КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Доц. д-р . Чавдар Николаев Стойчевабв

array(2) { ["bio"]=> array(13) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(607) "Магистър по специалност Предучилищна и начална училищна педагогика – 2001г. ШУ „Еп. Константин Преславски”, гр. Шумен. Бакалавър по специалност Начална училищна педагогика – 1999г. ШУ „Еп. Константин Преславски”, гр. Шумен. Професионална квалификация Учител по физическо възпитание – 1999г. ШУ „Еп. Константин Преславски”, гр. Шумен." ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(753) "2003 – 2010г. – хонорован асистент в ШУ „Еп. Константин Преславски” гр. Шумен към катедра ТМФВ и спорт. 2003 – 2007г. - Учител по физическо възпитание и спорт в VI ОУ „Еньо Марковски”, гр. Шумен. 2002 – 2003г. – охранител в VI ОУ „Еньо Марковски”, гр. Шумен. 2000 – 2002г. - Учител по физическо възпитание и спорт в Частно ОУ „Добри Войников”, гр. Шумен. 1994 – 1995г. – Професионален състезател по лека атлетика към СКЛА гр. Нови Пазар" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(458) "2004 - 2010 г. - хоноруван асистент към катедра Теория и методика на физическото възпитание и спорт 2011 г. - главен асистент, д-р по научната специалност " Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка (вкл. лечебна физкултура ), шифър 05.07.05" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(680) "2010 г.- "доктор" в научното направление Педагогически науки по научната специалност " Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка ( вкл. лечебна физкултура ), шифър 05.07.05 2018 г. - „доцент” по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Педагогика на обучението по Физическо възпитание)" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(426) "Основи на научноизследователската работа, Теория и методика на физическото възпитание, Лека атлетика, Методика на обучението по физическо възпитание в началното училище, ТПП, Хоспетиране, Подвижни игри, Ракетни спортове - бадминтон" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(109) "Физическо възпитание и спорт в училище, Лека атлетика, ОНИР." ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(356) "Завършен курс за воден спасител – 2004г., гр. Шумен Завършен курс на обучение „Базови и специфични компютърни умения“ – 2006г. гр. Шумен. Завършен курс за начално обучение по крикет - 2017г. гр. Правец." ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(4012) "2010 г. "Спортно усъвършенстване на състезателната дейност на студентите от ШУ "Епископ Константин Преславски" 2011 г. „Методически аспекти на обучението по Ритмика и танци на студентите от ШУ „Епископ Константин Преславски” – участник, Договор № Вх.№.05189 2012г. „Иновации в подготовката по спортни игри на студентите от специалност „Физическо възпитание” – участник, Договор №РД-05-284/15.03.2012 г. 2013 г. 1. “Оптимизиране на извънаудиторните спортни дейности” № РД- 08- 297/15.03.2013г. 2. "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование" BG 051РО001-4.3.04-0020/ 2013 г. 2014 г. "Проблеми на обучението по водни спортове" Вх. №РД-08-255/14.03.2014 г. 2015 г. 1."Организация и управление на спорта в детската градина и училище" № РД-08-296 /12.03.2015" 2. Международен проект „Иновативни учебни ресурси за насърчаване на равно участие в масовия спорт и превенция на дискриминацията, расизма и насилието" проект № 557109-ЕРР-1-2014-1- ЕL-SPO-SPS/2015г. 2016 г. 1.„Спортно-педагогически аспекти на обучението по физическо възпитание“ № РД-08-136/08.02.2016г. 2. Международен проект „Иновативни учебни ресурси за насърчаване на равно участие в масовия спорт и превенция на дискриминацията, расизма и насилието" проект № 557109-ЕРР-1-2014-1- ЕL-SPO-SPS/2015г. 2017 г. 1. "Актуални проблеми на спортно-педагогическия процес в образователната система и спорта" вх.№ РД-08-89/03.02.2017 г. 2. Международен проект "Equal Sport For All" (ESFA): Development and evaluation of guide models mass athletics for sports in students. (2017) co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, Project Number 579917-EPP-1-2016-2-EL-SPO-SCP 3. Международен проект “Football3 for Respect!” (2017) co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, Project Number 579748-EPP-1-2016-2-DE-SPO-SCP 2018 г. 1. "Превенция на агресията чрез спорт" РД-08-134/07.02.2018г. 2. Международен проект "Equal Sport For All" (ESFA): Development and evaluation of guide models mass athletics for sports in students. (2017-2019) co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, Project Number 579917-EPP-1-2016-2-EL-SPO-SCP 3. Международен проект “Football3 for Respect!” (2017-2018) co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, Project Number 579748-EPP-1-2016-2-DE-SPO-SCP 2019 г. 1. Върешноуниверситетски проект "Мониторинг на информационната среда в Шуменски университет". РД-08-91/31.01.2019 г. 2. Международен проект "Equal Sport For All" (ESFA): Development and evaluation of guide models mass athletics for sports in students. (2017-2019) co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, Project Number 579917-EPP-1-2016-2-EL-SPO-SCP" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(8) "няма" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(142) "Ръководител на отбора по Лека атлетика към ШУ "Епископ Константин Преславски"" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [11]=> array(3) { ["detail"]=> string(8) "няма" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [12]=> array(3) { ["detail"]=> string(8) "няма" ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  . Чавдар Николаев Стойчев

