Доц. д-р Васил Иванов Василевабв

array(2) { ["bio"]=> array(8) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(564) "1987 - 1992 - ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр. Благоевград, магистър; специалност: Педагогика на трудовополитехническата подготовка; квалификация: Педагог-инженер еколог (Технологично обучение с Екопедагогика) 2004 - 2006 ШУ "Епископ Константин Преславски", магистър; специалност: Социална педагогика (Социална администрация)" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(163) "1978 - 1983 КТА "Мадара" - електролаборатория - Шумен 1985 - 2008 учител в СОУ " Панайот Волов" - Шумен" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(90) "aсистент от 2008 г. гл. ас. д-р от 2014 г. доц. д-р от 2017г." ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(76) "2014 -Образователна и научна степен "Доктор"" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(1012) "Лекции: Приложна електротехника и електроника в технологичната подготовка Икономикс и предприемачество в техниката и технологиите Съвременни аспекти в технологичното обучение и професионалното образование Професионално ориентиране и кариерно развитие Семинарни и лабораторни упражнения по: Икономикс и предприемачество в техниката и технологиите Инженерна графика ТП "Електротехнически дейности в технологичното обучение" ТП "Проектиране и конструиране на изделия от дървесни материали" ТП "Агро и зоодейности в технологичното обучение"" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(90) "Интерактивните методи в технологичното обучение" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(388) "1993 - 1994 - специализация по "Съвременни технологии в обучението по труд и техника" - СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по педагогика 1997 - 1998 - втора професионално-квалификационна степен в ИПКУ "Д-р Петър Берон" - Варна" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(3902) "Проект на Европейски социален фонд 2010–2011 г., Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Тема: “Алтернативни услуги за успешно и устойчиво социално включване на децата и юношите от ДДЛРГ “Детелина” – гр. Шумен” Договор BG051 PO 001-5.2.03-0065-С000 Вътрешноуниверситетски проекти: 2008 г - научен проект на ШУ № РД/07—956/9.06.2008 на тема: „Иновационни техники и технологии в обучението” 2009 г - научен проект на ШУ № РД/07—956/9.06.2009 на тема: „Иновации в технологичното обучение” 2010 г - научен проект на ШУ РД-05-398/24.03.2010 г. на тема: Иновации в технологичното обучение и професионалното образование 2011 г– научен проект на ШУ РД-05-198/07.03.2011 на тема: „Иновации в професионалното образование” 2012 г - Научен проект на ШУ РД-05-198/07.03.2011 на вх. № РД -05-288/05.03.2012 г., по договор № РД-07-747/05.04.2012 г. Тема: ”Образователните технологии в технологичното обучение” 2014 г - Научен проект на ШУ РД-08-294/15.03.2013 Тема: ”Иновации в професионалното образование”; 2014 г - Научен проект на ШУ РД-08-256/14.03.2014 Тема: ”Образователни технологии”; 2015 г.- Научен проект на ШУ РД-08-298/12.03.2015.: Тема: ”Иновации в предучилищното и начално образование”; Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд 2016 г.- Вътрешноуниверситетски проект „Иновации в образователните технологии”, РД-08-131/08.02.2016 г 2016 г.- BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза I по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на МНО със съдействието на Европейски структурни и инвестиционни фондове, доп. споразумение № СП-АН-003/28.09.2016; 2017 г.- Вътрешноуниверситетски проект на катедра "ТОПО и ПУНУП" - „Образователни технологии”, РД-08-88/03.02.2017 г. 2018 г. Изследовател в проект „Съвременни аспекти на образователния дискурс“, РД-08-130/07.02.2018 г., финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”; 2019г.-Университетски проект „Съвременни аспекти на педагогическата комуникация“ РД-08-81/31.01.2019 г., финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски”." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Васил Иванов Василев

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ТЕХНОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Кабинет: Корпус Б–4, стая

Телефон: 054 830495 вътр.221

Email: vasko_i_vasilev@abv.bg, vas.vasilev@shu.bg

Приемно време: вторник 10-12 часа

Завършен университет, специалност

1987 - 1992 - ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр. Благоевград, магистър; специалност: Педагогика на трудовополитехническата подготовка; квалификация: Педагог-инженер еколог (Технологично обучение с Екопедагогика)

2004 - 2006 ШУ "Епископ Константин Преславски", магистър; специалност: Социална педагогика (Социална администрация)

Месторабота преди постъпване в ШУ

1978 - 1983 КТА "Мадара" - електролаборатория - Шумен

1985 - 2008 учител в СОУ " Панайот Волов" - Шумен

Заемани академични длъжности

aсистент от 2008 г.

