2019 Баскетбол - мъже - 2 място 2019 Национална Универсиада Варна 2019 Тенис на маса - мъже отборно - 3 място, индивидуално Денислав Денев, Атанас Росенов - 3 място 2019 НУШ Баскетбол 3х3 Пловдив - мъже - 3 място, жени - 6 място" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [11]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [12]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Теодора Николаева Симеонова

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Кабинет: Корпус 2, стая 06

Телефон: 054 830495 вътр.108

Email: t.simeonova@shu.bg

Приемно време: вторник 12 - 14 ч корпус 2, четвъртък 13 -15 ч Корпус 1

Завършен университет, специалност

1987 – ВПИ, гр. Шумен, Химия,Физика

1994 - НСА „Васил Левски”, център СДК, София „Физическото възпитание „

2007 - ШУ “Епископ Константин Преславски”„Спортна педагогика” магистър

Месторабота преди постъпване в ШУ

1987 - 1988 ОУ „Митко Палаузов”, с. Тервел, Шуменска област

1988 - 1996 СОУ „ Свети свети Кирил и Методий” гр. Смядово

1996 - 2004 ПГХП „ Проф. д-р Асен Златаров” гр. Шумен

Заемани академични длъжности

2017 - Доцент

Придобити научни степени

2012 -образователната и научна степен "доктор"

Водени лекции и/или упражнения

баскетбол, методика на обучението по баскетбол, ТПП, ПДПП, хоспетиране, спорт, ТМСП,

Области на научни интереси

спорт, спортна психология, методика

Участия в международни и национални научни проекти

Проект ”Разработване на модели за организация и подготовка на студентите в спортно-състезателна дейност дейност и модулно обучение съобразно ДОИ и стандарти” - 2009

Участие в международен проект JLS/2008/FRAG/AG/124130-CE-0306237/00-05 - 2010 „Училища без дискриминация” с партнъорството на Института по правата на човека – Кралство Дания

Участие в университетски проект №РД-07-1000/29.03.2010 г. - „Спортно усъвършенстване и състезателна дейност на студентите от ШУ „Еп. К. Преславски”

Проект „Иновации в подготовката по спортни игри на студентите от специалност „Физическо възпитание” РД-05-284/15.03.2012 г.

Проект "Оптимизиране на извънаудиторни спортни дейности" №РД - 08 - 297/15.03.2013

Проект "Студентски практики" 2013

Проект BG051PO001-3.3.06-0003 “Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки, ”Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Проект "Студентски практики" 2014

Проект "Проблеми на обучението по водни спортове" 2014 РД - 08-255/14.-3.2014

Проект "Организация и управление на спорта в детската градина и училище" 2015гРД- 08- 296-12.03.2015г

Международен проект, 2015 Project: Innovative Learning Resources to Foster Equal Participation in Grassroots Sports Dealing with Discrimination, Racism and Violence Incidents

No: 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP

2015 - Проект "Организация и управление на спорта в детската градина и училище" 2015гРД- 08- 296-12.03.2015г

Проект РД-08-136/08.02.2016г. - „Спортно-педагогически аспекти на обучението по физическо възпитание“

2016 – Проект повишаване чуждоезиковата квалификация на преподавателите в ШУ „Епископ Константин Преславски“ № РД -08-065/ 2016

Студентски практики - Фаза 1 - BG05M2OP001-2.002-0001

2016 - Международен проект, Project: Innovative Learning Resources to Foster Equal Participation in Grassroots Sports Dealing with Discrimination, Racism and Violence Incidents No: 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP

2017 - Международен проект "Equal Sport For All" (ESFA): Development and evaluation of guide models mass athletics for sports in students. (2017) co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, Project Number 579917-EPP-1-2016-2-EL-SPO-SCP

2016 -Проект повишаване чуждоезиковата квалификация на преподавателите в ШУ „Епископ Константин Преславски“ № РД -08-065/ 2016

2017 - "Актуални проблеми на спортно-педагогическия процес в образователната система и спорта" вх.№ РД-08-89/03.02.2017 г.

2017 - Международен проект “Football3 for Respect!” (2017) co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, Project Number 579748-EPP-1-2016-2-DE-SPO-SCP

2017 - Студентски практики - Фаза 1 - BG05M2OP001-2.002-0001

2017 - Проект РД-08-94/06.02.2017 Повишаване на чуждоезиковата подготовка на преподавателите в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”- практикоприложни аспекти

2018 -Проект 579917-EPP-1-2016-2-EL-SPO-SCP "Equal Sport For All" (ESFA): Development and evaluation of guide models mass athletics for sports in students. (2017) co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, (2017-2019 г.)

2018 - Проект BG05М2ОР001-2.002-0001

"Студентски практики – Фаза I", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 – 2020 г. на Европейския съюз, (2016 – 2018 г.)

2018 - Проект РД-08-134/07.02.2018 г.

Превенция на агресията чрез спорт, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски", (2018 г.)

2018 - Проект РД-08-157/09.02.2018

Проект РД-08-157/09.02.2018

Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет

2019 - Проект „Двигателна активност за справяне с наднорменото тегло “ № РД-08-83/31.01.2019 г. - ръководител

2019 Проект РД-08-97/01.02.2019

Чуждоезиково обучение на преподавателите и докторантите в Шуменския университет

Организационна дейност

Организира и провежда ежегодно турнир по стрийтбол "Наташа Цветкова", турнир по тенис на маса в ШУ

Спортно-състезателна дейност:

2011 г. – 4 място тенис на маса индивидуално мъже Международен Спортен Фестивал – Истанбул 2011;

Държавното студентско първенство по тенис на маса – 4 място

2012 г. - Държавното студентско първенство по тенис на маса

2 място отборно, 3 място двойки мъже;

4 място тенис на маса индивидуално мъже Международен Спортен Фестивал – Истанбул 2012;

2013 г. - ЛЯТНА УНИВЕРСИАДА на АУС „Академик“ - КАМЧИЯ 2013

ТЕНИС НА МАСА - ОТБОРНО - ЖЕНИ - 3 МЯСТО , ДВОЙКИ - ЖЕНИ - 1 МЯСТО, 3 МЯСТО, 4 МЯСТО, СМЕСЕНИ ДВОЙКИ - 3 МЯСТО, 5, 6, 7, 8 МЯСТО, ИНДИВИДУАЛНО ЖЕНИ - 2, 7, 8, 9 МЯСТО; ДВОЙКИ МЪЖЕ - 5 МЯСТО, ИНДИВИДУАЛНО - МЪЖЕ 9 МЯСТО

БАСКЕТБОЛ 3Х3 – 5 МЯСТО

Международен Спортен Фестивал – Истанбул 2013. ТЕНИС НА МАСА ИНДИВИДУАЛНО – МЪЖЕ 2, 4 , 9 МЯСТО;

"Спортувай с "Eacy kredit" - първо място по баскетбол 3Х3

Есенен кръг – АУС Тенис на маса – организатор АУС „Академик - ноември 2013 Благоевград

Купа на Ректора на ЮЗУ ноември 2013 Благоевград 2 място

Организиране и провеждане на първи университетски шампионат по тенис на маса отборно на АУС "Академик" 2014 в гр. Шумен.

Отборно - 4 място мъже, 7 място жени на първи университетски шампионат по тенис на маса отборно на АУС "Академик" 2014 в гр. Шумен.

Международен Спортен Фестивал – Истанбул 2014 - индивидуално тенис на маса - 3 място жени, 5 място мъже.

Баскетбол 3х3 на АУС "Академик" 2014, 1 място за стрелба от линията за 3 точки на Веселин Георгиев.

Национална универсиада на АУС - 2014 - 5 място отборно

ДЖУДО - 1 място индивидуално, 3 място отборно - жени, 3 място индивидуално, 7 отборно - мъже;

КИКБОКС - 2 първи места, 2 трети места индивидуално, 3 място отборно мъже.