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Кабинет: Корпус 2, стая Сп. компл.

Телефон: 054 830365/вътр. 108

Email: ch.stoychev@shu.bg

Приемно време: сряда, 12 - 14 часа

Завършен университет, специалност

Магистър по специалност Предучилищна и начална училищна педагогика – 2001г. ШУ „Еп. Константин Преславски”, гр. Шумен.

Бакалавър по специалност Начална училищна педагогика – 1999г. ШУ „Еп. Константин Преславски”, гр. Шумен.

Професионална квалификация Учител по физическо възпитание – 1999г. ШУ „Еп. Константин Преславски”, гр. Шумен.

Месторабота преди постъпване в ШУ

2003 – 2010г. – хонорован асистент в ШУ „Еп. Константин Преславски” гр. Шумен към катедра ТМФВ и спорт.

2003 – 2007г. - Учител по физическо възпитание и спорт в VI ОУ „Еньо Марковски”, гр. Шумен.

2002 – 2003г. – охранител в VI ОУ „Еньо Марковски”, гр. Шумен.

2000 – 2002г. - Учител по физическо възпитание и спорт в Частно ОУ „Добри Войников”, гр. Шумен.

1994 – 1995г. – Професионален състезател по лека атлетика към СКЛА гр. Нови Пазар

Заемани академични длъжности

2004 - 2010 г. - хоноруван асистент към катедра Теория и методика на физическото възпитание и спорт

2011 г. - главен асистент, д-р по научната специалност " Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка (вкл. лечебна физкултура ), шифър 05.07.05

Придобити научни степени

2010 г.- "доктор" в научното направление Педагогически науки по научната специалност " Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка ( вкл. лечебна физкултура ), шифър 05.07.05

2018 г. - „доцент” по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Педагогика на обучението по Физическо възпитание)

Водени лекции и/или упражнения

Основи на научноизследователската работа, Теория и методика на физическото възпитание, Лека атлетика, Методика на обучението по физическо възпитание в началното училище, ТПП, Хоспетиране, Подвижни игри, Ракетни спортове - бадминтон

Области на научни интереси

Физическо възпитание и спорт в училище, Лека атлетика, ОНИР.

Специализации

Завършен курс за воден спасител – 2004г., гр. Шумен

Завършен курс на обучение „Базови и специфични компютърни умения“ – 2006г. гр. Шумен.

Завършен курс за начално обучение по крикет - 2017г. гр. Правец.

Участия в международни и национални научни проекти

2010 г.

"Спортно усъвършенстване на състезателната дейност на студентите от ШУ "Епископ Константин Преславски"

2011 г.