гл. ас. д-р от 2014 г.

доц. д-р от 2017г.

Придобити научни степени

2014 -Образователна и научна степен "Доктор"

Водени лекции и/или упражнения

Лекции:

Приложна електротехника и електроника в технологичната подготовка

Икономикс и предприемачество в техниката и технологиите

Съвременни аспекти в технологичното обучение и професионалното образование

Професионално ориентиране и кариерно развитие

Семинарни и лабораторни упражнения по:

Икономикс и предприемачество в техниката и технологиите

Инженерна графика

ТП "Електротехнически дейности в технологичното обучение"

ТП "Проектиране и конструиране на изделия от дървесни материали"

ТП "Агро и зоодейности в технологичното обучение"

Области на научни интереси

Интерактивните методи в технологичното обучение

Специализации

1993 - 1994 - специализация по "Съвременни технологии в обучението по труд и техника" - СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по педагогика

1997 - 1998 - втора професионално-квалификационна степен в ИПКУ "Д-р Петър Берон" - Варна

Участия в международни и национални научни проекти

Проект на Европейски социален фонд 2010–2011 г., Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Тема: “Алтернативни услуги за успешно и устойчиво социално включване на децата и юношите от ДДЛРГ “Детелина” – гр. Шумен” Договор BG051 PO 001-5.2.03-0065-С000

Вътрешноуниверситетски проекти:

2008 г - научен проект на ШУ № РД/07—956/9.06.2008 на тема: „Иновационни техники и технологии в обучението”

2009 г - научен проект на ШУ № РД/07—956/9.06.2009 на тема: „Иновации в технологичното обучение”

2010 г - научен проект на ШУ РД-05-398/24.03.2010 г. на тема: Иновации в технологичното обучение и професионалното образование

2011 г– научен проект на ШУ РД-05-198/07.03.2011 на тема: „Иновации в професионалното образование”

2012 г - Научен проект на ШУ РД-05-198/07.03.2011 на вх. № РД -05-288/05.03.2012 г., по договор № РД-07-747/05.04.2012 г. Тема: ”Образователните технологии в технологичното обучение”

2014 г - Научен проект на ШУ РД-08-294/15.03.2013

Тема: ”Иновации в професионалното образование”;

2014 г - Научен проект на ШУ РД-08-256/14.03.2014

Тема: ”Образователни технологии”;

2015 г.- Научен проект на ШУ РД-08-298/12.03.2015.:

Тема: ”Иновации в предучилищното и начално образование”;

Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд

2016 г.- Вътрешноуниверситетски проект „Иновации в образователните технологии”, РД-08-131/08.02.2016 г

2016 г.- BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза I по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на МНО със съдействието на Европейски структурни и инвестиционни фондове, доп. споразумение № СП-АН-003/28.09.2016;

2017 г.- Вътрешноуниверситетски проект на катедра "ТОПО и ПУНУП" - „Образователни технологии”, РД-08-88/03.02.2017 г.

2018 г. Изследовател в проект „Съвременни аспекти на образователния дискурс“, РД-08-130/07.02.2018 г., финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”;

2019г.-Университетски проект „Съвременни аспекти на педагогическата комуникация“ РД-08-81/31.01.2019 г., финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски”.

Дисертации

2014г. - Влияние на интерактивните методи върху познавателната ефективност на обучението по домашна техника и икономика - V клас

Монографии

2017г. - Василев,В.,Съвременни аспекти на професионалното образование и технологичното обучение. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2017; ISBN 978-619-201-185-7

2017г. - Василев,В., Интерактивните методи на обучение и мястото им в технологичната култура. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2017; ISBN:978-619-201-187-1

Учебни помагала

2017г. - Василев,В., Методическо пособие по технологии и предприемачество за пети клас. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2017 (172 стр.) (в съавт.с К. Велчева); ISBN 978-619-201-153-6

2017г. - Василев,В., Методическо пособие по технологии и предприемачество за пети клас. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2017 (172 стр.) (в съавт.с К. Велчева); ISBN 978-619-201-158-1 (електронен учебник)

Статии

2019г. - Василев В. Характеристика на принципите на професионалното обучение./ Сборник научни трудове от пътуващ семинар " Иновации в образованието". ISBN: 978-619-00-0996-2, Издателство "Фабер", В. Търново 2019, с. 34-43.

