КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Доц. д-р Евгения Стоичкова Ивановаабв

array(2) { ["bio"]=> array(13) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(220) "Шуменски университет "Еп. Константин Преславски" - 1977. Специалност "българска филология". Втора специалност - "руски език"." ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(178) "Окръжен съвет за култура (Шумен) - 1977-1978. Окръжен комитет за българо-съветска дружба (Шумен) - 1979-1987." ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(141) "Асистент - 1987- 1990. Старши асистент - 1990-1992. Главен асистент - 1993- 2007. Доцент - 2008." ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(148) "Доктор по теория на възпитанието и дидактика (основи на театралната култура) - 2002." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(822) "- основи на театралната култура; - техника на говора; - изкуство и възпитание; - поведение пред микрофон и камера; - подготовка на ръководители на детски художествени състави; - подготовка на аниматори – организация и провеждане на детски празници и забавления; - арттехники за себеизразяване и артпедагогически средства за предаване на познанието; - куклотерапия; - култура на речта и поведението; - педагогика на взаимодействието "дете - изкуство"." ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(154) "ххххххххххххххххххххххххх ххххххххххххххххххххххххх ххххххххххххххххххххххххх" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(310) "- използване на театъра като педагогическо средство от най-ранна възраст; - техника и култура на говора; - художествено слово; - артпедагогика; - куклотерапия; - анимация." ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(552) "Театрална педагогика в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" - 1993. Квалификация в направление "Бизнес протокол и етикет", сертификат № LMSI/00000228/17. 09.09. - 15.09. 2019 г. – "Практический курс русского языка как иностранного" в "Государственый институт русского языка им. А.С. Пушкина", Москва (24 часа); Свидетельство № 0079/15.09.2019 г." ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(8879) "2018 - Съвременни аспекти на образователния дискурс, проект на катедра „ТОПО и ПУНУП” при Педагогически факултет на Шуменски университет с р-л доц. д-р Светла Петкова, № РД-08-130/07.02.2018 г., финансиран от фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”. 2017 - Образователни технологии, проект на катедра „ТОПО и ПУНУП” при Педагогически факултет на Шуменски университет с р-л доц. д-р Йорданка Пейчева, № РД-08-88/03.02.2017. 2016/2018 - Студентски практики – академичен наставник в проект № BG05M2OP001-2.002-0001 – Фаза I по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на МНО със съдействието на Европейски структурни и инвестиционни фондове, доп. споразумение № СП-АН-003/28.09.2016 и доп. споразумение № СП-АН-163/02.01.2018. 2016 – Иновации в образователните технологии – вътрешноуниверситетски проект на катедра „ТОПО и ПУНУП“ при Педагогически факултет на Шуменски университет с р-л доц. д-р Йорданка Пейчева, РД-08-131/08.02.2016 2015 – Иновации в предучилищното и начално образование”, проект на катедра „ТОПО и ПУНУП” при Педагогически факултет на Шуменски университет с р-л проф. дин М. Бонева, РД-08-298/12.03.2015. 2014 – Образователни технологии – проект на катедра „ТОПО и ПУНУП” при Педагогически факултет на Шуменски университет, с р-л доц. д-р Снежана Въчева, № РД-08-256/14.03.2014 2012/2014 – Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение. – Проект № Д01-428/29.10.2012 на Министерство на образованието, младежта и науката по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ със съдействието на Европейски социален фонд, BG051PO 001-4.3.04-0020. 2013/2014 - Студентски практики – академичен наставник в проект № BG051PO001-3.3.07-0002 на Министерство на образованието, младежта и науката по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ със съдействието на Европейски социален фонд. 2013 – Иновации в предучилищното и началното училищно образование, проект на катедра „ТОПО и ПУНУП“, Педагогически факултет при Шуменски университет с р-л проф. дин М. Бонева, № РД-08-295/15.03.2013 2013 - Квалификация на педагогически специалисти - обучител на педагогически специалисти от детски градини и училища за работа с деца и ученици със специални образователни потребности . - Проект № BG051PO001-3.1.03-0001 на Министерство на образованието, младежта и науката по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ със съдействието на Европейски социален фонд. 2012 – Теоретични и методически модели за оптимизиране на практическото обучение на студентите. – Катедра „Начална и предучилищна педагогика” при Колеж Добрич на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”,(РД-07-735/05.04.2012 г.) ръководител на проекта доц. д-р Евгения Иванова, участват 3-ма студенти; 2012 – Образователни технологии в детската градина и в началния етап на основна образователна степен. – Катедра „Технологично обучение, професионално образование и предучилищна и начална училищна педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, ръководител на проекта доц. д-р Снежана Въчева. 2011 – Актуални проблеми на педагогическото взаимодействие в образователния процес. – Катедра „Начална и предучилищна педагогика” при Колеж Добрич на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, (РД-05-139/25.02.2011); ръководител на проекта доц. д-р Евгения Иванова, участват 3-ма студенти; 2011 – Интерактивни технологии на педагогическото взаимодействие в предучилищното и началното образование. – Катедра „Технологично обучение, професионално образование и предучилищна и начална училищна педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, (РД-05-193/07.03.2011); ръководител на проекта доц. д-р Йорданка Пейчева; 2006 – „Помогни ми, за да си помогнеш”. - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Карин-дом – гр. Варна, Университет за професионално образование – Ротердам и Монтесори-училище – гр. Дордрехт, Холандия; 2003 – Център за услуги за свободното време на децата // Участие като съавтор и преподавател в обучението на аниматори // - Читалище „Добри Войников” – гр. Шумен с подкрепата на Проект „Читалища”, Министерството на културата на Р България, програма „Матра” на правителството на Холандия, Американска агенция за международно развитие и Програма на ООН за развитие; 1997 – „Настоящето като трансмисия на паметта от минало към бъдеще”. // Лятна академия за изпълнителски изкуства – София // - Нов български университет, Фондация „Феликс меритис” на Амстердамски-Маахсрихтски университет и Театралния университет в Холандия; 1993 – Творческо ателие „Актьорът и неговият текст” под ръководството на Сисили Бери, главен педагог на Кралски Шекспиров Театър. - НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” – София и Кралски Шекспиров Театър – Лондон. Ръководител на 5 вътрешноуниверситетски проекта през периода 2008-2012." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(675) "Ръководител на катедра "Филологически дисциплини" при Педагогически факултет на ШУ - 1996-1997. Ръководител на катедра "Начална и предучилищна педагогика" при Колеж-Добрич към ШУ - 2010-2011. Председател на Общото събрание на Колеж - Добрич - от 2012 до 2015 Член на Общото събрание на Шуменски университет Член на Общото събрание на Педагогически факултет при Шуменски университет" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(607) "• разработвам учебни програми по съответните дисциплини; • ръководя курсови и дипломни работи на студенти; • ръководя магистърски и бакалавърски курсове и вътрешноуниверситетски проекти; • участвам в организацията на учебната и научно-изследователската работа на катедрата, както и на художествено-творческата дейност на ШУ." ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [11]=> array(3) { ["detail"]=> string(74) "Член на Сдружение "Нова българска драма"." ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [12]=> array(3) { ["detail"]=> string(518) "Имам десетки награди от конкурси за изпълнение на художествено слово, като най-престижните от тях са от Националния конкурс за изпълнение на унгарска и българска литература (четири пъти съм лауреат на този конкурс и носител на Специалната награда на Посланика на Република Унгария);" ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Евгения Стоичкова Иванова

