Доц. д-р Чавдар Георгиев Сотировабв

array(2) { ["bio"]=> array(9) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(507) "ШУ "Еп. К. Преславски" Предучилищна педагогика – 1986 -1990 НСА “Васил Левски” – преквалификация – физическо възпитание -1994 ШУ „Епископ Константин Преславски” ОКС - магистър (2007) - Спортна педагогика ШУ „Епископ Константин Преславски” ОКС - магистър (2010)– Социална педагогика" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(79) "СОУ „Сава Доброплодни” гр. Шумен – учител" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(265) "2005 - 2011г. хоноруван асистент 2011 г. - главен асистент 2015 г. - доцент по педагогика - 1.2. Теория на възпитанието и дидактика (рекреация и социализация)" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(253) "Образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“ (Предучилищна педагогика) 22.12.2010 год." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(338) "Предучилищна педагогика Теория на възпитанието Дидактика Хигиена и здравно възпитание Педагогика на физическата култура Туристическо ориентиране Туризъм, алпинизъм, ориентиране" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(89) "Социалнo-педагогическа работа с деца и възрастни" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(3938) "2008 г. – Проект: „Програма за проучване на психофизическата подготовка на учениците“ – 2008 година - финансиран от Държавна агенция за младежта и спорта с участието на НСА „Васил Левски“. 2009 г. BG051PO00 1-4.2.-1010 “НИЕ ИНВЕСТИРАМЕ В СВОЕТО БЪДЕЩЕ” КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007- 2013 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007-2013” 2010 г. СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНОВАЦИИ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И НАЧАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ - ШУ 2011 г. ИНТЕРАКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И НАЧАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ - ШУ 2012 г. Вътрешноуниверситетски проект №05-293 /2012 г., "Социално- педагогическа дейност във Възпитателно училище- интернат" 2013 г. Вътрешноуниверситетски проект № 08-293 /2013 г., "Иновационни практики в Домове за стари хора" 2013 г.Национален проект BG051PO001-3.3.07-0002 /2013г., "Студентски практики" 2013 г.Национален проект BG051PO001 – 4.3.04-0020 /2013г., „Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ”Еп. К. Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение” 2013 г.Национален проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ към Министерство на образованието, младежта и науката 2014 г. Вътрешноуниверситетски проект № 08-260 /2014 г., "Иновационни практики в социално-педагогическата работа" 2014 г. Национален проект BG051PO001-3.1.10-0001 "Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение". 2015 г. Вътрешно университетски проект Договор N РД 08-299/13.03.2015г., "Иновационни практики с деца в риск" 2016 г. Вътрешно университетски проект Договор № РД – 08 – 132/08.02.2016 г. "Социално-педагогически практики при деца със специални образователни потребности"; 2016 г. Национален проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза І”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд – 2016 – 2017 г. 2016/2018 - Студентски практики – академичен наставник в проект № BG05M2OP001-2.002-0001 – Фаза I по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на МНО със съдействието на Европейски структурни и инвестиционни фондове, доп. споразумение № СП-АН-003/28.09.2016 и доп. споразумение № СП-АН-163/02.01.2018." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(326) "Дека на ПФ от 2018г. Заместник-декан по НИД- 2016 -2017; Ръководител катедра ТЕХНОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА в ПФ (от 2016г.)" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(516) "Член на Общото събрание на ШУ "Еп. Константин Преславски"; Член на Общото събрание на ПФ на ШУ "Еп. Константин Преславски Член на ФС на ПФ, член на АС на ШУ "Еп. Константин Преславски" Член на АС на ШУ "Еп. Константин Преславски" Член на КС на колеж гр. Добрич; Член на съвета ДИКПО - Варна" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Чавдар Георгиев Сотиров

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ТЕХНОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 308

Телефон: 054 830365 вътр.158

Email: sotir1965@abv.bg, ch.sotirov@shu.bg

Приемно време: понеделник 10-12 ч.