Баскетбол 3х3 - Летни университетски игри Камчия 2014 - 6 място

Тенис на маса - Летни университетски игри Камчия 2014, 5 място - 2 жени, 5 място - смесени двойки, 6 място индивидуално - жени

Тенис на маса - 2014 есенен кръг на АУС "Академик" - Свищов отборно мъже - първо място

Ориентиране - 49-ият индивидуален студентски шампионат, първи места - мъже и жени

Тенис на маса - спорт фест Истанбул 2015, златен медал - жени индивидуално, сребърен и бронзов медал мъже инивидуално

Тенис на маса 2015 Универсиада Пловдив, отборно мъже - 3 място, индивидуално мъже - 3 място, смесени двойки - 3 и 7 място, двойки мъже - 3 място, индивидуално жени - 8 място

Баскетбол 3х3 2015 , Благоевград 5 място мъже, 5 място жени

2015 Универсиада Пловдив, жени индивидуално джудо - 1 и 2 място, отборно 3 място

2015 Лятна универсиада Камчия баскетбол 3х3 - мъже 2, 8 място, жени - 5 място, тенис на маса - двойки жени - 3 място

2015 Университетски игри за преподаватели - Лозенец 1 място баскетбол 3 х3, 3 място брич

2015 НУШ ТЕНИС НА МАСА, СОФИЯ - МЪЖЕ И ЖЕНИ - ОТБОРНО

2015 ТУРНИР "НАТАША ЦВЕТКОВА" 3Х3 - ШУ

2015 ТУРНИР ТЕНИС НА МАСА - ШУ

2016 ВЪТРЕШНО ПЪРВЕНСТВО ПО УДБОЛ НА ШУ

2016 5 -ти НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ БАСКЕТБОЛ 3Х3 НА АУС, 3 МЯСТО ЖЕНИ, 9 МЯСТО МЪЖЕ

2016 ПЪРВИ БАЛКАНСКИ ИГРИ ОДРИН 1 МЯСТО МЪЖЕ ИНДИВИДУАЛНО, 3 МЯСТО ЖЕНИ ИНДИВИДУАЛНО И 2 МЯСТО КОМПЛЕКСНО КЛАСИРАНЕ - ТЕНИС НА МАСА

2016 СПОРТ ФЕСТ ИСТАНБУЛ - З МЯСТО ИНДИВИДУАЛНО ЖЕНИ И 8 МЯСТО/ЛИЧНО/ - ТЕНИС НА МАСА ЖЕНИ

2016 Лятна универсиада Камчия - 3 място отборно жени Тенис на маса, 3 място отборно мъже Тенис на маса, 3 място двойки жени Тенис на маса, 3 място индивидуално жени Тенис на маса, 3 място жени 3х3 баскетбол, 4 място мъже 3х3 баскетбол, 6 място комплексно класиране

2016 Втори летни университетски игри за преподаватели по спорт - 1 място баскетбол 3х3, 1 брич, 3 място тенис на корт двойки, 3 място стрелба, 5 място плажен тенис

2016 - тенис на маса - мъже и жени - АУС АКАДЕМИК

2017 Домакинство на 6 национален шампионат баскетбол 3х3.

2017 2 място мъже, 4 място жени на 3х3баскетбол на АУС "Академик"

2017 Национална универсиада 2017 Стара Загора 2 място мъже индивидуално, 3 място двойки мъже, 7 място жени индивидуално, 6 място отборно мъже, 7 място отборно жени

2017 Летни университетски игри Камчия - първо място отборно жени – Пенка Стоянова, Деяна Асенова, първо място отборно мъже – Денислав Денев, Николай Кънев, Георги Василев, Делян Делчев, първо място индивидуално жени – Пенка Стоянова, първо място индивидуално мъже – Денислав Денев, двойки жени –отново златни медали, и двойки мъже –второ място.

2017 - Европейско първенство баскетбол 3х3 Сплит - 13 място, конкурс по забивки - Андрей Иванов - второ място.

2017 - Moskow games - 9 място тенис на маса - индивидуално мъже – Денислав Денев

2017 - НУШ по тенис на маса, Пловдив, отборно - мъже и жени

2017 - Организира и провежда турнир по баскетбол "Наташа Цветкова", турнир по тенис на маса в ШУ

2018 Национална универсиада София 2018 Тенис на маса Денислав Денев - 1 място двойки, 2 индивидуално 2 смесени двойки, отборно мъже и жени

2018 Летни университетски игри на АУС Академик - Камчия - 1 и 6 място баскетбол 3х3 мъже, 2 място баскетбол 3х3 жени, 2 място отборно тенис на маса мъже, 3 място отборно тенис на маса жени, 1 и 2 място индивидуално мъже - Денислав Денев, Атанас Росенов, трето място индивидуално жени - Пенка Стоянова, 2 място двойки мъже и 3 място двойки жени.

2019 Национална Универсиада Варна 2019 Баскетбол - мъже - 2 място

2019 Национална Универсиада Варна 2019 Тенис на маса - мъже отборно - 3 място, индивидуално Денислав Денев, Атанас Росенов - 3 място

2019 НУШ Баскетбол 3х3 Пловдив - мъже - 3 място, жени - 6 място

Дисертации

2012г. - Модели и методика за усъвършенстване техниката на стрелба в баскетбола на основата на способността на учениците за антиципация.

Монографии

2016г. - Simeonova, T. The manifestations of violence and discrimination in grassroots sport in school and in sport clubs in Bulgaria (co-authors - Yordanova, N., Kozhuharova, P., Stoychev, Ch., Petkov. P.) ISBN 978-619-201-137-6, online ISBN 978-619-201-140-6. (158стр.)

2015г. - КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА ПО БАСКЕТБОЛ НА УЧЕНИЦИ 5. - 8. КЛАС, УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ", ШУМЕН, 2015, ISBN 978-619-201-038-6, 131 СТР.

2015г. - Simeonova T.. State of the manifestations of violence and discrimination in grassroots sport in schools and in sports clubs - State of the Art & Needs Analysis Synthesis Report. (Co-authors - Yordanova, N., Kozhuharova, P.,Stoychev, Ch , Petkov. P.), ISBN 978-619-201-139-0.(110 стр.)

Учебни помагала

2019г. - 2019г Simeonova, T. Guiding models for promotion of physical activity through sports, for students with special needs (obese, disabled persons etc.) - ISBN 978-619-201-272-4 Co -authors: Nadezhda Yordanova, Chavdar Stoychev, Teodora Ignatova, Martin Baselkov

2015г. - Работна тетрадка – Хоспетиране в съавторство с Н. Йарданова УИ "Еп. К. Преславски" Шумен 2015

2014г. - Работна тетрадка – ТПП в съавторство с Н. Йарданова УИ "Еп. К. Преславски" Шумен 2014

2014г. - Работна тетрадка – ППП в съавторство с Н. Йарданова УИ "Еп. К. Преславски" Шумен 2014

2012г. - Работна тетрадка – Хоспетиране в съавторство с Н. Йарданова УИ "Еп. К. Преславски" Шумен 2012

2011г. - Работна тетрадка – ТПП в съавторство с Н. Йарданова УИ "Еп. К. Преславски" Шумен 2011

2011г. - Работна тетрадка – ППП в съавторство с Н. Йарданова УИ "Еп. К. Преславски" Шумен 2011

2008г. - Детски баскетбол, Книга. В.Търново,”Фабер”, 2008 в съавторство с Р. Алексиев

2008г. - Работна тетрадка – хоспетиране в съавторство с Н. Йарданова УИ "Еп. К. Преславски" Шумен 2008

2008г. - Работна тетрадка – ТПП в съавторство с Н. Йарданова УИ "Еп. К. Преславски" Шумен 2008

2008г. - Работна тетрадка – ППП в съавторство с Н. Йарданова УИ "Еп. К. Преславски" Шумен 2008

2006г. - Баскетбол,Книга. ”,УИ "Еп. К. Преславски" Шумен 2006 в съавторство с Н. Цветкова

Студии

2019г. - 2019г. - Simeonova T.. Policies, strategies and good practices for prevention of overweight and obesity through physical activity and sports, ISBN 978-619-201-271-7 co-authors Nadezhda Yordanova, Chavdar Stoychev,.Penka Kozhuharova

2016г. - Simeonova, T. Methodology and instruments for conducting study - State of the manifestations of violence and discrimination in grassroots sport in school and in sport clubs (co-authors- Yordanova, N., Kozhuharova, P., Stoychev, Ch, Petkov, P.), ISBN 978-619-201-138-3; online ISBN 978-619-201-142-0 (78 стр.)

2015г. - Simeonova, T. Training Need and Methodology Report - Innovative learning resources to foster equal participation in grassroots sports, dealing with discrimination, racism and violence incidents. (Co-authors- Yordanova, N., Kozhuharova, P.,Stoychev, Ch ., Petkov, P.), ISBN 978-619-201-141-3. (47 стр.)