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ТЕХНОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 302

Телефон: 054 830365 вътр.117

Email: e.ivanova@shu.bg

Приемно време: петък от 10:00-12:00 ч.

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Еп. Константин Преславски" - 1977. Специалност "българска филология". Втора специалност - "руски език".

Месторабота преди постъпване в ШУ

Окръжен съвет за култура (Шумен) - 1977-1978.

Окръжен комитет за българо-съветска дружба (Шумен) - 1979-1987.

Заемани академични длъжности

Асистент - 1987- 1990.

Старши асистент - 1990-1992.

Главен асистент - 1993- 2007.

Доцент - 2008.

Придобити научни степени

Доктор по теория на възпитанието и дидактика (основи на театралната култура) - 2002.

Водени лекции и/или упражнения

- основи на театралната култура;

- техника на говора;

- изкуство и възпитание;

- поведение пред микрофон и камера;

- подготовка на ръководители на детски художествени състави;

- подготовка на аниматори – организация и провеждане на детски празници и забавления;

- арттехники за себеизразяване и артпедагогически средства за предаване на познанието;

- куклотерапия;

- култура на речта и поведението;

- педагогика на взаимодействието "дете - изкуство".

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

ххххххххххххххххххххххххх

ххххххххххххххххххххххххх

ххххххххххххххххххххххххх

Области на научни интереси

- използване на театъра като педагогическо средство от най-ранна възраст;

- техника и култура на говора;

- художествено слово;

- артпедагогика;

- куклотерапия;

- анимация.

Специализации

Театрална педагогика в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" - 1993.

Квалификация в направление "Бизнес протокол и етикет", сертификат № LMSI/00000228/17.

09.09. - 15.09. 2019 г. – "Практический курс русского языка как иностранного" в "Государственый институт русского языка им. А.С. Пушкина", Москва (24 часа); Свидетельство № 0079/15.09.2019 г.

Участия в международни и национални научни проекти

2018 - Съвременни аспекти на образователния дискурс, проект на катедра „ТОПО и ПУНУП” при Педагогически факултет на Шуменски университет с р-л доц. д-р Светла Петкова, № РД-08-130/07.02.2018 г., финансиран от фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”.

2017 - Образователни технологии, проект на катедра „ТОПО и ПУНУП” при Педагогически факултет на Шуменски университет с р-л доц. д-р Йорданка Пейчева, № РД-08-88/03.02.2017.

2016/2018 - Студентски практики – академичен наставник в проект № BG05M2OP001-2.002-0001 – Фаза I по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на МНО със съдействието на Европейски структурни и инвестиционни фондове, доп. споразумение № СП-АН-003/28.09.2016 и доп. споразумение № СП-АН-163/02.01.2018.

