Проф. д.п.н. Надежда Георгиева Йорданова-Стояноваабв

array(2) { ["bio"]=> array(11) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(252) "1976 - 1980г. – ВИФ “Г. Димитров” гр.София, ул. “Тина Киркова” 1 Учител по физическо възпитание - магистър Треньор по лека атлетика - магистър" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(108) "1980 - 1982 г. УСШ “Хан Крум”, гр. Шумен - Учител по лека атлетика" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(1302) "1982 - 1989 г. - преподавател по спорт в катедра " Физическо възпитание и спорт" 1989 - 1993 г. - главен асистент по Теория и методика на физическото възпитание в началното училище 1993 - 1997 г. - главен асистент, д-р по научната специалност " Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка ( вкл. лечебна физкултура ), шифър 05.07.05 1997 - 2010 г. - доцент в научното направление Педагогически науки по научната специалност "Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка ( вкл. лечебна физкултура )", шифър 05.07.05 2010 г. - професор в научното направление Педагогически науки по научната специалност " Теория и методика на физическото възпитание,спортната тренировка ( вкл. лечебна физкултура)", шифър 05.07.05" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(681) "1993 г.- доктор в научното направление Педагогически науки по научната специалност " Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка ( вкл. лечебна физкултура ), шифър 05.07.05 2007 г.- дпн в научното направление Педагогически науки по научната специалност " Теория и методика на физическото възпитание,спортната тренировка ( вкл. лечебна физкултура)", шифър 05.07.05" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(307) "Теория и методика на физическото възпитание, Методика на обучението по физическо възпитание в началното училище, Управление на спорта, Спортна анимация, Подвижни игри" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(166) "Физическо възпитание и спорт , лека атлетика, спортна анимация, Професионално образование" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(271) "1983 г. едномесечна специализация в Киевски държавен педагогически университет, Украйна. 1987 г.- 18 месечна специализация в НСА " Васил Левски" гр.София" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(5083) "Национален проект: “Подобряване качеството на педагогическата практика за професионалната адаптация на бъдещите учители" 2008 Структура на спортно-рекреативните потребности на студентите от ШУ “Еп. Константин Преславски” и оптимизиране на подходите, средствата, формите и методите за тяхното удовлетворяване” – ръководител, Договор № РД-07-964/9.06.2008 2009 „Разработване на модели за организация и подготовка на студентите в спортносъстезателна дейност и модулно обучение съобразно Държавните образователни изисквания и стандарти”– участник, Договор № 5248/ 2009 г. ( Вх.№ РД05-248/11.03.09) 2010 „Спортно усъвършенстване и състезателна дейност на студентите от ШУ „Епископ Константин Преславски” ”– ръководител, Договор №РД-07-1000/29.03.2010 г. 2011 „Методически аспекти на обучението по Ритмика и танци на студентите от ШУ „Епископ Константин Преславски” – участник, Договор № Вх.№.05189 2012 „Иновации в подготовката по спортни игри на студентите от специалност „Физическо възпитание” – участник, Договор №РД-05-284/15.03.2012 г. " Оптимизиране на извънаудиторните спортни дейности" № РД- 08- 297/15.03.2013г. "Студентски практики", 2013г. BG 051Р0001-4.304 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование" 2013г. "Проблеми на обучението по водни спортове " № РД-08-255/14.03.2014 "Организация и управление на спорта в детската градина и училище" № РД-08-296 /12.03.2015" Иновативни учебни ресурси за насърчаване на равно участие в масовия спорт и превенция на дискриминацията, расизма и насилието" проект № 557109 - ЕРР - 1- 2014-1- ЕL - SPO- SPS 2016 Участие в проект РД-08-136/08.02.2016 "Спортно – педагогически аспекти на обучението по физическо възпитание” Участие в международен проект № 557109 - ЕРР - 1- 2014-1- ЕL - SPO- SPS Иновативни учебни ресурси за насърчаване на равно участие в масовия спорт и превенция на дискриминацията, расизма и насилието. Участие в проект „ Студентски практики”, фаза 1 – БГ 05 М 2ОР 001-2.002-001, академичен наставник 2017 2017 - Международен проект "Equal Sport For All" (ESFA): Development and evaluation of guide models mass athletics for sports in students. (2017) co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, Project Number 579917-EPP-1-2016-2-EL-SPO-SCP 2017 Участие в проект „ Студентски практики”, фаза 1 – БГ 05 М 2ОР 001-2.002-001, академичен наставник 2017 -Участие в проект "Актуални проблеми на спортно-педагогическия процес в образователната система и спорта" вх.№ РД-08-89/03.02.2017 г. 2018г. 2018г. Проект 579917-EPP-1-2016-2-EL-SPO-SCP "Equal Sport For All" (ESFA): Development and evaluation of guide models mass athletics for sports in students. (2017) co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, (2017-2019 г.) Координатор за ШУ проф.д.ик.н Г. Колев 2018г. Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 "Студентски практики – Фаза I", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 – 2020 г. на Европейския съюз, (2016 – 2018 г.) 2018г. Участие в проект РД-08-134/07.02.2018 г. Превенция на агресията чрез спорт, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски"." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(917) "1993 - 1997 г.- Зам декан по учебната работа на факултета по Начална и предучилищна педагогика на ШУ 1997 - 2001 г. Зам декан по учебната работа на Педагогически факултет на ШУ, член на ФС 2001 - 2007 г.- Зам директор на Центъра за продължаващо образование на ШУ,член на ЕС и АС 2007 - 2012 г. Ръководител на Центъра за продължаващо образование на ШУ, член на ЕС и АС от 2001 г. Ръководител катедра " Теория и методика на физическото възпитание и спорт" на ПФ, член на ФС 2012 - 2017 г. Координатор на ДИКПО гр.Варна за ШУ, член на ЕС" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(286) "Европейско студентско първенство по ръгби-7 ( юни 2013)- 6то място. Участие в национална кръгла маса по проблемите на Университетския спорт - Камчия, август 2013г." ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(452) "Член на Национално сдружение “Спорт, стрес, адаптация” към НСА “Васил Левски” гр. София Член на Специализирана комисия по педагогика при ВАК ( 2006 - 2010 ) Член на консултативен съвет по проблемите на физическото възпитание и спорта към ДАМС ( 2007-2010 )" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Проф. д.п.н.  Надежда Георгиева Йорданова-Стоянова