Статии

2019г. - Simeonova, T. BASKETBALL FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS, SocioBrains ISSN 2367-5721, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM ISSUE 56, APRIL 2019

2019г. - Симеонова, Т. "ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА ПО ВОЛЕЙБОЛ НА УЧЕНИЧКИ ОТ 6. КЛАС В ЗАВИСИМОСТ ОТ СПЕЦИАЛНО-ПОДГОТВИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ И ИГРИ” , СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ от пътуващ семинар ИСТАНБУЛ – КУШАДАСЪ – ИЗМИР, 30.04.2019 г. – 07.05.2019 г., ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Шумен 2019 с.411-421

2019г. - Симеонова, Т. „ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТВЕНОСТ ПО БАСКЕТБОЛ И ПСИХИЧЕСКИ КАЧЕСТВА ПРИ УЧЕНИЦИ ОТ 8. КЛАС“ Годишник ШУ „Еп. К. Преславски” том XXIII D ISSN 1314-6769, Университетско издателство „Еп. К. Преславски”, Шумен 2019, с.1016-1022

2019г. - Симеонова, Т. „МОТИВАЦИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ НА СТУДЕНТИ УЧАСТНИЦИ В АДАПТИРАНИ СПОРТНИ ЗАНЯТИЯ ЗА ХОРА С НАДНОРМЕНО ТЕГЛО И ЗАТЛЪСТЯВАНЕ“, в съавторство с Ч. Стойчев, Годишник ШУ „Еп. К. Преславски” том XXII D ISSN 1314-6769, Университетско издателство „Еп. К. Преславски”, Шумен 2018, с.1003-1015

2019г. - Симеонова, Т., МОТОРИКА-САМООЦЕНКА НА СТУДЕНТИ С НАДНОРМЕНО ТЕГЛО ОТ ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, в съавсторство с М. Базелков, сборник Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, ISSN 1314-2275, Университетско издателство" Св. Климент Охридски", София, 2019, с. 167-175

2018г. - Simeonova, T. THE AGGRESSION LEVEL FOR SPORTING AND NOT-SPORTING STUDENTS, ISSN 2367-5721, SOCIO BRAINS,Issue 45, May 2018

2018г. - Симеонова, Т. „КОРЕЛАЦИОННИ ВРЪЗКИ НА ФИЗИЧЕСКА И ПСИХИЧЕСКА ПОДГОТВЕНОСТ ПРИ УЧЕНИЦИ ТРЕНИРАЩИ СПОРТНА СТРЕЛБА” ,сборник Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, ISSN 1314-2275, Университетско издателство"Св. Климент Охридски", София, 2018, с.350-358

2018г. - Симеонова, T., Ч. Стойчев,, П. Кожухарова, Н. Йорданова, Образователни ресурси за превенция на дискриминацията и насилието в масовия спорт в училище и в спортните клубове. Антологията по неформално образование, СУ „Св. Климент Охридски“, сп. Педагогика, година XC, книжка 1, 2018. (стр. 81-90), ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online)

2018г. - Симеонова, Т., „ОБУЧЕНИЕ ПО ВОЛЕЙБОЛ НА УЧЕНИЦИ ОТ 6. КЛАС В ЗАВИСИМОСТ ОТ СПОРТНО-ПОДГОТВИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ И ИГРИ” Годишник ШУ „Еп. К. Преславски” том XXII D ISSN 1314-6769, Университетско издателство „Еп. К. Преславски”, Шумен 2018, с. 808-818

2017г. - Симеонова,Т., Й. Жечева, КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА МОМИЧЕТА ОТ 5. КЛАС НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОБЛАСТ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ СПОРТНИ ИГРИ - БАСКЕТБОЛ, Спорт и наука, изв. брой 2 , 2017, с.114 ISSN 1310-3393

2017г. - Симеонова,Т., Контрол и оценка на избираема област от учебното съдържание по тенис на маса на ученици от 5. клас, CONTROL AND EVALUATION OF AN ELECTIVE PART OF THE TABLE TENNIS CURRICULUM FOR FIFTH GRADERS ,YEARBOOK of the FACULTY of EDUCATION - Volume ХІV, 2017, pp 228, TRAKIA UNIVERSITY - STARA ZAGORA ISSN 2535-1125

2017г. - Simeonova T., Y. Yankov Physical and technical readiness of 12 year old boys from Basketball Club Shumen, International Scientific Congress “Applied Sports Sciences” 1-2 december, Sofia, Publisher: NSA Press ISBN (Print): 978-954-718-489-3 ISBN (Online): 978-954-718-490-9, pp 91

2017г. - Симеонова,Т. НОВ ПРОЧИТ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ПО „ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ“ в съавт. с Й. Жечева, академично списание "Управление и образование", кн.3, том 13 ISSN 13126121

2017г. - Simeonova, T.,Kozhuharova, P., Yordanova, N., Stoychev Ch. Petkov P.Inovative Learning Resourses for Foster Equal Participation Grassroot Sports Dealing with Discrimination and violence incidents. International research and practice conference: "Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences". Kherson–Kielce, Ukraine–Poland, 2017.

2017г. - Simeonova, T., Kozhuharova, P. Yordanova, Stoychev Ch., N., Petkov P., Prevention of Discrimination, Rasisme and Violence in Grassroots Sport in Bulgaria. International research and practice conference: "Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences". Kherson–Kielce, Ukraine–Poland, 2017.

2017г. - Simeonova, T. PREVENTION OF DISCRIMINATION AND VIOLENCE IN GRASSROOT SPORT IN SCHOOL AND SPORTS CLUBS and Nadezhda Yordanova, Penka Kozhuharova, Chavdar Stoychev, Plamen Petkov, Valeria Ivanova European Journal of Training and Development Studies Vol.3, No.5, pp.14-25, December 2016 ___Published by European Centre for Research Training and Development UK (www.eajournals.org) 14 ISSN 2057-5238(Print), ISSN 2057-5246(Online)

2017г. - Симеонова, Т. Тестове за контрол и оценка на ученици от 5. клас по тенис на маса, с. 760 - 767, Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" том XХI D ПФ Шумен 2017 ISSN 1314 – 6769

2017г. - Симеонова, Т. ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ОБЛАСТ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ СПОРТНИ ИГРИ – БАСКЕТБОЛ, НА УЧЕНИЦИ В 5. КЛАС, в съавторство с Й. Жечева, ASSESSMENT OF MANDATORY TRAINING AREA THE CONTENT SPORTS GAMES - BASKETBALL OF STUDENTS IN 5. CLASS - SocioBrains INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR ISSN 2367-5721 JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM ISSUE 34, JUNE 2017

2017г. - Симеонова, Т. АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В 5. КЛАС ОТНОСНО ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕНИС НА МАСА в съавт. с Пенка Стоянова, INVESTIGATION OF STUDENTS IN CLASS 5. ON TRAINING TABLE TENNIS SocioBrains INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR ISSN 2367-5721 JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM ISSUE 34, JUNE 2017 307-312

2017г. - Simeonova, T. OPEN LEARNING RESOURCE FOR PREVENTION OF DISCRIMINATION IN GRASSROOT SPORTS IN SCHOOL AND SPORT CLUBS and Chavdar Stoychev Penka Kozhuharova SECOND INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE„SPORT, RECREATION, HEALTH“ BELGRADE, SERBIA ISBN: 978-86-83687-23-7 pp 418 - 425

2017г. - Simeonova, T. DYNAMICS OF PHYSICAL CAPABILITIES AND TECHNICAL PREPAREDNESS OF CADETS (U16) FROM “SHUMEN” BASKETBALL CLUB and Yanko Yankov, Chavdar Stoychev Динамика на физически качества и техническа подготвеност на кадети от Баскетболен клуб "Шумен“ SECOND INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE„SPORT, RECREATION, HEALTH“ BELGRADE, SERBIA ISBN: 978-86-83687-23-7 pp 185 - 192

2016г. - Симеонова, Т. МОДЕЛ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА СИЛОВАТА ПОДГОТОВКА НА МОМИЧЕТА ОТ 3. КЛАС, с. 988 - 996, Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" том XХ D ПФ Шумен 2016 ISSN 1314 – 6769

2016г. - Симеонова, Т. Проблеми, традиции и иновации при силовата подготовка на ученици от 3. клас, Сборник научни трудове Иновации в образованието, ШУ, Издателство "Фабер", 2016 ISBN: 978-619-00-0477-6, с.371 - 377

