Проф. д-р Красимира Тошева Бенковаабв

array(2) { ["bio"]=> array(6) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(163) "Софийски университет “Св. Климент Охридски”, философия ВСУ “Черноризец Храбър”, право" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(299) "1979 – 1984 – ВИЗВМ, Стара Загора -асистент по философия 1984 - 2003 – ШУ “Епископ Константин Преславски” – ст.асистент, доцент от 2003 – Тракийски Университет, МФ- доцент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(120) "1999 г. – доктор по философия 2001 г. – доцент по етика 2010 г - професор" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(201) "Философия на правото. Човешки права Философия на морала Приложна етика. Етика на социалната работа. Биоетика" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(5456) "• Консултант на екип “Международно правосъдие”, Amnesty International за подготовка на доклад “България: Край на безнаказаността чрез универсална юрисдикция” (Bulgaria: End Impunity through Universal Jurisdiction), април 2009 • Перах –Израел- България, Научен институт „Вайцман”, 2009 б/ национални проекти - • Стимулиране на научни изследвания в държавни висши училища, вх. № ОХН –ВУ- 1025, от 2006г • Перспективи – достоен живот за всички, BG 051P001/07-5.2-01/D01/0095, Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» към МТСП, съфинансирана от ЕС и ЕСФ, 2008- 2009 в/ вътрешноуниверситетски – Участие в научни проекти към Тракийски Университет, гр. Стара Загора на теми: • Проучване и разработване на медико-педагогическа и социално-правна рамка за социално включване на лица в риск, Вх. № 1146, от 20.12. 2006г. • Медико-етични, правни и социални аспекти на предварителните указания за лечение – състояние и перспективи в контекста на общоевропейската тенденция за разширяване правата на пациентите чрез тяхното въвеждане , 2009-2010, одобрен с Решение на ФК на МФ с Протокол № 4 от 18 май 2009 г. • Социална работа при интеграционните процеси на деца със специални образователни потребности – социализация, рехабилитация, подкрепяща среда и обучение , 2009-2011, одобрен с Решение на ФК на МФ с Протокол № 4 от 18 май 2009 г Ръководител на проект към Тракийски Университет, гр. Стара Загора • Институтът “семейна медиация” – алтернатива за социална защита на деца в риск, 2007-2009, вх. № 1918 от 05. 12. 2007 • Бедността и социалното изключване в теоретико-практическата подготовка на студентите по специалност „Социални дейности”, 2010 • Динамика и превенция на агресията при непълнолетни деца – 14-18 годишни, № 9 от 2013 г- 2014 г. . към Медицински факултет , Тракийски университет, гр. Ст. Загора Формиране на професионално-клинично мислене на студентите в сферата на здравните грижи и общественото здраве чрез клинични задачи и казуси, Проект по Наредба 9 на Тракийски университет – ръководител на проекта,2014 г. “Педагогическо и психолого- етиопатогенетично изследване на разпространението и обучението на деца със задръжка в психическото развитие в българското спрямо европейското образователно пространство.“ – национален проект към Фонд „Научни изследвания”, МОН - член на екип,2014 г. Проект № РД-08-305/15.03.2013 „Социализация чрез арттерапия в ДДЛРГ „Детелина” - Шумен” 2013 Проект № РД-08-250/14.03.2014 „Идентифициране на потребността от включване на учебната дисциплина футурология в учебния план на специалност „Социални дейности” на ШУ „Еп. К. Преславски” Проект № РД – 08-294 от 2015 „Иновационни практики в социалната работа с хора с увреждания” – ръководител Проект № РД -08-135/08.02.2016 на ШУ "Еп.К.Преславски ", "Изследователска дейност свързана с приложната социална работа" Проект № РД -08-85/03.02.2017 на ШУ "Еп. К. Преславски ", "Практико-приложни аспекти на социалната работа с група в обучението на социални работници" Проект „Стимулиране на научното творчество на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“, вх. № РД-08-131/07.02.2018 г." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(645) "• Член на Българската асоциация за образование по социална работа от 2007 г. • Член на научно-изследователска асоциация Про Отоложи, България, 2003 г. • Член на съюза на учените в България от 2010 г. • Член на Асоциацията на професорите от балканските старни от 2009 г. • Член на редакционния Съвет на сп.Педагогика - в качеството на анонимен рецензент от 2012 г." ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Проф. д-р  Красимира Тошева Бенкова

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: СОЦИАЛНА РАБОТА

Кабинет: Корпус 2, стая 309

Телефон: 054 830365 вътр.222

Email: b_enkova@abv.bg, k.benkova@shu.bg

Приемно време: петък от 15-17 часа

Завършен университет, специалност

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, философия

ВСУ “Черноризец Храбър”, право

Заемани академични длъжности

1979 – 1984 – ВИЗВМ, Стара Загора -асистент по философия

1984 - 2003 – ШУ “Епископ Константин Преславски” – ст.асистент, доцент

от 2003 – Тракийски Университет, МФ- доцент

Придобити научни степени

1999 г. – доктор по философия

2001 г. – доцент по етика

2010 г - професор

Области на научни интереси

Философия на правото. Човешки права

Философия на морала

Приложна етика. Етика на социалната работа. Биоетика

Участия в международни и национални научни проекти

• Консултант на екип “Международно правосъдие”, Amnesty International за подготовка на доклад “България: Край на безнаказаността чрез универсална юрисдикция” (Bulgaria: End Impunity through Universal Jurisdiction), април 2009

• Перах –Израел- България, Научен институт „Вайцман”, 2009

б/ национални проекти -

• Стимулиране на научни изследвания в държавни висши училища, вх. № ОХН –ВУ- 1025, от 2006г

• Перспективи – достоен живот за всички, BG 051P001/07-5.2-01/D01/0095, Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» към МТСП, съфинансирана от ЕС и ЕСФ, 2008- 2009

в/ вътрешноуниверситетски –

Участие в научни проекти към Тракийски Университет, гр. Стара Загора на теми:

• Проучване и разработване на медико-педагогическа и социално-правна рамка за социално включване на лица в риск, Вх. № 1146, от 20.12. 2006г.