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Кабинет: Корпус 2, стая Сп. комп.

Телефон: 054 830365 вътр. 108

Email: n.yordanova@shu.bg

Приемно време: понеделник, 10 - 12 часа

Завършен университет, специалност

1976 - 1980г. – ВИФ “Г. Димитров” гр.София, ул. “Тина Киркова” 1

Учител по физическо възпитание - магистър

Треньор по лека атлетика - магистър

Месторабота преди постъпване в ШУ

1980 - 1982 г. УСШ “Хан Крум”, гр. Шумен - Учител по лека атлетика

Заемани академични длъжности

1982 - 1989 г. - преподавател по спорт в катедра " Физическо възпитание и спорт"

1989 - 1993 г. - главен асистент по Теория и методика на физическото възпитание в началното училище

1993 - 1997 г. - главен асистент, д-р по научната специалност " Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка ( вкл. лечебна физкултура ), шифър 05.07.05

1997 - 2010 г. - доцент в научното направление Педагогически науки по научната специалност "Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка ( вкл. лечебна физкултура )", шифър 05.07.05

2010 г. - професор в научното направление Педагогически науки по научната специалност " Теория и методика на физическото възпитание,спортната тренировка ( вкл. лечебна физкултура)", шифър 05.07.05

Придобити научни степени

1993 г.- доктор в научното направление Педагогически науки по научната специалност " Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка ( вкл. лечебна физкултура ), шифър 05.07.05

2007 г.- дпн в научното направление Педагогически науки по научната специалност " Теория и методика на физическото възпитание,спортната тренировка ( вкл. лечебна физкултура)", шифър 05.07.05

Водени лекции и/или упражнения

Теория и методика на физическото възпитание, Методика на обучението по физическо възпитание в началното училище, Управление на спорта, Спортна анимация, Подвижни игри

Области на научни интереси

Физическо възпитание и спорт , лека атлетика, спортна анимация,

Професионално образование

Специализации

1983 г. едномесечна специализация в Киевски държавен педагогически университет, Украйна.

1987 г.- 18 месечна специализация в НСА " Васил Левски" гр.София

Участия в международни и национални научни проекти

Национален проект: “Подобряване качеството на педагогическата практика за професионалната адаптация на бъдещите учители"

2008

Структура на спортно-рекреативните потребности на студентите от ШУ “Еп. Константин Преславски” и оптимизиране на подходите, средствата, формите и методите за тяхното удовлетворяване” – ръководител, Договор № РД-07-964/9.06.2008

2009

„Разработване на модели за организация и подготовка на студентите в спортносъстезателна дейност и модулно обучение съобразно Държавните образователни изисквания и стандарти”– участник, Договор № 5248/ 2009 г. ( Вх.№ РД05-248/11.03.09)

2010

„Спортно усъвършенстване и състезателна дейност на студентите от ШУ „Епископ Константин Преславски” ”– ръководител, Договор №РД-07-1000/29.03.2010 г.

2011

„Методически аспекти на обучението по Ритмика и танци на студентите от ШУ „Епископ Константин Преславски” – участник, Договор № Вх.№.05189

2012

„Иновации в подготовката по спортни игри на студентите от специалност „Физическо възпитание” – участник, Договор №РД-05-284/15.03.2012 г.

" Оптимизиране на извънаудиторните спортни дейности" № РД- 08- 297/15.03.2013г.

"Студентски практики", 2013г.

BG 051Р0001-4.304 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование" 2013г.

"Проблеми на обучението по водни спортове " № РД-08-255/14.03.2014

"Организация и управление на спорта в детската градина и училище" № РД-08-296 /12.03.2015"

Иновативни учебни ресурси за насърчаване на равно участие в масовия спорт и превенция на дискриминацията, расизма и насилието" проект № 557109 - ЕРР - 1- 2014-1- ЕL - SPO- SPS

2016

Участие в проект РД-08-136/08.02.2016 "Спортно – педагогически аспекти на обучението по физическо възпитание”

Участие в международен проект № 557109 - ЕРР - 1- 2014-1- ЕL - SPO- SPS Иновативни учебни ресурси за насърчаване на равно участие в масовия спорт и превенция на дискриминацията, расизма и насилието.

