Проф. д.и.н. Георги Велков Колевабв

array(2) { ["bio"]=> array(9) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(1307) "Педагогическия факултет на ГЦОЛИФК- гр. Москва Университет за национално и световно стопанство, специалност: Социален и банков мениджмънт, образователно-квалификационна степен „магистър“ Московска академия по икономика и статистика, специалност: Мениджмънт, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ Великотърновски университет ”Св.св. Кирил и Методий, специалност: Финанси, образователно-квалификационна степен „магистър“ Военна Академия "Георги Стойков Раковски", специалност: Национална сигурност, образователно-квалификационна степен „магистър“ Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, специалност: Социални дейности, образователно-квалификационна степен „магистър“" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(319) "21.04.1997 г. - Доцент по Педагогика (Социална педагогика), научна специалност 05.07.00 01.06.2006 г. - Професор по Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика и социална работа)" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(267) "1989 г. - Доктор по Педагогика, научна специалност 05.07.00 2005 г. - Доктор на историческите науки, по Нова и най-нова обща история, научна специалност 05.03.04" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(577) "Социална педагогика Основи на социалната работа Социална рехабилитация Социално управление Въвеждане в специалността Демография Кинезитерапия Международна социална политика на инвалидите Социална работа при деца с нарушение в развитието Методи на социална работа при лица с интелектуална недостатъчност" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(494) "Социална педагогика Социална политика Теория и история на социалната работа Социална работа Методи на социалната работа Финанси Управление Социално управление Мениджмънт Социална рехабилитация Социално управление Миграция и бежанци Иновации в образованието" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(22052) "МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 2003-2004 г. – Колев, Г., Участие в проект “Идентификация на социалната работа на Балканите”- съвместен проект с Международния Свободен университет Friedensau, Германия, катедра “Международни социални отношения” (международен проект) – участник, период на изпълнение: 2003-2004 2004-2005 г. - Колев, Г., Участие в проект “Съвместни научни изследвания по проблемите на бежанците” съвместно с Московски хуманитарен университет - Факултет Социални дейности (международен проект) – участник, период на изпълнение: 2004-2005 2015-2016 г. - Колев, Г., Участие в проект 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP - Innovative Learning Resources to Foster Equal Participation in Grassroots Sports Dealing with Discrimination, Racism and Violence Incidents - IRIS, Регионален център за професионално обучение и продължаваща квалификация (RCVTLLL), Общината на гр. Патра, Гърция - http://iris-sport.eu/ - по програма Erasmus + (международен проект) - координатор за ШУ, период на изпълнение: 01.01.2015 – 31.12.2016 2017-2019 г. - Колев, Г., Участие в проект F-08190.01.09 „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по: Българо-Швейцарска програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи – „Здраве и образование за всички” (ЗОВ). (Bulgarian-Swiss Cooperation Program. Program for the Promotion of Social Inclusion of Roma and Other Vulnerable Groups), тип на активност на ШУ в проекта: партньор, (проект по оперативна програма на ЕС с прякото участие на ШУ (международен проект) - координатор за ШУ, период на изпълнение: 2017-2019 2017 г. - Колев, Г., Участие в проект №7F-08190.01.09„Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по Българо-Швейцарска програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи – „Здраве и образование за всички”(международен проект) – ръководител, период на изпълнение: 2017 2017-2019 г. - Колев, Г., Project Number 579917-EPP-1-2016-2-EL-SPO-SCP "Equal Sport For All" (ESFA) Development and evaluation of guide-models mass athletics for sports in students with special needs (obese, disabled persons etc.) -http://www.equalsports.eu/bg/project/ Agreement number: 2016-3719/001-001: Call EAC/A04/2015 – Round 2, водеща организация: Medical School, Patras, Greece, тип на активност на ШУ в проекта: партньор (международен проект с прякото участие на ШУ) - научен ръководител/координатор за ШУ, период за изпълнение: 02.01.2017 – 27.12.2019 - 36 м. 2017-2018 г. - Колев, Г., Участие в проект “Football3 for Respect!” co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, Project Number 579748-EPP-1-2016-2-DE-SPO-SCP (международен проект) - координатор за ШУ, период на изпълнение: 05.01.2017 – 28.12.2018 НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ 2001-2004 г. - Колев, Г., Участие в проект “Социална работа в сферата на социалното подпомагане и услугите”- мониторинг (национален проект) – участник, период на изпълнение: 2001-2004 2003-2004 г. - Колев, Г., Участие в проект “Социално включване и миграция” - съвместна академична програма с Представителството на Върховния комисариат на ООН на бежанците в България (национален проект) – участник, период на изпълнение: 2003-2004 2004-2005 г. - Колев, Г., Участие в проект “Фамилни общности”- Дом “П. Р. Славейков”, гр. София – (национален проект) – участник, период на изпълнение: 2004-2005 2005-2007 г. - Колев, Г., Участие в проект „Съвременни методи, средства и технологии в диагностиката, консултирането и обучението на лица с увреждания – Сократ – Еразъм“, партньори ПУ ”П. Хилендарски”, СУ ”Св. Кл. Охридски”, “Згура-М” ООД – Пловдив (национален проект) – участник, период на изпълнение: 2005-2007 2009 г. - Колев, Г., Участие в проект TK_09_0160 Етнопсихологопедагогически модел на взаимодействието „дете – учител – родител” за стимулиране на социокултурната компетентност в полето на националното многообразие Конкурс: „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области”, Проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН („тематичен конкурс”) (национален проект) – ръководител и участник, период на изпълнение: 2009 2011 г. - Колев, Г., Участие в проект "Етнопсихологопедагогически модел на взаимодействието „дете – учител – родител” за стимулиране на социокултурната компетентност в полето на националното многообразие Конкурс за научни монографии МОН– ФНИ Проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН (национален проект) - оценител и рецензент, период на изпълнение: 2011 2012-2014 г. - Колев, Г., Участие в проект BG51РО001-3.3.06-0003 "Изграждане на устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки", Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз (национален проект) – участник, период на изпълнение: 2012-2014 2012-2014 г. - Колев, Г., Участие в проект BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“, Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз (национален проект) – участник, период на изпълнение: 29.10.2012 – 29.10.2014 2012 г. – Колев, Г., Участие в проект BG051PO001-4.1.03-0193 ОП „Развитие на човешките ресурси“ „Образованието на нашите деца – предизвикателство за всички” Бенефициент: Община Венец (национален проект) – ръководител, период на изпълнение: 2012 2013 г. - Колев, Г., Участие в проект BG51РО001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” ОП „Развитие на човешките ресурси“, ”Интегриране на деца със специални образователни потребности в условията на детската градина и в началното училище”, Бенефициент: ШУ с други университети (национален проект) – ръководител, период на изпълнение: 2013 2013-2014 г. - Колев, Г., Участие в проект BG051РО001-3.1.07-0040 "Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз (национален проект) - 2014 2012-2014 г. - Колев, Г., Участие в проект № BG051PO001-3.1.03-0001-C0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”, Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Проект на Министерство на образованието и науката (национален проект), период на изпълнение: 27.01.2012 - 31.12.2014 2013-2015 г. - Колев, Г., Участие в проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз (национален проект) – участник, период на изпълнение: 2013-2015 2013-2014 г. - Колев, Г., Договор № ДО 08-КПС-03 по проект BG51РО001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” ОП „Развитие на човешките ресурси“ Обучение на педагогически специалисти за работа с деца и ученици със СОП. В състава на ДЗЗД „Дружество за обучение на педагогически специалисти за работа с деца и ученици със СОП”, проект финансиран по оперативни програми на ЕС, Бенефициент: ШУ с други университети (национален проект) – ръководител, период на изпълнение: 2013-2014 2013-2014 г. - Колев, Г., Участие в проект BG51РО001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” ОП „Развитие на човешките ресурси“ „Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда”, Бенефициент: ШУ с други университети (национален проект) – ръководител, период на изпълнение: 2013-2014 2016-2018 г. - Колев, Г., Участие в проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. (национален проект) - ръководител за ШУ и Функционален експерт, период на изпълнение: 2016-2018 2018-2023 г. - Колев, Г., Участие в проект Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе) (национален проект) – в управителния съвет - Ръководител за ШУ, Организация изпълнител - Софийски университет - Факултет по математика и информатика, период на изпълнение: 28.02.2018 – 31.12.2023 УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТИ 2008 г. - Колев, Г., Участие в проект “Социална работа в места за лишаване от свобода” (университетски проект) – участник, период на изпълнение: 2008 2009 г. - Колев, Г., Участие в проект „Формиране на професионална компетентност по социална работа на студентите, обучаващи се в професионално направление “Социални дейности” чрез участие в планиране, мениджмънт и оценка на проекти за развитие“ № РД-05-245/11.03.2009 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – участник, период на изпълнение: 11.03.2009 – 10.12.2009 2010 г. - Колев, Г., Участие в проект „Ролята на преддипломния професионален стаж на студентите от специалност “Социални дейности” за социалната адаптация на клиентите от дом за стари хора “Стефан Смядовски“ № РД-05-391/24.03.2010 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – участник, период на изпълнение: 24.03.2010 – 10.12.2010 2010 г. - Колев, Г., Участие в проект „Социално-педагогическо професионален практикум на студенти в домове за деца лишени от родителски грижи“ РД-05-405/24.03.2010 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – участник, период на изпълнение: 24.03.2010 – 10.12.2010 2011 г. - Колев, Г., Участие в проект „Футурологично прогнозиране за развитието на социалните услуги в България” № РД-05-192/07.03.2011 г. (университетски проект) – участник, период на изпълнение: 07.03.2011 – 10.12.2011 2012 г. - Колев, Г., Участие в проект „Ролята на преддипломния професионален стаж на студентите от специалност ”Социални дейности” в БЧК за подпомагане пълноправното включване на възрастните хора в обществения живот в Шуменски регион” № РД-05-290/15.03.2012 г. (университетски проект) – участник, ръководител: доц. д-р Соня Кумбиева Бабева, период на изпълнение: 15.03.2012 – 10.12.2012 2012 г. - Колев, Г., Участие в проект „Социално-педагогическа дейност във ВУИ“ № РД-05-293/15.03.2012 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – участник, ръководител: проф. д-р Живка Енчева Военкинова, период на изпълнение: 15.03.2012 – 10.12.2012 2013 г. - Колев, Г., Участие в проект „Социализация чрез Арт терапия в ДДЛРГ „Детелина” – Шумен” № РД-08-305/15.03.2013 г. (университетски проект) – участник, ръководител: доц. д-р Соня Кумбиева Бабева, период на изпълнение: 15.03.2013 – 10.12.2013 2013 г. - Колев, Г., Участие в проект „Иновационни практики в домове за стари хора“ № РД-08-293/15.03.2013 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – участник, ръководител: доц. д-р Зейнур Муталиб Мустафа, период на изпълнение: 15.03.2013 – 10.12.2013 2014 г. - Колев, Г., Участие в проект „Идентифициране на потребността от включване на учебната дисциплина футурология в учебния план на специалност „Социални дейности” на ШУ „Епископ Константин Преславски” РД-08-250/14.03.2014 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – участник, ръководител: проф. д.с.н. Соня Борисова Илиева, период на изпълнение: 14.03.2014 – 10.12.2014 2015 г. - Колев, Г., Участие в проект „Иновационни практики в социалната работа с хора с увреждания“ № РД-08-294/12.03.2015 г. финансиран за научно изследване (университетски проект) - ръководител и участник, ръководител: проф. д.и.н. Георги Велков Колев, период на изпълнение: 12.03.2016 – 10.12.2015 2016 г. - Колев, Г., Участие в проект „Изследователска дейност свързана с приложната социална работа“ № РД-08-135/08.02.2016 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – участник, ръководител: проф. д.с.н. Соня Борисова Илиева, период на изпълнение: 08.02.2016 – 10.12.2016 2017 г. - Колев, Г., Участие в проект „Практико-приложни аспекти на социалната работа с група в обучението на социални работници“ № РД-08-85/03.02.2017 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – участник, ръководител: доц. д-р Росица Петрова Михайлова, период на изпълнение: 03.02.2017 – 10.12.2017 2018 г. - Колев, Г., Участие в проект „Стимулиране на научното творчество на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“ РД-08-131/07.02.2018 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – участник, ръководител: проф. д.с.н. Соня Борисова Илиева, период на изпълнение: 07.02.2018 – 10.12.2018 2019 г. - Колев, Г., Участие в проект „Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“ РД-08-86/31.01.2019 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – участник, ръководител: доц. д-р Милослава Русинова Янкова, период на изпълнение: 31.01.2019 – 10.12.2019" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(1050) "1997 г. - Завеждащ сектор Социална педагогика 1997 г. - Член на Факултетния съвет на Педагогически факултет 1998 г. - Ръководител катедра "Социална педагогика и обществени науки" 2001-2003 г. - Заместник-декан на Педагогически факултет на ШУ 2003 - 2009 г. - Декан на Педагогически факултет 2004 г. - Член на Академическия съвет на ШУ 2002 - 2005 г. - Експерт в Комисията за наука и образование към ХХХІХ Народно събрание 2011 - 2015 г. - Заместник-ректор по стопанска и инвестиционна дейност, кариерно развитие на академическия състав 2015 г. - Ректор на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(175) "Член и Председател на Стопански съвет, Издателски съвет, Комисия по кадрово и научно израстване" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(64) "Член на съюза на учените в България" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Проф. д.и.н.  Георги Велков Колев

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: СОЦИАЛНА РАБОТА

Кабинет: Корпус 2, стая 400

Телефон: 054 830365 вътр. 222

Email: g.kolev@shu.bg

Приемно време: петък от 11:00 ч. до 13:00 часа.

