Доц. д-р Ростислава Георгиева Тодорова-Енчеваабв

array(2) { ["bio"]=> array(13) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(356) "2002 г. - Бакалавър и магистър по Педагогика на изобразителното изкуство (Графика), ШУ “Епископ Константин Преславски” 1998 г. - Бакалавър и магистър по Теология, ШУ “Епископ Константин Преславски”" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(328) "2013 - доцент (теория на изкуството) в ШУ 2008 - главен асистент (изкуствознание) 2006 - асистент (изкуствознание) 2004-2006 - хоноруван преподавател 2003-2006 - редовен докторант (изкуствознание)" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(109) "2008 - доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства (ВАК)" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(859) "Християнско изкуство - лекции (от 2015 до момента) Иконография - лекции и упражнения (от 2012 до момента) История на визуалните изкуства - лекции (от 2017 до момента) Теория на изкуството - лекции и упражнения (от 2018 до момента) Теория на художественото творчество - лекции (от 2008 до момента) Художествена критика - лекции (от 2008 до момента) Рисуване – упражнения (от 2006 до момента) Перспектива – лекции и упражнения (от 2004 до момента) Пластична анатомия - лекции (от 2018 до момента)" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(287) "11-16.11.2019 – лекционен курс по Перспектива, Факултет по изящни изкуства, Тракийски университет, Одрин, Турция – преподавателска мобилност по програма "Еразъм"+" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(2493) "Към 1.11.2019: Наукометрични показатели: h-index 1 (by ResearchGate) / RG Score 6.50 / h-index 3 (by Google Science) / AuthorRank 4.2 (by Academia.edu) Автор на 82 научни публикации: 2 монографии; 4 учебника (1 от които в съавторство); 1 учебно помагало; 2 предговора; 3 студии; 48 научни статии, (в т. ч. 3 бр. с Impact Factor (Web of Science) и Impact Rank (Scopus), 3 бр. в чуждестранни реферирани издания, 12 бр. в български реферирани издания); 22 доклада на научни конференции, симпозиуми и конгреси; Забелязани цитати - 88 бр., от които 4 бр. в чуждестранни научни монографии (в т.ч. 1 бр. SCOPUS), 1 бр. отзив в чуждестранно научно списание, 7 бр. в PhD дисертации в чужбина, 6 бр. в MA дисертации в чужбина, 19 бр. в чуждестранни научни списания ( в т.ч. 10 бр. SCOPUS и Web of Science), 4 бр. в PhD дисертация в България, 1 бр. монография в България, 35 бр. в български научни списания и издания, 9 бр. в други публикации. https://shu-bg.academia.edu/RostislavaTodorova https://www.researchgate.net/profile/Rostislava_Todorova Научни интереси: изкуствознание, културология, история на изкуството, история на културата, история на религиите, християнско изкуство, православна иконография Творческа дейност: в областта на рисунката, живописта и иконописта Владее: Английски език - говорене (отлично), четене (отлично), писане (отлично) Руски език - говорене (много добро), четене (отлично), писане (отлично) Гръцки език - говорене (добро), четене (много добро), писане (много добро) Италиански – говорене (основно), четене (основно), писане (основно)" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(1224) "Гети стипендиант за 2012 (ARIT-Истанбул): 9 June - 16 July 2012 - 2012 Getty Research Exchange Fellowship Program for the Mediterranean Basin and Middle East - \"Vision and Visual Culture in Byzantium\", Istanbul, Turkey Стипендиант на School of Modern Greek Language of Aristotle University of Thessaloniki, Greece: 16 August - 14 September 2011 - 1-month Fellowship in the School of Modern Greek Language of Aristotle University of Thessaloniki, Greece 8-месечен постдокторантски стаж в Aristotle University of Thessaloniki, Greece: 28 May 2010 - 28 January 2011 - 8-months Postdoctoral Fellowship in the Theological Faculty of Aristotle University of Thessaloniki, Greece Двугодишен стипендиант на фондация "Отворено общество": 1997-1998 г. - стипендиант на "Open Society Institute" - Sofia, в конкурс за финансиране на студентски научни изследвания 1996-1997 г. - стипендиант на "Open Society Institute" - Sofia, в конкурс за финансиране на студентски научни изследвания" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(7000) "2019 - проект „Визуални изследвания, форми на сетивност”, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски" 2019 - 11-15 November 2019 Faculy of Fine Arts, trakiya University, Edirne, Turkey, ERASMUS + 2018 - 19-23 March 2018 Faculty of Pedagogy of University of Cordoba, Spain, ERASMUS + 2018 – проект „А 4 +”, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски" 2018 - Академичен наставник в Проект "Студентски практики", финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси, съфинансиран от Европейския социален фонд 2017 – проект „Изкуство-Традиция-Иновация”, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски" 2016 - 2017 - Академичен наставник в Проект "Студентски практики", финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси, съфинансиран от Европейския социален фонд 2016 – Ръководител на проект Студентско иконографско ателие „Никола Василев и Шуменската иконописна школа”, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски" 2015 – Ръководител на проект Студентско иконографско ателие „Пилигрими и зографи”, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски" 2015 - Участник в общоуниверситетски проект "Интердисциплинарно изследване на мегалитите в България", финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски" 2014 - Участник в общоуниверситетски проект "Интердисциплинарно изследване на мегалитите в България", финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски" 2014 - Ръководител на проект Студентско иконографско ателие „Шуменските зографи през Възраждането”, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски" 2014 - Академичен наставник в Проект "Студентски практики", финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси, съфинансиран от Европейския социален фонд 2014 - BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” – бенефициент ШУ „Епископ Константин Преславски” 2013 - Академичен наставник в Проект "Студентски практики", финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси, съфинансиран от Европейския социален фонд 2013 - Студентско иконографско ателие „Европейски влияния върху българската монументална и кавалетна църковна живопис през Възраждането”, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски" 2010-2013 г. - Ръководител на научен проект, финансиран от Фонд "Научни изследвания" на МОМН, в конкурс „Стипендии за постдокторантски стаж в чуждестранни научни организации" – 2009: Проект № ДПОСТДОК 02/1 от 11.01.2010 г.: "Изобразяването на “Славата Божия” в контекста на византийската и пост-византийската иконографска традиция – произход и семантика" 2012 г. - Getty Research Exchange Fellowship Program for the Mediterranean Basin and Middle East, program of CAORC 2012 - 2013 г. - BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени” – бенефициент ШУ „Епископ Константин Преславски” 2012 - 2013 г. - BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” – бенефициент ШУ „Епископ Константин Преславски” 2012 г. - Студентско иконографско ателие „Стенописната иконографска програма в православния храм”, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски" 2011 г. - Студентско иконографско ателие „Книги, образи, символи – Евангелските изображения в контекста на каноничната изобразителна система на православната миниатюрна и кавалетна живопис”, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски" 2011 г. – „Артистични послания”, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски" 2010 г. - Студентско иконографско ателие "Обучението по рисуване в контекста на каноничната изобразителна система на православната кавалетна и монументална живопис", финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски" 2009 г. - Студентско иконографско ателие "Преображение на духа - преображение на културата. Иконографски и културни измерения на модела "Преображение" в изкуството", финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски" 2009 г. - "Българската култура в многоезичието на съвременното сръбско образование", финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски"" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(1059) "Member of the Advisory Board of the De Medio Aevo (ISSN-e 2255-5889) – since September 2018 http://www.capire.es/eikonimago/index.php/demedioaevo/about/editorialTeam Member of the Editorial Board of the International Journal of Literature and Arts (IJLA) – since June 2018 http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/editorialboard?journalid=502 Member of the Editorial Board of the OPEN JOURNAL FOR STUDIES IN ARTS (OJSA) – since February 2018 http://www.centerprode.com/ojsa/ojsa_editorial_team.html Editor on Academia.edu - since February 2017 Chair of Session of Free Communication “Studies in Byzantine Art – III” on the 23th International Congress of Byzantine Studies, Belgrade, 21-27 August 2016 Член на редакционния екип на реферираното научно списание Acta Scientifica Naturalis - от 2014 до момента Member of the Scientific Organizing Committee of the 1th International Conference “HARMONY OF NATURE AND SPIRITUALITY IN STONE" - Kragujevac, Serbia, 17-18 March 2011" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [11]=> array(3) { ["detail"]=> string(248) "От 2008 г. - член на Съюза на учените в България, № 4985 Член на Дружество на шуменските художници Член на Представителството на СБХ – Шумен" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [12]=> array(3) { ["detail"]=> string(894) "Наградата на Шумен за изкуство и култура 2019, раздел "Изобразително изкуство" (колективна награда) – за изложбата „Код визуално“ Юбилейна изложба по случай 25-годишнината от основаването на Катедра ВИТМ, с куратор проф. Валери Чакалов Наградата на Шумен за изкуство и култура 2015, раздел "Изобразително изкуство" (колективна награда) – за Студентско иконографско ателие с ръководител доц. д-р Ростислава Тодорова Награда за най-добро представяне на 3th International Conference of Young Scientists, 18-19 June 2009, Plovdiv" ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Ростислава Георгиева Тодорова-Енчева

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 201

Телефон: 054 830365 вътр.134

Email: rostislava.todorova@shu.bg

Приемно време: Сряда, 10.00-12.00 ч.

Завършен университет, специалност

2002 г. - Бакалавър и магистър по Педагогика на изобразителното изкуство (Графика), ШУ “Епископ Константин Преславски”

1998 г. - Бакалавър и магистър по Теология, ШУ “Епископ Константин Преславски”

Заемани академични длъжности

2013 - доцент (теория на изкуството) в ШУ

2008 - главен асистент (изкуствознание)

2006 - асистент (изкуствознание)

2004-2006 - хоноруван преподавател

2003-2006 - редовен докторант (изкуствознание)

Придобити научни степени

2008 - доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства (ВАК)

Водени лекции и/или упражнения

Християнско изкуство - лекции (от 2015 до момента)

Иконография - лекции и упражнения (от 2012 до момента)

История на визуалните изкуства - лекции (от 2017 до момента)

Теория на изкуството - лекции и упражнения (от 2018 до момента)

Теория на художественото творчество - лекции (от 2008 до момента)

Художествена критика - лекции (от 2008 до момента)

Рисуване – упражнения (от 2006 до момента)

Перспектива – лекции и упражнения (от 2004 до момента)

Пластична анатомия - лекции (от 2018 до момента)

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

11-16.11.2019 – лекционен курс по Перспектива, Факултет по изящни изкуства, Тракийски университет, Одрин, Турция – преподавателска мобилност по програма "Еразъм"+

Области на научни интереси

Към 1.11.2019:

Наукометрични показатели:

h-index 1 (by ResearchGate) / RG Score 6.50 / h-index 3 (by Google Science) / AuthorRank 4.2 (by Academia.edu)

Автор на 82 научни публикации: 2 монографии; 4 учебника (1 от които в съавторство); 1 учебно помагало; 2 предговора; 3 студии; 48 научни статии, (в т. ч. 3 бр. с Impact Factor (Web of Science) и Impact Rank (Scopus), 3 бр. в чуждестранни реферирани издания, 12 бр. в български реферирани издания); 22 доклада на научни конференции, симпозиуми и конгреси;

