Проф. д-р Виолета Кирилова Атанасоваабв

array(2) { ["bio"]=> array(8) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(123) "1981- 1986 г. - СУ "Св.Климент Охридски" специалност Педагогика, магистър" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(63) "1980 - 1986 г. - ЦДГ - с.Царевци, обл.Варна" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(941) "1986 г. - асистент по История на педагогиката и българското образование, катедра Педагогика и психология, ПФ, ВПИ - гр. Шумен 1994 г. - гл. асистент по История на педагогиката и българското образование 2003 г. - доцент по История на педагогиката и българското образование (ш.05.07.02), катедра Педагогика и управление на образованието, ПФ, ШУ "Епископ К. Преславски" 2016 г. - професор по област на висшето образование 1.Педагогически науки, професионално направление 1.2.Педагогика (История на педагогиката и българското образование)" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(49) "2000 г. - доктор по педагогика" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(790) "в бакалавърска степен: История на образованието и педагогическите учения; История на образованието и педагогическите учения в България; Сравнително образование; Педагогика; ФД - Алтернативно образование; ФД - Училищно настоятелство; ИД - Училищна дисциплина; ИД - Училищно законодателство. в магистърска степен: Стратегически мениджмънт Училищно законодателство и администрация; ИД - Мениджмънт на училищното настоятелство" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(209) "История на образованието и педагогическите учения; история на образованието и педагогическите учения в България." ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(3212) "Университетски проект "Нормативна уредба на дисциплината в българското училище - история и актуално състояние", 2009. Университетски проект "Дисциплината в българското училище - история и актуално състояние", 2010. Университетски проект "Възгледи за дисциплината в българския специализиран периодичен печат", 2011. Университетски проект "Жан-Жак Русо за свободата във възпитанието и отражението му в България", 2012. Университетски проект "Поощрението и наказанието в българското училище", 2013. Университетски проект "Възпитателната практика в българското училище", 2014. Университетски проект "Права и задължения на учителите и учениците в българското училище", 2015. Университетски проект "Възгледи за дисциплината в европейската и българската педагогика", 2016. Университетски проект "Българското образование в контекста на новата нормативна уредба", 2017. Университетски проект "Предизвикателства пред съвременното българско образование, 2018. Университетски проект „Актуални проблеми пред мениджмънта на класа“, 2019. Национален проект по ОПРЧР Квалификация на педагогически специалисти - "Обучения на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две години", 2013. Национален проект по ОПРЧР "Развитие на електронни форми на дистанционното обучение в системата на висшето образование", 2013. Национален проект по ОПРЧР "Квалификация на педагогически специалисти" - Едногодишно специализиращо обучение във висши училища с цел придобиване на професионална квалификация "учител", 2014. Международен проект 540273-LLP-1-1UK-Grundtvig-GMP COACH4U - Коучинг умения за специалисти в обучението на възрастни, 2014-2015." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(331) "Председател на Контролния съвет на ШУ (2011-2019), член на Общото събрание на ШУ, член на Общото събрание на Педагогическия факултет, член на Факултетния съвет на Педагогически факултет" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Проф. д-р  Виолета Кирилова Атанасова

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ПЕДАГОГИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Кабинет: Корпус 2, стая 210

Телефон: 054 830365 вътр. 116

Email: atanasova_vk@abv.bg, v.atanasova@shu.bg

Приемно време: сряда 10-12 часа

Завършен университет, специалност

1981- 1986 г. - СУ "Св.Климент Охридски"

специалност Педагогика, магистър

Месторабота преди постъпване в ШУ

1980 - 1986 г. - ЦДГ - с.Царевци, обл.Варна

Заемани академични длъжности

1986 г. - асистент по История на педагогиката и българското образование, катедра Педагогика и психология, ПФ, ВПИ - гр. Шумен

1994 г. - гл. асистент по История на педагогиката и българското образование

2003 г. - доцент по История на педагогиката и българското образование (ш.05.07.02), катедра Педагогика и управление на образованието, ПФ, ШУ "Епископ К. Преславски"

2016 г. - професор по област на висшето образование 1.Педагогически науки, професионално направление 1.2.Педагогика (История на педагогиката и българското образование)

Придобити научни степени

2000 г. - доктор по педагогика

Водени лекции и/или упражнения

в бакалавърска степен:

История на образованието и педагогическите учения;

История на образованието и педагогическите учения в България;

Сравнително образование;

Педагогика;

ФД - Алтернативно образование;

ФД - Училищно настоятелство;

ИД - Училищна дисциплина;

ИД - Училищно законодателство.