Завършен университет, специалност

Педагогическия факултет на ГЦОЛИФК- гр. Москва

Университет за национално и световно стопанство, специалност: Социален и банков мениджмънт, образователно-квалификационна степен „магистър“

Московска академия по икономика и статистика, специалност: Мениджмънт, образователно-квалификационна степен „бакалавър“

Великотърновски университет ”Св.св. Кирил и Методий, специалност: Финанси, образователно-квалификационна степен „магистър“

Военна Академия "Георги Стойков Раковски", специалност: Национална сигурност, образователно-квалификационна степен „магистър“

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, специалност: Социални дейности, образователно-квалификационна степен „магистър“

Заемани академични длъжности

21.04.1997 г. - Доцент по Педагогика (Социална педагогика), научна специалност 05.07.00

01.06.2006 г. - Професор по Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика и социална работа)

Придобити научни степени

1989 г. - Доктор по Педагогика, научна специалност 05.07.00

2005 г. - Доктор на историческите науки, по Нова и най-нова обща история, научна специалност 05.03.04

Водени лекции и/или упражнения

Социална педагогика

Основи на социалната работа

Социална рехабилитация

Социално управление

Въвеждане в специалността

Демография

Кинезитерапия

Международна социална политика на инвалидите

Социална работа при деца с нарушение в развитието

Методи на социална работа при лица с интелектуална недостатъчност

Области на научни интереси

Социална педагогика

Социална политика

Теория и история на социалната работа

Социална работа

Методи на социалната работа

Финанси

Управление

Социално управление

Мениджмънт

Социална рехабилитация

Социално управление

Миграция и бежанци

Иновации в образованието

Участия в международни и национални научни проекти

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

2003-2004 г. – Колев, Г., Участие в проект “Идентификация на социалната работа на Балканите”- съвместен проект с Международния Свободен университет Friedensau, Германия, катедра “Международни социални отношения” (международен проект) – участник, период на изпълнение: 2003-2004

2004-2005 г. - Колев, Г., Участие в проект “Съвместни научни изследвания по проблемите на бежанците” съвместно с Московски хуманитарен университет - Факултет Социални дейности (международен проект) – участник, период на изпълнение: 2004-2005

2015-2016 г. - Колев, Г., Участие в проект 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP - Innovative Learning Resources to Foster Equal Participation in Grassroots Sports Dealing with Discrimination, Racism and Violence Incidents - IRIS, Регионален център за професионално обучение и продължаваща квалификация (RCVTLLL), Общината на гр. Патра, Гърция - http://iris-sport.eu/ - по програма Erasmus + (международен проект) - координатор за ШУ, период на изпълнение: 01.01.2015 – 31.12.2016

2017-2019 г. - Колев, Г., Участие в проект F-08190.01.09 „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по: Българо-Швейцарска програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи – „Здраве и образование за всички” (ЗОВ). (Bulgarian-Swiss Cooperation Program. Program for the Promotion of Social Inclusion of Roma and Other Vulnerable Groups), тип на активност на ШУ в проекта: партньор, (проект по оперативна програма на ЕС с прякото участие на ШУ (международен проект) - координатор за ШУ, период на изпълнение: 2017-2019

2017 г. - Колев, Г., Участие в проект №7F-08190.01.09„Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по Българо-Швейцарска програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи – „Здраве и образование за всички”(международен проект) – ръководител, период на изпълнение: 2017

2017-2019 г. - Колев, Г., Project Number 579917-EPP-1-2016-2-EL-SPO-SCP "Equal Sport For All" (ESFA) Development and evaluation of guide-models mass athletics for sports in students with special needs (obese, disabled persons etc.) -http://www.equalsports.eu/bg/project/ Agreement number: 2016-3719/001-001: Call EAC/A04/2015 – Round 2, водеща организация: Medical School, Patras, Greece, тип на активност на ШУ в проекта: партньор (международен проект с прякото участие на ШУ) - научен ръководител/координатор за ШУ, период за изпълнение: 02.01.2017 – 27.12.2019 - 36 м.

2017-2018 г. - Колев, Г., Участие в проект “Football3 for Respect!” co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, Project Number 579748-EPP-1-2016-2-DE-SPO-SCP (международен проект) - координатор за ШУ, период на изпълнение: 05.01.2017 – 28.12.2018

НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ

2001-2004 г. - Колев, Г., Участие в проект “Социална работа в сферата на социалното подпомагане и услугите”- мониторинг (национален проект) – участник, период на изпълнение: 2001-2004

2003-2004 г. - Колев, Г., Участие в проект “Социално включване и миграция” - съвместна академична програма с Представителството на Върховния комисариат на ООН на бежанците в България (национален проект) – участник, период на изпълнение: 2003-2004

2004-2005 г. - Колев, Г., Участие в проект “Фамилни общности”- Дом “П. Р. Славейков”, гр. София – (национален проект) – участник, период на изпълнение: 2004-2005

2005-2007 г. - Колев, Г., Участие в проект „Съвременни методи, средства и технологии в диагностиката, консултирането и обучението на лица с увреждания – Сократ – Еразъм“, партньори ПУ ”П. Хилендарски”, СУ ”Св. Кл. Охридски”, “Згура-М” ООД – Пловдив (национален проект) – участник, период на изпълнение: 2005-2007

2009 г. - Колев, Г., Участие в проект TK_09_0160 Етнопсихологопедагогически модел на взаимодействието „дете – учител – родител” за стимулиране на социокултурната компетентност в полето на националното многообразие Конкурс: „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области”, Проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН („тематичен конкурс”) (национален проект) – ръководител и участник, период на изпълнение: 2009

2011 г. - Колев, Г., Участие в проект "Етнопсихологопедагогически модел на взаимодействието „дете – учител – родител” за стимулиране на социокултурната компетентност в полето на националното многообразие Конкурс за научни монографии МОН– ФНИ Проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН (национален проект) - оценител и рецензент, период на изпълнение: 2011

2012-2014 г. - Колев, Г., Участие в проект BG51РО001-3.3.06-0003 "Изграждане на устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки", Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз (национален проект) – участник, период на изпълнение: 2012-2014

2012-2014 г. - Колев, Г., Участие в проект BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“, Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз (национален проект) – участник, период на изпълнение: 29.10.2012 – 29.10.2014

2012 г. – Колев, Г., Участие в проект BG051PO001-4.1.03-0193 ОП „Развитие на човешките ресурси“ „Образованието на нашите деца – предизвикателство за всички” Бенефициент: Община Венец (национален проект) – ръководител, период на изпълнение: 2012

2013 г. - Колев, Г., Участие в проект BG51РО001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” ОП „Развитие на човешките ресурси“, ”Интегриране на деца със специални образователни потребности в условията на детската градина и в началното училище”, Бенефициент: ШУ с други университети (национален проект) – ръководител, период на изпълнение: 2013

2013-2014 г. - Колев, Г., Участие в проект BG051РО001-3.1.07-0040 "Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз (национален проект) - 2014

2012-2014 г. - Колев, Г., Участие в проект № BG051PO001-3.1.03-0001-C0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”, Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Проект на Министерство на образованието и науката (национален проект), период на изпълнение: 27.01.2012 - 31.12.2014

2013-2015 г. - Колев, Г., Участие в проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз (национален проект) – участник, период на изпълнение: 2013-2015

2013-2014 г. - Колев, Г., Договор № ДО 08-КПС-03 по проект BG51РО001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” ОП „Развитие на човешките ресурси“ Обучение на педагогически специалисти за работа с деца и ученици със СОП. В състава на ДЗЗД „Дружество за обучение на педагогически специалисти за работа с деца и ученици със СОП”, проект финансиран по оперативни програми на ЕС, Бенефициент: ШУ с други университети (национален проект) – ръководител, период на изпълнение: 2013-2014

2013-2014 г. - Колев, Г., Участие в проект BG51РО001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” ОП „Развитие на човешките ресурси“ „Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда”, Бенефициент: ШУ с други университети (национален проект) – ръководител, период на изпълнение: 2013-2014

2016-2018 г. - Колев, Г., Участие в проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. (национален проект) - ръководител за ШУ и Функционален експерт, период на изпълнение: 2016-2018

2018-2023 г. - Колев, Г., Участие в проект Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе) (национален проект) – в управителния съвет - Ръководител за ШУ, Организация изпълнител - Софийски университет - Факултет по математика и информатика, период на изпълнение: 28.02.2018 – 31.12.2023

УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТИ

2008 г. - Колев, Г., Участие в проект “Социална работа в места за лишаване от свобода” (университетски проект) – участник, период на изпълнение: 2008

2009 г. - Колев, Г., Участие в проект „Формиране на професионална компетентност по социална работа на студентите, обучаващи се в професионално направление “Социални дейности” чрез участие в планиране, мениджмънт и оценка на проекти за развитие“ № РД-05-245/11.03.2009 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – участник, период на изпълнение: 11.03.2009 – 10.12.2009

2010 г. - Колев, Г., Участие в проект „Ролята на преддипломния професионален стаж на студентите от специалност “Социални дейности” за социалната адаптация на клиентите от дом за стари хора “Стефан Смядовски“ № РД-05-391/24.03.2010 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – участник, период на изпълнение: 24.03.2010 – 10.12.2010

2010 г. - Колев, Г., Участие в проект „Социално-педагогическо професионален практикум на студенти в домове за деца лишени от родителски грижи“ РД-05-405/24.03.2010 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – участник, период на изпълнение: 24.03.2010 – 10.12.2010

2011 г. - Колев, Г., Участие в проект „Футурологично прогнозиране за развитието на социалните услуги в България” № РД-05-192/07.03.2011 г. (университетски проект) – участник, период на изпълнение: 07.03.2011 – 10.12.2011

2012 г. - Колев, Г., Участие в проект „Ролята на преддипломния професионален стаж на студентите от специалност ”Социални дейности” в БЧК за подпомагане пълноправното включване на възрастните хора в обществения живот в Шуменски регион” № РД-05-290/15.03.2012 г. (университетски проект) – участник, ръководител: доц. д-р Соня Кумбиева Бабева, период на изпълнение: 15.03.2012 – 10.12.2012

2012 г. - Колев, Г., Участие в проект „Социално-педагогическа дейност във ВУИ“ № РД-05-293/15.03.2012 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – участник, ръководител: проф. д-р Живка Енчева Военкинова, период на изпълнение: 15.03.2012 – 10.12.2012

2013 г. - Колев, Г., Участие в проект „Социализация чрез Арт терапия в ДДЛРГ „Детелина” – Шумен” № РД-08-305/15.03.2013 г. (университетски проект) – участник, ръководител: доц. д-р Соня Кумбиева Бабева, период на изпълнение: 15.03.2013 – 10.12.2013

2013 г. - Колев, Г., Участие в проект „Иновационни практики в домове за стари хора“ № РД-08-293/15.03.2013 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – участник, ръководител: доц. д-р Зейнур Муталиб Мустафа, период на изпълнение: 15.03.2013 – 10.12.2013

2014 г. - Колев, Г., Участие в проект „Идентифициране на потребността от включване на учебната дисциплина футурология в учебния план на специалност „Социални дейности” на ШУ „Епископ Константин Преславски” РД-08-250/14.03.2014 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – участник, ръководител: проф. д.с.н. Соня Борисова Илиева, период на изпълнение: 14.03.2014 – 10.12.2014

2015 г. - Колев, Г., Участие в проект „Иновационни практики в социалната работа с хора с увреждания“ № РД-08-294/12.03.2015 г. финансиран за научно изследване (университетски проект) - ръководител и участник, ръководител: проф. д.и.н. Георги Велков Колев, период на изпълнение: 12.03.2016 – 10.12.2015

2016 г. - Колев, Г., Участие в проект „Изследователска дейност свързана с приложната социална работа“ № РД-08-135/08.02.2016 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – участник, ръководител: проф. д.с.н. Соня Борисова Илиева, период на изпълнение: 08.02.2016 – 10.12.2016

2017 г. - Колев, Г., Участие в проект „Практико-приложни аспекти на социалната работа с група в обучението на социални работници“ № РД-08-85/03.02.2017 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – участник, ръководител: доц. д-р Росица Петрова Михайлова, период на изпълнение: 03.02.2017 – 10.12.2017

2018 г. - Колев, Г., Участие в проект „Стимулиране на научното творчество на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“ РД-08-131/07.02.2018 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – участник, ръководител: проф. д.с.н. Соня Борисова Илиева, период на изпълнение: 07.02.2018 – 10.12.2018

2019 г. - Колев, Г., Участие в проект „Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“ РД-08-86/31.01.2019 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – участник, ръководител: доц. д-р Милослава Русинова Янкова, период на изпълнение: 31.01.2019 – 10.12.2019

Заемани ръководни позиции

1997 г. - Завеждащ сектор Социална педагогика

1997 г. - Член на Факултетния съвет на Педагогически факултет

1998 г. - Ръководител катедра "Социална педагогика и обществени науки"

2001-2003 г. - Заместник-декан на Педагогически факултет на ШУ

2003 - 2009 г. - Декан на Педагогически факултет

2004 г. - Член на Академическия съвет на ШУ

2002 - 2005 г. - Експерт в Комисията за наука и образование към ХХХІХ Народно събрание

2011 - 2015 г. - Заместник-ректор по стопанска и инвестиционна дейност, кариерно развитие на академическия състав

2015 г. - Ректор на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"

Организационна дейност

Член и Председател на Стопански съвет, Издателски съвет, Комисия по кадрово и научно израстване

Членства в научни организации

Член на съюза на учените в България

Дисертации

2005г. - Колев, Г., Международная вынужденная миграция и пути ее регулирования (вторая половина XX столетия), Москва, 2005 - дисертационен труд (доктор на историческите науки, по Нова и най-нова обща история, научна специалност 05.03.04)

1989г. - Колев, Г., Профессионально-прикладная эффективность секционных занятий спортом в СПТУ разного профиля, Москва, 1989 - дисертационен труд (доктор по Педагогика, научна специалност 05.07.00)

Монографии

2016г. - Колев, Г., Мениджмънт на социалните дейности (в съавт. с Ч. Милков), Антос, София, 171 с., 2016, ISBN 978-954-8665-98-8

2011г. - Колев, Г., Социално-педагогически професионален практикум на студенти в базите от социалната система, (в съавт. с Ж. Военкинова, П. Петров, М. Янкова, М. Мануелян), Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 111 с., 2011, ISBN 978-954-577-584-0

2010г. - Колев, Г., Управление на социално-педагогически институции (в съавт. със С. Илиева, И. Веселинова, Б. Гьошев), Велико Търново, 249 с., 2010, ISBN 978-954-400-180-3

2004г. - Колев, Г., Социальная адаптация и интеграция вынужденых мигрантов в странах пребывания, Государственная миграционная политика, Московская гуманитарно-социальная академия-Москва, Издательство „Социум“, 155 с., 2004, ББК 60.54, К 60, ISBN 5-85085-980-2

2003г. - Колев, Г., Государственная миграционная политика, Московская гуманитарно-социальная академия-Москва, Издательство „Социум“, 179 с., 2003, ISBN 5-85085-321-Х

2003г. - Колев, Г., Социалната работа в сферата на социалното подпомагане (в съавт. с Б. Георгиева) Шумен, 230 с., 2003

2001г. - Колев, Г., Вынужденная миграция в современном мире и международно-правовые основы ee регулирования, Московская гуманитарно-социальная академия-Москва, Издательство „Социум“, 206 с., 2001, ISBN 5-85085-591-2

Учебници

2011г. - Колев, Г., Текстове и коментари по етика: за студенти от специалност Социални дейности (в съавт. с Кр. Бенкова), Стара Загора, Алфамаркет+, 274 с., 2011, ISBN 978-954-9443-59-2

2007г. - Колев, Г., Социално-демографски проблеми и предизвикателствата към държавната политика (в съавт. с П. Димитров, Н. Николов), Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 292 с., 2007, ISBN 978-954-577-446-1

2006г. - Колев, Г., Теоретични основи на социалната работа: Ч. 1, (в съавт. с И. Кусев, Н. Николов, П. Лазарова), Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 204 с., 2006, ISBN 954-577-399-5 (ч. 1), ISBN 978-954-577-399-0