„Методически аспекти на обучението по Ритмика и танци на студентите от ШУ „Епископ Константин Преславски” – участник, Договор № Вх.№.05189

2012г.

„Иновации в подготовката по спортни игри на студентите от специалност „Физическо възпитание” – участник, Договор №РД-05-284/15.03.2012 г.

2013 г.

1. “Оптимизиране на извънаудиторните спортни дейности” № РД- 08- 297/15.03.2013г.

2. "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование" BG 051РО001-4.3.04-0020/ 2013 г.

2014 г.

"Проблеми на обучението по водни спортове" Вх. №РД-08-255/14.03.2014 г.

2015 г.

1."Организация и управление на спорта в детската градина и училище" № РД-08-296 /12.03.2015"

2. Международен проект „Иновативни учебни ресурси за насърчаване на равно участие в масовия спорт и превенция на дискриминацията, расизма и насилието" проект № 557109-ЕРР-1-2014-1- ЕL-SPO-SPS/2015г.

2016 г.

1.„Спортно-педагогически аспекти на обучението по физическо възпитание“ № РД-08-136/08.02.2016г.

2. Международен проект „Иновативни учебни ресурси за насърчаване на равно участие в масовия спорт и превенция на дискриминацията, расизма и насилието" проект № 557109-ЕРР-1-2014-1- ЕL-SPO-SPS/2015г.

2017 г.

1. "Актуални проблеми на спортно-педагогическия процес в образователната система и спорта" вх.№ РД-08-89/03.02.2017 г.

2. Международен проект "Equal Sport For All" (ESFA): Development and evaluation of guide models mass athletics for sports in students. (2017) co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, Project Number 579917-EPP-1-2016-2-EL-SPO-SCP

3. Международен проект “Football3 for Respect!” (2017) co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, Project Number 579748-EPP-1-2016-2-DE-SPO-SCP

2018 г.

1. "Превенция на агресията чрез спорт" РД-08-134/07.02.2018г.

2. Международен проект "Equal Sport For All" (ESFA): Development and evaluation of guide models mass athletics for sports in students. (2017-2019) co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, Project Number 579917-EPP-1-2016-2-EL-SPO-SCP

3. Международен проект “Football3 for Respect!” (2017-2018) co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, Project Number 579748-EPP-1-2016-2-DE-SPO-SCP

2019 г.

1. Върешноуниверситетски проект "Мониторинг на информационната среда в Шуменски университет". РД-08-91/31.01.2019 г.

2. Международен проект "Equal Sport For All" (ESFA): Development and evaluation of guide models mass athletics for sports in students. (2017-2019) co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, Project Number 579917-EPP-1-2016-2-EL-SPO-SCP

Заемани ръководни позиции

няма

Организационна дейност

Ръководител на отбора по Лека атлетика към ШУ "Епископ Константин Преславски"

Членства в научни организации

няма

Държавни и/или научни награди

няма

Дисертации

2010г. - "Ефективност на двигателното обучение на учениците от прогимназиален етап на основна образователна степен в зависимост от индивидуалните интереси и мотивация". Автореферат. С. 2010, 43с.

Монографии

2016г. - THE MANIFESTATIONS OF VIOLENCE AND DISCRIMINATION IN GRASSROOTS SPORT IN SCHOOL AND IN SPORT CLUBS IN BULGARIA (co-authors - Yordanova, N., Kozhuharova, P., Simeonova T., Petkov., P.) ISBN 978-619 -201-137-6

2015г. - Stoychev, Ch. State of the manifestations of violence and discrimination in grassroots sport in schools and in sports clubs (co-authors - Yordanova, N., Kozhuharova, P., Simeonova T., and Petkov. P.), online ISBN 978-619-201-139-0, 110 стр.