2019г. - - Василев В. Организация на учебната дейност в професионалното обучение - Шумен 2019. Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски“ – 35 години Педагогически факултет, Том XXIII D, УИ „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1314-6769, 2019, с. 144-152.

2018г. - - Vasilev, Vasil. PROFESSIONAL ORIENTATION IN BULGARIA - HISTORICAL ASPECTS. In: Jurnal homepage: www.sociobrains.com, ISSN 2367-5721, ISSUE 45, May, 2018, pp.272-277. (език на статията-български)

2018г. - - Василев, Васил. Професионалното ориентиране в България-исторически аспекти. Сб. "Иновации в образованието" 2018. Изд. "Фабер", ISBN: 978-619-00-0783-8, с. 33-40. (език на статията-български)

2018г. - . - Василев, Васил. Системата за професионално образование в Япония - еталон за обвързване на образованието с нуждите на пазара на труда.Сборник Съвременни аспекти на образователния дискурс. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2018, ISBN 978-619-201-261-5

2018г. - - Василев, Васил. Състояние и тенденции на професионалното образование в страните от Европейския съюз. В: Годишник на Шуменския университет, Педагогически факултет, т. ХХII D, 2018, с. 112-120, ISSN 1314-6769, Унив. издателство "Еп. Константин Преславски", Шумен. (език на статията-български)

2017г. - Василев,В., Формиране на проектна култура у бъдещия учител по технологии и предприемачество.// СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ от пътуващ семинар Италиански езера – Лугано, Швейцария (29.04.2017 - 7.05.2017), Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет Шумен, 2017, “Иновации в образованието”, ISSN 2367-5721, www.SocioBrains.com - международно научно реферирано онлайн списание с импакт фактор (Scientific Journal Impact Factor = 4.922), Issue 34, June 2017 ,( с19-24);

2017г. - Василев В. . Interactive seminar and laboratory exercise in technology training, Scientific Journal Impact Factor Issue 39, November 2017, The November Issue of SocioBrains reflects the scientific Faculty of Konstantin Preslavsky - University of Shumen, Shumen, Bulgaria, presented at Scientific Conference "Innovation in Education" (27-29 October 2017) (30-36); Factor for 2016=4.922;ISSN 2367-5721, www.SocioBrains.comImpact

2017г. - 2017 г. Василев В. Технологичната култура в учебната програма по"Технологии и предприемачество" в V клас. // Сборник научни трудове на катедра ТОПО и ПУНУП "Образователни технологии" УИ “Епископ Константин Преславски” 2017, (в съавт. с Р Иванова); ISBN 978-619-201-200-

2016г. - Vasilev, V.,Nature and possibilities of cognitive activity of students as part of their self activity International Scientific Refereed Online Journal With Impact Factor ISSN 2367-5721 Journal Homepage: www.sociobrains.com ISSUE 34, March 2016, pp 16-21

2016г. - Review of the educational process in Bulgaria. International Scientific Refereed Online Journal With Impact Factor ISSN 2367-5721 Journal Homepage: www.sociobrains.com ISSUE 34, March 2016, pp 22-27

2016г. - Vasilev, V., Relationship Between Self-Cognition and Self-Work of Students. International scientific online journal – ISSN 2367-5721 Issue 18, February 2016 pp. 45 - 51 www.sociobrains.com

2016г. - Vasilev, V., Retrospective Analysis of Basic Didactical Systems for Technology Education. International scientific online journal – ISSN 2367-5721 Issue 18, February 2016 pp. 52 - 60 www.sociobrains.com

2016г. - Vasilev, V., Evaluation of the Learning Process in Technological Training. International scientific online journal – ISSN 2367-5721 Issue 17, January 2016 pp. 102 - 108 www.sociobrains.com

2016г. - Vasilev, V., Technology Culture as Element of Educational System. International scientific online journal – ISSN 2367-5721 Issue 17, January 2016 pp. 109 - 114 www.sociobrains.com

2016г. - Vasilev, V., Effectiveness of education in technological education. International scientific online journal – ISSN 2367-5721 Issue 17, January 2016 pp. 97-101 www.sociobrains.com

2016г. - Василев В, Технологичната подготовка на 6-7-годишни деца. Сборник научни трудове от пътуващ семинар БЕЛГРАД – ЛЮБЛЯНА – ИТАЛИАНСКА РИВИЕРА – ЗАГРЕБ. Иновации в образованието, Шумен, 2016, с. 28 – 34, ISBN 978-619-00-0477-6.