2016 – Иновации в образователните технологии – вътрешноуниверситетски проект на катедра „ТОПО и ПУНУП“ при Педагогически факултет на Шуменски университет с р-л доц. д-р Йорданка Пейчева, РД-08-131/08.02.2016

2015 – Иновации в предучилищното и начално образование”, проект на катедра „ТОПО и ПУНУП” при Педагогически факултет на Шуменски университет с р-л проф. дин М. Бонева, РД-08-298/12.03.2015.

2014 – Образователни технологии – проект на катедра „ТОПО и ПУНУП” при Педагогически факултет на Шуменски университет, с р-л доц. д-р Снежана Въчева, № РД-08-256/14.03.2014

2012/2014 – Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение. – Проект № Д01-428/29.10.2012 на Министерство на образованието, младежта и науката по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ със съдействието на Европейски социален фонд, BG051PO 001-4.3.04-0020.

2013/2014 - Студентски практики – академичен наставник в проект № BG051PO001-3.3.07-0002 на Министерство на образованието, младежта и науката по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ със съдействието на Европейски социален фонд.

2013 – Иновации в предучилищното и началното училищно образование, проект на катедра „ТОПО и ПУНУП“, Педагогически факултет при Шуменски университет с р-л проф. дин М. Бонева, № РД-08-295/15.03.2013

2013 - Квалификация на педагогически специалисти - обучител на педагогически специалисти от детски градини и училища за работа с деца и ученици със специални образователни потребности . - Проект № BG051PO001-3.1.03-0001 на Министерство на образованието, младежта и науката по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ със съдействието на Европейски социален фонд.

2012 – Теоретични и методически модели за оптимизиране на практическото обучение на студентите. – Катедра „Начална и предучилищна педагогика” при Колеж Добрич на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”,(РД-07-735/05.04.2012 г.) ръководител на проекта доц. д-р Евгения Иванова, участват 3-ма студенти;

2012 – Образователни технологии в детската градина и в началния етап на основна образователна степен. – Катедра „Технологично обучение, професионално образование и предучилищна и начална училищна педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, ръководител на проекта доц. д-р Снежана Въчева.

2011 – Актуални проблеми на педагогическото взаимодействие в образователния процес. – Катедра „Начална и предучилищна педагогика” при Колеж Добрич на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, (РД-05-139/25.02.2011); ръководител на проекта доц. д-р Евгения Иванова, участват 3-ма студенти;

2011 – Интерактивни технологии на педагогическото взаимодействие в предучилищното и началното образование. – Катедра „Технологично обучение, професионално образование и предучилищна и начална училищна педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, (РД-05-193/07.03.2011); ръководител на проекта доц. д-р Йорданка Пейчева;

2006 – „Помогни ми, за да си помогнеш”. - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Карин-дом – гр. Варна, Университет за професионално образование – Ротердам и Монтесори-училище – гр. Дордрехт, Холандия;

2003 – Център за услуги за свободното време на децата // Участие като съавтор и преподавател в обучението на аниматори // - Читалище „Добри Войников” – гр. Шумен с подкрепата на Проект „Читалища”, Министерството на културата на Р България, програма „Матра” на правителството на Холандия, Американска агенция за международно развитие и Програма на ООН за развитие;

1997 – „Настоящето като трансмисия на паметта от минало към бъдеще”. // Лятна академия за изпълнителски изкуства – София // - Нов български университет, Фондация „Феликс меритис” на Амстердамски-Маахсрихтски университет и Театралния университет в Холандия;

1993 – Творческо ателие „Актьорът и неговият текст” под ръководството на Сисили Бери, главен педагог на Кралски Шекспиров Театър. - НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” – София и Кралски Шекспиров Театър – Лондон.

Ръководител на 5 вътрешноуниверситетски проекта през периода 2008-2012.

Заемани ръководни позиции

Ръководител на катедра "Филологически дисциплини" при Педагогически факултет на ШУ - 1996-1997.

Ръководител на катедра "Начална и предучилищна педагогика" при Колеж-Добрич към ШУ - 2010-2011.

Председател на Общото събрание на Колеж - Добрич - от 2012 до 2015

Член на Общото събрание на Шуменски университет

Член на Общото събрание на Педагогически факултет при Шуменски университет

Организационна дейност

• разработвам учебни програми по съответните дисциплини;

• ръководя курсови и дипломни работи на студенти;

• ръководя магистърски и бакалавърски курсове и вътрешноуниверситетски проекти;

• участвам в организацията на учебната и научно-изследователската работа на катедрата, както и на художествено-творческата дейност на ШУ.

Членства в научни организации

Член на Сдружение "Нова българска драма".

Държавни и/или научни награди

Имам десетки награди от конкурси за изпълнение на художествено слово, като най-престижните от тях са от Националния конкурс за изпълнение на унгарска и българска литература (четири пъти съм лауреат на този конкурс и носител на Специалната награда на Посланика на Република Унгария);

Дисертации

2001г. - Иванова, Е. Театрално-поетическите форми като педагогическо средство в началното образование. Автореферат, 48 стр., София: Специализиран научен съвет по педагогика при Висшата атестационна комисия, 2001.

Монографии

2014г. - Иванова, Евгения. 2014 – Основи на театралната култура, модул „Театрално игровата дейност в началния етап на образование“, второ преработено и допълнено издание, УИ „Еп. Константин Преславски“, ЦДО, ISBN 978-954-577-827-8, 2014.Иванова, Е.