Учебни помагала

2015г. - Водни спортове. "Фабер",2015 ( 142с.) ISBN 978 619-00-0244-4,в съавторство с Н.Йорданова, Кр. Минев, М.Базелков и С.Акерски

2013г. - Подвижни игри - ръководство по семинарни упражнения. онлайн, сайта на ШУ, Център за електронно обучение (http://cdo.shu.bg)

Студии

2016г. - METHODOLOGY AND INSTRUMENTS FOR CONDUCTING STUDY - STATE OF THE MANIFESTATIONS OF VIOLENCE AND DISCRIMINATION IN GRASSROOTS SPORT IN SCHOOL AND IN SPORT CLUBS ( co-authors- Yordanova, N., Kozhuharova, P., Simeonova T., Petkov, P.) ISBN 978-619-201-138-3

2015г. - Stoychev, Ch. Training Need and Methodology Report - Innovative learning resources to foster equal participation in grassroots sports, dealing with discrimination, racism and violence incidents. (Co-authors- Yordanova, N., Kozhuharova, P., Simeonova T., Petkov, P.), ISBN 978-619-201-141-3 (47 стр.)

Статии

2019г. - Стойчев, Ч. Сравнителен анализ на тестовете за оценка на физическата дееспособност в България и Русия, Сборник научни трудове от пътуващ семинар Истанбул – Кушадасъ – Измир (30.04.2019 – 07.05.20189) “Иновации в образованието”, ISBN 978-619-00-0996-2, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Издателство „Фабер“, гр. Велико Търново, с. 461-469

2018г. - Стойчев, Ч., П. Кожухарова, Н. Йорданова, Т. Симеонова. Образователни ресурси за превенция на дискриминацията и насилието в масовия спорт в училище и в спортните клубове. Антологията по неформално образование, СУ „Св. Климент Охридски“, сп. Педагогика, година XC, книжка 1, 2018. (стр. 81-90), ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online)

2018г. - Стойчев, Ч. Проучване мнението на начални учители за новите учебни програми за общообразователна подготовка по „Физическо възпитание и спорт“, Сборник научни трудове Иновации в образованието, Педагогически факултет, ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2018., с. 441-447 ISBN:978-619-00-0783-8; SocioBrains, Issue 45, May 2018, pp. 15-19, ISSN 2367-5721

2017г. - Stoychev, Ch., Nadezhda Yordanova, Penka Kozhuharova, , Plamen Petkov, Valeria Ivanova, Prevention of Discrimination and Violence in Grassroot Sport in School and Sports Clubs, European Journal of Training and Development Studies (EJTDS), Vol 3, Issue 5, р.p. 14-25. APS Impact Factor: 7.01 – ISSN 2057-5238(t), ISSN 2057-5246 (Online)

2017г. - Stoychev, Ch., Simeonova, T., Kozhuharova, P., Open learning resours for prevention of discrimination in Grassroots Sport in School and in Sport Clubs, Second International Scientific Conference „Sport, Recreation, Health“, Beograd, ISBN: 978-86-83687-23-7, pp. 418-425, 2017

2017г. - World record in athletics. SocioBrains, Issue 34, June 2017, pp. 329-336, ISSN 2367-5721

2017г. - Stoychev, Ch., Т. Simeonova, Y. Yankov, Dynamics of physical capabilites and technical preparedness of cadets (U16) from “Shumen” basketball club. Second International Scientific Conference „Sport, Recreation, Health“ Belgrade, Serbia ISBN: 978-86-83687-23-7 pp 185 – 192, 12-13. 05. 2017

2016г. - Проучване мнението на начални учители за спортно-педагогическия процес на обучение по предмета "Физическо възпитание и спорт". Сборник научни трудове Иновации в образованието, Педагогически факултет, ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2016., с. 399-405

2015г. - Мониторинг върху прилагането на принципа за равенство на половете и превенция на дискриминацията. Годишник на ШУ Т.XIXD ПФ, Шумен, 2015. с.1053-1064. в съавт. с Г.Колев, Н. Йорданова П.Кожухарова, Т.Симеонова и Пл.Петков

2015г. - "Световните рекорди в спорта Freediving", Сборник научни трудове Иновации в образованието, Педагогически факултет, ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2015., с. 397-401.