в магистърска степен:

Стратегически мениджмънт

Училищно законодателство и администрация;

ИД - Мениджмънт на училищното настоятелство

Области на научни интереси

История на образованието и педагогическите учения; история на образованието и педагогическите учения в България.

Участия в международни и национални научни проекти

Университетски проект "Нормативна уредба на дисциплината в българското училище - история и актуално състояние", 2009.

Университетски проект "Дисциплината в българското училище - история и актуално състояние", 2010.

Университетски проект "Възгледи за дисциплината в българския специализиран периодичен печат", 2011.

Университетски проект "Жан-Жак Русо за свободата във възпитанието и отражението му в България", 2012.

Университетски проект "Поощрението и наказанието в българското училище", 2013.

Университетски проект "Възпитателната практика в българското училище", 2014.

Университетски проект "Права и задължения на учителите и учениците в българското училище", 2015.

Университетски проект "Възгледи за дисциплината в европейската и българската педагогика", 2016.

Университетски проект "Българското образование в контекста на новата нормативна уредба", 2017.

Университетски проект "Предизвикателства пред съвременното българско образование, 2018.

Университетски проект „Актуални проблеми пред мениджмънта на класа“, 2019.

Национален проект по ОПРЧР Квалификация на педагогически специалисти - "Обучения на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две години", 2013.

Национален проект по ОПРЧР "Развитие на електронни форми на дистанционното обучение в системата на висшето образование", 2013.

Национален проект по ОПРЧР "Квалификация на педагогически специалисти" - Едногодишно специализиращо обучение във висши училища с цел придобиване на професионална квалификация "учител", 2014.

Международен проект 540273-LLP-1-1UK-Grundtvig-GMP COACH4U - Коучинг умения за специалисти в обучението на възрастни, 2014-2015.

Организационна дейност

Председател на Контролния съвет на ШУ (2011-2019), член на Общото събрание на ШУ,

член на Общото събрание на Педагогическия факултет, член на Факултетния съвет на Педагогически факултет

Дисертации

2000г. - “Педагогическите възгледи на Любен Каравелов”. Дисертация за придобиване на образователната и научна степен "доктор", 216 с. Защитена София, 1999 г. Автореферат - София, 28 с.

Монографии

2016г. - Дисциплината в българското училище през Средновековието и Новото време. УИ "Епископ К. Преславски", Шумен, 2016, 333 с.

2015г. - Петко Славейков за образованието. Шумен. УИ "Епископ К. Преславски". 2015, 206 с.

2002г. - Васил Друмев – митрополит Климент за възпитанието и образованието. Шумен, 2002, 123 с.

2001г. - Любен Каравелов за образованието и възпитанието. Шумен, 2001, 184 с.

Учебници

2005г. - История на педагогиката и българското образование. Шумен, 2005, в съавторство.

2003г. - Обща и българска история на образованието и история на училищните и някои предучилищни теории на възпитанието и образованието. Пловдив, 2003, в съавторство.

1998г. - История на педагогиката и българското образование. С., 1998, в съавторство.

1996г. - История на педагогиката. В.Търново, 1996, в съавторство.

Учебни помагала

2015г. - Забавни упражнения по история на педагогиката и българското образование. (второ допълнено и преработено издание). Шумен, 2015, в съавторство.

2014г. - Учебни материали за едногодишно специализиращо обучение във виши училища с цел придобиване на професионална квалификация "учител". Шумен, 2014, в съавторство.

2011г. - Забавни упражнения по история на педагогиката и българското образование, Шумен, 2011, в съавторство.

2002г. - Занимателна история на педагогиката. Шумен, 2002, в съавторство.

Студии

2019г. - Атанасова, В. Възгледи за дисциплината в списание „Свободно възпитание“. – сп. Педагогика, 2019, № 8, с. 1091-1113.