• Медико-етични, правни и социални аспекти на предварителните указания за лечение – състояние и перспективи в контекста на общоевропейската тенденция за разширяване правата на пациентите чрез тяхното въвеждане , 2009-2010, одобрен с Решение на ФК на МФ с Протокол № 4 от 18 май 2009 г.

• Социална работа при интеграционните процеси на деца със специални образователни потребности – социализация, рехабилитация, подкрепяща среда и обучение , 2009-2011, одобрен с Решение на ФК на МФ с Протокол № 4 от 18 май 2009 г

Ръководител на проект към Тракийски Университет, гр. Стара Загора

• Институтът “семейна медиация” – алтернатива за социална защита на деца в риск, 2007-2009, вх. № 1918 от 05. 12. 2007

• Бедността и социалното изключване в теоретико-практическата подготовка на студентите по специалност „Социални дейности”, 2010

• Динамика и превенция на агресията при непълнолетни деца – 14-18 годишни, № 9 от 2013 г- 2014 г. . към Медицински факултет , Тракийски университет, гр. Ст. Загора

Формиране на професионално-клинично мислене на студентите в сферата на здравните грижи и общественото здраве чрез клинични задачи и казуси, Проект по Наредба 9 на Тракийски университет – ръководител на проекта,2014 г.

“Педагогическо и психолого- етиопатогенетично изследване на разпространението и обучението на деца със задръжка в психическото развитие в българското спрямо европейското образователно пространство.“ – национален проект към Фонд „Научни изследвания”, МОН - член на екип,2014 г.

Проект № РД-08-305/15.03.2013 „Социализация чрез арттерапия в ДДЛРГ „Детелина” - Шумен” 2013

Проект № РД-08-250/14.03.2014 „Идентифициране на потребността от включване на учебната дисциплина футурология в учебния план на специалност „Социални дейности” на ШУ „Еп. К. Преславски”

Проект № РД – 08-294 от 2015 „Иновационни практики в социалната работа с хора с увреждания” – ръководител

Проект № РД -08-135/08.02.2016 на ШУ "Еп.К.Преславски ", "Изследователска дейност свързана с приложната социална работа"

Проект № РД -08-85/03.02.2017 на ШУ "Еп. К. Преславски ", "Практико-приложни аспекти на социалната работа с група в обучението на социални работници"

Проект „Стимулиране на научното творчество на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“, вх. № РД-08-131/07.02.2018 г.

Членства в научни организации

• Член на Българската асоциация за образование по социална работа от 2007 г.

• Член на научно-изследователска асоциация Про Отоложи, България, 2003 г.

• Член на съюза на учените в България от 2010 г.

• Член на Асоциацията на професорите от балканските старни от 2009 г.

• Член на редакционния Съвет на сп.Педагогика - в качеството на анонимен рецензент от 2012 г.

Монографии

2014г. - Шошева, В., К. Бенкова, С. Динчийска. Социален тренинг и социални умения. Електронна версия за дистанционно обучение, 2014. http://edu.uni-sz.bg/books/30.Socialen_trening-Kolektiv-html/

2013г. - Етика на социалната работа, Стара Загора, ISBN 978-954-338-061-9

Учебници

2014г. - “Социален тренинг и социални умения” http://edu.uni-sz.bg/books/30.Socialen_trening-Kolektiv-html/ проф. д-р Веска Митева Шошева, проф. д-р Красимира Тошева Бенкова, доц. д-р Стефка Иванова Динчийска

2012г. - Бенкова, К.,Б. Гьошев. Бизнес етика. Измерения в малкия бизнес. Авангард Прима, С.,2012

2009г. - Бенкова К., и кол.Социална работа и медиация, 2009, Стара Загора

2008г. - Бенкова К., и кол. Умения за социална работа, 2008, Стара Загора

Учебни помагала

2014г. - Бенкова, К и колектив. Избрани текстове по социална работа. Учебно помагало за студенти от специалност „Социални дейности“. 2014 г.

2013г. - Интегриране на ученици със специални образователни потребности в условията на масова детска градина , София.

2013г. - Интегриране на ученици със специални образователни потребности в условията на масова детска градина , София.

2013г. - Обучение на педагогически специалисти от детските градини и основните училища за работа с деца със специални образователни потребности, София.

2013г. - К. Бенкова, Шошева, В.,И. Дерижан, С. Динчийска, Е. Масларова, Г. Вълчев, А. Стойков, М. Илиева, Р. Райкова. Работна тетрадка за детски учители за работа с деца със специални образователни потребности. София,2013.

2013г. - Шошева, В.,И. Дерижан, К. Бенкова, С. Динчийска, Е. Масларова, Г. Вълчев, А. Стойков, М. Илиева, Р. Райкова. Интегриране на ученици със специални образователни потребности в условията на общообразователното училище. Учебно помагало за учители. София,2013

2013г. - Шошева, В.,И. Дерижан, К. Бенкова, С. Динчийска, Е. Масларова, Г. Вълчев, А. Стойков, М. Илиева, Р. Райкова. Работна тетрадка за учители за работа с ученици със специални образователни потребности. София,2013.

2013г. - Шошева, В.,И. Дерижан, К. Бенкова, С. Динчийска, Е. Масларова, Г. Вълчев, А. Стойков, М. Илиева, Р. Райкова. Обучение на педагогически специалисти от детски градини и училища за работа с деца и ученици със специални образователни потребности. Помагало за обучители. София, 2013.