Участие в проект „ Студентски практики”, фаза 1 – БГ 05 М 2ОР 001-2.002-001, академичен наставник

2017

2017 - Международен проект "Equal Sport For All" (ESFA): Development and evaluation of guide models mass athletics for sports in students. (2017) co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, Project Number 579917-EPP-1-2016-2-EL-SPO-SCP

2017 Участие в проект „ Студентски практики”, фаза 1 – БГ 05 М 2ОР 001-2.002-001, академичен наставник

2017 -Участие в проект "Актуални проблеми на спортно-педагогическия процес в образователната система и спорта" вх.№ РД-08-89/03.02.2017 г.

2018г.

2018г. Проект 579917-EPP-1-2016-2-EL-SPO-SCP "Equal Sport For All" (ESFA): Development and evaluation of guide models mass athletics for sports in students. (2017) co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, (2017-2019 г.) Координатор за ШУ проф.д.ик.н Г. Колев

2018г. Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 "Студентски практики – Фаза I", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 – 2020 г. на Европейския съюз, (2016 – 2018 г.)

2018г. Участие в проект РД-08-134/07.02.2018 г. Превенция на агресията чрез спорт, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски".

Заемани ръководни позиции

1993 - 1997 г.- Зам декан по учебната работа на факултета по Начална и предучилищна педагогика на ШУ

1997 - 2001 г. Зам декан по учебната работа на Педагогически факултет на ШУ, член на ФС

2001 - 2007 г.- Зам директор на Центъра за продължаващо образование на ШУ,член на ЕС и АС

2007 - 2012 г. Ръководител на Центъра за продължаващо образование на ШУ, член на ЕС и АС

от 2001 г. Ръководител катедра " Теория и методика на физическото възпитание и спорт" на ПФ, член на ФС

2012 - 2017 г. Координатор на ДИКПО гр.Варна за ШУ, член на ЕС

Организационна дейност

Европейско студентско първенство по ръгби-7 ( юни 2013)- 6то място.

Участие в национална кръгла маса по проблемите на Университетския спорт - Камчия, август 2013г.

Членства в научни организации

Член на Национално сдружение “Спорт, стрес, адаптация” към НСА “Васил Левски” гр. София

Член на Специализирана комисия по педагогика при ВАК ( 2006 - 2010 )

Член на консултативен съвет по проблемите на физическото възпитание и спорта към ДАМС ( 2007-2010 )

Дисертации

2007г. - Усъвършенстване на системата за физическо възпитание на учениците в основна образователна степен. Автореферат. С. 2007. 71 с

1993г. - Изследване върху биомеханичните характеристики на двигателните действия като фактор за оптимизиране на урока по физическо възпитание. Автореферат. С.1993. 39 с

Монографии

2017г. - 2017г. - THE MANIFESTATIONS OF VIOLENCE AND DISCRIMINATION IN GRASSROOTS SPORT IN SCHOOL AND IN SPORT CLUBS IN BULGARIA, STATE OF THE ART & NEEDS ANALYSIS, 2015 УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" ISBN 978-619-201-137-6 Authors: Nadezhda Yordanova, Dr. Habil Penka Kozhuharova, Ph.D. Teodora Simeonova, Ph.D. Chavdar Stoychev, Ph.D. Plamen Petkov, Ph.D.

2008г. - Физическите и координационните способности – фактори за спортното обучение. Изд. “Фабер”, В. Търново, 2008, 116 с

2007г. - Физическо възпитание и образование на българските ученици. УИ – Шумен. 2007, 128 с

2002г. - Подвижни и спортноподготвителни игри.УИ - Шумен, 2002, 112 с

1997г. - Двигателните действия в урока по физическо възпитание при І-ІV клас. Издателство “Аксиос”. Шумен: 1997, 96 с

Учебници

2008г. - Лека атлетика. Изд. “Фабер”, В. Търново, 2008, 162 с.Под редакцията на Н.Йорданова. Точка 1,2,3-5 и3-6, и 4.В съавт. с Р. Атанасова

2004г. - Спортна анимация в туризма.УИ - Шумен, 2004. 215 с. (в съавт. с М. Малчев). Гл.III,IV,VI и VII

2004г. - Спортове за рекреация. Изд. «Бойка», В. Търново, 2004. 214 с. Под редакцията на Л. Петров. С. 45 – 57

2003г. - Водни спортове. УИ - Пловдив, 2003. 97 с. Под редакцията на В. Маргаритов.С 25-35

2001г. - Теория и методика на физическото възпитание: Учебник.- Шумен, 2001. 215 с. Под редакцията на В. Маргаритов. Гл.III.1,IV,V,VI.1 и VIII

1997г. - Теория и методика на физическото възпитание: УИ “Еп.К.Преславски”. Шумен: 1997, 203 с., гл.V,VІ,VІІІ и ІХ. (в съавт. с М. Малчев и кол.)