Завършен университет, специалност

ШУ "Еп. К. Преславски" Предучилищна педагогика – 1986 -1990

НСА “Васил Левски” – преквалификация – физическо възпитание -1994

ШУ „Епископ Константин Преславски” ОКС - магистър (2007) - Спортна педагогика

ШУ „Епископ Константин Преславски” ОКС - магистър (2010)– Социална педагогика

Месторабота преди постъпване в ШУ

СОУ „Сава Доброплодни” гр. Шумен – учител

Заемани академични длъжности

2005 - 2011г. хоноруван асистент

2011 г. - главен асистент

2015 г. - доцент по педагогика - 1.2. Теория на възпитанието и дидактика (рекреация и социализация)

Придобити научни степени

Образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“ (Предучилищна педагогика) 22.12.2010 год.

Водени лекции и/или упражнения

Предучилищна педагогика

Теория на възпитанието

Дидактика

Хигиена и здравно възпитание

Педагогика на физическата култура

Туристическо ориентиране

Туризъм, алпинизъм, ориентиране

Области на научни интереси

Социалнo-педагогическа работа с деца и възрастни

Участия в международни и национални научни проекти

2008 г. – Проект: „Програма за проучване на психофизическата подготовка на учениците“ – 2008 година - финансиран от Държавна агенция за младежта и спорта с участието на НСА „Васил Левски“.

2009 г. BG051PO00 1-4.2.-1010 “НИЕ ИНВЕСТИРАМЕ В СВОЕТО БЪДЕЩЕ” КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007- 2013 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007-2013”

2010 г. СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНОВАЦИИ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И НАЧАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ - ШУ

2011 г. ИНТЕРАКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И НАЧАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ - ШУ

2012 г. Вътрешноуниверситетски проект №05-293 /2012 г., "Социално- педагогическа дейност във Възпитателно училище- интернат"

2013 г. Вътрешноуниверситетски проект № 08-293 /2013 г., "Иновационни практики в Домове за стари хора"

2013 г.Национален проект BG051PO001-3.3.07-0002 /2013г., "Студентски практики"

2013 г.Национален проект BG051PO001 – 4.3.04-0020 /2013г., „Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ”Еп. К. Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”

2013 г.Национален проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ към Министерство на образованието, младежта и науката

2014 г. Вътрешноуниверситетски проект № 08-260 /2014 г., "Иновационни практики в социално-педагогическата работа"

2014 г. Национален проект BG051PO001-3.1.10-0001 "Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение".

2015 г. Вътрешно университетски проект Договор N РД 08-299/13.03.2015г., "Иновационни практики с деца в риск"

2016 г. Вътрешно университетски проект Договор № РД – 08 – 132/08.02.2016 г. "Социално-педагогически практики при деца със специални образователни потребности";

2016 г. Национален проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза І”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд – 2016 – 2017 г.

2016/2018 - Студентски практики – академичен наставник в проект № BG05M2OP001-2.002-0001 – Фаза I по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на МНО със съдействието на Европейски структурни и инвестиционни фондове, доп. споразумение № СП-АН-003/28.09.2016 и доп. споразумение № СП-АН-163/02.01.2018.

Заемани ръководни позиции

Дека на ПФ от 2018г.

Заместник-декан по НИД- 2016 -2017;

Ръководител катедра ТЕХНОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА в ПФ (от 2016г.)

Организационна дейност

Член на Общото събрание на ШУ "Еп. Константин Преславски";

Член на Общото събрание на ПФ на ШУ "Еп. Константин Преславски

Член на ФС на ПФ, член на АС на ШУ "Еп. Константин Преславски"

Член на АС на ШУ "Еп. Константин Преславски"

Член на КС на колеж гр. Добрич;

Член на съвета ДИКПО - Варна

Дисертации

2010г. - Модел за двигателна подготовка на 6-7-годишните деца за училище. Автореферат на дисертационен труд, представен за присъждане на образователна и научнастепен „доктор”, София

Монографии

2015г. - Планински туризъм, УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен 2015, ISBN 978-954-577-899-5

2015г. - 2015г. - Балнеоложки туризъм, Фабер, Шумен 2015, ISBN 978-619-00-0357-1

2014г. - Сотиров, Ч., Е. Люцканова. Системата "Двигателна готовност" - фактор за социализацията на децата в предучилищна възраст, УИ, Ш, 2014,ISBN 978-619-201-003-1