2007г. - Иванова, Е. Театрално-игровата дейност в началния етап на образование. Бургас: Димант, 2007, 192 стр., ISBN 978-954-731-355-2 (в съавторство със Захарий Дечев).

2006г. - Иванова, Е. Основи на театралната култура. Университетско издателство "Еп. Константин Преславски", 2006, 154 стр., ISBN 10: 954-577-392-8; ISBN 13: 978-954-577-392-1.

Учебници

2007г. - Иванова, Е. Техника на говора. Университетско издателство "Еп. Константин Преславски", 2007, 200 стр., ISBN 978-954-577-433-1 (в съавторство с Елисавета Сотирова).

Студии

2019г. - Иванова, Е. Ролята на междупредметните връзки при формирането на оценителски компетенции у студентите педагози. - В: Сборник от научно-изследователски проект "Съвременни аспекти на образователния дискурс" № РД-08-130/07.02.2018 на Педагогически факултет, катедра "ТОПО и ПУНУП", Шумен: Университетско издателство "Еп. Константин Преславски", 2019, с.127-166, ISBN 978-619-201-262-5 (в съавторство със Снежанка Добрева).

2007г. - Иванова, Е. Процедури за диагностициране ефективността на театралните средства в началното училище. Шумен: Изд. Юни Експрес,2007, 41 стр., ISBN 978-954-9454-25-3.

Статии

2019г. - Иванова, Евгения. Основни особености и закономерности при изграждане на естетическо отношение у 5-6-годишните деца. Сб. "Иновации в образованието". Изд. "Фабер", 2019, ISBN: 978-619-00-0996-2, с. 104-108. (в съавторство с Диана П. Николова)

2019г. - Иванова, Е. Конфликтът между разум и емоция в публичната реч. В: Годишник на Шуменския университет, Педагогически факултет, т. ХХIII D, 2019, с. 316-322, ISSN 1314-6769, Унив. издателство "Еп. Константин Преславски", Шумен.

2018г. - Ivanova, Evgeniya. THE ART OF EDUCATION AND TRAINING (historical review). In: Jurnal homepage: www.sociobrains.com, ISSN 2367-5721, ISSUE 45, May, 2018, pp. 30-33.

2018г. - Иванова, Евгения. Изкуството като средство за противодействие на комерсиализацията. В: Годишник на Шуменския университет, Педагогически факултет, т. ХХII D, 2017, с. 254-267, ISSN 1314-6769, Унив. издателство "Еп. Константин Преславски", Шумен.

2018г. - Иванова, Евгения. Изкуството в обучението и възпитанието (исторически преглед). Сб. "Иновации в образованието". Изд. "Фабер", ISBN: 978-619-00-0783-8, с. 98-103.

2017г. - Иванова, Е. Мисията на театъра в изграждането на мисловно-говорни механизми у учениците от начална училищна възраст. В: Годишник на Шуменския университет, Педагогически факултет, т. ХХI D, 2017, с. 230-234, ISSN 1314-6769, Унив. издателство "Еп. Константин Преславски", Шумен.

2017г. - Ivanova, E. Developing didactic approach in the education and training of Primary school children based on the Stanislavski system. - In: Jurnal homepage: www.sociobrains.com, ISSN 2367-5721, ISSUE 34, June, 2017, pp. 63-67.

2017г. - Ivanova, E. Drama education for Primary school children. - In: Jurnal homepage: www.sociobrains.com, ISSN 2367-5721, ISSUE 35, July, 2017, pp. 36-40.

2016г. - Иванова, Е. Интонация и реч. - сб. "Иновации в образованието", научни трудове от пътуващ семинар Шумен - Белград - Любляна - Италианска ривиера - Загреб. ПФ на ШУ "Еп. Константин Преславски", ISBN: 978-619-00-0477-6, ВТ: Фабер, 2016, с.87-90.

2016г. - Иванова, Е. Съдържателен аспект на педагогическата риторика. - В: Годишник на Шуменския университет, Педагогически факултет, т. ХХ D, 2016, с. 332-338, ISSN 1314-6769, Унив. издателство "Еп. Константин Преславски", Шумен.

2015г. - Иванова, Е. Артпедагогиката като алтернативно образователно направление. - сб. "Иновации в образованието", научни трудове от пътуващ семинар Шумен - Одрин - Чешме - Измир, ПФ на ШУ "Еп. Константин Преславски", ISBN: 978-619-00-0265-9, ВТ: Фабер, 2015, с.86-92.

2015г. - Иванова, Е. Техниката на говора като условие за изразително словесно действие. - В: Годишник на Шуменския университет, Педагогически факултет, т. ХІХ D, 2015, с. 312-316, ISSN 1314-6769, Унив. издателство "Еп. Константин Преславски", Шумен.

2015г. - Иванова, Е. Изграждане на театрално-образователно пространство в обучението и възпитанието на учениците от начална училищна възраст. - В: Годишник на Шуменския университет, Педагогически факултет, т. ХІХ D, 2015, с. 317-323, ISSN 1314-6769, Унив. издателство "Еп. Константин Преславски", Шумен.