1997г. - Ученически отдих и туризъм. Под общата редакция на д-р Н.Йорданова. Учебно-методическо помагало, издателство “Аксиос”. Шумен: 1997, гл. І, 4-31 с

1996г. - Подвижни игри 1-3 клас. Издателство “Аксиос”. Шумен: 1996, 104 с

Учебни помагала

2015г. - Водни спортове. "Фабер",2015 ( 142с.) ISBN 978 619-00-0244-4,в съавторство с Ч.Стойчев, Кр. Минев,М.Базелков и С.Акерски

2012г. - Работна тетрадка – хоспетиране УИ "Еп. К. Преславски", 2012

2011г. - Работна тетрадка – ТПП УИ "Еп. К. Преславски", 2011

2011г. - Работна тетрадка - ППП, УИ "Еп. К. Преславски", 2011

2011г. - Спортове за рекреация.Второ преработено и допълнено издание.Изд. "Ай анд Би".В.Търново, 2011, с. 251 (63-75с.)

2008г. - Работна тетрадка – хоспетиране УИ "Еп. К. Преславски", 2008

2008г. - Работна тетрадка – ТПП УИ"Еп. К. Преславски", 2008

2008г. - Работна тетрадка – ППП УИ"Еп. К. Преславски". 2008

2006г. - Ръководство за педагогическите практики. УИ"Еп. К. Преславски". 2006. 144 с. Под редакцията на М. Георгиева. Гл. I и III.2

2003г. - Ръководство за семинарни упражнения по Теория и методика на физическото възпитание. Шумен, 2003. 145 с. Под редакцията на Н. Йорданова и М. Малчев.Тема: 3,4,5, и 8

1997г. - Ръководство по теория и методика на физическото възпитание. Тема 20. Многогодишната спортна подготовка – помагало. Под общата редакция на В.Маргаритов.УИ “П.Хилендарски”, 1997

1989г. - Практикум по лагерно дело – Шумен. 1989. 101 с. (в съавт. с М. Малчев, Р. Алексиев и К. Хаджиев)

1984г. - Ръководство по физическо възпитание, масова физкултура и спорт за ФОП. Под общата редакция на В. Терзийски и М. Малчев. Шумен: 1984, 26-51 с

Студии

2017г. - - METHODOLOGY AND INSTRUMENTS FOR CONDUCTING A STUDY, STATE OF THE MANIFESTATIONS OF VIOLENCE AND DISCRIMINATION IN GRASSROOTS SPORT IN SCHOOLS AND IN SPORTS CLUBS, 2015, Authors: Penka Kozhuharova, Ph.D. Nadezhda Yordanova, Dr. Habil Chavdar Stoychev, Ph.D. Teodora Simeonova, Ph.D. Plamen Petkov, Ph.D. ISBN 978-619-201-138-3, УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"

Статии

2018г. - 2018г Образователни ресурси за превенция на дискриминацията и насилието в масовия спорт в училище и в спортните клубове. Антологията по неформално образование, СУ „Св. Климент Охридски“, Сп. „Педагогика”година ХС кн1. (стр. 81-90), ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online), 2018. .Симеонова, Т., Кожухарова, П., Ч. Стойчев, Н. Йорданова.

2018г. - 2018.г. Полина С., Цонкова, Н. Йорданова. Професионална адаптация и реализация на учители по физическо възпитание и спорт – методологически аспекти в контекста на научно съобщение. socioBrains, issue 45, may, 2018 стр. 158- 161, ISSN 2367-5721, IF/SJR I.F =5.536 www.sociobrains.com

2017г. - г. - Simeonova, T. PREVENTION OF DISCRIMINATION AND VIOLENCE IN GRASSROOT SPORT IN SCHOOL AND SPORTS CLUBS and Nadezhda Yordanova, Penka Kozhuharova, Chavdar Stoychev, Plamen Petkov, Valeria Ivanova European Journal of Training and Development Studies Vol.3, No.5, pp.14-25, December 2016 ___Published by European Centre for Research Training and Development UK (www.eajournals.org) 14 ISSN 2057-5238(Print), ISSN 2057-5246(Online)

2017г. - 2017 Янков. Я, Н.Йорданова. Кадрово обезпечаване в детско - юношеския спорт - баскетбол в североизточна България.SocioBrains, issue34,yune2017, ISSN 2367-5721

2016г. - 45 години катедра "Теория и методика на физическото възпитание и спорт" и 15 години специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание" в Шуменски университет. Годишник на ШУ, Том ХХ D УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2016,с. 629 - 642.

2016г. - Проучване на физическата кондиция на ученици от 9 - 12 клас .Сб. научни трудове от Пътуващ семинар. Изд."Фабер", 2016, с.228 - 235

2016г. - Анкетно проучване на мнението на родители за заниманията на децата им с баскетбол. 8 ма международна научна конференция "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта" УИ " Св. Климент Oхридски" С., 2016,ISSN: 1314-2275,s 129-133, В съавт. с Янко Янков

2015г. - Проучване ппоявите на дискриминация и насилие в училищния спорт.Годишник на ШУ Т.XIXD ПФ, Шумен,2015. с.1046-1052 .в съавт. с Г.Колев, П.Кожухарова, Т.Симеонова,Ч.Стойчев и Пл.Петков

2015г. - Мониторинг върху прилагането на принципа за равенство на половете и превенция на дискриминацията.Годишник на ШУ Т.XIXD ПФ, Шумен,2015. с.1053-1064 .в съавт. с Г.Колев, П.Кожухарова, Т.Симеонова,Ч.Стойчев и Пл.Петков

2013г. - Нервно- психични особености на студентите от инжинерните специалности на Технически университет - гр. Варна.Сб. научни трудове от пътуващ семинар " Иновации в образованието", ПФ, Шумен, 2013г.с.187 - 194 в съавт.с Я. Банчева

2013г. - Хипотерапия - различен метод за въздействие при деца с аутизъм и хиперактивност с дефицит на вниманието.Годишник на ШУ Т.XVIID ПФ, Шумен,2013. с.556- 561.в съавт. със Сн.Велева

2012г. - Sports woodball – route to improve environmental health and culture of students from university of Shumen, “Sport & Science” Magazine ,2012, 185с.,в съавторство с Т.Симеонова

2012г. - . Формиране на потребност и умения за самостоятелни занимания със спорт в свободното време.Сб. Научни трудове” Образователни технологии”, ПФ 2012. с 103-110, в съавторство с Катя Алипиева.