2012г. - Социално-педагогически аспекти на двигателната готовност за училище при 6-7 годишните деца. Шумен,2012. ISBN 978-954-9454-65-9

Учебници

2011г. - Туризъм, алпинизъм, ориентиране. Фабер.В.Т. 2011.ISBN 978-954-400-583-2

2008г. - Ски спорт- учебник. / Фабер/ В. Т. - 2008.ISBN 978-954-775-854-4

Учебни помагала

2013г. - Сотиров, Ч., Електронен модул "Хигиена и здравно възпитание", http://cdo.shu.bg/, 2013

2013г. - Сотиров, Ч., Електронен модул "Андрагогика", http://cdo.shu.bg/, 2013

Статии

2019г. - Сотиров, Ч., Педагогика на физическата култура – гранична педагогическа наука. Сп. Стратегии на образователната и научната политика, година XXVII, книжка 1, 2019. ISSN 1314–8575 (Online) ISSN 1310–0270 (Print)

2018г. - Chavdar Sotirov, Irina Stoyanova- GAME EDUCATIONAL TECHNOLOGY PRESCHOOLERS;In: Jurnal homepage: www.sociobrains.com, ISSN 2367-5721, ISSUE 45, May, 2018, pp. 39-47.

2018г. - Chavdar G. Sotirov, Vera A. Stoyanova - THE ROLE OF THE ASSISTANT EDUCATOR IN THE KINDERGARTEN; In: Jurnal homepage: www.sociobrains.com, ISSN 2367-5721, ISSUE 45, May, 2018, pp. 9-14.

2018г. - Chavdar Sotirov, Irina B. Stoyanova - OPINION SURVEY THE PARENTS OF THE APPLICATIION OF INNOVATIVE TEHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF 6 – 7 YEAR OLDS; In: Jurnal homepage: www.sociobrains.com, ISSN 2367-5721, ISSUE 51, November, 2018, pp. 293-302.

2018г. - Chavdar G. Sotirov, Svetla K. Nedeva - VALIDATION OF A VOCATIONAL QUALIFICATION – OPPORTUNITY FOR OPENING ACCESS TO FURTHER EDUCATION AND CAREER DEVELOPMENTIn: Jurnal homepage: www.sociobrains.com, ISSN 2367-5721, ISSUE 51, November, 2018, pp. 425-432.

2017г. - 2017, Сотиров, Ч., Профил на докторантска програма Предучилищна педагогика в ШУ "Епископ Константин Преславски" SocioBrains - international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com., Issue 34, June 2017, ISSN 2367-5721.

2017г. - Сотиров, Ч. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ДЕТСКА ГРАДИНА И СЕМЕЙСТВАТА НА ДЕЦА, НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ; Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, том XXI D,2017 ISSN 1314-6769;

2017г. - Сотиров, Ч. ХУДОЖЕСТВЕНАТА ЛИТЕРАТУРА – ФАКТОР ПРИ ОВЛАДЯВАНЕТО НА КНИЖОВНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ГРАДИВЕН ЕЛЕМЕНТ В СЪТРУДНИЧЕСТВОТО НА СЕМЕЙСТВОТО В ПРЕДУЧИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ.; Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, том XXI D,2017 ISSN 1314-6769;

2017г. - Сотиров, Ч. СИСТЕМИ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ НА БАЗАТА НА ФОРМИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ ПО ПРИМЕРА НА НАЦИОНАЛНАТА РАМКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.; Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, том XXI D,2017, ISSN 1314-6769;

2017г. - Сотиров, Ч. Здравното образование на децата от предучилищна възраст. Сборник „Образователни технологии“, УИ „Епископ Константин Преславски“. ISBN 978-619-201-200-7

2016г. - Сотиров, Ч., Туристически практики в училище. Сборник научни трудове от пътуващ семинар БЕЛГРАД- ЛЮБЛЯНА- ИТАЛИАНСКА РЕВИЕРА – ЗАГРЕБ,03.05.2016 – 11.05.2016, ISBN 978-619-00-0477-6;

2016г. - Сотиров, Ч. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ; Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, том XX D,2016 ISSN 1314-6769;в съавторство съсСветла Недева.