2016г. - Симеонова, Т. КОРЕЛАЦИОННИ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТВЕНОСТ И ПСИХИЧЕСКИ КАЧЕСТВА ПРИ УЧЕНИЦИ 8. КЛАС ПРИ ОБУЧЕНИЕ ПО БАСКЕТБОЛ , „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта" , Университетско издателство "Св. Климент Охридски" ISSN 1314-2275, с. 116-121, 2016

2016г. - Simeonova, T.,Yanko Yankov, DYNAMICS OF PHYSICAL PREPAREDNESS OF BOYS 3. GRADE, PRACTICING BASKETBALL, Research in Kinesiology(2016), Vol 44, No 2 ДИНАМИКА НА ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТВЕНОСТ НА МОМЧЕТА 3. КЛАС, ПРИ ОБУЧЕНИЕ ПО БАСКЕТБОЛ Теодора Симеонова Янко Янков ISSN 1857-7679

2016г. - Teodora Simeonova and Yanko Yankov EVALUATION OF THE COLLECTIVE AND EGO ORIENTATON OF THE ATHLETES FROM THE “SHUMEN” BASKETBALL CLUB (99-101), APES(2016) Vol.6, No.1, Симеонова, Т. Я. Янков ОЦЕНКА НА КОЛЕКТИВНАТА И ЕГО ОРИЕНТАЦИЯ НА СЪСТЕЗАТЕЛИ ОТ БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ „ШУМЕН“ APES(2016) Vol.6, No.1 UDC: 796 ISSN: 1857-7687

2015г. - Симеонова, Т. КОРЕЛАЦИОННИ ВРЪЗКИ МЕЖДУ ТОЧНОСТ И КАЧЕСТВА НА ВНИМАНИЕТО ПРИ УЧЕНИЦИ ТРЕНИРАЩИ СПОРТНА СТРЕЛБА,списание "Спорт и наука", брой , 2015, в съавт. с Д.Асенова и А. Бонева

2015г. - Симеонова, Т, Диагностика на агресивността при състезатели на баскетболен клуб "Шумен", „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта" , Университетско издателство "Св. Климент Охридски" ISSN 1314-2275, с. 267

2015г. - Симеонова, Т. ПРОУЧВАНЕ ОТНОШЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 9. – 12. КЛАС ТРЕНИРАЩИ БАСКЕТБОЛ, ОТНОСНО ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ , Спорт и наука извн. брой 5, С. 2015

2015г. - Simeonova, T. Training Need and Methodology Report - Innovative learning resources to foster equal participation in grassroots sports, dealing with discrimination, racism and violence incidents. (Co-authors- Yordanova, N., Kozhuharova, P.,Stoychev, Ch ., Petkov, P.), ISBN 978-619-201-141-3. (47 стр.)

2014г. - Симеонова, Т. Г. Цанева, Организация на модулното обучение по туризъм и туристически практики в шуменските училища, списание Спорт и наука, изв. брой 2, 2014, с.90

2014г. - Simeonova, T., Bachvarova D., Petkova, P., Vasilev, P., Mustafa, M. THE BASKET BALL GAME AND THE PHYSICAL EXPERI MENT, s .935, 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS „SPORT, STRESS, ADAPTATION”, 2014, Sofia, SPORT, STRESS, ADAPTATION SCIENTIFIC JOURNAL,Extra issue, 2014,ISSN 2367 – 458X

2014г. - Симеонова, Т., Р. Алексиев, Я. Янков, .” Сравнителен анализ на психически качества на момичета и момчета от 9 клас в занимания по баскетбол” "Личност. Мотивация.Спорт." том 19, с 199, София , 2014

2013г. - Симеонова, Т., М. Петева, Д. Обрешков "Качествата на вниманието на ученици от 9 клас в часовете по хандбал" Международна научна конференция по спорт „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта" СУ "Св. Климент Охридски"

2013г. - Симеонова, Т., Я. Георгиева, Кр. Йорданов "Сравнителен анализ на психологическа подготовка на профилирани групи по баскетбол на ШУ и ТУ – Варна",списание "Спорт и наука" извн. брой 3, с.210

2013г. - Симеонова, Т., Корелационни зависимости между показателите за физическа , техническа и психическа подготовка в баскетбола при момичета 9 – 12 клас в съавсторство с Р.Алексиев и М. Петева, София 2013, „Личност, Мотивация, Спорт”, том 18, с. 184, Издателство НСА ПРЕС

2012г. - Simeonova, T. Accuracy and anticipation of shooting in basketball with 9th – 12th grade girls, APES 2 (2012) 2: 216-219, ACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, Skopie, Macedonia

2012г. - Симеонова, Т., Изследване вариативността на качествата на вниманието при ученички IX – XII клас в часовете по баскетбол, София 2012, „Личност, Мотивация, Спорт”, том 17, с. 170-174, Издателство НСА ПРЕС

2012г. - Simeonova, T., Damyanova, S. Model for a complex effect on motorics capability of preschool children, Sport & Science” Magazine ,2012, 182 - 185ISSN 1310-3393

2012г. - Симеонова, Т., Динамика на физическа дееспособност на ученици ІХ – ХІІ клас, занимаващи се с баскетбол, Сборник научни трудове, ШУ, ПФ, 2012

2012г. - Симеонова, Т., Н. Йорданова, Sports woodball – route to improve environmental health and culture of students from university of Shumen, “Sport & Science” Magazine ,2012, 185

2012г. - Симеонова, Т.,“Зависимост между признаците на физическа деспособност, техническа подготвеност, психични качества и антиципация при ученици іх – хіі клас в часове по баскетбол“ Научна конференция с международно участие „Образователни технологии” (300 години от родението на Жан Жак Русо) 2012, публикуван в годишник на ШУ том XVI d

2012г. - Симеонова, Т., Я. Банчева, П. Клечков, „Сравнителен анализ на физическа и техническа подготвеност по баскетбол на студенти от различни висши училища“ Научна конференция с международно участие „Образователни технологии” (300 години от родението на Жан Жак Русо) 2012, публикуван в годишник на ШУ том XVI d

2012г. - Симеонова, Т., Я. Банчева, Модел Баскетбол за физическа дееспособност на ученички ІХ – ХІІ клас, Варна 2012 ИУ МНК „Съвременни методи и технологии в научните изследвания“

2012г. - Симеонова, Т., Модел за оценяване на ядро „Спортни игри“ – Баскетбол – ХІІ клас в съавсторство с Р.Алексиев, Русе 2012 Научни трудове РУ „А. Кънчев”

2012г. - Симеонова, Т., Модел баскетбол и качествата на вниманието при ученици ІХ - ХІІ клас, Научно- приложни аспекти на физическото възпитание и спорта, Велико Търново 2012 с. 63

2012г. - Симеонова, Т., Д. Обрешков, Тhe effect six-month training in gymnatsics on the flexibility, speed and the ability to jump among 10- year-old girls, ACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT Vol. 2 1/2012 Skopie 29-31

2012г. - Симеонова, Т., Д. Обрешков, Опит за оптимизиране и анализ на тренировъчни натоварвания, характеризиращи се с абсолютна силова издръжливост, An attempt for optimization and analysis of the training load, characterized by absolute pawer endurance RESEARCH IN KINESIOLOGY Vol. 40 2/2012 Skopie 185-190

2011г. - Симеонова, Т., Вариативност на прогнозите и точността на стрелбата в баскетбола на ученици ІХ – ХІІклас, Спорт и наука. С. 2011 извн. брой 2 с.107

2011г. - Симеонова, Т., Я. Банчева, Оценката по физическо възпитание и спорт – проучване мнението на ученици ІХ – ХІІ клас, Годишник на ТУ , Варна, 2011 с.134

2011г. - Симеонова, Т., Д. Обрешков, Оценяване в спортните игри – модел баскетбол за 11 клас, 40 години ШУ 2011

2011г. - Симеонова, Т., Д. Обрешков, Н. Василева, Спортното ориентиране път за повишаване физическата и психическа подготовка, 40 години ШУ 2011

2011г. - Симеонова, Т., Сн. Дамянова, Ефективност на методите за комплексно възпитаване на двигателните качества в предучилищна възраст, Научни трудове РУ „А. Кънчев” 2011 НК Русе

2010г. - Симеонова, Т., Педагогическа оценка на ефективността на обучението по физическо възпитание и спорт в ІХ - ХІІ клас в зависимост от държавните образователни изисквания и стандарти, Спорт и наука бр №2 2010, София