Забелязани цитати - 88 бр., от които 4 бр. в чуждестранни научни монографии (в т.ч. 1 бр. SCOPUS), 1 бр. отзив в чуждестранно научно списание, 7 бр. в PhD дисертации в чужбина, 6 бр. в MA дисертации в чужбина, 19 бр. в чуждестранни научни списания ( в т.ч. 10 бр. SCOPUS и Web of Science), 4 бр. в PhD дисертация в България, 1 бр. монография в България, 35 бр. в български научни списания и издания, 9 бр. в други публикации.

https://shu-bg.academia.edu/RostislavaTodorova

https://www.researchgate.net/profile/Rostislava_Todorova

Научни интереси: изкуствознание, културология, история на изкуството, история на културата, история на религиите, християнско изкуство, православна иконография

Творческа дейност: в областта на рисунката, живописта и иконописта

Владее:

Английски език - говорене (отлично), четене (отлично), писане (отлично)

Руски език - говорене (много добро), четене (отлично), писане (отлично)

Гръцки език - говорене (добро), четене (много добро), писане (много добро)

Италиански – говорене (основно), четене (основно), писане (основно)

Специализации

Гети стипендиант за 2012 (ARIT-Истанбул):

9 June - 16 July 2012 - 2012 Getty Research Exchange Fellowship Program for the Mediterranean Basin and Middle East - \"Vision and Visual Culture in Byzantium\", Istanbul, Turkey

Стипендиант на School of Modern Greek Language of Aristotle University of Thessaloniki, Greece:

16 August - 14 September 2011 - 1-month Fellowship in the School of Modern Greek Language of Aristotle University of Thessaloniki, Greece

8-месечен постдокторантски стаж в Aristotle University of Thessaloniki, Greece:

28 May 2010 - 28 January 2011 - 8-months Postdoctoral Fellowship in the Theological Faculty of Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Двугодишен стипендиант на фондация "Отворено общество":

1997-1998 г. - стипендиант на "Open Society Institute" - Sofia, в конкурс за финансиране на студентски научни изследвания

1996-1997 г. - стипендиант на "Open Society Institute" - Sofia, в конкурс за финансиране на студентски научни изследвания

Участия в международни и национални научни проекти

2019 - проект „Визуални изследвания, форми на сетивност”, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски"

2019 - 11-15 November 2019 Faculy of Fine Arts, trakiya University, Edirne, Turkey, ERASMUS +

2018 - 19-23 March 2018 Faculty of Pedagogy of University of Cordoba, Spain, ERASMUS +

2018 – проект „А 4 +”, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски"

2018 - Академичен наставник в Проект "Студентски практики", финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси, съфинансиран от Европейския социален фонд

2017 – проект „Изкуство-Традиция-Иновация”, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски"

2016 - 2017 - Академичен наставник в Проект "Студентски практики", финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси, съфинансиран от Европейския социален фонд

2016 – Ръководител на проект Студентско иконографско ателие „Никола Василев и Шуменската иконописна школа”, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски"

2015 – Ръководител на проект Студентско иконографско ателие „Пилигрими и зографи”, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски"

2015 - Участник в общоуниверситетски проект "Интердисциплинарно изследване на мегалитите в България", финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски"

2014 - Участник в общоуниверситетски проект "Интердисциплинарно изследване на мегалитите в България", финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски"

2014 - Ръководител на проект Студентско иконографско ателие „Шуменските зографи през Възраждането”, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски"

2014 - Академичен наставник в Проект "Студентски практики", финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси, съфинансиран от Европейския социален фонд

2014 - BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” – бенефициент ШУ „Епископ Константин Преславски”

2013 - Академичен наставник в Проект "Студентски практики", финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси, съфинансиран от Европейския социален фонд

2013 - Студентско иконографско ателие „Европейски влияния върху българската монументална и кавалетна църковна живопис през Възраждането”, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски"

2010-2013 г. - Ръководител на научен проект, финансиран от Фонд "Научни изследвания" на МОМН, в конкурс „Стипендии за постдокторантски стаж в чуждестранни научни организации" – 2009:

Проект № ДПОСТДОК 02/1 от 11.01.2010 г.: "Изобразяването на “Славата Божия” в контекста на византийската и пост-византийската иконографска традиция – произход и семантика"

2012 г. - Getty Research Exchange Fellowship Program for the Mediterranean Basin and Middle East, program of CAORC

2012 - 2013 г. - BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени” – бенефициент ШУ „Епископ Константин Преславски”

2012 - 2013 г. - BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” – бенефициент ШУ „Епископ Константин Преславски”

2012 г. - Студентско иконографско ателие „Стенописната иконографска програма в православния храм”, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски"

2011 г. - Студентско иконографско ателие „Книги, образи, символи – Евангелските изображения в контекста на каноничната изобразителна система на православната миниатюрна и кавалетна живопис”, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски"

2011 г. – „Артистични послания”, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски"

2010 г. - Студентско иконографско ателие "Обучението по рисуване в контекста на каноничната изобразителна система на православната кавалетна и монументална живопис", финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски"

2009 г. - Студентско иконографско ателие "Преображение на духа - преображение на културата. Иконографски и културни измерения на модела "Преображение" в изкуството", финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски"

2009 г. - "Българската култура в многоезичието на съвременното сръбско образование", финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски"

Организационна дейност

Member of the Advisory Board of the De Medio Aevo (ISSN-e 2255-5889) – since September 2018 http://www.capire.es/eikonimago/index.php/demedioaevo/about/editorialTeam

Member of the Editorial Board of the International Journal of Literature and Arts (IJLA) – since June 2018 http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/editorialboard?journalid=502

Member of the Editorial Board of the OPEN JOURNAL FOR STUDIES IN ARTS (OJSA) – since February 2018 http://www.centerprode.com/ojsa/ojsa_editorial_team.html

Editor on Academia.edu - since February 2017

Chair of Session of Free Communication “Studies in Byzantine Art – III” on the 23th International Congress of Byzantine Studies, Belgrade, 21-27 August 2016

Член на редакционния екип на реферираното научно списание Acta Scientifica Naturalis - от 2014 до момента

Member of the Scientific Organizing Committee of the 1th International Conference “HARMONY OF NATURE AND SPIRITUALITY IN STONE" - Kragujevac, Serbia, 17-18 March 2011

Членства в научни организации

От 2008 г. - член на Съюза на учените в България, № 4985

Член на Дружество на шуменските художници

Член на Представителството на СБХ – Шумен

Държавни и/или научни награди

Наградата на Шумен за изкуство и култура 2019, раздел "Изобразително изкуство" (колективна награда) – за изложбата „Код визуално“ Юбилейна изложба по случай 25-годишнината от основаването на Катедра ВИТМ, с куратор проф. Валери Чакалов

Наградата на Шумен за изкуство и култура 2015, раздел "Изобразително изкуство" (колективна награда) – за Студентско иконографско ателие с ръководител доц. д-р Ростислава Тодорова

Награда за най-добро представяне на 3th International Conference of Young Scientists, 18-19 June 2009, Plovdiv

Дисертации

2008г. - "Обратната" перспектива като каноничен метод за изграждане на иконното пространство. Дисертация за придобиване на научно-образователната степен "доктор по изкуствознание". Автореферат, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2008 г., 36 стр.

Монографии

2013г. - Теория на художественото творчество. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2013, 184 стр.; ISBN 978-954-577-667-0

2009г. - Иконната перспектива. В. Търново: Фабер, 2009, 156 стр., 9 ил.; ISBN: 978-954-400-186-5

Учебници

2013г. - Перспектива. Шумен: ЦДО на ШУ "Епископ Константин Преславски", 2013, 86 стр., 8 ил.

2013г. - Художествена критика. Шумен: ЦДО на ШУ "Епископ Константин Преславски", 2013, 64 стр., 14 ил.

2013г. - Основи на теорията на художественото творчество. Шумен: ЦДО на ШУ "Епископ Константин Преславски", 2013, 96 стр., 33 ил.

2011г. - Енчев, Д., Тодорова, Р. Стереохимия на органичните реакции. В. Търново: Фабер, 2011, 219 стр., ISBN: 978-954-400-489-7. Авторство на раздел: „Методи за изобразяване на пространствени обекти”

Учебни помагала

2011г. - Перспектива. I-ва част. В. Търново: Фабер, 2011, 144 стр., 71 ил.; ISBN: 978-954-775-477-4

Студии

2018г. - Вторият Царевград между IX и XIX в.: Възрожденската иконография на Велики Преслав. В: "Преславска книжовна школа", т. ХVIII, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2018, с. 356-375

2017г. - От Лозенград до Русия: Анастас Кръкклисийски и Шуменските зографи. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XXI D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2017, с. 589-609

2016г. - The Aureole and the Mandorla: Aspects of the Symbol of the Sacral from Ancient Cultures to Christianity. Studia Academica Sumenensia, 3, pp. 199-223

Статии

2019г. - Editorial Note: Where Science Meets Art: “145 years since the birth of the painter Trifon Popov”. Acta Scientifica Naturalis Vol. 6, No. 1, 2019, De Grueter Open, p. 6-7, DOI:10.2478/asn-2019-0001, ISSN 2367-5144

2019г. - Търновското влияние в една икона „Св. св. Кирил и Методий“ на Никола Василев от Шумен. В: „Търновска книжовна школа“, Т. 11, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий, 2019, с. 686-698, ISBN 978-619-208-181-2

2019г. - “Ad nomina colorum: бяло, по-бяло, най-бяло”. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XXIII D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2019, с. 846-855, ISSN 1314-6769

2019г. - Editorial Note: Where Science Meets Art: “145 years since the birth of the painter Hristo Kazandzhiev”. Acta Scientifica Naturalis Vol. 6, No. 2, 2019, De Grueter Open, p. I-III, DOI:10.2478/asn-2019-0014, ISSN 2367-5144

2018г. - Editorial Note: Where Science Meets Art (II). Acta Scientifica Naturalis Vol. 5, No. 1, 2018, De Grueter Open, p. 4-5, https://doi.org/10.2478/asn-2018-0001, ISSN 2367-5144

2018г. - THE FORGOTTEN ICONOGRAPHERS FROM SHUMEN: ‘WRITTEN BY THE HAND OF RADUSH (DIMITROV)’. SocioBrains, Issue 45, May 2018, с. 174-179. ISSN 2367-5721

2018г. - Нови данни за най-ранните икони на зографите Никола Василев и Васил Хр. Беделев от Шумен. Визуални изкуства. Списание за съвременно изкуство., бр. 1/2017, стр. 36-44, ВТУ, 2018, ISSN 2535-101X

2018г. - Една непубликувана икона „Тайната вечеря“ на шуменския зограф Никола Василев. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XXII D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2018, с. 640-646, ISSN 1314-6769

2018г. - Editorial Note: Where Science Meets Art (III). Acta Scientifica Naturalis Vol. 5, No. 2, 2018, De Grueter Open, p. 6-7, https://doi.org/10.2478/asn-2018-0015, ISSN 2367-5144

2018г. - AN UNPUBLISHED ICON OF THE LAST SUPPER BY ZOGRAPH NIKOLA VASILEV FROM SHUMEN. SocioBrains, Issue 51, November 2018, с. 113-118. ISSN 2367-5721 - (in English)

2017г. - Концептуализацията на образите на св. св. Кирил и Методий в иконографския модел на Никола Василев от Шумен. В: „Limes Slavicus 2: Културни концепти на славянството“, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2017, с. 78-95