2016г. - Василев. В. Компетентността - най-високото ниво на образование. //Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Том ХХ D,УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2016 (стр. 126-132);

2015г. - Нови подходи на преподаване в технологичното обучение Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том ХІХ D, Педагогически факултет, Шумен, 2015, с. 75-82; ISSN 1314-6769

2015г. - 2015 г Интерактивни лекции в технологичното обучение. Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен – Одрин – Чешме – Измир - Одрин. Иновации в образованието, Шумен, 2015, с. 29-35

2015г. - Приложение на интерактивно обучение в образователния процес. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том ХІХ D, Педагогически факултет, Шумен, 2015, с. 70-75

2014г. - Василев, В., ,, Science can be sweet. International scientific online journal” , (в съавт. с Н.Димитрова и Св.петкова), ISSN 2367-5721 Issue 3, November 2014, pp. 86-93 www.sociobrains.com

2010г. - Василев, В. Приложение на интерактивната дъска като образователна технология в технологичното обучение Сп. Посоки, бр. 1, 2010, ISSN 1310-8751 2010

2010г. - Василев, В. Формиране на икономически понятия в технологичното обучение. Сп. Посоки, бр. 1, 2010, ISSN 1310-8751, 2010

Доклади

2019г. - Василев В. Организация на учебната дейност в професионалното обучение Научна конференция с международно участие „Съвременния дискурс в науката“ – в чест на 35 години Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 18.10.-20.10.2019 г.;

2019г. - Василев В. Характеристика на принципите на професионалното обучение./ //Пътуващ семинар „Иновации в образованието“ Истанбул-Кушадасъ-Измир, Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 30.04.-07.05.2019 г.;

2019г. - Василев, В. – Доклад Методите на обучение в професионалното образование.// Кръгла маса „Съвременни аспекти на педагогическата комуникация“, КК „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, 01.11-02.11.2019 г.

2018г. - Василев, В. Състояние и тенденции на професионалното образование в страните от Европейския съюз. Научна конференция с международн о участие „Съвременният дискурс в науката“, Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 26 октомври – 28 октомври, 2018 г.

2018г. - Василев, В. Системата за професионално образование в Япония - еталон за обвързване на образованието с нуждите на пазара на труда.Сборник Съвременни аспекти на образователния дискурс.

2018г. - Василев, В. Професионалното ориентиране в България-исторически аспекти. Доклад в Пътуващ семинар "Иновации в образованието" (Одрин – Чанаккале - Дидим) проведен от 27 април до 4 май.

2017г. - . Василев В. Технологичната култура в учебната програма по"Технологии и предприемачество" в V клас. // Сборник научни трудове на катедра ТОПО и ПУНУП "Образователни технологии" УИ “Епископ Константин Преславски” 2017, (в съавт. с Р Иванова); ISBN 978-619-201-200-

2017г. - Василев,В., Формиране на проектна култура у бъдещия учител по технологии и предприемачество.// СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ от пътуващ семинар Италиански езера – Лугано, Швейцария (29.04.2017 - 7.05.2017), Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет Шумен, 2017, “Иновации в образованието“

2014г. - Анализ на различните оценители на учителския труд//Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Том ХVІІІ D „Образователни технологии”, Педагогически факултет, 26-28.09.2014. Изд. УИ „„Епископ Константин Преславски”. (стр. 54 - 58);

2014г. - Оценяване на учителския труд//Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Том ХVІІІ D „Образователни технологии”, Педагогически факултет, 26-28.09.2014. Изд. УИ „„Епископ Константин Преславски”. (стр.58 - 63);

2013г. - Василев, В., От традиционно към интерактивно технологично обучение Годишник на Шуменския университет, т. ХVІІD, Педагогически факултет, Ш., 2013, с. 66-71.

2013г. - Василев, В., Мястото на технологичната кулура в нормативните документи на учебния предмет „Домашна техника и икономика” – V клас от култиурно-образователната област „Бит и технологии” Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен-Белград-Будапеща-Виена „Иновации в образованието”, ШУ „Епископ Константин Преславски”-Педагогически факултет, 16.05.2013-20.05.2013. Изд. Фабер

2013г. - Василев, В., Критерии и показатели за отчитане на резултатите на познавателната ефективност в обучението по домашна техника и икономика – V клас Годишник на Шуменския университет, т. ХVІІD, Педагогически факултет, Ш., 2013, с. 71-77.

2012г. - Василев, В., Представяне на интерактивните методи на обучение като образователна технология. Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, том XVI D, Педагогически факултет, Шумен, 2012, с. 43 – 53.