2005г. - Колев, Г., Детето като проблем на социалната работа, (в съавт. с Р. Трашлиев, И. Дерижан), Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 307 с., 2005, ISBN 954-577-314-6

2004г. - Колев, Г., Социална педагогика, Шумен, Антос, 176 с. (в съавт. с Ж. Военкинова), 2004, ISBN 954-8665-59-Х

2004г. - Колев, Г., Управление на социалните дейности (в съавт. с И. Кусев), Шумен, Антос, 268 с., 2004, ISBN 954-8901-92-7

2003г. - Колев, Г., Бежанците в България - национални правни актове, Шумен, 99 с., 2003, ISBN 954-8789-74-X

2002г. - Колев, Г., Миграция и европейска интеграция, Шумен, 98 с., 2002, ISBN 954-8789-71-1

2002г. - Колев, Г., Управление на социално-педагогическите заведения, (в съавт. с Ив. Кусев), Шумен, Антос, 122 с., 2002, ISBN 954-8665-02-6

2002г. - Колев, Г., Пропедевтика на социалните дейности, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 232 с., 2002, ISBN 954-577-123-2

2001г. - Колев, Г., Международна социална политика за инвалидите, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 181 с., 2001, ISBN 954-577-097-X

1996г. - Колев, Г., Психо-социални и психо-физиологични основи на рехабилитацията: Учебник за студенти и специализанти по социална педагогика и социален мениджмънт, (в съавт. с Л. Йонков, Хр. Вълкова), 104 с., София, 1996

1996г. - Колев, Г., Проблеми на специалната педагогика, (в съавт. с Д. Левтерова, Г. Ангушев, И. Христова), 192 с., София, Софи-Р, 1996, ISBN 954-638-034-2

1995г. - Колев, Г., Съветът на Европа и неговата социална политика, (в съавт. с Л. Йонков), Шумен, Аксиос, 150 с., 1995, ISBN 954-8789-07-8

1994г. - Колев, Г., Обща педагогика: Дидактика, (в съавт. с Л. Милков), Шумен, Шумен-полиграф, 212 с., 1994, ISBN 954-8741-01-6

1994г. - Колев, Г., Социална педагогика. Избрани актуални проблеми. София: Медицина и физкултура, 1994, 143 с., ISBN 954-420-178-5

1993г. - Колев, Г., Професионално-приложната физическа подготовка /ППФП/ в системата на професионално-техническото образование /социално-педагогически/ проблеми/, 100 с., Шумен, 1993, ISBN 954-8789-14-0

Учебни помагала

2014г. - Колев, Г., Аспекти на социално-възпитателните технологии (в съавт. с Б.Такворян) ИК Феномен, София, с. 56, 2014, ISBN 978-954-549-108-5

2007г. - Колев, Г., Социална педагогика (практическо ръководство за семинарни упражнения и самостоятелна работа), (в съавт. с Ж. Военкинова, З. Чауш, М. Мануелян), 60 с., Шумен, 2007

Студии

2004г. - Колев, Г., Миграционные процессы в России, Журнал "Научные труды МосГУ", Научные труды аспирантов и докторантов, Факультет научно-педагогических кадров Московского гуманитарного университета, Москва, Социум, 2004, Выпуск № 33, с. 22-43, ISSN 2587-8441

2004г. - Колев, Г., Общественые обединения в социальной работе с вынуждеными мигрантами, Журнал "Научные труды МосГУ", Научные труды аспирантов и докторантов, Факультет научно-педагогических кадров Московского гуманитарного университета, Москва, Социум, 2004, Выпуск № 33, с. 3-22, ISSN 2587-8441

2004г. - Колев, Г., Проблемы социальной адаптации и интеграции вынужденных мигрантов в странах пребывания, Журнал "Научные труды МосГУ", Научные труды аспирантов и докторантов, Факультет научно-педагогических кадров Московского гуманитарного университета, Москва, Социум, 2004, Выпуск № 31, с. 96-115, ISSN 2587-8441

2004г. - Колев, Г., Международные конвенции и декларации, регулирующие вынужденные потоки мигрантов, Журнал "Научные труды МосГУ", Научные труды аспирантов и докторантов, Факультет научно-педагогических кадров Московского гуманитарного университета, Москва, Социум, 2004, Выпуск № 29, с. 113-135, ISSN 2587-8441

2004г. - Колев, Г., Особенности противодействия и борьбы с нелегальной и криминальной миграциями, Журнал "Научные труды МосГУ", Научные труды аспирантов и докторантов, Факультет научно-педагогических кадров Московского гуманитарного университета, Москва, Социум, 2004, Выпуск № 31, с. 115-134, ISSN 2587-8441

Статии

2019г. - Колев, Г., Исторически аспекти на социалната стратификация, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, т. XXIIID, 35 години Педагогически факултет, с. 227-237, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Фабер, Велико Търново, 2019, ISSN 1314-6769.

2018г. - Колев, Г., Стигма и стигматизация в обществото, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, т. XXIID, Педагогически факултет, с. 186-197, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2018, ISSN 1314-6769

2018г. - Kolev, G., Stigma and stigmatization in the society, Issue 51, November 2018, pp. 26-33, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2018, ISSN 2367-5721 (online)

2017г. - Kolev, G., Supervision of professional burnout of social workers in Bulgaria (co-author K. Benkova, Y. Georgiev, N. Vlaeva, K. Peeva), 4 th International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts sgem, Book 3, Volume 3, Science and Society, Indexing process, 2017, ISSN 2376-5659

2017г. - Колев, Г., Емпатия и толерантност в социалната работа, Сборник „Социални дейности. Теоретико-практически аспекти.“ по проект „Практико-приложни аспекти на социалната работа с група в обучението на социални работници“ № РД-08-85/03.02.2017 г., Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, с. 5-13, 2017, ISBN 978-619-201-199-4

2016г. - Колев, Г., Зелена концепция, (в съавт. с М. Бонева), Сборник научни трудове от пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска ривиера – Загреб (03.05.2016 – 11.05.2016) “Иновации в образованието”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Издателство „Фабер“, гр. Велико Търново, с. 185-192, Шумен, 2016, ISBN 978-619-00-0477-6

2016г. - Колев, Г., Зелен маркетинг, (в съавт. с М. Бонева), Сборник научни трудове от пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска ривиера – Загреб (03.05.2016 – 11.05.2016) “Иновации в образованието”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Издателство „Фабер“, гр. Велико Търново, с. 175-184, Шумен, 2016, ISBN 978-619-00-0477-6

2016г. - Kolev, G., Longitudinal survey for the quality of the learning process among students of specialty Social activities in the period 2011 – 2015 academic years, (в съавт. с Ilieva, S., Zhechev, Zh., Yankova, M., Ilieva, V.) SocioBrains, Issue 21, May 2016, pp. 1-15, , www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2016, ISSN 2367-5721 (online)

2016г. - Колев, Г., Научноизследователската дейност на катедра “Социална работа“ за последните пет години, Сборник с научни публикации „Социални дейности. Теоретико-практически аспекти.“ на катедра „Социална работа“ по проект „Изследователска дейност свързана с приложната социална работа“ № РД-08-135/08.02.2016 г., Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, с. 5-23, 2016, ISBN 978-619-201-154-3

2015г. - Колев, Г., Институционализация на съвременната библиотека, Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство : сборник с доклади = Modern dimensions in European education and research area, T. 1, с. 69-73, (в съавт. с Н. Николов), София, 2015, ISSN 2367-7988

2015г. - Колев, Г., Бедност и образование, (в съавт. с М. Бонева), Сборник научни трудове от пътуващ семинар Одрин – Чешме – Измир – Одрин (04.05.2015 – 09.05.2015) “Иновации в образованието”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Издателство „Фабер“, гр. Велико Търново, с. 180-192, Шумен, 2015, ISBN 978-619-00-0265-9

2015г. - Колев, Г., Кофеин-физиологични ефекти, (в съавт. с М. Бонева), Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, т. XIXD, Педагогически факултет, с. 604-614, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2015, ISSN 1314-6769

2015г. - Колев, Г., Съвременни рискове за екологичната сигурност, (в съавт. с М. Бонева), Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, т. XIXD, Педагогически факултет, с. 615-619, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2015, ISSN 1314-6769

2015г. - Колев, Г., Проучване проявите на дискриминация и насилие в училищния и клубен спорт, (в съавт. с Н. Йорданова, Т. Симеонова, Ч. Стойчев, П. Кожухарова, П. Петков), Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, т. XIXD, Педагогически факултет, с. 1046-1052, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2015, ISSN 1314-6769

2015г. - Колев, Г., Мониторинг върху прилагането на принципа за равенство на половете и превенция на дискриминацията, (в съавт. с Н. Йорданова, Т. Симеонова, Ч. Стойчев, П. Кожухарова, П. Петков), Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, т. XIX D, Педагогически факултет, с. 1053-1064, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2015, ISSN 1314-6769

2015г. - Kolev, G., To develop profession “Social analyser” within the specialty “Social activities”, Issue 15, November 2015, pp. 1-7, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015, ISSN 2367-5721 (online)

2015г. - Kolev, G., Necessity of foresight studies for forecasting processes associated with elderly people in Bulgaria, рр 7-11, Issue 13, September 2015, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., 2015, ISSN 2367-5721 (online)

2015г. - Kolev, G., The need to develop profession “Social analyser” within the specialty “Social activities”, рр 1-7, Issue 15, November 2015, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015, ISSN 2367-5721 (online)

2015г. - Колев, Г., Антропогенно замърсяване и сигурност (в съавт. с М. Бонева), Сборник научни трудове от Научна конференция „Новите предизвикателства пред системите за информационна сигурност“ на НВУ „Васил Левски”, Факултет „Артилерия ПВО и КИС”, Шумен, 2015 , с. 105-114, ISBN 978-954-9681-65-9

2015г. - Kolev, G., Gender Inequality As a FactorIn The Manifestation Of Addictive Behavior in Women Trakia Journal Of Sciences, Scientific Serial, Published by Trakia University, Series Social Sciences, Stara Zagora, Bulgaria (Shosheva,V., K.Benkova, E.Maslarova), 2015

2015г. - Колев, Г., Социално-екологична грамотност, (в съавт. с М. Бонева, Ал. Иванов), Сборник научни трудове от пътуващ семинар Одрин – Чешме – Измир – Одрин (04.05.2015 – 09.05.2015) “Иновации в образованието”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Издателство „Фабер“, гр. Велико Търново, с. 172-179, Шумен, 2015, ISBN 978-619-00-0265-9

2015г. - 2015г. - Kolev, G., Foods and social problems in children with autism spectrum disorders, (Ignatova-Ivanova Ts., R. Ivanov, M. Boneva), Global Journal of Arts, Humanities and Social Sciences, Vol.3, No.10, pp.17-24, October 2015, APS Impact Factor: 8.80

2014г. - Колев, Г., Социална манипулация и сигурност, (в съавт. с М. Бонева), Сборник научни трудове от Научна конференция „Новата парадигма за сигурност в киберпространството“ НВУ „Васил Левски“, Факултет "Артилерия ПВО и КИС, Шумен, 2014, с. 75-81, ISBN 978-954-9681-49-9

2014г. - Колев, Г., Храни и хранителни добавки, (в съавт. с М. Бонева), Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен – Белград – Будапеща – Прага - Братислава (06.05.2014 – 11.05.2014) “Иновации в образованието”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Издателство „Фабер“, гр. Велико Търново, с. 187-194, Шумен, 2014, ISBN 978-619-00-0092-1

2014г. - Колев, Г., Отпадъците-социален проблем, Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен – Белград – Будапеща – Прага - Братислава (06.05.2014 – 11.05.2014) “Иновации в образованието”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Издателство „Фабер“, гр. Велико Търново, с. 195-209, (в съавторство с М. Бонева, А. Иванов), Шумен, 2014, ISBN 978-619-00-0092-1

2014г. - Колев, Г., Интегриране на деца и ученици със специални образователни потребности в масовите детски градини и училище, (в съавт. с Ж. Военкинова), Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, т. XVIII D, Педагогически факултет, Научни трудове от конференция „Образователни технологии” 26-28 септември 2014 г., с. 238-243, Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2014, ISSN 1314-6769

2014г. - Колев, Г., Проблеми на съвременното образование, (в съавт. с М. Бонева), Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, т. XVIII D, Педагогически факултет, с. 415-422, Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2014, ISSN 1314-6769

2014г. - Колев, Г., Вода и здраве, (в съавт. с М. Бонева), Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, т. XVIII D, Педагогически факултет, с. 423-426, Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2014, ISSN 1314-6769

2014г. - Колев, Г., Безработицата - тежък социален проблем, (в съавт. с Ж. Военкинова) Сборник научни трудове на катедра „Социална педагогика“ - Аспекти на социално-педагогическата работа (теория и практика), Шумен, с. 71-77, 2014, ISBN 978-954-8665-83-4

2014г. - Kolev, G., Project activity of Department “Social Work” and students competencies improvement, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, pp. 19 – 22, Issue 3, December 2014, ISSN 2367 – 5721

2014г. - Колев, Г., Измерения на социалната криза в България (в съавт. с М. Бонева), Научна сесия 2013 Сборник научни трудове част II на Национален военен университет „Васил Левски”, Факултет „Артилерия ПВО и КИС”, Обществени науки. Организация, управление и методика на обучението във висшите училища, Шумен, 424 с., 2014, с. 93-100, ISSN 1313-7433

2014г. - Колев Г., Хранителни добавки и сигурност (в съавт. М. Бонева), Сборник научни трудове от Научна конференция „Новата парадигма за сигурност в киберпространството“ НВУ „Васил Левски“, Факултет „Артилерия ПВО и КИС, Шумен, 2014, с. 62-69, ISBN 978-954-9681-49-9

2014г. - Kolev, G., Values and Socio –Pedagogical Aspects of Care for Persons with Hearing Disorders. Hearing Loss-Functional Diagnostic&TreatmentInterdisciplinary, International Conference in Otology, Neuro-Otology, Head & Neck and Endoscopic Surgery (co-author Benkova К., V. Shosheva, Em. Maslarova, St. Dinchiiska A.Stoykov, R. Vassilev, M. Ilieva), 2014

2013г. - Колев Г., Образование и сигурност (в съавт. М. Бонева), Сборник научни трудове от Научна конференция „Защита на личните данни в констекста на информационната сигурност“ НВУ „Васил Левски“, Факултет "Артилерия ПВО и КИС, Шумен, 2013, с. 48-55, ISBN 978-954-9681-49-9

2013г. - Колев, Г., Социална интелигентност, Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен - Белград – Будапеща - Виена (16.05.2013 – 20.05.2013) “Иновации в образованието”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Издателство „Фабер“, гр. Велико Търново, с. 133-140, (в съавт. с М. Бонева), Шумен, 2013, ISBN 978-954-400-925-0

