Хон. проф. д-р Виолета Боянова Цветковаабв

array(2) { ["bio"]=> array(7) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(119) "Медицинска Академия, Медицински факултет – магистър по медицина" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(91) "1975 – 1976 – Окръжна болница Благоевград – невролог" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(387) "1976 – 1990 – ЮЗУ – Благоевград, асистент по анатомия и физиология 1990 – 1998 – ЮЗУ – Благоевград, доцент по физиология 1998 – НБУ, доцент по неврология /комуникативни нарушения/ 2013 - НБУ, професор - 7.4. Обществено здраве" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(45) "Доктор по медицина - 1987 г." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(766) "Невроанатомия и неврофизиология на човека Психологична физиология;Невропсихология Неврология Методи на изследване на езика и речта Терапия на артикулаторни нарушения Терапия на темпо- ритмични нарушения Емоционално- поведенчески разсткройства в детска възраст Неврози в детска възраст Речева патология; Съвременни теории в логопедията Диагностика на комуникативните нарушения КН при неврологични увреди" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(425) "В сферата на невронауките: Патофизиологични механизми на нарушения на развитието; Етиопатогенеза на комуникативни нарушения; Хемисфериална латерализация като патогенен механизъм за нарушения в езиковото и речево развитие и др." ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(286) "1995 - 1996 – Ръководител катедра “Дефектология” 1996 – 1998 – Зам. Ректор на ЮЗУ – научно изследователска дейност 1998 – 2002 – Директор на програма Логопедия в НБУ" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Хон. проф. д-р  Виолета Боянова Цветкова

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: СОЦИАЛНА И СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 306А

Телефон: 830339/вътр. 104

Email: vboyanova@nbu.bg

Приемно време: понеделник от 11.00 до 13.00ч.

Завършен университет, специалност

Медицинска Академия, Медицински факултет – магистър по медицина

Месторабота преди постъпване в ШУ

1975 – 1976 – Окръжна болница Благоевград – невролог

Заемани академични длъжности

1976 – 1990 – ЮЗУ – Благоевград, асистент по анатомия и физиология

1990 – 1998 – ЮЗУ – Благоевград, доцент по физиология

1998 – НБУ, доцент по неврология /комуникативни нарушения/

2013 - НБУ, професор - 7.4. Обществено здраве

Придобити научни степени

Доктор по медицина - 1987 г.

Водени лекции и/или упражнения

Невроанатомия и неврофизиология на човека

Психологична физиология;Невропсихология

Неврология

Методи на изследване на езика и речта

Терапия на артикулаторни нарушения

Терапия на темпо- ритмични нарушения

Емоционално- поведенчески разсткройства в детска възраст

Неврози в детска възраст

Речева патология;

Съвременни теории в логопедията

Диагностика на комуникативните нарушения

КН при неврологични увреди

Области на научни интереси

В сферата на невронауките:

Патофизиологични механизми на нарушения на развитието;

Етиопатогенеза на комуникативни нарушения;

Хемисфериална латерализация като патогенен механизъм за нарушения в езиковото и речево развитие и др.

Заемани ръководни позиции

1995 - 1996 – Ръководител катедра “Дефектология”

1996 – 1998 – Зам. Ректор на ЮЗУ – научно изследователска дейност

1998 – 2002 – Директор на програма Логопедия в НБУ

Дисертации

2012г. - Заекването при ученици на 7-14 годишна възраст /неврофизиологични, диагностични и хигиенни аспекти/

Учебници

2008г. - Мавлов,Л, В.Боянова. Анатомия и физиология на човека, Изд. Алтея, ( четвърто преработено и допълнено издание)

2008г. - Боянова,В. и кол. Инструментални методи за подпомагане на интегрирането при ученици с обучителни трудности, изд. ФСК, София

2007г. - Боянова, В., Станкова, М. Хиперактивност и дефицит на вниманието. Изд. ФСК, С

2003г. - М.Станкова, Хиперактивност и дефицит на вниманието.Херон прес

1999г. - Логопедия и фониатрия ,под. Ред. В.Боянова, В.Матанова,Д.Досков, Херон прес

1997г. - Мавлов,Л,В.Боянова. Анатомия и физиология на човека, Изд.Венимекс,С.,1992,1994,,2000г /за студенти по психология, дефектология и педагогика/