2012г. - Василев, В., Анкетния метод – средство за установяване приложението на интерактивните методи по учебния предмет „Домашна техника и икономика” в V клас. В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен-Риека- Венеция (28 .04.-03.05.2012).

2011г. - Василев, В., Педагогическо изследване на интерактивните методи в учебното съдържанеи по „Домашна техника и икономика” – V клас Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Педагогически факултет, Сборник научни трудове, Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011, УИ „Епископ К.Преславски”, Шумен, 2011 (стр. 49-56)

2011г. - • Василев, В., Анализ на учебната програма по домашна техника и икономика в V клас и мястото на технологичната култура в нея Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Педагогически факултет, Сборник научни трудове, Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011, УИ „Епископ К.Преславски”, Шумен, 2011 (стр. 43-49);

2010г. - Василев, В. Възможности за приложение на интерактивните методи по Домащна техника и икономика в пети клас// Иновации в образованието Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски”, Педагогически факултет, Шумен, 2010 г. (стр. 904 – 908).

2010г. - • Василев, В. Приложение на казусите като интерактивни методи в часовете по „Домашна техника и икономика – V клас” // Иновации в образованието Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски”, Педагогически факултет, Шумен, 2010 г. (стр. 900 – 904).

2009г. - Василев, В. Приложение на интерактивната дъска като образователна технология в технологичното обучение // “Технологичното обучение – традиции и бъдеще”, Юбилейно издание по случай 25 години Педагогически факултет, 15 години специалност „Техника итехнологии”., ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2009 (стр. 143 – 147);

2009г. - Василев, В., Маргарита Бонева. Един вариант за екологизация на учебното съдържание на учебния предмет „Домашна техника и икономика” в V клас. // Известия на Съюза на учените – Сливен, том 15, Пета национална научна конференция с международно участие „Образователни технологии 2009” - ТУ – София, Инженерно-педагогически факултет - Сливен, 2009

2009г. - • Василев, В. Формиране на икономически понятия в технологичното обучение. // “Технологичното обучение – традиции и бъдеще”, Юбилейно издание по случай 25 години Педагогически факултет, 15 години специалност „Техника итехнологии”., ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2009 (стр. 108 – 112);

Цитирания

2019г. - Василев, В. Интерактивните методи на обучение и мястото им в технологичната култура. УИ „Епископ Константин Преславски“. Шумен, 2017. Цитирано в: Стоянова И. Съвременни методи на обучение в предучилищна възраст. - Сборник научни трудове от Научно-практическа конференция "Предизвикателствата на съвремието и качеството на образованието", Шумен, 2019, ISBN 978-619-201-329-5 с.77-82

2018г. - Василев, В., Приложение на интерактивното обучение в образователния процес. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том ХІХ D, Педагогически факултет, Шумен, 2015, с. 70-75 (език на статията-български) Цитирано в: Велчева, К. Структурни компоненти на процесите в производствените технологии Сборник научни трудове от пътуващ семинар Одрин-Чанаккале-Дидим 27.04.2018-04.05.2018 Иновации в образованието. Педагогически факултет, Шумен, 2018 с163-176 ISВN:978-619-00-0783-8 (език на статията-български)

2018г. - Василев, В., Нови подходи на преподаване в технологичното обучение Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том ХІХ D, Педагогически факултет, Шумен, 2015, с. 75-82 Цитирано в: Велчева, К. Комбинаториката в проектиране и конструирането на изделия от метални материали. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том ХХІІ D, Педагогически факултет, Шумен, 2018, с. 346-361 ISSN 1314-6769. (език на статията-български)

2018г. - Василев В. –Интерактивни лекции в технологичното обучение. Пътуващ семинар Одрин-Чешме-Измир-Одрин 04.05.2015 г. -09.05.2015 г.; ISBN 978-619-00-0265-9. (език на статията-български) Цитирано в: Георгиева, Снежанка. Интерактивни модели на обратна връзка и ролята им при обучение на студенти с педагогически профил. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том ХХІІ D, Педагогически факултет, Шумен, 2018, с. 745-757 ISSN 1314-6769. (език на статията-български)

2017г. - Василев, В. , Влияние на интерактивните методи върху познавателната ефективност на обучението по домашна техника и икономика - V клас. Дисертация 2014г. Цитирано в: . Velcheva ,K. PORTFOLIO FOR GRAPHIC CULTURE FORMATION - ALTERNATIVE FORM OF EVALUATION, Scientific Journal Impact Factor Issue 39, November 2017, The November Issue of SocioBrains reflects the scientific Faculty of Konstantin Preslavsky - University of Shumen, Shumen, Bulgaria, presented at Scientific Conference "Innovation in Education" (27-29 October 2017) (204-210); Factor for 2016=4.922;ISSN 2367-5721, www.SocioBrains.comImpact