2013г. - Колев, Г., Храни и агресия у децата, Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен - Белград – Будапеща - Виена (16.05.2013 – 20.05.2013) “Иновации в образованието”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Издателство „Фабер“, гр. Велико Търново, с. 141-147, (в съавт. с М. Бонева), Шумен, 2013, ISBN 978-954-400-925-0

2013г. - Колев Г., Съвременното образование – проблеми и перспективи, (в съавт. с М. Бонева), 2013 – Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XVII D, Научни трудове от конференция “Образователни технологии” (27 - 29 септември 2013 г.), Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, с. 339-346, 2013, ISSN 1314-6769

2013г. - Колев, Г., Глобалната икономика и сигурността на държавата (в съавт. с М. Бонева), Сборник научни трудове на НВУ „ Васил Левски”, Шумен, ч. ІІ, с. 30 – 37, 2013, ISSN 1314-1937

2013г. - Колев Г., Националната сигурност и етническите конфликти (в съавт. с М. Бонева), Сборник научни трудове на НВУ „ Васил Левски”, Шумен, ч. ІІ, с. 25-29, 2013, ISSN 1314-1937

2013г. - Колев Г., Социална интелигентност и сигурност (в съавт. М. Бонева), Сборник научни трудове от Научна конференция „Защита на личните данни в констекста на информационната сигурност“ НВУ „Васил Левски“, Факултет "Артилерия ПВО и КИС, Шумен, 2013, с. 42-48, ISBN 978-954-9681-49-9

2012г. - Колев, Г., Образование и съвременност, (в съавторство с М. Бонева), Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, том XVI D, Педагогически факултет, с. 287-292, Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2012, ISSN 1314-6769

2012г. - Колев, Г., Предизвикателства пред образованието на XXI век, (в съавт. с М. Бонева), Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, том XVI D, Педагогически факултет, с. 293-300, Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2012, ISSN 1314-6769

2012г. - Колев Г., Национална сигурност и етническите конфликти (в съавт. М. Бонева), Научна сесия 2012, Сборник научни трудове, част II, НВУ „Васил Левски“, Факултет "Артилерия ПВО и КИС, Шумен, 2012, с. 25-29, ISSN 1313-7433

2012г. - Колев Г., Глобалната икономика и сигурността на държавата (в съавт. М. Бонева), Научна сесия 2012, Сборник научни трудове, част II, НВУ „Васил Левски“, Факултет "Артилерия ПВО и КИС, Шумен, 2012, с. 30-37, ISSN 1313-7433

2011г. - Колев, Г., Адаптация на учениците в новите условия и изисквания на училището – предпоставка за обучение в университета, (в съавт. с Ж. Военкинова), Сборник научни трудове - Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011“, Шумен, 2011, ISBN 978-954-577-582-6

2011г. - Колев, Г., За ценностната система на социалния работник в глобализиращия се свят (в съавт. с М. Бонева), Научни трудове, Русенски университет „Ангел Кънчев” , т. 50, серия 6.2, с. 166-175, 2011, ISSN 1311-3321

2011г. - Колев, Г., Образованието в глобализиращия се свят – състояние и иновации, (в съавт. с М. Бонева), Сборник научни трудове - Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011“, Шумен, с. 359-365, 2011, ISBN 978-954-577-582-6

2011г. - Колев, Г., Отпадането от училище – обществен и личен проблем // Национална конференция с международно участие \"Иновации в педагогическата практика” (в съавторство със З. Мустафа) – Община Варна, 2011

2010г. - Колев, Г., Наркотиците – социален проблем (в съавт. с М. Бонева), Иновации в образованието, Юбилейно издание на ШУ, с. 796-804, 2010, ISBN 978-954-400-298-5

2010г. - Колев Г., Новите образователни технологии в технологичното обучение, (в съавт. с М. Бонева), Иновации в образованието, Юбилейно издание на ШУ, с. 936-943, 2010, ISBN 978-954-400-298-5

2009г. - Колев, Г., Проект „Социална работа в места за лишаване от свобода“, (в съавт. с Ж. Военкинова, М. Мануелян), Сборник научни трудове по проект „Социална работа в места за лишаване от свобода“ на катедра „Социална и специална педагогика“, по случай 60-та годишнина на доц. д-р Лучиян Милков, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, с. 5-11, Шумен, 2009, ISBN 978-954-577-532-1

2009г. - Колев Г., Професионалното образование в глобализиращия се свят – състояние и иновации, (в съавт. с М. Бонева), Технологичното обучение – традиции и бъдеще. Юбилейно издание по случай 25 години Педагогически факултет и 15 години специалност „Техника и технологии“ – Шумен, Издателство Фабер, с. 206-216, 2009, ISBN 978-954-400-229-9

2009г. - Колев Г., Проекции на устойчивото развитие в образованието (в съавт. с М. Бонева), Технологичното обучение – традиции и бъдеще. Юбилейно издание по случай 25 години Педагогически факултет и 15 години специалност „Техника и технологии“ – Шумен, Издателство Фабер, с. 217 – 226, 2009, ISBN 978-954-400-229-9

2008г. - Колев, Г., Социалната работа с деца – съвременни концептуални и технологични детерминанти, Годишник – Бургаски свободен университет, с. 55-60, (в съавт. с И. Дериждан), Бургас, 2008, ISSN 1311-221X

2008г. - Колев, Г., Професионален преддипломен практикум на студенти стажанти с “деца на улицата”, (в съавт. с Ж. Военкинова, М. Мануелян) Сборник научни трудове “Проблеми на социалната и специалната педагогика, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, с.5-25, 2008, ISBN 978-954-577-502-4

2005г. - Колев, Г., Государственная миграционная политика ведущих стран Западной Европы, Российская академия народного хозяйства и Государственной службы при Президенте Российской Федерации. Научно-политический журнал. Москва, Государственная служба № 1 (33) 2005, с. 131-134, 2005, ISSN 2070-8378

2005г. - Колев, Г., Социално-нормативен тренинг – същност и начин на осъществяване, (в съавт. с Ив. Кусев, В. Господинова), Панорама на труда., бр. 2, с. 44-53, 2005, ISSN 1312-305X

2005г. - Колев, Г., Международные конвенции и декларации, регулирующие вынужденные потоки мигрантов, Научные труды аспирантов и докторантов, М., Выпуск № 50, 2005

2005г. - Колев, Г., Изследване на професионалната идентичност на социалния работник в България, Научните изследвания в социалната работа: състояние и приложение. София, ГорексПрес, с. 8-18, 2005, ISBN 954-616-152-7

2005г. - Колев, Г., Положението на децата-бежанци: настояще и бъдеще, Социална работа с деца и семейства, София, ГорексПрес, с. 22-25, 2005, ISBN 954-616-145-4

2004г. - Колев, Г., Социалната трансформация и обедняването в България, Сборник с доклади, т. І. от Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията", 11-13 юни 2004 г., БСУ, Бургас, с. 223-228, ISBN: 954-9370-12-7

2004г. - Колев, Г., К вопросу о социально-экономических правах беженцев и лиц, обратившихся за политическим убежищем, Журнал "Научные труды МосГУ", Научные труды аспирантов и докторантов, Факультет научно-педагогических кадров Московского гуманитарного университета. Москва, Социум, 2004, Выпуск № 33, с. 43-58, ISSN 2587-8441

2004г. - Колев, Г., Государственная политика постсоциалистических стран по вопросам внутренней миграции, Журнал "Научные труды МосГУ", Научные труды аспирантов и докторантов, Факультет научно-педагогических кадров Московского гуманитарного университета, Москва, Социум, 2004, Выпуск № 31, с. 82-96, ISSN 2587-8441

2004г. - Колев, Г., Миграционная политика европейских стран, Сборник научных статей "Проблемы и технологии управления развитием социально-экономических систем".Москва, Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации, 2004, 205-218 с., УДК 005(082)

2004г. - Колев, Г., Государственная миграционная политика ведущих стран мира, Журнал "Научные труды МосГУ", Научные труды аспирантов и докторантов, Факультет научно-педагогических кадров Московского гуманитарного университета, Москва, Социум, 2004, Выпуск № 30, с. 131-147, ISSN 2587-8441

2004г. - Колев, Г., Деятельность Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в ССР, Росии, СНГ, Научные труды аспирантов и докторантов. Факультетнаучно-педагогических кадров Московского гуманитарного университета. Москва, Социум, 2004, бр.7, 115-131 с., ISSN 2587-8441

2004г. - Колев, Г., Деятельность Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в СССР, России, СНГ, Журнал "Научные труды МосГУ", Научные труды аспирантов и докторантов, Факультет научно-педагогических кадров Московского гуманитарного университета, Москва, Социум, 2004, Выпуск № 30, с. 115-131, ISSN 2587-8441

2004г. - Колев, Г., Глобализация и процесы трансформации социальных ценностей (в съавт. с Б. Гьошев), Научные труды аспирантов и докторантов.Факультет научно-педагогических кадров Московского гуманитарного университета. Москва, Социум, 2004, бр. 4, 105-111 с., ISSN 2587-8441

2004г. - Колев, Г., Основные факторы и причины, влиящие на активизацию и расширение международной вынужденной миграции после второй мировой войны, Журнал "Научные труды МосГУ", Научные труды аспирантов и докторантов, Факультет научно-педагогических кадров Московского гуманитарного университета, Москва, Социум, 2004, Выпуск № 29, с. 135-150, ISSN 2587-8441

2003г. - Колев, Г., Социална работа с деца-бежанци, Сборник с доклади от Национална научна конференция "Хуманитарното знание - традиционни опори и актуалност", Сборник доклади, том втори, 04-05.12.2003, Бургас, Бургаски свободен университет, ХІІ, с. 177-181, 2003, ISSN 954-9370-02-Х

2000г. - Колев, Г., Стандартни правила за осигуряване на равни възможности за инвалидите по отношение на тяхното образование, (в съавт. с Л. Йонков), Специална педагогика, № 1, с. 11-16, 2000, ISSN 1310-7003

1996г. - Колев, Г., Съветът на Европа и неговата социална политика по отношение на старите хора, Медико-биологични, медико-социални и медико-психологични проблеми на старостта. Пловдив, 1996

1996г. - Колев, Г., Същност и роля на рехабилитационния екип при различните форми на рехабилитация, Проблеми на възпитателната работа: Доклади от научна конференция, Март, 1996, Шумен, Издателство "Антос", с. 272-276, ISBN 954 8901 16 1

1996г. - Колев, Г., Актуални герагогични и геронтологични проблеми на настанените в пансиони за стари хора, Юбилейна научна конференция "25 години Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Шумен, 30.X.-1.XI.1996 : Доклади : Ч. 4, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISBN 954-577-077-5

1996г. - Колев, Г., Ролята на социалния педагог в социалното подпомагане и социалното обслужване, Юбилейна научна конференция "25 години Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Шумен, 30.X.-1.XI.1996 : Доклади : Ч. 4, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISBN 954-577-077-5

1994г. - Колев, Г., Методи за изследване в съвременната социална педагогика, Шумен, 1994

1994г. - Колев, Г., За гъвкавостта по отношение на пенсионната възраст, Шумен, 1994

1994г. - Колев, Г., Някои проблеми на старите хора/Националните интереси и приоритети в развитието на демократичното общество, Шумен, 1994

Доклади

2019г. - Колев, Г., Участие с доклад: Исторически аспекти на социалната стратификация в Научна конференция с международно участие “Съвременният дискурс в науката” (18 – 20 октомври 2019 г.), организирана от Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

2018г. - Колев, Г., Участие с доклад: Стигма и стигматизация в обществото в Научна конференция с международно участие “Съвременният дискурс в науката” (26 - 28 октомври 2018 г.), организирана от Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, 2018

2016г. - Колев, Г., Участие с доклад: Зелен маркетинг, (в съавт. с М. Бонева) в пътуващ семинар на Педагогическия факултет “Иновации в образованието” (Белград-Любляна-Италианска Ривиера-Загреб), 03.05.2016 – 11.05.2016 г.

2016г. - Колев, Г., Участие с доклад: Зелена концепция, (в съавт. с М. Бонева) в пътуващ семинар на Педагогическия факултет “Иновации в образованието” (Белград-Любляна-Италианска Ривиера-Загреб), 03.05.2016 – 11.05.2016 г.

2015г. - Колев, Г., Участие с доклад: Антропогенно замърсяване и сигурност (в съавт. с М. Бонева) в Научна конференция „Новите предизвикателства пред системите за информационна сигурност”, НВО „Васил Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС, 4-5 юни, 2015 г.

2015г. - Колев, Г., Участие с доклад: Бедност и образование, (в съавт. с М. Бонева) в пътуващ семинар на Педагогическия факултет “Иновации в образованието” (Одрин – Чешме – Измир – Одрин), 04.05.2015 – 09.05.2015 г.

2015г. - Колев, Г., Участие с доклад: Кофеин-физиологични ефекти, (в съавт. с М. Бонева) в Научна конференция с международно участие “Иновации в образованието” (25 - 27 септември 2015 г.), организирана от Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

2015г. - Колев, Г., Участие с доклад: Мониторинг върху прилагането на принципа за равенство на половете и превенция на дискриминацията, (в съавт. с Н. Йорданова, Т. Симеонова, Ч. Стойчев, П. Кожухарова, П. Петков) в Научна конференция с международно участие “Иновации в образованието” (25 - 27 септември 2015 г.), организирана от Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

2015г. - Колев, Г., Участие с доклад: Проучване проявите на дискриминация и насилие в училищния и клубен спорт, (в съавт. с Н. Йорданова, Т. Симеонова, Ч. Стойчев, П. Кожухарова, П. Петков) в Научна конференция с международно участие “Иновации в образованието” (25 - 27 септември 2015 г.), организирана от Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

2015г. - Колев, Г., Участие с доклад: Социално-екологична грамотност, (в съавт. с М. Бонева, Ал. Иванов) в пътуващ семинар на Педагогическия факултет “Иновации в образованието” (Одрин – Чешме – Измир – Одрин), 04.05.2015 – 09.05.2015 г.

2015г. - Колев, Г., Участие с доклад: Съвременни рискове за екологичната сигурност, (в съавт. с М. Бонева) в Научна конференция с международно участие “Иновации в образованието” (25 - 27 септември 2015 г.), организирана от Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

2014г. - Колев, Г., Участие с доклад: Вода и здраве, (в съавт. с М. Бонева) в Научна конференция с международно участие “Образователни технологии” (26 - 28 септември 2014 г.), организирана от Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

2014г. - Колев, Г., Участие с доклад: Измерения на социалната криза в България (в съавт. с М. Бонева) в Конференция на НВУ „Васил Левски”, Факултет „Артилерия ПВО и КИС”, Шумен, 2014

2014г. - Колев, Г., Участие с доклад: Интегриране на деца и ученици със специални образователни потребности в масовите детски градини и училище, (в съавт. с Ж. Военкинова) в Научна конференция с международно участие “Образователни технологии” (26 - 28 септември 2014 г.), организирана от Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

2014г. - Колев, Г., Участие с доклад: Отпадъците-социален проблем (в съавт. с М. Бонева, А. Иванов) в пътуващ семинар на Педагогическия факултет “Иновации в образованието” (Шумен – Белград – Будапеща – Прага - Братислава), 06.05.2014 – 11.05.2014 г.