2016г. - Сотиров, Ч., КУРИКУЛУМ НА ПОНЯТИЕТО „СИСТЕМА“. Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, том XX D,2016 ISSN 1314-6769;

2016г. - Chavdar Sotirov, RELATIONSHIP BETWEEN THE SOCIAL DEVELOPMENT AND MOTOR ACTIVITY OF THE CHILD. SocioBrains - international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com., Issue 24, August 2016, ISSN 2367-5721.

2016г. - Сотиров, Ч., СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, том XX D,2016 ISSN 1314-6769;в съавторство с Ирина Стоянова.

2015г. - Sotirov, Ch., Supportive Environment for Children With Special Educational Needs. SocioBrains - international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com , ISSN 2367-5721.

2015г. - Sotirov, Ch., Determinants of Physical Activity for the Elderly. SocioBrains - international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com , ISSN 2367-5721.

2015г. - 2015. Сотиров, Ч. Проучване емоционалното състояние на потребителите в дневен център за възрастни хора с увреждания. Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, том XIX D, ISSN 1314-6769

2015г. - 2015 Сотиров, Ч. Двигателната готовност - детерминант на готовността за училище. Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, том XIX D, ISSN 1314-6769

2015г. - Сотиров, Ч., Емпатията в контекста на социалната работа, в сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен –Одрин - Чешме – Измир 04.05.2015 – 09.05.2015, ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО, Фабер, 2015. ISBN 978-619-00-0265-9, (в съавт. с Е. Люцканова)

2014г. - Инструктор по фитнес - една от новите професии към код 813-спорт в националния регистър на професиите в България. Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища, УНСС София- 2014, ISBN 978-954-644-581-0

2014г. - Двигателната активност - предизвикателство в домовете за стари хора, Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен – Белград - Будапеща – Прага – Братислава 06.05.2014 – 11.05.2014, ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО, Фабер, 2014. ISBN 978-619-00-0092-1

2014г. - Дневните центрове - алтернатива за старите хора, Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен – Белград - Будапеща – Прага – Братислава 06.05.2014 – 11.05.2014, ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО, Ш, 2014. ISBN 978-619-00-0092-1. (в съавторство с Йорданка Георгиева)

2014г. - Подкрепяща среда за деца със специални образователни потребности, Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, том XXIII D, ISSN 1314-6769 (в съавторство със Сн. Николова.)

2014г. - Реимаджинейшъна в приключенския туризъм, Спорт и наука,извънреден брой 2/2014, ISSN 1310-3393, в съавторство с Д. Календжиева и М. Малчев.

2014г. - Феноменът спорт и феноменът туризъм в глобализирания на XXI век, Спорт и наука,извънреден брой 2/2014, ISSN 1310-3393, съавторство с Д. Календжиева и М. Малчев.

2014г. - Социално-педагогически проблеми при интегрираното обучение, Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, том XXIII D, ISSN 1314-6769 (в съавторство със Сн. Николова.)

2014г. - Ролята на социалната рехабилитация в дейността на дневните центрове за възрастни хора с увреждания, в съавторство с Й.Георгиева;В:Сборник научни трудове "Аспекти на социално-педагогическата работа", Шумен, 2014 ISBN 978-954-8665-83-4

2013г. - Институциалната грижа за старите хора. В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар – Шумен-Белград-Будапеща-Виена (16.05.2013 – 20.05.2013), Иновации в образованието, ШУ, ISBN 978-954-400-925-0

2013г. - Социални функции и перспективите на балнееоложкия туризъм в България. В сборник "Европейски стандарти в спортното образование", Враца, 2013. ISBN 978-954-9689-79-2 (в съавторство с М. Малчев)

2013г. - Щастие в третата възраст - "Парадокс на благополучието". Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, В: Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, том XXII D, ISSN 1314-6769 (в съавторство с Е. Люцканова, З. Мустафа)

2013г. - Тенденции и стандарти в грижите за старите хора в България; Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, В: Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, том XXII D, ISSN 1314-6769

2013г. - Проучване възможностите за рехабилитация и профилактика на преждевременното стареене чрез музикално-ритмичната гимнастика, В: Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, том XXII D, ISSN 1314-6769