2017г. - „Художниците на Шумен“. Предговор за „Съвременни шуменски художници. Дружество на шуменските художници. Представителство на СБХ“. Двуезичен каталог. Шумен: Артпринт, 2017, с. 3

2017г. - „Оттука започва България“. Послеслов за „Съвременни шуменски художници. Дружество на шуменските художници. Представителство на СБХ“. Двуезичен каталог. Шумен: Артпринт, 2017, с. 64

2017г. - Editorial Note: Where Science Meets Art. Acta Scientifica Naturalis Vol. 4, No. 1, 2017, De Grueter Open, p. 5. DOI: 10.1515/asn-2017-0001

2017г. - Биографиите на шуменските зографи: една нова интерпретация. SocioBrains, Issue 34, June 2017, с. 227-233. ISSN 2367-5721

2017г. - From Lozengrad to Russia: Anastas Krakklisiyski and the Iconographic School in Shumen. SocioBrains, Issue 39, November 2017, с. 351-364. ISSN 2367-5721

2016г. - „Рождество Христово” в иконографската традиция на Шуменската иконописна школа, Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2016, стр. 799-809

2016г. - За името на един иконописец: една непубликувана икона „Св. Трифон с житие”, Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2016, стр. 791-798

2016г. - „ВЪ НАЧАЛЕ БЕ СЛОВО”: една непубликувана икона „Св.св. Кирил и Методий” на шуменския зограф Никола Василев. В: Преславска книжовна школа, IN HONOREM, т. 3, QUADRIVIUM, Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов, Шумен, 2016, с. 87-102

2015г. - Icons as Maps: Cartographic Icons in Orthodox Art. EIKON IMAGO 7, (2015/1), pp. 13-30

2015г. - Забравеният поклонник: един шуменски хаджия от 1890. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XIX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, стр. 825-830

2015г. - От слово към образ: коя е първата исихастка мандорла? Сборник "Преславска книжовна школа", т. ХV, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2015, стр. 427-446

2014г. - Поклонничество в образи: една шуменска йерусалимия от 1890 г. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XVIII D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2014, стр. 593-599

2014г. - Orthodox Cosmology and Cosmography: The iconographic mandorla as Imago Mundi. EIKON IMAGO 6, (2014/2), pp. 77-94

2014г. - Българското иконографско художествено наследство и неговото място на културната карта на европейското изкуство. В: „България в световното културно наследство", Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2014, стр. 1192-1197, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2014, стр. 1192-1197

2014г. - Orthodox Cosmology and Cosmography: Iconographic Mandorla as Imago Mundi. In: Collection of Scientific Works XII, Nis: NKC, 2014, pp. 143-154

2013г. - Обучението по изобразително изкуство и преподаването на перспектива в европейската художествена и образователна практика - исторически данни. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XVII D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2013, стр. 495-501

2013г. - Обучението по изобразително изкуство и преподаването на перспектива в българските училища през Възраждането. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XVII D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2013, стр. 502-506 (в съавт. с Петрова, Г.)

2013г. - Visualizing the Divine: Mandorla as a Vision of God in Byzantine Iconography. IKON Journal of Iconographic Studies, 6, 2013, pp. 287-296

2012г. - Depicting Sacred Space in Christian Iconography: Cultural Geographical Diffusion of the Models of Mandorla. Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Faculty of Education and Arts, Vol. XVI D, Shumen: UI “Episkop Konstantin Preslavsky, 2012, 461-470

2012г. - Developing Artistic Space: Cultural Geographical Diffusion of Perspective Models in Art. Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Faculty of Education and Arts, Vol. XVI D, Shumen: UI “Episkop Konstantin Preslavsky, 2012, 453-460

2012г. - Orthodox Cosmology and Cosmography: Mandorla as Imago Mundi. Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Vol. XXI B4, Faculty of Natural Science, 2012, pp. 44-54

2012г. - Icons as Maps: Cartographic Icons in Orthodox Art – I part. Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Vol. XXI B4, Faculty of Natural Science, 2012, pp. 55-63

2012г. - Icons as Maps: Cartographic Icons in Orthodox Art – II part. Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Vol. XXI B4, Faculty of Natural Science, 2012, pp. 64-72

2011г. - Червените мандорли в православната иконография и тяхното присъствие в българската Възрожденска иконопис – образци от Варненска и Великопреславската епархия. Известия на Съюза на учените – Варна, „Културното наследство на Варна ‘2011", Варна: Съюз на учените Варна, 2011, стр. 82-89

2011г. - Православната иконография като художествено наследство в контекста на европейското културно пространство. Известия на Съюза на учените - Варна, Серия "Хуманитарни науки" 1/2011, Варна: СУВ, 2011, стр. 182-184

2010г. - Ренесансовата перспективна система като основа на съвременната художествена рисунка. Годишник „Наука-образование-изкуство”,т. IV, Благоевград: Съюз на учените - Благоевград, 2010, стр. 410-417

2010г. - "Обратна" перспектива vs. линейна перспектива. В: "Акы бъчела любодяльна" - Юбилеен сборник на НЦ "Преславска книжовна школа", посветен на 60-годишнината на доц. д-р Цветанка Янакиева, ст.н.с. ІІ ст. д-р Павел Георгиев и доц. Валентин Кулев. Шумен: НЦ "Преславска книжовна школа", 2010, стр. 317-332

2009г. - Theological dimensions of Art: Icon Image like a Mirror of God. In: Scientific Research of the Union of Scientists - Plovdiv, Series B. Natural Sciences and Humanities, Vol. XII, Plovdiv, 2009, pp. 229-232

2008г. - Реверсивната естетическа концепция на православното изкуство. В: Християнската култура в Средновековна България – студии по случай 1100 години от смъртта на св. княз Борис I (oк. 835-907). Велико Търново: Фабер, 2008, стр. 439-445

2008г. - "Vesica piscis" - между езотериката и православното християнско изкуство. В: Философия и езотерика. Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2008, стр. 397-407

2008г. - Православната иконография в контекста на обучението на студентите по изобразително изкуство. Годишник „Наука-образование-изкуство”, т. II, Благоевград: Съюз на учените - Благоевград, 2008, стр. 502-509

2008г. - Нетварната светлина като атрибут на византийския иконографски образ. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2008, сборник "Преславска книжовна школа", т. Х, стр. 450-467

2008г. - "Обратната" естетика на православния иконен образ. Пловдив, 2008, т. IX, Scientific Researches of the Union of Scientists – Plovdiv, стр. 61-65

2007г. - Православното изкуство като конвенция в контекста на европейското културно пространство. Годишник на ЮЗУ "Неофит Рилски", Факултет по изкуствата, т. V, Благоевград, 2007, стр. 77-78

2006г. - Иконната перспектива - конвенция и инвариант на реалността в православния образ. Бургас: Science Invest LTD, Scientific Articles. Humanities 2006, pp. 247-256

2006г. - "Обратната" перспектива като схема на изобразителността и тълкувание на действителността според о. Павел Флоренски. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, 2006, сборник “Трудове на Катедрите по история и богословие”, т. IX, стр. 60-77

2005г. - Съотношение между иконичен образ и живописно изображение. Бургас: Science Invest LTD, 2005, Сборник “Научни публикации 2005. Хуманитарни науки, научни статии, том I”, стр. 224-234

2005г. - "Обратната" иконна перспектива в перспективната теория на Борис Раушенбах. Пловдив, 2005, т. VI, Scientific Researches of the Union of Scientists–Plovdiv, стр. 499-504

2004г. - Каноничният метод за предаване на триизмерното пространство върху иконната плоскост. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски” и “Антос полиграф”, 2004, сборник “Трудове на Катедрите по история и богословие”, т. VII, стр. 5-15

2004г. - "Обратната" перспектива като основен организиращ принцип на иконното пространство. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, 2004, сборник “Образование и изкуство”, т. III, стр. 458-462

Доклади

2019г. - “Oh, che amara cosa e questa prospettiva!”: Съвременните предизвикателства в обучението по перспектива. Сборник научни трудове от Пътуващ семинар Истанбул-Кушадасъ-Измир „Иновации в образованието“, 30.04.-07.05.2019. Шумен: Фабер, 2019, стр. 322-328

2018г. - Зографът Анастас Кръкклисийски и Шуменската иконописна школа. Доклад на Юбилейната научна конференция по повод 25-годишнината на Катедра „Теология” на ШУ „Епископ Константин Преславски”, 9 декември 2016 г. Шумен: ШУ „Епископ Константин Преславски” (под печат)

2018г. - Забравените зографи на Шумен: „Написа рука Радушъ (Димитров)“. Сборник научни трудове от Пътуващ семинар Одрин-Чанаккале-Дидим „Иновации в образованието“, 27.04.-04.05.2018. Шумен: Фабер, 2018, стр. 310-315

2016г. - Изображенията на Христос в раннохристиянските verti a fondo d’oro. Сборник научни трудове от Пътуващ семинар Белград-Любляна-Италианска Ривиера-Загреб, 3-11 Май 2016, "Иновации в образованието", ПФ, ШУ "Епископ Константин Преславски". Шумен: Фабер, 2016, стр. 294-300

2016г. - “Сюжетът „Рождество Христово” в творчеството на шуменските зографи през Възраждането”, Пети Рождественски четения на ФХН, 16.12.2015 г. ЛИТЕРМЕДИЯ, 2016 (под печат)

2016г. - An Early Fourteenth-Century Visual Theology: First ‘Hesychastic’ Mandorlas. Free Communication on the 23rd International Congress of Byzantine Studies, Belgrade, 21-27 August 2016, Thematic Session “Studies in Byzantine Iconography – Part 2”, p. 5. At: http://byz2016.rs/

2015г. - Иконография и картография: Графични епитоми на Вселената през Средновековието. Сборник научни трудове от Пътуващ семинар Одрин-Чешме-Измир-Одрин, 4-9 Май 2015, "Иновации в образованието", ПФ, ШУ "Епископ Константин Преславски". В. Търново: Фабер, 2015, стр. 293-299

2014г. - Забравените зографи: Никола Василев и Васил Беделев от Шумен. Сборник научни трудове от Пътуващ семинар Шумен-Белград-Будапеща-Прага-Братислава, 6-11 Май 2014, "Иновации в образованието", ШУ "Епископ Константин Преславски", ПФ, В. Търново: Фабер, 2014, стр. 317-322

2012г. - Иконографското художествено наследство на Шумен в контекста на културно-историческото наследство на България. Сборник научни трудове от Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011”, ФПН, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2012, стр. 262-268

2012г. - От „Динамизма на един велосипедист” през „Велосипедист” до „Супрематистка композиция: бяло върху бяло”. Доклад на Международната научна конференция, посветена на 100-годишнината от манифеста на руския футуризъм "Шамар на обществения вкус", 5-7 октомври 2012, Шумен (под печат)

2011г. - Ancient Greek Philosophy and Arab Optics as Main Sources of the Renaissance Perspective. Сборник научни трудове от Национална конференция с международноучастие „40 години Шуменски университет 1971-2011”, ПФ, част I, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2011, стр. 826-832

2011г. - The Color of the Sacred Space: Red Mandorlas in Orthodox Iconography. Proceedings of the XXIInd International Congress of Byzantine Studies, Sofia, 22-27 August 2011, vol. III, Sofia: Bulgarian Historical Heritage Foundation, 2011, pp. 306-307

2011г. - The Migrating symbol: Vesica Piscis from the Pythagoreans to the Christianity. Proceedings of the 1-th International Conference „HARMONY OF NATURE AND SPIRITUALITY IN STONE“, held at 17-18 March 2011 in Kragujevac, Serbia, pp. 217-228