1994г. - Добрев,Зл.,В.Боянова,Д.Георгиева. Проблеми на дефектологичната диагностика, изд. Интелект-А, София

1989г. - Анатомо-физиологични особености на заекващи деца,изд.ВПИ-Бл-д

1987г. - Анатомия, физиология и хигиена на детската възраст -авторски кол. /учебник за студенти по педагогика/, ВПИ-Бл-д, т.I и II

Учебни помагала

1982г. - Янев,Б., В.Боянова.Ръководство за лабораторни упражнения по възрастова анатомия физиология,Изд. СУ-“Кл.Охридски”-филиал -Бл-д

Статии

2008г. - Боянова,В., Андриана Террали, Епидемиология на комуникативните нарушения в една провинция в Кипър, в сп. Специална педагогика, март

2008г. - Boyanova,V., A Discussion on a Contoversal Cause for Autism. In Verbal Communication Disorders . Patra- Belgrad

1999г. - Кирова ,Д.,В.Боянова.Изследване на особеностите на артикулацията при деца с ринолалия. Логопедия и фониатрия,Херон Прес,С.,1999

1999г. - Калонкина ,А., В.Боянова.Генезис на артикулаторните нарушения. Логопедия и фониатрия, Херон Прес, С

1999г. - А.Калонкина, В.Боянова. Артикулаторни нарушения. Съвременни хипотези и изследвания. Сб. Съвременни тенденции в развитието на логопедичната теория ипрактика на прага на ХХI век. ИПКУ –Варна

1997г. - Ц.Шашикова,Л.Анева.Фонемна перцепция в условията на дихотично прослушване при деца с езикови нарушения.Neurologia Balkanika,vol.1,1997,№ 3-4,92

1997г. - А.Калонкина. Езикови дисфункции при деца с речева диспраксия.Neurologia Balkanika,vol.1,1997,3-4 ,94

1994г. - Boyanova,V.Heredity and Stuttering in Childhood,Jurnal of Fluency Disorders.Vol.19,3

1992г. - Boyanova,V.Christo Metsccaroff.Die Defektologie Bulgarien-Probleme und Perspektiven, Zeltschrift fur Heilpadagogik ,Heft 5 may,1992,304

1990г. - Батоева,Д.,А.Йовкова,В.Боянова,К.Костов. Шестгодишните първокласници-обект на комплексна методика на изследване.Сп.Хигиена и здравеопазване,кн.1

1990г. - Н.Байрактарска,Ж.Кочева.Някои особености на слуховия гнозис у заекващи деца. Сп. Психология,кн.1

1989г. - Хигиенни проблеми на заекващи деца. Сп. Хигиена и здравеопазване,кн.4

1983г. - Манолова,В.,В.Боянова.Психомоторно и музикално развитие у деца на 7-8 годишна възраст. Сп.Психология,кн.2,с. 91

1982г. - Е.Бузова,В.Самарджиева.Парадоксална дихателна гимнастика при заекващи деца, сп.Въпроси на физическата култура и спорта,кн.8,с.535

1981г. - Особености на психомоторните реакции у заекващи и незаекващи деца, С.,1981, Акта физиологика ет фармакологика булгарика,т. VIII

1980г. - Ст.Чинчева.Неврози в начална училищна възраст,сп. Начално образование,кн.12, с.55

1980г. - Янева,Т.,В.Боянова,Ст.Чинчева.Методика за изучаване на влиянието на положителните емоции върху говорното развитие на деца на 12-18 месечнавъзраст,сп.Предучилищно възпитание,кн.6,с.27-29

1980г. - Манолова, В.,В.Боянова,Взаимозависимости на някои страни от психомоторното и музикално развитие при деца в начална училищна възраст,сб. Проблеми наразвитието на подрастващите,ВПИ-Блд,с.85

Доклади

2008г. - Boyanova,V.,Attention problems in children with ADHD” на международна конференция в Кипър, Никозия “Child &Youth Research in the 21 st Century “ , 28 – 29 May, 2008

2008г. - Albena Ignatova, Violeta Boyanova, Margarita Stankova WRITING SKILLS IN CHILDREN WITH ADHD in Second European Kongres of Early Prevention in Children with VerbalCommunication disordersq Sofia , 26-28. 09. 08

2008г. - Margarita Stankova. Violeta Boyanova, Albena Ignatova - COGNITIVE AND EMOTIONAL DIFFICULTIES OF CHILDREN WITH ADHD in Second European Kongres of EarlyPrevention in Children with Verbal Communication disorders, Sofia , 26-28. 09. 08