2010г. - Симеонова, Т., С. Дамянова Превенция на стреса и агресивното поведение на 3-7 годишни деца със занимания сред природата, Спорт, стрес, адаптация, София, 2010 Спорт и наука, изв. брой част І

2010г. - Симеонова, Т., Н. Йорданова, В. Маргаритова, К. Минев, Физическите упражнения- надеждно средство за борба с гръбначните деформации при 6-7 годишни деца сборник Шумен «Спортно-състезателната дейност и модулното обучение в средните и висшите училища” УИ”Еп. К. Преславски”2010

2010г. - Симеонова, Т., Качествата на вниманието в зависимост от стрелбата в баскетбола, Сборник Шумен «Спортно-състезателната дейност и модулното обучение в средните и висшите училища” УИ”Еп. К.Преславски”2010

2010г. - Симеонова, Т., Реализация на спортно-рекреативните потребности на студентите от специалност Физическо възпитание чрез изнесени курсове за обучение. НПК с межд. участие „Актуални проблеми на физическата култура”, НСА, С., 2008 в съавторство с Н. Карадочева, И. Тодорова Спорт и наука. С. 2010 извн. брой 1

2010г. - Симеонова, Т., Нетрадиционни форми на физическата култура в детската градина. НПК с межд. участие „Актуални проблеми на физическата култура”, НСА, С., 2008 в съавторство с Н. Йорданова, С. Дамянова Спорт и наука. С. 2010 извн. Брой 1

2010г. - Симеонова, Т., Зависимост между темперамент, антиципация и стрелба в баскетбола при ученици 9-12 клас 2010 Конференция ДИПКУ Варна Иновации в образованието

2010г. - Симеонова, Т. Изследване на зависимостта между точността при стрелбатав баскетбола и темперамента с въпросника на Д. Кейрси в съавсторство с П. Лазарова2010 Иновации в образованието

2010г. - Симеонова, Т., Тестове за оценка в баскетбола, в съавторство с Й. Жечева VІ НПК ФВ и спорт в училище ,2010 Сандански

2010г. - Симеонова, Т., Модел – баскетбол в модулното обучение в съавст. с И. Желязкова и Ж. Желязков VІ НПК ФВ и спорт в училище ,2010 Сандански

2010г. - Симеонова, Т., Модели за усъвършенстване и оценяване на баскетбола на ученици от IX клас , Русе 2010 Научни трудове РУ „А. Кънчев”

2009г. - Симеонова, Т., Усъвършенстване на техниката на стрелба в баскетбола, съобразно способността на учениците за антиципация. НПК „ спортни игри” НСА, С., 2009 Спорт и наука. С. 2009 извн. Брой 4

2009г. - Симеонова, Т., Модели за усвършенстване на модулното обучение НПК „ Спортни игри” НСА, С., 2009 в съавс. К. Минев ,Спорт и наука. С. 2009 извн. Брой 4

2009г. - Симеонова, Т., Психични особености в спортната дейност при студентите в съавт. с Илина Желязкова и Живко Желязков. Методически аспекти на физическото възпитание и спорта УИ „Еп. К. Преславски” 2009 Шумен

2009г. - Симеонова, Т., Състояние на физическата годност на новоприети студенти в ШУ през уч. 2008/20009г. в съавт. с Н. Йорданова, Н. Карадочева и К. Минев, Методически аспекти на физическото възпитание и спорта УИ „Еп. К. Преславски” 2009 Шумен

2009г. - Симеонова, Т., Здраве и начин на живот на студентите от Шуменски университет, в съавт. с Н. Йорданова, Н. Карадочева Методически аспекти на физическото възпитание и спорта УИ „Еп. К. Преславски” 2009 Шумен

2009г. - Симеонова, Т., Няколко стратегии за борба със стреса в съавт. с Н. Йорданова, Сн. Дамянова Методически аспекти на физическото възпитание и спорта УИ „Еп. К. Преславски” 2009 Шумен

2009г. - Симеонова, Т., Антиципацията в спорта Методически аспекти на физическото възпитание и спорта УИ „Еп. К. Преславски” 2009 Шумен

2009г. - Симеонова, Т., Свободните удари във футбола Методически аспекти на физическото възпитание и спорта УИ „Еп. К. Преславски” 2009 Шумен

2008г. - Симеонова, Т., Спортните игри в модулното обучение НПК „ Спортни игри” НСА, С., 2008 Спорт и наука. С. 2008 извн. Брой 4

2008г. - Симеонова, Т., Спортната злоба – агресия или път към победата НК Разград 06.12.2008

2007г. - Симеонова, Т., Квалификация на спортни педагози//Спорт и наука. С. 2007. в съавт. с В. Маргаритова.извн. брой 3

2007г. - Симеонова, Т., За някои бедствени ситуации в живота на педагозите //Спорт и наука. С. 2007. в съавт. С Р. Алексиев извн. брой 3

2007г. - Симеонова, Т., Аеробиката в часовете по спорт в ШУ \"Еп. К. Преславски\" //Спорт и наука. С. 2007 извн. брой 3

2007г. - Симеонова, Т., Повишаване ефективността на обучението по спортни игри в третия учебен час по физическо възпитание и спорт, Кинезиология, В. Търново, 2007. в съавт. с Н. Йорданова и Кр. Минев.

2007г. - Симеонова, Т., Патологични психични особености в спортната дейност, Кинезиология, В. Търново, 2007. в съавт. с Илина Желязкова и Живко Желязков.

2007г. - Симеонова, Т., Семейството и ФВС в училище - основни фактори за успешната социализация и за преодоляване на агресивното поведение на подрастващите//НПК \"Предизвикателствата на съвремието и качеството на образованието. Шумен, 31.05. - 1.06.2007 г. Шумен. В съавт. с И. Желязкова и Ж. Желязков

2007г. - Симеонова, Т., Повишаване квалификацията на учителите-фактор за ефективност на учебно-възпитателния процес//Научен семинар \"Европейски стандарти в спортното образование\", 15-16.03.2007, Враца.

2006г. - Симеонова, Т., Реализация на модулното обучение, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорт в училище, НСА \"Васил Левски\", София, 2006.

2006г. - Симеонова, Т., Реализация на третия учебен час по ФВ и спорт//Физическо възпитание, спорт и туризъм. Спортологични изследвани. НСА \"Васил Левски\", ЦСДК, София, 2006.

2005г. - Симеонова, Т., Антиципацията в хандбала. “Спорт и наука” – 3/2005.

2005г. - Симеонова, Т., Н. Василева, Н. Йорданова, Модел за организиране на трети учебен час - Модул Туризъм - спортно ориентиране, Сборник Шумен «Спортно-състезателната дейност и модулното обучение в средните и висшите училища” УИ”Еп. К. Преславски”2010

2005г. - Симеонова, Т., П. Лазарова, Темперамент и антиципация при стрелбата в баскетбола, Сборник Шумен «Спортно-състезателната дейност и модулното обучение в средните и висшите училища” УИ”Еп. К. Преславски”2010

2003г. - Симеонова, Т., Антиципацията в баскетбола – физическа култура, физическо възпитание, спорт – ШУ “Епископ К. Преславски”, гр. Шумен, 2003.