2013г. - 2013г. - Положителни страни на старостта, В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар – Шумен-Белград-Будапеща-Виена (16.05.2013 – 20.05.2013), Иновации в образованието, ШУ, ISBN 978-954-400-925-0

2013г. - 2013г. - Физическата активност на старите хора, В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар – Шумен-Белград-Будапеща-Виена (16.05.2013 – 20.05.2013), Иновации в образованието, ШУ, ISBN 978-954-400-925-0

2012г. - Изследване на физическата дееспособност на момчета от подготвителната група на детската градина като фактор за активно здраве и социално благополучие // Научни трудове, том 51/8.2, Русенски университет „Ангел Кънчев” Русе, 2012. Стр. 138. ISSN 1311-3321

2012г. - Социалното развитие и двигателната дейност на детето (теоретични аспекти) – Сборник научни трудове от пътуващ семинар- Шумен – Риека - Венеция (28.04-2.05. 2012); ISBN 978-954-400-755-3

2012г. - Професионалното образование и ДОИ за обучение на инструктори по спортно-туристическа дейност, Научен алманах на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Серия "Юридически науки и обществена сигурност", кн.19, 2012, ISSN 1311-9222

2012г. - Проучване мнението на студенти относно качеството на образование в специалност «социална педагогика», годишник - ШУ, 2012;ISSN 1314-6769

2012г. - Модел и методика на обучение по ориентиране, годишник - ШУ, 2012. ISSN 1314-6769

2011г. - Извън класните дейности през призмата на интереса и мотивацията на учениците, Сборник научни трудове „40 години Шуменски университет 1971 - ” 2011.том 1. УИ,Шумен.ISBN 978-954-577-582-6

2011г. - Дидактически анализ на ДОИ и стандарти за учебния предмет „Физическо възпитание и спорт” – допълнително ядро „Туризъм” //Кинезиология 2011 – В.Търново (28-30. 10. 2011). ISSN 1313-244X

2011г. - Превенция на училищното насилие чрез електронни средства, Научни трудове том 50, серия 6,2 РУ - 2011. ISSN 1311-3321

2011г. - Социално-педагогическата роля на детския учител за физическата и двигателна готовност на децата за училище. Сборник научни трудове „40 години Шуменскиуниверситет 1971 - 2011” том 2. УИ, Шумен, 2011.ISBN 978-954-577-618-2

2011г. - Eволюция на педагогическите парадигми за двигателната подготовка на децата от предучилищна възраст. Сборник научни трудове „40 години Шуменскиуниверситет 1971 - 2011” том 2. УИ, Шумен, 2011.ISBN 978-954-577-618-2

2010г. - Двигателната подготовка на 6 – 7-годишните деца – нагласа и мотивация за занимания с физически упражнения и спорт //Сборник доклади „Спортно-състезателна дейност и модулно обучение в средните и висши училища”, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски” Шумен, 2010. Стр. 46. ISBN 978-954-577-548-2

2010г. - Социологическо проучване на родителите относно заниманията с физически упражнения и спорт на децата„ //Сборник доклади „Иновации в образованието”Шумен,2010. Стр. 242. ISBN 978-954-400-298-5

2010г. - Готовност, компетенции и отношение на учителите от началния етап на основна образователна степен по предмета „Физическо възпитание и спорт училището" // Научни трудове, том 49/8.2, Русенски университет „Ангел Кънчев” Русе, 2010. Стр. 126

2010г. - Динамика на физическото развитие на момчета от подготвителната група та детската градина, //Сборник доклади „Физическо възпитание, спорт и туризъм“,Университетско издателство „Епископ Константин Преславски” Шумен, 2010. Стр. 41

2010г. - Двигателна адаптация на децата от детската градина към условията на училището”, //Сборник доклади „Иновации в образованието” Шумен, 2010. Стр. 1053.; ISBN 978-954-400-298-5

2009г. - Морфологични и функционални характеристики на децата от подготвителната група на детската градина В : //Сборник научни трудове на катедра „Предучилищнаи начална училищна педагогика”, том I, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски” Шумен, 2009. Стр. 111. ISSN 1313-6968

2009г. - Готовност на децата от подготвителната група за двигателна активност в първи клас// Научни трудове, том 48/8.2, Русенски университет „Ангел Кънчев” Русе,2009. Стр. 169