2011г. - New Religion – New Symbolism: Adoption of Mandorla in the Christian Iconography. Collection of Scientific Works IX, NIS AND BYZANTIUM - “Towards the celebration of the Edict of Milan anniversary”, Nis: NKC, 2011, pp. 47-64

2009г. - Пространствен анализ на иконографския сюжет "Сретение Господне" - перспективни модели. В: Сборник с доклади от Юбилейната научна конференция"България и българите в Европа", В. Търново, 16-17 Октомври 2009, В. Търново: Фабер, 2010, стр. 201-210

2009г. - Пространствен анализ на иконографския сюжет "Въведение на Пресвета Богородица в храма" - перспективни модели. В: Сборник с доклади от Юбилейната научна конференция "България и българите в Европа", В. Търново, 16-17 Октомври 2009, В. Търново: Фабер, 2010, стр. 190-200

2009г. - A Challenge or a Tradition: Turning Students on to Religious Art. In: Congress Full Text Book of the V-th International Balkan Education and Science Congress, 1-3 October 2009, Vol. 2, pp. 431-433

2009г. - Иконографията на св.преп. Мария Египетска - изобразителни и културни модели. Proceeding of the International Scientific Conference "Economics and Society Development on the Base of the Education", held on 4-5 June 2009, Stara Zagora, Vol. VI: Social Studies: Theology, pp.177-183

2008г. - Съвременното разбиране за православната християнска иконография. Сборник с доклади от Научна конференция с международно участие "Науката в условията на глобализация", Кърджали, 1-2 октомври 2008, т. III, ч. I, Кърджали: Дъга-ЙК, 2008, стр. 68-73

2008г. - Мандорлата в православната икона - светлина или пространство. Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Българската наука и Европейското изследователско пространство", Стара Загора, 5-6 юни 2008, раздел „Theological studies”, ISBN 978-954-93-2944-5

2006г. - Образ и изображение в православната икона. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, 2006, Сборник с научни доклади на докторанти на ШУ “Епископ Константин Преславски”, стр. 86-98

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2018г. - Review for Todorova, R. An Early Fourteenth-Century Visual Theology: First "Hesychastic" Mandorlas. Free Communication on the 23rd International Congress of Byzantine Studies, Belgrade, 21-27 August 2016, Thematic Session “Studies in Byzantine Iconography – Part 2”. In: Negrau, E. The Arts Sessions at the 23rd Congress of Byzantine Studies, Belgrade, 22-27 August 2016. Revue Roumaine d Histoire de l Art. Serie Beaux-Arts, Tome 54-55, pp. 145–147, Bucarest, 2017–2018, p. 147

2010г. - Рецензия за Тодорова, Р. Иконната перспектива. В. Търново: Фабер, 2009, 156 стр., 9 ил.; ISBN: 978-954-400-186-5 In: Архим. доц. д-р Павел (Стефанов). Нова книга за перспективата в православното изкуство. В: Православие.бг. Достъпно на: https://www.pravoslavie.bg/Критика/нова-книга-за-перспективата-в-правосл/. (Посетено на 30 март 2019).

Цитирания

2019г. - Todorova, R. The Aureole and the Mandorla: Aspects of the Symbol of the Sacral from Ancient Cultures to Christianity. Studia Academica Sumenensia, 3, pp. 199-223 Cited in: Hider, L. A Story, Metaphor, and a Matrix for the Truly Rural Church That Grows Christ Followers in an Uncertain Future. George Fox University, Doctor of Ministry. 2019, pp. 164, https://digitalcommons.georgefox.edu/dmin/314, p. 70

2019г. - Todorova, R. “Visualizing the Divine: Mandorla as a Vision of God in Byzantine Iconography”, IKON Journal of Iconographic Studies, 6, 2013, pp. 287-296 Cited in: Jackson, C. “The Illuminations of Mukhlis ibn Abdallah al-Hindi: Identifying Manuscripts from Late Medieval Konya”, Muqarnas Online, 36, Issue 1, 2019, pp. 41–60, pp. 50-52

2019г. - Todorova, R. The Aureole and the Mandorla: Aspects of the Symbol of the Sacral from Ancient Cultures to Christianity. Studia Academica Sumenensia, 3, pp. 199-223 Cited in: Jackson, C. “The Illuminations of Mukhlis ibn Abdallah al-Hindi: Identifying Manuscripts from Late Medieval Konya”, Muqarnas Online, 36, Issue 1, 2019, pp. 41–60, p. 52

2019г. - Тодорова, Р. Перспектива. I-ва част. В. Търново: Фабер, 2011, с. 9 Цитирано в: Стефанов, С. „Перспективата като изразно средство в изобразителното изкуство. Символно значение на перспективата“, Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XXIII D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2019, стр. 877-884, стр. 878

2019г. - Тодорова, Р. Перспектива. I-ва част. В. Търново: Фабер, 2011, с. 19, 22-25, 29 Цитирано в: Петрова, Р. „Идеите на Новото време: От Джотто до Леонардо“, Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XXIII D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2019, стр. 836-846, стр. 839, 840, 841, 842

2019г. - Тодорова, Р. Теория на художественото творчество. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2013, с. 106-116 Цитирано в: Стоилова, Р. „Цената на изкуството: Едно „Кървавочервено огледало“ за 1,1 милион долара“, Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XXIII D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2019, стр. 856-863, стр. 857

2018г. - Todorova, R. “Visualizing the Divine: Mandorla as a Vision of God in Byzantine Iconography”, IKON Journal of Iconographic Studies, 6, 2013, pp. 287-296 Cited in: Серева, Е. „Богородичният акатист в българската църковна живопис през Възраждането“. Дисертация за придобиване на ОНС „доктор“. БФ на СУ „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 306, ил. 62, с. 208

2018г. - Тодорова, Р. Мандорлата в православната икона - светлина или пространство. Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Българската наука и Европейското изследователско пространство", Стара Загора, 5-6 юни 2008, раздел „Theological studies”, ISBN 978-954-93-2944-5 http://www.sustz.com/Proceeding08/Papers/THEOLOGICAL%20STUDIES/Todorova_Rostislava.pdf Cited in: Серева, Е. „Богородичният акатист в българската църковна живопис през Възраждането“. Дисертация за придобиване на ОНС „доктор“. БФ на СУ „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 306, ил. 62, с. 208

2018г. - Тодорова, Р. Червените мандорли в православната иконография и тяхното присъствие в българската Възрожденска иконопис – образци от Варненска и Великопреславската епархия. Известия на Съюза на учените – Варна, „Културното наследство на Варна ‘2011", Варна: Съюз на учените Варна, 2011, стр. 82-89 Cited in: Серева, Е. „Богородичният акатист в българската църковна живопис през Възраждането“. Дисертация за придобиване на ОНС „доктор“. БФ на СУ „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 306, ил. 62, с. 268

2018г. - Тодорова, Р. „ВЪ НАЧАЛЕ БЕ СЛОВО”: една непубликувана икона „Св.св. Кирил и Методий” на шуменския зограф Никола Василев. В: Преславска книжовна школа, IN HONOREM, т. 3, QUADRIVIUM, Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов, Шумен, 2016, с. 87-102 Цитирано в: Стефанова, Л. „Иконографски особености в изображенията на светите равноапостоли Кирил и Методий и техните ученици“. В: Иванов, И. (съст.) Благовестие и мисия: Мисионерско и просветителско дело на светите братя Кирил и Методий и свети Климент Охридски. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 173-193, с. 174, 185

2018г. - Todorova, R. The Migrating symbol: Vesica Piscis from the Pythagoreans to the Christianity. Proceedings of the 1-th International Conference „HARMONY OF NATURE AND SPIRITUALITY IN STONE“, held at 17-18 March 2011 in Kragujevac, Serbia, pp. 217-228 Cited in: Penn, Sh. “The Gaze and the Virgin: Marian Dimensions of Luis Bunuel’s Viridiana”, Bulletin of Spanish Visual Studies, 2:2, 2018, pp. 215-240, DOI: 10.1080/24741604.2018.1501955, p. 227

2018г. - Todorova, R. Orthodox Cosmology and Cosmography: The iconographic mandorla as Imago Mundi. EIKON IMAGO 6, (2014/2), pp. 77-94 Cited in: Tesic-Radovanovic, D. “Representing Light. Symbolism of Early Christian Lamp Decorations from Central Balkans (4th Till 7th Centuries)”. Doctoral Dissertation from University of Belgrade, Faculty of Philosophy – Belgrade, Department of Art History. Belgrade, 2018, 334 pages, p. 17, 106

2018г. - Todorova, R. The Aureole and the Mandorla: Aspects of the Symbol of the Sacral from Ancient Cultures to Christianity. Studia Academica Sumenensia, 3, pp. 199-223 Cited in: Brodbeck, S., De Giorgi, M., Falla Castelfranchi, M., Jolivet-Levy, C., Raynaud, M.-P. (Eds.). San Filippo di Fragala, monastero greco delle Sicilia normanna. Rome; Bari: Ecole francaise de Rome; Mario Adda Editore, 2018, p. 245

2017г. - Todorova, R. The Aureole and the Mandorla: Aspects of the Symbol of the Sacral from Ancient Cultures to Christianity. Studia Academica Sumenensia, 3, pp. 199-223 Cited in: Berger, A., Hubel, M. (eds.) Bibliographische Notizen und Mitteilungen. Byzantinische Zeitschrift. Volume 110, Issue 4 (Dec 2017), pp. 793–1226; p. 1061

2017г. - Todorova, R. “Visualizing the Divine: Mandorla as a Vision of God in Byzantine Iconography”, IKON Journal of Iconographic Studies, 6, 2013, pp. 287-296 Cited in: Tomic-Duric, M. “The Concepts of the Thematic Programme of the Church of Saint Demetrios at Markov Manastir”. Doctoral Dissertation from University of Belgrade, Faculty of Philosophy – Belgrade, Department of Art History. Belgrade, 2017, 967 pages, p. 267

2017г. - Todorova, R. Orthodox Cosmology and Cosmography: Iconographic Mandorla as Imago Mundi. Twelfth Symposium Nis and Byzantium, 3-6 June 2013, Collection of Scientific Works XII, Nis: NKC, 2014, pp. 143-154 Cited in: Tomic-Duric, M. “The Concepts of the Thematic Programme of the Church of Saint Demetrios at Markov Manastir”. Doctoral Dissertation from University of Belgrade, Faculty of Philosophy – Belgrade, Department of Art History. Belgrade, 2017, 967 pages, p. 267, 659

2017г. - Todorova, R. “New Religion – New Symbolism: Adoption of Mandorla in the Christian Iconography”, Collection of Scientific Works IX, NIS AND BYZANTIUM - “Towards the celebration of the Edict of Milan anniversary”, Nis: NKC, 2011, pp. 47-64 Cited in: Tomic-Duric, M. “The Concepts of the Thematic Programme of the Church of Saint Demetrios at Markov Manastir”. Doctoral Dissertation from University of Belgrade, Faculty of Philosophy – Belgrade, Department of Art History. Belgrade, 2017, 967 pages, p. 267

2017г. - Todorova, R. The Aureole and the Mandorla: Aspects of the Symbol of the Sacral from Ancient Cultures to Christianity. Studia Academica Sumenensia, 3, pp. 199-223 Cited in: Grunova, Z., Holesova, M. “Ellipse and Oval in Baroque Sacral Architecture in Slovakia”, Civil and Environmental Engineering, Vol. 13, No. 1, 2017, pp. 30-41, p. 32