2014г. - Иванова, Е. Модел за емоционално възпитание на деца от начална училищна възраст. Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, с. 35-39. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски", 2014, ISSN 1314-6769 (в съавторство с Веселина Радкова).

2014г. - Иванова, Е. Театрализираната игра в обучението на деца от първи клас. Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, с. 121-125. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски", 2014, ISSN 1314-6769 (в съавторство с Ина Будева).

2014г. - Иванова, Е. Развитие на интереса към театрално музикално творчество у децата от начална училищна възраст чрез педагогическата технология „детски музикален театър“. Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, с. 210-213. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски", 2014, ISSN 1314-6769 (в съавторство с Рая Стоилова).

2014г. - Иванова, Е. Българските празници и обичаи и участието на децата в тях. Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, с. 223-228. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски", 2014, ISSN 1314-6769 (в съавторство със Силвия Баева).

2014г. - Иванова, Е. Изграждане на оценъчно отношение у 5-6-годишното дете чрез общуване с художествената литература. Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, с. 233-235. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски", 2014, ISSN 1314-6769 (в съавторство с Татяна Тодорова).

2014г. - Иванова, Е. Емоциите на детето в научно-педагогическото пространство // Иновации в образованието - сб. научни трудове от пътуващ семинар Шумен - Белград - Будапеща - Прага - Братислава, май 2014, с.89-95, ISBN 978-619-00-0092-1, Педагогически факултет на ШУ „Еп. Константин Преславски“, Фабер, ВТ.

2014г. - Иванова, Е. Изграждане на емоционална интелигентност у децата - В: Годишник на Шуменския университет, Педагогически факултет, т. ХVІІІ D, 2014, с. 216-220, ISSN 1314-6769, Унив. издателство "Еп. Константин Преславски", Шумен.

2013г. - Иванова, Е. Модели за повишаване на педагогическата компетентност на семействата. Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски, Шумен, 2013, ISBN 1314-6769, с. 100-109, (в съавторство с Виолета Славева).

2013г. - Иванова, Е. Усвояване на комуникативната функция на граматическите категории в българския език от деца билингви с майчин ромски език. Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски", Шумен, 2013, с. 258-266, ISBN 1314-6769 (в съавторство с Катя Недева).

2013г. - Иванова, Е. Мултимедийната презентация като интерактивна технология на обучение и възпитание в условията на билингвизъм. Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски", Шумен, 2013, ISBN 1314-6769, с. 286-291, (в съавторство с Мариела Геренска)

2013г. - Иванова, Е. Диагностициране на агресивните прояви при децата-роми в начална училищна възраст. Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, © Университетско издателство „Епископ Константин Преславски, Шумен, 2013, ISBN 1314-6769, с. 78-89, (в съавторство с Веселина Георгиева).

2013г. - Иванова, Е. Основни функции на публичното слово. – В: Сп. „Управление и образование”, кн. 3, том 9, 2013, с. 48-54, ISSN 13126121, Бургас.

2013г. - Иванова, Е. Фоностилистиката на говорителя – основно средство на публичната реч. //Иновации в образованието – сб. научни трудове от пътуващ семинар Шумен – Белград – Будапеща – Виена, 2013, с. 54-58, ISBN 978-954-400-925-0, Педагогически факултет на ШУ „Еп. Константин Преславски“, Фабер, ВТ.

2013г. - Иванова, Е. Програмиране и селектиране на комуникативните средства в публичната реч. – В: Годишник на Шуменския университет, Педагогически факултет, т. ХVІІ D, 2013, с. 150-154, ISBN 1314-6769, Унив. издателство "Еп. Константин Преславски", Шумен.

2013г. - Иванова, Е. Педагогика сред природата - идеен проект за "зелена класна стая". Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, © Университетско издателство „Епископ Константин Преславски, Шумен, 2013, ISBN 1314-6769, с. 181-84, (в съавторство с Елица Иванова).

2012г. - Иванова, Е. За насърчаване на четенето. // Образователни технологии – сб. научни трудове от пътуващ семинар Шумен – Риека – Венеция, 2012, с. 53-58, Педагогически факултет на ШУ „Еп. Константин Преславски“, Фабер, ВТ, ISBN 978-954-400-755-3.

2012г. - Иванова, Е. Подражанието на децата в играта – път за формиране на нравствени качества. – В: Годишник на Шуменския университет, Педагогически факултет, т. ХVІ D, 2012, с. 133-141, ISSN 1314-6769, Унив. издателство "Еп. Константин Преславски", Шумен.

2011г. - Иванова, Е. Словото като изкуство на човешкото поведение. – В: Годишник на Шуменския университет, Факултет по хуманитарни науки, т. ХХІІ А, 2011, с. 222-228, ISSN 1311-7300, Унив. издателство "Еп. Константин Преславски", Шумен.

2010г. - Иванова, Е. Театрално-педагогически аспекти на проблема за преодоляване на отчуждението между учители и ученици. – В: Сп. „Управление и образование”, 2010, кн. 3, том 6, с. 32-36, ISSN 13126121

2010г. - Иванова, Е. Възпитанието на чувствата у деца от предучилищна възраст. – В: Сб. Научни трудове на катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика”, 2010, Том ІІ, с. 70-75, ISSN 1313-6968 (в съавторство с Мария Нанева).