2008г. - Ефективността на някой методи за психофизическа подготовка на учениците от V клас на СОУ „Сава Доброплодни”- гр. Шумен,сборник „Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремални ситоации”- 2008/ Разград, Фабер . стр.132. ISBN 978-

2007г. - Физическата подготвеност на 6 – 7-годишните деца – предпоставка и условие за качествено решаване на образователните задачи по физическо възпитание испорт в първи клас, // „Спорт и наука”, 2007 бр. 1 стр. 228

2005г. - Регионални ресурси и потенциал на град Шумен за реализация на трети допълнителен час по Физическо възпитание и спорт – модул Туризъм, // „Спорт и наука”,2005 бр. 1, стр. 102

Доклади

2018г. - Сотиров, Ч., Св. Недева, Прилагане на модела базиран на компетентности при професионалните квалификации в България, Туризмът и иновациите, Сборник доклади от международна конференция -ИУ-Варна ;Изд. "Наука и икономика", Варна. ISBN 978-954-21-0973-0

2018г. - Сотиров, Ч., Естествените локомооции и физическите качества като детерминанти на обучението на 5-7-годишните деца по катерене, Научна конференция "Туризъм и спорт", НСА ":Васил Левски"- София, 09.11.2018.

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2018г. - Становище на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…(Методика на обучението по физическо възпитание и спорт в началното училище), въз основа на заповед на Ректора № РД 38-227/16.04.2018 г. на СУ „Св. Климент Охридски“ на Апостол Господинов Божиков

2018г. - 2018г. - Становище на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление, 1.2. Педагогика, ДП - Теория на възпитанието и дидактика (ПНУП) на Ирина Борисова Стоянова.

2017г. - Становище относно: Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" в ШУ "Еп. Константин Преславски", обнародван в ДВ бр.104/29.12.2016г. в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление, 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика - Начална училищна педагогика) на д-р Снежана Лазарова Борисова

2017г. - Становище относно: Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" в ШУ "Еп. Константин Преславски", обнародван в ДВ, брой 48, стр.64 от 16.06. 2017 година в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Специално образование) на гл. ас. д-р Виолета Иванова Кюркчийска

2017г. - Становище относно: Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в ШУ "Еп. Константин Преславски" по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – професионално образование и обучение) на гл.ас. д-р Васил Иванов Василев .

2017г. - Становище относно: присъждане на ОНС „доктор“ със защита на дисертация на тема „Социализация на деца от предучилищна възраст” на Виктория Димитрова Ковчазова – ШУ „Епископ Константин Преславски“

2016г. - 2016г. - Рецензия относно: Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" в ШУ "Еп. Константин Преславски", обнародван в ДВ бр.30/15.04.2016г. в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление, 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика - Социална педагогика) на д-р Божена Левон Такворян - Солакян

Цитирания

2018г. - 2018г. Малчев, М., Ч. Сотиров. Планински туризъм. – Монография, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016. Цитирано в: Лазарова-Пеева, М. - Излетът с колело – форма на спортната анимация в туризма. Спорт и наука; брой 5 /2018; стр. 124; ISSN 1310-3393

2018г. - Сотиров, Ч., КУРИКУЛУМ НА ПОНЯТИЕТО „СИСТЕМА“. Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, том XX D,2016 ISSN 1314-6769; Цитирано в: Дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор на Николай Янков Николов на тема: „Социално-педагогически функции на спорта“ 2018г. стр. ;

2018г. - 2018 г. - Сотиров, Ч., Социалното развитие и двигателната дейност на детето (теоретични аспекти) – Сборник научни трудове от пътуващ семинар- Шумен – Риека - Венеция (28.04-2.05. 2012); ISBN 978-954-400-755-3; Цитирано в: Дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор на Николай Янков Николов на тема: „Социално-педагогически функции на спорта“ 2018г. стр.;

2018г. - Сотиров, Ч. (2017) Здравното образование на децата от предучилищна възраст. Сборник „Образователни технологии“, УИ „Епископ Константин Преславски“. ISBN 978-619-201-200-7. Цитирано в: Дончева, Ю., Успешна социализция и социална интеграция за всяко дете чрез формиране на ключови социални компетентности и (меки) умения. Сп. Педагогика, издание 90, книжка 7/2018; стр. 990; ISSN 0861 - 3982 (Print) ISSN 1314 - 8540 (Online)