2017г. - Todorova, R. The Migrating symbol: Vesica Piscis from the Pythagoreans to the Christianity. Proceedings of the 1-th International Conference „HARMONY OF NATURE AND SPIRITUALITY IN STONE“, held at 17-18 March 2011 in Kragujevac, Serbia, pp. 217-228 Cited in: Grunova, Z., Holesova, M. “Ellipse and Oval in Baroque Sacral Architecture in Slovakia”, Civil and Environmental Engineering, Vol. 13, No. 1, 2017, pp. 30-41, p. 32

2017г. - Тодорова, Р. Мандорлата в православната икона - светлина или пространство. Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Българската наука и Европейското изследователско пространство", Стара Загора, 5-6 юни 2008, раздел „Theological studies”, ISBN 978-954-93-2944-5 http://www.sustz.com/Proceeding08/Papers/THEOLOGICAL%20STUDIES/Todorova_Rostislava.pdf Цитирано в: Георгиев, Д. Паремиологически жанрови форми в средновековните паратекстове. Маргиналии, кн. 3. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2017, 211 стр., с. 20

2017г. - Todorova, R. The Aureole and the Mandorla: Aspects of the Symbol of the Sacral from Ancient Cultures to Christianity. Studia Academica Sumenensia, 3, pp. 199-223 Cited in: Schuller, A. The knowing body: the Discipline of Authentic movement. MSc Thesis, University of Ljubljana, Faculty of Education, 2017, 66 pp., p. 52

2017г. - Todorova, R. “Visualizing the Divine: Mandorla as a Vision of God in Byzantine Iconography”, IKON Journal of Iconographic Studies, 6, 2013, pp. 287-296 Cited in: Cavallo, B. J. “Matter(s) of Immortality: Oil Paintings on Stone and Metal in the Sixteenth and Seventeenth Centuries”. Doctoral Dissertation from the Temple University, Department of Art History. Philadelphia, 2017, 269 pages, pp. 187, 233

2016г. - Todorova, R. The Migrating symbol: Vesica Piscis from the Pythagoreans to the Christianity. Proceedings of the 1-th International Conference „HARMONY OF NATURE AND SPIRITUALITY IN STONE“, held at 17-18 March 2011 in Kragujevac, Serbia, pp. 217-228 Cited in: Manuel CARRION, Jose. “El logo del Ano de la Misericordia. Una aproximacion al arte liturgico de Marko Rupnik.” Scripta Theologica, 2016, Vol. 48. Issue 3, pp.731-751. 21 p., p. 738

2016г. - Todorova, R. “New Religion – New Symbolism: Adoption of Mandorla in the Christian Iconography”, Collection of Scientific Works IX, NIS AND BYZANTIUM - “Towards the celebration of the Edict of Milan anniversary”, Nis: NKC, 2011, pp. 47-64 Cited in: Drennon, E. R. DE CONSECRATIONIBUS: Abbot Suger’s Consecrations of the Abbey Church of St. Dennis. MA Thesis in History from Boise State University. Boise, 2016, 203 pages, p. 92

2016г. - Todorova, R. The Migrating symbol: Vesica Piscis from the Pythagoreans to the Christianity. Proceedings of the 1-th International Conference „HARMONY OF NATURE AND SPIRITUALITY IN STONE“, held at 17-18 March 2011 in Kragujevac, Serbia, pp. 217-228 Cited in: ‘Vesica Piscis: Vesica Piscis in Science’. Cyclopaedia.net // http://www.cyclopaedia.info/wiki/Vesica-Piscis

2016г. - Todorova, R. The Migrating symbol: Vesica Piscis from the Pythagoreans to the Christianity. Proceedings of the 1-th International Conference „HARMONY OF NATURE AND SPIRITUALITY IN STONE“, held at 17-18 March 2011 in Kragujevac, Serbia, pp. 217-228 Cited in: ‘Sheila Na Gig: Sheila Na Gig in de wetenshap’. Cyclopaedia.net // http://www.cyclopaedia.nl/wiki/Sheila_Na_Gig

2016г. - Todorova, R. Orthodox Cosmology and Cosmography: Iconographic Mandorla as Imago Mundi. Twelfth Symposium Nis and Byzantium, 3-6 June 2013, Collection of Scientific Works XII, Nis: NKC, 2014, pp. 143-154 Cited in: Della Dora, Veronica. Landscape, Nature and the Sacred in Byzantium. Cambridge: Cambridge University Press, 2016, p. 77

2016г. - Todorova, R. The Migrating symbol: Vesica Piscis from the Pythagoreans to the Christianity. Proceedings of the 1-th International Conference „HARMONY OF NATURE AND SPIRITUALITY IN STONE“, held at 17-18 March 2011 in Kragujevac, Serbia, pp. 217-228 Cited in: Sparavigna, A. & Baldi, M. (2016). “A Mathematical Study of a Symbol: the Vesica Piscis of Sacred Geometry”. PHILICA.COM, Article number 560. At: http://www.philica.com/printer_article.php?article_id=560

2016г. - Todorova, R. “New Religion – New Symbolism: Adoption of Mandorla in the Christian Iconography”, Collection of Scientific Works IX, NIS AND BYZANTIUM - “Towards the celebration of the Edict of Milan anniversary”, Nis: NKC, 2011, pp. 47-64 Cited in: Manuel CARRION, Jose. “El logo del Ano de la Misericordia. Una aproximacion al arte liturgico de Marko Rupnik.” Scripta Theologica, 2016, Vol. 48. Issue 3, pp.731-751. 21 p., p. 739

2016г. - Todorova, R. “Visualizing the Divine: Mandorla as a Vision of God in Byzantine Iconography”, IKON Journal of Iconographic Studies, 6, 2013, p. 289 Cited in: Sahin, Sim. “Byzantine: Breakdown of Byzantine Mosaic”. At: SIMplified ART, 5.11.2016: https://simplifiedartblog.wordpress.com/2016/11/05/byzantine-part-1/

2016г. - Todorova, R. “Visualizing the Divine: Mandorla as a Vision of God in Byzantine Iconography”, IKON Journal of Iconographic Studies, 6, 2013, pp. 287-296 Cited in: Horn, M. “Die Ausgiesung des zweifachen Geistes. Zwei unikale Szenen in der Soter-Kirche in Kephali auf Kreta”. In: Byzantina Symmeikta, Vol. 26, 2016, Athens: INSTITUTE OF HISTORICAL RESEARCH, Section of Byzantine Research, National Hellenic research Foundation, pp. 93-125, p. 108

2016г. - Тодорова, Р. От слово към образ: коя е първата исихастка мандорла? Сборник "Преславска книжовна школа", т. ХV, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2015, стр. 427-446 Цитирано в: Германова, А. „Публикации по старобългарска литература и култура, излезли в България през 2015 г.“, Старобългарска литература, бр. 53-54, 2016, стр. 336-378

2016г. - Todorova, R. Icons as Maps: Cartographic Icons in Orthodox Art. EIKON IMAGO 7, (2015/1), pp. 13-30 Cited in: Millea, N. Bibliography, Imago Mundi, 68:1, 2016, pp. 123-145, p. 139, 143 (in SCOPUS)

2016г. - Todorova, R. Orthodox Cosmology and Cosmography: The iconographic mandorla as Imago Mundi. EIKON IMAGO 6, (2014/2), pp. 77-94 Cited in: Millea, N. Bibliography, Imago Mundi, 68:1, 2016, pp. 123-145, p. 139, 143 (SCOPUS)

2015г. - Todorova, R. “New Religion – New Symbolism: Adoption of Mandorla in the Christian Iconography”, Collection of Scientific Works IX, NIS AND BYZANTIUM - “Towards the celebration of the Edict of Milan anniversary”, Nis: NKC, 2011, pp. 47-64 Cited in: ‘Hesichasm: Hesichasm in Science’. Cyclopaedia.info // http://www.cyclopaedia.info/wiki/Hesichasm

2015г. - Todorova, R. The Migrating symbol: Vesica Piscis from the Pythagoreans to the Christianity. Proceedings of the 1-th International Conference „HARMONY OF NATURE AND SPIRITUALITY IN STONE“, held at 17-18 March 2011 in Kragujevac, Serbia, pp. 217-228 Цитирано в: Тенева, Д. Иконографията на празника „Преображение Господне”: исторически и художествени аспекти. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XIX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, стр. 246

2015г. - Todorova, R. “Visualizing the Divine: Mandorla as a Vision of God in Byzantine Iconography”, IKON Journal of Iconographic Studies, 6, 2013, pp. 287-296 Cited in: ‘Vision of God: Bilimde Vision of God’. Cyclopaedia.info // http://tr.cyclopaedia.net/wiki/Vision_of_God

2015г. - Todorova, R. “New Religion – New Symbolism: Adoption of Mandorla in the Christian Iconography”, Collection of Scientific Works IX, NIS AND BYZANTIUM - “Towards the celebration of the Edict of Milan anniversary”, Nis: NKC, 2011, pp. 47-64 Цитирано в: Тенева, Д. Иконографията на празника „Преображение Господне”: исторически и художествени аспекти. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XIX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, стр. 244

2015г. - Todorova, R. “Visualizing the Divine: Mandorla as a Vision of God in Byzantine Iconography”, IKON Journal of Iconographic Studies, 6, 2013, pp. 287-296 Цитирано в: Тенева, Д. Иконографията на празника „Преображение Господне”: исторически и художествени аспекти. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XIX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, стр. 244

2015г. - Todorova, R. Orthodox Cosmology and Cosmography: The iconographic mandorla as Imago Mundi. EIKON IMAGO 6, (2014/2), pp. 77-94 Цитирано в: Тенева, Д. Иконографията на празника „Преображение Господне”: исторически и художествени аспекти. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XIX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, стр. 245

2015г. - Тодорова, Р. Нетварната светлина като атрибут на византийския иконографски образ. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2008, сборник "Преславска книжовна школа", т. Х, стр. 450-467 Цитирано в: Тенева, Д. Иконографията на празника „Преображение Господне”: исторически и художествени аспекти. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XIX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, стр. 245

2015г. - Todorova, R. Depicting Sacred Space in Christian Iconography: Cultural Geographical Diffusion of the Models of Mandorla. Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Faculty of Education and Arts, Vol. XVI D, Shumen: UI “Episkop Konstantin Preslavsky, 2012, 461-470 Цитирано в: Тенева, Д. Иконографията на празника „Преображение Господне”: исторически и художествени аспекти. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XIX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, стр. 246

2015г. - Тодорова, Р. Мандорлата в православната икона - светлина или пространство. Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Българската наука и Европейското изследователско пространство", Стара Загора, 5-6 юни 2008, раздел „Theological studies”, ISBN 978-954-93-2944-5 http://www.sustz.com/Proceeding08/Papers/THEOLOGICAL%20STUDIES/Todorova_Rostislava.pdf Цитирано в: Тенева, Д. Иконографията на празника „Преображение Господне”: исторически и художествени аспекти. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XIX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, стр. 246

2015г. - Тодорова, Р. Мандорлата в православната икона - светлина или пространство. Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Българската наука и Европейското изследователско пространство", Стара Загора, 5-6 юни 2008, раздел „Theological studies”, ISBN 978-954-93-2944-5 http://www.sustz.com/Proceeding08/Papers/THEOLOGICAL%20STUDIES/Todorova_Rostislava.pdf Цитирано в: Димова, Й. Триумфалната иконография на „Възкресение Христово”: исторически и художествени особености. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XIX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, стр. 489