2010г. - Иванова, Е. Интерактивното обучение в началния етап на образование. – В: Сб. Научни трудове на катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика”, 2010, Том ІІ, с. 84-92, ISSN 1313-6968 (в съавторство с Теодора Момчева).

2009г. - Иванова, Е. Интерпретативни аспекти на триадата дете – учител – театър. – В: Сп. „Предучилищно възпитание”, 2009, № 2, с. 11-14.

2009г. - Иванова, Е. Театърът – алхимия на образователния процес. В: Сб. Научни трудове на катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика”, т. І, 2009 г., Шумен: УИ „Еп. К. Преславски, с. 60-67, ISSN 1313-6968=

2007г. - Иванова, Е. Творческата активност на малките ученици в театрално-игровата дейност (в съавторство с ик. Захарий Дечев). – В: Сп. “Начално образование”, 2007 г./ кн. 3, с. 31-38, ISSN 0204-4951.

2007г. - Иванова, Е. Культура мови та спiлкування вчителя. – В: Сп. „Директор школи. Украiна”, Киев, 2007, № 2, с. 40-43.

2007г. - Иванова, Е. Възпитанието на театрална култура у учениците от начална училищна възраст – педагогическо предизвикателство. – В: Сп. „Управление и образование” , том ІІІ (1), 2007 г., с. 39-43.

2007г. - Иванова, Е. Система Станiславского в педагогiчних концепцiях. – В: Сп. „Директор школи. Украiна”, Киев, 2007, № 5, с. 33-38.

2007г. - Иванова, Е. Празник на математиката в І клас (в съавторство с Галина Тонева). – В: Сп. „Начално училище”, 2007, № 1, с. 98-106, ISSN 1310 0572.

2006г. - Иванова, Е. Училищно „позорище” в съвременен вариант. – Сп. „Стратегии на образователната и научната политика”, 2006, бр. 1-2, с. 67-71, ISSN 1310-0270.

2005г. - Иванова, Е. Животът като игра. . – В: Сп. “Предучилищно възпитание”, 2005, № 6, с. 3-6.

2004г. - Иванова, Е. Професионалната подготовка на детския и началния учител в условията на промяна – педагогически иновации и перспективи. // Сб. „Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения”, София: ВЕДА СЛОВЕНА – ЖГ, 2004, с. 454-455, ISBN: 954-8510-87-1.

2003г. - Иванова, Е. “Театрализираният урок” като педагогическо средство в началното образование. – В: Сп. “Начално образование”, 2003, № 2, с. 15-25, ISSN 0204-4951.

2003г. - Иванова, Е. Празник на буквите. – В: Сп. “Начално училище”, 2003, № 2, с. 74-80, ISSN 1310-0572.

2003г. - Иванова, Е. “Битието” на театралното изкуство в педагогиката. – В: Сп. “Педагогика”, 2003, № 2, с. 96-104, ISSN 0861 - 3982.

2003г. - Иванова, Е. Принципите на театралното изкуство в учебно-възпитателния процес на началното образование. // Сб. “Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика”, София: ВЕДА СЛОВЕНА – ЖГ, 2003, с. 278-284, ISBN: 954-8510-82-0.

2000г. - Иванова, Е. Възпитанието на чувствата – изкуство да накараш другия не само да слуша, но и да чува, не само да гледа, но и да вижда. – В: Годишник на Шуменския университет, т. ХV D, Факултет по педагогика и изкуства, 2000, с. 124-130.

1998г. - Иванова, Е. Театралният подход – актуално средство за педагогическо въздействие в началното образование (в съавторство със Соня Григорова). – В: Сп. “Начално образование”, 1998 г./кн.1, с. 12-20, ISSN 0204-4951..

1998г. - Иванова, Е. Действието като възбудител на преживяванията. – В: Сп. “Педагогика”, 1998, № 5, с. 58-62, ISSN 0861 - 3982.

1997г. - Иванова, Е. Паралингвистичните средства в процеса на изграждане на образци на поведение в начална училищна възраст (в съавторство със Соня Григорова). – В: Годишник на Шуменския университет, т. ХІV Д, Център за следдипломна квалификация, 1997, с. 135-138.

1997г. - Иванова, Е. За културата на учителската реч. – В: Годишник на Шуменския университет, т. ХІV С, Психолого-педагогически науки, 1997, с. 47-51.

Доклади

2019г. - Иванова, Евгения. Основни особености и закономерности при изграждане на естетическо отношение у 5-6-годишните деца. Сб. "Иновации в образованието" (от участие в научен форум - пътуващ семинар Истанбул - Кушадасъ - Измир, 30.04. - 07.05.2019). Изд. "Фабер", ISBN: 978-619-00-0996-2, с. 104-108 (в съавторство с Диана П. Николова).

2018г. - Иванова, Евгения. Изкуството в обучението и възпитанието (исторически преглед). Сб. "Иновации в образованието" (от участие в научен форум - пътуващ семинар Одрин - Чанаккале - Дидим, 27.04 - 04.05.2018), Изд. "Фабер", ISBN: 978-619-00-0783-8, с. 98-103.