2010г. - Някои аспекти на законовата и нормативната основа на научното израстване на спортните педагози. Сп.»Спорт и наука» изв.бр.№1/,2010, в съавторство с М.Малчев и Ел. Николова

2010г. - Нестандартни форми на физическата култура в детската градина. Сп.»Спорт и наука» изв.бр.№1/, 2010, в съавторство с Теодора Симеонова и Сн. Дамянова

2009г. - Състояние на физическата годност на новоприети студенти в Шуменски университет през учебната 2008/ //Методически аспекти на физическото възпитание испорта,УИ, Ш., с. 2009. с. 55. в съавт. с Т. Симеонова, Н. Карадочева и К. Минев

2009г. - Здраве и начин на живот на студентите от Шуменски университет//Методически аспекти на физическото възпитание и спорта,УИ Ш., 2009. с. 64. В съавт. с Т.Симеонова, Н. Карадочева

2008г. - Няколко стратегии за борба със стреса. Методически аспекти на физическото възпитание и спорта УИ Шумен 2008. с. 72. в съавторство с Т. Симеонова , С.Дамянова

2008г. - Практическа реализация и ефективност на модулното обучение в училищното физическо възпитание//Годишник на ШУ, т. XVІІF, УИ, Ш., 2008, с. 3 – 12. В съавт. сЧ. Стойчев

2008г. - Психическа готовност на учениците от основна образователна степен//Годишник на ШУ, т. XVІІF, УИ, Ш., 2008, с. 99 – 110

2007г. - Повишаване на екологичната култура чрез провеждане на ваканционен курс по ориентиране// сп. «Спорт и наука», изв. бр. 1, 2007, с. 158 – 162, в съавт. с Р.Сапунджиева и Т. Симеонова

2007г. - Болонският процес и качеството на обучението в специалност «Физическо възпитание»//сп. «Спорт и наука», изв. бр. 1, 2007, с. 9 – 17, в съавт. с М. Малчев

2007г. - 35 години катедра "Теория и методика на физическото възпитание и спорт" - минало, настояще, бъдеще. //Спорт и наука. Изв. бр. 3. С. 2007, с. 13 – 26

2007г. - Анализ на образователното съдържание по предмета Физическо възпитание и спорт//Спорт и наука. Изв. бр. 3. С. 2007, с. 74 – 86

2007г. - Относно спортния анимационен продукт//Спорт и наука. Изв. бр. 3. С. 2007, с. 297 – 301. в съавт. с Л. Петров и Сн. Томова

2006г. - Физиметричното състояние на учениците в прехода между прогимназиален етап и средна образователна степен. //Сборник “Физическо възпитание, спорт итуризъм-спортологични изследвания – част втора”, София, 2006. с. 12 (в съавт. с М. Малчев и Ст. Базелков)

2006г. - Националната система за физическо възпитание и спорт - състояние и перспективи// Сб. статии "Физическо възпитание, спорт и туризъм", НСА, С. 2006.с. 5-16

2006г. - Адаптация на подсистемата "Физическо възпитание и спорт" в учебните заведения на Република България към изискванията на Европейския съюз// Сб.статии "Физическо възпитание, спорт и туризъм", НСА, С. 2006. с. 17-27

2005г. - Теоретични основи на спортно-анимационната дейност. Спортна анимация в туризма, ММС, НСА, 2005. в съавт. с М. Малчев, Сн. Томова, Л. Петров и С. Йорданов,с. 14

2003г. - Спортът – източник на здраве и средство за реклама. // “Физическа култура, физическо възпитание, спорт”. – Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, 2003,с. 3-10. в съавторство с И. Лазаров и К. Кънев

2003г. - Подвижните и спортно-подготвителните игри за развитие на моториката на учениците от ІІІ клас.// Сборник доклади “Физическа култура, физическо възпитание,спорт ”. – Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, 2003, с. 33-41. в съавторство с М. Малчев

2002г. - Физическо развитие и скоростно-силови качества на учениците от ІІІ и ІV клас на ПУ “Васил Друмев” – Шумен // Проблеми на училищното физическо възпитание испорт. София: Сердолик, 2002. 80 – 92 с. в съавторство с М. Малчев

2000г. - Количествена и качествена характеристика на двигателната активност на учениците от начална училищна възраст. // Шумен, Годишник на ШУ “Еп.К.Преславски”,т.ХV Д, 2000, с.47-50. (в съавт. с Д. Кръстева и М. Малчев)