2014г. - Колев, Г., Участие с доклад: Проблеми на съвременното образование, (в съавт. с М. Бонева) в Научна конференция с международно участие “Образователни технологии” (26 - 28 септември 2014 г.), организирана от Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

2014г. - Колев, Г., Участие с доклад: Социална манипулация и сигурност, (в съавт. с М. Бонева) в Конференция на НВУ „Васил Левски”, Факултет „Артилерия ПВО и КИС”, Шумен, 2014

2014г. - Колев, Г., Участие с доклад: Храни и хранителни добавки, (в съавт. с М. Бонева) в пътуващ семинар на Педагогическия факултет “Иновации в образованието” (Шумен – Белград – Будапеща – Прага - Братислава), 06.05.2014 – 11.05.2014 г.

2014г. - Колев, Г., Участие с доклад: Хранителни добавки и сигурност (в съавт. М. Бонева) в Конференция на НВУ „Васил Левски”, Факултет „Артилерия ПВО и КИС”, Шумен, 2014

2013г. - Колев, Г., Участие с доклад: Съвременното образование – проблеми и перспективи (в съавт. с М. Бонева) в Научна конференция с международно участие “Образователни технологии” (27 - 29 септември 2013 г.), организирана от Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

2013г. - Колев, Г., Участие с доклад: Глобалната икономика и сигурността на държавата (в съавт. с М. Бонева) в Конференция на НВУ „Васил Левски”, Факултет "Артилерия ПВО и КИС, Шумен, ч. ІІ, 2013

2013г. - Колев, Г., Участие с доклад: Националната сигурност и етническите конфликти (в съавт. с М. Бонева) в Конференция на НВУ „Васил Левски”, Факултет "Артилерия ПВО и КИС, Шумен, ч. ІІ, 2013

2013г. - Колев, Г., Участие с доклад: Образование и сигурност (в съавт. М. Бонева) в Конференция на НВУ „Васил Левски”, Факултет "Артилерия ПВО и КИС, Шумен, ч. ІІ, 2013

2013г. - Колев, Г., Участие с доклад: Социална интелигентност (в съавт. с М. Бонева) в пътуващ семинар на Педагогическия факултет “Иновации в образованието” (Шумен - Белград – Будапеща – Виена, 16.05.2013 – 20.05.2013 г.)

2013г. - Колев, Г., Участие с доклад: Социална интелигентност и сигурност (в съавт. М. Бонева) в Научна конференция „Защита на личните данни в контекста на информационната сигурност“ НВУ „Васил Левски“, Факултет "Артилерия ПВО и КИС, Шумен, 2013

2013г. - Колев, Г., Участие с доклад: Храни и агресия у децата (в съавт. с М. Бонева) в пътуващ семинар на Педагогическия факултет “Иновации в образованието” (Шумен - Белград – Будапеща – Виена), 16.05.2013 – 20.05.2013 г.

2011г. - Колев, Г., 70 години от рождението на проф. д.и.н. Димитър Игнатовски, (в съавт. с М. Бонева) Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д.и.н. Димитър Игнатовски, Издателство „Фабер“, с. 11-24, 2011, ISBN 978-954-400-468-2

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2019г. - Колев, Г., Становище на дисертационен труд на докторант Владислава Ангелова Митева, тема на дисертационния труд: Управление на училищното образование на общинско ниво – традиции, състояние и възможности: дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“, в област на висше образование: 1. Педагогически науки; Професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието Докторска програма „Управление на образованието“, 2019

2019г. - Колев, Г., Рецензия на монография – Алиндер-Исмаилова, Е., Социални аспекти на интеркултурното взаимодействие в образователната среда, Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 146 с., 2019, ISBN 978-619-201-340-0.

2018г. - Колев, Г., Рецензия на дисертационен труд на докторант Надя Влайчева Влаева, тема на дисертационния труд: Социалната работа в защитени жилища: за присъждане на образователната и научна степен "доктор", в професионално направление "Социални дейности", научна специалност "Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности)", 2018

2018г. - Колев, Г., Становище на дисертационен труд на докторант Веселина Николаева Илиева, тема на дисертационния труд: Социална идентификация на децата-бежанци в България: дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, Шумен, 2018

2018г. - Колев, Г., Становище на дисертационен труд на докторант Николай Янков Николов, тема на дисертационния труд: „Социално-педагогически функции на спорта“: дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“, в област на висшето образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1. 2. Педагогика, по научната специалност „Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика), 2018

2018г. - Колев, Г., Становище на дисертационен труд на докторант Красимир Брайков Брайков, тема на дисертационния труд: Дефицити при деца, напускащи социалните институции: дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности) от професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 2018

2017г. - Колев, Г., Рецензия на дисертационен труд на проф. д-р Красимир Лазаров Петков, тема на дисертационния труд: Идентифициране на основните фактори, детерминиращи върховите спортни постижения на българските фехтовачи в периода 1950-1990 г.: за присъждане на научна степен "доктор на науките", професионално направление 7.6. Спорт, 2017

2017г. - Колев, Г., Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ от гл. ас. д-р Росица Петрова Михайлова, кандидат за заемане на академичната длъжност в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Социална работа), 2017

2017г. - Колев, Г., Становище на дисертационен труд на докторант Владимир Веселинов Лечев, тема на дисертационния труд: Социализация на агресивни деца в начална училищна възраст в условия на музикално-изпълнителска дейност: дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност „Социална педагогика“, 2017

2016г. - Колев, Г., Рецензия на дисертационен труд на докторант Иван Тодоров Модев, тема на дисертационния труд: Въздействието на програмата на Европейския съюз "Младежта в действие" за развитието на младежката работа в България: дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор" в професионално направление 1.2 Педагогика, по научна специалност Теория на възпитанието и дидактика /Управление на образованието/ 2016

2016г. - Колев, Г., Рецензия на дисертационен труд на докторант Христина Христова Григорова, тема на дисертационния труд: Предизвикателното поведение у юношите и стратегии за преодоляването му: дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор", област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, Докторска програма: Теория на възпитанието и дидактика, 2016

2016г. - Колев, Г., Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ от гл. ас. д-р Филип Кръстев Шабански, кандидат за заемане на академичната длъжност в СУ „Св. Климент Охридски“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт - фехтовка), 2016

2016г. - Колев, Г., Становище на дисертационен труд на докторант Мая Димитрова Конова, тема на дисертационния труд: Социални конфликти и тяхното преодоляване чрез обществения посредник: дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в области на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2 Педагогика, по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“ (Социална педагогика), 2016

2016г. - Колев, Г., Становище на дисертационен труд на докторант Румен Василев Василев, тема на дисертационния труд: Динамика на профила на девиантното поведение на малолетни и непълнолетни правонарушители за периода 2010 – 2014 година в Община Стара Загора: дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности) от професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 2016

2016г. - Колев, Г., Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ от доц. д-р Пламен Киров Иванов, кандидат за заемане на академичната длъжност в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Социална работа), 2016

2015г. - Колев, Г., Рецензия на дисертационен труд на докторант Тамара Ангелова Цветкова, тема на дисертационния труд: Значението на семейната среда при отглеждане на деца със специални нужди от 0 до 6 години, за присъждане на образователната и научна степен "доктор" в Медицински университет-Варна, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление: 7.4. Обществено здраве, научна специалност: 7.1. Управление на здравните грижи, 2015

2015г. - Колев, Г., Рецензия на дисертационен труд на докторант Александър Димитров Иванов, тема на дисертационния труд: Отпадъците - социално-екологичен проблем на националната сигурност: дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор", област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност "Теория на възпитанието и дидактика (Социална екология)", 2015

2015г. - Колев, Г., Рецензия на дисертационен труд на докторант Наталия Розенова Любенова, тема на дисертационния труд: Социално-педагогическа работа с ученици, застрашени от отпадане от училище: дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор", професионално направление: 1.2. Педагогика по научна специалност "Теория на възпитанието и дидактика", 2015

2015г. - Колев, Г., Рецензия на монография – Михайлова, Р., Адаптиране на алтернативни социални услуги за деца в български условия, Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 128 с., 2015, ISBN 978-619-201-074-4

2015г. - Колев, Г., Рецензия на монография - Михайлова, Р., Германският опит с детските институции, Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 120 с., 2015, ISBN 978-619-201-073-7

2015г. - Колев, Г., Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ от гл. ас. д-р Екатерина Любомирова Люцканова, кандидат за заемане на академичната длъжност в ШУ „Епископ Константин Преславски“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика- социална педагогика), 2015

2015г. - Колев, Г., Рецензия по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ от доц. д.и. Емилия Радкова Масларова, по научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство /Организация и управление на социалната сфера/, професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки към катедра „Социални дейности” на Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора, 2015

2015г. - Колев, Г., Рецензия по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ от гл. ас. д-р Боряна Стойнова Здравкова, кандидат за заемане на академичната длъжност във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – социална педагогика), 2015

2015г. - Колев, Г., Рецензия на учебно помагало – Люцканова, Е., Социално-педагогически и психологически измервания на социалната работа с деца в риск, Шумен, Издателство "Антос", 122 с., 2015, ISBN 978-954-8665-87-2

2014г. - Колев, Г., Рецензия по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ от доц. д-р Розалия Йорданова Кузманова – Карталова, кандидат за заемане на академична длъжност във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Социална педагогика), 2014

2014г. - Колев, Г., Рецензия по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ от доц. д-р Живка Енчева Военкинова, кандидат за заемане на академична длъжност в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика- социална педагогика), 2014

2014г. - Колев, Г., Рецензия на дисертационен труд на докторант Ивайло Иванов Буров, тема на дисертацонния труд: Приложение на интерактивни мултимедийни методи в обучението: дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "доктор" в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност "Теория на възпитанието и дидактика", 2014

2014г. - Колев, Г., Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ от доц. д-р Галина Николова Шамонина, кандидат за заемане на академичната длъжност във ВСУ „Черноризец Храбър“ по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Иновационни технологии в обучението по чужд език), 2014

2014г. - Колев, Г., Рецензия на дисертационен труд на доц. д-р Венка Петрова Кутева, тема на дисертационния труд: Социалнопедагогическа работа в българското училище: дисертация за придобиване на научна степен "доктор на науките", по професионално направление 1.2. Педагогика, 2014

2014г. - Колев, Г., Рецензия на монография – Илиева, С., М. Янкова, Базови знания по футурология, Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 135 с., 2014, ISBN 978-619-201-006-5

2014г. - Колев, Г., Рецензия на Учебно помагало – Янкова, М., Специализация на социалната администрация в България: кратък курс лекции, Шумен Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 220 с., 2014, ISBN 978-619-201-007-2

2014г. - Колев, Г., Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ от доц. д.с.н. Соня Борисова Илиева, кандидат за заемане на академичната длъжност в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология), 2014

2014г. - Колев, Г., Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ от доц. д-р Николай Стоянов Колишев, кандидат за заемане на академичната длъжност в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика), 2014

2014г. - Колев, Г., Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ от доц. д-р Снежанка Георгиева Въчева, кандидат за заемане на академичната длъжност в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – предучилищна педагогика), 2014

2014г. - Колев, Г., Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ от доц. д-р Росен Костадинов Алексиев, кандидат за заемане на академичната длъжност в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт), 2014

2014г. - Колев, Г., Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ от гл. ас. д-р Милослава Русинова Янкова, кандидат за заемане на академичната в ШУ „Епископ Константин Преславски“ по oбласт на висше образование: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Философска и социална етика), 2014

2014г. - Колев, Г., Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ от гл. ас. д-р Тодорка Сашкова Кабакчиева, кандидат за заемане на академичната длъжност в ШУ „Епископ Константин Преславски“ по oбласт на висше образование: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Социална комуникация), 2014

2014г. - Колев, Г., Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ от гл. ас. д-р Чавдар Георгиев Сотиров, кандидат за заемане на академичната длъжност в ШУ „Епископ Константин Преславски“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – рекреация и социализация), 2014

2014г. - Колев, Г., Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ от гл. ас. д-р Надежда Стефанова Райчева, кандидат за заемане на академичната длъжност в СУ „Св. Климент Охридски“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по.. (Методика на обучението по биология), 2014

2014г. - Колев, Г., Становище на дисертационен труд на докторант Юксел Мюмюн Ахмед, тема на дисертационния труд: Дългосрочно прогнозиране на социалните конфликти, свързани с националната сигурност: дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“, професионално направление, 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ , 2014

2013г. - Колев, Г., Рецензия на дисертационен труд на докторант Милена Ивова Илиева, тема на дисертацонния труд: Съвременни тенденции на интеркултурното образование на децата от ромски произход в условията на глобализация: дисертация за придобиване на образователната и научна степен "доктор" в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност "Теория на възпитанието и дидактика", 2013

2013г. - Колев, Г., Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ от гл. ас. д-р Цветана Георгиева Иванова, кандидат за заемане на академичната длъжност в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по история), 2013

2013г. - Колев, Г., Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ от гл. ас. д-р Ростислава Георгиева Тодорова, кандидат за заемане на академичната длъжност в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на образованието и дидактика – Теоретични аспекти на изразителното изкуство), 2013

2012г. - Колев, Г., Рецензия на дисертационен труд на докторант Живко Величков Жечев, тема на дисертационния труд: Мотивация за социална активност чрез изкуството: дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор" в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност "Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика)", 2012

2012г. - Колев, Г., Рецензия по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ от гл. ас. д-р Пламен Киров Иванов, кандидат за заемане на академичната длъжност в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.2. Педагогика, 2012

2012г. - Колев, Г., Становище на дисертационен труд на докторант Чавдар Лучиянов Милков, тема на дисертационния труд: Социално-педагогически проблеми на миграцията: дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“, в област на висшето образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.2. Педагогика, по научната специалност „Теория на възпитанието и дидактика (социална работа с мигранти)“, 2012

2012г. - Колев, Г., Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ от доц. д-р Мариана Станкова Генчева, кандидат за заемане на академичната длъжност в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по технически и технологични дисциплини), 2012

2012г. - Колев, Г., Рецензия на монография – Бонева, М., Социално-екологични аспекти на сигурността, Велико Търново, Издателство "Фабер", 232 с., 2012, ISBN 978-954-400-634-1

2011г. - Колев, Г., Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ от доц. дпн Дора Стоилова Левтерова – Гаджалова, кандидат за заемане на академичната длъжност в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност: 05.07.04. Специална педагогика, 2011

2011г. - Колев, Г., Рецензия на монография – Бонева, М., Термини и понятия в социалната екология, Велико Търново, Издателство "Фабер", 172 с., 2011, ISBN 978-954-400-597-9

2011г. - Колев, Г., Рецензия на монография – Иванов, П., Личностно и професионално изграждане на социалните работници, Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 368 с., 2011, ISBN 978-954-577-602-1