Статии

2017г. - • Benkova, K.,Y. Georgiev, A. Stoykov, S.Georgieva, S. Valkanov., The role of ethical expertise in the practice of social work. 4 th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND ARTS SGEM 2017. Book 3 Volume 3. Sociology and healthcare, , p.639-p.645, ISSN 2376-5659 – Indexing process

2017г. - • Benkova, K.,Y.Georgiev, N. Vlaeva, G. Kolev, K.Peeva., Supervision of professional burnout of social workers in Bulgaria. 4 th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND ARTS SGEM 2017. Book 3, Volume 3, Science and Society, ISSN 2376-5659, Indexing process.

2017г. - • Иванова, Н., Н. Влаева, К. Бенкова. Роля на професионалистите по здравни грижи при решаване на медико-социалните проблеми на съвременното общество .XXXIX Научно-технолоигчна сесия „КОНТАКТ“ 2017 30.06. 2017, София, изд. „ТЕМТО“

2017г. - • Влаева, Н., Н. Иванова, К. Бенкова. Здравни грижи и соицални услуги като специфични практики за хора с увреждания.XXXIX Научно-технолоигчна сесия „КОНТАКТ“ 2017 30.06. 2017, София, изд. „ТЕМТО“

2017г. - • Benkova,K., A.Stoykov, Y.Georgiev, R.Vasilev. Legal education-the missing social segment in minors educational profile in Bulgaria. Journal Social Problems. (публикация по т. 1)

2017г. - • Benkova, К., А Stoykov, V. Shosheva, R. Vasilev, Y. Georgiev. Dynamics of Personality Changes in Prisoners as a Result of the Social Work with Them. Trakia Journal Of Sciences, Scientific Serial, Published by Trakia University, Series Social Sciences, Stara Zagora, Bulgaria, 2017 /под печат/, ISSN: 1313-3551

2016г. - Бенкова К, А.Стойков, В.Шошева, Р.Василев, Я.Георгиев, под печат. Динамика на промените в личността на изтърпяващия наказанието „Лишаване от свобода“ в резултат на социална работа, Trakia Journal Of Sciences, 2016.

2015г. - • Бенкова, К., А. Стойков, М. Илиева. (2015) Теренна социално-образователна дейност за интеграция и включване на маргинализирани общности с фокус-ромите. International scientific on-line journal "SCIENCE&TECHNOLOGIES", Volume V, Number 7. • Benkova, K.,N.Vlaeva, S.Georgieva. The Role Of Ethical Principles Of Social Tem Work in Protected Homes. Trakia Journal Of Sciences, Scientific Serial, Published by Trakia University, Series Social Sciences, Stara Zagora, Bulgaria, • Shosheva,V., K.Benkova, E.Maslarova, G.Kolev. Gender Inequality As a FactorIn The Manifestation Of Addictive Behavior in Women Trakia Journal Of Sciences, Scientific Serial, Published by Trakia University, Series Social Sciences, Stara Zagora, Bulgaria,

2015г. - • Benkova, K.,N.Vlaeva, S.Georgieva. The Role Of Ethical Principles Of Social Tem Work in Protected Homes. Trakia Journal Of Sciences, Scientific Serial, Published by Trakia University, Series Social Sciences, Stara Zagora, Bulgaria,

2015г. - • Shosheva,V., K.Benkova, E.Maslarova, G.Kolev. Gender Inequality As a FactorIn The Manifestation Of Addictive Behavior in Women Trakia Journal Of Sciences, Scientific Serial, Published by Trakia University, Series Social Sciences, Stara Zagora, Bulgaria,

2015г. - Бенкова, К., А. Стойков, М. Илиева. (2015) Теренна социално-образователна дейност за интеграция и включване на маргинализирани общности с фокус-ромите. International scientific on-line journal "SCIENCE&TECHNOLOGIES", Volume V, Number 7.

2015г. - Benkova, K.,N.Vlaeva, S.Georgieva. (2015) The Role Of Ethical Principles Of Social Tem Work in Protected Homes. Trakia Journal Of Sciences, Scientific Serial, Published by Trakia University, Series Social Sciences, Stara Zagora, Bulgaria,

2015г. - K.Benkova, Shosheva,V., E.Maslarova, G.Kolev. (2015) Gender Inequality As a FactorIn The Manifestation Of Addictive Behavior in Women Trakia Journal Of Sciences, Scientific Serial, Published by Trakia University, Series Social Sciences, Stara Zagora, Bulgaria

2015г. - Prf. K. Benkova, Prof. V. Shosheva, Prof. E. Maslarova, Ottoman imarets at Bulgarian lands – social practice for care T.R. Trakya University, INTERNATIONAL, PAROLE, ART, HEALTH – EDIRNE HEALTH MUSEUM –SYMPOSIUM 21ST – 23RD October 2015 – Edirne

2014г. - 1. Шошева, В., К. Бенкова, М. Гълъбова, С. Динчийска, Д. Левтерова, А. Стойков, М. Илиева. Задержка в психическом развитии как проблема в педагогической практике. X Международная научно-практическая конференция „Современное образование: Роль психологии.Москва, 2-4. юли,2014г. ISBN 978-5-4469-0336-3

2014г. - Shosheva V., Kr. Benkova, St. Evtimov, J. Paunkov. Dynamic of aggressive behavior in the age 14-18 years. TRAKIA MEDICAL DAYS, May, 2014

2014г. - 3. Benkova К., V. Shosheva, Em. Maslarova, St. Dinchiiska, G. Kolev, A.Stoykov, R. Vassilev, M. Ilieva. Values and Socio –Pedagogical Aspects of Care for Persons with Hearing Disorders. Hearing Loss-Functional Diagnostic&TreatmentInterdisciplinary, International Conference in Otology, Neuro-Otology, Head & Neck and Endoscopic Surgery, 2014.