2017г. - Сотиров, Ч., Малчев, М. Планински туризъм. УИ, „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2015, Цитирано в: Kirilova, G., Monitoring and travelling – specific organizational forms of training, Issue 34, June 2017, pp. 40–45, ISSN 2367–5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2017

2017г. - Сотиров, Ч., Е. Люцканова, Т. Тасинов, Проучване възможностите за рехабилитация и профилактика на преждевременното стареене чрез музикално-ритмичната гимнастика, В: Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, том XXII D, ISSN 1314-6769. Цитирано в : Солакян, Б., Н. Николов. Полифункционалността на музиката във физическото възпитание, SocioBrains - international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com., p.7, Issue 34, June 2017, ISSN 2367-5721.

2017г. - Календжиева, Д., Ч. Сотиров, М. Малчев. Феноменът спорт и феноменът туризъм в глобализирания XXI век // Сп. Спорт и Наука, извънреден брой 2/2014, ISSN 1310-3393, с. 83–89. Цитирано в: Дисертационен труд на ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА КАЛЕНДЖИЕВА – ГЕОРГИЕВА, ЕВОЛЮЦИЯ, ТЕНДЕНЦИИ И ИНОВАЦИИ В СПОРТНИЯ ТУРИЗЪМ, стр. 49-50, ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, Велико Търново 2017.

2017г. - Малчев, М., Ч. Сотиров. Планински туризъм. – Монография, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016. Цитирано в: Дисертационен труд на ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА КАЛЕНДЖИЕВА – ГЕОРГИЕВА, ЕВОЛЮЦИЯ, ТЕНДЕНЦИИ И ИНОВАЦИИ В СПОРТНИЯ ТУРИЗЪМ, стр. 178-179, ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, Велико Търново 2017.

2017г. - Малчев, М., Ч. Сотиров, С. Базелков. Туризъм, алпинизъм, ориентиране. – Велико Търново, 2011.Цитирано в: Дисертационен труд на ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА КАЛЕНДЖИЕВА – ГЕОРГИЕВА, ЕВОЛЮЦИЯ, ТЕНДЕНЦИИ И ИНОВАЦИИ В СПОРТНИЯ ТУРИЗЪМ, стр. 41, ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, Велико Търново 2017.

2017г. - Сотиров, Ч., М. Малчев. Планински туризъм, УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен 2015, ISBN 978-954-577-899-5. Цитирано в : Кирилова, Г., Наблюдението и екскурзията - специфични организационни форми на обучение. SocioBrains - international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com., p.43, Issue 34, June 2017, ISSN 2367-5721.

2017г. - Сотиров, Ч.,Е. Люцканова. Системата "Двигателна готовност" - фактор за социализацията на децата в предучилищна възраст, УИ, Ш. 2014,ISBN 978-619-201-003-1. Цитирано в : Михайлова, Р., Практико-приложни аспекти на социалната работа с група, SocioBrains - international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com., p.222, Issue 34, June 2017, ISSN 2367-5721.

2016г. - Сотиров, Ч., Социално- педагогически аспекти на двигателната готовност за училище при 6 - 7 годишните деца, Шумен, 2012, с. 153. Цитирано в: Николова, С., Г. Кирилова, Предучилищното образование на деца със специални образователни потребности, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2016, 236, ISBN 978-619-201-079-9

2015г. - Сотиров, Ч., Социално- педагогически аспекти на двигателната готовност за училище при 6- 7 годишните деца, Шумен, 2012, с. 18. Цитирано в: 2015г. - Николова, С., Проблеми на умствената изостаналост, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2015, стр.82, ISBN 978-619-201-055-3

2014г. - Сотиров, Ч., Социално- педагогически аспекти на двигателната готовност за училище при 6-7 годишните деца, Шумен, 2012. Цитирано в: Алексиев, Р., Възможности на средствата за повишаване на двигателната активност на децата от предучилищна възраст"". Шумен,УИ,Образователни технологии,с.577, 2014 .