2011г. - Колев, Г., Рецензия на монография – Бонева, М., Социална екология и глобализация, Велико Търново, Издателство "Фабер", 240 с., 2011, ISBN 978-954-400-610-5

2010г. - Колев, Г., Рецензия по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ от доц. д-р Катерина Каролова Караджова, тема на труда: Детерминанти на интегрираното обучение при деца с интелектуална недостатъчност, 2010

2010г. - Колев, Г., Рецензия на дисертационен труд на докторант Пламен Киров Иванов, тема на дисертационния труд: Преодоляване на конфликти при взаимодействието между генерациите: дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор", научна специалност Теория на възпитанието и дидактика, шифър: 05.07.01, 2010

2010г. - Колев, Г., Рецензия на дисертационен труд на доц. д-р Стойко Ванчев Иванов, тема на дисертационния труд: Теория и практика на социалнопсихологическия тренинг на студенти от помагащите професии (развитие, методика, резултати): дисертация за придобиване на научна степен "доктор на науките" - шифър 05.07.01 - Теория на възпитанието и дидактика, 2010

2009г. - Колев, Г., Рецензия по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ от доц. д-р Веска Митева Шошева, тема на труда: Образование и социализация на умствено изостанали ученици, 2009

2009г. - Колев, Г., Рецензия по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ от доц. д-р Ирина Колева Колева, тема на труда: Предучилищно образование и мултиетническа среда: Етнопсихопедагогически основания на взаимодействието: дете-учител-родител, 2009

2008г. - Колев, Г., Рецензия на дисертационен труд на докторант Боян Веселинов Димиев, тема на дисертационния труд: Социално-педагогически аспекти на графитите като феномен на съвременната масова култура: дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по научна специалност 05.07.01 - Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика), 2008

2008г. - Колев, Г., Рецензия на монография – Бонева, М., Социална екология, Велико Търново, Издателство "Фабер", 235 с., 2008, ISBN 978-954-775-852-0

2006г. - Колев, Г., Рецензия на учебно помагало - Военкинова, Ж., М. Мануелян, Дневник на студенти-стажанти за преддипломен професионален тренинг и практикум, 88 с., 2006, Шумен, ISBN 954-8665-80-9

2005г. - Колев, Г., Рецензия на монография – Илиева, С., И. Веселинова, Управление на социално-педагогически институции, издателство „Фабер“ Велико Търново, 249 с., 2005, ISBN 978-954-400-180-3

Цитирания

2019г. - Колев, Г., Социална педагогика, Шумен, 2004, ISBN 954-8665-59-Х (в съавт. с Ж. Военкинова) Цитирано в: Rashkova, L., The importance of survey methods for social sciences, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, pp. 79-84, Issue 61, September 2019, p. 80, 82, ISSN 2367 – 5721

2019г. - Колев, Г., Управление на социалните дейности (в съавт. с И. Кусев), Шумен, Антос, 268 с., 2004, ISBN 954-8901-92-7 Цитирано в: Rashkova, L., Methods, principles and styles of management of sociopedagogical institutions, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, pp. 49-52, Issue 54, February 2019, p. 49, ISSN 2367 – 5721

2019г. - Колев, Г., Управление на социално-педагогическите заведения, (в съавт. с Ив. Кусев), Шумен, Антос, 122 с., 2002, ISBN 954-8665-02-6 Цитирано в: Rashkova, L., Methods, principles and styles of management of sociopedagogical institutions, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, pp. 49-52, Issue 54, February 2019, p. 49, ISSN 2367 – 5721

2019г. - Колев, Г., Управление на социално-педагогическите заведения, (в съавт. с Ив. Кусев), Шумен, Антос, 122 с., 2002, ISBN 954-8665-02-6 Цитирано в: Rashkova, L., Management of bases in the social system in the republic of bulgaria, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, pp. 49-52, Issue 54, February 2019, p. 45, ISSN 2367 – 5721

2019г. - Колев, Г., Социална педагогика, Шумен, 2004, ISBN 954-8665-59-Х (в съавт. с Ж. Военкинова) Цитирано в: Rashkova, L., Education as a social phenomenon, main components of the content of education, functions and methods of education, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, pp. 19-24, Issue 56, April 2019, p. 19,20, ISSN 2367 – 5721

2019г. - Колев, Г., Управление на социално-педагогическите заведения, (в съавт. с Ив. Кусев), Шумен, Антос, 122 с., 2002, ISBN 954-8665-02-6 Цитирано в: Rashkova, L., The social and pedagogical activity in the basis of the social system in bulgaria, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, pp. 11-18, Issue 56, April 2019, p. 12,13,14,16, ISSN 2367 – 5721

2019г. - Колев, Г., Професионалното образование в глобализиращия се свят – състояние и иновации, (в съавт. с М. Бонева), Технологичното обучение – традиции и бъдеще. Юбилейно издание по случай 25 години Педагогически факултет и 15 години специалност „Техника и технологии“ – Шумен, Издателство Фабер, с. 206-216, 2009, ISBN 978-954-400-229-9 Цитирано в: Иванова, В., Социална екология и сигурност, дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“, Област на висше образование: 1. Педагогически науки, Професионално направление: 1.2 Педагогика, Шумен, 2019

2019г. - Колев, Г., Социална педагогика, Шумен, 2004, ISBN 954-8665-59-Х (в съавт. с Ж. Военкинова) Цитирано в: Rashkova, L., Socialization of the personality and social adaptation factors, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, pp. 26-32, Issue 57, May 2019, p. 30,31, ISSN 2367 – 5721

2019г. - Колев, Г., Социална педагогика, Шумен, 2004, ISBN 954-8665-59-Х (в съавт. с Ж. Военкинова) Цитирано в: Rashkova, L., Main factors involving the development of personality - heritage, environment and education, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, pp. 19-25, Issue 57, May 2019, p. 21, ISSN 2367 – 5721

2019г. - Колев, Г., Социална педагогика, Шумен, 2004, ISBN 954-8665-59-Х (в съавт. с Ж. Военкинова) Цитирано в: Rashkova, L., Social policy, socialization and integration of refugees in the republic of Bulgaria, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, pp. 30-34, Issue 58, June 2019, p. 31, ISSN 2367 – 5721

2019г. - Колев Г., Проекции на устойчивото развитие в образованието (в съавт. с М. Бонева), Технологичното обучение – традиции и бъдеще. Юбилейно издание по случай 25 години Педагогически факултет и 15 години специалност „Техника и технологии“ – Шумен, Издателство Фабер, с. 217 – 226, 2009, ISBN 978-954-400-229-9 Цитирано в: Иванова, В., Социална екология и сигурност, дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“, Област на висше образование: 1. Педагогически науки, Професионално направление: 1.2 Педагогика, Шумен, 2019

2019г. - Колев, Г., Наркотиците – социален проблем (в съавт. с М. Бонева), Иновации в образованието, Юбилейно издание на ШУ, с. 796-804, 2010, ISSN 1314-6769 Цитирано в: Иванова, В., Социална екология и сигурност, дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“, Област на висше образование: 1. Педагогически науки, Професионално направление: 1.2 Педагогика, Шумен, 2019

2019г. - Колев, Г., Новите образователни технологии в технологичното обучение, (в съавт. с М. Бонева), Иновации в образованието, Юбилейно издание на ШУ, с. 936-943, 2010, ISBN 978-954-400-298-5 Цитирано в: Иванова, В., Социална екология и сигурност, дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“, Област на висше образование: 1. Педагогически науки, Професионално направление: 1.2 Педагогика, Шумен, 2019

2019г. - Колев, Г., Отпадъците-социален проблем, (в съавт. с М. Бонева, А. Иванов), Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен – Белград – Будапеща – Прага - Братислава (06.05.2014 – 11.05.2014) “Иновации в образованието”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Издателство „Фабер“, гр. Велико Търново, с. 195-209, , Шумен, 2014, ISBN 978-619-00-0092-1 Цитирано в: Иванова, В., Социална екология и сигурност, дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“, Област на висше образование: 1. Педагогически науки, Професионално направление: 1.2 Педагогика, Шумен, 2019

2019г. - Колев, Г., Теоретични основи на социалната работа: Ч. 1, (в съавт. с И. Кусев, Н. Николов, П. Лазарова), Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 204 с., 2006, ISBN 954-577-399-5 (ч. 1), ISBN 978-954-577-399-0 Цитирано в: Иванова, В., Социална екология и сигурност, дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“, Област на висше образование: 1. Педагогически науки, Професионално направление: 1.2 Педагогика, Шумен, 2019

2019г. - Колев, Г., Социално-демографски проблеми и предизвикателствата към държавната политика (в съавт. с П. Димитров, Н. Николов), Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 292 с., 2007, ISBN 978-954-577-446-1 Цитирано в: Иванова, В., Терминологичен речник по Демография, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 146 с., 2019, ISBN 978-619-201-309-7

2019г. - Колев, Г., Съветът на Европа и неговата социална политика, (в съавторство с Л. Йонков), Шумен, Аксиос, 1995, ISBN 954-8789-07-8 Цитирано в: Военкинова, Ж., Превантивни мерки за предпазване на юноши и младежи от насилие Сборник научни трудове от пътуващ семинар Истанбул-Кушадасъ-Измир (30.04.2019– 07.05.2019) “Иновации в образованието”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Издателство „Фабер“, гр. Велико Търново, с. 129-138, Шумен, 2019, 129, 136 с., ISBN 978-619-00-0996-2

2019г. - Колев, Г., За ценностната система на социалния работник в глобализиращия се свят (в съавт. с М. Бонева), Научни трудове, Русенски университет „Ангел Кънчев” , т. 50, серия 6.2, с. 166-175, 2011, ISSN 1311-3321. Цитирано в: Вангелов, А., Толерантност и комуникация в социалната работа, Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXIII D, 35 години Педагогически факултет, Научни трудове от конференция “Съвременния дискурс в науката” (18-20.10.2019 г.), Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, с. 61-66, 2019, ISSN 1314-6769.

2019г. - Колев, Г., Проблеми на съвременното образование (в съавт. с М. Бонева), Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, т. XVIII D, Педагогически факултет, с. 415-422, Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2014, ISSN 1314-6769. Цитирано в: Василев, В., Организация на учебната дейност в професионалното обучение, Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXIII D, 35 години Педагогически факултет, Научни трудове от конференция “Съвременния дискурс в науката” (18-20.10.2019 г.), Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, с. 144-152, 2019, ISSN 1314-6769.

2019г. - Колев, Г., Проблеми на съвременното образование (в съавт. с М. Бонева), Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, т. XVIII D, Педагогически факултет, Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2014, с. 415-422, ISSN 1314-6769; Цитирано в: Добрева, Сн., Портфолио-технологический аспект ефективной университетской подготовки будущих учителей родного языка, ВІСНИК ЧЕРКАСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, Серія «Педагогічні науки». Випуск № 2. 2019, УДК 372.881.11, с. 80-86, 2019, 80 с., ISSN 2076-586Х.

2018г. - Колев, Г., Теоретични основи на социалната работа: Ч. 1, (в съавт. с И. Кусев, Н. Николов, П. Лазарова), Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 204 с., 2006, ISBN 954-577-399-5 (ч. 1), ISBN 978-954-577-399-0 Цитирано в: Радев, Н., Относно предмета на науката социална работа В: Е-списание СОЦИАЛНА РАБОТА, www.swjournal-bg.com, с. 2-28, брой 1, година VI, 10 с., 2018, ISSN 1314-9644

2018г. - Колев, Г., Социална педагогика. Избрани актуални проблеми. София : Медицина и физкултура, 1994, 143 с., ISBN 954-420-178-5 Цитирано в: Николов, Н., Социално-педагогически функции на спорта, дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“, Област на висше образование: 1. Педагогически науки, Професионално направление: 1.2 Педагогика, Шумен, 2018

2018г. - Колев, Г., Социална педагогика. Избрани актуални проблеми. София: Медицина и физкултура, 1994, ISBN 954-420-178-5 Цитирано в: Жекова, А., Проблемите на старите хора, Сборник с научни материали по вътрешноуниверситетски проект на катедра „Социална работа“ на тема: „Стимулиране на научното творчество на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“, 192 с., 2018, ISBN: 978-619-201-252-6

2018г. - Колев, Г., Социална педагогика, Шумен, 2004, ISBN 954-8665-59-Х (в съавт. с Ж. Военкинова) Цитирано в: Николов, Н., Социално-педагогически функции на спорта, дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“, Област на висше образование: 1. Педагогически науки, Професионално направление: 1.2 Педагогика, Шумен, с. 35, 2018

2018г. - Колев, Г., Обща педагогика: Дидактика, (в съавторство с Лучиян Ангелов Милков), Шумен, Шумен-полиграф, 1994, ISBN 954-8741-01-6 Цитирано в: Николов, Н., Социално-педагогически функции на спорта, дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“, Област на висше образование: 1. Педагогически науки, Професионално направление: 1.2 Педагогика, Шумен, 2018

2018г. - Колев, Г., Социалната работа в сферата на социалното подпомагане (в съавт. с Б. Георгиева) Шумен, 230 с., 2003 Цитирано в: Nedzhib, G., Social security and social protection, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, pp. 69-73, Issue 52, December 2018, ISSN 2367 – 5721

2018г. - Колев, Г., Управление на социалните дейности (в съавт. с И. Кусев), Шумен, Антос, 268 с., 2004, ISBN 954-8901-92-7 Цитирано в: Nedzhib, G., Social security and social protection, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, pp. 69-73, Issue 52, December 2018, ISSN 2367 – 5721

2017г. - Колев, Г., Социално-демографски проблеми и предизвикателствата към държавната политика (в съавт. с П. Димитров, Н. Николов), Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 292 с., 2007 ISBN 978-954-577-446-1 Цитирано в: Иванова, В., Фактори за демографската катастрофа в България В: „Традиционни и иновационни подходи в социалната педагогика“, Сборник научни трудове, катедра „Социална педагогика“, Педагогически факултет, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, с. 11, Шумен, 2017, ISBN 978-619-201-211-3

2017г. - Колев, Г., Социално-демографски проблеми и предизвикателствата към държавната политика (в съавт. с П. Димитров, Н. Николов), Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 292 с., 2007 ISBN 978-954-577-446-1 Цитирано в: Иванова, В., Фактори за демографската катастрофа в България В: „Традиционни и иновационни подходи в социалната педагогика“, Сборник научни трудове, катедра „Социална педагогика“, Педагогически факултет, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, с. 17, Шумен, 2017, ISBN 978-619-201-211-3

2017г. - Колев, Г., Социално-демографски проблеми и предизвикателствата към държавната политика (в съавт. с П. Димитров, Н. Николов), Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 292 с., 2007 ISBN 978-954-577-446-1 Цитирано в: Иванова, В., Фактори за демографската катастрофа в България В: „Традиционни и иновационни подходи в социалната педагогика“, Сборник научни трудове, катедра „Социална педагогика“, Педагогически факултет, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, с. 22, Шумен, 2017, ISBN 978-619-201-211-3