2003г. - Българската образователна система – история и актуално състояние. Шумен, 2003, 28 с.

1996г. - Подготовка на детето за училище. (историко-педагогически студии). Шумен, 1996, в съавторство.

Статии

2019г. - Възгледите на Алфи Кон за дисциплината. – Годишник на ШУ „Епископ К. Преславски“. Т. ХХIII D, Педагогически факултет, Шумен, 2019, с.178-189.

2018г. - Атанасова, В. Възгледи за дисциплината в сп. „Учител“ през периода 1893-1902 година. - Sociobrains, Issue 51, November 2018.

2018г. - Поощрения и наказания на учителите в българското училище през периода 1909-1944 година. - сб. "Музеите и училищната история", изд. "Фабер", Габрово, 2018.

2017г. - Оценяване на поведението на учениците в българското училище през периода от 1878 до 1944 година. - Sociobrains, Issue 34, June 2017.

2017г. - Нормативна уредба на класното ръководство в българското училище през периода 1878 - 1944 година. - В: Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". т.ХХI D, Шумен, 2017.

2016г. - Възгледите на Васил Друмев, Петко Славейков и Любен Каравелов за дисциплината. - В: Годишник на Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”. т.ХХ D. Педагогически факултет. 2016.

2015г. - Възгледите на Петко Славейков за образованието. - Педагогика, 2015, № 5.

2015г. - Педагогическата дейност на Петко Р.Славейков. – Българско списание за образование, 2015, № 1.

2015г. - Възгледите на Петко Славейков за българското училище. - – Управление и образование. Академично списание, 2015, т.11, кн.3.

2015г. - Права и задължения на българските учители през Възраждането. – Управление и образование. Академично списание, 2015, т.11, кн.3.

2014г. - Възпитанието в българското църковно училище през Средновековието и килийното училище през Възраждането. - сп.Управление и образование, 2014, кн.3, т.10.

2014г. - Права и задължения на българските учители през периода 1878 - 1885 година. - сп.Управление и образование, 2014, кн.3, т.10.

2014г. - Поощрения и наказания в новобългарското взаимно и класно училище през Възраждането. - Педагогика, 2014, №2.

2014г. - Възгледите на Жан-Жак Русо и Любен Каравелов за възпитанието. - Педагогика, 2014, № 5.

2009г. - Нормативна уредба на дисциплината в българското училище през Възраждането. – Педагогика, 2009, № 3-4.

2005г. - Атанасова, В. Възгледите на Васил Друмев – митрополит Климент за учителя. - Начално образование, 2005, № 1.

2002г. - Дидактическите възгледи на Васил Друмев - митрополит Климент. – Педагогика, 2002, № 7.

2001г. - Възпитателният аспект на “Буквар с различни поучения...” – Начално образование, 2001, № 3.

2001г. - Любен Каравелов за образованието в САЩ и Европа и за приложението на чуждия опит вбългарското училище. – Педагогика, 2001, № 7.

2000г. - Ян Амос Коменски за училищната дисциплина. – Педагогика, 2000, № 7.

1997г. - Ботев и Каравелов за българското училище. – Педагогика, 1997, №8/9.

1995г. - Любен Каравелов за българското училище. – Начално образование, 1995, № 1.

1995г. - Контрол и оценяване във ВУЗ. – Педагогика, 1995, № 2.

1995г. - Дидактическите възгледи на Любен Каравелов. – Педагогика, 1995, № 4.

1994г. - Мария Монтесори за свободата и дисциплината. – Педагогика, 1994, № 7.

1994г. - Игрови похвати в семинарните занятия. – Педагогика, 1994, № 12.

1993г. - Общинското училищно настоятелство – традиции и перспективи. – Училище, 1993, № 7/8, в съавторство.

Доклади

2018г. - Атанасова, В. Възгледите на Любен Каравелов за непрекъснатото образование. - В: сб. Матерiали VII мiжнародного науково-методичного семiнару з болгарськоi мови, лiтератури, культури, та исторii. 25-26 травня 2018 року. Бердянськ, 2018.

2016г. - Поощрения на учениците в българското училище през ХIХ и първата половина на ХХ век. - Сборник научни трудове от пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска Ривиера - Загреб. «Иновации в образовението». Шумен, 2016 .