2018г. - Иванова, Евгения. Изкуството като средство за противодействие на комерсиализацията. Доклад на научна конференция с международно участие на Педагогически факултет на Шуменския университет на тема: "Съвременният дискурс в науката", проведена на 26-28 октомври, 2018.

2016г. - Иванова, Е. Паузите в говоримата реч - значими и необходими. - сб. Доклади от I национална конференция по предучилищна и начална училищна педагогика с международно участие, 2016, Трявна, с.205-208. Институт за образователни политики "Архимед и Диоген" ООД. ISSN: 2534-8795.

2016г. - Иванова, Е. Говорният глас като инструмент за взаимното разбиране между хората. – В: Сборник с доклади от юбилейна научна конференция с международно участие на Бургаския свободен университет „Новата идея в образованието“, Том 1, 2016, с.396-403, ISBN 978-619-7126-27-3.

2014г. - Иванова, Е. Динамичен кръг на общуването в публичната реч// Интелигентна специализация на България - сб. научни трудове от ХI Международна научна конференция на Международно висше бизнес училище - Ботевград, София, юни 2014, с. 1497-1507, ISBN 978-954-9432-64-0 (CD).

2011г. - Иванова, Е. Диалогът в училищния театър. // Сб. „40 години Шуменски университет 1971-2011”, Педагогически факултет, част І, Изд. „Фабер”, с.158-161.

2011г. - Иванова, Е. Говорният глас – огледало на човешкото поведение. // Сб. от Осма международна научно-практическа конференция на МБВУ „Висшето образование в България и стратегия „Европа 2020”, София, 2011, с. 1084-1093, ISBN 978-954-9432-43-5.

2011г. - Иванова, Е. Детската индивидуалност на малките ученици в театрално-игровата дейност (в съавторство със Захарий Дечев). // Сб. от Осма международна научно-практическа конференция на МБВУ „Висшето образование в България и стратегия „Европа 2020”, София, 2011, с. 1099-1103.

2010г. - Иванова, Е. Развиване на емоционалната памет на малките ученици чрез театрално-игрова дейност (в съавторство със Захарий Дечев). // Сб. „Иновации в образованието”, Изд. „Фабер”, Шумен 2010, с. 719-722, ISBN 978-954-400-298-5.

2010г. - Иванова, Е. Театрално-херменевтичният подход в педагогиката. // Сб. „Иновации в образованието”, Изд. „Фабер”, Шумен 2010, с. 711-719, ISBN 978-954-400-298-5.

2009г. - Иванова, Е. Позитивни психологически ефекти на куклотерапията. // Сб. „Технологичното обучение – традиции и бъдеще”, с. 389-392, ISBN 978-954-400-229-9, Изд. Фабер.

2008г. - Иванова, Е. Методически иновации в диалоговото общуване на ученици от начална училищна възраст. // Сб. от Пета международна научно-практическа конференция „Преподаване, учене и качество във висшето образование”, Правец, 2008, с. 364-370, ISBN 978-954-9432-31-2.

2007г. - Иванова, Е. Виртуално-семантичната комуникация (в съавторство с Явор Иванов). // Сб. от ІV Балкански конгрес „Образованието, Балканите, Европа”, Стара Загора, 2007, Том 3, с. 98-102.

2007г. - Иванова, Е. Диалогизацията в педагогическото взаимодействие. // Пети „Св. Николаевски” православни образователни четения, Изд. „Димант”, Бургас, 2007, с. 206-210.

2007г. - Иванова, Е. Семантичният диференциал като метод за оценяване на степента на усвояване и осмисляне на знанията. // Сб. „Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика”, Изд.“ВЕДА СЛОВЕНА – ЖГ”, София, 2007, с. 206-215, ISBN 978-954-8846-02-8.

2007г. - Иванова, Е. Експресивното поведение на учителя – гаранция за ефективно осъществяване на педагогическото взаимодействие. // Сб. от ІV Балкански конгрес „Образованието, Балканите, Европа”, Стара Загора, 2007, Том 1, с. 299-302.

2006г. - Иванова, Е. Изразителното четене и художественото слово в учебно-възпитателния процес на началното училище. // Сб. „Подготовка на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция”, Изд.“ВЕДА СЛОВЕНА – ЖГ”, С., 2006, с. 175-178.

2005г. - Иванова, Е. Театралната игра – средство за изграждане на ценностна ориентация на деца от начална училищна възраст. // Сб. „Осигуряване и оценяване на качеството на обучение”, Изд.“ВЕДА СЛОВЕНА – ЖГ”, С., 2005, с. 529-531.

2004г. - Иванова, Е. Професионалната подготовка на детския и началния учител в условията на промяна – педагогически иновации и перспективи. // Сб. „Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения”, Изд.“ВЕДА СЛОВЕНА – ЖГ”, С., 2004, с. 454-455, ISBN 954-850-87-1.

2004г. - Иванова, Е. Изграждане на естетическо отношение у 5-6 годишните деца чрез художествената литература (в съавторство с Радка Спасова). // Сб. „Образование и изкуство”, том ІІ, Шумен: УИ “Еп. К. Преславски”, 2004, с. 207-210, ISBN 954-577-216-6.