2017г. - Колев, Г., Управление на социално-педагогическите заведения, (в съавт. с Ив. Кусев), Шумен, Антос, 122 с., 2002, ISBN 954-8665-02-6 Цитирано в: Рашкова, Л., Формиращата роля на дейностите за развитие на личността В: „Традиционни и иновационни подходи в социалната педагогика“, Сборник научни трудове, катедра „Социална педагогика“, Педагогически факултет, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, с. 70-80, Шумен, с. 74, 2017, ISBN 978-619-201-211-3

2016г. - Колев, Г., Социална педагогика, Шумен, 176 с., 2004, ISBN 954-8665-59-Х, (в съавт. с Ж. Военкинова) Цитирано в: Рашкова, Л., Социални фактори за развитие на личността, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, Том ХХD, Шумен, с.527-532, 2016, с. 527, ISSN 1314-6769

2016г. - Колев, Г., Социална педагогика, Шумен, 176 с., 2004, ISBN 954-8665-59-Х, (в съавт. с Ж. Военкинова) Цитирано в: Рашкова, Л., Социално развитие на личността, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, Том ХХD, Шумен, с. 533-538, 2016, с. 537, ISSN 1314-6769

2016г. - Колев, Г., Аспекти на социално-възпитателните технологии (в съавт. с Б. Такворян-Солакян) ИК Феномен, София, 56 с., 2014, ISBN 978-954-549-108-5 Цитирано в: Kirilova, G., Features of the traditional understanding of mental retardation and possible ways of its improvement, В: SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, с.102, 103, Issue 21, May 2016, ISSN 2367 – 5721

2016г. - Колев, Г., Международна социална политика за инвалидите, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2001, ISBN 954-577-097-X Цитирано в: Неджиб, Г., Основни проблеми при трудовата реализация на хората с увреждания, Сборник с научни публикации „Социални дейности. Теоретико-практически аспекти.“ на катедра „Социална работа“ по проект „Изследователска дейност свързана с приложната социална работа“ № РД-08-135/08.02.2016 г., Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, с. 74, 2016, ISBN 978-619-201-154-3

2016г. - Колев, Г., Детето като проблем на социалната работа, (в съавторство с Р. Трашлиев, И. Дерижан), Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2005, ISBN 954-577-314-6 Цитирано в: Неджиб, Г., Основни проблеми при трудовата реализация на хората с увреждания, Сборник с научни публикации „Социални дейности. Теоретико-практически аспекти.“ на катедра „Социална работа“ по проект „Изследователска дейност свързана с приложната социална работа“ № РД-08-135/08.02.2016 г., Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, с. 74, 2016, ISBN 978-619-201-154-3

2016г. - Колев, Г., Управление на социалните дейности (в съавт. с И. Кусев), Шумен, Антос, 268 с., 2004, ISBN 954-8901-92-7 Цитирано в: Voenkinova, Zh., L. Rashkova, Social-pedagogical activity in bases social system of unem, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, pp. 11-20, Issue 24, August 2016, p. 15,19, ISSN 2367 – 5721

2016г. - Колев, Г., Социална педагогика, Шумен, Антос, 176 с. (в съавт. с Ж. Военкинова), 2004, ISBN 954-8665-59-Х Цитирано в: Voenkinova, Zh., L. Rashkova, Social problems of refugees in bulgaria/study/, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, pp. 21-59, Issue 24, August 2016, p. 39, ISSN 2367 – 5721

2015г. - Колев, Г., Социално-педагогически професионален практикум на студенти в базите от социалната система, (в съавт. Ж. Военкинова, П. Петров, М. Янкова, М. Мануелян), Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2011, ISBN 978-954-577-584-0 Цитирано в: Мануелян, М., Практическа подготовка на студентите от специалност социална педагогика, Сборник научни трудове от пътуващ семинар Одрин – Чешме – Измир – Одрин (04.05.2015 – 09.05.2015) “Иновации в образованието”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Издателство „Фабер“, гр. Велико Търново, 2015, с. 197-202, ISBN 978-619-00-0265-9

2015г. - Колев, Г., Глобалната икономика и сигурността на държавата (в съавт. с М. Бонева), Сборник научни трудове на НВУ „ Васил Левски”, Шумен, ч. ІІ, 2013, с. 30 – 37. Цитирано в: Марков, Кр., Мениджърът и кризата, Сборник научни трудове от Научна конференция „Новите предизвикателства пред системите за информационна сигурност“ на НВУ „Васил Левски”, Факултет „Артилерия ПВО и КИС”, Шумен, 2015 , с. 172, ISBN 978-954-9681-65-9

2015г. - Колев, Г., Измерения на социалната криза в България (в съавт. с М. Бонева), Сборник научни трудове на НВУ „Васил Левски”, Факултет „Артилерия ПВО и КИС”, Шумен, 2014 , с. 93-100 Цитирано в: Марков, Кр., Мениджърът и кризата, Сборник научни трудове от Научна конференция „Новите предизвикателства пред системите за информационна сигурност“ на НВУ „Васил Левски”, Факултет „Артилерия ПВО и КИС”, Шумен, 2015 , с. 172, ISBN 978-954-9681-65-9

2015г. - Колев, Г., Глобалната икономика и сигурността на държавата (в съавт. с М. Бонева), Сборник научни трудове на НВУ „ В. Левски”, Шумен, ч. ІІ, 2013, с. 30 – 37. Цитирано в: Марков, Кр., Някои проблеми на психофизиологичните основи на управлението, Сборник научни трудове от Научна конференция „Новите предизвикателства пред системите за информационна сигурност“ на НВУ „Васил Левски”, Факултет „Артилерия ПВО и КИС”, Шумен, 2015 , с. 179-184, ISBN: 978-954-9681-65-9

2015г. - Колев, Г., Измерения на социалната криза в България (в съавт. с М. Бонева), Сборник научни трудове на НВУ „Васил Левски”, Факултет „Артилерия ПВО и КИС”, Шумен, 2014 , с. 93-100 Цитирано в: Марков, Кр., Някои проблеми на психофизиологичните основи на управлението, Сборник научни трудове от Научна конференция „Новите предизвикателства пред системите за информационна сигурност“ на НВУ „Васил Левски”, Факултет „Артилерия ПВО и КИС”, Шумен, 2015 , с. 179-184, ISBN 978-954-9681-65-9

2015г. - Колев, Г., Социална педагогика, Шумен, 2004, с. 3-9, ISBN 954-8665-59-Х , (в съавт. с Ж. Военкинова) Цитирано в: Ковчазова, В., Проектите и ролята им за подпомагане на социализацията в предучилищния период. Общински фонд „Култура“, Шумен, Годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски“, Том ХIХ D, Педагогически факултет, Шумен, 2015, с. 106, ISSN 1314-6769

2015г. - Колев, Г., Социално-педагогически професионален практикум на студенти в базите от социалната система, (в съавт. Ж. Военкинова, П. Петров, М. Янкова, М. Мануелян), Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2011, ISBN 978-954-577-584-0 Цитирано в: Иванов, П., Основи на социално-нормативния тренинг, част I, Велико Търново, издателство Фабер, 2015, с. 344, ISBN 978-619-00-0214-7

2015г. - Колев, Г., Теоретични основи на социалната работа: Ч. 1, (в съавт. с И. Кусев, Н. Николов, П. Лазарова), Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 204 с., 2006, ISBN 954-577-399-5 (ч. 1), ISBN 978-954-577-399-0 Цитирано в: Иванов, П., Основи на социално-нормативния тренинг, част I, Велико Търново, издателство Фабер, 2015, с. 344, ISBN 978-619-00-0214-7

2015г. - Колев, Г., Социално-педагогически професионален практикум на студенти в базите от социалната система, (в съавт. Ж. Военкинова, П. Петров, М. Янкова, М. Мануелян), Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2011, ISBN 978-954-577-584-0 Цитирано в: Иванов, П., Основи на социално-нормативния тренинг, част II, Велико Търново, издателство Фабер, 2015, с. 256, ISBN 978-619-00-0215-4

2015г. - Колев, Г., Теоретични основи на социалната работа: Ч. 1, (в съавт. с И. Кусев, Н. Николов, П. Лазарова), Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 204 с., 2006, ISBN 954-577-399-5 (ч. 1), ISBN 978-954-577-399-0 Цитирано в: Иванов, П., Основи на социално-нормативния тренинг, част II, Велико Търново, издателство Фабер, 2015, с. 256, ISBN 978-619-00-0215-4

2014г. - Kolev, G., 2005: International forced migration and ways for its regulation (second half of 20 th c.)// Scientific works of Moscow University for Humanities, М., alumni № 52 Цитирано в: Ilieva, S., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, pp. 23– 33, Issue 3, November 2014, p. 24, 2014, ISSN 2367 – 5721

2014г. - Колев, Г., Социална педагогика (в съавт. с Ж. Военкинова) Шумен, 2004, ISBN 954-8665-59-Х Цитирано в: Вичева, Г., Фактори за социализация на личността, Сборник научни трудове на катедра „Социална педагогика“ - Аспекти на социално-педагогическата работа (теория и практика), Шумен, с. 42, 2014, ISBN 978-954-8665-83-4

2014г. - Kolev, G., 2004: Characteristics of counteraction and fight against illegal and criminal migration// Scientific works of postgraduate students. Faculty of science and pedagogical staff of Moscow University of Humanities, Moscow, Society, 2004, Moscow, Issue.8, p. 115.134 Цитирано в: Ilieva, S., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, , pp. 23– 33, Issue 3, November 2014, p. 24, 2014, ISSN: 2367 – 5721

2014г. - Kolev, G., 2004: Problems of social adaptation and integration of migrants in need in the country of living// Scientific works of postgraduate students. Faculty of science and pedagogical staff of Moscow University of Humanities, Society, Issue.8, p. 96-115, Цитирано в: Ilieva, S., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, pp. 23– 33, Issue 3, November 2014, p. 24, ISSN 2367 – 5721

2014г. - Kolev, G., 2007: Doctoral dissertation on: Kolev, G., International forced migration and ways for its regulation ( second half of 20th c.), Moscow Цитирано в: Ilieva, S., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, , pp. 23– 33, Issue 3, November 2014, p. 24, ISSN 2367 – 5721

2014г. - Kolev, G., 1996: /co – author/, Problems of special pedagogy – Sofia, p. 192 35 Цитирано в: Ilieva, S., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, pp. 23– 33, Issue 3, November 2014, p. 24, ISSN 2367 – 5721

2014г. - Kolev, G., 1996: /co – author/, Problems of special pedagogy – Sofia, p. 192 35 Цитирано в: Ilieva, S., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, pp. 23– 33, Issue 3, November 2014, p. 24, ISSN 2367 – 5721

2014г. - Kolev, G., 1994: Research methods in the modern social pedagogy, Shumen, Цитирано в: Ilieva, S., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, pp. 23– 33, Issue 3, November 2014, p. 24, ISSN 2367 – 5721

2014г. - Kolev, G., 2005: State migration policy towards Western Europe//State service. Scientific – Political Journal, Moscow, Issue 1, p. 131 – 134 33; Цитирано в: Ilieva, S., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, pp. 23– 33, Issue 3, November 2014, p. 24, ISSN 2367 – 5721

2014г. - Kolev, G., 2005: State migration policy towards Western Europe//State service. Scientific – Political Journal, Moscow, Issue 1, p. 131 – 134 33; Цитирано в: Ilieva, S., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, pp. 23– 33, Issue 3, November 2014, p. 24, ISSN 2367 – 5721

2014г. - Колев, Г., Социална педагогика (в съавт. с Ж. Военкинова) Шумен, 2004, 176 с., ISBN 954-8665-59-Х Цитирано в: Алексиев, Р., Методически насоки за повишаване на двигателната активност на децата в детската градина, Шумен, с. 13, 2014, ISBN 978-954-577-882-7

2014г. - Kolev, G., 2002: Propedeutics of social activities, Shumen, University Publishing House "Episkop Konstantin Preslavski", 232 с., 2002, ISBN 954-577-123-2 Цитирано в: Zhechev, Zh., Special aspects of the social worker’s activities involving children at risk and handicapped people, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, pp. 56– 62, Issue 2, October 2014, ISSN 2367 – 5721

2013г. - Колев, Г., Пропедевтика на социалните дейности, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, с. 153-158, 2002, ISBN 954-577-123-2 Цитирано в: Мустафа, З., Т. Тасинов, Ч. Сотиров, Институциалната грижа за старите хора. В: Иновации в образованието: Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен-Белград-Будапеща-Виена, (16.05.2013-20.05.2013), Шумен, 2013, ISBN 978-954-400-925-0

2012г. - Колев, Г., Детето като проблем на социалната работа, (в съавторство с Р. Трашлиев, И. Дерижан), Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2005, ISBN 954-577-314-6 Цитирано в: Сотиров, Ч., Социално-педагогически аспекти на двигателната готовност за училище при 6-7-годишните деца (монография), Издателство: „ЮНИ ЕКСПРЕС“ - Шумен, с. 42,57, 2012, ISBN 978-954-9454-65-9

2012г. - Колев, Г., Образование и съвременност, (в съавторство с М. Бонева), Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, том XVI D, Педагогически факултет, с. 287-292, Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2012, ISSN 1314-6769 Цитирано в: Сотиров, Ч., Социално-педагогически аспекти на двигателната готовност за училище при 6-7-годишните деца (монография), Издателство: „ЮНИ ЕКСПРЕС“ - Шумен, 2012, ISBN 978-954-9454-65-9

2012г. - Колев, Г., Предизвикателства пред образованието на XXI век, (в съавторство с М. Бонева), Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, том XVI D, Педагогически факултет, с. 293-300, Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2012, ISSN 1314-6769 Цитирано в: Сотиров, Ч., Социално-педагогически аспекти на двигателната готовност за училище при 6-7-годишните деца (монография), Издателство: „ЮНИ ЕКСПРЕС“ - Шумен, 2012, ISBN 978-954-9454-65-9

2012г. - Колев, Г., Изследване на професионалната идентичност на социалния работник в България, Научните изследвания в социалната работа: състояние и приложение. София, ГорексПрес, 2005, ISBN 954-616-152-7 Цитирано в: Илиева, Б., Дейността на социалния работник в отделите за закрила на детето, Сборник Научни трудове, Русенски университет „Ангел Кънчев” , том 51, серия 6.2, с. 155, 2012, ISSN 1311-3321

2012г. - Колев, Г., Наркотиците – социален проблем (в съавт. с М. Бонева), Иновации в образованието, Юбилейно издание на ШУ, с. 796-804, 2010, ISSN 1314-6769 Цитирано в: Кожухарова, П., Взаимодейстивие със семейството при реализиране на училищно-базираната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества, Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XVI D, Научни трудове от конференция “Образователни технологии” (28 – 30 септември 2012 г.), Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, с.419-427, 2012, ISSN 1314-6769