2016г. - Дейността на Васил Друмев в българското училище в Браила. - В: сб. Матерiали V мiжнародного науково-методичного семiнару з болгарськоi мови, лiтератури, культури, та исторii. 19-20 травня 2016 року. Бердянськ, 2016.

2015г. - Права и задължения на българските учители през периода 1891-1909 година. - В: сб.История на просветното дело - нови изследвания, уникални културни ценности и музейни колекции. Иновативни форми на представяне. Габрово, 2015.

2015г. - Педагогическата дейност на Петко Р. Славейков в Пловдивската гимназия. – В: сб. Матерiали IV мiжнародного науково-методичного семiнару з болгарськоi мови, лiтератури, культури, та исторii. 22-23 травня 2015 року. Бердянськ, 2015.

2015г. - Пътят на Петко Рачов Славейков като учител. - В: Годишник на Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”. т.ХIХ D. Педагогически факултет. 2015.

2015г. - Педагогическата дейност на Петко Славейков в Трявна. – Известия на съюза на учените – Сливен. 2015, т.30.

2015г. - Поощрения и наказания на учениците в нормативната уредба на учениците през Възраждането. – Известия на съюза на учените – Сливен. 2015, т.30.

2015г. - Права и задължения на българските учители през периода 1909 – 1921 година. – В: Годишник на Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”. т.ХIХ D. Педагогически факултет. 2015.

2014г. - Права и задължения на учениците в българското училище през периода 1878 - 1885 година. - Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен-Белград-Будапеща-Прага-Братислава "Иновации в образованието". Шумен, 2014.

2014г. - Права и задължения на учениците в българското училище през периода 1891 - 1909 година. - Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", т.ХVIII D, Педагогически факултет, Шумен, 2014.

2014г. - Дисциплинарни нарушения и наказания на учениците в Шуменското мъжко педагогическо училище през периода 1881 - 1912 година. - В: Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". т.ХVIII D, Педагогически факултет, Шумен, 2014, в съавторство.

2014г. - Поощрения и наказания на учениците в нормативната уредба на българското училище през периода 1878-1885 година. - В: Научни трудове на Русенския университет "Ангел Кънчев". т.53, секция 6.2, Русе, 2014.

2013г. - Дисциплината в българското килийно училище през Възраждането. - В: Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". т.ХVII D, Педагогически факултет, Шумен, 2013 г.

2013г. - Нормативна уредба на дисциплината в шуменските училища през Възраждането. - Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен-Белград-Будапеща-Виена "Иновации в образованието". Шумен, 2013.

2012г. - Жан-Жак Русо за свободата и необходимостта в обучението. - В: Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". т.ХVI D, Педагогически факултет, Шумен, 2012.

2011г. - Задължителното образование в българското училище през периода 1878 - 1921 г. - В: Обучението като път към образованието. Сборник с материали по случай 60-годишнината на проф.дпн Пламен Радев. УИ "Паисий Хилендарски", Пловдив, 2011.

2011г. - Възгледите на Емил Дюркем за училищната дисциплина. - В: Сборник научни трудове. Национална конференция с международно участие "40 години Шуменски университет 1971 - 2011". Педагогически факултет, ч.II. Шумен: УИ "Епископ К. Преславски", 2011.

2010г. - Стратегията на Коменски за училищното образование. - В: сб. "Иновации в образованието." ШУ "Епископ К. Преславски". Педагогически факултет, Шумен, 2010.

2004г. - Възгледите на Петко Славейков и Любен Каравелов за учителя. - В: сб. "Образование и изкуство". т.1, Шумен, 2004.

2003г. - Възгледите на Петко Славейков за възпитанието. - В: сб. "Петко Славейков. Нови изследвания." Сборник по повод 175 години от рождението му. В.Търново, 2003.

2002г. - Възгледите на Васил Друмев за предучилищното възпитание. - В: сб. "Юбилейна научна конференция "30 години Шуменски университет". Доклади. Педагогически факултет. Шумен, 2002.

2002г. - Възгледите на Васил Друмев - митрополит Климент за ролята на възпитанието и образованието. - В: сб. "Васил Друмев - митрополит Климент." Юбилеен сборник.Шумен, 2002.