2015г. - Todorova, R. Orthodox Cosmology and Cosmography: The iconographic mandorla as Imago Mundi. EIKON IMAGO 6, (2014/2), pp. 77-94 Цитирано в: Димова, Й. Триумфалната иконография на „Възкресение Христово”: исторически и художествени особености. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XIX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, стр. 490

2015г. - Todorova, R. “New Religion – New Symbolism: Adoption of Mandorla in the Christian Iconography”, Collection of Scientific Works IX, NIS AND BYZANTIUM - “Towards the celebration of the Edict of Milan anniversary”, Nis: NKC, 2011, pp. 47-64 Цитирано в: Димова, Й. Триумфалната иконография на „Възкресение Христово”: исторически и художествени особености. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XIX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, стр. 490

2015г. - Тодорова, Р. Червените мандорли в православната иконография и тяхното присъствие в българската Възрожденска иконопис – образци от Варненска и Великопреславската епархия. Известия на Съюза на учените – Варна, „Културното наследство на Варна ‘2011", Варна: Съюз на учените Варна, 2011, стр. 82-89 Цитирано в: Димова, Й. Триумфалната иконография на „Възкресение Христово”: исторически и художествени особености. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XIX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, стр. 490

2015г. - Тодорова, Р. Нетварната светлина като атрибут на византийския иконографски образ. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2008, сборник "Преславска книжовна школа", т. Х, стр. 450-467 Цитирано в: Димова, Й. Триумфалната иконография на „Възкресение Христово”: исторически и художествени особености. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XIX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, стр. 490

2015г. - Todorova, R. “Visualizing the Divine: Mandorla as a Vision of God in Byzantine Iconography”, IKON Journal of Iconographic Studies, 6, 2013, pp. 287-296 Цитирано в: Димова, Й. Триумфалната иконография на „Възкресение Христово”: исторически и художествени особености. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XIX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, стр. 490

2015г. - Тодорова, Р. От слово към образ: коя е първата исихастка мандорла? Сборник "Преславска книжовна школа", т. ХV, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2015, стр. 427-446 Цитирано в: Димова, Й. Триумфалната иконография на „Възкресение Христово”: исторически и художествени особености. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XIX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, стр. 490

2015г. - Тодорова, Р. Мандорлата в православната икона - светлина или пространство. Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Българската наука и Европейското изследователско пространство", Стара Загора, 5-6 юни 2008, раздел „Theological studies”, ISBN 978-954-93-2944-5 http://www.sustz.com/Proceeding08/Papers/THEOLOGICAL%20STUDIES/Todorova_Rostislava.pdf Цитирано в: Николова, М. Празникът „Успение на Пресвета Богородица”: исторически и иконографски особености. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XIX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, стр. 639

2015г. - Тодорова, Р. Нетварната светлина като атрибут на византийския иконографски образ. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2008, сборник "Преславска книжовна школа", т. Х, стр. 450-467 Цитирано в: Николова, М. Празникът „Успение на Пресвета Богородица”: исторически и иконографски особености. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XIX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, стр. 639

2015г. - Todorova, R. “Visualizing the Divine: Mandorla as a Vision of God in Byzantine Iconography”, IKON Journal of Iconographic Studies, 6, 2013, pp. 287-296 Цитирано в: Николова, М. Празникът „Успение на Пресвета Богородица”: исторически и иконографски особености. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XIX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, стр. 640

2015г. - Todorova, R. Orthodox Cosmology and Cosmography: The iconographic mandorla as Imago Mundi. EIKON IMAGO 6, (2014/2), pp. 77-94 Цитирано в: Николова, М. Празникът „Успение на Пресвета Богородица”: исторически и иконографски особености. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XIX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, стр. 640

2015г. - Todorova, R. “New Religion – New Symbolism: Adoption of Mandorla in the Christian Iconography”, Collection of Scientific Works IX, NIS AND BYZANTIUM - “Towards the celebration of the Edict of Milan anniversary”, Nis: NKC, 2011, pp. 47-64 Цитирано в: Николова, М. Празникът „Успение на Пресвета Богородица”: исторически и иконографски особености. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XIX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, стр. 640

2015г. - Тодорова, Р. Червените мандорли в православната иконография и тяхното присъствие в българската Възрожденска иконопис – образци от Варненска и Великопреславската епархия. Известия на Съюза на учените – Варна, „Културното наследство на Варна ‘2011", Варна: Съюз на учените Варна, 2011, стр. 82-89 Цитирано в: Николова, М. Празникът „Успение на Пресвета Богородица”: исторически и иконографски особености. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XIX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, стр. 640

2015г. - Todorova, R. Orthodox Cosmology and Cosmography: The iconographic mandorla as Imago Mundi. EIKON IMAGO 6, (2014/2), pp. 77-94 Cited in: Kovarsky, J. “Recent Publications. Portolan. Collation: Fall 2015”, p. 184. Washington Map Society. Recent Publications. // http://www.washmapsociety.org/000/0/9/8/22890/userfiles/file/RECENT_PUBLICATIONS_8_yr_summary_collation_Kovarsky.pdf

2015г. - Todorova, R. Icons as Maps: Cartographic Icons in Orthodox Art. EIKON IMAGO 7, (2015/1), pp. 13-30 Cited in: Kovarsky, J. “Recent Publications. Portolan. Collation: Fall 2015”, p. 184. Washington Map Society. Recent Publications. // http://www.washmapsociety.org/000/0/9/8/22890/userfiles/file/RECENT_PUBLICATIONS_8_yr_summary_collation_Kovarsky.pdf

2015г. - Todorova, R. “New Religion – New Symbolism: Adoption of Mandorla in the Christian Iconography”, Collection of Scientific Works IX, NIS AND BYZANTIUM - “Towards the celebration of the Edict of Milan anniversary”, Nis: NKC, 2011, pp. 47-64 Cited in: Odak, M. I. The Iconography and Symbolism of Representations on Serbian Medieval Coins. PhD Thesis from University of Belgrade, Faculty of Philosophy – Belgrade, Department of Art History. Belgrade, 2016, 450 pages, p. 29, 30, 33

2014г. - Todorova, R. “Visualizing the Divine: Mandorla as a Vision of God in Byzantine Iconography”, IKON Journal of Iconographic Studies, 6, 2013, pp. 287-296 Cited in: Berger, A., Hubel, M. (eds.) Bibliographische Notizen und Mitteilungen Byzantinische Zeitschrift. Volume 107, Issue 2 (Dec 2014), pp. 933–1358; p. 1197

2014г. - Тодорова, Р. Теория на художественото творчество. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2013 Цитирано в: Митакова-Иванова, Д. „Художественият образ в контекста на съвремието: образователни аспекти”. - В: Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XVIII D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2014, с. 171

2014г. - Тодорова, Р. „Съвременното разбиране за православната християнска иконография”, Сборник с доклади от Научна конференция с международно участие "Науката в условията на глобализация", Кърджали, 1-2 октомври 2008, т. III, ч. I, Кърджали: Дъга-ЙК, 2008, стр. 68-73 Цитирано в: Митакова-Иванова, Д. „Художественият образ в контекста на съвремието: образователни аспекти”. - В: Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XVIII D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2014, с. 172

2014г. - Todorova, R. “Visualizing the Divine: Mandorla as a Vision of God in Byzantine Iconography”, IKON Journal of Iconographic Studies, 6, 2013, pp. 287-296 Цитирано в: Митакова-Иванова, Д. „Художественият образ в контекста на съвремието: образователни аспекти”. - В: Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XVIII D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2014, с. 172, 173

2014г. - Todorova, R. “New Religion – New Symbolism: Adoption of Mandorla in the Christian Iconography”, Collection of Scientific Works IX, NIS AND BYZANTIUM - “Towards the celebration of the Edict of Milan anniversary”, Nis: NKC, 2011, pp. 47-64 Цитирано в: Митакова-Иванова, Д. „Художественият образ в контекста на съвремието: образователни аспекти”. - В: Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XVIII D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2014, с. 173

2014г. - Todorova, R. “New Religion – New Symbolism: Adoption of Mandorla in the Christian Iconography”, Collection of Scientific Works IX, NIS AND BYZANTIUM - “Towards the celebration of the Edict of Milan anniversary”, Nis: NKC, 2011, pp. 47-64 Cited in: Strezova, A. Hesychasm and Art: The Appearance of New Iconographic Trends in Byzantine and Slavic Lands in the 14th and 15th Centuries. Canbera: Australian National University Press, 2014, p. 110

2014г. - Todorova, R. The Migrating symbol: Vesica Piscis from the Pythagoreans to the Christianity. Proceedings of the 1-th International Conference „HARMONY OF NATURE AND SPIRITUALITY IN STONE“, held at 17-18 March 2011 in Kragujevac, Serbia, pp. 217-228 Cited in: Frauenfarn. Ponderings in the field of Objective Art and Sacred Geometry - Part 1: Vesica Piscis. 15 July 2014 https://www.youtube.com/watch?v=RTHR6GPmGQM

2014г. - Todorova, R. Orthodox Cosmology and Cosmography: Iconographic Mandorla as Imago Mundi. Twelfth Symposium Nis and Byzantium, 3-6 June 2013, Collection of Scientific Works XII, Nis: NKC, 2014, pp. 143-154 Cited in: Ciric, J. S. Presentation of the Proceedings: NIS AND BYZANTIUM” No.12: CОNSTANTINE, IN HOC SIGNO VINCES- 313 – 2013, Patrimonium.mk: Periodical for Cultural Heritage – Monuments, Restorations, Museums, 7, № 12, 2014, pp. 369-371, p. 370

2014г. - Todorova, R. “Visualizing the Divine: Mandorla as a Vision of God in Byzantine Iconography”, IKON Journal of Iconographic Studies, 6, 2013, pp. 287-296 Cited in: Stasolla, C. La mandorla di luce e gloria. Origini, collegamento con il contesto femminile e sue applicazioni nell arte paleocristiana e bizantina, con particolare riferimento all iconografia della Trasfigurazione. Universita Ca Foscari Venezia, 2014, pp. 4, 5, 6, 7, 11,14

2014г. - Todorova, R. "The Migrating symbol: Vesica Piscis from the Pythagoreans to the Christianity". Proceedings of the 1-th International Conference „HARMONY OF NATURE AND SPIRITUALITY IN STONE“, held at 17-18 March 2011 in Kragujevac, Serbia, pp. 217-228 Cited in: Stasolla, C. La mandorla di luce e gloria. Origini, collegamento con il contesto femminile e sue applicazioni nell arte paleocristiana e bizantina, con particolare riferimento all iconografia della Trasfigurazione. Universita Ca Foscari Venezia, 2014, pp. 11, 12, 13

2014г. - Todorova, R. “New Religion – New Symbolism: Adoption of Mandorla in the Christian Iconography”, Collection of Scientific Works IX, NIS AND BYZANTIUM - “Towards the celebration of the Edict of Milan anniversary”, Nis: NKC, 2011, pp. 47-64 Cited in: Stasolla, C. La mandorla di luce e gloria. Origini, collegamento con il contesto femminile e sue applicazioni nell arte paleocristiana e bizantina, con particolare riferimento all iconografia della Trasfigurazione. Universita Ca Foscari Venezia, 2014, pp. 34, 158

2014г. - Тодорова, Р. Мандорлата в православната икона - светлина или пространство. Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Българската наука и Европейското изследователско пространство", Стара Загора, 5-6 юни 2008, раздел „Theological studies”, ISBN 978-954-93-2944-5 http://www.sustz.com/Proceeding08/Papers/THEOLOGICAL%20STUDIES/Todorova_Rostislava.pdf Cited in: Strezova, A. Hesychasm and Art: The Appearance of New Iconographic Trends in Byzantine and Slavic Lands in the 14th and 15th Centuries. Canbera: Australian National University Press, 2014, pp. 93, 94

2014г. - Todorova, R. “Visualizing the Divine: Mandorla as a Vision of God in Byzantine Iconography”, IKON Journal of Iconographic Studies, 6, 2013, pp. 287-296 Cited in: Cvetkovic, B. "On the problem with Halos in the Miniatures of Codex PARISINUS GRAECUS 1242". В: ЗБОРНИК НОВА СЕРИJА, Museum of Applied Art, Belgrade, 2014, 10, pp. 7-16; p. 7.