2001г. - Симеонова, Т., Оптимизиране на силовата подготовка на ученици III клас - “Спорт и наука” – 1/2001 г., C

2000г. - Симеонова, Т., Точността на стрелбата от наказателната линия в баскетбола, в зависимост от концентрацията на вниманието при ученици от IX клас. – “Спорт и наука” – 4/2000 г., C

Доклади

2018г. - Симеонова, Т. Н. Йорданова, П. Кожухарова, ПИЛОТИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ „СПОРТ ЗА ВСИЧКИ” В ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ Велико Търново, ISSN 2534-9317, МНК Педагогическото образование-традиции и съвременност, Ай анд Би, В. Търново, 2018, с. 62-64

2018г. - Simeonova, T. N. Yordanova, “FORMS OF AGRESSION IN STUDENTS FROM KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY OF SHUMEN”, Доклад в 10th International Conference for Theory and Practice in Education, Hungariy

2015г. - Симеонова, Т. СТЕПЕН НА ТРЕВОЖНОСТ ПРИ СЪСТЕЗАТЕЛИ НА БК „ШУМЕН“, пътуващ семинар ПФ, 2015

2015г. - Симеонова, Т. Спортна активност и обучение по спорт в Шуменски университет и македонски университет в град Щип, с. 942 - 947, Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" том XIХ D ПФ Шумен 2015, в съав. с Биляна Попеска

2015г. - Симеонова, Т. Проучване проявите на дискриминация и насилие в училищния и клубен спорт, с. 1046 - 1052, Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" том XIХ D ПФ Шумен 2015, в съав. с Г. Колев, Н. Йорданова, Ч. Стойчев, П. Кожухарова, П. Петков

2015г. - Симеонова, Т. Мониторинг върху прилагането на принципа на равенство на половете и превенция на дискриминацията, с. 1053 - 1064, Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" том XIХ D ПФ Шумен 2015, в съав. с Г. Колев, Н. Йорданова, Ч. Стойчев, П. Кожухарова, П. Петков

2014г. - Симеонова, Т., В. Колев, Популяризиране и развитие на ръгби спорта сред подрастващите във Варна, с. 728 - 732, Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" том XVIII D ПФ Шумен 2014

2014г. - Симеонова, Т. Състояние и перспективи на детско-юношеския спорт в община Шумен, сборник научни трудове от пътуващ семинар, ПФ, ШУ "Еп. К. Преславски", с.404 в съавторство с Я.Янков и И. Стойчев

2014г. - Teodora SIMEONOVA,Petya PETKOVA, Petko VASILEV, Mustafa MUSTAFA, Darina BACHVAROVA, Nadezhda YORDANOVA and Yanko YANKOV, Application of Physics in Volleyball , 2014,9th International Balkans Education and Science Congress - Edirne

2014г. - Teodora SIMEONOVA,Petya PETKOVA, Petko VASILEV, Mustafa MUSTAFA, Darina BACHVAROVA, Nadezhda YORDANOVA and Yanko YANKOV, Physical Capability and Coordination of Students in grades 5 - 8 , 2014,9th International Balkans Education and Science Congress - Edirne

2013г. - Симеонова, Т., М. Петева, М. Петкова "Физическа дееспособност на ученици от 9 клас в зависимост от спортно-подготвителните упражнения и игри в хандбала" пътуващ семинар, ПФ, Шумен, 2013

2013г. - Проучване мнението на ученици от IX клас относно обучението по хандбал, с.626-632, Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" том XVII ПФ Шумен 2013 в съавсторство с Ч. Стойчев и М. Петева

2011г. - Симеонова, Т., И. Желязкова и Ж. Желязков, Спортът удбол – реализация в модулното обучение, VІІ НПК” ФВ и спорт в училище” , Сливен 2011

2010г. - Симеонова, Т., Тестове за оценка в баскетбола, в съавторство с Й. Жечева VІ НПК ФВ и спорт в училище ,2010 Сандански

2009г. - Симеонова, Т., Проучване мнението на учениците от ІХ клас относно ефективността на обучението по физическо възпитание и спорт във връзка с ДОИ и стандарти. Научни трудове РУ „А. Кънчев” 2009 НК Русе в съавторство с Н. Йорданова, Н. Карадочева том 48, серия 8.2

2009г. - Симеонова, Т., „Сравнителен анализ на успеваемостта на студентите от ШУ\"Еп. К. Преславски \" по дисциплината \"Спорт\". НК В.Търново 2009 в съавторство с Н. Йорданова и Кр. Минев

2008г. - Симеонова, Т., Здравето и физическите качества на децата от предучилищна възраст, в зависимост от заниманията със спорт. Научни трудове РУ „А. Кънчев” том 47, серия 5.4 2008 НК Русе в съавторство с Н. Йорданова, С. Дамянова

2008г. - Симеонова, Т., Функциите на физическото възпитание и спорт и значимостта им при пълноценното формиране на подрастващата личност //НПК \"Предизвикателствата на съвремието и качеството на образованието. Шумен, 31.10.2008г. Шумен. В съавт. с И. Желязкова и Ж. Желязков

2007г. - Симеонова, Т., Ролята на физическото възпитание и спортът за преодоляване на агресивното поведение у подрастващите и възможност за здравословен начин на живот// V НПК по физическо възпитание и спорт, 4 - 6.04.2007, В. Търново. В съавт. с И. Желязкова и Ж. Желязков

2007г. - Симеонова, Т., Спорт, общество, интернет//Научен семинар \"Европейски стандарти в спортното образование\", 15-16.03.2007, Враца. В съавт. с Н. Карадочева.

2007г. - Симеонова, Т., Училищен спортен клуб// V НПК по физическо възпитание и спорт, 4 - 6.04.2007, В. Търново. В съавт. с М. Петева.

2007г. - Симеонова, Т., Физическата дееспособност на студентите от педагогически и хуманитарен факултет на ШУ \"Еп. Константин Преславски\"// \"//11 симпозуим за спорт и физическо образование на младите. Охрид. 2007 г. в съавт. с Р. Атанасова

2007г. - Симеонова, Т., Антиципацията в спортните игри //11 симпозуим за спорт и физическо образование на младите. Охрид. 2007 г.

2007г. - Симеонова, Т., Влияние на антиципацията върху стрелбата в баскетбола// НК с меж.участие \"Физическото възпитание и спортът в образователната система\", Благоевград, 2007.

2007г. - Симеонова, Т., Р. Алексиев, К. Минев, „Оценка за качеството на обучение на магистърска програма –„Физическо възпитание и спорт в училище”в ШУ „Еп. К.Преславски” София, 2010, Конференция УНСС

2006г. - Симеонова, Т., Повишаване ефективността на обучението по волейбол в третия учебен час (в съавторство с Р. Сапунджиева). Варна. 2006. Четвърта научно-практична конференция по ФВС.

2006г. - Симеонова, Т., Какви възможности предоставя аеробиката в гимназиалния етап на обучението по ФВС(в съавторство с Е. Димитрова). Варна. 2006. Четвърта научно-практична конференция по ФВС.

2006г. - Симеонова, Т., Ролята на спортно-подготвителните упражнения за подобряване точността на стрелбата в баскетбола в училище. // Сборник доклади от международен симпозиум на \"40 години ТУ - Варна \"., с. 65-69. в съавторство с Н. Цветкова и Н. Йорданова

2006г. - Симеонова, Т., Влияние на концентрацията на вниманието върху точността на стрелбата от наказателната линия в хандбала. // Епископ-Константинови четения, том 11, УИ \"Еп. К. Преславски\", 2006.

2006г. - Симеонова, Т., Ролята на физическото възпитание и спорт за овладяване на агресивното поведение у подрастващите. // Епископ-Константинови четения, том 11, УИ \"Еп. К. Преславски\", 2006.

2005г. - Симеонова, Т., Реализация на трети час по физическо възпитание и спорт – модул “Туризъм” – “Физическо възпитание и спорт в училище” – гр. Търговище, 2005 г

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2018г. - Становище на Дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен „доктор“ на Милена Григорова на тема "Кондиционна подготовка на студенти от РУ "Ангел Кънчев" с лекоатлетически средства"

2018г. - Рецензия за придобиване на 3ПКС на тема "МОДЕЛ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА БАСКЕТБОЛ НА УЧЕНИЦИ ОТ 8. КЛАС ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОБЛАСТ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ СПОРТНИ ИГРИ“ - специализант Радмила Сапунджиева, ДИКПО -ВАРНА, 2018

2018г. - Рецензия за придобиване на 3 ПКС на тема "ПРЕВЕНЦИЯ НА ДИСКРИМИНАЦИЯТА И НАСИЛИЕТО В ЕЖЕДНЕВНИТЕ УЧИЛИЩНИ СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ В УСЛОВИЯТА НА ОТРИЦАТЕЛЕН ДЕМОГРАФСКИ ПРИРАСТ И ВЛОШАВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СЕМЕЙСТВОТО И ОБЩЕСТВОТО" - специализант Даниела Петкова, ДИКПО - Варна, 2018

2018г. - СТАНОВИЩЕ по конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ - Чавдар Николаев Стойчев - заповед РД-16-172/14.10.2016 г., ШУ “Епископ Константин Преславски“ Педагогически факултет, катедра ТМФВ

2018г. - Рецензия на дипломна работа на Адиле Хюсеин Юмер ф. №14400200032, сп. ПУНУП, ШУ, на тема "Актуални проблеми на обучението по физическо възпитание и спорт в начален етап на основна образователна система"