1999г. - Начало на педагогическото образование в Шумен. - В: сб. "Юбилейна научна конференция "25 години Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". Шумен, 30.Х - 1.ХI.1996. Доклади. Педагогика. Шумен, 1999

1999г. - Любен Каравелов за същността, целта и характера на възпитанието. - В: сб. "Юбилейна научна конференция "25 години Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". Шумен, 30.Х. - 1.ХI.1996. Доклади. Педагогика. Шумен, 1999.

1990г. - Възпитанието в любов към учителската професия чрез обучението по история на педагогиката в семинарните занятия. - В: сб."Практическата подготовка на студентите от педагогическите институти. Доклади и съобщения. ч.2, Добрич, 1990.

1989г. - Хуманизмът в педагогическото наследство на Любен Каравелов. - В: сб. "Наука. Човек. Социална промяна." Варна, 1989.

1988г. - Макаренко за дисциплината - вчера и днес. - В: сб."Педагогическото наследство на А.С.Макаренко и развитието на българската педагогическа наука и практика". Материали от юбилейната научна сесия, посветена на 100-годишнината от рождението на А.С.Макаренко. С., 1988.

Цитирания

2019г. - Колев, Й., В. Атанасова, Н. Витанова. История на педагогиката и българското образование. УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2005. с. 183. Цитирано от: Георгиева, М. Принос към историко-педагогическото познание за делото на поп Богомил. – В: Сб. Доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски”- Велико Търново, 27-28 юни 2019 г., Том 1, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, ISSN 1314-1937, Издателски комплекс НВУ”В. Левски”, В. Търново, 2019, с. 183-188.

2019г. - Колев, Й., В. Атанасова, Н. Витанова. История на педагогиката и българското образование. УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2005. с.57. Цитирано от: Георгиева, М. Йоаким Груев за умственото, нравственото и патриотичното възпитание – В: „Йоаким Груев-просветителят и общественикът. Сборник доклади от научната конференция „Копривщица и копривщенци в новобългарското просветно движение”, посветена на 190 години от рождението на Йоаким Груев. (Копривщица, 12- 13 септември 2018 г.), Дирекция на музеите – Копривщица, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Институт по Български език „Л. Андрейчин” и УниБИТ – София, Копривщица, 2018, с. 54-65.

2019г. - Атанасова, В. Любен Каравелов за образованието и възпитанието. Шумен, 2001, с. 88. Цитирано от: Георгиева, М. Благотворителна дейност на Шуменското женско дружество „Родолюбие-1872” за пострадалите от войните (1876-1944 г.). – В: Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Том 4, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, Национален военен университет „Васил Левски”- гр. Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, ISSN 2367-7465, В. Търново, 2019, с. 138-147.

2019г. - Атанасова, В. Възгледите на Любен Каравелов за непрекъснатото образование. – В: Сб. Материали VII мижнародного науково –методичного семинару з болгарской мови, литератури, култури та истории, 25-26 травня 2018 року, Бердянск, 2018, с.68. Цитирано от: Георгиева, М. Благотворителна дейност на Шуменското женско дружество „Родолюбие-1872” за пострадалите от войните (1876-1944 г.). – В: Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Том 4, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, Национален военен университет „Васил Левски”- гр. Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, ISSN 2367-7465, В. Търново, 2019, с. 138-147, на с. 139 и с. 140.

2019г. - Атанасова, В. Българската образователна система. История и актуално състояние. Шумен, 2003, с. 8-9. Цитирано от: Георгиева, М. За педагогическата дейност на Карел Шкорпил в България. – В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XXIIID, 35 години Педагогически факултет, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314 – 6769, Шумен, 2019, стр.617-632, с. 620.

2018г. - 1. Атанасова, В., Й. Колев и Н. Витанова. История на педагогиката и българското образование. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2005. Цитирано в: Цонева, П. Читалищното образование в България 1878-1989. 2018. с. 8, литература – с.249.

2018г. - Атанасова, В. Петко Славейков за образованието. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“,.2015. Цитирано в: Цонева, П. Читалищното образование в България 1878-1989. 2018. с. 8, литература – с.249.