2017г. - Василев, В., От традиционно към интерактивно технологично обучение Годишник на Шуменския университет, т. ХVІІD, Педагогически факултет, Ш., 2013, с. 66-71 Цитирано в : Велчева, К. Съвременно развитие на компонентите на техническото мислене.// СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ от пътуващ семинар Италиански езера – Лугано, Швейцария (29.04.2017 - 7.05.2017), Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет Шумен, 2017, “Иновации в образованието”, ISSN 2367-5721, www.SocioBrains.com - международно научно реферирано онлайн списание с импакт фактор (Scientific Journal Impact Factor = 4.922), Issue 34, June 2017 ,( с. 115-121);

2017г. - Василев, В. , Критерии и показатели за отчитане на резултатите на познавателната ефективност в обучението по домашна техника и икономика – V клас. Годишник на Шуменския университет, т. ХVІІD, Педагогически факултет, Ш., 2013, с. 71-77. . Цитирано в: . Velcheva ,K. PORTFOLIO FOR GRAPHIC CULTURE FORMATION - ALTERNATIVE FORM OF EVALUATION, Scientific Journal Impact Factor Issue 39, November 2017, The November Issue of SocioBrains reflects the scientific Faculty of Konstantin Preslavsky - University of Shumen, Shumen, Bulgaria, presented at Scientific Conference "Innovation in Education" (27-29 October 2017) (204-210); Factor for 2016=4.922;ISSN 2367-5721, www.SocioBrains.comImpact

2017г. - Василев В. , Нови подходи на преподаване в технологичното обучение Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том ХІХ D, Педагогически факултет, Шумен, 2015, с. 75-82; ISSN 1314-6769.Цитирано от Петкова Св. ,Pedagogical model for increasing the game competency of the children from preschool age in their transition to selfemployment .// СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ от пътуващ семинар Италиански езера – Лугано, Швейцария (29.04.2017 - 7.05.2017), Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет Шумен, 2017, “Иновации в образованието”, ISSN 2367-5721, www.SocioBrains.com - международно научно реферирано онлайн списание с импакт фактор (Scientific Journal Impact Factor = 4.922), Issue 34, June 2017 ,( с. 115-121);

2016г. - Василев, В., Нови подходи на преподаване в технологичното обучение Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том ХІХ D, Педагогически факултет, Шумен, 2015, с. 75-82 Цитирано в: Петкова, Св., Нагледното моделиране – ефективно средство за техническо възпитание в детската градина. Сборник научни трудове от пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска ривиера – Загреб. Иновации в образованието, Шумен, 2016, с. 308 – 315

2015г. - 2015г. Василев, В. Нови подходи на преподаване в технологичното обучение Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том ХІХ D, Педагогически факултет, Шумен, 2015, с. 75-82 Цитирано в: Велчева, К., Образователен модел на проeктно-изследователската компетентност за студентите в технологичното обучение. //Сборник научни трудове от пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска ривиера – Загреб. Иновации в образованието, Шумен, 2016, с. 308 – 315

2015г. - Василев, В., Мястото на технологичната култура в нормативните документи на учебния предмет „Домашна техника и икономика” – V клас от културно-образователната област „Бит и технологии” Цитирано в: Велчева, К., Изследване степента на формираност на графичните знаци и символи в обучението по предмета "Домашна техника и икономика" Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том ХІХ D, Педагогически факултет, Шумен, 2015, с. 554

2015г. - Василев, В., Представяне на интерактивните методи на обучение като образователна технология. Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, том XVI D, Педагогически факултет, Шумен, 2012, с. 43 – 53. Цитирано в: Димитрова, Н., Зависимостта технологично обучение – обща и частна дидактика. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том ХІХ D, Педагогически факултет, Шумен, 2015, с. 719

2015г. - Василев, В., Оценяване на учителския труд//Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Том ХVІІІ D „Образователни технологии”, Педагогически факултет, 26-28.09.2014. Изд. УИ „Епископ Константин Преславски” (стр.58 - 63). Цитиране в: Димитрова, Н., Зависимостта технологично обучение – обща и частна дидактика. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том ХІХ D, Педагогически факултет, Шумен, 2015, с. 719