2000г. - Двигателната активност като фактор за оптимизиране на координационно-двигателните възможности на учениците от І-ІV клас. // Шумен, Годишник на ШУ“Еп.К.Преславски”, т.ХV Д, 2000, с.42-46. В съавторство с Н. Байрям

2000г. - Актуални проблеми на заниманията по джудо на 5-7 годишни деца. // Шумен, Годишник на ШУ “Еп.К.Преславски”, т.ХV Д, 2000, с.55-59. (в съавт. с М. Малчев и Ст.Базелков)

1997г. - Физическата готовност на 6-8 годишните ученици – особености и динамика. // Годишник т.ХІV Д на Шуменския университет “Еп.Константин Преславски”, СДК,Шумен, 1997, с.150-155. В съавторство с Г. Генчев

1996г. - Същност и значение на физическото възпитание - физическа възпитаност//ЮНК "Проблеми на физическото възпитание и спорта", 29-30.11.1996, Свищов, с. 26 - 31

1995г. - Здравословното състояние и функционалната подготвеност на началните учители-личностни характеристики необходими за педагогическата им дейност. //Сп.”Спорт и наука”, 1995, кн.5, в съавт. с М. Малчев и Ст. Базелков, с.35-40

1995г. - Проблеми на физическото възпитание в началната училищна степен. Професионализъм и квалификация на учителите, част 3, ИПКУ «Д-р Петър Берон», Варна,1995. в съавт. с М. Малчев, с. 128

1994г. - Възможност за усъвършенстване на урока по физическо възпитание на база на биомеханичната структура на двигателните действия. // Сп.”Спорт и наука”, 1994,кн.1, с.57-60. В съавторство с С. Иванов

1993г. - Обездвижването заплаха за подрастващите. // Сп.”Спорт и наука”, 1993, кн.11-12, с.35-39

1992г. - Мястото на учебните планове програми за подготовка на специалистите по физическо възпитание във ВУЗ, Проблеми на образованието в демократизиращото сеобщество. Смолян, 1992, с.99 в съавторство с М. Малчев, Р. Алексиев и Ст. Базелков

1992г. - Динамика на развитие на физическото качество бързина при различно програмно съдържание по ФВ в І-ІV клас, Проблеми на образованието в демократизиращотосе общество. Смолян, 1992, с.233

1992г. - Силовите възможности на ученички от начална училищна възраст – динамика при различно учебно съдържание. // Сп.”Въпроси на физическата култура”, 1992,кн.8, с.31-34

1992г. - Физическата дееспособност на учениците от І-ІІІ клас в гр.Преслав – динамика в светлината на актуализираната учебна програма от 1989 година. //Сб.”Психофизическата подготовка, бойни спортове и физическа дееспособност”, София, 1992, с.45-47. В съавторство с П. Симеонова

1982г. - Методика и организация на подбора на школниците в отделенията по лека атлетика. За ефективността на учебно-тренировъчната и възпитателната работа в УСШ,МНП, 1982, Русе. В съавт. с Хр. Андонова и В. Русева. с. 71

Доклади

2018г. - 2018г .Доклад в 10th International Conference for Theory and Practice in Education, Simeonova, T. N. Yordanova, “FORMS OF AGRESSION IN STUDENTS FROM KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY OF SHUMEN”

2018г. - 2018г. ПИЛОТИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ „СПОРТ ЗА ВСИЧКИ” В ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ Велико Търново, ISSN 25349317, МНК Педагогическото образование-традиции и съвременност, Ай анд Би, В. Търново, 2018, с. 62-64Симеонова, Т. Н. Йорданова, П. Кожухарова

2014г. - 2014г. -Nadezhda YORDANOVA Teodora SIMEONOVA,Petya PETKOVA, Petko VASILEV, Mustafa MUSTAFA, Darina BACHVAROVA and Yanko YANKOV, Application of Physics in Volleyball , 2014,9th International Balkans Education and Science Congress - Edirne

2014г. - Nadezhda YORDANOVA ,Teodora SIMEONOVA,Petya PETKOVA, Petko VASILEV, Mustafa MUSTAFA, Darina BACHVAROVA,and Yanko YANKOV, Physical Capability and Coordination of Students in grades 5 - 8 , 2014,9th International Balkans Education and Science Congress - Edirne

2014г. - Спортен, социален и здравен статус на студентите. Сб. научни трудове от пътуващ семинар " Иновации в образованието", ПФ, Шумен. Надежда Йорданова, Янка С. Георгиева

2013г. - Медико- биологични и социални характеристики на студенти от Технически университет в гр. Варна.Сб. доклади "Европейски практики в спортното образование", Враца.с.328- 335.в съавт. с Я. Банчева

2012г. - Физическото развитие, физическата кондиция и моториката на студентите от ТУ Варна, като фактор за професионална реализация. с.167- 174. Сб. доклади " Кинезиология" 2012 В.Търново .в съавт. с Я.Банчева

2009г. - Проучване мнението на учениците от ІХ клас относно ефективността на обучението по физическо възпитание и спорт във връзка с ДОИ и стандарти. Научнитрудове РУ „А. Кънчев” 2009 НК Русе в съавторство с Т. Симеонова, Н. Карадочева

2009г. - Влияние на средствата на физическото възпитание върху общата и фина двигателна дейност на деца от предучилищна възраст. Научни трудове РУ „А. Кънчев”2009, НК Русе в съавторство с Т. Симеонова, С.Дамянова