2014г. - 4. Бенкова К., В. Шошева, Ст. Динчийска, Е. Масларова, А. Стойков, М. Илиева, Р. Василев. Социалната услуга «Приемна грижа»-правни аспекти. International scientific on-line journal "SCIENCE&TECHNOLOGIES" Volume 4, 2014, ISBN 1314-4111

2014г. - Бенкова К., В. Шошева, Ст. Динчийска, Е. Масларова, А. Стойков, М. Илиева, Р. Василев. Ролевата игра и комуникацията в социалната работа. International scientific on-line journal "SCIENCE&TECHNOLOGIES" Volume 4, 2014, ISBN 1314-4111

2014г. - Динчийска С., В. Шошева, К. Бенкова, Социалният тренинг – система за изграждане на позитивни нагласи и социални умения в обучението по социална работа. ХІVМЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: «ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА РАЗВИТИЕТО НА ЛИЧНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛИСТА В УСЛОВИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ» 2-6 септември 2014г. КИТЕН, ISBN 978-954-490-449-4

2014г. - Илиева М, К Бенкова, В.Шошева,С. Динчийска, Е.Масларова, Р. Василев, А. Стойков, Водене на случай при клиенти, застрашени от ХИВ и ХИВ-позитивни. Международна научна конференция «Иновации в образованието» Шумен, 2014, ISSN 1314-6769.

2014г. - Шошева, В., К. Бенкова, М. Гълъбова, С. Динчийска, Д. Левтерова, А. Стойков, М. Илиева. Задержка в психическом развитии как проблема в педагогической практике. X Международная научно-практическая конференция „Современное образование: Роль психологии.Москва, 2-4. юли,2014г.

2014г. - Shosheva V., Kr. Benkova, St. Evtimov, J. Paunkov. Dynamic of aggressive behavior in the age 14-18 years. TRAKIA MEDICAL DAYS, May, 2014.

2014г. - Benkova К., V. Shosheva, Em. Maslarova, St. Dinchiiska, G. Kolev, A.Stoykov, R. Vassilev, M. Ilieva. Values and Socio –Pedagogical Aspects of Care for Persons with Hearing Disorders. Hearing Loss-Functional Diagnostic&TreatmentInterdisciplinary, International Conference in Otology, Neuro-Otology, Head & Neck and Endoscopic Surgery, 2014.

2014г. - Бенкова К., В. Шошева, Ст. Динчийска, Е. Масларова, А. Стойков, М. Илиева, Р. Василев. Социалната услуга «Приемна грижа»-правни аспекти. International scientific on-line journal "SCIENCE&TECHNOLOGIES" Volume 4, 2014.

2014г. - К. Бенкова, Динчийска С., В. Шошева, Социалният тренинг – система за изграждане на позитивни нагласи и социални умения в обучението по социална работа. ХІVМЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: «ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА РАЗВИТИЕТО НА ЛИЧНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛИСТА В УСЛОВИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ» 2-6 септември 2014г. КИТЕН.

2014г. - Илиева М, К Бенкова, В.Шошева,С. Динчийска, Е.Масларова, Р. Василев, А. Стойков, Водене на случай при клиенти, застрашени от ХИВ и ХИВ-позитивни. Международна научна конференция «Иновации в образованието» Шумен, 2014.

2014г. - K. Benkova, Shosheva, V., S. Dinchiyska, A.Stoykov, M.Ilieva. Spread the Delay in Mental Development at the Age of Primary Schooling, the Distribution and Dynamics in Stara Zagora. 9th International Balkan Education and Science Congress, 16-18 October 2014, Edirne.

2013г. - Ethics of Social Work – Approaches of Development. EUROPEAN APPLIED SCIENCES , 2-4 April Volum 2 , ORT Publishingq Stuttgart, Germany, p.28-31, ISSN 2195-2183

2013г. - Benkova, K. Ethics of Social Work - Approaches of Development. Europian Applied Sciences, May, 2013.

2013г. - Бенкова, К. Еволюция на етиката на социалната работа. Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives, 2013

2013г. - Шошева, В. К. Бенкова, Ст. Динчийска А. Стойков, М. Илиева. Социални и здравни параметри на ранното образование при деца-роми (3-5 год). International scientific on-line journal "SCIENCE&TECHNOLOGIES", Volume 3, Publisher "Union of Scientists - Stara Zagora, p. 157-161, ISSN 1314-4111.2013 г.

2013г. - Бенкова, К, В. Шошева, Ст. Динчийска, М. Илиева, А. Стойков. Социални и здравни аспекти на приобщаващото образование-деца със задръжка в психическото развитие. International scientific on-line journal "SCIENCE&TECHNOLOGIES", Volume 3 Publisher "Union of Scientists - Stara Zagora, p. 151-153, ISSN 1314-4111. 2013 г.

2012г. - 3. V. Shosheva, L. Dinchiiska, Kr. Benkova, A. Stoykov, M. Ilieva. Social-Pedagogical Profile of Delay in Mental Development – Accepted but Unresolved Problem. The Future in Neuro-Otology, Head and Endoscopic Surgery Interdiscplinary e- Conference for Young Scientists and Students.October 19, 2012. Trakia University, Stara Zagora.

2012г. - Шошева, В., К. Бенкова, С. Динчийска, А. Стойков, М. Илиева. Повишаване на квалификацията на педагозите за работа с деца с проблеми. Научно-практически форум „Педагогическото образование-кариерно развитие и конкурентноспособност“. Бургас, 02-03.11. 2012 г.