2014г. - Сотиров, Ч., Социално-педагогически аспекти на двигателната готовност за училище при 6- 7 годишните деца, Шумен, 2012, с. 5. Цитирано в: Военкинова, Ж., Социални аспекти на женската престъпност, Шумен, 2014, с.121.

2014г. - Сотиров, Ч., Социално- педагогически аспекти на двигателната готовност за училище при 6- 7 годишните деца, Шумен, 2012, Цитирано в: Въчева, Сн., Елекронен модул „Предучилищна педагогика“, тема 5 - Подготовка и готовност на децата за училище, стр. 5 - http://cdo.shu.bg/file.php/2996/tema_5.pdf, 2014

2014г. - Сотиров, Ч., Социално- педагогически аспекти на двигателната готовност за училище при 6- 7 годишните деца, Шумен, 2012, с. 100. Цитирано в: Алексиев, Р. „Методически насоки за повишаване на двигателната активност на децата в детската градина“, Шумен, УИ "Епископ Константин Преславски", 2014, с.14.

2014г. - Сотиров, Ч., Социално- педагогически аспекти на двигателната готовност за училище при 6- 7 годишните деца, Шумен, 2012, с. 18. Цитирано в: Николова, С., Индивидуална образователна програма за дете със специални образователни потребности - указания за попълване// Сб. "Иновации в образованието" - Пътуващ семинар Шумен - Белград - Будапеща - Прага - Братислава (06.05.2014 - 11.05.2014), Фабер; В.Т., 2014 г. с.365.

2014г. - Сотиров, Ч., Модел за двигателна подготовка на 6-7 годишните деца за училище, дисертационен труд, Шумен, 2010, с. 18. Цитирано в: Игнатова, Т., „Развиване на двигателните способности на децата от предучилищна възраст чрез ритмика и танци“, сборник научни трудове от пътуващ семинар "Иновации в образованието", Шумен, 2014, стр. 399.

2014г. - Сотиров, Ч., Социално- педагогически аспекти на двигателната готовност за училище при 6- 7 годишните деца, Шумен, 2012, с. 18. Цитирано в: Военкинова, Ж., „Обучение на деца и ученици със специални образователни потребности- роля на родителите“, Соборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен- Белград- Будапеща- Прага- Братислава "Образование и иновации", Шумен, 2014, стр.113.

2014г. - Сотиров,Ч., Физическата активност на старите хора//Сборник научни трудове „Иновации в образованието“, Шумен, 2013 (в съавторство с Е. Люцканова, З. Мустафа). Цитирано в: Митева, Е., С. Загорчева, Д. Димитрова, Подходи и техники в социалната работа и консултирането на стари хора в условията на специализирана институция// Сборник научни трудове "Аспекти на социално-педагогическата работа", Шумен, 2014, на стр. 41

2014г. - Сотиров, Ч., Положителни страни на старостта//Сборник научни трудове „Иновации в образованието“, Шумен, 2013( в съавторство с Е. Люцканова, Т. Тасинов). Цитирано в: Митева, Е., С. Загорчева, Д. Димитрова, Подходи и техники в социалната работа и консултирането на стари хора в условията на специализирана институция, в: Сборник научни трудове "Аспекти на социално-педагогическата работа", Шумен, 2014, на стр.44

Други публикации

2012г. - Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Инструктор по спортно-туристическа дейност”, София, 2012. http://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Proekti-na-DOI-2012/DOI__ISD_za_MOMN.doc

2012г. - Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „ Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност”, София, 2012. http://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Proekti-na-DOI-2012/813010-DOI_POM_ISTRUKTOR__za%20US_new.doc

2010г. - Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Помощник-инструктор по фитнес“ - http://www.navet.government.bg/bg/doi/doi_dv/81-pers-care, София, 2010.

2010г. - Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Помощник-треньор“ -http://www.navet.government.bg/bg/doi/doi_dv/81-pers-care, София, 2010.

2010г. - Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Инструктор по фитнес“ -http://www.navet.government.bg/bg/doi/doi_dv/81-pers-care, София, 2010.

2010г. - Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Треньор“ -http://www.navet.government.bg/bg/doi/doi_dv/81-pers-care, София, 2010.