2014г. - Todorova, R. The Migrating symbol: Vesica Piscis from the Pythagoreans to the Christianity. Proceedings of the 1-th International Conference „HARMONY OF NATURE AND SPIRITUALITY IN STONE“, held at 17-18 March 2011 in Kragujevac, Serbia, pp. 217-228 Cited in: Diane, E. “A Bridge Portal – the Vesica Piscis”. In: Sacred Geometry Portal, on 14 Oct. 2014, http://sacredgeometryportal.com/a-bridge-portal-aka-the-vesica-pisces/#sthash.4wzPmQ6r.dpbs

2014г. - Todorova, R. “Visualizing the Divine: Mandorla as a Vision of God in Byzantine Iconography”, IKON Journal of Iconographic Studies, 6, 2013, pp. 287-296 Cited in: Cvetkovic, B. “Nimbi in the Late Byzantine Art: A Reassessment”. Collection of Scientific Works XIII, NIS AND BYZANTIUM - “Towards the celebration of the Edict of Milan anniversary”, Nis: NKC, 2014, pp. 287-300, p. 287

2014г. - Todorova, R. “New Religion – New Symbolism: Adoption of Mandorla in the Christian Iconography”, Collection of Scientific Works IX, NIS AND BYZANTIUM - “Towards the celebration of the Edict of Milan anniversary”, Nis: NKC, 2011, pp. 47-64 Cited in: Cvetkovic, B. “Nimbi in the Late Byzantine Art: A Reassessment”. Collection of Scientific Works XIII, NIS AND BYZANTIUM - “Towards the celebration of the Edict of Milan anniversary”, Nis: NKC, 2014, pp. 287-300, p. 287

2014г. - Todorova, R. The Migrating symbol: Vesica Piscis from the Pythagoreans to the Christianity. Proceedings of the 1-th International Conference „HARMONY OF NATURE AND SPIRITUALITY IN STONE“, held at 17-18 March 2011 in Kragujevac, Serbia, pp. 217-228 Cited in: Cvetkovska-Ocokoljic, V., Cvetkovski, T., Sremac, S. “Kodovi neolita i savremeni srpski slikari boginja zabljeg oblicja - duh ognjista”, Godisnjak Fakulteta za kulturu i medije: komunikacije, mediji, kultura. Vol. 6, br. 6, Beograd: Megatrend univerzitet, 2014, str. 437-453., p. 444

2014г. - Todorova, R. The Migrating symbol: Vesica Piscis from the Pythagoreans to the Christianity. Proceedings of the 1-th International Conference „HARMONY OF NATURE AND SPIRITUALITY IN STONE“, held at 17-18 March 2011 in Kragujevac, Serbia, pp. 217-228 Cited in: Huijbers, A. House Building in the Meuse-Demer-Scheldt Region AD 850-1250 Explained: a ‘Dynamic Dual Approach’ to the Concept of Building Tradition, Medieval and Modern Matters (MandMM), vol. 5, 2014, pp. 29-93

2014г. - Todorova, R. The Migrating symbol: Vesica Piscis from the Pythagoreans to the Christianity. Proceedings of the 1-th International Conference „HARMONY OF NATURE AND SPIRITUALITY IN STONE“, held at 17-18 March 2011 in Kragujevac, Serbia, pp. 217-228 Cited in: Lucke, Ursula, M. „Kreuzstein und Reliquienschrein. Zur Ikonographie christlicher Steinmetz - und Edelmetallarbeiten im nahen Osten und fernen Europa.“ PhD Dissertation. Der Fakultat Kulturwissenschaften der Leuphana Universitat Luneburg, 2014, pp. 275, p. 138, 139

2014г. - Тодорова, Р. Теория на художественото творчество. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2013 Цитирано в: Митакова-Иванова, Д. „Художественият образ в контекста на съвремието: образователни аспекти”. - В: Сборник с научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2014, с. 75, 76

2014г. - Тодорова, Р. „Съвременното разбиране за православната християнска иконография”, Сборник с доклади от Научна конференция с международно участие "Науката в условията на глобализация", Кърджали, 1-2 октомври 2008, т. III, ч. I, Кърджали: Дъга-ЙК, 2008, стр. 68-73 Цитирано в: Митакова-Иванова, Д. „Художественият образ в контекста на съвремието: образователни аспекти”. - В: Сборник с научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2014, с. 76

2014г. - Todorova, R. “Visualizing the Divine: Mandorla as a Vision of God in Byzantine Iconography”, IKON Journal of Iconographic Studies, 6, 2013, pp. 287-296 Цитирано в: Митакова-Иванова, Д. „Художественият образ в контекста на съвремието: образователни аспекти”. - В: Сборник с научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2014, с. 76

2014г. - Todorova, R. “New Religion – New Symbolism: Adoption of Mandorla in the Christian Iconography”, Collection of Scientific Works IX, NIS AND BYZANTIUM - “Towards the celebration of the Edict of Milan anniversary”, Nis: NKC, 2011, pp. 47-64 Цитирано в: Митакова-Иванова, Д. „Художественият образ в контекста на съвремието: образователни аспекти”. - В: Сборник с научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2014, с. 76

2013г. - Todorova, R. “New Religion – New Symbolism: Adoption of Mandorla in the Christian Iconography”, Collection of Scientific Works IX, NIS AND BYZANTIUM - “Towards the celebration of the Edict of Milan anniversary”, Nis: NKC, 2011, pp. 47-64 Cited in: Johnson, A. The Mandorla. 12 December 2013. http://prezi.com/4ddrk_4nnys_/the-mandorla/

2013г. - Тодорова, Р. Иконографията на св.преп. Мария Египетска - изобразителни и културни модели. Proceeding of the International Scientific Conference "Economics and Society Development on the Base of the Education", held on 4-5 June 2009, Stara Zagora, Vol. VI: Social Studies: Theology, pp.177-183 Цитирано в: Колева, Р. Била ли е грешница света Мария Магдалина – една свята подвижница в ребус от грешки и конспирации. В: www.globalorthodoxy.com. 22 юли 2013 г. http://globalorthodoxy.com/component/content/article/425-drop/62489-bila-li-e-greshnica-sveta-mariia-magdalina-edna-sviata-podvizhnica-v-rebus-ot-greshki-i-konspiracii-.html

2013г. - Тодорова, Р. Мандорлата в православната икона - светлина или пространство. Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Българската наука и Европейското изследователско пространство", Стара Загора, 5-6 юни 2008, раздел „Theological studies”, ISBN 978-954-93-2944-5 http://www.sustz.com/Proceeding08/Papers/THEOLOGICAL%20STUDIES/Todorova_Rostislava.pdf Цитирано в: Георгиев Д. Паремиологически жанрови форми в средновековните паратекстове. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор”. ШУ „Епископ Константин Преславски”, 2013, Област на висшето образование: 2. Хуманитарни науки. Професионално направление: 2.1. Филология. Научна специалност: Българска литература (Взаимовръзки между българската литература и фолклора). Научен ръководител: проф. д-р Веселин Панайотов, с. 86-87

2012г. - Todorova, R. “New Religion – New Symbolism: Adoption of Mandorla in the Christian Iconography”, Collection of Scientific Works IX, NIS AND BYZANTIUM - “Towards the celebration of the Edict of Milan anniversary”, Nis: NKC, 2011, pp. 47-64 Cited in: Berger, A., Hubel, M. (eds.) Byzantinische Zeitschrift. Volume 105, Issue 1 (Dec 2012), pp. 261–584; p. 449

2008г. - Тодорова, Р. "Vesica piscis" - между езотериката и православното християнско изкуство. Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2008, стр. 397-407 Цитирано в: Кръстева, С. „Философските измерения на езотеричното”, сп. „Философия”, 2008, кн.3-4, стр. 100-112; с. 107-108

Други публикации

2009г. - История на българското изобразително изкуство. Варна: УИ "Епископ Константин Преславски", 2009, 45 стр., 60 ил., ISBN 978-954-577-536-9 - материали от кръгла маса на тема "Българската култура в многоезичието на съвременното сръбско образование", юли 2009, Варна

2007г. - Православното изкуство като конвенция в контекста на европейското културно пространство. Благоевград, 2007, Сборник с резюмета на докладите от Научна конференция "Европа като културно пространство, 7-8 май 2007", стр. 17-18

Художествено-творчески дейности

2019г. - Пролетен салон на ДШХ, май 2019, ХГ „Елена Карамихайлова“, Шумен

2019г. - Изложба „Магистри и преподаватели“, 13 май 2019, Салон за изкуства на Радио Варна, Варна

2019г. - Изложба на преподаватели и студенти от Катедра ВИТМ, Тракийски университет, Одрин, април 2019

2019г. - Международна изложба „Салон на графика малък формат. 5-то издание. България, Кипър, Германия, Италия, Молдавия, Полша, Румъния, Сърбия, Турция, 21-20 май 2019, Галерия „Университетска“, ШУ

2019г. - "Код Визуално” Юбилейна изложба по случай 25-годишнината от основаването на Катедра ВИТМ, 22.02.2019, ХГ „Никола Маринов“, Търговище

2019г. - Изложба „Professori & Studenti” – Музей на историята и археологията, Констанца, Румъния, 5-31.10.2019

2019г. - Изложба „3/5 – Uj/ Bej“ – Факултет по изящни изкуства, Тракийски университет, Одрин, Турция – 11-15.11.2019

2019г. - Зимен салон на ДШХ, декември 2019, ХГ „Елена Карамихайлова“, Шумен

2019г. - Художествено оформление на корица на научно списание "Acta Scientifica Naturalis", vol. 6, No. 1, 2019, ФПН, ШУ "Епископ Константин Преславски"

2019г. - Художествено оформление на корица на научно списание "Acta Scientifica Naturalis", vol. 6, No. 2, 2019, ФПН, ШУ "Епископ Константин Преславски"

2018г. - Изложба на преподаватели и студенти от Катедра ВИТМ "The MOMENT", Pinelo Art Gallery, Istanbul, Turkey – февруари 2018

2018г. - 2018 - Международна изложба „Графика малък формат. 4-то издание. България, Германия, Македония, Полша, Румъния, Турция, 17-30 май 2018, Галерия „Университетска“, ШУ

2018г. - Пролетен салон на ДШХ, май 2018, ХГ „Елена Карамихайлова“, Шумен

2018г. - Изложба на преподаватели и студенти от Катедра ВИТМ Национален университет по изкуствата, Букурещ, Румъния – ноември 2018