2012г. - Benkova, K., S. Georgieva. Social work ethics and social work practice. Trakia Journal Of Sciences, Scientific Serial, 2012

2012г. - Бенкова, К.,С. Георгиева. Вземане на етическо решение и етически практикум. Сборник научни статии от международна научно-практическа конференция на Асоциация на професорите от славянските страни, септември 2012, Китен

2010г. - Бенкова К., Етични принципи в социалната работа, В сб.: Иновации в образованието, Шумен, 2010

2010г. - Бенкова К., Шошева В., Динчийска Ст., Социалната интелигентност на клиента в контекста на социалната работа, В сб.: Иновации в образованието, Шумен, 2010

2010г. - Маринова, Ю., Димитрова Св., Бенкова К., Разширяване правата на пациента посредством предварителни указания за лечение и българската реалност, , TrakiaJournal Of Sciences, Scientific Serial, 2010

2010г. - Бенкова К., Social work ethics as applied ethics, Trakia Journal Of Sciences, Scientific Serial, 2010

2010г. - Benkova K., V. Shosheva, St. Dinchiyska, Behaviour strategies in assertive behaviour within marginal groups, Trakia Journal Of Sciences, Scientific Serial, 2010

2010г. - Бенкова К., Етичните дилеми в обучението по етика на социалната работа, В сб. научни статии „Педагогическата среда в университета като пространство запрофесионално-личностно развитие на бъдещия специалист”, Асоциацията на професорите от славянските страни, София, 2010

2010г. - К. Бенкова, Шошева В., Ст. Динчийска, Динамика в развитието на комуникативния потенциал на студентите, В сб. научни статии „ Педагогическата среда вуниверситета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист”, Асоциацията на професорите от славянските страни, София, 2010

2010г. - Бенкова К., Б. Гьошев, Бизнес етиката като приложна етика, В сп. Икономика и управление, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, Год. VI, № 1, 2010, стр.2

2010г. - Бенкова К., Б. Гьошев, Теоретични измерения на бизнес етиката в малкия бизнес, В сп. Икономически алтернативи, брой 4, 2010, стр. 103 - 121

2010г. - Benkova K., V. Shosheva, Ethical principles in the conduct of teachers of children with auditory-speech violations, Международна интердисциплинарна конференция“ORL’Imagin – Clinical and Surgical Applications”, 17-19 септември, 2010 - www.prootology.domino.bg

2010г. - Benkova K., St. Dinchiyska, V. Shosheva, Models of communication with children with hearing disorders, Международна интердисциплинарна конференция “ORL’Imagin –Clinical and Surgical Applications”, 17-19 септември, 2010- www.prootology.domino.bg

2010г. - Бенкова К., Етични принципи в социалната работа, Научно-практическа конференция с международно участие «Иновации в образованието», 04-07 юни, 2010,Шумен

2010г. - Бенкова К., Етичните дилеми в обучението по етика на социалната работа, Международна научно-практическа конференция „Педагогическата среда вуниверситета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист” на Асоциацията на професорите от славянските страни, 2-5 септември 2010, Китен

2010г. - Benkova K., V. Shosheva, Ethical principles in the conduct of teachers of children with auditory-speech violations, Международна интердисциплинарна конференция“ORL’Imagin – Clinical and Surgical Applications”, 17-19 септември, 2010, Стара Загора

2010г. - Бенкова К., Social work ethics as applied ethics, Юбилейна научна конференция с международно участие 15 години Тракийски университет „Качество, иновации,мобилност – европейски измерения на науката в Тракийски университет”, 21 май 2010, Стара Загора

2009г. - Бенкова К., и кол. Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи – дейност „Социаленасистент”, Сборник добри практики, Стара Загора, 2009

2009г. - Бенкова К., Етика и комуникативни практики в интеркултурна среда, В сб.: „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане наинтеркултурното възпитание и образование”, Благоевград, 2009

2009г. - Бенкова К. кол., Принципът на информираното съгласие при възрастни пациенти , В сп. Стареене и здраве, Център за изследване на населението при БАН, София,2009, стр. 113

2009г. - Бенкова К. и кол., Случаят Р. П. – една гледна точка към грижата за възрастния човек в специализирана институция, В сп. Стареене и здраве, Център заизследване на населението при БАН, София, 2009, стр. 196

2009г. - Бенкова К., В. Шошева, Етическата експертиза – позната и непозната за педагогическата и социална практика, В сб.: Хуманизация и демократизаци науниверситетското образование, с. 292- 297, СУ, 2009

2009г. - Бенкова К., Ст. Динчийска, Етика в екипната работа, В сб.: Хуманизация и демократизаци на университетското образование, с. 352- 357, СУ, 2009

2009г. - Benkova K., V. Shosheva, Ethical dilemmas in psychological, pedagogical and social evaluation of persons with hearing perseption disorders, Юбилейна международна,интердисциплинарна, конференция „10 години срещи по отология и невро-отология”, 8-10 Май - www.prootology.domino.bg, 2009

2009г. - Ethical dilemmas in psychological, pedagogical and social evaluation of persons with hearing perseption disorders, Юбилейна международна, интердисциплинарна,конференция „10 години срещи по отология и невро-отология”, 8-10 Май , Стара Загора, 2009

2009г. - Бенкова К. и кол., Принципът на информираното съгласие при възрастни пациенти , Научна конференция „Стареене и здраве”, Варна, 15, май, 2009

2009г. - Бенкова К. и кол.,Случаят Р. П. – една гледна точка към грижата за възрастния човек в специализирана институция, Научна конференция „Стареене и здраве”,Варна, 15, май, 2009

2009г. - Бенкова К., В. Шошева, Етическата експертиза – позната и непозната за педагогическата и социална практика, Международна научно-практическа конференция„Хуманизация и демократизаци на университетското образование” на Асоциацията ня професорите от славянските страни, 4 – 7 септември, 2009, Китен

2008г. - Бенкова К., Социалната работа между морала и закона, Trakia Journal Of Sciences, Scientific Serial, Published by Trakia University, Series Biomedical Sciences, Volume 6,Number 2, Supplement 4, 2008, p. 138-143