2014г. - „Сравнителен анализ на тестовете за оценка на физическата дееспособност в България и развитите европейски страни“, Сборник научни трудове Иновации в образованието, Педагогически факултет, ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2014., с. 433-414.

2013г. - "Проучване на мнението на родители и ученици за отношението им към спорта и учебния процес по физическо възпитание и спорт", Сборник научни трудове Иновации в образованието, Педагогически факултет, ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2013.

2013г. - „Проучване мнението на ученици от IX клас относно обучението по хандбал“ Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски“ – том XVII D, Шумен 2013.

2012г. - “Проучване мнението и отношението на родителите към спорта и учебния процес по физическо възпитание и спорт в V – VIII клас”, Сборник научни трудове Образователни технологии, Педагогически факултет, ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2012.

2012г. - „Оценяване на студенти в групи по спорт – волейбол в Шуменски университет„ Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” том XVI D, Шумен, 2012.

2010г. - „Примерно поурочно разпределение на модул – „Туризъм“ за прогимназиален етап на основна образователна степен“, Спортно-състезателна дейност и модулнообучение в средните и висши училища, Шумен, 2010.

2008г. - „Практическа реализация и ефективност на модулното обучение в училищното физическо възпитание“, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ Том XVII F Следдипломна квалификация, Шумен, 2008.

2007г. - „Примерно поурочно разпределение на модул „Спортни игри“ – тенис на маса, за прогимназиален етап на основна образователна степен”, Спорт & Наука, изв.бр.3, С. 2007.

2006г. - „Ефективност на двигателното обучение на учениците от V - VI клас в зависимост от спортните им интереси и мотивация”, Съвременни тенденции на физическотовъзпитание и спорт в училище, НСА „Васил Левски“, С. 2006.

Доклади

2019г. - Стойчев, Ч., Т. Симеонова. Мотивация за физическа активност на студенти участници в адаптирани спортни занятия за хора с наднормено тегло и затлъстяване. Годишник на ШУ Т.XXIII D, ПФ, Шумен, 2018, с. 1003-1015

2018г. - Стойчев, Ч. Анализ на новите учебни програми за общообразователна подготовка за средна образователна степен по „Физическо възпитание и спорт", Годишник на ШУ Т.XXII D, ПФ, Шумен, 2018, с. 835-842

2017г. - Stoychev, Ch, P. Kozhuharova, N. Yordanova, T. Simeonova., P. Petkov. Inovative Learning Resourses for Foster Equal Participation Grassroot Sports Dealing with Discrimination and violence incidents. International research and practice conference: "Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences". Kherson–Kielce, Ukraine–Poland, 2017

2017г. - Stoychev, Ch, P. Kozhuharova, N. Yordanova, T. Simeonova., P. Petkov, Prevention of Discrimination, Rasisme and Violence in Grassroots Sport in Bulgaria. International research and practice conference: "Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences". Kherson–Kielce, Ukraine–Poland, 2017

2017г. - Стойчев, Ч. Анализ на новите учебни програми за общообразователна подготовка по „Физическо възпитание и спорт“ в прогимназиален етап на основна образователна степен. Годишник на ШУ Т.XXI D, ПФ, Шумен, 2017. с. 789-796

2016г. - Анализ на новите учебни програми за общообразователна подготовка по „Физическо възпитание и спорт“ в начален етап на основна образователна степен. Годишник на ШУ Т. XXD ПФ, Шумен, 2016, с.1027-1033

2015г. - "Проучване проявите на дискриминация и насилие в училищния спорт". Годишник на ШУ Т.XIX D ПФ, Шумен,2015. с.1046-1052 .в съавт. с Г.Колев,Н. Йорданова, П.Кожухарова, Т.Симеонова,и Пл.Петков

2011г. - „Учителите по „Физическо възпитание и спорт“ – важен фактор за изграждане на интерес към спорта у подрастващите”, Кинезиология 2011, Велико Търново, 2011.

2006г. - „Спортни интереси и активност на учениците от V – VI клас в VI ОУ “Еньо Марковски” – гр. Шумен”, Сборник научни доклади – ШУ „Епископ КонстантинПреславски“, Шумен, 2006.