2018г. - 3. Атанасова, В. Любен Каравелов за възпитанието и образованието. Шумен, 2001. Цитирано в : Георгиева, М. Книжовното наследство на Тодор Икономов. – В: „Писменост, книжовници, книги: Българската следа в културната история на Европа. Сборник материали от Петата национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”- Шумен, 26 – 28.04. 2016. Съюз на учените в България, Научен център по Византинистика към Шуменския университет „Епископ К. Преславски”, НАИМ – БАН, Шумен, 2018.

2018г. - 4. Атанасова 2001: Атанасова, В. Любен Каравелов за образованието и възпитанието. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2001. Цитирано в: Георгиева, М., Стоянов, С. За знанието на човека от Балканите в българската просвещенска идеология от втората половина на XVIII век до края на XIX век. – В: „Homo Balkanicus – същност и измерения”- Сб. доклади от XVII Международна студентска и докторантска конференция по балканистика, проведена на 20 и 21 април 2017 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Колева-Златева, Ж. и к-в, УИ „Св. св. Кирил и Методий“-В. Търново, 2018.

2017г. - Атанасова, В. Нормативна уредба на дисциплината в новобългарското училище през Възраждането. – Педагогика, №3-4. Цитирано в: Витанова, Н. Права и задължения на учителите според Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба №12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и Наредбата за приобщаващо образование. - В: Годишник на Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”. т.ХХI D. Педагогически факултет. 2017, с.469, литература – с.470.

2017г. - Петко Славейков за образованието. Шумен, 2015. Цитирано в: Георгиева, М. Педагогическите възгледи на Тодор Икономов. - В: Годишник на Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”. т.ХХI D. Педагогически факултет. 2017, с.441, литература – с.444.

2017г. - Атанасова, В. Любен Каравелов за образованието и възпитанието. Шумен, 2001. Цитирано в: Георгиева, М. Педагогическите възгледи на Тодор Икономов. - В: Годишник на Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”. т.ХХI D. Педагогически факултет. 2017, с.439, литература – с.444.

2017г. - Атанасова, В. Възгледите на Васил Друмев, Петко Славейков и Любен Каравелов за дисциплината. - Годишник на Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”. т.ХХ D. Педагогически факултет. 2016. Цитирано в: Георгиева, М. Педагогическите възгледи на Тодор Икономов. - В: Годишник на Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”. т.ХХI D. Педагогически факултет. 2017, с.443, литература – с.445.

2016г. - В. Атанасова. «Петко Славейков за образованието». Шумен, 2015. Цитирано в: Радев, Р. От «чудна и дивна даскалетинка» до педагогика за национално случване. – Педагогика, 2016, № 7, с.987-990.

2016г. - В. Атанасова. Дисциплината в българското училище през Средновековието и Възраждането. Шумен, 2016. Цитирано в: Стоянова, Д. Контрол и инспектиране в българското училище през последното десетилетие на ХIХ век. - В: Годишник на Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”. т.ХХ D. Педагогически факултет. 2016, литература – с.266.

2016г. - В. Атанасова. Любен Каравелов за образованието и възпитанието. Шумен, 2001. Цитирано в: Андреева, М. За педагогическите възгледи и дейност на Панайот Волов. – Журнал за исторически и археологически изследвания, 2016, № 1-2, с.77.

2016г. - В. Атанасова. Любен Каравелов за образованието и възпитанието. Шумен, 2001. Цитирано в: Андреева, М. Pedagogikal activity of Todor Ikonomov. – SocioBrains, issue 26, Oktober 2016, с.75, литература – с.79.

2016г. - В. Атанасова. Петко Славейков за образованието. Шумен, 2015. Цитирано в: Андреева, М. Pedagogikal activity of Todor Ikonomov. – SocioBrains, issue 26, Oktober 2016, с.77, литература – с.79.

2015г. - Атанасова, В. Васил Друмев – митрополит Климент за възпитанието и образованието. Шумен, 2002. Цитирано в: Цонева, П. „Развитие на връзката Българска православна църква-българско образование 865-1989”. Автореферат. 2015, с.50.

2015г. - Атанасова, В. Българската образователна система. История и актуално състояние. Шумен, 2001. Цитирано в: Витанова, Н. Дисциплината в българското училище от 1944 година до наши дни. Шумен, 2015, с.10, литература - 137.