2008г. - Бенкова К., Етиката на социалната работа в парадигмата на руската етика на 20 век», В сб.: Руската наука, образование и култура в съвременния свят”, стр. 208 –212, , Стара Загора, 2008

2008г. - Бенкова К., Етика на социалната работа – образователни предизвикателства към пазара на труда”, В сб.: Националната стратегия за висше образование и пазарътна труда в България, стр. 212 – 216, 13-14 юни, МВБУ, 2008, Правец

2008г. - Benkova K., St. Georgieva, Defense ethique et juridique des droits des individus aux troubles auditifs et langagiers, Reunion Francophone ORL, Tete et Cou, 2008, Varna -www.prootology.domino.bg

2008г. - Бенкова К., Етиката на социалната работа в парадигмата на руската етика на 20 век, Научно-практическа конференция посветена на Годината на Русия вБългария, 01. 10. 2008, Стара Загора

2008г. - Бенкова К., Етика на социалната работа – образователни предизвикателства към пазара на труда, Пета Международна Научно-Практическа Конференция„Преподаване, учене и качество във висшето образование”, МВБУ – 13-14 юни, 2008, Правец

2008г. - Бенкова К., Етика и комуникативни практики в подготовката на специалисти за социална работа, Юбилейна научна конференция „Подготовка, професионалнареализация и социален статус на социалния работник” посветена на 120 години СУ, 2008

2008г. - Defense ethique et juridique des droits des individus aux troubles auditifs et langagiers, Reunion Francophone ORL, Tete et Cou, 27-28 Mai, 2008, Varna

2007г. - Бенкова К., Етика на социалната работа, В сб.: Проблеми на социалната работа. Образование, практика, научни изследвания, стр. 38 – 47, София, 2007

2007г. - Бенкова К., Етика на социалната работа, Национална конференция на БАОСР, “15 години образование по социална работа в България”, София, 5-6. 10. 2007

2007г. - Бенкова К., Социалната работа между морала и закона, Юбилейна научна конференция с международно участие на МФ на Тр Университет, 27-29. 09. 2007

2006г. - Benkova K. Shosheva V., Specific Aspects In Social Workers training In Home Violence Prevention – ABSTRACT BOOK, The 4th Annual Meeting of the Balkan Academy ofForensic Sciences, p. 75, 8-11 June 2006, Stara Zagora, Bulgaria

2006г. - Benkova K. Shosheva V., Specific Aspects In Social Workers training In Home Violence Prevention –The 4th Annual Meeting of the Balkan Academy of Forensic Sciences, p.75, 8-11 June 2006, Stara Zagora, Bulgaria

Доклади

2015г. - Prf. K. Benkova, Prof. V. Shosheva, Prof. E. Maslarova, Ottoman imarets at Bulgarian lands – social practice for care T.R. Trakya University, INTERNATIONAL, PAROLE, ART, HEALTH – EDIRNE HEALTH MUSEUM –SYMPOSIUM 21ST – 23RD October 2015 - Edirne

2014г. - V. Shosheva, K. Benkova, S. Dinchiyska, A. Stoykov, M. Ilieva. Spread the Delay in Mental Development at the Age of Primary Schooling the Distribution and Dynamics in Stara Zagora. 9 th International Balkan Education and Science Congress, 16-18 October 2014, Edirne.

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2017г. - Становище: Относно: заемане на академична длъжност "доцент" от гл. ас. д-р Росица Петрова Михайлова в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки 3.4. Социални дейности, за нуждите на ШУ, Педагогически факултет

2017г. - Рецензия: Относно: заемане на академична длъжност "професор" от доц. д-р Пламен Киров Иванов в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки 3.4. Социални дейности, за нуждите на ШУ, Педагогически факултет

2016г. - Рецензия по конкурс за заемане на академична длъжност „Професор“ по проф.направление Философия на доц.Добромир Жечев Добрев. 2016

2015г. - Становище по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” от област на висше образование Социални, стопански и правни науки, проф.направление Социални дейности (Социална комуникация) на гл.ас. Тодорка Кабакчиева (ПФ, Шумен) 2015

2015г. - Рецензия по конкурс за заемане на академична длъжност „професор” от област на висше образование Педагогически науки, проф.направление Педагогика (Музикална естетика и възпитание) на доц. Дарина Георгиева Василева (ПФ, Шумен) 2015

2015г. - • Рецензия на предложение за проект за научен форум – Тракийски университет. Тема на предложения проект: „Международен научно-образователен семинар по индивидуална психология: Мини ИКАСИ, 2015” с участието на гост-лектори от чужбина: Тео Йостен, Антеа Милър от Великобритания и Зивит Абрамсън от Израел, Конкурсна сесия - 2015 г.,

2015г. - • Рецензия за изпълнението на проект № 33 от 2014 на тема „Стратегии и иновативни подходи за стимулиране на научно-изследователската дейност на преподаватели и студенти от Медицински колеж – Стара Загора“, Ръководител на проекта – доц. Христина Милчева, дп -29. 05. 2015 г

2013г. - Цитирана статия:Шошева, В., К., Бенкова, Ст.Динчийска (2008) Умения за социална работа, (Помагало за социален тренинг), Стара Загора. Цитиращи автори и статии: Ilieva, M. (2013) Educational Paradigms in Early Childhood and Preschool Education of Roma Children in Bulgaria, European Applied Sciences, #4 – 2013, page 71

2012г. - Рецензия на хабилитационен труд на тема „Образование и социализация на ученици с умствена изостаналост” на доц. д-р Веска Шошева

2012г. - Петрова Г., МУ – Пловдив, Обучение на бакалаври по здравни грижи – фактор за повишаване на компетенциите в сферата на общественото здраве