2009г. - Сравнителен анализ на успеваемостта на студентите от ШУ"Еп. К. Преславски по дисциплината "Спорт". НК В.Търново 2009 в съавторство с Т.Симеонова и Кр. Минев

2008г. - Здравето и физическите качества на децата от предучилищна възрас, в зависимост от заниманията със спорт. Научни трудове РУ „А. Кънчев” том 47, серия 5.4, 2008 НК Русе в съавторство с Т. Симеонова, С. Дамянова

2008г. - Нетрадиционни форми на физическа култура в детската градина //НПК с международно участие „Актуални проблеми на физическата култура”, НСА, С., 2008. с. Всъавт. с Т. Симеонова и С. Дамянова

2007г. - Училищната спортна материална база в област Търговище - състояние и перспективи//Научен семинар "Европейски стандарти в спортнотообразование", 15-16.03., Враца, 2007

2006г. - Спортнопедагогическите ресурси - условия и фактор за ефективност на системата за изическо възпитание и спорт в Република България // Епископ-Константиновичетения, том 11, УИ "Еп. К. Преславски", 2006, с. 7 - 13. (в съавт. с М. Малчев)

2006г. - Относно двигателното обучение - съвременни концепции за понятийния апарат// Епископ-Константинови четения, том 11, УИ "Еп. К. Преславски". 2006,с. 13 - 22

2006г. - Влияние на заниманията с бадминтон върху координационно-двигателните способности на ученици от горния курс на СОУ. // Епископ-Константинови четения, том11, УИ "Еп. К. Преславски". 2006, с. 65 - 79. (в съавт. с М. Малчев и М. Чолакова)

2006г. - Спортната материална база - фактор за функциониране на подсистемата "Физическо възпитание и спорт" в училищата// Сб. доклади от ІV националнанаучнопрактическа конференция "Физическо възпитание и спорт в училище", Варна, 2006. с. 46-51. В съавторство с Н. Спасов

2006г. - Спортно-педагогическите ресурси – условие и фактор за ефективност на системата за физическо възпитание и спорта в РБългария. // Сб. доклади от ІVнационална научнопрактическа конференция "Физическо възпитание и спорт в училище", Варна, 2006. с. 323. В съавторство с М. Малчев

2004г. - Физическата подготовка на учениците от първи клас на начална училищна степен в контекста на новите образователни изисквания.// Шумен, Сборник научнитрудове, том 3 “Образование и изкуство”, УИздателство “Еп. К. Преславски”, 2004, с. 346-351. В съавторство с Б. Димитрова

2004г. - Ролята на подвижните игри за формиране на готовност в 5-годишните деца за действия в критични ситуации.// Шумен, Сборник научни трудове, том 3“Образование и изкуство”, УИздателство “Еп. К. Преславски”, 2004, с.351-356. В съавторство с Р. Алексиев и Й. Мършелева

2004г. - Физическо състояние на учениците в прехода между прогимназиален етап и среднообразователна степен//сб. доклади «Образованието в глобализиращия се свят»,ЮНК, В. Търново, 2004, с. 375-380. в съавт. с М. Малчев и Ст. Базелков

2003г. - Медии, спорт и бизнес. // Сборник доклади “Физическа култура, физическо възпитание спорт ”. – Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, 2003, с. 129-140. всъавторство с К. Кънев

1999г. - Проблеми на физическото възпитание в начална училищна степен – професионално-педагогически анализ. // Сб.”25 години ШУ “Еп.Константин Преславски”, 1999,с.97-100. (в съавт. с М. Малчев)

1999г. - Оптимизиране на учебно-възпитателния процес по физическо възпитание в рамките на учебно-производствената практика по водни спортове. // Сб.”25 години ШУ“Еп.Константин Преславски”, 1999, с.100-103. (в съавт. с М. Малчев, Н. Цветкова и Р. Атанасова)

1999г. - Опит за управление подготовката на студенти състезатели по лека атлетика и тенис на маса. // “Сб.”25 години ШУ “Еп.Константин Преславски”, 1999, с.74-76. Всъавторство с Р. Томов

1996г. - Ефективност на обучението по физическо възпитание в ІІІ клас в зависимост от степените на наднормено тегло. // Първи конгрес по спортни науки, 23-24.ІІ.,София, НСА, 1996

1994г. - Физическата годност на учениците от начална училищна възраст като показател за ефективността на учебно-възпитателния процес по физическо възпитание. //Сб.”Оптимизиране на физическото възпитание в условията на плуралистичното образование в България”, НСА, ЦСДК,София, 1994, с.19-24. (в съавт. с М. Малчев)

1994г. - Динамика на развитие на качеството бързина при вариативност на задачите в уроците по физическо възпитание за І-ІV клас. // Сб.”Оптимизиране на физическотовъзпитание в условията на плуралистичното образование в България”, НСА, ЦСДК, София, 1994, с.25-29

1993г. - Възможности за оптимизиране на обучението чрез функционално-анатомичен анализ на двигателната дейност. // Образованието и личността, Резюмета отдоклади, Шумен, 15-16.05.1993, с.89-91

1993г. - Опит за обективизиране на проверката и оценката по теория на физическото възпитание при студенти задочници. // Образованието и личността, Резюмета отдоклади, Шумен, 15-16.05.1993, с.91-92. В съавторство с Ст. Базелков