2015г. - Атанасова, В. Нормативна уредба на дисциплината в новобългарското училище през Възраждането. – Педагогика, №3-4. Цитирано в: Витанова, Н. Дисциплината в българското училище от 1944 година до наши дни. Шумен, 2015, с.19, литература - 137.

2015г. - Колев, В.Атанасова и Н. Витанова. История на педагогиката и българското образование. Шумен: УИ “Епископ К. Преславски” 2005. Цитирано в: Витанова, Н. Дисциплината в българското училище от 1944 година до наши дни. Шумен, 2015, с.44, литература - 137.

2015г. - Атанасова, В. Възгледите на Емил Дюркем за училищната дисциплина. – В: сб. Сборник научни трудове. Национална научна конференция с международно участие “40 години Шуменски университет 1971 – 2011”. Шумен, 2011. Цитирано в: Витанова, Н. Дисциплината в българското училище от 1944 година до наши дни. Шумен, 2015, с.105, 106, литература - 137.

2015г. - Колев, Й. и В.Атанасова. Подготовка на детето за училище. Историко-педагогически студии. Шумен: УИ”Епископ Константин Преславски” 1996. Цитирано в: Витанова, Н. Антични мислители за образованието. Шумен, 2015, с.97, литература – с.139.

2015г. - В. Атанасова. Васил Друмев – митрополит Климент за възпитанието и образованието. Шумен, 2002. Цитирано в: Рачева, С. Възпитанието в българското семейство през различните исторически епохи. - В: Годишник на Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”. т.ХIХ D. Педагогически факултет. 2015, с.886, литература – с.889.

2015г. - В. Атанасова. Любен Каравелов за образованието и възпитанието. Шумен, 2001. Цитирано в: Рачева, С. Възпитанието в българското семейство през различните исторически епохи. - В: Годишник на Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”. т.ХIХ D. Педагогически факултет. 2015, с.886, литература – с.889.

2015г. - Атанасова, В. Васил Друмев – митрополит Климент за възпитанието и образованието. Шумен, 2002. Цитирано в: Цонева, П. „Развитие на връзката Българска православна църква-българско образование 865-1989”. Автореферат. 2015, с.50.

2014г. - Българската образователна система. История и актуално състояние. Шумен, 2001. Цитирано в: Въчева, С. Предучилищното възпитание в България през периода 1944-1991 г. "Фабер", 2014, с.175.

2014г. - Атанасова, В. Българската образователна система. История и актуално състояние. Шумен, 2001. Цитирано в: Въчева, С. Предучилищно образование - актуални проблеми. Учебно помагало. УИ "Епископ Константин Преславски", 2014, с.8.

2014г. - Атанасова, В. Нормативна уредба на дисциплината в новобългарското училище през Възраждането. - Педагогика, 2009, №3-4. Цитирано в: Витанова, Н. Права и задължения на учителите през периода на социализма. - Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен-Белград-Будапеща-Прага-Братислава "Иновации в образованието". Шумен, 2014, с.279.

2014г. - Атанасова, В. Българската образователна система. История и актуално състояние. Шумен, 2001. Цитирано в: Витанова, Н. Права и задължения на учениците през периода на социализма, Годишник на Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”. Педагогически факултет. Т.ХVIIID,Шумен, 2014, с.474.

2012г. - Колев, Й., В.Атанасова и Н. Витанова. История на педагогиката и българското образование. Шумен: УИ”Епископ Константин Преславски” 2005. Цитирано в: Бижков, Г., В. Ванева и Т. Иванова. Исторически корени на социалната педагогика. Русе: УИЦ Русенски университет “Ангел Кънчев” 2012, с.233.

2009г. - Колев, Й. и В.Атанасова. Подготовка на детето за училище. Историко-педагогически студии. Шумен: УИ”Епископ Константин Преславски” 1996. Цитирано в: Витанова, Н. Основи на училищното обучение. Шумен: Фабер 2009, с. 70, 71

2008г. - Атанасова, В. и Н. Витанова. Занимателна история на педагогиката. Шумен: Аксиос 2002. Цитирано в: Колев, Й. История на педагогиката. Шумен: УИ”Епископ Константин Преславски” 2008, с.266