2012г. - Николов И., Станева Е., МБАЛ „Пловдив”- АД, Пловдив, Влияние на смъртността от някои социално значими заболявания върху средната продължителност наживота в РБългария

2012г. - Тончева С., Борисова С., МК - Шумен, МУ „Проф. П. Стоянов” - Варна, Семейна медицинска сестра – нов професионален профил при оказване на първични здравнигрижи

2012г. - Узунов Г., Петрова Г., ДМСГД – Стара Загора, Мотивация на медицински специалисти от ДМСГД – Стара Загора за включване в курсове по следдипломно обучение

2012г. - Рецензии на дипломни тези на специализанти на ДИПКУ – 5 /за периода 2006 - 2010/

2012г. - Рецензии на научно-изследователски проекти към МФ, Тракийски Университет

2012г. - Становище по Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по „Социология на образованието”, проф.направление 1.2. Педагогика от гл.асистент д-р Елена Лавренцова (ТрУ, Ст.Загора) 2012

2008г. - Рецензии на доклади от Юбилейна научна конференция с международно участие на МФ, ТрУниверситет /27-29. 09. 2007/ за публикация в Trakia Journal OfSciences, Scientific Serial, Published by Trakia University, Series Biomedical Sciences, Volume 6, Number 2, Supplement 4, 2008

2008г. - 2008 - „Създаване на научно-информационна банка от базови данни в областта на генетиката, имунологията, биохимията, физиологията, фармакологията и другиперспективни области от медицинските науки. Установяване на нови, математически и алометрични зависимости” – МФ

2008г. - 2008 – „Оптимизиране на обучението по „Здравни грижи” и „Принципи и методика” при акушерките и медицинските сестри” - МК

2007г. - 2007 – „Полови и възрастови разлики в перцепцията на хроничната болка” – МФ

Цитирания

2014г. - Цитирана статия: Шошева В., K. Бенкова, Ст. Динчийска, А. Стойков, М. Илиева (2013) Социални и здравни параметри на ранното образование при деца - роми (3-5 г.), International scientific on-line journal "SCIENCE&TECHNOLOGIES", Publisher "Union of Scientists - Stara Zagora, p. 157- 161 Цитиращи автори и статии: Келчева, Х. (2014) Организация среды в начальной школе в целях получения приобщающего образования. Сборник статей Международной научно-практической конференции Актуальные проблемы педагогики и психологии, г. Уфа, с. 64.

2014г. - Цитирана статия: Шошева В., K. Бенкова, Ст. Динчийска, А. Стойков, М. Илиева (2013) Социални и здравни параметри на ранното образование при деца - роми (3-5 г.), International scientific on-line journal "SCIENCE&TECHNOLOGIES", Publisher "Union of Scientists - Stara Zagora, p. 157- 161 Цитиращи автори и статии: Karamanov, P. (2014) Encourage communication of Roma children in the first grade of comprehensive school trough game technologies. 6th International Scientific Conference “Applied Sciences and technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific findings” New York, USA, p. 61.

2014г. - Цитирана статия: Шошева, В., K. Бенкова, С. Динчийска А. Стойков, М. Илиева ( 2012) Повишаване наквалификацията на педагозите за работа с деца с проблеми. Научно-практически форум „Педагогическото образование-кариерно развитие и конкурентноспособност. Бургас, Издателство „Център за психосоциална подкрепа" Цитиращи автори и статии: Узунов, В. (2014) О приобщении учачихся с особыми образовательными потребностями в условиях обучения в общообразовательной школе. Сборник статей Международной научно-практической конференции Современные концепции развития науки, с. 300.

2014г. - Цитирана статия: Шошева, В.,И. Дерижан, К. Бенкова, С. Динчийска, Е. Масларова, Г. Вълчев, А.Стойков, М. Илиева, Р. Райкова. (2013) Интегриране на ученици със специални образователни потребности в условията на общообразователното училище. Учебно помагало за учители. София, Цитиращи автори и статии: Узунов, В. (2014) О приобщении учачихся с особыми образовательными потребностями в условиях обучения в общообразовательной школе. Сборник статей Международной научно-практической конференции Современные концепции развития науки, с. 300.

2014г. - Цитирана статия: Шошева, В.,И. Дерижан, К. Бенкова, С. Динчийска, Е. Масларова, Г. Вълчев, А.Стойков, М. Илиева, Р. Райкова (2013) Интегриране на деца със специални образователни потребности в условията на детска градина. Учебно помагало за детски учители.София, Цитиращи автори и статии: Узунов, В. (2014) О приобщении учачихся с особыми образовательными потребностями в условиях обучения в общообразовательной школе. Сборник статей Международной научно-практической конференции Современные концепции развития науки, с. 301.

2014г. - Цитирана статия: Шошева В., K. Бенкова, Ст. Динчийска, А. Стойков, М. Илиева (2013) Социални и здравни параметри на ранното образование при деца - роми (3-5 г.), International scientific on-line journal "SCIENCE&TECHNOLOGIES", Publisher "Union of Scientists - Stara Zagora, p. 157- 161 Цитиращи автори и статии: Илиева, М. (2014) Игровые модели работы с цыганскими детьми раннего возраста в Болгарии. Научный журнал Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук №04 (63), с. 273.