2018г. - Художествено оформление на корица на научно списание "Acta Scientifica Naturalis", vol. 5, No. 1, 2018, ФПН, ШУ "Епископ Константин Преславски"

2018г. - Художествено оформление на корица на научно списание "Acta Scientifica Naturalis", vol. 5, No. 2, 2018, ФПН, ШУ "Епископ Константин Преславски

2018г. - Втори графичен форум – Стара Загора 2018. 1-14.11.2018, Стара Загора, Зала „Байер“

2018г. - “Код Визуален” Юбилейна изложба по случай 25-годишнината от основаването на Катедра ВИТМ, 4.12.2018, ХГ „Елена Карамихайлова“, Шумен

2018г. - Зимен салон на ДШХ, декември 2018, ХГ „Елена Карамихайлова“, Шумен

2017г. - Изложба на преподаватели и студенти от Катедра ВИТМ в ХГ „Никола Маринов, Търговище, март 2017

2017г. - Изложба на преподаватели и студенти от Катедра ВИТМ в ХГ Добрич, април 2017

2017г. - Художествено оформление на корица на научно списание "Acta Scientifica Naturalis", vol. 4, 2017, ФПН, ШУ "Епископ Константин Преславски"

2017г. - Международна изложба „Графика малък формат. 3-то издание. България, Германия, Израел, Македония, Полша, Румъния, САЩ, Турция, Унгария, Чехия“, 7-15 ноември 2017, Галерия „Университетска“, ШУ

2017г. - Изложба „Съвременни шуменски художници“, октомври 2017, ХГ „Елена Карамихайлова“, Шумен

2017г. - Аналойна икона „Пресвета Богородица Одигитрия“, храм „Св. Георги Победоносец“, с. Троица, Шуменска област

2017г. - Аналойна икона „Иисус Христос Пантократор“, храм „Св. Георги Победоносец“, с. Троица, Шуменска област

2017г. - Зимен салон на ДШХ, декември 2017, ХГ „Елена Карамихайлова“, Шумен

2016г. - Художествено оформление на корица на научно списание "Acta Scientifica Naturalis", vol. 3, 2016, ФПН, ШУ "Епископ Константин Преславски"

2016г. - Изложба „АртКъща” – ХГ „Елена Карамихайлова”, април 2016

2016г. - Изложба на студенти и преподаватели от катедра ПИИ – ХГ „Проф. Илия Петров”, Разград, май 2016

2016г. - „Морето не/ни е до колене” - изложба на преподаватели и студенти от Катедра ВИТМ в Дома на хумора и сатирата, Габрово, декември 2016

2016г. - Изложба по случай 60-годишнината на ХГ „Елена Карамихайлова”, Шумен, ноември 2016

2015г. - Художествено оформление на корица на научно списание "Acta Scientifica Naturalis", vol. 1, 2015, ФПН, ШУ "Епископ Константин Преславски", 2015

2015г. - Пролетен салон на ДШХ – ХГ „Елена Карамихайлова”, май 2015

2015г. - Художествено оформление на корица на научно списание "Acta Scientifica Naturalis", vol. 2, 2015, Special Issue Dedicated to our colleague and friend Prof. Valerij Christov on the occaision of his 60th anniversary, ФПН, ШУ "Епископ Константин Преславски", 2015

2015г. - Юбилейна изложба „20 години Катедра Изобразително изкуство” – ХГ „Елена Карамихайлова”, септември 2015

2015г. - Зимен салон на ДШХ – ХГ „Елена Карамихайлова”, декември 2015

2015г. - Изложба Студентско иконографско ателие - ХГ „Елена Карамихайлова”, декември 2015

2015г. - Изложба Студентско иконографско ателие към Рождественските четения на ФХН – Ректорат, ШУ „Епископ Константин Преславски”, декември 2015

2014г. - Изложба Студенти & Преподаватели – Университет OVIDIUS, Констанца, Румъния, април 2014

2014г. - Пролетен салон на ДШХ – ХГ „Елена Карамихайлова”, април 2014

2014г. - Изложба АртКъща – ХГ „Елена Карамихайлова”, май 2014

2014г. - Кураторски проект изложба „(Свободна) Околна Среда” към Втора студентска конференция „Екология и околна среда”, 16-17 май 2014 г., Ректорат, ШУ

2014г. - Изложба Студенти & Преподаватели – Белградски университет, Сърбия, май 2014

2014г. - Изложба Студенти & Преподаватели – Галерия ION NIKODIM, Констанца, Румъния, май 2014

2014г. - Зимен салон на ДШХ – ХГ „Елена Карамихайлова”, декември 2014

2014г. - Изложба Студентско иконографско ателие - ХГ „Елена Карамихайлова”, декември 2014

2013г. - Икони, представени на Изложба иконопис на Студентското иконографско ателие към катедра "ПИИ" на ШУ "Епископ Константин Преславски"- Галерия на Община Велики Преслав. Изложбата се организира в рамките на научноизследователския проект "Студентско иконографско ателие: „Стенописната иконографска програма в православния храм”, Договор № РД-07-738/ 05.04.2012, ШУ "Епископ Константин Преславски", март 2013 г.

2013г. - Изложба иконопис на Студентското иконографско ателие към катедра "ПИИ" на ШУ "Епископ Константин Преславски"- Арт галерия "Ива", Шумен, декември 2013 г.

2013г. - Колективна изложба на шуменски художници - Варна, галерия "Актив Арт", октомври 2013

2013г. - Зимен салон, изложба на ДШХ и Представителството на СБХ - ХГ "Елена Карамихайлова", Шумен, декември 2013

2013г. - Художествено оформление на корица на научно списание "Acta Scientifica Naturalis", vol. 1, 2014, ФПН, ШУ "Епископ Константин Преславски", 2013

2013г. - Рисунки – изложба „АртКъща Шумен”, Арт галерия "Ива", май 2013

2012г. - Графики, линогравюра, изложба „30 съвременни шуменски художници”, Румъния, Алба Юлия, юли 2012

2012г. - Графики малък формат/суха игла – изложба „АртКъща Шумен”, Фоайе на Радио „Шумен”, юни 2012

2012г. - Икони, представени на Изложба иконопис на Студентското иконографско ателие към катедра "ПИИ" на ШУ "Епископ Константин Преславски"- галерия „Ива”, Шумен. Изложбата се организира в рамките на научноизследователския проект "Студентско иконографско ателие: „Стенописната иконографска програма в православния храм”, Договор № РД-07-738/ 05.04.2012, ШУ "Епископ Константин Преславски", декември 2012 г.

2011г. - Рисунки, туш/перо, Изложба "Арткъща Шумен", ХГ "Елена Карамихайлова", Шумен, май 2011

2009г. - Икони, представени на Изложба иконопис на Студентското иконографско ателие към катедра "ПИИ" на ШУ "Епископ Константин Преславски"- "Арт галерия" на Община Велики Преслав, декември 2009. Изложбата се организира в рамките на научноизследователския проект N РД-5255/2009 на тема: "Студентско иконографско ателие "Преображение на духа - Преображение на културата. Иконографски и културни измерения на модела "Преображение" в изкуството"

2009г. - Икони и прориси, представени на Изложба на Студентското иконографско ателие към катедра "ПИИ" на ШУ "Епископ Константин Преславски" - ХГ "Елена Карамихайлова", Шумен, ноември. Изложбата се организира в рамките на научноизследователския проект N РД-5255/2009 на тема: "Студентско иконографско ателие "Преображение на духа - Преображение на културата. Иконографски и културни измерения на модела "Преображение" в изкуството"

2009г. - Рисунка, туш/перо: "Дървото на живота", ОХИ "XVII-та Национална изложба на художниците-педагози", В. Търново, май 2009

2008г. - Цикъл рисунки, туш/перо: "Молитва за дъжд" I и II, ОХИ "XVI-та Национална изложба на художниците-педагози", В. Търново, май 2008

2008г. - Пет цикъла с общо 16 рисунки, туш/перо - самостоятелна изложба рисунки на тема "Обикновени неща", Шумен, април 2008

2007г. - Рисунка, туш/перо: "Върху паважа на небето V", РХИ "Коледна изложба на ДШХ", Шумен, декември 2007

2006г. - Цикъл рисунки, туш/перо: "Границата на абсурда" II и III, РХИ "Коледна изложба на ДШХ", Шумен, декември 2006

2003г. - Илюстрирана книжка с приказки за деца – “Горско забавление”, поредица “Приказен свят”, Шумен, Издателско-полиграфически комплекс “Юнона”, 2003, ISBN 954-766-018-7

2002г. - Цикъл илюстрации за 5 детски книжки с приказки - самостоятелна изложба илюстрации, Шумен, февруари 2002

2001г. - Рисунка, туш/перо: “Пейзаж”, Изложба на студенти от специалност ПИИ, Шумен, декември 2001

2001г. - Илюстрирана книжка с приказки за деца – “Приключенията на Гъливер – ІІ-ра част”, авторска адаптация, поредица “Приказен свят”, Шумен, Издателско-полиграфически комплекс “Юнона”, 2001, ISBN 954-766-009-8

2001г. - Илюстрирана книжка с приказки за деца – “Приказка за живата вода”, поредица “Приказен свят”, Шумен, Издателско-полиграфически комплекс “Юнона”, 2001, ISBN 954-766-007-1

2001г. - Илюстрирана книжка с приказки за деца – “Приключенията на Гъливер – І-ва част”, авторска адаптация, поредица “Приказен свят”, Шумен, Издателско-полиграфически комплекс “Юнона”, 2001, ISBN 954-766-008-Х

2000г. - Графика, смесена техника: “Настроение”, РХИ “Рисунка” на Представителството на СБХ – гр. Шумен, Шумен, ноември 2000

2000г. - Илюстрирана книжка с приказки за деца – “Петел и дъб”, поредица “Приказен свят”, Шумен, Издателско-полиграфически комплекс “Юнона”, 2000, ISBN954-766-003-9

1996г. - Графика, смесена техника: “Портрет”, Изложба на студенти от специалност ПИИ, Шумен, декември 1996

1995г. - Рисунка, туш/перо: “Натюрморт”, Изложба на студенти от специалност ПИИ, Шумен, декември 1995

1995г. - Цикъл рисунки, туш/перо: “Върху паважа на небето ІІІ”, “Върху паважа на небето ІV”, РХИ “Коледна изложба на ДШХ”, Шумен, декември 1995

1994г. - Цикъл рисунки, туш/перо: “Върху паважа на небето І”, “Върху паважа на небето ІІ”, РХИ “Коледна изложба на ДШХ”, Шумен, декември 1994

1994г. - Цикъл стъклопластики, РХИ “Изложба на ДШХ във Варна”, Варна, май 1994

1994г. - Цикъл стъклопластики, ОХИ “Пролетен салон на приложните изкуства”, София, март 1994

1994г. - Рисунка, туш/перо: “Пътища”, ОХИ “Рисунка в памет на 90 г. от рождението на проф. В. Стоилов”, София, януари 1994

1993г. - Рисунка, туш/перо: “Натюрморт”, РХИ “Коледна изложба на ДШХ”, Шумен, декември 1993

1993г. - Рисунка, туш/перо: “Сега се уча да летя”, ОХИ “Рисунка и малка пластика”, София, октомври 1993

1993г. - Цикъл рисунки, туш/перо: “Гора І”,”Гора ІІ”, “Гора ІІІ”, “Гора ІV”, ОХИ “Човекът и гората”, Шумен, септември 1993