2003г. - Иванова, Е. Театрални форми в началното образование. // Сб. “Научни трудове Педагогически колеж, Добрич, том ІІІ”, Шумен: УИ “Еп. К. Преславски”, 2003, с. 145-149, ISSN 1312-2347.

1996г. - Иванова, Е. Театралните форми – алтернативен подход при обучението в І клас (в съавторство със Соня Григорова). // Сб. “Проблеми на възпитателната работа”, Изд. “Антос”, Шумен, 1996, с. 120-123.

1996г. - Иванова, Е. Нови педагогически подходи в извънурочната дейност на учениците от начална училищна възраст. // Сб. “Проблеми на възпитателната работа”, Изд. “Антос”, Шумен, 1996, с. 114-116.

1994г. - Иванова, Е. Театралното изкуство в образователния и възпитателния процес. // Сб. „Подготовка и квалификация на педагогически кадри с висше образование”, София, 1994 г., с. 53-55.

1993г. - Иванова, Е. Ролята на паралингвистичните средства за обогатяване на действието чрез словото у децата от начална училищна възраст (в съавторство със Соня Григорова). // Сб. “Образованието и личността”, ч. ІІ, Изд. “Антос”, Шумен, 1993, с. 264-266.

1992г. - Иванова, Е. Училищното позорище в Шумен – начало на българския театър. // Сб. “Говорна култура, словесно-изпълнителско изкуство, театър”, Благоевград, 1992, с. 53-56.

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2015г. - Иванова, Е. Становище за дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Образователен театър) на тема „Стратегии на образователен театър за развитие на взаимоотношенията в училищния клас (начална училищна възраст)”, разработен от Мария Николаева Николова (редовен докторант в СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по педагогика) с научен ръководител доц. д-р Радка Василева. Проведена защита на 05.06.2015 г.

2011г. - Иванова, Е. Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” за нуждите на Колеж – Добрич при ШУ „Епископ Константин Преславски”, обявен в ДВ, бр. 31 от 15.04.2011 г. в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на вокалното обучение), кандидат Божанка Раднева Байчева.

Цитирания

2018г. - Иванова, Е. Словото като изкуство на човешкото поведение. – В: Годишник на Шуменския университет, Факултет по хуманитарни науки, т. ХХІІ А, 2011, с. 222-228, ISSN 1311-7300, Унив. издателство "Еп. Константин Преславски", Шумен. Цитирано в: Добрева, Снежанка. Речевото поведение на учителя като експерт оценител на ученически писмени текстове в обучението по български език и литература. Монография. УИ "Еп. Константин Преславски", 2018г., ISBN: 978-619-201-222-9, цитат на с. 50.

2015г. - Иванова,Е. 2011: Диалогът в училищния театър. // Сб. „40 години Шуменски университет 1971-2011”, Педагогически факултет, част І, Изд. „Фабер”, с.158-161. Цитирано в: Илиева, Живка. 2015: Лексикалният подход в ранното чуждоезиково обучение. Монография. Шумен: УИ "Еп. Константин Преславски", 192 стр., ISBN 978-619-201-020-1, цитат на с. 80.

2015г. - Иванова, Е. Основи на театралната култура. Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски“, 2006. Цитирано в: Илиева, Живка. 2015: Лексикалният подход в ранното чуждоезиково обучение. Монография. Шумен: УИ "Еп. Константин Преславски", 192 стр., ISBN 978-619-201-020-1, цитат на с. 80.

2015г. - - Иванова, Е. и ик. З. Дечев. Театрално-игровата дейност в началния етап на образование. Изд. Димант, Бургас, 2007. Цитирано в: Николова, Мария. 2015: Стратегии на образователен театър за развитие на взаимоотношенията в училищния клас (начална училищна възраст). Дисертация при катедра „Дидактика” СУ „Св. Кл. Охридски”, Факултет по педагогика, цитати на с. 53, 54, 55.

2014г. - Иванова, Е. Театрално-игровата дейност в началния етап на образование. Бургас: Димант, 2007 (в съавторство със З. Дечев). Цитирано в: Николова, Мария. 2014: Стратегии на образователен театър за развитие на взаимоотношенията в училищния клас. Дисертация. СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика, цитати на с. 53 и с. 55.

2012г. - Иванова, Е. Основи на театралната култура. Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски“, 2006. Цитирано в: Дечев, З. Технология на педагогическата игра в обучението по религия в началното училище. Бургас: Димант, 2012, с. 353, 407, 408.

2012г. - Иванова, Е. Театрализираният урок като педагогическо средство в началното образование. – В: сп. Начално образование, бр. 2, 2003, с. 24-25. Цитирано в: Дечев, З. Технология на педагогическата игра в обучението по религия в началното училище. Бургас: Димант, 2012, с. 429.

2012г. - Иванова, Е. Театрално-поетическите форми като педагогическо средство в началното образование. София: Автореферат. Цитирано в: Дечев, З. Технология на педагогическата игра в обучението по религия в началното училище. Бургас: Димант, 2012, с. 438.

2011г. - Иванова, Е. Основи на театралната култура. Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски“, 2006. Цитирано в: Дечев, З. Педагогическата игра в обучението по религия в началното училище. Бургас: Димант, 2011, с. 413.