2014г. - Цитирана статия: Бенкова K., В. Шошева, Ст. Динчийска, M. Илиева А. Стойков (2013) Социални и здравни аспекти на приобщаващото образование - деца със задръжка в психическото развитие. International scientific on-line journal "SCIENCE&TECHNOLOGIES", Publisher "Union of Scientists - Stara Zagora, p. 151-153, ISSN 1314-4111. Цитиращи автори и статии: Стефанова, А. Образователни интервенции при превенция на ХИВ в ромска общност. Национална научно-практическа конференция „ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА НАМАЛЯВАНЕ ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ“ 25-26 юни 2014 г.Велико Търново

2014г. - Цитирана статия: Илиева, М., К. Бенкова, В. Шошева, Ст. Динчийска, Е. Масларова, Р. Василев,А. Стойков. Водене на случай при клиенти, застрашени от ХИВ и ХИВ-позитивни. Международна научна конференция „Иновации в образованието”, Шумен, 2014 Цитиращи автори и статии: Стефанова, А. Образователни интервенции при превенция на ХИВ в ромска общност. Национална научно-практическа конференция „ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА НАМАЛЯВАНЕ ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ“ 25-26 юни 2014 г.Велико Търново

2014г. - Цитирана статия: Шошева В., K. Бенкова, Ст. Динчийска, А. Стойков, М. Илиева (2013) Социални и здравни параметри на ранното образование при деца - роми (3-5 г.), International scientific on-line journal "SCIENCE&TECHNOLOGIES", Publisher "Union of Scientists - Stara Zagora, p. 157-161, ISSN 1314-4111. Цитиращи автори и статии: Стефанова, А. Образователни интервенции при превенция на ХИВ в ромска общност. Национална научно-практическа конференция „ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА НАМАЛЯВАНЕ ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ“ 25-26 юни 2014 г.Велико Търново

2014г. - Цитирана статия: Бенкова K., В. Шошева, Ст. Динчийска, M. Илиева А. Стойков (2013) Социални и здравни аспекти на приобщаващото образование - деца със задръжка в психическото развитие. International scientific on-line journal "SCIENCE&TECHNOLOGIES", Publisher "Union of Scientists - Stara Zagora, p. 151-153, ISSN 1314-4111. Цитиращи автори и статии: Илиева, С. Педагогически подходи при превенция на туберкулоза в ромска общност. Национална научно-практическа конференция „ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА НАМАЛЯВАНЕ ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ“ 25-26 юни 2014 г.Велико Търново

2014г. - Цитирана статия: Шошева В., K. Бенкова, Ст. Динчийска, А. Стойков, М. Илиева (2013) Социални и здравни параметри на ранното образование при деца - роми (3-5 г.), International scientific on-line journal "SCIENCE&TECHNOLOGIES", Publisher "Union of Scientists - Stara Zagora, p. 157-161, ISSN Цитиращи автори и статии: Илиева, С. Педагогически подходи при превенция на туберкулоза в ромска общност. СРЕДСТВО ЗА НАМАЛЯВАНЕ ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ“ Национална научно-практическа конференция „ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА НАМАЛЯВАНЕ ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ“ 25-26 юни 2014 г.Велико Търново

2014г. - Цитирана статия: Шошева, В., И. Дерижан, К. Бенкова, Ст. Динчийска, Е. Масларова, Г. Вълчев, А. Стойков, М. Илиева, Р. Райкова. Интегриране на ученици със специални образователни потребности в условията на общообразователното училище. Учебно помагало за учители. София, 2013. Цитиращи автори и статии: Илиева, С. Педагогически подходи при превенция на туберкулоза в ромска общност. СРЕДСТВО ЗА НАМАЛЯВАНЕ ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ“ Национална научно-практическа конференция „ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА НАМАЛЯВАНЕ ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ“ 25-26 юни 2014 г.Велико Търново

2014г. - Бенкова К. (2013) Етика на социалната работа, Стара Загора, ISBN 978-954-338-061-9, с. 57; 154. Цитиращ автор: V. Mareva, M. Dimitrova, Factrors influencing an Ethical-Desion making in Social Worker’s Practice, In: Trakia Journal of Sciences, Vol. 12, Suppl. 1, pp 452-455, 2014;

2014г. - Benkova K. (2010) Идея об одном новом прочтении профессиональной социальной работы, Przeciw wykluczeniu spolecznemu, Siedlce, с. 157-161, ISBN: 978-83-923929-0-3 Цитиращ автор: V. Mareva, M. Dimitrova, Factrors influencing an Ethical-Desion making in Social Worker’s Practice, In: Trakia Journal of Sciences, Vol. 12, Suppl. 1, pp 452-455, 2014;

2014г. - Бенкова К., С. Георгиева (2012) Вземане на етическо решение и етически практикум. Сборник научни статии от международна научно-практическа конференция на Асоциация на професорите от славянските страни „Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование”, Първа книга, Том първи, Издателство ЕКС-ПРЕС-Габрово, ISBN: 978-954-490-335-0. Цитиращ автор: V. Mareva, M. Dimitrova, Factrors an Ethical-Desion making in Social Worker’s Practice, In: Trakia Journal of Sciences, Vol. 12, Suppl. 1, pp 452-455, 2014;

2013г. - Stoykov, A PREPARASION ABOUT PROFESSIONAL COMMUNICATION OF STUDENT IN SPECIALTY ‘SOCIAL ACTIVITIES” THROUGH COMMUNICATION GAMES Journal of International Scientific Publications; Educational Alternatives,2013, p.2

2013г. - Цитирана статия: Шошева, В., К., Бенкова, Ст.Динчийска (2008) Умения за социална работа, (помагало за социален тренинг), Стара Загора. Цитиращи автори и статии:Stoykov, A. (2013) PREPARATION ABOUT PROFESSIONAL COMMUNICATION OF STUDENTS IN SPECIALTY "SOCIAL ACTIVITIES" THROUGH COMMUNICATION GAMES Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives, 2013, p.2.

2013г. - Цитирана статия:Шошева, В., К., Бенкова, Ст.Динчийска (2008) Умения за социална работа, (помагало за социален тренинг), Стара Загора. Цитиращи автори и статии:Илиева, М. (2013) „Интерактивни методи на обучение в ранна детска възраст при деца- билингви”, Национална научно-практическа конференция „Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище”, 25 - 26 юни 2013 г., Велико Търново, стр. 5