2008г. - Margarita Stankova, Violeta Boyanova, Dessislava Vassileva, Tihomira Brunkova, Lubomila Atanasova. ANXIETY AND SOCIAL FUNCTIONNING IN CHILDREN IN PRIMARYSCHOOL AGE , in Second European Kongres of Early Prevention in Children with Verbal Communication disorders, Sofia , 26-28. 09. 08

2003г. - М.Станкова,Ан.Калонкина, Хемисфериална латерализация и комуникативни нарушения .сб. Равен шанс за образование и социална интеграция- деца със специалнипотребности. ПУ “ Паисий Хилендарски” , Пловдив, 2003

2002г. - Дневните центрове за деца с комуникативни нарушения – една стъпка към тяхната интеграция. Конференция “ Педагогически колеж Дупница - 75 години отоснововаването”, Дупница , октомври

1999г. - В.Кабакова, В.Боянова,Дислексия. Съвременни хипотези и схващания. В сб. Съвременни тенденции в развитието на логопедичната теория и практика на прага наХХI век.ИПКУ-Варна,1999

1999г. - Boyanova, V. Heredity and Stuttering in Chilhood.Proceeding -| -st World Congress on Fluency Disorders,Munih,Germany

1998г. - Четвърти Национален конгрес по хигиена,12-14.11.1982,С

1997г. - Асенова ,И.,В.Боянова. Особености на фонемната перцепция в условията на дихотично прослушване при заекващи деца.,Neurologia Balkanika,vol.1,1997 ,3-4,93

1996г. - Медикаментозна терапия при лица с умствени затруднения.в сб. Ранна интервенция и партньорство на специалисти родители в отглеждането на деца синтелектуални затруднения. Благоевград

1986г. - Диференциално-диагностични критерии при диагности Национална конференция по дефектология,12-14.10.1986ка на заекването, I ва

1986г. - Национална конференция по дефектология,12-14.10.1986

1986г. - Индивидуализация и диференциация на диагностиката и лечебно-корекционния процес при заекващите.Първа научно-практическа конференция подефектология,12 - 15.12

1986г. - Д.Милиев. Сравнителен анализ на епидемиологията на речевите аномалии сред детското население в няколко селищни системи на страната.Научно-практическаконференция “Проблеми на подготовката на децата за училище и приемственост между детската градина и началния период на обучение в ЕСПУ”27-28.05

1986г. - Учителят като етиопатогенетичен фактор за поява на невроза в начална училищна възраст.Пети Национален конгрес по неврология,С.,30.11.1986, резюме

1985г. - Йовкова, А.,Ст.Чинчева,В.Боянова.Издигане на учебния процес до нивото на научно-изследователската работа със студентите по анатомия, физиология и хигиенапо време на практически занятия.Сб.Годишник на ВПИ Бл-д, т.II,кн.4,с.268

1985г. - За някои патофизиологични механизми на заекването в детско-юношеска възраст. Годишна сесия на дружеството на софийските физиолози.С.,28-29.10

1985г. - В.Цолова,Някои прояви на ММД синдром при 5-7 годишни деца.Национална конференция по психология на ТНТМ, II ра премия, Шумен

1984г. - Сравнителен анализ на психомоторните реакции у заекващи и незаекващи ученици.Сб.Четирдесет години образование в НРБ, Бл-д,с.96

1984г. - Г.Георгиев.Някои аспекти на климато-терапевтичния ефект върху заекващи деца в Дъбрашко-Чернатишкия район.Сб.Медико-географски аспекти при оценка нарекреационните ресурси на страната.С

1982г. - Възрастови особености на психомоторните реакции при лица на 4-9 годишна възраст Четвърти Национален конгрес по хигиена,12-14.11.1982,С

1982г. - Полова детерминираност на психомоторните реакции в детска възраст,Втори Национален конгрес по психология,13-14.10.1982, С.,резюме стр.44

1980г. - Някои особености на психомоторните реакции у заекващи деца във възрастта 7- 14 год.Сб.”Психопедагогически проблеми на обучението и възпитанието”,ВПИ-Бл-д, 1980,с.297

Други публикации

1980г. - Сто години от рождението на И.М.Сеченов,сп. Въпроси на физическата култура и спорта, кн.2,с.65