2006г. - „Примерно поурочно разпределение на модул спортни игри - футбол за прогимназиален етап на Основна образователна степен”, IV Националнанаучнопрактическа конференция „ Физическо възпитание и спорт в училище“ сборник доклади и съобщения, Варна, 2006.

Цитирания

2018г. - Стойчев, Ч., "Проучване на мнението на родители и ученици за отношението им към спорта и учебния процес по физическо възпитание и спорт", Сборник научни трудове Иновации в образованието, Педагогически факултет, ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2013, стр. 331-337 Цитирано в Базелков, М., Проучване отношението на родители относно и физическото възпитание и спорта в училище, Сборник научни трудове Иновации в образованието, Педагогически факултет, ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2018, стр.217

2017г. - Стойчев, Ч. цитиран от В. Йорданов в доклад – „Проучване мнението на учители от СОУ „Христо Ботев“ от гр. Русе относно обучнието по физическо възпитание, с. 62 публикуван в Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" том XХI D ПФ Шумен 2017 , същият е посочен и в списъка на използваната литература на с. 69

2017г. - Стойчев, Ч. цитиран от Т. Симеонова в доклад – „Тестове за контрол и оценка на ученици от 5. клас по тенис на маса“ , с. 762 публикуван в Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" том XХI D ПФ Шумен 2017, същият е посочен и в списъка на използваната литература на с. 766

2017г. - Стойчев, Ч. цитиран от Й. Жечева, Т. Симеонова в доклад – „Нов прочит на общообразователната подготовка по „Физическо възпитание и спорт““ , с. 40 академично списание „Управление и образование“, 2017, кн. 3, том 13, ISSN 13126121, същият е посочен и в списъка на използваната литература на с.43

2017г. - Стойчев, Ч. цитиран от Й. Жечева, Т. Симеонова в доклад – “Оценяване на задължителната област на учебното съдържание Спортни игри – Баскетбол, на ученици в 5. клас” с. 301, публикуван в списание SocioBrains INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL, ISSN 2367-5721 JOURNAL, ISSUE 34, JUNE 2017, същият е посочен и в списъка на използваната литература на с. 306

2017г. - Стойчев, Ч. Ефективност на двигателното обучение на учениците от прогимназиален етап на основна образователна степен в зависимост от индивидуалните интереси и мотивация. Дисертация, София, 2009. Цитиран в K. Минев в дисертационен труд на тема „Актуални проблеми и тенденции на училищното физическо възпитание и спорт в Шуменски регион” 2017, с. 55-56, същият е посочен и в списъка на използваната литература на с. 169

2017г. - Стойчев, Ч. Сравнителен анализ на тестовете за оценка на физическата дееспособност в България и развитите европейски страни“, Сборник научни трудове Иновации в образованието, Педагогически факултет, ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2014., с. 433-414 Цитиран от Т. Симеонова, П. Стоянова в доклад „Анкетно проучване на ученици в 5. клас относно обучението по тенис на маса“ с. 307, публикуван в списание SocioBrains International Scientific Refereed Online Journal, ISSN 2367-5721 Journal, Issue 34, June 2017, същият е посочен и в списъка на използваната литература на с. 312

2017г. - Стойчев, Ч. Анализ на новите учебни програми за общообразователна подготовка по „физическо възпитание и спорт“ в прогимназиален етап на основна образователна степен. Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", том XХI D ПФ, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски, Шумен, 2017. Цитиран в K. Минев в дисертационен труд на тема „Актуални проблеми и тенденции на училищното физическо възпитание и спорт в Шуменски регион” 2017, с. 28, същият е посочен и в списъка на използваната литература на с. 169

Семинарни упражнения - Подвижни игри
Модулът е пред­наз­на­чен за сту­ден­ти – бъ­де­щи учите­ли по физическо възпитание и спорт и на­чал­ни учи­те­ли, и има за цел да улесни подготовката им по дисциплината "Подвижни игри".