1993г. - За или против двигателния тест “Хвърляне на малка топка в хоризонтална цел”. // Сб.”Научно-практически аспекти на физическото възпитание”. Университетскоиздателство “Св.св.Кирил и Методи”, В.Търново, 1993, с.76-80. В съавторство с М. Малчев и Зл. Йорданов

1993г. - Експериментално проучване на възможностите за изследване формирането на двигателните умения и изграждането на двигателните навици при учениците от І-ІІІклас”. // Сб.”Научно-практически аспекти на физическото възпитание”. Университетско издателство “Св.св.Кирил и Методи”, В.Търново, 1993, с.57-62

1993г. - Проучване на двигателното качество издръжливост чрез теста 200 м гладко бягане за 3 клас”. // Сб.”Научно-практически аспекти на физическото възпитание”.Университетско издателство “Св.св.Кирил и Методи”, В.Търново, 1993, с.63. в съавт. с Д. Станчев и Ст. Базелков

1992г. - Роля на специалните бегови упражнения за развитие и усъвършенстване на моториката. // Сб.”Психофизическата подготовка, бойни спортове и физическадееспособност”, София, 1992, с.51-53. В съавторство с М. Петкова

1992г. - Възрастово-полови различия в динамиката на физическите качества, като резултат на урочната работа по физическо възпитание от І-ІV клас. // Научнаконференция на Висш машинно-електротехнически институт – Габрово, направление Природо-математически и хуманитарни науки, 25-27.11.1992, Габрово, с.1-5

1991г. - Поглед върху моториката на учениците от НУВ чрез основните характеристики на упражнението скок на дължина. // Научна конференция на Техническияуниверситет-Габрово, направление Природо-математически и хуманитарни науки, 23-25.Х.1991, Габрово, с.162-166

1991г. - Изследване на връзките между физическите качества и динамиката на формиране на двигателните умения и навици при учениците от І клас чрез скока надължина със засилване. // Сп.”Въпроси на физическата култура”, 1991, кн.11-12, с.39-44. В съавторство с В. Стоев

1991г. - Двигателни умения и навици при ученици от начална училищна възраст – закономерности и проблеми. // Научна конференция на Технически университет –Габрово, направление Природо-математически и хуманитарни науки, 1991, с.167-171

1988г. - Формиране на професионална насоченост и организационно-управленчески подходи за бърза професионална адаптация на студентите от специалност НУП вобластта на физическата култура през третата степен на обучението. // Сб.”Научно-техническия прогрес и подготовката на учителските кадри”. Силистра, 1988, с.284-292. В съавторство с М. Малчев

1984г. - Новото учебно съдържание в училище в аспект НФК “Родина” и необходимостта от адекватност на учебните планове и програми и обучението по физическовъзпитание във ВУЗ. // Сб.”Издигане качеството на професионалната подготовка на педагогическите кадри във ВУЗ. Шумен, 1984, с.133-136. В съавторство с В. Терзийски, М. Малчев, Н. Цветкова и В. Ганчева

Цитирания

2016г. - Н. Йорданова, цитирана от Т. Симеонова в статия "Проблеми, традиции и иновации при силовата подготовка на ученици от 3 клас. с.377

2016г. - Йорданова, Н. цитирана от Т.Симеонова в статия на тема:Akuracy anticipation of shooting in basketball with 9th – 12 grade girls,s 218

2016г. - Н. Йорданова, цитирана от Т. Симеонова в статия "Модел за оптимизиране на силовата подготовка на момчета от 3 клас", с 996

2015г. - Н.Йорданова, цитирана от Илия Коев в ДР на тема: "Опит за профилактика на теленото тегло чрез целева двигателна програма.с25

2015г. - Н.Йорданова, цитирана от Илия Колев в ДР на тема: " Опит за профилактика на т.тегло чрез целева двигателна програма". с.26

2015г. - Н.Йорданова, цитирана от И.Коев в ДР на тема:" Опит за профилактика на телесното тегло чрез целева двигателна програма".с.29

2015г. - Йорданова, Н. цитирана от Т. Симеонова, в монография – "КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА ПО БАСКЕТБОЛ НА УЧЕНИЦИ 5. - 8. КЛАС", стр. 53, , същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 124

2015г. - Н.Йорданова, цитирана от Анна Божкова, с.86 в дисертация на тема: "Усъвършенстване на практико - методичните подходи за заниманията по спорт във висшите училища".с.387

Учебник по ТМФВ


Ръководство за семнинарни упражнения по ТМФВ - 1 част
Ръководството е разработено въз основа на учебника по теория и методика на физическото възпитание на университетското издателство “Епископ Константин Преславски” 2001 г. с автори М. Малчев, Н. Йорданова и колектив.


Ръководство за семнинарни упражнения по ТМФВ - 2 част
Ръководството е разработено въз основа на учебника по теория и методика на физическото възпитание на университетското издателство “Епископ Константин Преславски” 2001 г. с автори М. Малчев, Н. Йорданова и колектив.


Подвижни и спортноподготвителни игри
Настоящият труд е посветен на мястото, ролята и съдържанието на подвижните и спортноподготвителни игри в детската градина и различните етапи и степени на българското училище.