Цитирания

2019г. - Симеонова, Т. цитирана от Узунов, М., в статия – „"EXPLORING THE INTERESTS, OPINION AND ATTITUDE TOWARDS THE SPORT OF THE STUDENTS FROM THE TECHNICAL UNIVERSITY - SOFIA." стр. 29, публикувана в SocioBrains ISSN 2367-5721, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM ISSUE 56, APRIL 2019, същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 35

2019г. - Симеонова, Т. Динамика на физическа дееспособност на ученици ІХ – ХІІ клас, занимаващи се с баскетбол, цитирана от Ч. Сойчев в "СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ТЕСТОВЕТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ В БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ от Сборник научни трудове, ШУ, ПФ, 2012.СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ от пътуващ семинар ИСТАНБУЛ – КУШАДАСЪ – ИЗМИР, 30.04.2019 г. – 07.05.2019 г., ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Шумен 2019 същата е посочена в литературата на стр.469

2019г. - Симеонова, Т. Янков Я. Стойчев И. 2014; Състояние и перспективи на детско-юношеския спорт в община Шумен, Сборник научни трудове „ Иновации в образованието“, Шумен 2014, с. 404. цитирана от Я.Янков, Н. Йорданова в ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЯТ БАСКЕТБОЛ В КОНТЕКСТА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ– ОЦЕНКА НА УЧИТЕЛИТЕ от Сборник научни трудове, ШУ, ПФ, 2012.СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ от пътуващ семинар ИСТАНБУЛ – КУШАДАСЪ – ИЗМИР, 30.04.2019 г. – 07.05.2019 г., ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Шумен 2019 същата е посочена в литературата на стр.489

2019г. - Симеонова, Т. (2018), „Обучение по волейбол на ученици от 6. клас в зависимост от спортно-подготвителни упражнения и игри“ Годишник ШУ „Еп. К. Преславски“ том XXII D ISSN 1314-6769, Университетско издателство „Еп. К. Преславски“, Шумен 2018, с. 808-818 цитирана М. Базелков в "ПРОУЧВАНЕ МОТИВАЦИЯТА НА СТУДЕНТИ С НАДНОРМЕНО ТЕГЛО ЗА ЗАНИМАНИЯ С ВОЛЕЙБОЛ от Сборник научни трудове, ШУ, ПФ, 2012.СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ от пътуващ семинар ИСТАНБУЛ – КУШАДАСЪ – ИЗМИР, 30.04.2019 г. – 07.05.2019 г., ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Шумен 2019 същата е посочена в литературата на стр.243

2019г. - Simeonova, T., Bancheva Y. and Klechkov, P., Comparative analysis of the physical and technical preparation of basketball for students from different universities. Scientific conference with international participation "Educational Technologies" (300 years since the birth of Jean Jacques Rousseau). Published in the yearbook of ShU. ISSN 1314-6769, Vol. XVI d, 2012 Цитирана от И. Пелтекова в TARGETING DEVELOPMENT OF THE SPECIFIC CONDITIONAL QUALITIES OF THE BASKETBALL STUDENTS I публикувана в на стр. 737 в Trakia Journal of Sciences, Vol. 17, Suppl. 1, pp 736-741, 2019 Trakia University Available online at: http://www.uni-sz.bg ISSN 1313-7069 (print) ISSN 1313-3551 (online) doi:10.15547/tjs.2019.s.01.120 същата е посочена в литературата на с.741

2019г. - Симеонова, Т. Обучение по волейбол на ученици от 6. клас в зависимост от спортно-подготвителни упражнения и игри“ Годишник ШУ „Еп. К. Преславски“ том XXII D ISSN 1314-6769, Университетско издателство „Еп. К. Преславски“, Шумен 2018, с. 808-818 цитирана от Д. Филипова в "ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ НЯКОИ ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДВИГАТЕЛНА ГОДНОСТ, ЗАЛОЖЕНИ В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА НА 9 КЛАС В СУ , с.290“, Годишник ШУ „Еп. К. Преславски” том XXII D ISSN 1314-6769 Педагогически факултет, Шумен 2019 същата е посочена в литературата на стр. 293

2019г. - Симеонова, Т. „Нов прочит на учебната програма за общообразователна подготовка по „физическо възпитание и спорт“ в съавт. с Й. Жечева, академично списание „Управление и образование“, кн.3, том 13 ISSN 13126121 цитирана от В. Йорданов в СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПСИХО-ФИЗИЧЕСКИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА МОМЧЕТА ОТ 5 КЛАС, с. 138 “, Годишник ШУ „Еп. К. Преславски” том XXIII D ISSN 1314-6769 Педагогически факултет, Шумен 2019 същата е посочена в литературата на стр. 143

2019г. - Симеонова, Т. „Алексиев, Р., Т. Симеонова. Детски баскетбол. УИ „Епископ Константин Преславски“ Шумен. ISBN 978-954-577-483-6. с.9, 2008 цитирана от И. Пелтекова в КОНЦЕПЦИИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ УМЕНИЯ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ СЪС СРЕДСТВАТА НА БАСКЕТБОЛНАТА ИГРА “, с. 451, Годишник ШУ „Еп. К. Преславски” том XXIII D ISSN 1314-6769 Педагогически факултет, Шумен 2019 същата е посочена в литературата на стр. 456

2019г. - Симеонова, Т., С. Дамянова,., Д. Обрешков Комплексно възпитаване на двигателни качества в предучилищна възраст, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2011 том 50, серия 8.2, с.130-134 цитирана от Виктория Ковчазова в „УТРИННОТО РАЗДВИЖВАНЕ И ЗНАЧЕНИЕТО МУ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ КАЧЕСТВА ПРИ ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ” стр. 39, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, ISSN 1314-2275, Университетско издателство" Св. Климент Охридски", София, 2019, същата е посочена в литературата на с. 43

2019г. - Симеонова, Т. Точността на стрелбата от наказателната линия в баскетбола в зависимост от концентрацията на вниманието при ученициот IХ клас. // Спорт и наука, №4, 2000. цитирана на стр.16 от П. Делев в дисертация „ОБУЧЕНИЕ В ТАКТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ В БАСКЕТБОЛА СЪОБРАЗНО БАЗОВИТЕ ПСИХИЧЕСКИ КАЧЕСТВА НА СТУДЕНТИТЕ“, същата е посочена в списъка с литература на стр.102

2019г. - Симеонова, Т., Я. Банчева, П. Клечков, „Сравнителен анализ на физическа и техническа подготвеност по баскетбол на студенти от различни висши училища“ Научна конференция с международно участие „Образователни технологии” (300 години от родението на Жан Жак Русо) 2012, публикуван в годишник на ШУ том XVI d цитирана от М. Бурева в дисертация МОДЕЛ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПСИХОФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ В ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА на стр. 39

2018г. - Симеонова, Т. цитирана от Пелтекова, И., в доклад – „Технически грешки, допускани от студенти при стрелба в движение". стр. 173, публикуван в "Спорт и наука" извънреден брой 5, 2017, същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 177

2018г. - Симеонова, Т. - Симеонова, Алексиев 2012: Модел за оценяване на ядро „Спортни игри” – Баскетбол – XII клас. Русе: Научни трудове РУ А. Кънчев, 2012, т.51, сер. 8.2. цитирана от М. Григорова в дисертация „КОНДИЦИОННА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИ ОТ РУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” С ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ СРЕДСТВА“ 2018, ШУ , стр. 55 същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 138

2018г. - Симеонова, Т. - Динамика на физическа дееспособност на ученици ІХ – ХІІ клас, занимаващи се с баскетбол, Сборник научни трудове, ШУ, ПФ, 2012, цитирана от Д. Филипова в статия „Изследване на двигателната дееспособност на ученици от девети клас, изучаващи волейбол, в часовете по физическо възпитание и спорт“ 2018, ШУ ,Годишник на ШУ" Еп. К. Преславски" том XXII D, на стр. 227 същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 230

2017г. - Симеонова, Т. цитирана от Я. Янков, Н. Йорданова в статия "КАДРОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ В ДЕТСКО ЮНОШЕСКИ СПОРТ - БАСКЕТБОЛ В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ" същата е публикувана в списание SocioBrains INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSN 2367-5721 JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM ISSUE 34, JUNE 2017 същата е посочена и в списъка на използваната литература на с.347