2012г. - Колев, Г., Социална педагогика (в съавт. с Ж. Военкинова), Шумен, 2004, ISBN 954-8665-59-Х Цитирано в: Мустафа, З., Социална администрация. Аналитично помагало, Шумен, с. 201, 2012, ISBN 978-954-577-589-5

2011г. - Колев, Г., Пропедевтика на социалните дейности, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2002, ISBN 954-577-123-2 Цитирано в: Неджиб, Г., Интеракцията социален работник – лице с увреждане, Сборник научни трудове Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011“, Шумен, с. 95, 2011, ISBN 978-954-577-582-6

2011г. - Колев, Г., Социална педагогика. Избрани актуални проблеми. София: Медицина и физкултура, 1994, ISBN 954-420-178-5 Цитирано в: Мустафа, З., Социална работа с деца и нейното технологизиране, Сборник научни трудове от Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011“, Шумен, част II, с. 129-133, 2011, ISBN 978-954-577-618-2

2011г. - Колев, Г., Съветът на Европа и неговата социална политика, (в съавторство с Л. Йонков), Шумен, Аксиос, 1995, ISBN 954-8789-07-8 Цитирано в: Мустафа, З., Социална работа с деца и нейното технологизиране, Сборник научни трудове Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011“, Шумен, част II, с. 129-133, 2011, ISBN 978-954-577-618-2

2011г. - Колев, Г., Пропедевтика на социалните дейности, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2002, ISBN 954-577-123-2 Цитирано в: Николов, Н., Българските социално-образователни реалности и процесът на глобализация, Сборник научни трудове Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011“, Шумен, част II, с. 210-217, 2011, ISBN 978-954-577-618-2

2011г. - Колев, Г., Социална педагогика. Избрани актуални проблеми. София: Медицина и физкултура, 1994, ISBN 954-420-178-5 Цитирано в: Сотиров, Ч., Социално-педагогическата роля на детския учител за физическата и двигателна готовност на децата за училище, Сборник научни трудове Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011“, Шумен, част II, с. 305, 2011, ISBN 978-954-577-618-2

2011г. - Колев, Г., Социална педагогика. Избрани актуални проблеми. София: Медицина и физкултура, 1994, ISBN 954-420-178-5 Цитирано в: Мустафа, З., Институционализация на социалната работа в България в условията на социална промяна, Сборник Научни трудове, Русенски университет „Ангел Кънчев” , том 50, серия 6.2, с.151-155, 2011, ISSN 1311-3321

2011г. - Колев, Г., Съветът на Европа и неговата социална политика, (в съавторство с Л. Йонков), Шумен, Аксиос, 1995, ISBN 954-8789-07-8 Цитирано в: Мустафа, З., Институционализация на социалната работа в България в условията на социална промяна, Сборник Научни трудове, Русенски университет „Ангел Кънчев” , том 50, серия 6.2, с.151-155, 2011, ISSN 1311-3321

2011г. - Колев, Г., Социална педагогика (в съавт. с Ж. Военкинова) Шумен, 2004, ISBN 954-8665-59-Х Цитирано в: Сотиров, Ч., Извънкласните дейности през призмата на интереса и мотивацията на учениците, Сборник научни трудове Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011“, Шумен, с. 730, 2011, ISBN 978-954-577-582-6

2010г. - Колев, Г., Детето като проблем на социалната работа, (в съавторство с Р. Трашлиев, И. Дерижан), Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2005, ISBN 954-577-314-6 Цитирано в: Чалъков, В., Социалната работа в сферата на свободното време на учениците като обучение в социалните компетенции), Сборник „Иновации в образованието“, Юбилейно издание на ШУ, с.778, 2010, ISBN 978-954-400-298-5

2010г. - Колев, Г., Социална педагогика. Избрани актуални проблеми. София: Медицина и физкултура, 1994, ISBN 954-420-178-5 Цитирано в: Иванов, П., Функции на социалните конфликти, Сборник „Иновации в образованието“, Юбилейно издание на ШУ, с. 824-828, 2010, ISBN 978-954-400-298-5

2010г. - Колев, Г., Социална педагогика. Избрани актуални проблеми. София: Медицина и физкултура, 1994, ISBN 954-420-178-5 Цитирано в: Иванов, П., Конфликтът като социален феномен, Сборник „Иновации в образованието“, Юбилейно издание на ШУ, с. 828-834, 2010, ISBN 978-954-400-298-5

2010г. - Колев, Г., Професионален преддипломен практикум на студенти стажанти с “деца на улицата”, (в съавт. с Ж. Военкинова, М. Мануелян) Сборник научни трудове “Проблеми на социалната и специалната педагогика, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, с.5-25, 2008, ISBN 978-954-577-502-4 Цитирано в: Мануелян, М., Подготовка на студентите от специалност „Социална педагогика за работа с наркозависими лица“ Сборник с Научни трудове, Русенски университет „Ангел Кънчев” , т. 49, серия 6.2, с. 65, 2010, ISSN 1311-3321

2009г. - Колев, Г., Социална педагогика. Избрани актуални проблеми. София: Медицина и физкултура, 1994, ISBN 954-420-178-5 Цитирано в: Иванов, П., Конфликти между генерациите, Технологичното обучение – традиции и бъдеще. Юбилейно издание по случай 25 години Педагогически факултет и 15 години специалност „Техника и технологии“ – Шумен, Издателство Фабер, с. 243-249, 2009, ISBN 978-954-400-229-9

2009г. - Колев, Г., Обща педагогика: Дидактика, (в съавторство с Лучиян Ангелов Милков), Шумен, Шумен-полиграф, 1994, ISBN 954-8741-01-6 Цитирано в: Иванов, П., Конфликти между генерациите, Технологичното обучение – традиции и бъдеще. Юбилейно издание по случай 25 години Педагогически факултет и 15 години специалност „Техника и технологии“ – Шумен, Издателство Фабер, с. 243-249, 2009, ISBN 978-954-400-229-9

2009г. - Колев, Г., Психо-социални и психо-физиологични основи на рехабилитацията: Учебник за студенти и специализанти по социална педагогика и социален мениджмънт, (Л. Йонков, Хр. Вълкова), 104 с., София, 1996 Цитирано в: Иванов, П., Конфликти между генерациите, Технологичното обучение – традиции и бъдеще. Юбилейно издание по случай 25 години Педагогически факултет и 15 години специалност „Техника и технологии“ – Шумен, Издателство Фабер, с. 243-249, 2009, ISBN 978-954-400-229-9

2009г. - Колев, Г., Международна социална политика за инвалидите, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 181 с., 2001, ISBN 954-577-097-X Цитирано в: Иванов, П., Конфликти между генерациите, Технологичното обучение – традиции и бъдеще. Юбилейно издание по случай 25 години Педагогически факултет и 15 години специалност „Техника и технологии“ – Шумен, Издателство Фабер, с. 243-249, 2009, ISBN 978-954-400-229-9

2009г. - Колев, Г., Социална педагогика. Избрани актуални проблеми. София: Медицина и физкултура, 1994, ISBN 954-420-178-5 Цитирано в: Иванов, П., Адаптация на старите хора в следтрудовия им период, Технологичното обучение – традиции и бъдеще. Юбилейно издание по случай 25 години Педагогически факултет и 15 години специалност „Техника и технологии“ – Шумен, Издателство Фабер, с. 400-408, 2009, ISBN 978-954-400-229-9

2009г. - Колев, Г., Обща педагогика: Дидактика, (в съавторство с Лучиян Ангелов Милков), Шумен, Шумен-полиграф, 1994, ISBN 954-8741-01-6 Цитирано в: Иванов, П., Адаптация на старите хора в следтрудовия им период, Технологичното обучение – традиции и бъдеще. Юбилейно издание по случай 25 години Педагогически факултет и 15 години специалност „Техника и технологии“ – Шумен, Издателство Фабер, с. 400-408, 2009, ISBN 978-954-400-229-9

2009г. - Колев, Г., Обща педагогика: Дидактика, (в съавторство с Лучиян Ангелов Милков), Шумен, Шумен-полиграф, 1994, ISBN 954-8741-01-6 Цитирано в: Иванов, П., Адаптация на старите хора в следтрудовия им период, Технологичното обучение – традиции и бъдеще. Юбилейно издание по случай 25 години Педагогически факултет и 15 години специалност „Техника и технологии“ – Шумен, Издателство Фабер, с. 400-408, 2009, ISBN 978-954-400-229-9

2009г. - Колев, Г., Международна социална политика за инвалидите, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 181 с., 2001, ISBN 954-577-097-X Цитирано в: Иванов, П., Адаптация на старите хора в следтрудовия им период, Технологичното обучение – традиции и бъдеще. Юбилейно издание по случай 25 години Педагогически факултет и 15 години специалност „Техника и технологии“ – Шумен, Издателство Фабер, с. 400-408, 2009, ISBN 978-954-400-229-9

2009г. - Колев, Г., Професионален преддипломен практикум на студенти стажанти с “деца на улицата”, (в съавт. с Ж. Военкинова, М. Мануелян) Сборник научни трудове “Проблеми на социалната и специалната педагогика, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, с.5-25, 2008, ISBN 978-954-577-502-4 Цитирано в: Военкинова, Ж., М. Мануелян, Проект “Социално-педагогически практикум на студенти в базите от социалната система”, Сборник Научни трудове, Русенски университет „Ангел Кънчев” , том 48, серия 6.2, с. 86, 2009, ISSN 1311-3321

2009г. - Колев, Г., Социална педагогика (практическо ръководство за семинарни упражнения и самостоятелна работа), (в съавторство с Ж. Военкинова, З. Чауш, М. Мануелян), Шумен, 2007 Цитирано в: Военкинова, Ж., М. Мануелян, Проект “Социално-педагогически практикум на студенти в базите от социалната система”, Сборник Научни трудове, Русенски университет „Ангел Кънчев” , том 48, серия 6.2, с. 86, 2009, ISSN 1311-3321

2009г. - Колев, Г., Проект „Социална работа в места за лишаване от свобода“, (в съавторство с Ж. Военкинова, М. Мануелян), Сборник научни трудове по проект „Социална работа в места за лишаване от свобода“ на катедра „Социална и специална педагогика“, по случай 60-та годишнина на доц. д-р Лучиян Милков, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, с. 5-11, Шумен, 2009, ISBN 978-954-577-532-1 Цитирано в: Военкинова, Ж., М. Мануелян, Проект “Социално-педагогически практикум на студенти в базите от социалната система”, Сборник Научни трудове, Русенски университет „Ангел Кънчев” , том 48, серия 6.2, с. 86, 2009, ISSN 1311-3321

2008г. - Колев, Г., Пропедевтика на социалните дейности, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2002, ISBN 954-577-123-2 Цитирано в: Николов, Н., Образованието като социокултурен институт, Сборник научни трудове “Проблеми на социалната и специалната педагогика, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, с.207-219, 2008, ISBN 978-954-577-502-4.

2008г. - Колев, Г., Детето като проблем на социалната работа, (в съавт. с Р. Трашлиев, И. Дерижан), Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 307 с., 2005, ISBN 954-577-314-6. Цитирано в: Николов, Н., Социално-педагогически аспекти на детския труд, Сборник научни трудове “Проблеми на социалната и специалната педагогика, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, с. 220-234, 2008, 224 с., ISBN 978-954-577-502-4.

2007г. - Колев, Г., Социална педагогика. Избрани актуални проблеми. София: Медицина и физкултура, 1994, ISBN 954-420-178-5 Цитирано в: Иванов, П., Влиянието на личностните особености на старите хора при организирането на социалната работа с тяхната възрастова група, Сборник проблеми на социалната работа, образование, практика, научни изследвания, Сборникът е издаден с помощта на Българската асоциация за образование по социална работа, София, втора част, 2007, с. 202-212, ISBN 978-954-305-232-5.

2007г. - Колев, Г., Психо-социални и психо-физиологични основи на рехабилитацията: Учебник за студенти и специализанти по социална педагогика и социален мениджмънт, (в съавт. Л. Йонков, Хр. Вълкова), 104 с., София, 1996 Цитирано в: Иванов, П., Влиянието на личностните особености на старите хора при организирането на социалната работа с тяхната възрастова група, Сборник проблеми на социалната работа, образование, практика, научни изследвания, Сборникът е издаден с помощта на Българската асоциация за образование по социална работа, София, втора част, 2007, с. 202-212, ISBN 978-954-305-232-5.

2007г. - Колев, Г., Детето като проблем на социалната работа, (в съавт. с Р. Трашлиев, И. Дерижан), Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 307 с., 2005, ISBN 954-577-314-6. Цитирано в: Шошева, В., Алиенацията – принудителна и търсена, Сборник проблеми на социалната работа, образование, практика, научни изследвания, Сборникът е издаден с помощта на Българската асоциация за образование по социална работа, София, втора част, 2007, с. 142-145, ISBN 978-954-305-232-5.

2007г. - Колев, Г., Съветът на Европа и неговата социална политика, (в съавторство с Л. Йонков), Шумен, Аксиос, 1995, ISBN 954-8789-07-8 Цитирано в: Иванов, П., Влиянието на личностните особености на старите хора при организирането на социалната работа с тяхната възрастова група, Сборник проблеми на социалната работа, образование, практика, научни изследвания, Сборникът е издаден с помощта на Българската асоциация за образование по социална работа, София, втора част, 2007, с. 202-212, ISBN 978-954-305-232-5.

2007г. - Колев, Г., Социалната работа в сферата на социалното подпомагане (в съавт. с Б. Георгиева) Шумен, 230 с., 2003. Цитирано в: Георгиева, Б., Дилемите в образованието по социална работа в региони с икономически и социален депресивен характер и мултиетническа среда, Сборник проблеми на социалната работа, образование, практика, научни изследвания, Сборникът е издаден с помощта на Българската асоциация за образование по социална работа, София, първа част, 2007, с. 83-94, ISBN 978-954-305-232-5.

2006г. - Колев, Г., Социална педагогика, Шумен, 2004, ISBN 954-8665-59-Х, (в съавторство с Ж. Военкинова) Цитирано в: Алексиев, Р., Й. Димитрова, Д. Димитрова, Двигателна активност на детето в детската градина, УИ „Епископ К. Преславски”, Шумен, с. 8, 2006, ISBN 954-577-343-X, ISBN 978-954-577-342-3

2006г. - Колев, Г., Международна социална политика за инвалидите, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 181 с., 2001, ISBN 954-577-097-X Цитирано в: Илиева, С., Социална защита и социално законодателство, 176 с., 2006, издателство „Фабер“, Велико Търново, ISBN 978-954-400-177-3

2006г. - Колев, Г., Социална педагогика, Шумен, 2004, ISBN 954-8665-59-Х, (в съавт. с Ж. Военкинова) Цитирано в: Военкинова, Ж., М. Мануелян, Дневник на студенти-стажанти за преддипломен професионален тренинг и практикум, 88 с., 2006, Шумен, с. 25, 29, 31, 33, 35, ISBN 954-8665-80-9