2017г. - Симеонова, Т. цитирана от Я. Янков в доклад – „Баскетфест - път за изява на 8 -10 годишни деца, трениращи баскетбол, с. 826 публикуван в Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" том XХI D ПФ Шумен 2017 , същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 830

2017г. - Симеонова, Т. цитирана от К. Минев в доклад – „Проблемът за агресивността на състезателите по футбол", с. 374 публикуван в Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" том XХI D ПФ Шумен 2017 , същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 378

2017г. - Симеонова, Т. цитирана от В. Йорданов в доклад – „Проучване мнението на учители от СОУ"Христо Ботев" от гр. Русе относно обчението по физическо възпитание и спорт", с. 62 публикуван в Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" том XХI D ПФ Шумен 2017 , същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 69

2016г. - Симеонова, Т. цитирана от С. Иванова в дисертация „Формиране на готовност за самоотбрана у студенти във висше училище с неспортна насоченост чрез обучение по джудо“ 2016, ШУ "Еп. К. Преславски" - Шумен , стр. 21 същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 169

2016г. - Симеонова, Т. цитирана от Кр. Станков на стр.46 в дисертация "КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ХАНДБАЛ НА УЧЕНИЦИ ОТ ОСНОВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН",ШУ, 2016 същата е посочена в използваната литература на стр.154

2016г. - Симеонова, Т. цитирана от Я. Янков, Н. Йорданова в доклад "АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА РОДИТЕЛИ, ЗА ЗАНИМАНИЯТА НА ДЕЦАТА ИМ С БАСКЕТБОЛ", „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта" , Университетско издателство "Св. Климент Охридски" ISSN 1314-2275, 2016 , същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 133

2016г. - Симеонова, Т., Контрол и оценка на техническата подготовка по баскетбол на ученици 5. – 8. клас, монография, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2015 Цитирана от: Д. Делчев в дипломна работа „ЕФЕКТИВНОСТ НА СТРЕЛБАТА В БАСКЕТБОЛА В ЗАВИСИМОСТ ОТ СПОРТНО-ПОДГОТВИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ И ИГРИ НА УЧЕНИЦИ ОТ 8. КЛАС“ 2016, стр.15 същата е посочена в списъка на използваната литература на с. 81

2016г. - Симеонова, Т. Баскетбол - учебно помагало, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2006 Цитирана от: Я. Янков в статия DYNAMICS OF PHYSICAL PREPAREDNESS OF STUDENTS 5-8 GRADE PRACTICING BASKETBALL Yanko Yankov стр.14 същата е посочена в списъка на използваната литература на с. 18 Research in Kinesiology 2016, Vol. 44, No. 1, pp. 14-18

2015г. - Симеонова, Т. цитирана от Д. Христова в дисертация „Хранително поведение, антропометрични показатели, физическа активност и физическа дееспособност на младежи и девойки с нормално, поднормено и наднормено тегло“ 2014, МУ - Варна , стр. 27 същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 132

2015г. - Симеонова, Т. цитирана от М. Рохлева в доклад"Влияние на психомоторната подготовка върху преодоляването на проблемни ситуации в хандбалната игра", публикуван в списание "Спорт и наука", брой 6, 2015г. същата е посочена и в списъка на използваната литература на с.

2015г. - Симеонова, Т. цитирана от И. Илиев в доклад – „Сравнение на интелектуалните качества при хора с двигателни увреждания, спортуващи баскетбол на колички". стр. 83, публикуван в "Спорт и наука" извънреден брой 5, 2015, същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 87

2014г. - Симеонова, Т. цитирана от Р. Алексиев в „Методически насоки за повишаване на двигателната активност на децата в детската градина“ 2014, УИ "Еп. К. Преславски" , стр. 24 същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 192

2014г. - Симеонова, Т. цитирана от Кр. Минев в доклад – „Оценяването на студенти в групи по спорт - футбол в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"". стр. 173, публикуван в Сборник научни трудове от пътуващ семинар, "Иновации в образованието" ПФ, ШУ, 2014, същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 177

2014г. - Симеонова, Т. цитирана от Я. Янков, георгиев. В, в доклад – „Анализ на състезателната активност на БК"Шумен" - сезон 13/14 година - А група мъже". стр. 142, публикуван в СПОРТ И НАУКА изв. брой 3, 2014, същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 146

2013г. - Симеонова, Т. цитирана от Цанков, Ц., Ж. Цанкова в доклад – „Връзка между спортната подготвеност и игровата реализация на национален отбор - кадетки". стр. 163, публикуван в "Спорт и наука" извънреден брой 3, 2013, същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 169

2013г. - Симеонова, Т. цитирана от И. Илиев в доклад – „Характеристика на вниманието и качеството на мисленето при хора с двигателни увреждания, занимаващи се с баскетбол на колички". стр. 16, публикуван в "Спорт и наука" извънреден брой 3, 2013, същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 20

2013г. - Симеонова, Т. цитирана от Петева, М., Я. Янков, Д. Обрешков в доклад – „Зависимост между признаците на физическа дееспособност и психични качества на ученици от 9клас в часове по хандбал". стр. 165, публикуван в НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2013, том 52. серия 8.2 , същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 169

2013г. - Симеонова, Т. цитирана от Р. Алексиев, Т. Койчева в „Проучване на въздействието на двигателната дейност върху психофункционалното състояние на 18-19 годишни ученици“ 2013, Сборник Иновации в образованието, УИ "Еп. К. Преславски", ПФ , стр. 216 същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 220

2012г. - Симеонова, Т. цитирана от К.Минев, Ч. Стойчев и А. Божкова в доклад „Оценяване на студенти в групи по спорт волейбол в ШУ „Еп. К. Преславски“ от Научна конференция с международно участие „Образователни технологии” (300 години от родението на Жан Жак Русо) 2012, публикуван в годишник на ШУ том XVI d стр. 267същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 268

2012г. - Симеонова, Т. цитирана от Я. Банчева в доклад „Еvaluation of basketball in groups of sportin technical university _ varna“ на стр.371 от VI International Scientifi c Congress „Sport, Stress, Adaptation” 17–19 May 2012 публикуван в © “Sport & Science” Magazine същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 373

2012г. - Симеонова, Т. цитирана от А . Божкова и Г. Дякова в доклад Bozhkova, A., Dyakova, G. – „Comparative analysis of motor abilities of female students from various higher schools“. стр. 178 от VI International Scientifi c Congress „Sport, Stress, Adaptation” 17–19 May 2012 публикуван в © “Sport & Science” Magazine същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 182

Художествено-творчески дейности

2019г. - 2019г. - Спортен форум на преподавателите па спорт в България - Лозенец 1 място 3х3 баскетбол; 2 място белот;1 място плажен волейбол жени; 3 място плажен тенис - смесени двойки; комплексно класиране 2 място.

2018г. - 2018 - Спортен форум на преподавателите па спорт в България - Лозенец 1 място 3х3 баскетбол; 3 място белот; 3 място тенис на корт - смесени двойки; 6 място плажен волейбол;

2017г. - 2017 - Спортен форум на преподавателите па спорт в България - Лозенец 1 място 3х3 баскетбол; 2 място белот; 2 място стрелба от наказателната линия; 3 място тенис на корт - смесени двойки; 3 място плажен тенис - смесени двойки; 3 място плажен волейбол; 2017 - Плакет за феърплей състезател на спортния форум

2017г. - Втори зимни университетски игри за преподаватели по спорт - Малъовица 2017, белот 2 място

2016г. - 2016 Втори летни университетски игри за преподаватели по спорт - 1 място баскетбол 3х3, 1 брич, 3 място тенис на корт двойки, 3 място стрелба, 5 място плажен тенис

2016г. - 2016 СПОРТ ФЕСТ ИСТАНБУЛ - ИНДИВИДУАЛНО - 8 МЯСТО - ТЕНИС НА МАСА ЖЕНИ

2015г. - 2015 Университетски игри за преподаватели - Лозенец 1 място баскетбол 3 х3, 3 място брич

инф. пакет - спорт
Информационен пакет за студента по СПОРТ - БАСКЕТБОЛ


инф. пакет - спорт
Информационен пакет за студента по СПОРТ - ВОЛЕЙБОЛ


инф. пакет
Информационен пакет за студента по профилираща подготовка по БАСКЕТБОЛ


METODIKA _ UROK BASKETBOL


Указания за план-конспект по Баскетбол


Урок по ФВС 2. клас


Презентация АФА


Презентация Кинезитерапия


Пиктограми